Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler"

Transkript

1 Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

2 Rammeaftale mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 43

3 Bilagsfortegnelse Bilag VI Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Bilag A Kravspecifikation Bilag B Tilbudslisten o Bilag B1: Obligatorisk sortiment o Bilag B2: Frivillige sortiment Side 3 af 43

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse til at aftage varer Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leverancen Generelt Levering Leveringssted Leveringstid Emballage, pakning og transport Returret Underretningspligt Kundens undersøgelsespligt Stikprøvekontrol Garantier Generel garanti Tredjemands rettigheder Prisgaranti Miljø og arbejdsmiljø Garantiperiode Misligholdelse Generelt Leverandørens forsinkelse Leverandørens underretnings- og afværgepligt Bod Mangler Mangelsbegrebet Afhjælpning Omlevering og forholdsmæssigt afslag Kundens reklamation over mangler Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete Leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Priser Prisregulering Fakturering Ændring i krav til den elektroniske faktura Fremsendelse af mangelfuld faktura Side 4 af 43

5 Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik og rapportering Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale Kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 5 af 43

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Aftalen forstås den mellem SKI og Leverandøren indgåede aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inklusiv de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutningen til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale ved eget CVR nr. i forbindelse med Kommunens tilslutning. De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning, fremgår af Aftalens bilag I under den tilsluttede Kommunes CVR nr. Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør. Ved Part forstås Leverandøren eller Kunden. Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden. Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr ( ), med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet aftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen"). Rammeaftalen benævnes også som den forpligtende Rammeaftale. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens forpligtelse til at anvende nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen etablerer alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er ikke en del af aftalegrundlaget mellem SKI og Leverandøren eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Side 6 af 43

7 Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj 2013 Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 43

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr ( ), er der indgået en række enslydende forpligtende Rammeaftaler mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er indgået under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået Aftalen. Rammeaftalerne er underordnet Aftalen og indgår som bilag til Aftalen. Forud for udbuddet er der indgået en række Tilslutningsaftaler mellem SKI og Kunderne, hvori Kunderne har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen, jf. nærmer om omfanget af Kundernes forpligtelse i punkt 3. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har Kunderne givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af den enkelte Kunde. Rammeaftalerne indgås særskilt mellem Leverandøren og hver enkelt tilsluttet Kunde, og Rammeaftalen regulerer alene forholdet mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er ikke indbyrdes afhængige, og Kunden hæfter således alene for egne forhold. Side 8 af 43

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter indkøb inden for produktgrupperne kontorartikler, papir i ark og skoleartikler. Produktgrupperne omfatter følgende underproduktkategorier: Produktgruppe 1: Kontorartikler Arkivering, blokke, hæftemaskiner og klammer, kalendere, små artikler, emballage, bindematerialer og lim, elektronik, mærkning og visitkort, præsentationsmateriale, skriveredskaber, tavleudstyr og stempler. Produktgruppe 2: Papir i ark Papir sort/hvid- og farveprint, specialpapir og kulørt papir. Produktgruppe 3: Skoleartikler Lim, limpistoler og limstifte, tape, hæftemasse og klæbepuder, sakse, kortnåle, linealer, blyanter, oliekridt, viskegummi, passere, lommeregner, tavletilbehør, bogomslag, karton, mapper, arbejdsblade, eksamenspapir, skolehæfter, tuscher, markeringspenne og kalendere Kundens forpligtelse til at aftage varer Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens obligatoriske sortiment, som angivet i bilag B1. Kundens aftageforpligtelse i forhold til det obligatoriske sortiment er dog begrænset til de produktgrupper, som Kunden har tilsluttet sig. Oplysning om hvilke produktgrupper Kunden har tilsluttet sig, fremgår af Kundelisten, jf. bilag I samt bilag I.a. Ikraftrædelseslister. Ønsker Kunden at anskaffe varer, som falder udenfor de produktgrupper, som Kunden har tilsluttet sig, har Kunden hverken ret eller pligt til at anvende Rammeaftalen til at anskaffe disse varer. Såfremt dele af Kundens behov kan opfyldes af varer, som er omfattet af de af Kunden tilsluttede produktgrupper, er Kunden forpligtet til at anvende Rammeaftalen for indkøb af disse. Side 9 af 43

