Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet mv. er omtalt under punkt 2. Den 16. september 2003 afgav jeg en foreløbig rapport som jeg sendte til blandt andre Politimesteren i Grønland, Rigspolitichefen og Justitsministeriet med henblik på at disse myndigheder kunne fremkomme med bemærkninger. Politimesteren i Grønland har med brev af 19. september 2003 orienteret mig om en cirkulæreskrivelse som han samme dag udsendte til politiet i Qasigiannguit, og jeg har forholdt mig hertil i brev af 23. september 2003, jf. nedenfor. Direktoratet for Kriminalforsorgen har forholdt sig (foreløbigt) til det som jeg anførte i brev af 4. juli Disse generelle spørgsmål behandles i en selvstændig sag. Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. Jeg har ved brev af 4. juli 2003 rejst nogle generelle spørgsmål om anvendelsen af og regelanvendelsen i arresterne/detentionerne i Grønland over for Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen (j.nr ). Jeg har herved peget på nogle forskellige spørgsmål som opstår som følge af at der i de samme lokaler som primært er indrettet til at huse berusere anbringes både berusere, domfældte og tilbageholdte. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at undergive de spørgsmål som jeg har rejst om anvendelsen af arresterne/detentionerne, en samlet overvejelse, eventuelt på baggrund af den kommende betænkning fra Retsvæsenskommissionen. Jeg har i brevet af 4. juli 2003 specielt peget på - at forrummet til arrester/detentioner bør møbleres efter en møbleringsplan der også tilgodeser behovet for at andre end berusere kan få så rimelige (arresthus/anstalts)omgivelser at opholde sig i som muligt,

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 - at det bør overvejes at anbringe egentligt møblement i de celler der mere permanent anvendes til andre end berusere, f.eks. i form af en (sammenklappelig) seng, et bord, en stol og måske andet, - at tv-overvågningen bør kunne slås fra i de celler der anvendes til andre end berusere, og at også tv-overvågningen af forrummet bør kunne slås fra eller afskaffes, - at det bør overvejes at give andre end berusere mulighed for at aflåse deres dør til cellerne, og - at andre end berusere bør have mulighed for at opbevare deres private genstande (f.eks. penge) i et mindre, aflåst skab f.eks. i forlokalet. Jeg har i brevet af 4. juli 2003 tilkendegivet at de ovennævnte spørgsmål retter sig specielt mod de byer og bygder hvori ikke er placeret en anstalt for domfældte. Jeg har endvidere i brevet af 4. juli 2003 givet udtryk for den opfattelse at der er behov for at der sker en nærmere gennemgang af de gældende regelsæt med henblik på at det gøres helt klart hvilke rettigheder og pligter og forhold i øvrigt der gælder for hver af de ovennævnte tre kategorier af anbragte i arresterne/detentionerne i Grønland. Jeg har henstillet til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at der sker en sådan nærmere gennemgang og præcisering i det omfang der ikke ved Retsvæsenskommissionens arbejde foreligger en afklaring af spørgsmålet. Justitsministeriet har ved brev af 22. august 2003 oplyst at ministeriet har anmodet Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt det er muligt at imødekomme bemærkningerne i brevet af 4. juli 2003 vedrørende arresternes/detentionernes indretning. Justitsministeriet har samtidig oplyst at ministeriet når Retsvæsenskommissionens betænkning formentlig i slutningen af efteråret 2003 foreligger, vil vende tilbage med oplysninger om hvilke initiativer der i givet fald bør iværksættes. Ministeriet har herudover oplyst at jeg vil modtage særskilt underretning fra Direktoratet for Kriminalforsorgen om forholdene i arresterne/detentionerne for tilbageholdte og domfældte. Direktoratet for Kriminalforsorgen har i brev af 9. september 2003 oplyst at direktoratet ved brev af 20. august 2003 har anmodet Politimesteren i Grønland om en udtalelse vedrørende spørgsmål om forholdene i arrester/detentioner for tilbageholdte og domfældte og om visitation til anstalter og arrester/detentioner. Direktoratet forventer at kunne vende tilbage til sagen inden udgangen af oktober måned 2003.

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 Jeg foretager mig ikke noget vedrørende disse spørgsmål på det foreliggende grundlag i henseende til inspektionen af arresten/detentionen i Qasigiannguit. 1. Lokalerne Om lokalerne skrev jeg den 30. juni 2003 således til Rigspolitichefen med genpart til blandt andre Politimesteren i Grønland: Højt beliggende ud mod fjorden i en afstand af ca. 1 km fra politistationen er stationslederens bolig. I en tilbygning til boligen er arrest/detentionslokalerne beliggende. Arrest/detentionsbygningen består af en lille forgang hvorfra der er passage til privatboligen. Gennem en dør er der fra privatboligen adgang til det sikrede område der består af et lille forlokale der er ca. 1,20 m bredt og ca. 3 m langt. For enden af forlokalet er et toiletrum der er ca. 1,20 m bredt og ca. 1 m langt. Toiletrummet indeholder et tørkloset, en håndvask og en bruser. Der er en afløbsrist i gulvet. De to celler er 205 cm lange og 175 cm brede. Der er 247 cm til loftet. Cellerne er begge forsynet med en detentionsmadras. I forrummet er placeret et mindre køleskab med et tv ovenpå med stueantenne. Over tv et er placeret to mindre hylder. På gulvet er placeret en kaffemaskine stående på den termoboks som kaffemaskinen blev leveret i (fungerer som et lille bord). Forrummet giver ikke mulighed for placering af yderligere inventar. Varmeforsyningen til lokalerne sker ved to kanaler fra tjenesteboligen hvorved der kan blæses varm luft ind i cellerne. Af anholdelsesprotokollen som er gennemgået, og som vil blive omtalt nærmere i den kommende inspektionsrapport fremgår det at der af længerevarende ophold i disse lokaler i 2003 har været følgende: - en person har været anbragt fra den 22. januar 2003 til den 14. marts 2003, først som tilbageholdt og senere som domfældt, - en person har været anbragt fra den 31. januar 2003 til den 11. marts 2003 som tilbageholdt, - en person har været anbragt fra den 13. marts 2003 til den 2. april 2003, først som tilbageholdt og senere som domfældt,

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 - en person har været anbragt fra den 21. april 2003 til den 20. maj 2003 som domfældt. Stationslederen har oplyst at det er praksis at anbragte tages med på politistationen i godt en time hver dag hvor de opholder sig i stationens kaffestue. Dette sker fordi politiet mener at man ikke kan byde anbragte at opholde sig uafbrudt i arresten/detentionen. Politimesteren i Grønland har i brev af 16. august 2000 til Rigspolitichefen efter inspektion af bl.a. arresten/detentionen i Qasigiannguit ( I lyset af Folketingets Ombudsmands interesse for politiets detentioner og i øvrigt hans seneste inspektion i Grønland i august 1999 ) peget på at der er meget lidt plads i cellerne i Qasigiannguit, at der er lavt til loftet, og at adgangsforholdene er særdeles trange. Man kan ikke tale om fællesfaciliteter til tilbageholdte eller korttidsafsonere, idet lokalet uden for de to detentionsrum er så småt, at der ikke er plads til inventar stole, kogeplade, kaffemaskine og lignende. Politimesteren henstillede til Rigspolitichefen at overveje at indrette en mere tidssvarende arrest/detention. Der har herefter været en forholdsvis omfattende brevveksling der også indeholder stationslederens beskrivelse af forholdene herunder nogle meget massive varmeproblemer. Bestræbelserne retter sig nu mod at erhverve et hus (ejendommen B 717, Skivevej 15). Rigspolitichefen har i brev af 10. december 2002 til Air Greenland A/S tilbudt at købe ejendommen for kr. som foreslået af sælger. Senest har Politimesteren i Grønland med brev af 25. april 2003 sendt Rigspolitichefen en vurdering af ejendommen. Der foreligger også en skitse for hvordan bygningen