Generalforsamling, København den 20. april 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling, København den 20. april 2006"

Transkript

1 Generalforsamling, København den 20. april 2006 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I denne beretning vil jeg fokusere på DFDS situation og udvikling ud fra en overordnet strategisk og økonomisk synsvinkel. Herefter vil foresiddende direktør Ole Frie og direktør Søren Jespersen berette om den kommercielle udvikling i 2005, og økonomidirektør Christian Merrild vil forelægge årsregnskabet for Og ligesom tidligere vil der blive uddelt fribilletter til DFDS Canal Tours efter generalforsamlingen! 2005 blev endnu et år med økonomisk fremgang og udbygning af DFDS markedsposition. Årets resultat før skat blev DKK 238 mio., en fremgang på 19% i forhold til 2004, hvilket var lidt højere end den oprindelige forventning for 2005 om et resultat før skat i størrelsesordenen DKK 225 mio. Resultatet er tilfredsstillende set i forhold til markedsvilkårene i 2005, og repræsenterer endnu et skridt i den rigtige retning med hensyn til at nå DFDS økonomiske målsætning. De næste fem år det er overskriften på forordet i årsrapporten på side 5, og det er ligeledes overskriften på denne del af beretningen om DFDS strategiske udvikling var det femte år i DFDS fokuserede rederistrategi fastlagt i begyndelsen af 2001, og i de forløbne fem år er de vigtigste mål i strategien opnået: Markedspositionen er styrket væsentligt gennem organisk vækst og virksomhedskøb. I den forbindelse vil jeg fremhæve kontraheringen af seks store fragtskibe til en værdi af over to milliarder kroner og kapacitetsudvidelser på udvalgte passagerruter gennem køb af nyere cruise ferry-tonnage. I Østersø-området er markedspositionen udvidet og styrket gennem køb af det litauiske rederi LISCO og det lettiske rederi Latlines, og i Norge og Nordsø-området er markedspositionen styrket gennem købet af det norske rederi Lys-Line Vi har tilpasset passageraktiviteterne til de ændrede ramme- og konkurrencevilkår i passagermarkedet og ombordkoncepterne er moderniseret og opgraderet. Vi har øget andelen af industrielle logistikkkunder, og andelen af Koncernens omsætning fra Østersø-området er blevet øget til 10% i 2005 fra 1% i De strategiske målsætninger for flådens gennemsnitsalder og ejerandel er nået, og forrentningen af den investerede kapital er på sammenlignelig basis forbedret år for år. 20/04/06 1

2 I de sidste fem år er der således skabt en solid platform for DFDS videre udvikling, og i 2005 har vi derfor udarbejdet en ny strategi for perioden Strategien er på flere punkter en videreførelse af den hidtidige strategi, men med et mere offensivt sigte med det formål at drage fordel af den solide platform, der nu er skabt for DFDS. Strategien omfatter tre hovedstrategier og mål: Den strategiske retning Den økonomiske strategi Og sidst, men ikke mindst, en vækststrategi, som skal sikre, at DFDS indtager en ledende rolle i den igangværende konsolidering af industrien Den strategiske retning I de fleste markedsområder i Nordeuropa efterspørges transport af både fragt og passagerer, og økonomisk set er det som regel fordelagtigt at betjene begge segmenter. DFDS vil således også fremover drive såvel fragt- som passagerskibsfart. Fragtaktiviteternes andel af koncernomsætningen har i de sidste fem år været stigende som følge af vedvarende vækst i fragtmarkedet og et højt investeringsniveau. I samme periode har passagermarkedet været præget af stagnerende vækst på grund af ændringer i markeds- og konkurrencevilkår. Dette vækstmønster forventes at fortsætte i de kommende år, og DFDS vil således drive fragt- og passagerskibsfart med tryk på fragtskibsfart. Den økonomiske strategi For DFDS videre udvikling er det afgørende, at indtjeningsniveauet kontinuerligt forbedres. I de sidste fem år er forrentningen af den investerede kapital hævet til et niveau, der svarer til DFDS kapitalomkostning (WACC), som primo 2006 er beregnet til 6,4%. Hermed er den første fase i den økonomiske målsætning opstillet i 2001 stort set opnået. Den anden fase af målsætningen indebærer opnåelse af en forrentning, der overstiger kapitalomkostningen, og i de kommende år skal dette mål realiseres. Vækststrategien Efter alt at dømme vil der i de næste fem år ske en yderligere konsolidering blandt fragt- og passagerrederier i Nordeuropa. Baggrunden for denne proces er ændrede markeds- og konkurrencevilkår for især passagerskibsfarten samt en fortsat konsolidering af landtransportsektoren, som er den største kundegruppe for ro/ro-rederiernes fragtaktiviteter. Hertil kommer behovet for at forbedre indtjeningsniveauet gennem industrielle synergier. DFDS er såvel geografisk som aktivitetsmæssigt godt positioneret til at deltage i denne konsolidering gennem virksomhedskøb samt partnerskaber og alliancer. DFDS vækststrategi tager sigte på at skabe et bredere og dybere indtjeningsgrundlag for dels at udnytte stordriftsfordele, dels at forbedre konkurrencedygtigheden af Koncernens produkter og serviceniveau. Derudover skal vækststrategien bidrage til at mindske afhængigheden af enkelte aktiviteter således at risikospredningen øges. Nordeuropa forudses også i de næste fem år at være DFDS primære markedsområde, om end de eksisterende fragtaktiviteter omfattende Den Iberiske Halvø og Det Irske Hav forventes udbygget i perioden. 20/04/06 2