10 Forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen indtræder på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttrædelse, medmindre Kunden har angivet en anden (senere) ikrafttrædelsesdato for en given produktgruppe og/eller varelinje. Oplysning herom fremgår af Kundelisten, jf. bilag I (Kundeliste) og bilag I.a (Ikrafttrædelsesliste). Kunden er ikke forpligtet til at aftage varer fra det frivillige sortiment, som angivet i bilag B2, men Kunden har ret til at købe varer fra det frivillige sortiment. Kunden er hverken for det obligatoriske eller frivillige sortiment forpligtet til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Leverandøren har dog ret til at forespørge Kunden, såfremt Leverandøren er i tvivl om Kundens anvendelse af nærværende Rammeaftale i forhold til det obligatoriske sortiment, jf. punkt Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til at levere de varer, der fremgår af bilag B1 og B2, i henhold til betingelserne i nærværende Rammeaftale samt bilag. Såfremt Kundens behov kan dækkes indenfor Rammeaftalens sortiment, jf. bilag B1 og B2, er Leverandøren forpligtet til at sælge og levere varerne. Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Dette indebærer bl.a., at Leverandøren ikke må markedsføre eller sælge produkter uden for Rammeaftalens sortiment, hvis Kundens behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må ligeledes ikke anspore Kunderne til at foretage deres indkøb på det frivillige sortiment, såfremt deres behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Leverandøren skal uden omkostning for Kunden yde bistand i form af oplysninger om og anvendelse af produkterne samt brug af Rammeaftalen. Leverandøren skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles hurtigst muligt. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Side 10 af 43

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Leverandøren skal levere de varer, der fremgår af Kundens Bestilling. Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget indkøbssystem, telefonisk, pr. mail og fax. Kunden kan som led i sin almindelige drift udarbejde bestillingsskema til brug for centrale og decentrale institutioners bestilling af varer ved anvendelse af Rammeaftalen. Leverandøren vil være forpligtet til at modtage og håndtere sådanne eventuelle bestillingsskemaer. Leverandørens produkter skal opfylde kravene i Aftalen og Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisterne (bilag B1 og B2), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller på anden måde redegør for, at produkterne opfylder de i Aftalen og Rammeaftalen omfattede krav og beskrivelser Levering Levering finder sted, når Leverancen fysisk er overgivet til Kunden på det i Bestillingen angivne leveringssted og -tidspunkt, jf. punkt 4.3 og 4.4, og Kunden har kvitteret herfor. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for Levering. Kunden erhverver på samme tidspunkt ejendomsretten til Leverancen Leveringssted Varerne skal frit leveres på den eller de adresse(r) i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland), og på det eventuelt specifikt anviste sted, som er oplyst af Kunden i forbindelse med en Bestilling. Anvist sted kan f.eks. være ved gadedør, rampe, ved elevator eller på etageniveau, herunder i lofts- og kælderrum. Side 11 af 43

12 Der skal dog altid leveres på et sted, hvor varerne står overdækket af tag. Hvis dette ikke er muligt, forudsætter korrekt levering, at Kunden accepterer, at varerne leveres et ikke overdækket sted. Dette skal accepteres ved Kundens kvittering på fragtbrevet. Foreligger denne accept ikke skriftligt, er varerne ikke korrekt leveret, og Leverandøren hæfter for eventuelle skader på varen. Der kan ikke særskilt opkræves leveringsgebyr, herunder omkostninger til administration, fakturering, forsikring, transport, emballering, pakning, paller, levering ved restordre, levering ved opbæring på fx andre etager, herunder lofts- og kælderrum, idet dette forudsættes indregnet i de i tilbudslisterne (bilag B1 og B2) angivne priser, jf. herved punkt Leveringstid Varerne skal leveres indenfor normal arbejdstid, således at det kan forventes, at leveringsadressen er bemandet til at modtage varen. Levering udenfor normal arbejdstid kan aftales særskilt mellem Parterne. Det er Leverandørens ansvar at kende de enkelte kunders normale arbejdstid. Leverancer skal leveres inden for maksimalt 1 Arbejdsdag fra tidspunktet for Bestilling, medmindre andet specifikt er aftalt mellem Kunden og Leverandøren. Levering inden for 1 Arbejdsdag forudsætter dog, at varerne er bestilt inden kl Bestilles varerne på et senere tidspunkt, udskydes leveringen med yderligere en dag. Bestilles varen eksempelvis kl den 24. marts, og har Parterne ikke aftalt andet, skal levering finde sted senest den 26. marts inden for normal arbejdstid. Såfremt Leverandøren ikke ligger inde med de varer, som Kunden bestiller (restordre), er Leverandøren ikke forpligtet til at levere de bestilte varer inden for 1 Arbejdsdag. Leverandøren skal dog levere de pågældende varer inden for 4 uger efter Bestilling. Restordre må dog ikke inden for en 6 måneders periode overstige 5 % af Kundens samlede Bestillinger regnet fra første restordre. Leverandøren skal ved restordre inden for 1 Arbejdsdag efter Bestillingen skiftlig meddele Kunden, at der foreligger en restordre, og hvornår Leverandøren forventer at levere de af restordren omfattede varer. Såfremt Leverandøren ligger inde med en eller flere af de varer, som Kunden bestiller, men ikke alle bestilte varer, skal Leverandøren i meddelelsen til Kunden forespørge, hvorvidt Kunden ønsker en samlet levering af de bestilte varer, eller om varerne, der på tidspunktet for Kundens Bestilling er i Leverandørens besiddelse, skal leveres inden for 1 Arbejdsdag. Hvis Kunden ønsker, at Leverandøren leverer de varer, som Leverandøren er i besiddelse af, før levering af restordren, skal Leverandøren inden for 1 Arbejdsdag efter Kundens meddelelse herom levere de pågældende varer Emballage, pakning og transport Side 12 af 43

13 Leverandøren er ansvarlig for, at alle Leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren skal anvende miljørigtig og brugervenligt emballage. Leverandøren skal endvidere under hensyntagen til produkternes art, beskaffenhed og transportmåde bestræbe sig på ikke at anvende unødig meget emballage. Enhver Leverance af produkter skal uden på forsendelsen ledsages af en følgeseddel påført Kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af Leverancens indhold. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder bl.a. : Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 af september 2005: Løft, træk og skub Arbejdstilsynets vejledning A.1.15 af november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar Det er endvidere et krav, at de køretøjer, der anvendes ved levering af varer, som minimum opfylder Euro norm Returret Kunden er berettiget til at returnere varer, der indgår i Leverancen, såfremt de returnerede varer er i ubeskadiget og gensalgbar stand. Såfremt varerne bliver leveret med såvel ydre emballage som inder-emballage, herunder f.eks. plastik- eller folie-forsegling der forudsættes fjernet inden brug, er det endvidere et krav, at inder-emballage ikke er brudt. Kunden skal meddele Leverandøren om returnering af varer senest 14 Dage efter levering. Leverandøren er forpligtet til at afhente returvarer hos Kunden senest 5 Arbejdsdage efter modtagelsen af Kundens meddelelse. Kunden skal have et varsel på mindst 2 Arbejdsdage om afhentningstidspunktet, og afhentning skal ske inden for tidsrummet Leverandøren skal endvidere senest 5 Arbejdsdage efter afhentning udstede kreditnota til Kunden på det fulde beløb for de returnerede varer uden fradrag af nogen art, herunder for omkostninger ved afhentning af returvarerne Underretningspligt Parterne er forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Side 13 af 43

14 Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, samt om Leverancens emballage åbenlyst er beskadiget. Når Kunden påser, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, er Kunden berettiget til at lægge mængdeangivelser, der er påtrykt emballage, til grund. Kunden har således ikke pligt til - f.eks. ved åbning af emballage og fysisk optælling - at kontrollere, om mængdeangivelser på emballagen svarer til emballagens faktiske indhold. Såfremt Kunden ved sin gennemgang konstaterer, at den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde, eller at emballage er beskadiget, skal Kunden skriftligt påtale dette over for Leverandøren. Kunden skal uden ugrundet ophold fremsende meddelelse herom til Leverandøren Stikprøvekontrol Kunden er berettiget til at foretage stikprøvekontrol af varer på Rammeaftalen med henblik på at sikre, at Leverandøren til stadighed i Rammeaftalens varighed lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisten (bilag B). Ved en stikprøvekontrol, kan Kunden anmode Leverandøren om at fremsende produktprøver på specifikke varer, som Kunden ønsker at bestille. Såfremt varen lever op til kravene i Rammeaftalen, er Kunden forpligtet til at aftage varen, og Leverandøren kan fremsende en faktura for den pågældende vare. Stikprøvekontrol kan give anledning til at Kunden anmoder om dokumentation, jf. punkt 8. Såfremt Kunden i forbindelse med stikprøvekontrollen finder, at varerne ikke lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen og tilbudslisten, skal Kunden meddele Leverandøren herom samt forespørge, hvorvidt Leverandøren inden for 5 Arbejdsdage kan levere en tilsvarende vare, der lever op til Rammeaftalens krav. Hvis Leverandøren ikke kan levere varen inden for 5 Arbejdsdage, kan Kunden foretage dækningskøb i henhold til reglerne i punkt 6.4. Har Parterne ikke aftalt andet, skal en stikprøvekontrol foretages indenfor 12 Arbejdsdage, jf. skemaet neden for. Punkt Tidsfrist Påbegyndt Tidsfrist Afsluttet Opgave 1 Arbejdsdag 1 Kunden fremsender krav om stikprøvekontrol på udvalgte varelinjer Opgaveløser Kunden 2 Arbejdsdag 2 Arbejdsdag 6 Leverandøren sender vareprøver til Leverandør Side 14 af 43

15 stikprøvekontrol. Skal være Kunden i hænde 5 Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af krav om stikprøvekontrol. 3 Arbejdsdag 7 Arbejdsdag 12 Kunden foretager kontrol af vareprøver og meddeler Leverandøren om, hvorvidt Kunden vil aftage varen (hvis varen lever op til kravene i Rammeaftalen), eller forespørger Leverandøren om, hvorvidt denne kan levere en vare, der lever op til kravene i Rammeaftalen inden for 5 Arbejdsdage (hvis varen ikke lever op til kravene). Kunden Side 15 af 43

16 5. Garantier 5.1. Generel garanti Leverandøren indestår for, at produkterne opfylder alle krav og beskrivelser i Rammeaftalen, bilag A (Kravspecifikation) og bilag B (tilbudsliste). Leverandøren indestår endvidere for, at produkterne bl.a. i relation til deres funktionalitet, kvalitet og kvantitative mål/vægt er velegnet til vedvarende professionel brug, lever op til god brancheskik og er markedskonform Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelse af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Leverandøren indestår for, at eventuelle licensbetingelser tilknyttet Leverancen ikke hindrer Kundens tidsubegrænsede anvendelse af Leverancen til Kundens virksomhed. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er endvidere forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf, jf. punkt Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler på leveringstidspunktet. Leverandøren indestår ligeledes for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale lever op til de miljøkrav, der fremgår af kravspecifikationen i bilag A. Side 16 af 43

17 Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed, som kan have betydning for udførelsen af Rammeaftalen Garantiperiode Garantierne i punkt gælder tidsubegrænset. Side 17 af 43

18 6. Misligholdelse 6.1. Generelt Dansk rets almindelige regler finder anvendelse ved misligholdelse, med mindre andet følger af Rammeaftalen Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis forsinkelse) Leverandørens underretnings- og afværgepligt Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller må påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Leverandøren er ved forsinkelse forpligtet til at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen, eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Bod A. Forsinkelse med Leverancen I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 0,5 % af det samlede vederlag for Leverancen pr. Arbejdsdag. Boden for en forsinket Leverance kan dog ikke overstige 10 % af det samlede vederlag. Den ifaldne bod kan alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 500,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 18 af 43

19 B. Forsinkelse med opdatering af Kundens E-katalog Såfremt Leverandøren er forpligtet til at levere E-katalog direkte til Kunden, jf. punkt 2.3 i bilag IV (E-katalog), ifalder Leverandøren bod på DKK 5000, hvis Leverandøren ikke senest 30 Dage efter SKI s godkendelse af pris- og sortimentsændringer til SKI s E-katalog har sendt pris- og sortimentsændringerne til Kunden Mangler Mangelsbegrebet Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier i punkt , eller hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder i forhold til angivelser i kravspecifikationen (bilag A), tilbudslisten, (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale mv. Der foreligger endvidere en mangel, hvis produkterne bl.a. i relation til deres funktionalitet, kvalitet og kvantitative mål/vægt ikke er velegnet til vedvarende professionel brug, ikke lever op til god brancheskik og/eller ikke er markedskonform, jf. nærmere herom i kravspecifikationens punkt Afhjælpning Leverandøren skal yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler for forhold, som kan henføres til Leverandøren, jf. dog punkt Afhjælpning skal iværksættes straks efter modtagelse af Kundens reklamation og skal være afsluttet inden for 10 Arbejdsdage. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Kunden og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Såfremt afhjælpning ikke er afsluttet inden for 10 Arbejdsdage, kan Kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller omlevering, jf. punkt Omlevering og forholdsmæssigt afslag I stedet for afhjælpning, jf. punkt , har Leverandøren ret til at omlevere den eller de varer, som er behæftet med mangler. Leverandøren er dog forpligtet til at omlevere de(n) mangelfulde vare(r), såfremt afhjælpning ikke er afsluttet inden for 10 Arbejdsdage, og Kunden kræver omlevering. Kunden kan i stedet kræve forholdsmæssigt afslag. Side 19 af 43

20 Leverandøren er ligeledes forpligtet til at omlevere mangelfulde vare, såfremt afhjælpningen medfører, at varens anvendelighed nedsættes, eller at varen ikke lever op til kravene i Rammeaftalen. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen Dækningskøb Såfremt Kunden ophæver en konkret Leverance, jf. punkt 6.5.1, eller såfremt en vare i forbindelse med en stikprøvekontrol ikke lever op til kravene i Rammeaftalen, jf. punkt 4.9, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb. Sådanne dækningskøb er undtaget fra Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen, jf. punkt 3.1. Dette gælder ligeledes, hvis SKI suspenderer Rammeaftalen for en, flere eller alle varer, jf. punkt 7.2 i Aftalen mellem SKI og Leverandøren. Kunden er i dette tilfælde berettiget til at foretage dækningskøb for de af suspensionen omfattede varer. Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren betaler de meromkostninger, som Kunden måtte have haft ved dækningskøbet. Meromkostningerne skal opgøres som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris, som Leverandøren ved korrekt levering kunne have faktureret for de af ophævelsen/suspensionen /stikprøvekontrollen omfattede varer. Det er en betingelse for Leverandørens dækning af meromkostningerne, at de af dækningskøbet anskaffede varer i art, omfang og kvalitet svarer til de af ophævelsen/suspensionen /stikprøvekontrollen omfattede varer. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet, og dokumentation for at kvaliteten, arten og omfanget af de(n) af dækningskøbet omfattede vare(r) svarer til de(n) af Rammeaftalen omfattede vare(r). Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter ophævelsen modtaget skriftligt påkrav om betaling af meromkostningerne i forbindelse med dækningskøbet, bortfalder Kundens ret til få dækket disse omkostninger. Kunden har ret til at modregne meromkostningerne til dækningskøbet i sine fremtidige betalinger til Leverandøren, forudsat at Kunden har angivet dette i påkravet til Leverandøren. Dækningskøb fritager ikke Leverandøren eller Kunden for deres forpligtelser i henhold Side 20 af 43

21 til Rammeaftalen. Parterne er således forsat forpligtet af Rammeaftalen for fremtidige Leverancer. Dækningskøb medfører endvidere ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist uden varsel hæve en konkrete Leverance, såfremt den anden Part væsentlig har misligholdt den konkrete Leverance, jf. punkt og Kunden eller Leverandøren kan endvidere uden varsel ophæve Rammeaftalen, såfremt en Part væsentlig misligholder Rammeaftalen, jf. punkt og Rammeaftalen kan alene ophæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Ophævelse af en Leverance eller Rammeaftalen skal ske skriftligt Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kunden kan ophæve en konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve en konkrete Leverance: a. Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering samt ifaldet maksimal bod jf. pkt A. b. Såfremt Leverancen er mangelfuld og Leverandøren ikke kan foretage omlevering inden 30 Dage efter Kundens meddelelse, jf. punkt c. Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt , og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. d. Såfremt flere misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. e. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. f. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. Side 21 af 43

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.32 Kontormøbler - Vest Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.32 Kontormøbler - Vest Bilagsfortegnelse bilag A bilag B : Kravspecifikation Kontormøbler : Leverandørens tilbud jf. Tilbudsliste Side 2 af 40 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Rammeaftale. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Rammeaftale 09.01 mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S CVR-nr. 17 47 24 37 Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300

Læs mere

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr.

Rammeaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. CVR-nr.: (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [CVR-nr. Rammeaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.: 20814616 (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [CVR-nr.] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Bistand til planlægning

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale Vejsalt Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Vejsalt Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen Islands Brygge 55 København

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Rammeaftale vedrørende Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. mellem [Indsæt Kundeforsider] (herefter

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler

Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler www.ski.dk/publikationer Vejledning - Forpligtende indkøbsaftaler 50.55 Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler Indholdsfortegnelse 1 Indledning Denne vejledning har til formål på en let og overskuelig

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Danmarks Biavlerforening Fulbyvej 15, 4180 Sorø CVR-nr. 60 99 73 14 (herefter benævnt Leverandøren) 28.

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud

Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud. Rammeaftale Computere Miniudbud Leveringaftale mellem Kunden og Leverandøren efter gennemført miniudbud Rammeaftale 50.42 Computere Miniudbud Leveringaftale indgået iht. Rammeaftale 50.42 Computere - Miniudbud mellem [ ] [ ] [ ] (herefter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen

VEJLEDNING. 50.95 Sygeplejeartikler. Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen VEJLEDNING 50.95 Sygeplejeartikler Leverandørvejledning - praktisk anvendelse af aftalen 10052016 50.95 Sygeplejeartikler Om denne vejledning Formålet med denne vejledning er at give medarbejderne hos

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance

Vejledning til Rammeaftale Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance Vejsalt - Om håndtering af mangler ved en leverance - Om håndtering af mangler ved en leverance Side 1 Indhold Undersøgelsespligt... 3 Hvornår foreligger der en mangel?... 3 Hvad skal du gøre hvis du som

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen.

Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Udbud af Kommunikationsindsats for Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP) kontrakt mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke.

KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni Vedrørende køb af flydende Helium i tanke. KONTRAKT (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2013 Vedrørende køb af flydende Helium i tanke mellem Aarhus Universitet inano Gustav Wiedsvej 14 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere