OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010)

2 Indholdsfortegnelse OVERENSKOMSTEN 1 Overenskomstens område.. side 2 2 Ansættelse. side 2 3 Opsigelse side 2 4 Arbejdstid og frihed.. side 4 5 Løn.. side 4 6 Pension.. side 5 7 Rejser.. side 7 8 Flyttegodtgørelse side 7 9 Ferie. side 8 10 Orlov. side 8 11 Sygdom side 8 12 Graviditet, barsel og adoption. side 9 13 Tavsheds- og loyalitetspligt. side Konkurrenceklausul.. side Uddannelse. side Arbejdspligt i forbindelse med uddannelse side Talsmandsregler.. side Ikrafttrædelse og opsigelse af overenskomst side 12 BILAG 1 Særlige aftaler i forbindelse med overenskomst 2004/2007/2010 side 13 2a Tiltrædelsesoverenskomst for de til TDC knyttede pensionskasser side 15 2b Tiltrædelsesoverenskomst for TDC NetDesign A/S.. side 19 2c Tiltrædelsesoverenskomst for TDC Hosting A/S side 20 3 Aftale om ansættelsesbeviser side 21 4 Aftale om arbejdspligt i forbindelse med uddannelse side 24 5 Principper for reguleringsramme, individuel lønregulering og lønsamtale.. side 26 6 Overenskomstprotokol pr. 1. marts 2010 side 29

3 2 Overenskomstens område 1 Stk. 1 Stk. 2 Overenskomsten omfatter løn- og arbejdsvilkår i TDC A/S og YouSee A/S for ledere og særligt betroede medarbejdere, der, i henhold til den til enhver tid gældende hovedaftale mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC (LTD), er henført til LTD`s forhandlingsområde. Selskabet er berettiget til i særlige tilfælde efter aftale med LTD og den enkelte medarbejder at friholde medarbejderne fra overenskomsten. Dette må dog ikke udfra en samlet vurdering stille medarbejderen ringere end de vilkår, der er aftalt i overenskomsten. Ansættelse 2 Stk. 1 Stk. 2 Medarbejderne ansættes efter funktionærlovens og overenskomstens bestemmelser. Ved ansættelse i henhold til denne overenskomst og ved overgang til ny stilling modtager medarbejderen en skriftlig ansættelsesaftale, der opfylder oplysningskravene i aftale om selskabets pligt til at underrette medarbejderen om vilkårene for ansættelsesforholdet, jf. bilag 3. LTD orienteres om ansættelsen. Opsigelse 3 Stk. 1 Stk. 2 Opsigelse af medarbejdere sker efter funktionærlovens bestemmelser. Opsigelse kan ske med kortere varsel end funktionærlovens normale varsel eller uden varsel, såfremt medarbejderen væsentligt misligholder ansættelsesaftalen eller begår strafbart forhold. LTD orienteres forinden om baggrunden for en sådan opsigelse, medmindre ganske særlige forhold taler herimod. Stk. 3 Stk. 4 Medarbejderen fratræder, medmindre andet aftales, uden opsigelse med udgangen af den måned, hvori medarbejderen fylder 67 år. 1 Forinden opsigelse, herunder opsigelse pga. sygdom, af en medarbejder finder sted, orienteres LTD om medarbejderens navn samt ansvarsområde. Der gives såvel LTD som medarbejderen selv adgang til at udtale sig i sagen, forinden opsigelsen finder sted. Stk. 5 Opsiges en medarbejder efter mere end 10 års ansættelse og uden at det skyldes medarbejderen tilregnelige forhold, udbetales en særlig fratrædelsesgodtgørelse, svarende til: 1 Medarbejdere overført til denne overenskomst i forbindelse med dens ikrafttrædelse, bevarer deres hidtidige pligtige højere afgangsalder.

4 3 a)1 måneds aktuel løn jf. 5, stk. 1, for medarbejdere som er fyldt 50 år på fratrædelsestidspunktet, b)2 måneders aktuel løn jf. 5, stk. 1, til medarbejdere som er fyldt 55 år på fratrædelsestidspunktet Den særlige fratrædelsesgodtgørelse ovenfor i litra a til b udbetales uafhængig af evt. ret til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a, som således kan udbetales samtidig hermed. Såfremt medarbejderen har ret til godtgørelse/erstatning efter andre bestemmelser, modregnes en sådan godtgørelse/erstatning i den særlige fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen efter litra a til b udbetales ikke til medarbejdere der fratræder med aktuel pension: 1. i henhold til tjenestemandspensionsloven, 2. som medlem af en af de til TDC knyttede pensionskasser 3. fra en af TDC finansieret pensionsordning. Bestemmelsen i dette stk. gælder ikke i forbindelse med opsigelser omfattet af lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang Stk. 6 Selskabet anvender ikke funktionærlovens 2a, stk. 3 i forbindelse med opsigelser, der ikke skyldes medarbejderen tilregnelige forhold, og som ikke omfattes af lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang. Tilsagnet gælder dog ikke, hvis medarbejderen fratræder med aktuel pension, jf. ovenfor stk. 5, 4. afsnit. Stk. 7 Opsigelse efter 1 års ansættelse eller efter prøvetidens udløb, på grund af uacceptable tjenstlige forhold, kan ikke gennemføres uden forudgående skriftlig advarsel Dette gælder dog ikke for ledere og medarbejdere, der har selvstændig kompetence og direkte salgsansvar i forhold til eksterne kunder. Ved opsigelse på grund af uacceptable arbejdsmæssige forhold, herunder manglende indsats, skal der have været en forudgående mundtlig dialog mellem medarbejder og leder. Hvor det ikke skønnes uhensigtsmæssigt gives der forinden opsigelse af medarbejderen en mundtlig advarsel. Herefter kan der gives medarbejderen en skriftlig advarsel. Opsiges en medarbejder, med mere end 1 års uafbrudt ansættelse, uden en forudgående skriftlig advarsel, jf. ovenfor, gives udover evt. fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2 a, stk. 1, en særlig godtgørelse svarende til 3 måneders løn. Såfremt medarbejderen har ret til godtgørelse efter andre bestemmelser end funktionærlovens 2a, stk. 1 eller denne bestemmelses stk. 5, udbetales godtgørelse efter bestemmelsen i dette stk. dog ikke. Det skal for ikke-ledere af ansættelseskontrakten eller tillæg til ansættelseskontrakten udtrykkeligt fremgå, at en medarbejder omfattes af denne bestemmelse. Stk. 8 Reglerne i 3, stk. 4-7 gælder ikke ved opsigelse efter 3 stk. 2. Stk. 9 Medarbejderen har, på begæring, til enhver tid ret til fra selskabet skriftligt at få oplysning om årsagen til opsigelsen.

5 4 Arbejdstid og frihed 4 Stk. 1 Stk. 2 Medarbejderne ansættes uden højeste arbejdstid, og er forpligtet til at arbejde i det for stillingen nødvendige omfang. Den ugentlige arbejdstid udgør principielt 37 timer. Arbejdstiden placeres så vidt muligt på de 5 første af ugens 6 hverdage, og det påhviler selskabet og medarbejderen selv, at søge arbejdet tilrettelagt således, at arbejdets tidsmæssige omfang set over længere perioder ikke væsentligt overstiger udgangspunktet for den almindelige arbejdstid. Udligning af periodevis forøgede arbejdsbyrder kan ske ved afspadsering på tidspunkter, hvor arbejdsforholdene tillader det, f.eks. i enkelte dage eller, hvor omfanget kræver det, også ugevis. Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Der indgås særlige aftaler på arbejdsområder med holddrift/turnustjeneste, inkl. døgntjeneste, og i funktioner, hvor det i øvrigt af driftsmæssige eller konkurrencemæssige hensyn af selskabet vurderes at være hensigtsmæssigt. Samtlige lovbefalede helligdage, søndage samt juleaftensdag, nytårsaftensdag og Grundlovsdag er fridage. Endvidere er fredag efter Kristihimmelfarts dag en fridag. Såfremt medarbejderen, på grund af arbejdsmæssige forhold, ikke kan holde fri ydes en erstatningsfridag. Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 9 måneder, har ret til 5 feriefridage med løn i hvert ferieår. Dagene placeres efter aftale mellem medarbejder og leder. Medarbejderens ønske imødekommes så vidt muligt. Endvidere gælder om feriefridage, at: Feriefridagene omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Feriefridagene betales som ved sygdom. Feriefridagene placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelser. Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen senest 3 uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til det beløb, der fradrages ved køb af én fridag, hvorefter kompensation udbetales i forbindelse med den næstfølgende lønudbetaling. Der kan uanset jobskifte kun holdes 5 feriefridage i hvert ferieår. Feriefridage kan ikke varsles til afholdelse i opsigelsesperioden efter selskabets opsigelse af medarbejderen. Løn 5 Stk. 1 Den enkelte medarbejder ansættes på en aktuel løn. Lønnen aftales i øvrigt individuelt ved og under ansættelsen i forhold til, at selskabet skal kunne rekruttere og fastholde medarbejderne, således at den giver udtryk for stillingens art og den enkelte medarbejders kvalifikationer, uddannelse, anciennitet, ansvar og indsats.

6 5 Der afholdes en gang om året en lønsamtale mellem leder og medarbejder. Eventuel lønregulering for den enkelte medarbejder foretages med virkning pr. 1. april. Udover den aktuelle løn, kan en medarbejder få jobrelaterede og tidsbegrænsede tillæg, herunder opgavebetingede tillæg. Regulering af individuelle tillæg aftales i forbindelse med den årlige lønsamtale. I forbindelse med periodevist merarbejde af længere varighed (normalt ikke kortere end 4 uger) og større omfang kan ydes et honorar, såfremt merarbejdet ikke kan afspadseres. Den faste løn udbetales månedligt bagud 2. Udbetaling sker senest sidste bankdag i måneden ved indsætning i et af medarbejderen valgt pengeinstitut. Ventepenge, som oppebæres af tidligere medarbejdere, reguleres med samme procentregulering som for statsansatte. Stk. 2 En gang årligt forud for de individuelle lønforhandlinger aftales centralt mellem TDC A/S og LTD en mindstereguleringsramme for hele overenskomstområdet. I rammen kan efter aftale indgå provision og bonusløn. Den samlede regulering for LTDområdet må ikke være mindre end den aftalte reguleringsramme. Hvis reguleringsrammen ikke udmøntes fuldt ud, aftales det mellem parterne, hvordan der kompenseres for den manglende udmøntning. Afhængig af summens størrelse kan det f.eks. ske via generel regulering. Løndannelsen og lønforhandlingsforløbet vurderes en gang om året mellem TDC A/S og LTD umiddelbart forud for den årlige forhandling om reguleringsramme og løndannelse. I evalueringen skal indgå en opgørelse af lønudviklingen, jf. bilag 5. Såfremt der ikke mellem parterne i en overenskomstperiode (for hvert af de enkelte år) kan opnås enighed om reguleringsrammens størrelse behandles dette i henhold til hovedaftalens 8 om løsning af retstvist, dvs. ved mægling og evt. ved voldgift. Principper for reguleringsrammen, for individuel lønregulering og for lønsamtalen fremgår af bilag 5. LTD kan for det enkelte selskab/den enkelte enhed drøfte evt. principper for lønniveau og lønindplacering samt evt. lønniveauforløb (f.eks. lønbånd mv.). Stk. 3. Omsætnings- og præstationsbetingede ordninger kan aftales. Sådanne ordninger kan omfatte nærmere specificerede grupper eller enkeltpersoner. Pension 6 Stk. 1 Medarbejderne, bortset fra medarbejdere med tids- og/eller opgavebestemt ansættelse, har: 2 Medarbejdere, for hvem lønudbetalingen er forud, fortsætter hermed.

7 6 1. pensionsforsikring i henhold til en af selskabet og LTD anerkendt pensionsordning, 2. tjenestemandspensionsrettigheder som medlem af KTAS', JT's eller FT's pensionskasse, eller 3. tjenestemandspensionsrettigheder i henhold til tjenestemandspensionsloven. Stk. 2 Selskabet betaler, jf. 6, stk. 1. lit. 1, et pensionsbidrag på 12 % for medarbejderen. Der kan ved ansættelsen eller i forbindelse med lønsamtalen, jf. 5, stk. 1, aftales en højere pensionsprocent, dog max 15 %. Har medarbejderen aftalt en højere pensionsprocent end 12 % kan denne alene nedsættes igen i forbindelse med den årlige lønsamtale og ikke til mindre end 12 %. Pensionsbidraget beregnes af den aktuelle løn, af jobrelaterede og tidsbegrænsede/opgavebetingede tillæg, jf. 5, stk. 1, samt af provisions- og bonusordninger, jf. 5, stk. 3. For så vidt angår pensionsbidrag af ikke faste løndele modregnes dette for eksisterende aftaler for nuværende medarbejdere i løndelen, inden udbetalinger. Disse medarbejdere kan dog vælge ikke at få beregnet pension af de ikke faste løndele. Selskabet administrerer eventuelle yderligere egetbidrag. Stk. 3 Medarbejderen indtræder i pensionsordningen ved ansættelsen, dog først efter udløbet af en eventuelt fastsat prøvetid. Stk. 4 For medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder, jf. stk. 1, lit. 2 og 3, udløses et månedligt beløb til en supplerende pensionsordning. Dette beløb beregnes som 12 %. Der kan i forbindelse med overgang til overenskomsten eller ved lønsamtalen, jf. 5, stk. 1, aftales en højere pensionsprocent, dog max 15 %. Har medarbejderen aftalt en højere pensionsprocent end 12 % kan denne alene nedsættes igen i forbindelse med den årlige lønsamtale og ikke til mindre end 12 %." Ud over forskellen mellem den tjenestemandspensionsgivende løn og den aktuelle løn, indgår jobrelaterede tillæg og tidsbegrænsede/opgavebetingede tillæg jf. 5, stk. 1 samt provisions- og bonusordninger i beregningsgrundlaget for pensionsoverbygningen, jf. 5, stk. 3. For så vidt angår pensionsbidrag af ikke faste løndele modregnes dette for eksisterende aftaler for nuværende medarbejdere i løndelen, inden udbetalinger. Disse medarbejdere kan dog fravælge disse løndele i beregningsgrundlaget for pensionsoverbygningen. For medarbejdere, der overgår til overenskomsten fra den fællesliberale overenskomst beregnes den supplerende pension, som 12% af forskellen mellem den pensionsberettigende løn på overgangslønskalaens sluttrin (for 8. lønskalas vedkommende skalatrin 35) og den aktuelle løn, jf. 5, stk. 1. For andre medarbejdere ydes pensionsbidraget af 1) eksisterende tillæg på overgangstidspunktet og 2) fremtidig løn, der overstiger den til enhver tid gældende pensionsgivende tjenestemandsløn på sluttrin i den lønskala (for medarbejdere i 8. lønskala skalatrin 35), hvortil medarbejderen tjenestemandspensionsmæssigt er henført.

8 7 Den pensionsgivende slutløn der danner udgangspunkt for beregningen af den supplerende pension reguleres i denne sammenhæng på samme måde som evt. generel regulering af den aktuelle løn. Det er en forudsætning for pensionsoverbygningen, at beregningsgrundlaget i alt udgør mindst kr årligt, samt at medarbejderen på starttidspunktet ikke er fyldt 50 år. Medarbejderen får, hvis disse betingelser ikke er opfyldt, beløbet udbetalt som tillæg. Medarbejderen kan dog vælge frivilligt at indbetale dette tillæg til en pensionsordning. Selskabet administrerer indbetaling af bidrag. Kommer beregningsgrundlaget senere op over kr årligt (ekskl. det særlige tillæg), konverteres det særlige tillæg til pension. Stk. 5 Pensionsforsikringsbidrag indbetales månedligt samtidig med anvisning af lønnen. Stk. 6 Medarbejdere der er fyldt 55 år, og har været ansat i de seneste 10 år i TDC, heraf de seneste 5 år på fuld tid, har, efter aftale med sin leder, ret til deltidsansættelse. For medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder sker deltidsansættelsen med uafkortet pensionsoptjening. For medarbejdere med forsikringsmæssig pensionsordning kan indbetales et samlet pensionsbidrag, der højst må svare til det samlede pensionsbidrag ved fuldtidsansættelse i stillingen. Rejser 7 Stk. 1 Der rejses efter regning, idet selskabet afholder de med rejsers gennemførelse forbundne omkostninger. Det kan i særlige tilfælde med den enkelte medarbejder aftales at anvende ligningsrådets regler og satser. Stk. 2 Benytter en medarbejder egen bil, betales der kilometerpenge efter ligningsrådets regler og satser. Stk. 3 Ved rejse efter regning i udlandet benyttes ligningsrådets regler om procentgodtgørelse. Flyttegodtgørelse 8 Stk. 1 Der gives godtgørelse for flytteomkostninger, når en medarbejder flytter arbejdssted, og afstanden mellem det nuværende og det nye arbejdssted nødvendiggør skift af bopæl. Godtgørelsen gives såvel ved selskabsinterne flytninger som flytninger mellem de af hovedaftalen mellem TDC A/S og LTD omfattede selskaber. Stk. 2 Ved flytteomkostninger forstås: - flytning af bohave - rejseudgifter for medarbejderen og dennes husstand - udgifter til nødvendige installationer

9 8 Disse omkostninger godtgøres mod dokumentation, idet eventuelle andre udgifter - eksempelvis huslejetab eller dobbelt husførelse - kan godtgøres efter aftale med den enkelte. Som rettesnor henvises til statens regler. Stk. 3 Der kan desuden ydes supplerende godtgørelse for dokumenterede udgifter til advokat- og ejendomsmæglersalærer, stempelafgift, annonceudgifter samt tinglysningsafgifter i forbindelse med køb og/eller salg af fast ejendom (herunder andelsboliger) inden for et beløb på kr ,-. Stk. 4 Endvidere kan der ydes en supplerende standardgodtgørelse på kr ,- i forbindelse med de i stk. 3 nævnte handelsomkostninger. Standardgodtgørelsen kan dog ikke overstige de faktiske afholdte udgifter i forbindelse med de afholdte handelsomkostninger. Stk. 5 Såfremt medarbejderen flytter arbejdssted og afstanden mellem bopæl og det nye arbejdssted forøges med mindst 30 km., aftales mellem leder og medarbejder at selskabet yder godtgørelse eller anden form for kompensation, som følge af øgede omkostninger for medarbejderen i forbindelse med arbejdsstedets flytning. Ferie 9 Stk. 1 Ferieloven er gældende. Ferietillægget udgør dog 1,5%. Orlov 10 En medarbejder kan, efter aftale med selskabet, få orlov med eller uden løn. Dette kan efter aftale med selskabet, ske uden tab af jubilæumsanciennitet. Sygdom 11 Stk. 1 Der ydes fuld løn under sygdom i henhold til funktionærlovens bestemmelser. Stk. 2 Kræver selskabet dokumentation for sygdom, betaler selskabet udgifter forbundet hermed. Stk. 3 I ansættelsesaftalen kan det bestemmes, at medarbejderen kan opsiges med en måneds varsel til fratræden ved en måneds udgang, når medarbejderen indenfor et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsens gyldighed er betinget af, at den sker i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage, og medens medarbejderen endnu er syg, hvorimod gyldigheden ikke berøres af, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet, efter opsigelse er sket. Opsigelse kan undlades, såfremt det ved en lægeattest godtgøres, at medarbejderen kan genoptage arbejdet inden for en kortere tid efter udløbet af de 120 sygedage.

10 9 Graviditet, barsel og adoption 12 Stk. 1 Ved graviditet, barsel og adoption anvendes nedennævnte love med efterfølgende præciseringer og undtagelser: - funktionærloven (regler om underretningspligt ved graviditet og barselsorlov), - ligebehandlingsloven (regler om ret til fravær og varsel af dette ved graviditet, barsel og adoption), - dagpengeloven (bestemmelser om regulering af de økonomiske krav). Stk. 2 En medarbejder har pligt til i nødvendigt omfang at medvirke til, at selskabet kan opnå refusion i overensstemmelse med dagpengeloven. Stk. 3 En kvindelig medarbejder har ret til fravær med løn fra det tidspunkt, da der skønnes, at være 6 uger til fødslen og indtil 27 uger efter fødslen. Efter aftale mellem moderen og lederen kan indtil 2 uger af de 6 ugers graviditetsorlov placeres efter fødslen, under forudsætning af, at selskabet modtager den fulde dagpengerefusion. Placeringen af perioden aftales mellem leder og medarbejder. Aftale om flytning af perioden indgås senest 3 måneder før forventet fødsel. Det forudsættes, at evt. fraværsperioder inden for de 6 uger før fødslen på grund af graviditetsbetinget sygdom modregnes i den periode, der flyttes. Af de 27 uger efter fødslen kan de sidste 13 uger helt eller delvist benyttes af faderen uden at der sker fradrag i lønnen. Retten kan kun benyttes af en af forældrene ad gangen. Såfremt retten til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen er overført til faderen som følge af moderens død eller alvorlige sygdom, har faderen ret til fravær med løn i denne periode. De 13 ugers orlov med løn placeres i perioden mellem 15. og 46. uge efter fødslen, under forudsætning af, at selskabet modtager den fulde dagpengerefusion. Placering af perioden meddeles af medarbejderen senest 8 uger efter fødslen. Perioden med betalt forældreorlov udvides med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. marts 2011 eller senere. Stk. 4 En medarbejder, der er gravid, skal give selskabet meddelelsen om graviditeten senest 3 måneder før den forventede fødsel. Stk. 5 Faderen/den mandlige adoptant har ret til op til 4 ugers frihed med løn inden for de første 14 uger efter fødslen/modtagelsen af barnet i hjemmet, under forudsætning af at selskabet modtager den fulde dagpengerefusion. Placeringen af perioden aftales mellem leder og medarbejder inden 8 uger før frihedsperiodens påbegyndelse. Stk. 6 Ved graviditetsfravær skal tidspunktet for den forventede fødsel attesteres ved lægeeller jordemoderattest, og selve fødslen skal dokumenteres ved forevisning af fødselsattest eller folkeregisteranmeldelse. Stk. 7 Under betingelse af dokumenteret myndighedskrav om tilstedeværelse inden adoption gives op til 4 ugers frihed med aktuel løn.

11 10 En medarbejder der adopterer, har ret til løn i indtil 24 uger efter modtagelsen af barnet i de tilfælde, hvor medarbejderen er dagpengeberettiget i henhold til dagpengeloven. Perioden med betalt forældreorlov udvides med 1 uge til moderen og 1 uge til faderen for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. marts 2011 eller senere. Efter aftale mellem medarbejder og leder kan de 10 ugers orlov (11 ugers orlov, efter 1. marts 2011) med løn placeres i perioden 15. til 46. uge efter modtagelsen af barnet i hjemmet, under forudsætning af at selskabet modtager den fulde dagpengerefusion. Placeringen af perioden aftales mellem leder og medarbejder. Placeringen skal være aftalt senest 8 uger efter adoptionen. Stk. 8 I tilfælde af fravær på grund af barnets ophold på sygehus ydes fuld løn til medarbejdere, der er omfattet af stk. 1-5, i den dagpengegivende periode hvormed orloven er forlænget. Stk. 9 Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at medarbejderen ikke i dette tidsrum har anden lønnet beskæftigelse, som den pågældende ikke hidtil har haft. Retten til løn ophører, hvis medarbejderen i fraværsperioden efter fødslen, eller efter modtagelsen af barnet, foranlediger at retten til dagpenge i henhold til dagpengeloven bortfalder. Stk. 10 For medarbejdere, der opfylder lovgivningens bestemmelser om ret til dagpenge ved forældre/børnepasningsorlov gælder at: a. I orlovsperioden optjenes ret til ferie med fuld løn. Feriedagpenge optjent under orlov tilfalder selskabet/modregnes i fuld løn under ferie i afholdelsesåret. b. Der ydes 20 % af den i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel fastsatte højeste dagpengesats, dog max normal løn, dvs. den aktuelle løn inkl. faste tillæg (men ekskl. evt. bonus og provision). Rettigheder efter ovenstående bestemmelser er begrænset til højst 52 uger for hvert barn. Tavsheds- og loyalitetspligt 13 Stk. 1 En medarbejder skal iagttage tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af selskabet. Tavshedspligten ophører ikke med ansættelsesforholdets ophør. Stk. 2 Det skal skriftligt meddeles selskabet forinden: - medarbejderen påbegynder en forretnings- eller erhvervsvirksomhed, - medarbejderen ansættes i en lønnet stilling uden for selskabet, eller

12 11 - medarbejderen indtræder i en bestyrelse el.lign. for et selskab af erhvervsmæssig karakter. Erhverv af nævnte karakter kan ikke bestrides, hvis det er i modstrid med selskabets interesser. Konkurrenceklausul 14 Stk. 1 I ansættelsesaftalen eller ved et efterfølgende tillæg til ansættelsesaftalen, kan der for medarbejderen aftales en konkurrenceklausul. Når et selskab ønsker at aftale en konkurrenceklausul med en medarbejder eller i forbindelse med nyansættelse, skal der normalt gives vedkommende lejlighed til at overveje konkurrenceklausulens indhold indenfor en frist af mindst 3 dage. En konkurrenceklausul - vil normalt ikke være af længere varighed end 1 år, - vil ikke omfatte selskaber i TDC koncernen, - vil alene vedrøre situationer, hvor medarbejderen selv har sagt op eller ansættelses forholdet hæves pga. væsentlig misligholdelse fra medarbejderens side, og - vil vedrøre situationer hvor medarbejderens ansættelse i anden virksomhed vil skade selskabet eller koncernforbundne selskaber. Konkurrenceklausulens fortsatte aktualitet vurderes, så vidt muligt, en gang årligt i forbindelse med medarbejdersamtale/lønregulering. Uddannelse 15 Stk. 1 Selskabet sørger for at medarbejderen gennem uddannelse og efteruddannelse er i stand til, på kompetent måde, at bestride sit arbejde. Selskabet sikrer ligeledes nødvendig omskoling, således at medarbejderne er mobile og kan håndtere nye arbejdsopgaver og værktøjer. Medarbejderen er, for at kunne bestride sit arbejde kompetent, forpligtet til at opsøge og deltage aktivt i de uddannelsestilbud, som selskabet stiller til rådighed. Arbejdspligt i forbindelse med uddannelse 16 Stk. 1 Mellem selskabet og medarbejderen kan der indgås skriftlig aftale om, at længerevarende frihed med løn til uddannelsesformål og/eller særlig bekostelig uddannelse betalt af selskabet kan betinges af, at medarbejderen på forhånd forpligter sig til at forblive i selskabet i en vis periode efter gennemgået uddannelse, subsidiært at udrede en økonomisk kompensation til selskabet ved fratræden inden periodens udløb, jf. rammeaftale vedrørende arbejdspligtaftale, bilag 4. Stk. 2 Individuelle arbejdspligtaftaler berøres ikke af overenskomstens opsigelse.

13 12 Talsmandsregler 17 Stk. 1 Der gives medarbejderne adgang til at vælge talsmænd. Selskabet underrettes snarest om valget og har påtaleret inden for en frist på 3 uger, både hvad angår anerkendelse af valget og antallet af talsmænd. Stk. 2 Talsmanden har adgang til at varetage sit talsmandshverv i arbejdstiden, under hensyntagen til selskabets tarv og medarbejderens adgang til selv at tilrettelægge sit arbejde. Stk. 3 En talsmands afskedigelse og uansøgte forflyttelse skal begrundes i tvingende specifikke årsager. Den omstændighed, at en medarbejder fungerer som talsmand, må aldrig give anledning til, at den pågældende afskediges, eller at den pågældendes stilling forringes. Ved opsigelse og uansøgt forflyttelse er en talsmand, der herved hindres i at varetage sit hverv, omfattet af hovedaftalens 11, stk. 1 og 2 samt stk Stk. 4 En medarbejder, der ophører med at være talsmand, efter at have fungeret som sådan i mindst 1 år, har inden for et år efter hvervets ophør samme beskyttelse som anført i stk. 3. Ikrafttrædelse og opsigelse af overenskomsten 18 Stk. 1 Overenskomsten har virkning fra 1. marts Stk. 2 Overenskomsten kan tidligst opsiges til den 29. februar Bestemmelserne i 12, stk. 3, afsnit, og afsnit, stk. 5 og stk. 7, afsnit kan dog opsiges med 3 måneders varsel. København, den 31. maj 2011 For TDC A/S Sign.: Peer Schaumburg-Müller For Lederforeningen i TDC, LTD Sign.: Bo Magnussen

14 13 BILAG 1 I forbindelse med overenskomst 2004 har parterne gennemgået de særlige aftaler mellem Tele Danmark A/S og LFLS (nu TDC A/S og LTD) i forbindelse med overenskomst 1996 (hidtidigt bilag 1) og de særlige aftaler mellem Tele Danmark A/S (nu TDC A/S) og LFLS (nu LTD) om overgangsbestemmelser i forbindelse med overenskomst 1996 (hidtidigt bilag 2). Parterne er enige om sanering og ajourføring af de til overenskomsten knyttede hidtidige bilag 1 og 2, hvorefter allerede gennemførte og ikke længere gældende bestemmelser udgår. Rettigheder i henhold til de oprindelige aftaler i de nævnte bilag er dog opretholdt som de var gældende på tidspunktet for implementeringen, og kan påberåbes af medarbejderen og foreningen, hvis det skulle vise sig, at der er begået fejl i forbindelse hermed. 1. Parterne er enige om, at hovedaftalen af 17. oktober , stk. 2, 2. pkt. forstås således, at hovedaftalen ikke omfatter chefer på 1. og 2. ledelsesniveau. Ved 1. ledelsesniveau forstås p.t. direktionen for Tele Danmark A/S, vicedirektører i Hovedkontoret, direktionen for datterselskaber og chefer for divisioner mv. (i øjeblikket cheferne for Servicetelefonen, Kabel-TV, EDB, Erhverv, Forsyning og Service, Tele Danmark International, Netområdet, Privatkundeområdet og Udviklingsområdet samt de 7 regioner). Ved 2. ledelsesniveau forstås chefer, der refererer til 1. ledelsesniveau. Afgrænsningen er uændret som aftalt i protokol af 4. januar Parterne er enige om, at medarbejdere med tjenestemandspensionsret, der overføres til overenskomsten fra andet overenskomstområde i forbindelse med stillingsændring, bevarer retten til tjenestemandspension i forhold til det pågældende anciennitetssikrede skalatrinsforløb på overgangstidspunktet. 3. Til brug for den i overenskomstens 5, stk. 1 nævnte udmøntning af individuel løn, udarbejder selskaberne senest 2 måneder før reguleringstidspunktet, til LTDs fortrolige orientering, en oversigt indeholdende: stillingsbetegnelse, kaldetitel, selskab, køn, løn, tjenestemandspensionsgivende løn, evt. tids- og opgavebetingende tillæg, bonus%, pensions% og pensionsform, for de af overenskomsten omfattende medarbejdere. 4. Parterne er enige om, at jubilæumsanciennitet regnes fra den første ansættelse i selskabet. Anciennitet fra tidligere ansættelse i TDC medregnes. Som jubilæumsdag regnes den dag, hvor medarbejderen har været ansat i henholdsvis 25, 40 og 50 år. 5. Parterne er enige om, at medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder, der efter at være afskediget, genansættes, kan få tidligere anciennitet medtaget ved beregning af pension, såfremt udtrædelse skete pga. sygdom, eller anden af medarbejderen utilregnelig årsag. 6. Parterne er enige om, at reglerne i finansministeriets cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorlig syge børn og slægtninge, finder anvendelse.

15 14 7. Parterne er enige om, at eventuel uansøgt nedrykning i løn kun kan ske efter reglerne i overenskomstens 3 om opsigelse. 8. Parterne er enige om, at såfremt yderligere afgang af medarbejdere, udover den naturlige, bliver aktuel, optages der i god tid drøftelser mellem parterne forinden iværksættelsen af frivillig fratrædelsesordninger med udgangspunkt i aftalen i overenskomstprotokol af 7. september 1993, bilag På et mindreårigt hjemmeværende barns 1. sygedag kan der i fornødent omfang gives hel eller delvis frihed med løn. 10. Betaling for behandling hos kiropraktor- og fysioterapeut godtgøres i det omfang, beløbet ikke er refunderet af sygesikringen, når behandling sker efter henvisning fra læge. Kan der ved selskabet tilbydes kiropraktor- og fysioterapeut-behandling, anvendes denne. Denne bestemmelse er suspenderet jf. protokol af 1. maj Parterne konstaterede, at der ikke i forbindelse med overenskomst 1996 sker ændringer i pligter til for medarbejdere med tjenestemandspensionsrettigheder at tåle forandringer, således som disse er fastsat i overenskomsten af 1. april 1995 i de tidligere stamselskaber (KTAS, Jydsk Telefon og Fyns Telefon) 8 sammenholdt med 44, henholdsvis tjenestemandslovens 12 og 13 (tidligere statstjenestemænd der fortsat er omfattet af tjenestemandspensionsloven). 12. Parterne konstaterede, at medarbejdere som har ret til ventepenge/rådighedsløn bevarer denne ret. Statens regler, herunder også den nedsættelse af alderskravet for udbetaling af rådighedsløn/ventepenge i overensstemmelse med nedsættelsen af pensionsalderen fra 67 år til 65 år, som har virkning for statens tjenestemænd, der er fyldt eller fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, er fuldt ud gældende for medarbejdere som er overført fra staten og som i den forbindelse har bevaret retten til rådighedsløn/ventepenge. Ventepenge kan længst udbetales til det fyldte 70. år til de medarbejdere, der har 70 år som pligtig afgangsalder og som har fået tillagt retten til ventepenge ved faglig voldgift. Ventepenge/rådighedsløn reguleres med samme procent, efter samme principper og til samme terminer som for statsansatte.

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2014 (Som aftalt mellem parterne den 7. april 2014 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2014) Indholdsfortegnelse OVERENSKOMSTEN 1 Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Dækningsområde 1 Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og Lederforeningen i Tele Danmark (LTD) Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte leder/særligt

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. vegne af. TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S. Akademikerorganisationerne OVERENSKOMST 2012 mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S selv, YouSee A/S, NetDesign A/S samt TDC Hosting A/S og Akademikerorganisationerne (Som aftalt mellem parterne den 3. marts 2012) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD

Protokol. mellem TDC A/S. Lederforeningen i TDC, LTD Protokol mellem TDC A/S og Lederforeningen i TDC, LTD over forhandling den 14. og 21. august samt 5. september 2008 om forventede personalereduktioner i forbindelse med Fast Forward i TDC A/S. De forventede

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overførselsaftale. Særaftale X

Overførselsaftale. Særaftale X Særaftale X Overførselsaftale Dansk Industri, Tele Danmark A/S, CO-industri og Telekommunikationsforbundet anerkender og respekterer at overførselsaftalen af 5. november 1996, incl. samtlige bilag mv.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2004. HER OG NU s anden e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Overenskomst 2004 Individuelle lønsamtaler pr. 1.april 2004 LTD Generalforsamling 2004 Personalesikringsforeningen

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. AC-organisationerne

Protokol. mellem TDC A/S. AC-organisationerne Protokol mellem TDC A/S og AC-organisationerne Med henblik på at begrænse antallet af uansøgte afskedigelser og som supplement til de øvrige muligheder, der er nævnt i aftale af 20. maj 2005 om tryghed,

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Forhandlingsfællesskabet 0.4.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 0.4.11 Side

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere