Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne."

Transkript

1 Opdateret december AMH Bilag 2 til samarbejdsaftalen Løn- og personalesamarbejdet Generelt Løn- og personaleafdelingen (L&P) varetager løn og personaleadministration på vegne af gymnasieskolerne. Følgende skoler deltager i samarbejdet: Roskilde Gymnasium (vært), Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Greve Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium, Rungsted Gymnasium, Borupgaard Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nyborg Gymnasium, Nordfyn Gymnasium, Sct. Knuds Gymnasium (incl. ITC Fyn) og Gladsaxe Gymnasium, og Virum Gymnasium. Det er skolerne, der sørger for at informere om og indberette ændringer i personalets lønforhold. Indberetninger kan være i form af blanketter hentet på GFs intranet, egne blanketter, mails eller lister med tillæg. Det er skolerne, som sørger for at alle deres lønbilag er behørigt attesteret af ledelsen, samt ved lønforhandlinger at de er godkendt af den forhandlingsberettigede organisation. Alle mails i forbindelse med lønbilag stiles til Servic en. Det sikrer at der ikke sker tab af lønbilag i forbindelse med sygdom eller andet fravær i L&P. Løn- og personaleafdelingen, udfærdiger ansættelsesbreve samt øvrige breve i forbindelse med ansættelsesforholdet. L&P opretter personalet i Statens lønsystem (SLS) og registrerer alle ændringer og løse ydelser. L&P prioriterer arbejdsopgaverne ud fra retningslinjerne: 1. Medarbejderne skal have rigtig løn til rette tid 2. Ansættelsesbreve så vidt det overhovedet er muligt inden tiltrædelsen 3. Rådgivning 4. Opfølgning, rettelser og rapportering De opgaver som løn- og personaleafdelingen varetager, er oplistet i vedlagte bilag Overbliksark opgaver Opgaverne er struktureret som grupper og benævnt med et bogstav som der i nedenstående refereres til. Alle opgaver er ikke udførligt beskrevet i ydelseskataloget, men vil være beskrevet i individuelle forretningsgange. 1

2 Bilag: Ydelseskatalog for Løn og Personale Sekt. Overbliksark opgaver - bilag til ydelseskatalog Løn og Personale a Ansættelsesbreve Anciennitetsberegninger Indhentning af dokumentation Tillæg til ansættelsesbreve Lønberegninger Lønindplaceringer Timetalsberegninger b c d e f Indberetning af variable tillæg Indberetning af faste tillæg Afvigende konteringer Pensionsindberetninger Individuelle pensionsaftaler Oprettelse af fast personale Oprettelse af løst personale Aflønning af honorarlønnede Bestyrelseshonorarer Indberetning til e-indkomst og skattemappen Overtid/merarbejde indberetninger Udbetaling af særlig feriegodtgodtgørelse Kontrol inden lønnen kører og efter lønnen er kørt Hjælp til korrekt indberetning Ferieafregninger Udbetaling af ikke afholdt særlige feriedage Ferieindberetninger/regnskab Ferielønreguleringer Ferietræksbreve Feriepengeforpligtelsen Omsorgsregnskab Refusionsoverblik Indhentning af refusioner på virk.dk Fleksjobrefusion - kommune og fleksbarselfonden Øvrig refusion på ansættelser efter det sociale kapitel Barselsaftaler Rapporter til revisionen Fraværsstatistikker Bistand til lønrevisionen på skolen Jubilæum og runde fødselsdags udtræk Bistand til rapportering 2

3 Rapporter til brug for budgetlægning HR meter, Isola udtræk og bistand Sparring på ØSldv Årsafslutning - afstemning Vedligeholdelse og opdatering af lønafstemningsværktøjet g h i j k Lønafstemning Brugeradministration - SLS, Navision, Nemid(digital signatur), Virk.dk Kontakt til Moderniseringsstyrelsen Deltagelse i ERFA brugergruppemøder med andre SLS brugere Afvikle møder for skolerne, med information og erfaringsudveksling Implementering af overenskomster Lønforklaringer Info materiale via mails og intranettet Sparring i forbindelse med personalepolitikker Sparring/rådgivning i løn og personalesager Sparring overenskomster, lovgivning og cirkulæreskrivelser Hjælp til regnskabet/ns Udtræk i cpr.registret Bistand og sparring til E-rekruttering Udannelse af kontorelever Vedligeholdelse af blanketter Vejledninger/arbejdsgangsbeskrivelser 3

4 Uddybning af opgavegrupper a) Ansættelse og ændringer i ansættelsesforholdet Når skolen har ansat en ny medarbejder, udfyldes ansættelsesformularen og sendes til Servic en. Samtidig er det skolens ansvar, at samtlige akter i forbindelse med ansøgning og ansættelse ligger i den elektroniske personalesag, som lønmedarbejderne kan tilgå. L&P behandler ansættelsen, indhenter evt. manglende dokumentation, udfærdiger ansættelsesbrev, anciennitetsberegninger (lønanciennitet, undervisningsanciennitet, jubilæumsanciennitet) og lønberegning. Der læses korrektur og tjekkes beregninger af en kollega, inden brevet med beregninger sendes til underskrift på skolen. Skolen sørger for at ansættelsesbrevet underskrives af rektor og medarbejder. Skolen sørger også for at en kopi med underskrifter sendes til organisationen og gemmes på p-sagen. Ændringer i ansættelsesforholdet indsendes ligeledes til Servic en, hvorfra den tilknyttede lønsagsbehandler udskriver og behandler indberetningen. Indberetningen kan være i form af formularer der ligger på intranettet, mails og breve. Det er skolens ansvar at alle indberetninger er attesteret og anvist korrekt samt at P-sagen er fuldt opdateret. L&P har ansvaret for at det kun er de bemyndigede, der kan fremsende bilag og at lønnen indberettes korrekt i lønsystemet. L&P kvalitetssikrer også at skolernes løn- og personalesagsbehandling er i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning mv. b) Løse ydelser, engangstillæg Skolen indberetter løse ydelser og engangstillæg til Servic en. Der indberettes på de bilag som ligger på intranettet, eller på aftalte formularer. Der indberettes også via mails, pensionsbreve, og andre individuelt aftalte lister. Det er skolens ansvar at alle indberetninger er attesteret og anvist korrekt samt at P-sagen er fuldt opdateret. L&P har ansvaret for at det kun er de bemyndigede, der kan fremsende bilag og at de indberettes korrekt i lønsystemet. Skolen sikrer at hvert bilag som minimum indeholder følgende oplysninger: Skolens navn Cpr.nr. Navn Dato/periode En entydig beskrivelse af ydelsen/ændringen (hvis ikke der benyttes standardblanketter). Det er L&P s ansvar, at der benyttes de korrekte lønkoder til SLS. Ved indberetning af større opgaver og lokale forhandlinger kan L&P være behjælpelige med cpr lister og anden vejledning. Al materiale der indberettes til lønsystemet (gælder både a og b) bliver indberettet af en lønsagsbehandler og (inden lønkørslen) kontrolleret (frigivet) af en anden lønsagsbehandler. Anden lønsagsbehandler skal tjekke at bilaget er forstået og tastet korrekt. 4

5 Efter lønkørslen tjekker den primære lønsagsbehandler uddata 198, som er en komplet dokumentation af lønkørslen med beløb og udbetaling, op mod bilagene. Hermed sikres det at den udbetaling, der forventes med bilaget også bliver effektueret. Der foretages således både en tastekontrol samt en udbetalingskontrol. c) Ferie Skolen indberetter til L&P når en medarbejder fratræder. Indberetningen finder sted så hurtigt som muligt, efter det er kommet til skolens kendskab. Samtidig gives der besked om restferie i indeværende ferieår. Det er L&P s ansvar at der ferieafregnes korrekt i forhold til Ferieloven og Ferieaftalen. Ferieafregningen skal senest foretages i 2. kørsel måneden efter at den ansatte er fratrådt. Der føres ferieregnskab i SLS, fraværsmodulet. I april måned opdateres feriesaldi automatisk. Det er L&P der indberetter, ajourfører, lærernes ferie og det er skolerne der indberetter på TAP personalet medmindre andet aftales, eller der indsendes indberetninger på afholdt ferie til L&P. Det er skolens ansvar at indberette afholdt ferie uden løn (løntræk) til L&P. L&P sørger for, at der i forbindelse med afholdelse af ferie, indberettes ferielønsregulering på det personale der har skiftet timetal i optjeningsåret. L&P sender rapporter på feriesaldi til skolen efter ønske og senest i april skal feriesaldi gennemgås så alt ferie bliver afholdt/udbetalt ved ferieårets udløb. I marts måned udsendes breve til de ansatte, som vil blive trukket for ferie uden løn og til dem som vil blive ferielønsreguleret. L&P udfærdiger brevene som sendes til skolerne. Skolerne omdeler/sender brevene til de relevante medarbejdere. Det er skolernes ansvar at feriepengeforpligtelsen beregnes og bogføres/reguleres i regnskabet. L&P bistår med rapporter og viden om reglerne. Det er muligt at hente hjælp og sparring i forbindelse med beregningen. SLS har ingen automatik i den forbindelse; men stiller rapporter til rådighed, der passer til Moderniseringsstyrelsens vejledning. d) Omsorgsregnskab Hvert år i januar opgøres personalets omsorgssaldo for det kommende år. L&P tjekker nyansattes ret til omsorgsdage i forbindelse med ansættelsen. Der er ikke noget krav om at indberette omsorgsdage i SLS, fraværsmodulet, men det er en forudsætning for at L&P kan opdatere og vedligeholde saldoen. Har skolen et tidsregistreringsmodul, som kan holde styr på børn og omsorgsdage, kan skolen vælge at benytte dette i stedet for. Der skal gives skriftlig besked til L&P hvis skolen ikke ønsker at benytte SLS, fraværsmodulet til omsorgsdage. Skolen og L&P kan trække fraværsrapporter fra SLS, fraværsmodulet, via ØSldv, ISOLA og HRmeter. L&P trækker de rapporter skolen efterspørger og gør via Forretningsudvalget/Styregruppen opmærksom på evt. nye muligheder. e) Refusioner L&P indhenter for følgende skoler alle refusioner, fleksjob, løntilskud, barsel og sygdom: Roskilde Gymnasium, Himmelev Gymnasium, Solrød Gymnasium, Køge Gymnasium, Rungsted Gymnasium, 5

6 Borupgaard Gymnasium, Ørestad Gymnasium, Nordfyn Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, og pr 1. januar 2014 også Virum Gymnasium. L&P sørger for at der rettidigt indgås barselsaftaler og at de lever op til Statens aftale. Alle refusioner søges på virk.dk/nemrefusion. Overbliksark over refusioner, vedligeholdes og opdateres som minimum en gang om måneden, inden d. 10. i efterfølgende måned. Skolen har adgang til overbliksarket og kan følge sagsbehandlings flowet. For de skoler, som har indgået aftale om at L&P varetager deres refusioner, foreligger der en selvstændig arbejdsgangsbeskrivelse som beskriver snitfladerne mellem skolen og L&P. f) Rapportering L&P tilbyder hjælp og sparring til at udarbejde rapporter og statistikker til skolerne. Eksempler på rapporter som L&P kan trække og sende til brug for skolernes ledelser/administrationer Fast HRmeter rapport til brug for bestyrelse og ledelse, med nøgletal for skolen. Rapport til TR om lønindplacering (lønsedler i rapportform) Ledelsesrapporter om løn og indplacering Kontrolrapporter på udvalgte konti Fraværsstatistikker Ferieudtræk Udtræk fra forhandlingsdatabasen sammenligning af overenskomstgrupper Opdatering og vedligeholdelse af lønafstemningsværktøjet Jubilæum og runde fødselsdage Seniorudtræk Revisionsudtræk Forbrugsrapporter til brug for budgetlægning Rapporter i forbindelse med afstemning årsafslutning Når skolen registrerer fravær i SLS fraværsmodul sker der automatisk indrapportering til ISOLA og Danmarks statistik, som der er lovmæssigt krav om. Det gør det muligt at trække fraværsrapporter for hele staten og på egen skole med benchmarking g) Lønafstemning GF, Roskilde gymnasium og Deloitte har i fællesskab udviklet et afstemningsværktøj (AV). AV sørger for at de skoler som benytter dette værktøj, får udført de relevante afstemninger og opfølgninger i forbindelse med lønkørslerne. Navision, bogføringen afstemmes med lønsystemets bogføring. AM grundlaget, lønbærende konti stemmes af til systemets bogføring og til e-indkomst. Derudover hentes løndata pr. forbrugsmåned pr. medarbejder helt ned på løndelsniveau. AV sammenligner aktuel måned med den foregående måned og dokumenterer afvigelsen i procent. Alle data hentes fra ØSldv som er tilgangen til den database SLSdata og Navisiondata lagres på. Det er således ikke muligt at ændre på tallene, de kommer direkte fra systemerne. Det er muligt at tilkøbe afstemningen i GF; men som udgangspunkt er det skolens ansvar at der lønafstemmes. 6

7 Pr. 1. januar 2014 foretager GF lønafstemningen for Ørestad gymnasium, Borupgaard gymnasium, Nordfyns gymnasium og Virum gymnasium. De skoler som ikke har tilkøbt selve afstemningen, får sparring og hjælp i GF. Det betyder at der i forbindelse med årsafslutningen fortages kontrolafstemninger af mange skoler i GF. I praksis betyder det, at der i GF for de fleste skolers vedkommende er en backup kopi, som kan opdateres og bruges til afstemning og evt. fejlsøgning. h) Brugeradministration L&P forestår brugeradministrationen på følgende systemer: Navision ØSldv SLS NemID(LRA) og Virk.dk Det er rektorerne, der enkeltvis har bemyndiget L&P til på deres vegne at foretage denne opgave. På skolen er der ligeledes personer, som er bemyndiget til at få oprettet og nedlagt personer i systemerne. Det er ikke alle skoler som har overdraget NemID og Virk.dk administrationen til L&P. Brugeradministrationen er nærmere beskrevet i Sikkerhedsinstruksen for Roskilde Gymnasium. L&Ps arbejde med brugeradministration og dermed skolernes og GFs adgange til systemerne bliver revideret en gang om året af GFs revisor. Det sker som led i den årlige lønrevision. L&P holder øje med om der er udskiftninger på skolerne og sørger for løbende at tilrette adgangene. i) Information L&P holder øje med udviklingen på arbejdsmarkedet, lovgivningen samt aftaler og overenskomster i det offentlige. L&P sørger for at informere om nyheder på de berørte områder. L&P har al kontakt til Moderniseringsstyrelsen. L&P sørger for at få indflydelse på nye tiltag og deltager i informationsmøder. L&P informerer skolerne om ændringer, nyheder og lignende på lønsystemet, SLS og HR løn samt ØSldv. Deltager i ERFA samarbejde med andre SLS skoler. Afvikler ERFA møder for medlemsskolerne, hvor der tages nyheder og ændringer op på området. L&P sørger for at intranettet er opdateret med de nyeste aftaler, cirkulærer og overenskomster. L&P lægger løbende nyheder og opdaterede arbejdsgangsbeskrivelser på intranettet. L&P sørger for at opdatere værktøjer og anden information på Intranettet vedrørende de nye overenskomster mv. 7

8 j) Rådgivning m.v. L&P bistår skolerne med lønindplacering af nyansatte f.eks. størrelsen på tillæg. Sparring i forbindelse med nye overenskomster, lovgivning og cirkulærer. Fortolkning af regler og informationssøgning. L&P bistår efter aftale skolerne med at svare på spørgsmål fra lønmodtagere og eksterne parter f.eks. SKAT, jobcenter, kommuner og pensionsselskaber. k) Øvrigt L&P uddanner kontorelever i samarbejde med skolerne. L&P foretager efter aftale udtræk i CPR registret adresser gamle elevers fest, omsorgsdage, adresser o. lign. L&P yder bistand/sparring til og med E-rekruttering L&P vedligeholder og opretter blanketter og arbejdsgangsbeskrivelser 8

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2013 VUC LYNGBY REVIDERET JULI 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn

Ledelsestilsyn for Psykiatrien. ledelsestilsyn Ledelsestilsyn for Psykiatrien Psykiatriens i Region Syddanmark overordnede ledelsestilsyn Version 2.1 1. Udkast, Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Organisatorisk enhed... 1 1.2 Øverst ansvarlig ledelse...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014

Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 6215 Ledelsessekretariatet UH 10. oktober 2014 Dagsorden for møde den 30. oktober 2014 Efter aftale

Læs mere