3 Udviklingspotentialet og markedsvæksten i Østersø-området forventes at forblive klart højere end i Nordsø-området i de kommende år. Et mål for vækststrategien er derfor at øge andelen af Koncernens omsætning fra Østersø-området yderligere. En mere balanceret omsætningsfordeling mellem Nordsøen, hvor hovedparten af koncernens omsætning genereres i dag, og Østersøen vil ligeledes bidrage til en større risikospredning. Når alt dette er sagt om strategien, så skal det ligesom sidste år fremhæves, at DFDS er en servicevirksomhed og afhængig af dygtige og loyale medarbejdere, der er i stand til at levere den rigtige service på det rigtige tidspunkt. Det er en forudsætning for at føre strategien ud i livet og indfri målsætningerne. Så herfra skal lyde en meget stor tak til DFDS ledelse og medarbejdere samt til kunder og aktionærer for et godt samarbejde i de forløbne fem år. Det har været afgørende for den fremgang, der er skabt. I DFDS ledelse ser vi således frem til de næste fem år med en overbevisning om, at DFDS markedsposition vil blive yderligere styrket, og resultatudviklingen vil vise fortsat fremgang. Herefter et par ord om de forestående ledelsesmæssige ændringer i DFDS. Som meddelt i november 2005 går DFDS foresiddende direktør Ole Frie som planlagt på pension ved udgangen af 2006, og der er nu ansat en ny koncernchef. Umiddelbart efter generalforsamlingen vil jeg orientere nærmere om den nye koncernchef. Jeg giver herefter ordet til foresiddende direktør Ole Frie. 20/04/06 3

4 DFDS Koncernen og DFDS Tor Lines beretning (Ole Frie) Jeg takker for ordet, og vil indledningsvis berette om udviklingen for DFDS Koncernen og herefter om DFDS Tor Line. For DFDS Koncernen var 2005 karakteriseret ved en fortsat styrkelse af markedspositionen gennem organisk vækst og virksomhedskøb, fortsat fremgang for fragtaktiviteterne og en skærpet konkurrencesituation i passagermarkedet. Årets resultat før skat på DKK 238 mio. blev således opnået på grundlag af en positiv udvikling i fragtmarkedet, som understøttede en resultatfremgang på 18% i DFDS Tor Lines driftsresultat (EBITA) til DKK 359 mio., hvilket var tilfredsstillende. Markeds- og konkurrencevilkårene i passagermarkedet var derimod vanskelige i 2005, hvilket påvirkede resultatudviklingen for DFDS Seaways, som opnåede et driftsresultat (EBITA) på niveau med Resultatudviklingen for både fragt- og passageraktiviteterne var påvirket af et højt omkostningsniveau til bunkers i Omsætningen steg med 10% til DKK mio., hvilket var lidt mere end den seneste forventning til omsætningsvæksten om en stigning på 8-9% meddelt i regnskabsmeddelelsen for 3. kvartal Christian Merrild vil i regnskabsberetningen gennemgå tallene, så denne beretning vil først og fremmest omhandle den kommercielle udvikling. Som nævnt af formanden er der nu skabt en solid platform for DFDS videre udvikling, og i 2005 gennemførtes flere investeringer og tiltag, der i væsentlig grad medvirkede til at styrke Koncernens platform og konkurrencedygtighed. I DFDS Tor Line blev serviceniveauet og markedspositionen for aktiviteterne på Nordsøen forbedret gennem overtagelsen af en rute fra det belgiske rederi Cobelfret i maj 2005 og gennem købet af 66% af den belgiske traileroperatør Halléns, hvis aktiviteter er struktureret omkring DFDS Tor Lines rute mellem Sverige og Belgien, EuroBridge. DFDS har siden 2003 ejet 66% af det norske rederi Lys-Line og i november 2005 overtog DFDS de resterende 34% af selskabet. Siden købet af Lys-Line er der opnået en række fordele ved sammenlægning og koordinering med DFDS øvrige fragtaktiviteter i Norge, og investeringen i de resterende 34% af Lys-Line vil fremme integrationsprocessen. I Østersø-området blev markedspositionen udvidet gennem samarbejdsaftaler med det russiske rederi Sovcomflot og i februar 2006 investeredes i et nyere ro/pax-skib, LISCO OPTIMA, til DFDS LISCO Line, der forbinder Klaipeda og Kiel. I DFDS Seaways blev der i begyndelsen af 2005 gennemført en omfattende modernisering og opgradering af tre passagerskibe for at styrke ombordkoncepternes konkurrencedygtighed. Derudover købte DFDS Seaways i november 2005 et nyere og større cruise ferry-skib til indsættelse på Amsterdam-Newcastle-ruten. Det nye skib blev leveret i februar 2006 og sat i drift den 11. marts. Og i oktober 2005 blev passagerruten mellem Cuxhaven og Harwich lukket som følge af en fortsat utilfredsstillende resultatudvikling. De strategiske mål for flådens alder og ejerandel blev nået i 2004, og i 2005 blev overensstemmelsen mellem målene og fragtflådens nøgletal opretholdt. Passagerflådens gennemsnitsalder steg dog til 21,4 år i 2005, hvilket er lidt højere end målet på 20 år. 20/04/06 4

5 I 2006 reduceres passagerflådens alder efter tilgangen af KING OF SCANDINAVIA til 20,6 år beregnet eksklusive DUKE OF SCANDINAVIA, der er udchartret, og således ikke sejler på DFDS Seaways ruter i Det femte nybyggede fragtskib fra Flensborg Værft blev leveret rettidigt i januar 2005, og i juni 2006 afsluttes serien af nybygninger fra Flensborg Værft med levering af den sjette nybygning. Alt i alt har investeringen i de seks nybygninger været meget tilfredsstillende ud fra både et operationelt og økonomisk synspunkt. For at sikre tilstrækkelig fragtkapacitet på Nordsøen indgik DFDS i 2005 en tiårig aftale om time-charter af to nybyggede ro/ro-fragtskibe til levering ultimo 2007 og primo På dette grundlag, og investeringerne i LISCO OPTIMA og KING OF SCANDINAVIA, er der på nuværende tidspunkt ikke planlagt yderligere køb eller kontrahering af ny fragt- eller passagertonnage til og med Jeg vil afslutte den del af beretningen, der vedrører DFDS Koncernen, med denne graf, der viser omsætningen i 2004 for nordeuropæiske ro/ro-baserede fragt og -passagerrederier. Målt på omsætning er DFDS placeret som nummer tre efter det engelske rederi PO Ferries og det svenske rederi Stena Line. DFDS er således i dag et af de førende linierederier i Nordeuropa, og er godt positioneret til at arbejde videre med de mange muligheder, der eksisterer for at udvikle DFDS jævnfør også formandens bemærkninger herom. Herefter vil jeg gå videre med beretningen for DFDS Tor Line. Først et hurtigt blik på rutekortene. Her ser vi DFDS Tor Lines samlede rutekort med et flertal af ruter i Nordsøen og et stigende aktivitetsniveau i Østersøen. Her kan vi se ro/ro-ruterne i Nordsøen, som fortsat er det største aktivitetsområde i DFDS Tor Line. Det er også her at de fem ro/ro-nybygninger er sat i drift, til juni bliver det seks, på de to store ruter ud af Gøteborg, AngloBridge og EuroBridge, som sejler til henholdsvis Immingham i England og Gent i Belgien. Her ser vi så rutekortet for ro/ro-aktiviteterne i Østersøen, hvor vi i 2001 startede med en enkelt rute mellem Fredericia og Klaipeda i Litauen. Der er således sket en væsentlig udvikling i området, og vi forventer også fremover at øge vores tilstedeværelse i regionen. DFDS Lys-Lines rutekort er noget mere forgrenet, hvilket afspejler, at det er lo/lo-tonnage, som sejler på ruterne. Lo/lo-tonnage er typisk en del mindre end ro/ro-tonnage, og på de fleste ruter sejles hver uge en til to rundture, hvor der er anløb af op til fem til seks havne. Hvordan gik det så i de forskellige aktivitetsområder i 2005? Generelt var markedsvæksten i både Nordsø- og Østersø-området tilfredsstillende i 2005, og det samlede antal transporterede lanemeter steg med i alt 8% til 10,7 millioner lanemeter. I Nordsø-området var væksten drevet af generel økonomisk fremgang, særligt i Skandinavian, og derudover bidrog den tyske vejskat til væksten i søtransporten. I Østeuropa, herunder Rusland, var det økonomiske vækstniveau forsat højt, hvilket underbyggede en stigende samhandel mellem disse økonomier og Skandinavien. Efterspørgslen efter vestlige forbrugsvarer fortsatte med at stige i 2005, ligesom efterspørgslen efter investeringsgoder medvirkede til at øge de transporterede mængder. Aktivitetsniveauet på ruterne i Nordsøen var i 2005 som helhed en del højere end sidste år. Herudover øgede overtagelsen af Cobelfrets rute mellem Sverige og England mængderne på AngloBridge. 20/04/06 5

6 2005 var det første fulde år med fem ro/ro-nybygninger i drift, hvilket har fungeret meget tilfredsstillende. Kapaciteten er blevet udvidet og enhedsomkostningen pr. transporteret enhed er reduceret som følge af en mere effektiv drift. I forbindelse med opstarten af en samarbejdsaftale med StoraEnso, omfattende transport af tons papir p.a. mellem Sverige og England, blev anløbshavnen i Sydengland omlagt fra Harwich til Tilbury. Medio 2006 indledes fase to af aftalen, som vil øge mængderne yderligere. Aktiviteterne i Østersøen blev udvidet med en rute mellem Kiel og St. Petersborg, som drives i samarbejde med det russiske rederi SOVCOMFLOT. DFDS indsatte et skib på ruten i september 2005 og indtrådte samtidig i et konferencesamarbejde under navnet NevaBridge. SOVCOMFLOT opererer ligeledes et skib på ruten. En anden nyskabelse i Østersøen var en udvidelse af ScanBridge, der forbinder Sverige og Litauen, med et anløb af Baltijsk i Kaliningrad i juni Dermed har DFDS to direkte indgange til Rusland. Det samlede aktivitetsniveau på ruterne i Østersøen var i den første halvdel af 2005 kun lidt højere end året før som følge af overkapacitet i landtransportsektoren. I den anden halvdel af året steg aktivitetsniveauet imidlertid, da overkapaciteten i landtransportsektoren blev elimineret. Og så kan jeg tilføje at resultatudviklingen for vores litauiske rederi LISCO var tilfredsstillende i Resultatet for DFDS Lys Line blev noget lavere end i 2004 som følge af en negativ resultatudvikling for lo/lo-aktiviteterne på Nordsøen, der forbinder Oslofjorden med Hamborg og Rotterdam. Med virkning fra den 1. januar 2006 er der dog indgået en space charter-aftale med Geest North Sea Line, hvilket har forbedret rutens kapacitetsudnyttelse og indtjening. For sideportskibene på Nordsøen, hvor papirlogistik er et væsentligt aktivitetsområde, var mængde- og resultatudviklingen tilfredsstillende, mens resultatet for liniefarten til Irland og Spanien blev lidt lavere end forventet blandt andet på grund af den finske strejke i papirindustrien og et havari. DFDS Lys-Lines charteraktiviteter omfattede 14 trampskibe. Resultatet var tilfredsstillende, men lidt lavere end i 2004, idet trampmarkedet var vigende i forhold til det meget høje niveau i Til sidst et par ord om DFDS Tor Lines havneterminaler, som er et vigtigt led i transportkæden og vores konkurrenceevne. DFDS Tor Line driver egne havneterminaler i Esbjerg, Immingham, Rotterdam, Kristiansand Brevik og North Shields. Udvidelsen af DFDS Nordic Terminal i Immingham forløber planmæssigt og det nye terminalområde tages i brug i maj Terminalen vil fremover kunne betjene seks ro/roskibe samtidig, mod tidligere tre skibe, og terminalarealet øges med 42% til m2. Det nye terminalområde uden for sluserne vil forbedre sejlplaner og serviceniveauet var det første fulde driftsår for DFDS Terminalen i København, som foruden Oslo-ruten også betjener DFDS Tor Lines BalticBridge og en tredieparts passagerrute til Polen. Terminalen er velfungerende, men også lidt dyrere i drift end den gamle Kvæsthusbro. Inden jeg giver ordet til Søren Jespersen og Christian Merrild, vil jeg gerne takke ledere og medarbejdere i DFDS for en fornem indsats i 2005, og jeg tror vi alle sammen i dag også glæder os over forløbet af de sidste fem år, som jeg med god ret synes, vi kan tillade os at være stolte over. Og med hensyn til 2006, kan jeg oplyse, at vi er kommet godt fra start i første kvartal. Herefter giver jeg ordet til Søren Jespersen. 20/04/06 6

7 DFDS Seaways beretning (Søren Jespersen) Min beretning for DFDS Seaways vil i lighed med Ole Fries beretning fokusere på den kommercielle udvikling. Indledningsvis vil jeg præsentere DFDS Seaways rutekort og aktiviteter, som omfatter fire ruter og passagerterminalen i København samt DFDS Canal Tours. De to væsentligste ruter er København/Helsingborg-Olso og Amsterdam-Newcastle, der begge følger et cruise-ferry koncept. Så har vi Gøteborg-Kristiansand-Newcastle, som er en blanding af cruise-ferry på det korte ben mellem Gøteborg og Kristiansand og et mere transportorienteret koncept på det lange ben til Newcastle. Dette er i endnu højere grad tilfældet for ro/pax-konceptet på Esbjerg- Harwich-ruten, hvor der er en overvægt af fragt i forhold til passagerer. DFDS Seaways driver således passagerskibsfart - med en overnatning - på fire ruter i Skagerrak og Nordsøen. De vigtigste kundegrupper er Mini Cruise-passagerer, ferierejsende med egen bil, grupperejser samt transport- og konferencepassagerer. Rejsemarkedet var som helhed præget af et højt aktivitetsniveau i Imidlertid medførte den intense konkurrencesituation inden for luftfarten et prispres i markedet for passagerskibsfart i de fleste nordeuropæiske markedsområder. Hertil kommer, at andre rederiers kapacitet i flere markedsområder blev øget ved indsættelse af ny og større tonnage, hvilket skabte yderligere prispres lokalt. Der er dog fortsat en stor efterspørgsel efter cruise-ferier, og det stigende udbud af lavprisflyrejser har da også udvidet kortferiemarkedet, som jo er DFDS Seaways primære marked. Denne udvikling understøtter således DFDS Seaways cruise ferry-koncept, og vi ser glædeligvis også et generelt stigende forbrug ombord i restauranter og butikker. Der er således lyspunkter i markedet, men alt i alt var markedsvilkårene for DFDS Seaways vanskelige i For at styrke konkurrencedygtigheden af DFDS Seaways cruise ferry-koncept blev de to skibe på Oslo-ruten og skibet på Gøteborg-ruten opgraderet og moderniseret i januar Det var primært de fælles områder, som blev opgraderet herunder introduktion af mere tidsvarende restaurantkoncepter. Derudover blev faciliteterne for børnefamilier udvidet og forbedret. Den 11. marts 2006 blev cruise ferry-skibet KING OF SCANDINAVIA indsat på Amsterdamruten, hvilket har skabt en længe ønsket balance mellem rutens to skibe, hvad angår kvalitet og kapacitet. Skibet blev købt i november 2005 fra det franske rederi Brittany Ferries, og blev leveret i slutningen af februar 2006, hvorefter vi foretog en mindre opgradering af skibet. Skibet erstattede DUKE OF SCANDINAVIA, og rutens samlede passager- og fragtkapacitet er øget med 33%. Den samlede investering i skib og opgradering udgjorde omkring DKK 425 mio. DUKE OF SCANDINAVIA blev i forbindelse med handelen udchartret uden besætning, en såkaldt bareboat-charter, til Brittany Ferries for en toårig periode med mulighed for forlængelse. Indsættelsen af KING OF SCANDINAVIA er forløbet planmæssigt og reaktionerne fra kunderne har været meget positive. For 2006 er målet at nå et passagertal, der overstiger en halv million for denne rute. Tonnagens kvalitet har naturligvis afgørende betydning for DFDS Seaways kommercielle udvikling, men også pris- og distributionsstrategien spiller en vigtig rolle i et forbrugermarked. 20/04/06 7

8 Kundernes opfattelse af pris og kvalitet er i stadig forandring med stigende krav til enkle, let forståelige priser og tilgængelighed. Som en konsekvens af denne ændrede kundeadfærd har DFDS Seaways udarbejdet en ny pris- og distributionsstrategi. Kunderne vil fremover få flere valgmuligheder samt opleve en mere logisk sammenhæng mellem priser og produkter. Samtidig vil kunderne få mulighed for at sammensætte en rejse, der i højere grad end i dag svarer til netop deres individuelle behov. Vi introducerer tillige en mere fleksibel prisstruktur, som vil give bedre muligheder for at styre prissætningen af rejser i forhold til efterspørglsen på både kort og lang sigt. Dette vil på den ene side give kunderne mere konkurrencedygtige priser, og på den anden sige forbedre vores muligheder for at optimere indtægterne, og dermed lønsomheden. Den nye pris- og distributionsstrategi introduceres i løbet af første halvår 2006, og her fungerer internettet som den vigtigste platform. Internettet er i dag den vigtigste informationskilde for DFDS Seaways kunder, og om nogle år vil internettet ligeledes være den vigtigste salgskanal. I 2005 blev DFDS Seaways hjemmeside besøgt af over tre millioner personer. Ved udgangen af 2007 er det målsætningen, at omkring 50% af DFDS Seaways omsætning skal sælges via internettet, og for at understøtte denne udvikling blev der investeret i den videre udvikling af DFDS Seaways internetplatform i 2005 med henblik på at forbedre kundernes oplevelse af denne salgskanal. Antallet af reservationer via internettet voksede som forventet i 2005, hvor omkring 30% blev solgt via internettet, en fordobling i forhold til Afslutningsvis vil jeg berette om udviklingen på de enkelte ruter i På Oslo-ruten understøttede opgraderingen af tonnagen et højt aktivitetsniveau igennem 2005, og målt pr. afgang var antallet af passagerer lidt højere end i Det samlede antal passagerer var dog lidt lavere end i 2004, idet antallet af afgange blev reduceret med 5% som følge af en længere dokningsperiode til ombygning af tonnagen. De nye ombordkoncepter er blevet positivt modtaget, og omsætningen ombord pr. kunde blev således forbedret i forhold til Rutens resultatudvikling var imidlertid ikke tilfredsstillende i 2005 som følge af en skærpet konkurrencesituation på især det norske marked og et højere omkostningsniveau relateret til terminal- og bunkersomkostninger. Med hensyn til DFDS Terminalen i København var 2005 det første fulde driftsår. Terminalen betjener Oslo-ruten og DFDS Tor Lines BalticBridge samt en tredieparts passagerrute til Polen. Terminalen er velfungerende, men også dyrere i drift end den gamle Kvæsthusbro. Resultatudviklingen på Amsterdam-ruten var tilfredsstillende, selv om antallet af passagerer var noget lavere end forventet, idet reduktion af omkostninger til skibsdrift, terminaler og markedsføring mere end kompenserede for passagerudviklingen. Hertil kommer en fortsat forbedring af rutens fragtindtjening. Aktivitetsniveauet på Gøteborg-ruten var som forventet og på niveau med 2004, ligesom billetprisen og forbruget ombord pr. passager blev fastholdt på niveau med Kapitalomkostningen til rutens tonnage blev reduceret i 2005, hvilket medvirkede til at forbedre resultatet, som dog endnu ikke lever op til vores forventninger. Ruten mellem Cuxhaven og Harwich blev lukket i november 2005 som følge af en fortsat utilfredsstillende resultatudvilking. I forbindelse med lukningen blev den tyske salgsorganisation omstrukturet og det indchartrede skib DUCHESS OF SCANDINAVIA, som 20/04/06 8

9 besejlede ruten, blev leveret tilbage til dets norske reder. Omkostningen til lukning af ruten var således begrænset. Esbjerg-ruten drives i samarbejde med DFDS Tor Line på grund af den indsatte ro/paxtonnages store fragtkapacitet. Antallet af passagerer var noget lavere end i 2004, da efterspørgslen i højsæsonen ikke fuldt ud indfriede forventningerne. Sidst men ikke mindst, havde DFDS Canal Tours, der driver kanalrundfart i Københavns Havn med 16 turistbåde herunder to restaurantbåde, et rigtig godt år. Antallet af gæster steg til omkring i Inden jeg giver ordet til økonomidirektør Christian Merrild, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle medarbejdere i DFDS Seaways for en flot indsats i /04/06 9

10 Regnskabsberetning (Christian Merrild) Vi går herefter over til at behandle regnskabet for 2005 og resultatforventningen til På generalforsamlingen er det i princippet regnskabet for DFDS A/S, der skal behandles, men da en betydelig del af aktiviteterne ligger i datterselskaberne vil jeg koncentrere gennemgangen om koncernregnskabet. Koncernens omsætning steg med 10% til DKK mio. fra DKK mio. i 2004, og her på planchen kan vi se omsætningen fordelt på divisioner. Således steg DFDS Tor Lines omsætning med 17% til DKK mio. i 2005, mens DFDS Seaways omsætning faldt med 5% til DKK mio. Omkring 44% af stigningen i DFDS Tor Line kan henføres til købet af traileroperatører. Den resterende stigning vedrører primært et højere aktivitetsniveau i DFDS Tor Lines rutenetværk på Nordsøen herunder åbning af en ny rute samt fremgang i DFDS Lys-Line, hvor især omsætningen for trampaktiviteterne steg i En ændring af de hollandske tobaksafgifter i november 2004 medførte en væsentlig nedgang i ombordsalget af tobaksvarer på Amsterdam-ruten svarende til omkring halvdelen af omsætningsnedgangen i DFDS Seaways. Den øvrige nedgang er primært relateret til færre afgange og passagerer samt lavere billetpriser på Cuxhaven- og Oslo-ruterne, hvorimod udviklingen i omsætningen ombord generelt var positiv i Koncernens driftsresultat før afskrivninger, også kaldet EBITDA, steg med 2% til DKK 890 mio. I DFDS Tor Line steg EBITDA med 13% til DKK 674 mio., mens EBITDA-margin reduceredes med 0,6 procenpoint til 15,0%. Den væsentligste årsag til nedgangen i EBITDA-margin var tilgangen af traileroperatører, hvis margins er lavere end for rederivirksomhed som følge af en lavere kapitalintensitet. Herudover påvirkede den stigende omkostning til bunkers EBITDAmargin negativt, hvilket dog i vid udstrækning blev opvejet af et generelt lavere omkostningsniveau. I DFDS Seaways faldt EBITDA med 19% til DKK 264 mio. og EBITDA-margin reduceredes med 2,4 procentpoint til 14,4%. Den lavere margin kan henføres til et højere omkostningsniveau herunder til bunkers samt øget konkurrence. Hertil kommer engangsomkostninger til lukningen af Cuxhaven-Harwich-ruten og en svag resultatudvikling for denne rute i også Resultatudviklingen for begge divisioner har således været negativt påvirket af olieprisudviklingen i Som vist på grafen steg olieprisen med 72% i 2005, hvilket medførte en omkostningsstigning på omkring DKK 200 mio. for DFDS i 2005, hvor vi har arbejdet hårdt for at imødegå denne stigning gennem kommercielle og finansielle sikringsaftaler. Dette arbejde har givet gode resultater, men afdækningen er ikke fuldstændig, og et fortsat højt olieprisniveau vil belaste DFDS indtjening. Avancer fra salg af aktiver blev i alt DKK 29 mio. i 2005 og består blandt andet af DKK 7 mio. i avance fra salget af to mindre lo/lo-skibe i LISCO. Dertil kommer indtægter relateret til lukningen af Cuxhaven-ruten, der gav mulighed for at opløse hensættelser vedrørende fraflytningen af en passagerterminal og et tidligere salg af et skib. Så går vi videre til af- og nedskrivningerne, der faldt med 5% til DKK 487 mio. Heraf udgør skibsafskrivningerne DKK 412 mio., hvilket var DKK 26 mio. mindre end i I forbindelse med overgangen til de nye regnskabsstandarder, IFRS,, blev de regnskabsmæssige skøn vedrørende scrapværdier og levetider for skibe ændret. Dette har generelt reduceret afskrivningsniveauet i forhold til /04/06 10

11 Udviklingen i skibsafskrivningerne er sammensat af en stigning i fragtskibenes afskrivninger og en reduktion af passagerskibenes afskrivninger. Fragtskibenes afskrivninger steg med DKK 26 mio. på grund af dels helårseffekten af tilgangen af tre ro/ro-nybygninger i 2004 og købet af et ro/pax-skib, dels effekten af tilgangen af endnu en ro/ro-nybygning primo Denne stigning blev delvist opvejet af ændringen i skøn vedrørende scrapværdier og levetider samt salg af skibe. Reduktionen af passagerskibenes afskrivninger med DKK 54 mio. skyldes primært ændringen i skøn vedrørende scrapværdier og levetider, hvilket delvist blev opvejet af en forøgelse af et enkelt passagerskibs afskrivninger og afskrivninger knyttet til opgraderingen af tre passagerskibe. Afskrivningerne af øvrige anlægsaktiver indeholder afskrivninger af øvrige immaterielle anlægsaktiver på DKK 12 mio. relateret til aktivitets- og virksomhedskøb. På denne baggrund steg driftsresultatet (EBITA) med 15% til DKK 432 mio. og EBITA-margin steg til 6,9% fra 6,5% i Efter justering for ikke-sammenlignelige poster steg DFDS Tor Lines EBITA med 17% til DKK 352 mio., og DFDS Seaways EBITA, ligeledes justeret for ikke-sammenlignelige poster, faldt med 12% til DKK 109 mio. De ikke-sammenlignelige poster i DFDS Seaways omfatter dels indtægter fra hensættelser opløst i forbindelse med lukningen af Cuxhaven-ruten, dels omkostninger knyttet til rutens lukning. Omkostningen til finansielle poster, netto blev DKK 195 mio., en stigning på 2% eller DKK 5 mio. i forhold til Når man sammenholder de finansielle poster for 2005 og 2004, skal man være opmærksom på, at omkostningen i 2004 var påvirket af en omkostning på DKK 17 mio. til omlægning af et højtforrentet lån. Efter justering for denne post steg netto-renteudgifterne med 3% eller DKK 7 mio., hvilket kan sammenholdes med en stigning i den gennemsnitlige netto-rentebærende gæld på 21%. Den forholdsmæssigt lavere stigning i netto-renteudgifterne skyldes en reduktion af koncernens netto-renteomkostning med omkring et procentpoint, hvilket kan henføres til dels en højere andel af variabelt forrentet gæld med en lavere renteomkostning, dels førnævnte omlægning af et lån. Så er vi fremme ved resultatet før skat, som blev DKK 238 mio., en stigning på 19%. Skatten af årets resultat udgør DKK 37 mio. herunder en omkostning på DKK 7 mio. vedrørende regulering af tidligere års skatter. Justeret for denne post var skatteprocenten 13%. Dette kan sammenlignes med en skatteprocent for 2004 på 9% ligeledes justeret for effekten af reguleringer vedrørende tidligere års skatter. Årets resultat blev herefter DKK 201 mio. Herefter vil jeg kort kommentere investeringerne og balancen. Investeringerne udgjorde DKK 854 mio. i 2005, hvoraf DKK 527 mio. var driftsmæssige investeringer i immaterielle og materielle aktiver og DKK 327 mio. vedrørte virksomhedskøb. De vigtigste investeringer i skibe var relateret til den femte ro/ro-nybygning fra Flensborg Værft og omkring DKK 100 mio. anvendt til opgradering af tre passagerskibe. Investeringen i aktivitets- og virksomhedskøb var primært relateret til køb af en rute på Nordsøen fra Cobelfret og 66% af aktiekapitalen i den belgiske traileroperatør Halléns. Herudover investerede vi i købet af de resterende 34% af aktiekapitalen i Lys-Lineselskaberne. 20/04/06 11

12 Balancesummen steg med 6% til DKK mio., hvilket fortrinsvis er afledt af aktivitets- og virksomhedskøbene, idet investeringerne i skibe mere eller mindre opvejes af skibsafskrivningerne. Den investerede kapital steg med 10% til DKK mio., og blev forrentet med 6,0%, en fremgang på 0,2 procentpoint sammenlignet med Jeg kan i øvrigt oplyse, at der foretages en årlig nedskrivningstest af skibene på grundlag af den forventede fremtidige indtjening. Beregningerne for 2005 viser, at der ikke er behov for nedskrivning af skibe. Generelt var efterspørgslen efter fragt- og passagertonnage stigende i 2005, og markedsværdien af DFDS flåde, blandt andet baseret på mæglervurderinger, var ultimo 2005 højere end den bogførte værdi på DKK 5,9 mia. Egenkapitalen steg med 8% til DKK mio. efter en samlet egenkapitalbevægelse på DKK 204 mio. bestående af en positiv kursregulering af primært valutaterminsforretninger på DKK 113 mio. og overførelse af årets resultat på DKK 201 mio. Herfra skal trækkes udbyttet for 2004 på DKK 61 mio. og afgangen af minoritetsinteresser på DKK 101 mio. som følge af købet af de resterende 34% af aktiekapitalen i Lys-Line-selskaberne. Virksomhedskøb gennemført i 2005 medførte en tilgang af minoritetsinteresser på DKK 34 mio. Egenkapitalandelen var ultimo året 34%, hvilket var lidt højere end i Med hensyn til moderselskabet, DFDS A/S, kan det oplyses at årets resultat blev DKK 125 mio. De samlede aktiver udgjorde ultimo året DKK mio. og egenkapitalen DKK mio. Inden jeg slutter af med resultatforventningen, vil jeg vise DFDS-aktiens kursudvikling i 2005 sammenholdt med totalindekset for Københavns Fondsbørs og en gruppe af sammenlignelige selskaber, den såkaldte Peer Group. Som det fremgår af grafen var DFDSaktiens afkast lidt lavere end totalindekset, men en del højere end de sammenlignelige virksomheder. Den næste figur viser det samlede afkast på 35% sammensat af en kursstigning på 33% og et direkte afkast fra udbyttet på 2%. Det sidste punkt i min beretning er resultatforventningen til Omsætningsvæksten forventes at blive omkring 8-10% i Helårseffekten af købet af to traileroperatører i 4. kvartal 2005 forventes at udgøre over halvdelen af denne vækst. Den resterende del af væksten forudses primært at komme fra fragtområdet, men også inden for passagerområdet forventes omsætningsvækst relateret blandt andet til kapacitetsudvidelsen på Amsterdam-ruten. Investeringerne i 2006 forventes at blive omkring DKK mio., hvoraf købet af et passagerskib og et ro/pax-skib udgør ca. DKK 750 mio. Dertil kommer den resterende investering på omkring DKK 250 mio. i den sjette ro/ro-nybygning og en investering i udvidelsen af havneterminalen i Immingham. Hovedparten af det forventede bunkersforbrug for 1. kvartal 2006 var afdækket ved finansielle instrumenter og kommerciel afdækning. Det forventede forbrug i den resterende del af året, inklusive lavsvovlholdig bunkers, er delvist sikret gennem kommercielle afdækninger. Stort set hele den forventede pengestrøm i USD, der er en netto-udgiftsvaluta for DFDS, er afdækket i De valutakursrisici, der kan påvirke resultatudviklingen, er derfor udsving i DFDS indtægtsvalutaer (SEK, GBP, NOK og EUR), hvoraf lidt over halvdelen af positionen i NOK er afdækket. En mindre andel af positionen i SEK er afdækket, mens der ikke er foretaget en afdækning af GBP og EUR. 20/04/06 12

13 På divisionsniveau forventes driftsresultatet (EBITA) for DFDS Tor Line at stige med omkring 10%, inklusive en avance på DKK 16 mio. fra salget af et skib i januar 2006, mens driftsresultatet (EBITA) for DFDS Seaways forventes at stige med omkring 5-8 %. Omkostningen til de ikke-allokerede poster forventes at forblive på niveau med For hele Koncernen forventes et resultat før skat og minoritetsinteresser for 2006 i størrelsesordenen DKK 250 mio. Det var regnskabsberetningen, og jeg giver herefter ordet til dirigenten. 20/04/06 13

14 Pkt 3.: Udbytte (ISA) Som det fremgår af side 28 i årsrapporten, så indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 7,5 kroner pr. aktie. Det svarer til et samlet udbytte på DKK 60 mio. Udbyttebetalingen bliver dog DKK 3 mio. mindre, idet der ikke udbetales udbytte på DFDS beholdning af egne aktier. Det foreslåede udbytte opfylder DFDS udbyttepolitik, idet udbyttet udgør 32% af DFDS andel af årets resultat jævnfør DFDS politik om en uddeling på ca. 30% af årets resultat. Under forudsætning af at det foreslåede udbytte vedtages, vil det være til disposition inden månedsskiftet. Den resterende del af årets resultat foreslås overført til næste år. Pkt 4.: Valg af bestyrelsesmedlemmer (Dirigent & ISA) Pkt 5.: Valg af revisor (Dirigent) Pkt 6.: Forslag fra bestyrelsen (Dirigent) Eventuelt Ved begyndelsen af generalforsamlingen nævnte jeg, at jeg i dag også ville orientere om ansættelsen af en ny koncernchef for DFDS. (Til ISA: Nedenfor er udkast til bemærkninger i denne sammenhæng, som du kan supplere, ændre mv.) Det er med stor glæde, at jeg allerede nu kan oplyse aktionærerne, at DFDS bestyrelse har ansat Niels Smedegaard som ny koncernchef og administrerende direktør for DFDS. Niels Smedegaard efterfølger Ole Frie, som efter 46 års ansættelse i DFDS som planlagt går på pension ved udgangen af (ISA, personlige bemærkninger). DFDS bestyrelse har valgt at ansætte Niels Smedegaard på baggrund af hans omfattende internationale ledelseserfaring fra blandt andet logistikorienteret servicevirksomhed med betjening af store industrielle kunder, hvor kvalitet, pålidelighed og just-in-time er nøglefaktorer. Niels Smedegaards resultater og store erfaring inden for økonomisk styring og virksomhedskøb samt IT-baserede forretningsmodeller vil ligeledes understøtte arbejdet med DFDS vækststrategi og økonomiske målsætning. Niels Smedegaard er 43 år, og har været ansat i SAS Gruppen, Swissair og senest i Gate Gourmet Group. Efter Niels Smedegaards tiltræden den 1. januar 2007 vil Koncerndirektionen foruden Niels Smedegaard bestå af økonomidirektør Christian Merrild og koncerndirektør Søren Jespersen. Afsluttende bemærkninger (ISA) Jeg vil gerne takke dirigent Oluf Engell for hans meget kompetente ledelse af generalforsamlingen. Også tak til alle aktionærer og gæster for jeres fremmøde her i dag og den interesse og støtte, I hermed har vist DFDS. Tak for i dag 20/04/06 14

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007

Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Generalforsamling, København d. 28. marts 2007 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2006. Mit fokus er DFDS

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Generalforsamling, København d. 12. april 2005

Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Generalforsamling, København d. 12. april 2005 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. Vi nåede langt i 2004. Men vi skal videre.det er overskriften flere steder i DFDS årsrapport for 2004. Overskriften

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 28. august 2003. 1. halvår 2003. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 28. august 2003 1. halvår 2003 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 1. halvår 2003 DFDSSeaways

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004

DFDS 1. halvår 2004. Analytikermøde, 30. august 2004 DFDS 1. halvår 2004 Analytikermøde, 30. august 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markeds- og aktivitetsudvikling Værdiansættelse af skibe DFDS Seaways i forandring Branchestruktur, konkurrenter og

Læs mere

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs.

Heldigvis er vi ikke alene om at synes, at det gik fremad i 2003, idet aktiemarkedet kvitterede for fremgangen med en stigende aktiekurs. Generalforsamling, København den 14. april 2004 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, DFDS på ret kurs; det kunne være overskriften for 2003. Et år, hvor DFDS blev mere konkurrencedygtigt og

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Årsrapport 2005 Analytikerpræsentation 17. marts 2006 DFDS A/S Indhold Kort om året Strategi: sidste 5 år & næste 5 år Peer Group DFDS Seaways DFDS Tor Line Årsregnskab 2005 & resultatforventning

Læs mere

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København.

Kort om DFDS. DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. Årsrapport 2005 1 3 4 5 6 8 12 14 18 20 24 26 28 30 33 34 35 36 38 41 42 44 49 78 79 80 82 84 86 87 Rutekort og aktiviteter 2005 Koncernens hovedtal Forord Vision, strategi og mål Ledelsens beretning omverden

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005

1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 1. kvartal 2005 Analytikermøde, 25. maj 2005 Indhold Kort om kvartalet DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalet i tal Resultatforventning 2005 DFDS 1. kvartal 2005 2 Resultatudvikling 1. kvartal 2005 DFDS

Læs mere

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007

Fra ruter til netværk. Strategimeddelelse 12. september 2007 Fra ruter til netværk Strategimeddelelse 12. september 2007 Et europæisk, søbaseret transportnetværk som leverer konkurrencedygtige, differentierede og værdiskabende transportløsninger til fragtkunder

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5%

Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen 5% Selskabsmeddelelse Nr. 19/2007 29. november 2007 1.-3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2007 Omsætningen steg med 14% til DKK 6,2 mia. Justeret for virksomhedskøb var stigningen

Læs mere

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen

Ro/ro-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Lo/lo-aktiviteter. Cruise ferry-aktiviteter. Brevik. Kristiansand. DFDS Tor Line Nordsøen Årsrapport 2006 Lo/lo-aktiviteter Ro/ro-aktiviteter Tor Line Nordsøen Ruter: AngloBridge (Gøteborg-Immingham/Tilbury) EuroBridge (Gøteborg-Brevik-Gent) NorBridge (Brevik-Kristiansand-Immingham) BritanniaBridge

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår

Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Delårsrapport for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 21/2008 København, 26. august 2008 Vanskelige markedsvilkår og høje oliepriser prægede resultatudviklingen i 1. halvår Væsentlige begivenheder, 1.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 13/2008 København, den 20. maj 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 20. maj 2008 DFDS, Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Side 1 af 18 Resumé for 1. kvartal 2008 Bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006

DFDS A/S kvartal Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S 1.-3. kvartal 2006 Analytikermøde 29. november 2006 DFDS A/S Indhold Kort om 1.-3. kvartal Den overordnede markeds- og industriudvikling DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio.

DFDS 2004. Fremgang inden for både passager- og fragtområdet. Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. DFDS 2004 Fremgang inden for både passager- og fragtområdet Omsætningen steg med 9% til DKK 5.723 mio. Årets resultat før skat steg med 28% til DKK 201 mio. AFKAST AF INVESTERET KAPITAL (ROIC) DFDS-AKTIEN,

Læs mere

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport 2003 Årsrapport 2002 DFDS er et førende, nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs. DFDS rutenetværk omfatter både

Læs mere

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning.

INDHOLD. 3 DFDS Koncernen 2002. 4 Vision, værdier, strategi og mål. 5 Hovedtal for DFDS Koncernen. 6 Ledelsens beretning. Årsrapport 2002 INDHOLD 3 DFDS Koncernen 2002 4 Vision, værdier, strategi og mål 5 Hovedtal for DFDS Koncernen 6 Ledelsens beretning 10 DFDS omverden 12 DFDS Koncernens ruter 14 DFDS Seaways beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

3. KVARTAL BEDRE END VENTET

3. KVARTAL BEDRE END VENTET DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL BEDRE END VENTET DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 23/2009 12.11.2009 DFDS resultat for 3. kvartal blev bedre end

Læs mere

Generalforsamling i DFDS

Generalforsamling i DFDS Generalforsamling i DFDS København, den 10. april 2008 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster. I lighed med tidligere år vil direktionen og jeg i fællesskab fremlægge beretningen om 2007. Min del

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007

DFDS A/S. Årsrapport Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Årsrapport 2006 Analytikerpræsentation 2. marts 2007 DFDS A/S Indhold Kort om 2006 Situation, strategier & mål DFDS Seaways DFDS Tor Line Regnskab 2006 Mål & forventninger for 2007 DFDS A/S Overskrifter

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster,

Generalforsamling, København d. 1. april 2009. ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning. Kære aktionærer og gæster, Generalforsamling, København d. 1. april 2009 ISA byder velkommen og foretager valg af dirigent. Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Sammen med direktionen vil jeg fremlægge beretningen for

Læs mere

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010

OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 OPJUSTERING AF RESULTAT- FORVENTNING TIL 2010 DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 16/2010 12.05.2010 Resultatet for DFDS ro-ro-fragtruter,

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

DFDS Koncernen 1. halvår 2000

DFDS Koncernen 1. halvår 2000 Halvårsmeddelelse 1. januar til 30. juni 2000 Omsætningen steg med 56% til DKK 9.125 mio. i 2000 mod DKK 5.843 mio. i primært som følge af købet af DanTransport i maj. Driftsresultatet steg med 3% til

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK

DFDS Årsrapport 2009 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK DFDS Årsrapport 29 DFDS ÅRSRAPPORT 29 NORDEUROPAS FØRENDE SØBASEREDE TRANSPORTNETVÆRK HEADER 1 2 HEADER DFDS Nordeuropas førende søbaserede transportnetværk DFDS rutenetværk integrerer fragt- og passagervirksomhed:vi

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999

Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1. januar 30. juni 1999 Via telefax 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K København, den 24. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/1999 Halvårsmeddelelse for Columbus IT Partner A/S for perioden 1.

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED

LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2009 LYSPUNKTER I ET FORTSAT VANSKELIGT MARKED DFDS A/S, Sundkrogsgade 11 2100 København Ø CVR 14 19 47 11 Selskabsmeddelelse nr. 18/2009 13.08.2009 Om kvartalets udvikling siger

Læs mere