kan indrettes til stationslederens tjenestebolig med en tilbygning som rummer tre celler og et indgangsparti. Lokalerne i den nuværende arrest/detention kan efter min opfattelse og kun med en vis betænkelighed anvendes som egentlige detentionslokaler, det vil sige til ophold af berusere i en forholdsvis kort periode mens afrusningen står på. Lokalerne er helt uegnede til længerevarende ophold, og ophold af den varighed som der har været tale om i de første måneder i 2003, jf. ovenfor, er uforsvarlige og bør efter min opfattelse ikke fortsætte. Med henblik på de videre overvejelser om hvad der bør ske, beder jeg oplyst hvad der videre er sket med hensyn til erhvervelse af den nævnte ejendom, og hvilke planer der i den forbindelse er med hensyn til etablering af en ny arrest/detention. Jeg rykkede ved brev af 31. juli 2003 Rigspolitichefen for svar. Rigspolitichefen meddelte herefter i brev af 8. august 2003 følgende: Ved skrivelse af 30. juni 2003 (j.nr ) har Folketingets Ombudsmand anmodet Rigspolitiet om en udtalelse vedrørende arrest- og detentionsforholdene i Qasigiannguit (Christianshåb), idet ombudsmanden ved sin inspektion den 21. maj 2003 fandt detentionsforholde-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 ne for utilfredsstillende, og som fortsat kun med en vis betænkelighed kan anvendes som egentlige detentionslokaler (ophold af berusere i en forholdsvis kort periode) og uegnede til længerevarende ophold (ophold for tilbageholdte og domfældte). Ombudsmanden bemærker i sin skrivelse, at der siden 2000 har fundet en omfattende brevveksling sted mellem politimesteren i Grønland og Rigspolitiet vedrørende forbedring af detentionsforholdene. Bestræbelserne for at forbedre arrest- og detentionsforholdene retter sig nu som nævnt i Deres skrivelse mod erhvervelsen af bygning B-717, Qasigiannguit med henblik på at anvende bygningen til tjenestebolig med arrest/detention til afløsning af den nuværende tjenestebolig med arrest/detention i bygning B-152, Qasigiannguit. Politimesteren i Grønland har vurderet, at bygning B-717, Qasigiannguit er velegnet til indretning af ny tjenestebolig, og kommunen har meddelt, at bygningen kan udvides med en arrest/detention. Erhvervelsen af den pågældende bygning forventes forelagt de bevilligende myndigheder oktober måned d.å., og det nødvendige aktstykke er under udarbejdelse. Med de bevilligende myndigheders godkendelse af erhvervelsen af bygning B-717 forventes bygningen overtaget på et tidspunkt i indeværende år, hvorefter en om- og tilbygning forestår. Rigspolitiet vil orientere Folketingets Ombudsmand om sagens videre udvikling. Ved inspektioner foretager jeg normalt en nærmere beskrivelse af lokaliteterne i den pågældende institution og fremkommer med kritik og henstilling om forandringer mv. i fornødent omfang. Ud over at henvise til det som er anført i det ovenfor gengivne brev af 30. juni 2003 med den heri indeholdte beskrivelse af arresten/detentionen i Qasigiannguit, beskæftiger jeg mig ikke i denne rapport nærmere med lokalerne. Dette skyldes at lokalernes standard er sådan at de efter min opfattelse ikke lader sig afhjælpe, selv ved væsentlige bygningsforandringer, således at der opnås tilfredsstillende forhold i relation til det de benyttes til, og i fremtiden må forventes at blive benyttet til. Jeg henviser til det som jeg anførte i brevet af 30. juni 2003: Lokalerne i den nuværende arrest/detention kan efter min opfattelse og kun med en vis betænkelighed anvendes som egentlige detentionslokaler, det vil sige til ophold af berusere i en forholdsvis kort periode mens afrusningen står på.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Lokalerne er helt uegnede til længerevarende ophold, og ophold af den varighed som der har været tale om i de første måneder i 2003, jf. ovenfor, er uforsvarlige og bør efter min opfattelse ikke fortsætte. Denne opfattelse fastholder jeg. Der er efter min opfattelse behov for at der så hurtigt som det er muligt, etableres en ny arrest/detention i Qasigiannguit. Jeg kan ikke umiddelbart konstatere at der siden april måned 2003 er udfoldet særlige bestræbelser fra Rigspolitichefens side på at fremme sagen. Også i lyset heraf henstiller jeg til Rigspolitichefen at sagen fremmes mest mulig efter at det forventede bevillingsmæssige grundlag er tilvejebragt. I tiden indtil en ny arrest/detention kan tages i brug i Qasigiannguit, bør Politimesteren i Grønland efter min opfattelse være meget opmærksom på muligheden for at finde alternative anbringelsesmuligheder for tilbageholdte og domfældte i det omfang der ikke er tale om kortvarige anbringelser. Anbringelser af en varighed som jeg konstaterede ved inspektionen den 21. maj 2003, jf. rapportens side 6-7, bør efter min opfattelse normalt ikke finde sted. Og i det omfang der sker anbringelse af andre end berusere i blot noget længere tid, må der udfoldes bestræbelser på at gøre opholdet så tåleligt som muligt, bl.a. med tilbud om at komme ud i frisk luft. Politimesteren i Grønland har i cirkulæreskrivelse af 19. september 2003 til politiet i Qasigiannguit anført: På denne baggrund har jeg besluttet følgende vedrørende brug af detentionen i Qasigiannguit: - Detentionen må kun anvendes til berusere og kortvarig anbringelse af afsonere og tilbageholdte.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 - Kortvarig anbringelse er ophold i op til 1 uge. - Er der behov for længerevarende anbringelse, skal der efter aftale med embedets jurist findes en alternativ anbringelsesmulighed i anstalt eller anden detention. - Anbringelse i detentionen ud over 1 uge kan kun ske undtagelsesvis og efter bestemmelse af embedets jurist. - Distriktet bestræber sig på at gøre opholdet for tilbageholdte og afsonere så tåleligt som muligt ved tilbud flere gange dagligt om frisk luft, eventuelt ophold på stationen sammen med politipersonalet. Det noteres i døgnrapporten, når disse tilbud gives/luftninger foretages. Jeg meddelte i brev af 23. september 2003 til Politimesteren i Grønland med genpart til blandt andre Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen at jeg tog det oplyste til efterretning. Jeg anmodede Rigspolitichefen om i oktober måned 2003 at underrette mig om resultatet af forelæggelsen for Finansudvalget af aktstykket og om den nærmere planlægning af det videre forløb. Jeg modtog ikke svar fra Rigspolitichefen i oktober måned Jeg rykkede i brev af 3. november 2003 for svar idet jeg bad oplyst årsagen til at Rigspolitichefen ikke afgav svar i oktober måned. Rigspolitichefen oplyste i brev af 19. november 2003 at udkast til aktstykke vedrørende den ønskede erhvervelse blev sendt til Justitsministeriet den 17. oktober 2003, og at sagen af Justitsministeriet blev sendt til Finansministeriet den 22. oktober 2003 med anmodning om tilslutning til at sagen bliver forelagt Folketingets Finansudvalg. Rigspolitichefen har givet tilsagn om at orientere mig når resultatet af de bevilgende myndigheders behandling foreligger. Jeg har noteret mig at jeg bliver orienteret om sagens videre forløb. Efter bilag 1 til Politimesteren i Grønlands dagsbefaling nr. 45 af 28. marts 2001, punkt 5.3, skal der ske afprøvning af den automatiske brandmelder mindst en gang om måneden. Og afprøvningen skal påføres døgnrapporten. Under inspektionen blev det konstateret at brandmelderne virkede.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Af et skema med tilførsler af afprøvning af brandalarmer fremgår det at afprøvning for de sidste syv tilfælde forud for inspektionen fandt sted 4. oktober 2002, 11. november 2002, 9. december 2002, 16. januar 2003, 4. marts 2003, 8. april 2003 og 20. maj Det må således konstateres at der i nogle tilfælde er gået for lang tid mellem efterprøvelserne. Jeg går ud fra at stationslederen i fremtiden vil være opmærksom på at foretage prøverne rettidigt. Efterprøvelserne er alene anført på skemaet og ikke som foreskrevet i døgnrapporten. Jeg anmoder politimesteren om en udtalelse herom. Som det fremgår af det der er anført ovenfor, er stationslederens bolig med den tilbyggede arrest/detention beliggende i nogen afstand fra politistationen. Der er tv-overvågning og kaldeknap i de to celler. Disse funktioner blev efterprøvet under inspektionen. I stationslederens bolig virkede tv-overvågningen. Monitoren på politistationen viste blot et rullende billede af den samme celle. Stationslederen oplyste at monitoren havde fungeret korrekt dagen i forvejen. Han ville nu sikre at monitoren fungerede korrekt eventuelt ved at udskifte den. Han oplyste at monitoren i boligen kort tid forinden var blevet skiftet på grund af tilsvarende problemer. Jeg går ud fra at tv-overvågningen nu fungerer korrekt. 2. Rapportgennemgang Jeg har modtaget kopi af anholdelsesprotokollen fra den 1. januar 2003 til den 21. april Jeg har endvidere modtaget fotokopi af en dagbogskalender for den 14. marts, 15. marts, 16. marts og 19. marts Dagbogskalenderen var ophængt på en krog uden for arrest/detentionslokalerne ved indgangen til stationslederens bolig. Stationslederen oplyste at de foreskrevne blanketter ikke blev anvendt på grund af pladsproblemer. Stationslederen gav dog tilsagn om at blanketterne ville blive taget i anvendelse umiddelbart efter inspektionen.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Anholdelsesprotokollerne fra den 1. januar 2003 til den 21. april 2003 viser at der i denne periode har været 14 anbringelser: Berusere: 3 Tilbageholdte/(anholdte): 7 Domfældte: 4 For beruserne har der i alle tilfælde været tale om kortvarige ophold. Ophold af længere varighed har der været tale om i følgende 5 tilfælde: Løbenr. 6/3 Den pågældende blev anholdt den 22. januar 2003 og var tilbageholdt. Den 4. januar 2003 blev han idømt 6 måneders anbringelse i anstalt for domfældte. Den 14. marts 2003 blev han udstationeret på en trawler. Han opholdt sig således i næsten 2 måneder i arresten/detentionen. Løbenr. 8/3 Den pågældende blev anholdt den 31. januar 2003 og opholdt sig i arresten/detentionen til den 11. marts 2003 da han blev overført til Anstalten for domfældte i Nuuk. Han opholdt sig således i næsten 1½ måned i arresten/detentionen. Løbenr. 13/3 Den pågældende blev anholdt den 13. marts Den 20. marts 2003 blev han idømt 6 måneders anbringelse i anstalt for domfældte, og han blev prøveløsladt den 2. april Han opholdt sig således i godt 14 dage i arresten/detentionen. Løbenr. 17/3 Den pågældende blev den 31. marts 2003 udstationeret til arresten/detentionen og tog på fiskeri den 7. april Han opholdt sig således i ca. 1 uge i arresten/detentionen. Løbenr. 20/3

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Den pågældende blev indsat til afsoning den 21. april 2003 og løsladt den 20. maj Han opholdt sig således i ca. 1 måned i arresten/detentionen. Ud over at konstatere disse anbringelser af (lidt) længere varighed foretager jeg ikke videre vedrørende den udleverede udskrift (kopi) af anholdelsesrapporterne. Jeg henviser til det som jeg har anført ovenfor om en ny arrest/detention, og om hvordan der bør forholdes i tiden indtil nye lokaler kan tages i brug, og til det jeg har anført nedenfor. Som nævnt har jeg endvidere modtaget kopi af siderne fra en kalender for den 14., 15., 16. og 19. marts Noteringerne for den 14. marts 2003 der svarer til noteringerne for de andre dage er følgende: 0615 HKM sendt på arbejde 0740 F T F HJ st. HKM sendt på udst F Mad Luft Disse noteringer har jeg sammenholdt med døgnrapporten HKM er den anbringelse som er nævnt under løbenr. 6/ F betyder at der er sket et tilsyn ved fysisk tilstedeværelse. På dette tidspunkt har den anbragte, der er nævnt under løbenr. 13/3, opholdt sig i arresten/detentionen

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 T betyder teknisk tilsyn, dvs. tilsyn ved tv-overvågning foretaget fra politistationen. Stationslederen har oplyst at tidspunktet for dette tilsyn er noteret på politistationen og senere overført til dagbogen F er fysisk tilsyn af den pågældende under løbenr. 13/ HJ st. betyder at den pågældende under løbenr. 13/3 er taget med på stationen til ophold i kaffestuen. HKM sendt på udst. betyder at den pågældende under løbenr. 6/3 er sendt på udstationering (på en trawler) F betyder fysisk tilsyn af den pågældende under løbenr. 13/ Mad betyder at den pågældende under løbenr. 13/3 har fået aftensmad Luft betyder at den pågældende under løbenr. 13/3 er kommet i frisk luft. Jeg har på tilsvarende måde sammenholdt dagbogsnotaterne med døgnrapporterne for de andre dage og også kunnet udlede hvad der er sket mht. tilsyn mv. Den måde hvorpå stationslederen i Qasigiannguit har administreret tilsyn mv. af de anbragte i arresten/detentionen, er ikke i overensstemmelse med de regler der gælder herom. Jeg foretager imidlertid ikke videre i denne inspektionssag vedrørende dette spørgsmål. Det skyldes to forhold:

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 For det første har stationslederen under inspektionen den 21. maj 2003 givet tilsagn om i fremtiden at anvende de blanketter for tilsyn mv. som er udarbejdet til formålet. For det andet giver det retlige grundlag for anbringelse i arrester/detentioner af berusere, tilbageholdte og domfældte som nævnt ovenfor anledning til nogen usikkerhed. Jeg har som ligeledes anført ovenfor i brevet af 4. juli 2003 til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen henstillet at der sker en nærmere gennemgang og præcisering af de regler der gælder for henholdsvis berusere, tilbageholdte og domfældte, med henblik på at det gøres helt klart hvilke rettigheder og pligter og forhold i øvrigt der gælder for de tre kategorier anbragte i arresthuse/detentioner. Jeg har taget det forbehold at gennemgangen alene skal foretages i det omfang der ikke ved Retsvæsenskommissionens arbejde er taget nærmere stilling hertil. 3. Opfølgning Som nævnt ovenfor afventer jeg Rigspolitichefens orientering om resultatet af de bevilgende myndigheders behandling af sagen.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND Underretning Denne rapport sendes til stationslederen i Qasigiannguit, Politimesteren i Grønland, Det Grønlandske Kriminalforsorgsvæsen, Rigspolitichefen, Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Den 1. september 2006 skrev en internetavis om forholdene i detentionen i Tasiilaq på Grønlands Østkyst. Avisen beskrev forholdene som usle og kummerlige ; navnlig

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 om min inspektion den 9. december 2002 af den sikrede institution Stevnsfortet. I rapporten bad jeg Stevnsfortet om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum

1. Retningslinjer mv. for indretning af venterum FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. februar 2003 foretog jeg og tre af embedets øvrige medarbejdere i tilslutning til inspektionen af Arresthuset i Aalborg inspektion af detentionen i Aalborg. Jeg foretog

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere