UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E"

Transkript

1 B MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 21. december 2017 af Østre Landsrets 16. afdeling (landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen og Cecilie Boel Winther (kst.)). 16. afd. kæresag nr. B : A (v/ advokat Carsten Bo Nielsen) mod Kurator for AA ApS under konkurs, advokat Boris Frederiksen (v/ advokat Mathias Juul Holter) og 16. afd. kæresag nr. B : A (v/ advokat Carsten Bo Nielsen) mod Kurator for BB ApS under konkurs, advokat Boris Frederiksen (v/ advokat Mathias Juul Holter) og 16. afd. kæresag nr. B : A (v/ advokat Carsten Bo Nielsen)

2 - 2 - mod Kurator for CC ApS under konkurs, advokat Boris Frederiksen (v/ advokat Mathias Juul Holter). Ved kendelse af 11. august 2016 har Sø- og Handelsrettens skifteret pålagt A konkurskarantæne i 3 år i hver af sagerne B vedrørende AA ApS, B vedrørende BB ApS og B vedrørende CC ApS. Kendelsen er kæret af A med påstand om afvisning af sagen for skifteretten, subsidiært frifindelse og mere subsidiært, at konkurskarantæne pålægges for et kortere tidsrum end 3 år vedrørende hvert af selskaberne. Kurator, advokat Boris Frederiksen ved advokat Mathias Juul Holter har over for afvisningspåstanden påstået frifindelse og har i øvrigt påstået stadfæstelse af skifterettens kendelse. Kæresagerne har været mundtligt forhandlet. Supplerende sagsfremstilling Sagernes forløb og partsbetegnelserne De tre selskaber AA ApS, BB ApS og CC ApS blev på grundlag af en konkursbegæring fra SKAT taget under konkursbehandling den 6. august 2014, og advokat Boris Frederiksen blev udpeget som kurator i hvert af konkursboerne. Sø- og Handelsrettens skifteret tog den 12. december 2014 og 4. februar 2015 indstillingen om at indlede konkurskarantænesag mod A i de tre sager til følge. Om sagernes forløb fremgår det endvidere, at der blev indleveret processkrift af kurator i de tre sager henholdsvis den 2. februar 2015 og 17. februar 2015, svarskrift af advokat Carsten Bo Nielsen den 4. maj 2015 og replik af kurator henholdsvis den 31. juli 2015, 3. august 2015 og 4. august Den 11. august 2015 afholdt Sø- og Handelsretten telefonretsmøde i alle tre sager, hvor det blandt andet blev bestemt, at sagerne skulle behandles under medvirken af tre juridiske dommere og to sagkyndige medlemmer. Sagen blev efterfølgende ved telefonretsmøde den 10. november 2015 berammet til hovedforhandling den 20., 21. og 22. juni 2016.

3 - 3 - Det hedder i kurators brev af 8. december 2014 til skifteretten vedrørende selskabet AA ApS: K 1037/14-L AA ApS under konkurs CVR xx xx xx xx I fortsættelse af kreditorinformation nr. 2, skal kurator hermed indstille, at der indledes konkurskarantænesag mod A, idet denne må antages på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, jfr. redegørelse af 5. december Det hedder endvidere i kurators redegørelse af 8. december 2014 i medfør af konkurslovens 125, stk. 2, vedrørende selskabet CC ApS blandt andet: 8.3 Indstilling om at indlede konkurskarantænesag mod A Kurator skal herved indstille, at der indledes konkurskarantænesag mod A, idet han må antages på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157. Desuden hedder det i kurators brev af 3. februar 2015 om indstilling om konkurskarantæne vedrørende selskabet BB ApS blandt andet: BB ApS under konkurs (tidl. Autotransport ApS) 2. Min indstilling konklusion Efter en samlet vurdering af sagens forhold er det min opfattelse, at der er en formodning for, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse fra UR, FJ og A s side, og at alle tre personer derfor er uegnet til at deltage i ledelsen i en erhvervsvirksomhed. Jeg skal som følge heraf indstille til Sø- og Handelsretten, at der indledes en sag om konkurskarantæne mod UR og FJ. Jeg skal i den forbindelse gøre skifteretten opmærksom på, at de to andre konkurskarantænesager mod A omhandler forhold, der i al væsentlighed er de samme som i nærværende selskab, ligesom forholdene i de enkelte selskaber har fundet sted i samme tidsmæssige periode. Jeg vil på den baggrund overlade det til Sø- og Handelsretten at tage stilling til, hvorvidt der i nærværende sag tillige skal indledes en konkurskarantæne mod A på baggrund af hans forretningsførelse i dette selskab. I Sø- og Handelsrettens Skifterets retsbog af 11. august 2016 er parterne i retsbogens hoved anført som henholdsvis AA ApS under konkurs mod A, CC ApS under konkurs mod A og BB ApS under konkurs mod A.

4 - 4 - De enkelte selskaber AA ApS under konkurs, tidligere Sikkerhed Sikkerhed ApS havde ved stiftelsen den 31. januar 2012 en selskabskapital på kr. Selskabets navn blev ændret den 1. juli 2014 til AA ApS. Samme dato blev selskabets adresse ændret, ligesom selskabets registrerede direktør ML fratrådte, og A blev registreret som likvidator. Driften af AA ApS under konkurs medførte ifølge årsregnskabet for perioden 31. januar 2012 til juni 2013 et negativt resultat på kr. Selskabets egenkapital udgjorde herefter pr. 30. juni kr. Der er ikke udarbejdet årsrapport for perioden 1. juli 2013 til 30. juni Det fremgår af SKATs konkursbegæring af 28. juli 2014, at gælden til SKAT blandt andet vedrørte skyldig og foreløbigt fastsat A-skat for perioden juli 2013 til april Den vedrørte endvidere skyldig og foreløbigt fastsat AM-bidrag for perioden august 2013 til april 2014 og foreløbigt fastsat moms for 2. kvartal 2012 til 4. kvartal Hertil kom et endnu ikke kendt afgiftstilsvar for perioden fra 1. januar 2014 til 28. juli 2014 og et endnu ikke kendt A-skattetilsvar og bidrag for perioden fra 1. maj 2014 til 28. juli Kurator har i sin afsluttende redegørelse af 19. juni 2015 i medfør af konkurslovens 148, stk. 2, anført blandt andet: 7. Undersøgelser af omstødelige forhold og ansvarspådragende dispositioner... Kurator har ikke modtaget regnskabs- og bogføringsmateriale fra selskabets tidligere ledelse, idet den tidligere direktør ML under strafansvar har oplyst, at der ikke er foretaget bogføring af nogen art for selskabet. Der har således ikke kunne tilvejebringes et bogføringsmateriale til nærmere belysning af pengestrømmene i virksomheden til brug for konkursboets behandling og undersøgelser. Kurators omstødelsesundersøgelser har således begrænset sig til en gennemgang af kontoudtog for konti tilhørende selskabet. Efter gennemgang af selskabets bankkontoudtog og drøftelser med Sydbank kan det konstateres, at der fra selskabets erhvervskonto i perioden januar 2013 til august 2014 er foretaget kontanthævninger for samlet kr ,-, som på

5 - 5 - det foreliggende grundlag ikke synes at være udtryk for sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Efter det oplyste var det alene den tidligere direktør, ML, der havde fuldmagt til selskabets konto. ML forklarede under afhøringen i skifteretten den 26. november 2014, at kontanthævningerne blev foretaget til betaling af underleverandører. Den tidligere direktør har fremsendt en række fakturaer som dokumentation for disse transaktioner, men det er kurators opfattelse, at disse fakturaer ikke er tilstrækkelige til at dokumentere, at kontanthævningerne er forretningsmæssigt begrundet. På den baggrund er det kurators opfattelse, at der er tale om et ulovligt anpartshaverlån i medfør af selskabslovens 210, stk. 1. Det er kurators opfattelse, at der er betydelig usikkerhed forbundet med eksistensen og størrelsen af det potentielle krav, samt om hvorvidt den tidligere direktør vil være i stand til at honorere et eventuelt tilbagebetalingskrav. Tilbagebetalingskravet blev, efter fremsendelse af en skrivelse til konkursboets kreditorer herom, opgivet, idet der ikke var tilstrækkelige midler i konkursboet til at forfølge kravet, ligesom ingen af konkursboets kreditorer ønskede at stille sikkerhed for yderligere undersøgelser. Boet blev sluttet i medfør af konkurslovens 143, stk. 1, uden udlodning til kreditorerne. BB ApS under konkurs, tidligere Autotransport ApS Autotransport ApS havde ved stiftelsen den 22. november 2011 en selskabskapital på kr. Selskabets navn blev ændret den 1. juli 2014 til BB ApS. Samme dato blev selskabets adresse ændret, ligesom den registrerede direktør UR fratrådte, og A blev registreret som likvidator. Af selskabets regnskab for 2013 fremgår blandt andet, at selskabet havde et negativt resultat i 2013 på kr., og at selskabets egenkapital pr. 31. december 2013 var negativ med kr. SKATs anmeldte krav i selskabet under konkursen udgjorde ,91 kr. Der var ingen aktiver i det konkursramte selskab. Det fremgår af SKATs konkursbegæring modtaget i skifteretten den 23. juli 2014, at gælden til SKAT blandt andet vedrørte skyldig A-skat fra april 2013 til april 2014, skyldig AM-bidrag fra april 2013 til april 2014 og foreløbigt fastsat moms for 3. og 4. kvartal Hertil kom et endnu ikke kendt afgiftstilsvar for perioden fra 1. januar 2014 til 22.

6 - 6 - juli 2014 og et endnu ikke kendt A-skattetilsvar og bidrag for perioden fra 1. maj 2014 til 19. juni 2014, hvor selskabet blev afmeldt for A-skat/AM-bidrag. Om bogføringen fremgår følgende af kurators processkrift af 17. februar 2015: Revisor har videre oplyst, at selskabet fra den 1. januar 2013 benyttede sig af det elektroniske bogføringssystem E-conomic. UR har trods kurators henvendelse herom ikke udleveret autorisationsoplysninger, hvorfor det ikke har været muligt at undersøge selskabets bogføring. Det bemærkes dog, at kurator vedrørende 2013 har modtaget bogføringsmateriale i form af to ringbind. For så vidt angår 2014, har kurator ikke modtaget noget regnskabs- og bogføringsmateriale. Bogføringsmateriale vedrørende 2012 er modtaget af kurator. Boet blev sluttet i medfør af konkurslovens 143, stk. 1, uden udlodning til kreditorerne. UR og FJ, som udgjorde selskabets tidligere ledelse, er efterfølgende ved Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2016 pålagt konkurskarantæne i 2 år. CC ApS under konkurs, tidligere Bageriet ApS Bageriet ApS havde ved stiftelsen den 22. december 2011 en egenkapital på kr. Selskabets navn blev ændret den 1. juli 2014 til CC ApS. Samme dato blev selskabets adresse ændret, ligesom selskabets registrerede direktør JK fratrådte, og A blev samme dato registreret som likvidator. Af regnskabet for perioden 22. december 2011 til 31. december 2012 fremgår blandt andet, at selskabet havde et negativt resultat på kr. og at egenkapitalen pr. 31. december 2012 udgjorde kr. Det fremgår af SKATs konkursbegæring af 22. juli 2014, at gælden til SKAT blandt andet vedrørte skyldig A-skat fra august 2012 til april 2014, skyldig AM-bidrag fra juli 2012 til april 2014 og skyldig moms fra den 22. december 2011 til 4. kvartal Hertil kom et endnu ikke kendt afgiftstilsvar for perioden fra 1. januar 2014 til 22. juli 2014 og et endnu ikke kendt A-skattetilsvar og bidrag for perioden fra 1. maj 2014 til 22. juli Om selskabets bogføring fremgår følgende af kurators processkrift af 2. februar 2015:

7 - 7 - JK, A samt selskabets revisor er blevet anmodet om at fremsende selskabets bogføring. Der er ikke modtaget bogføringsmateriale for Der er dog modtaget delvis regnskabs- og bogføringsmateriale for årene I forlængelse heraf skal det bemærkes, at der i forhold til 2014 alene er modtaget bogføringsbilag angående januar måned på trods af, at selskabet først blev taget under konkursbehandling den 6. august Kurator opgjorde i sin afsluttende redegørelse af 3. juni 2015 i medfør af konkurslovens 148, stk. 2, det konkursramte selskabs aktiver til ,67 kr. Boet blev sluttet i medfør af konkurslovens 143, stk. 1, uden udlodning til kreditorerne. Andre oplysninger Københavns Politi har den oplyst, at der er rejst tiltalte mod A for overtrædelse af straffelovens 302 for så vidt angår 26 selskaber. De tre selskaber i nærværende sag er ikke blandt de 26 selskaber i straffesagen. Det er for landsretten oplyst, at straffesagen er berammet til hovedforhandling. Landsretten har samtidig med afgørelsen i nærværende sager truffet afgørelse vedrørende spørgsmål om konkurskarantæne for A vedrørende fem andre selskaber, jf. landsrettens j.nr. B , B , B , B , B , B , B , B , B og B Forklaringer A har supplerende forklaret blandt andet, at han stadig er aktiv som rekonstruktør og direktør. Når han indtræder i et selskabs ledelse som direktør eller likvidator, rydder han op for andre mennesker. Han standser virksomhedens drift, men han betaler ikke selskabets gæld. Han giver møde på vegne af selskaberne i retten, ligesom han hjælper skyldneren med at komme videre i livet, herunder yder han psykologisk bistand. Hans klienter ved godt, at de skylder penge til en række kreditorer. Han vejleder klienterne om, at de skal opfylde indberetningsforpligtelserne over for SKAT. Næsten alle hans klienter har forsøgt at få en afdragsordning med kreditorerne, herunder SKAT. Han korresponderer ikke selv med skattemyndighederne og de øvrige kreditorer. Han er gået over til at indsætte sig selv som likvidator i stedet for som direktør, for at sende et signal om, at virksomhedernes drift er stoppet. Det sker ved, at likvidationen registre-

8 - 8 - res i Erhvervsstyrelsens register. Han opnår herved også, at fristdagen ved den efterfølgende konkurs bliver fastsat til den dag, da selskabet træder i likvidation. Han har ikke i de tre selskaber, som denne sag drejer sig om, taget kontakt til skattemyndighederne. De offentlige kreditorer som SKAT holder typisk øje med registerændringer i Erhvervsstyrelsens system, herunder proklama. Det gør private kreditorer ikke, bortset fra bankerne. Det er ikke det nødlidende selskab, men enten klienten privat eller det bagvedliggende holdingselskab, der betaler hans honorar. Det skyldes, at der ellers vil foreligge en omstødelig betaling. Hans vederlag vedrører både afviklingen af det nødlidende selskab og det efterfølgende arbejde i forbindelse med eventuelt at påbegynde en ny forretning. Hans bistand ydes til skyldneren og ikke til selskabet. Han indgav ikke egenbegæring om konkurs i de tre selskaber, idet der ikke var likvide midler til at stille den nødvendige sikkerhed for en sådan begæring. Han råder således ikke sine klienter til at indgive egenbegæring om konkurs, da de pågældende i så fald ikke vil have råd til at betale sikkerhedsstillelse, og hans klienter har et virkelig stort behov for netop hans rådgivning. I selskabet CC ApS vedrører den løn, der blev udbetalt i starten af juli 2014, arbejde udført i juni Han har ikke som likvidator været inde over lønudbetalingerne. Han kunne ikke få fuldmagt til bankkontoen, før likvidationen var godkendt den 11. juli Han fik ikke fuldmagt til bankkontoen i dette tilfælde. Han har modtaget i alt kr. i honorar som likvidator i dette selskab. Det var klienten, der betalte over 10 måneder. I BB ApS aftalte de, at han skulle modtage kr. for sit hverv som likvidator. Han modtog imidlertid kun kr., som holdingselskabet betalte. I AA ApS aftalte de, at han skulle modtage kr. i honorar. Han modtog imidlertid alene kr., som klienten, selskabets stifter, betalte. Ud af de i alt ca. 600 selskaber, han har beskæftiget sig med, er ca. 400 gået konkurs.

9 - 9 - Politiet har opgivet påtalen i 80 af de i alt 106 anmeldte sager. Politiet har sagt, at de 26 sager er prøvesager. Han har ikke overtrådt straffeloven eller særlovgivningen og har nægtet sig skyldig. Han har anvendt en lignende forretningsmodel i de tre selskaber i nærværende sag som i de øvrige selskaber, han har håndteret. Procedure Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for skifteretten. A har for landsretten yderligere gjort gældende, at konkurskarantænesagerne er anlagt af konkursboet og ikke af kurator, og at sagerne derfor skal afvises fra skifteretten. A har herudover navnlig anført, at han ikke havde pligt til at rette op på den tidligere ledelses handlinger og undladelser, og at han ikke kan gøres ansvarlig for den tidligere ledelses forsømmelser i de tre selskaber. Han var kun likvidator i ca. 5 uger, før der blev afsagt konkursdekret, og selskaberne var lagt døde i den periode. Der er hverken forvoldt selskaberne, SKAT eller andre kreditorer tab i den periode, som han var likvidator i. Han nåede ikke at vurdere selskabernes økonomi inden proklamafristens udløb, idet der forinden blev indgivet konkursbegæringer, som han modtog, da han kom hjem fra tre ugers sommerferie i juli måned. Ingen er blevet stillet ringere ved, at han ikke på selskabernes vegne indgav egenbegæring om konkurs. Der har ikke været omstødelige forhold i selskaberne, de tre konkursboer har ikke rejst erstatningskrav, og han har ikke overtrådt straffelovens 302. De forhold, der måtte være at bebrejde ham, udgør ikke groft uforsvarlig forretningsførelse, og han er ikke uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, stk. 1. Hvis landsretten måtte finde, at betingelserne for at pålægge konkurskarantæne er opfyldt, skal perioden fastsættes til en kortere periode end 3 år. Dette skyldes den lange sagsbehandlingstid, og at karantæneperioden for den tidligere ledelse i BB ApS og CC ApS er fastsat til 2 år på grund af lang sagsbehandlingstid. A har endelig anført, at han, hvis der pålægges ham konkurskarantæne, alene bør betale delvise sagsomkostninger, henset til sagens karakter.

10 Kurator har ikke protesteret mod, at påstanden om søgsmålskompetence tages under påkendelse, men har påstået frifindelse for afvisningspåstanden og har i den forbindelse gjort gældende, at der ikke er tvivl om, at sagerne er indbragt af kurator. Kurator har desuden anført blandt andet, at A systematisk har tilsidesat de helt grundlæggende forpligtelser, der påhviler en likvidator. En likvidator træder i ledelsens sted og skal indledningsvis tage stilling til, om selskabet er solvent. Dette må forudsætte, at likvidator har eller straks skaffer sig indsigt i de økonomiske forhold i selskabet, og herunder i hvert fald sætter sig i besiddelse af selskabets bogførings- og regnskabsmateriale til brug for vurderingen af, om selskabet vil kunne afvikles gennem likvidation. Det var åbenbart, at de tre selskaber AA ApS, BB ApS og CC ApS var insolvente, og A skulle derfor have indgivet egenbegæring om konkurs eller være fratrådt som likvidator. A har anvendt likvidationsinstituttet som et alternativ til konkursinstituttet, og hans forretningsmodel udgør et groft og systematisk misbrug af reglerne om kapitalselskaber med egen vinding for øje. Det kan ikke føre til et andet resultat, at A alene var likvidator i fem uger i de tre selskaber, og at han heraf var på ferie i tre uger. Retsgrundlag Konkurskarantæne I konkurslovens hedder det: 157. Konkurskarantæne kan efter kurators begæring efter 161 pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Hvis skyldneren var under tvangsopløsning, da konkursen indtrådte, regnes fristen på 1 år fra dagen for beslutningen om tvangsopløsning. Stk. 2. Ved afgørelsen skal der lægges vægt på, om det under hensyn til den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne. Stk. 3. Konkurskarantæne kan ikke pålægges den, der allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af den pågældendes deltagelse i ledelsen af en koncernforbundet virksomhed. Bestemmelsen i 1. pkt. finder anvendelse, indtil konkurskarantænen udløber Konkurskarantæne pålægges for 3 år. Hvis særlige grunde taler for det, kan konkurskarantæne pålægges for en kortere periode end 3 år.

11 Stk. 2. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, som ikke er udløbet, regnes konkurskarantænen tidligst fra udløbet af den senest pålagte konkurskarantæne. Konkurskarantænen udløber dog senest 10 år efter den oprindelige afgørelse Den, der er pålagt konkurskarantæne, må ikke deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Hvis den pågældende tidligere er pålagt konkurskarantæne, der ikke er udløbet på fristdagen, og den groft uforsvarlige forretningsførelse, der begrunder nyt pålæg af konkurskarantæne, er foregået, efter at den tidligere konkurskarantæne fik virkning, bestemmes det i afgørelsen om konkurskarantæne, at den pågældende heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse for virksomhedens forpligtelser. Reglerne om konkurskarantæne blev indsat i konkursloven ved lov nr. 429 af 1. maj I de almindelige bemærkninger til lovforslaget, der blev fremsat den 30. januar 2013, hedder det blandt andet (lovforslag nr. L 131): 1. Indledning Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne (herefter betænkningen). 4. Lovforslagets udformning 4.1. Betingelser for at pålægge konkurskarantæne Konkursrådets overvejelser om groft uforsvarlig forretningsførelse som betingelse for konkurskarantæne Vurderingen af, om der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, bør efter rådets opfattelse foretages i forhold til virksomhedens økonomiske forhold (i bred forstand). Det drejer sig således navnlig om dispositioner med hensyn til virksomhedens kapitalgrundlag, låneoptagelse, bogføring, økonomistyring og regnskabsaflæggelse og om større økonomiske dispositioner med hensyn til virksomhedens drift eller udvikling. I vurderingen kan også indgå, om virksomheden generelt har overholdt sine pligter til angivelse og afregning af moms og A-skat mv Selv om Konkursrådet således ikke foreslår en sådan detaljeret lovregulering af uforsvarlighedsvurderingen, bør det dog stadig kunne indgå i den samlede vurdering, hvis den pågældende f.eks. i væsentligt omfang har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til angivelse af moms eller A-skat eller gennem længere tid ikke har afregnet moms eller A-skat. Det samme gælder, hvis den pågældende på grov måde har tilsidesat sine forpligtelser med hensyn til bogføring,

12 eksempelvis ved gennem længere tid slet ikke at bogføre. Heri ligger også, at det normalt ikke i sig selv vil kunne begrunde en konkurskarantæne, hvis virksomheden alene har tilsidesat pligter til bogføring og angivelse af moms eller A-skat i den sidste korte periode, før virksomhedens drift ophørte, eller før virksomheden blev taget under rekonstruktionsbehandling eller konkursbehandling. Der bør efter rådets opfattelse også ske en generel inddragelse af hensynet til iværksættere i denne henseende. Rådet henviser herved til de karakteristika for iværksættere, som rådet beskriver i betænkningen Rådet anfører endvidere, at groft uforsvarlig forretningsførelse også kan bestå i manglende udøvelse af ledelsesbeføjelser. Det kan f.eks. være et bestyrelsesmedlem, der groft tilsidesætter sine forpligtelser til at påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på tilfredsstillende måde, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at bestyrelsen løbende modtager rapportering om selskabets finansielle forhold, jf. herved selskabslovens 115. Endelig fremhæver rådet, at der foreligger en særlig situation i tilfælde af stråmandskonstruktioner og lignende. Hvis f.eks. den registrerede direktør reelt slet ikke udøver ledelsesbeføjelser, idet den daglige ledelse reelt udelukkende udøves af en anden person i den registrerede direktørs navn, finder rådet, at den registrerede direktør som udgangspunkt vil kunne anses for at have handlet groft uforsvarligt ved at have overladt den daglige ledelse til en anden person. Rådet anfører, at dette også gælder, hvis den registrerede direktør og den, der reelt udøver den daglige ledelse, er ægtefæller eller samlevende eller nært beslægtede eller besvogrede Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet er grundlæggende enig i Konkursrådets synspunkter og forslag med hensyn til de betingelser, der bør være opfyldt for at pålægge konkurskarantæne, og lovforslaget er i det væsentlige udformet i overensstemmelse hermed. For så vidt angår Konkursrådets overvejelser i relation til vurderingen af, om der er tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, er Justitsministeriet enig i rådets synspunkt om, at konkurskarantæne typisk kun bør pålægges, når der er tale om forhold, der udgør en overtrædelse af straffeloven. Efter Justitsministeriets opfattelse udelukker det anførte imidlertid ikke, at meget grove overtrædelser af særlovgivningen, f.eks. af bogføringsloven eller en kombination af flere grove særlovsovertrædelser, efter omstændighederne vil kunne medføre konkurskarantæne, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt. 4.2.Retsvirkninger af konkurskarantæne Konkursrådets overvejelser om rækkevidden af det forbud mod deltagelse i virksomhedsledelse, som konkurskarantæne skal indebære Konkursrådet har overvejet, hvad det overordnede formål med regler om konkurskarantæne bør være, herunder navnlig om formålet bør være at forhindre, at den pågældende i det hele taget driver erhvervsmæssig virksomhed, eller om formålet bør være at forhindre, at den pågældende driver erhvervsmæssig virksomhed uden personlig hæftelse. Konkursrådet finder efter en samlet vurdering, at en konkurskarantæne som udgangspunkt alene bør indebære et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for

13 virksomhedens forpligtelser. En konkurskarantæne bør således i første række indebære et forbud mod at deltage i ledelsen af erhvervsdrivende sammenslutninger, hvori ingen deltager hæfter personligt og direkte for sammenslutningens forpligtelser, af kommanditselskaber og interessentskaber, hvori den pågældende ikke er komplementar eller interessent, samt af en andens personligt drevne virksomhed, eksempelvis en ægtefælles eller samlevers virksomhed. Hovedformålet med en konkurskarantæne bør således være at søge at hindre misbrug af adgangen til at drive erhvervsvirksomhed uden personligt gældsansvar i selskabsform mv Konkursrådets overvejelser om forbuddets tidsmæssige udstrækning Konkursrådet finder, at en konkurskarantæne bør fastsættes til tre år, medmindre særlige grunde taler for en kortere karantæneperiode. Udgangspunktet bør således være en fast længde, som kun fraviges i særlige tilfælde. Som eksempler på særlige grunde, der efter omstændighederne kan tale for en kortere karantæne, nævner rådet lang sagsbehandlingstid, uden at dette beror på forhold hos den, der begæres pålagt konkurskarantæne, eller at der er tale om et mindre groft tilfælde af groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkursrådet anfører i den forbindelse, at der som udgangspunkt vil være tale om lang sagsbehandlingstid, hvis afgørelsen om konkurskarantæne først træffes mere end et år efter konkursdekretets afsigelse. Hvis karantænen fastsættes til en kortere periode end tre år, bør den normalt fastsættes til to år eller eventuelt i sjældnere tilfælde et år. Konkursrådet finder endvidere, at konkurskarantæneperioden bør regnes fra den endelige afgørelse Justitsministeriets overvejelser Justitsministeriet er enig i Konkursrådets synspunkter og forslag om rækkevidden af det forbud mod deltagelse i virksomhedsledelse, som konkurskarantæne skal indebære, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse med rådets lovudkast på dette punkt. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 4 (forslaget til konkurslovens 159), og bemærkningerne hertil Justitsministeriet kan endvidere tilslutte sig rådets synspunkter om forbuddets tidsmæssige udstrækning. I lovforslagets bemærkninger til 157 hedder det blandt andet: Til 157 Bestemmelsen angår betingelserne for at pålægge konkurskarantæne. Deltagelse i ledelsen af skyldnerens virksomhed omfatter for det første den, der i Erhvervsstyrelsens it-system har været registreret som direktør, medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet. Dette gælder, uanset om den pågældende faktisk har varetaget hverv som direktør, bestyrelsesmedlem eller tilsynsrådsmedlem i den relevante periode, eller om den pågældende f.eks. har været stråmand, således at ledelsen reelt er blevet udøvet af en anden person. Det er herudover en betingelse, at det sandsynliggøres, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

14 Med groft uforsvarlig forretningsførelse menes misbrugslignende forhold eller forhold af grov karakter i øvrigt. Det er en betingelse, at den pågældende har handlet groft uforsvarligt i sin ledelse af virksomheden. Det forudsættes endvidere, at den groft uforsvarlige adfærd skal have fundet sted senere end et år før fristdagen (eller i givet fald dagen for beslutningen om tvangsopløsning). Konkurskarantæne bør kun anvendes i tilfælde, der både i objektiv og subjektiv henseende kan betegnes som grove. I vurderingen vil navnlig indgå, om konkursen har ført til betydelige tab for fordringshaverne Som et typisk eksempel på groft uforsvarlig forretningsførelse kan i forhold til virksomhedens kapitalgrundlag nævnes betydelige køb på kredit eller forudbetalinger fra kunder kombineret med manglende bogføring i en længere periode og/eller helt utilstrækkelig økonomistyring. Som eksempler på forhold, der efter en konkret vurdering kan tale for, at der har været tale om groft uforsvarlig forretningsførelse, kan nævnes tilsidesættelse i væsentligt omfang af forpligtelser med hensyn til bogføring, regnskabsaflæggelse, momsangivelse og momsafregning og indeholdelse og afregning af A-skat. Vurderingen af, om en tilsidesættelse af de nævnte pligter er væsentlig nok til at tale for, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder. Det vil i den forbindelse tale for, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse, hvis virksomhedens bogføring eller bogføringsmateriale er bortkommet, og skyldneren ikke kan give en troværdig forklaring på, hvorfor virksomhedens regnskabsmateriale ikke umiddelbart er tilgængeligt for kurator. Vurderingen af, om den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, vil navnlig bero på karakteren af den groft uforsvarlige forretningsførelse. Der skal således være tale om, at den pågældende har udvist en vis grovhed i forbindelse med den uforsvarlige forretningsførelse i lighed med misbrugssituationer. Endvidere kan forholdene vedrørende eventuelle tidligere konkurser indgå i vurderingen af, om den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Når betingelserne er opfyldt, kan konkurskarantæne pålægges. Pålæg af konkurskarantæne er ikke obligatorisk, men det vil dog være udgangspunktet, at konkurskarantæne pålægges, når betingelserne i det foreslåede stk. 1 er opfyldt. Det foreslås i stk. 2, at der ved afgørelsen af, om konkurskarantæne skal pålægges, i givet fald skal lægges vægt på, om det under hensyn til den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt er rimeligt at pålægge konkurskarantæne. Der er således navnlig mulighed for at undlade at pålægge konkurskarantæne, selv om betingelserne i det foreslåede stk. 1 er opfyldt, hvis det efter en samlet vurdering af den pågældendes handlemåde og omstændighederne i øvrigt ikke

15 er rimeligt at pålægge konkurskarantæne. Der er dermed mulighed for at lægge vægt på andre forhold, end om den pågældende har handlet groft uforsvarligt i sin ledelse af virksomheden. Der kan således f.eks. lægges vægt på karakteren og konsekvenserne af den pågældendes groft uforsvarlige adfærd og på, hvilke konsekvenser det vil have for den pågældende at blive pålagt konkurskarantæne. Det er ikke en betingelse for at pålægge konkurskarantæne, at der kan påvises årsagssammenhæng mellem den groft uforsvarlige forretningsførelse og konkursen, men hvis det f.eks. er åbenbart, at konkursen skyldes andre, ydre omstændigheder, vil det være et element, der i den samlede vurdering efter omstændighederne kan tale imod at pålægge konkurskarantæne. Pålæg af konkurskarantæne kan desuden efter omstændighederne undlades, hvis det groft uforsvarlige forhold må anses for mindre alvorligt, og det samtidig vil have særligt alvorlige konsekvenser for den pågældendes erhvervsmuligheder at blive pålagt konkurskarantæne. Det samme gælder, hvis de groft uforsvarlige forhold har medført begrænsede tab. Endvidere kan pålæg af konkurskarantæne efter omstændighederne undlades, hvis spørgsmålet herom først kommer til pådømmelse lang tid efter konkursdekretets afsigelse, uden at den lange sagsbehandlingstid beror på forhold hos den, der begæres pålagt konkurskarantæne. Det foreslås med stk. 3, at konkurskarantæne kun kan pålægges én gang i anledning af en persons deltagelse i ledelsen af flere koncernforbundne virksomheder. Hermed kan konkurskarantæne ikke pålægges den, der allerede er pålagt konkurskarantæne i anledning af den pågældendes deltagelse i ledelsen af en koncernforbundet virksomhed. Hvis der ikke er tale om koncernforbundne virksomheder, afgøres spørgsmålet om konkurskarantæne derimod særskilt i hver af de pågældende skyldneres konkursboer. Der kan således i givet fald - hvis betingelserne er opfyldt i hvert af boerne - pålægges konkurskarantæne flere gange. I givet fald lægges konkurskarantænerne i forlængelse af hinanden efter de nærmere regler i forslaget til konkurslovens 158, stk. 2, 2. og 3. pkt. Ledelsens og likvidators pligter Selskabslovens , jf. lovbekendtgørelse nr af 14. september 2015, har følgende ordlyd: 118. Direktionen skal sikre, at kapitalselskabets bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Stk. 2. Direktionen skal herudover sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. Direktionen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den

16 økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt Ledelsen i et kapitalselskab skal sikre, at generalforsamling afholdes, senest 6 måneder efter at det konstateres, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital. På generalforsamlingen skal det centrale ledelsesorgan redegøre for kapitalselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. I selskabslovens 219 hedder det om likvidators pligter: 219. En eller flere likvidatorer træder i ledelsens sted. Denne lovs bestemmelser om et selskabs ledelse finder med de fornødne tilpasninger anvendelse på en eller flere likvidatorer. Stk. 2. Likvidator kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Stk. 3. Bestemmelserne i denne lov og årsregnskabsloven om regnskabsaflæggelse, revision, generalforsamlinger og om årsrapporters indsendelse til Erhvervsstyrelsen finder tilsvarende anvendelse på selskaber under likvidation med de afvigelser, der følger af dette kapitel. Om kapitalselskabers overgang fra likvidation til konkurs bestemmer selskabslovens 233, stk. 1 og 2, følgende: 233. Begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs kan kun indgives på selskabets vegne af det centrale ledelsesorgan eller, hvis selskabet er under likvidation, af likvidator. Stk. 2. Hvis likvidatorerne finder, at likvidationen ikke vil give fuld dækning til kreditorerne, skal likvidatorerne indgive begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs. Landsrettens begrundelse og resultat Afvisningspåstanden Det fremgår af indstillingerne til skifteretten, at det er kurator, advokat Boris Frederiksen, der har vurderet, at der var grundlag for at begære A pålagt konkurskarantæne. Endvidere fremgår det af den kærede kendelse, at kurator har ført sagen for skifteretten, herunder nedlagt påstandene, jf. konkurslovens 161. Under disse omstændigheder tager landsretten ikke A s påstand om afvisning til følge.

17 Konkurskarantæne A var registreret likvidator i selskaberne AA ApS, BB ApS og CC ApS i perioden fra den 1. juli 2014 til den 6. august 2014, hvor selskaberne blev taget under konkursbehandling. Betingelsen i konkurslovens 157, stk. 1, om deltagelse i ledelsen af de tre selskaber senere end 1 år før fristdagen den 1. juli 2014 er dermed opfyldt. Det er ubestridt, at der, før A indtrådte som likvidator i de tre selskaber, ikke blev bogført i selskabet Sikkerhed ApS, nu AA ApS under konkurs, og at bogføringen var helt mangelfuld i Bageriet ApS, nu CC ApS under konkurs, og Autotransport ApS, nu BB ApS under konkurs. Der var i alle tre selskaber gennem en længere periode kontinuerligt og systematisk opbygget en restance til SKAT. I hvert af de tre selskaber henvendte den tidligere ledelse i selskaberne sig til A, da selskaberne var nødlidende og skulle lukkes. - Kort tid efter at A var indtrådt som likvidator, medførte selskabernes insolvens, at de blev taget under konkursbehandling, alle på baggrund af en begæring fra SKAT. Den tidligere ledelse er i hvert af de tre selskaber efterfølgende pålagt konkurskarantæne. Landsretten lægger efter de dokumenterede oplysninger fra selskabet X s hjemmeside og efter A s egen forklaring til grund, at han bistod med så at sige at anonymisere selskabernes baggrund, således at de kunne blive tvangsopløst under et andet navn og adresse, og uden at den tidligere ledelse fremgik af Erhvervsstyrelsens register over selskabets ledelse på lukningstidspunktet. Ifølge aftale skulle A i honorar for sin bistand vedrørende de tre selskaber modtage henholdsvis kr., kr. og kr.; konkret modtog han henholdsvis kr., kr. og kr. Efter de foreliggende oplysninger om selskabernes aktiver og passiver og på baggrund af A s egen forklaring lægger landsretten til grund, at alle de tre selskaber på tidspunktet for likvidation den 1. juni 2014 var insolvente, og at A, der var eller måtte være vidende herom, alligevel indsatte sig selv som likvidator i selskaberne. Det lægges endvidere til grund, at han som likvidator i de tre selskaber ikke vurderede selskabernes økonomiske situation som krævet i selskabslovens 219, jf Herunder sørgede han heller ikke for at overtage selskabernes bogføringsmateriale, at få fuldmagt til selskabernes konti og at tage kontakt til kapitalselskabernes kreditorer, såsom SKAT. Han foranledigede ikke, at selskaberne indgav egenbegæring om konkurs, skønt der allerede på tidspunktet for beslutningen om likvidation ikke var udsigt til, at likvidationen ville give fuld dækning til

18 kreditorerne, smh. herved selskabslovens 233, stk. 2, ligesom han ikke fratrådte som likvidator. Landsretten finder, at A s virke i de tre selskaber under de anførte omstændigheder, hvorunder han ikke varetog en likvidators opgaver, må anses som forretningsførelse under manglende udøvelse af enhver form for ledelsesbeføjelser og som forretningsførelse med en organisering af afviklingen, hvis reelle formål var at sløre de konkursramte selskabers baggrund og forhold, hvilket han for hvert af de tre selskaber modtog et ikke ubetydeligt honorar for. Uanset at A i de tre selskaber alene var likvidator i fem uger, tiltræder landsretten under de anførte omstændigheder, at han, der efter sin egen forklaring i flere hundrede selskaber under lignende fremgangsmåde som i de tre her omfattede selskaber har været indsat som direktør eller likvidator, har udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og at han som følge heraf er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, jf. konkurslovens 157, stk. 1. Det tiltrædes endvidere efter en samlet vurdering af A s handlemåde og omstændighederne i øvrigt, at det er rimeligt at pålægge ham konkurskarantæne, jf. konkurslovens 157, stk. 1. Efter sagens oplysninger tiltræder landsretten, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om, at konkurskarantæne pålægges for 3 år, jf. konkurslovens 158, stk. 1, for hvert selskab. Landsretten finder således, at hverken sagsbehandlingstiden eller det forhold, at de tidligere ledelser i to af de omhandlede selskaber alene er pålagt konkurskarantæne for et kortere tidsrum end 3 år, fører til en anden vurdering. Landsretten stadfæster derfor den kærede kendelse, således at der herved er pålagt A konkurskarantæne i 3 år plus 3 år plus 3 år, i alt 9 år, og således at de tre karantæneperioder skal løbe i forlængelse af hinanden. Herved har landsretten efter det, der som ovenfor nævnt må lægges til grund om A s adfærd vedrørende de tre selskaber, fundet, at der heller ikke ud fra en samlet vurdering er grundlag for begrænsning af denne samlede karantæneperiode.

19 Det bestemmes samtidig, at den pålagte konkurskarantæne omfattet af sag j.nr. B skal regnes fra landsrettens kendelse, dvs. fra den 21. december Konkurskarantænen i sag j.nr. B skal regnes fra udløbet af karantænen i sag B , og konkurskarantænen i sag j.nr. B skal regnes fra udløbet af konkurskarantænen i sag B Landsretten har samtidig med afgørelsen i nærværende sager afsagt kendelse vedrørende spørgsmål om konkurskarantæne for A vedrørende fem andre selskaber, jf. landsrettens j.nr. B , B , B , B , B , B , B , B , B og B Ved den pågældende kendelse har landsretten pålagt A en konkurskarantæne på 3 år vedrørende de fem selskaber. Det er i den nævnte kendelse bestemt, at den pålagte konkurskarantæne på 3 år vedrørende de fem selskaber skal regnes fra udløbet af karantænen i sag B , der indgår i nærværende sag. Konkurskarantænen vedrørende de fem selskaber skal således regnes fra datoen, der ligger 9 år efter den 21. december Dog er det samtidig bestemt, at den samlede konkurskarantæne i medfør af konkurslovens 158, stk. 2, 2. pkt., udløber senest 10 år efter landsrettens afgørelse, det vil sige senest 10 år efter den 21. december I både sagen angående de fem selskaber og i nærværende sag har landsretten efter det, der som ovenfor nævnt må lægges til grund om A s adfærd vedrørende hvert af selskaberne, efter en samlet vurdering ikke fundet grundlag for yderligere begrænsning af karantæneperioden, end den, der følger af reglen om en maksimal konkurskarantæne på 10 år i konkurslovens 158, stk. 2, 2. pkt. Sagsomkostninger, vederlag og salær I vederlag for landsretten tillægges der efter sagens karakter, omfang og forløb og det dermed forbundne arbejde, herunder i forbindelse med den mundtlige forhandling over to dage i landsretten, kurator, advokat Boris Frederiksen, et vederlag på kr. med tillæg af moms, i alt kr., jf. konkurslovens 166. Beløbet afholdes af statskassen. Af de samme grunde tillægges der advokat Carsten Bo Nielsen kr. med tillæg af moms, i alt kr. i salær for hans arbejde som beskikket advokat for A for landsretten, jf. konkurslovens 163, 2. pkt. Beløbet afholdes af statskassen.

20 Efter sagens karakter, forløb og udfald skal A erstatte statskassen udgifterne ved sagens førelse for landsretten på i alt kr., jf. konkurslovens 165, stk. 1 og 2. T h i b e s t e m m e s: Sø- og Handelsrettens skifterets kendelse stadfæstes, således at der herved pålægges A konkurskarantæne i 3 år plus 3 år plus 3 år, i alt 9 år, og således at de tre karantæneperioder skal løbe i forlængelse af hinanden. Den pålagte konkurskarantæne i sag j.nr. B skal regnes fra landsrettens kendelse, dvs. fra den 21. december Konkurskarantænen i sag j.nr. B skal regnes fra udløbet af karantænen i sag B , og konkurskarantænen i sag j.nr. B skal regnes fra udløbet af konkurskarantænen i sag B I landsrettens sager j.nr. B , B , B , B , B , B , B , B , B og B er der samtidig truffet afgørelse om en konkurskarantæne på 3 år fastsat i forlængelse af konkurskarantæneperioderne i nærværende sag. Dog udløber den samlede konkurskarantæne senest 10 år efter den 21. december A må ikke i denne 10-års-periode deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Statskassen skal i de tre kæresager afholde vederlag til kurator, advokat Boris Frederiksen, på kr. med tillæg af moms, i alt kr. Endvidere afholder statskassen salær til A s beskikkede advokat for landsretten, advokat Carsten Bo Nielsen, med kr. med tillæg af moms, i alt kr. A skal betale udgifterne ved sagens førelse i landsretten til statskassen med kr. Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne kendelses afsigelse. (Sign.)

21 Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 89/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-3, advokat Boris Frederiksen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 90/2018 (1. afdeling) A (advokat Georg Meyer, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-5, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. B1588002- MHS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. december 2017 holdt Østre Landsret møde i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Dorthe Wiisbye, Janni Christoffersen

Læs mere

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger

Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Kan kurator handle karantæneindstillinger - og andre problemstillinger Insolvensrettens Dag 2019-20. marts 2019 Hvor går grænserne for kurators handlefrihed Kan kurator opgive en allerede anlagt konkurskarantænesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 22. august 2018 Sag 14/2018 X A/S under konkurs (advokat Boris Frederiksen) mod A og B (advokat Marianne Sørensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37557/2018 HJR (1. afdeling) A (advokat Flemming Jensen) mod Kurator for I/S X under konkurs, advokat Trine Hasselbalch (selv) og Sag BS 37560/2018

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. april 2019 Sag 88/2018 (1. afdeling) A (advokat Tage Siboni, beskikket) mod kurator for selskaberne 1-8, advokat René Rasmussen I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 14. februar 2017 Sag 130/2016 A (advokat Tue Askeland, beskikket) mod Kurator i X ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) og Sag 131/2016 A (advokat Tue Askeland,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. januar 2018 Sag 65/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen, beskikket) mod X ApS under konkurs (advokat Thomas Markert) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2018 Sag 242/2017 A (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod X ApS og Y ApS (advokat Bent Stamer for begge) og SKAT (advokat Trine Irene Brodersen) I tidligere

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG LKR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 11. maj 2016 kl.10:00 blev retten sat af kst. dommer Lise Krüger Andersen Der foretoges: B-340-15 Selskab 1 under konkurs mod Person B og B-341-15 Selskab

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. april 2019 Sag BS 37558/2018 HJR (1. afdeling) A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afvisning af en anmodning om fri proces i en sag om

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år.

Kurator, advokat Boris Frederiksen, har nedlagt påstand om, at N pålægges konkurskarantæne i 3 år. Udskrift af retsbogen Den 1. november 2017 kl. 11:00 blev skifteretten sat på embedskontoret af retsassessor Helle Hager Thor. Der blev foretaget i offentligt retsmøde sag nr. BS SKSo-373/2017: Selskab

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K. Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: insolvensretskontoret@jm.dk. 6. september 2018 Vedr.: Høring over Konkursrådets udtalelse om overgangen fra tvangsopløsning og konkurs Vesterbrogade

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 26. juni 2018 Sag 15/2018 X ApS under konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod A (advokat Klaus Ellis Henriques) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG EMA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 19. september 2017 kl. 10.00 blev retten sat af retsassessor Helle Degnbol. Der foretoges: B-235-17 Selskab B ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende

kendelse: Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende Den 31. august 2018 blev der i sag nr. 008/2018 A ApS under konkurs mod forhenværende registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 2. februar 2018 har A ApS under konkurs ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 25. april 2018 Sag 28/2017 DanExpo ApS under konkurs kærer afgørelse om hæftelse i konkursbo (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A

Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor. Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A 1 Den 4. oktober 2018 kl. 07:30 blev Sø- og Handelsretten som skifteret sat af retsassessor Thomas Finne Andersen. Der foretoges: K 2556/18-A Nielsen,Anna Britta Troelsgaard For fordringshaveren mødte

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. april 2012 Sag 238/2011 Anklagemyndigheden mod A A/S (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Retten i Helsingør den 13. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 29. september 2017 blev der i sag nr. 099/2016 A mod registeret revisor B truffet sålydende beslutning: Ved skrivelse af 13. april 2016 har cand. jur. C på vegne A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: S stiftede i 1996 [Virksomhed A/S], hvis bestyrelse bestod af [S], [T] og [U]. København, den 29. august 2014 Sagsnr. 2013-1715/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [advokat A] som kurator for [Virksomhed A] og som advokat for [Bank Y] klaget over [indklagede],

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 16. januar 2018 Sag 186/2017 Ralph Dänhardt (advokat Søren Noringriis) mod Den Jyske Sparekasse i Skals (advokat Marianne Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. februar 2019

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. februar 2019 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. februar 2019 Sag 101/2018 Anklagemyndigheden mod X-Bank A/S (advokat Lotte Eskesen) og T (advokat Jakob Lund Poulsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 27. november 2015 Sag 182/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Næstved den 20. februar 2015 og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. august 2018 Sag 11/2018 (2. afdeling) Miljø-Bo A/S (advokat Carsten Pedersen og advokat Eivind Einersen) mod Focus Advokater P/S (advokat Leo Jantzen og advokat Stinne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes.

Advokat A har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 6. maj 2014 ophæves, subsidiært at størrelsen af bøden nedsættes. Retten i Svendborg DOM Afsagt den 23. oktober 2015 i sag nr. BS R5-425/2014: Advok A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører, hvorvidt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 28. november 2017 Sag 81/2017 A (advokat Peter Carlstedt Nørtved, beskikket) mod Danske Bank A/S (advokat Poul Helmuth Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG MAJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 23. juni 2017 kl. 10:00 blev retten sat af dommer Torben Kuld Hansen. Der foretoges: B-384-15 Selskab A under konkurs ( ) Advokat B mod ( ) Advokat C og

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG PJA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 14. september 2017 kl. 10:00 blev retten sat af konstitueret dommer Peter Juul Ager- gaard. Der foretoges: B-19-17 Selskab V under konkurs c/o kurator Boris

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG MEB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG Den 25. august 2017 kl. 12:00 blev retten sat af retsassessor Mette Bøcher. Der foretoges: B-85-16 Selskab ApS u/konkurs (advokat Boris K. Frederiksen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. september 2017 Sag 101/2017 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 A/S (advokat Jesper Baungaard, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S025000A- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, M. Stassen og Christina Breinstrup (kst.) med domsmænd).

Læs mere

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand.

Andelsboligforenings konkursbegæring blev taget til følge, da konkursbetingelserne var opfyldt, til trods for tilsagn fra kreditor om henstand. August 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrevet indeholder referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt orientering om en ændring af Erhvervsstyrelsens praksis

Læs mere

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne

D O M. af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam og Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne D O M afsagt den af Vestre Landsrets 2. afdeling (dommerne Peter Buhl, Esben Hvam Jeanette Bro Fejring (kst.)) i ankesagerne (advokat Henrik Christian Strand, Aarhus) mod under konkurs (kammeradvokaten

Læs mere

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E

H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E H Ø J E S T E R E T S K E N D E L S E afsagt fredag den 8. marts 2019 Sag BS 27175/2018 HJR A (advokat Peter Gerken) mod B A/S under konkurs (advokat Carsten Henriksen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25. april 2006 (sag nr. 26-2005-R) K mod R K e n d e l s e: Ved skrivelse af 16. juni 2005 har ToldSkat København

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret es til

Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret  es til Justitsministeriet Lovafdelingen Procesretskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

D O M. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

D O M. Procedure Parterne har for landsretten gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed. D O M Afsagt den 23. marts 2017 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Inge Neergaard Jessen, Ib Hounsgaard Trabjerg og Rikke Plesner Skovby (kst.)). 19. afd. nr. B-844-16: A (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø. København, den 26. oktober 2017 Sagsnr. 2017-1392/KMW 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over advokat Peter Paldan Sørensen, Neksø. Klagens

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C.

Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Vestre Lands~ets l. afdeling holdt den 6. september 2018 kl. 12.00 møde på tingstedet i Viborg. Som dommere fungerede landsdommerne Dommer A, Dommer B og Dommer C. Virksomhed A m.fl. kærer skifterettens

Læs mere

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne.

Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Ikke grundlag for at pålægge konkurskarantæne. Almindelige emner 1.2 - Konkurs- og anden insolvensret 2.9. Kurator, der behandlede konkursboet E ApS, indstillede, at skifteretten skulle indlede sag om

Læs mere

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R

S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R 15. januar 2018 S E L S K A B S L O V E N E T O V E R B L I K O V E R D E V Æ S E N T L I G S T E Æ N D R I N G E R Indledning Erhvervsstyrelsen har sendt et udkast til lovforslag om ændring af Selskabsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt den 14. september 2018 Sag BS 7799/2018 HJR I/S Gunderup Deponi, Efterbehandlingssamarbejde ved Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune og Rebild Kommune (advokat Christian Bachmann)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere