Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler"

Transkript

1 Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

2 Rammeaftale mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren herefter enkeltvis benævnt Part(en) og samlet benævnt Parterne.) Side 2 af 43

3 Bilagsfortegnelse Bilag VI Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Bilag A Kravspecifikation Bilag B Tilbudslisten o Bilag B1: Obligatorisk sortiment o Bilag B2: Frivillige sortiment Side 3 af 43

4 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner Forpligtende Rammeaftale Rammeaftalens omfang og forpligtelse Kundens forpligtelse til at aftage varer Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Leverancen Generelt Levering Leveringssted Leveringstid Emballage, pakning og transport Returret Underretningspligt Kundens undersøgelsespligt Stikprøvekontrol Garantier Generel garanti Tredjemands rettigheder Prisgaranti Miljø og arbejdsmiljø Garantiperiode Misligholdelse Generelt Leverandørens forsinkelse Leverandørens underretnings- og afværgepligt Bod Mangler Mangelsbegrebet Afhjælpning Omlevering og forholdsmæssigt afslag Kundens reklamation over mangler Dækningskøb Ophævelse Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kundens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens ophævelse af den konkrete Leverance Leverandørens ophævelse af Rammeaftalen Leverandørens organisation Leverandørens anvendelse af underleverandører Eventuel solidarisk hæftelse og fælles befuldmægtiget Dokumentations- og underretningspligt Priser og prisregulering Priser Prisregulering Fakturering Ændring i krav til den elektroniske faktura Fremsendelse af mangelfuld faktura Side 4 af 43

5 Betalingsbetingelser Samarbejde Leverandørstatistik og rapportering Samarbejdsmodel Drifts- og statusmøder Eskalering til KL ved kommunale Kunders manglende overholdelse af aftageforpligtelsen Erstatningspligt og ansvarsforsikring Force Majeure Fortrolighed Overdragelse Varighed og opsigelse Varighed Opsigelse ved underkendelse Uden virkning Bistand i forbindelse med ophør Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Selvstændig aftale Underskrifter Side 5 af 43

6 1. Definitioner Nedenstående definitioner anvendes i Rammeaftalen. Ved Aftalen forstås den mellem SKI og Leverandøren indgåede aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI i forbindelse med indgåelse af den forpligtende Rammeaftale. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftendag og grundlovsdag. Ved Bestilling forstås Kundens direkte bestilling af varer/produkter/ydelser hos Leverandøren på grundlag af Rammeaftalen. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Kunde forstås den eller de Kunder, som har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale, og som fremgår af bilag I til Aftalen. Ved Kommune forstås den af Rammeaftalen forpligtede Kunde, inklusiv de kommunale selvejende institutioner som på tidspunktet for tilslutningen til den forpligtende Rammeaftale har tilsluttet sig den forpligtende Rammeaftale ved eget CVR nr. i forbindelse med Kommunens tilslutning. De selvejende kommunale institutioner, som har tilsluttet sig i forbindelse med Kommunens tilslutning, fremgår af Aftalens bilag I under den tilsluttede Kommunes CVR nr. Ved Leverance forstås Leverandørens konkrete levering af varer/produkter/ydelser i henhold til Kundens Bestilling. Ved Leverandøren forstås den af Rammeaftalen forpligtede Leverandør. Ved Part forstås Leverandøren eller Kunden. Ved Parterne forstås Leverandøren og Kunden. Ved Rammeaftalen forstås nærværende aftaledokument, som Parterne har underskrevet efter SKIs konkurrenceudsættelse heraf i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr ( ), med de til aftaledokumentet hørende bilag og eventuelle senere aftalte ændringer. Rammeaftalen er en del af en overordnet aftale indgået mellem SKI og Leverandøren ("Aftalen"). Rammeaftalen benævnes også som den forpligtende Rammeaftale. Ved Tilslutningsaftale forstås den mellem SKI og Kunden indgåede aftale omkring Kundens forpligtelse til at anvende nærværende Rammeaftale. Tilslutningsaftalen etablerer alene et aftaleforhold mellem SKI og den enkelte Kunde og er ikke en del af aftalegrundlaget mellem SKI og Leverandøren eller mellem den enkelte Kunde og Leverandøren. Side 6 af 43

7 Ved Udbudstidspunktet forstås tidspunktet for fremsendelse af ovennævnte udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i Supplement til EU-Tidende, dvs. den 24. maj 2013 Ved Underbilag forstås et nummereret og/eller litreret bilag, der indgår i et i nærværende aftaledokument anført litreret bilag. I Rammeaftalen anvendes ordene vare og produkt som synonymer. Side 7 af 43

8 2. Forpligtende Rammeaftale SKI er en indkøbscentral, der konkurrenceudsætter og indgår rammeaftaler om en lang række varer af relevans for danske offentlige organisationer og institutioner. På baggrund af EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse nr ( ), er der indgået en række enslydende forpligtende Rammeaftaler mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er indgået under forudsætning af og efter, at SKI og Leverandøren har indgået Aftalen. Rammeaftalerne er underordnet Aftalen og indgår som bilag til Aftalen. Forud for udbuddet er der indgået en række Tilslutningsaftaler mellem SKI og Kunderne, hvori Kunderne har forpligtet sig til at gøre brug af Rammeaftalen, jf. nærmer om omfanget af Kundernes forpligtelse i punkt 3. Ved tilslutning til den forpligtende Rammeaftale har Kunderne givet SKI fuldmagt til at indgå den forpligtende Rammeaftale på vegne af den enkelte Kunde. Rammeaftalerne indgås særskilt mellem Leverandøren og hver enkelt tilsluttet Kunde, og Rammeaftalen regulerer alene forholdet mellem Kunden og Leverandøren. De forpligtende Rammeaftaler er ikke indbyrdes afhængige, og Kunden hæfter således alene for egne forhold. Side 8 af 43

9 3. Rammeaftalens omfang og forpligtelse Nærværende Rammeaftale omfatter indkøb inden for produktgrupperne kontorartikler, papir i ark og skoleartikler. Produktgrupperne omfatter følgende underproduktkategorier: Produktgruppe 1: Kontorartikler Arkivering, blokke, hæftemaskiner og klammer, kalendere, små artikler, emballage, bindematerialer og lim, elektronik, mærkning og visitkort, præsentationsmateriale, skriveredskaber, tavleudstyr og stempler. Produktgruppe 2: Papir i ark Papir sort/hvid- og farveprint, specialpapir og kulørt papir. Produktgruppe 3: Skoleartikler Lim, limpistoler og limstifte, tape, hæftemasse og klæbepuder, sakse, kortnåle, linealer, blyanter, oliekridt, viskegummi, passere, lommeregner, tavletilbehør, bogomslag, karton, mapper, arbejdsblade, eksamenspapir, skolehæfter, tuscher, markeringspenne og kalendere Kundens forpligtelse til at aftage varer Rammeaftalen indeholder en aftageforpligtelse for Kunden til at anvende Rammeaftalen i relation til de udbudte varer, når Kundens indkøbsbehov kan opfyldes af Rammeaftalens obligatoriske sortiment, som angivet i bilag B1. Kundens aftageforpligtelse i forhold til det obligatoriske sortiment er dog begrænset til de produktgrupper, som Kunden har tilsluttet sig. Oplysning om hvilke produktgrupper Kunden har tilsluttet sig, fremgår af Kundelisten, jf. bilag I samt bilag I.a. Ikraftrædelseslister. Ønsker Kunden at anskaffe varer, som falder udenfor de produktgrupper, som Kunden har tilsluttet sig, har Kunden hverken ret eller pligt til at anvende Rammeaftalen til at anskaffe disse varer. Såfremt dele af Kundens behov kan opfyldes af varer, som er omfattet af de af Kunden tilsluttede produktgrupper, er Kunden forpligtet til at anvende Rammeaftalen for indkøb af disse. Side 9 af 43

10 Forpligtelsen til at anvende Rammeaftalen indtræder på tidspunktet for Rammeaftalens ikrafttrædelse, medmindre Kunden har angivet en anden (senere) ikrafttrædelsesdato for en given produktgruppe og/eller varelinje. Oplysning herom fremgår af Kundelisten, jf. bilag I (Kundeliste) og bilag I.a (Ikrafttrædelsesliste). Kunden er ikke forpligtet til at aftage varer fra det frivillige sortiment, som angivet i bilag B2, men Kunden har ret til at købe varer fra det frivillige sortiment. Kunden er hverken for det obligatoriske eller frivillige sortiment forpligtet til at aftage en bestemt volumen i Rammeaftalens varighed. Leverandøren har dog ret til at forespørge Kunden, såfremt Leverandøren er i tvivl om Kundens anvendelse af nærværende Rammeaftale i forhold til det obligatoriske sortiment, jf. punkt Leverandørens forpligtelse af Rammeaftalen Rammeaftalen indeholder en leveringsforpligtelse for Leverandøren til at levere de varer, der fremgår af bilag B1 og B2, i henhold til betingelserne i nærværende Rammeaftale samt bilag. Såfremt Kundens behov kan dækkes indenfor Rammeaftalens sortiment, jf. bilag B1 og B2, er Leverandøren forpligtet til at sælge og levere varerne. Når Leverandøren som led i sin forretning måtte tage kontakt til eller blive kontaktet af Kunden og dennes eventuelle rekvirenter/decentrale indkøbere, skal Leverandøren udvise loyale bestræbelser på at vejlede Kunden om dennes muligheder for at gøre brug af Rammeaftalen. Dette indebærer bl.a., at Leverandøren ikke må markedsføre eller sælge produkter uden for Rammeaftalens sortiment, hvis Kundens behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må ligeledes ikke anspore Kunderne til at foretage deres indkøb på det frivillige sortiment, såfremt deres behov kan dækkes inden for det obligatoriske sortiment. Leverandøren må ikke opfordre eller anspore Kunden til at foretage indkøb i strid med gældende udbudsregler, eller til at anvende Rammeaftalen i strid med bestemmelserne i denne. Leverandøren skal uden omkostning for Kunden yde bistand i form af oplysninger om og anvendelse af produkterne samt brug af Rammeaftalen. Leverandøren skal anvende et formaliseret system for kundereklamationer for at sikre, at disse behandles hurtigst muligt. Registrering af reklamationer skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Side 10 af 43

11 4. Leverancen 4.1. Generelt Anvendelse af Rammeaftalen sker ved direkte køb på Rammeaftalen i form af en konkret Bestilling fra Kunden til Leverandøren om levering af en konkret Leverance. Leverandøren skal levere de varer, der fremgår af Kundens Bestilling. Bestilling skal kunne foretages via Kundens eget indkøbssystem, telefonisk, pr. mail og fax. Kunden kan som led i sin almindelige drift udarbejde bestillingsskema til brug for centrale og decentrale institutioners bestilling af varer ved anvendelse af Rammeaftalen. Leverandøren vil være forpligtet til at modtage og håndtere sådanne eventuelle bestillingsskemaer. Leverandørens produkter skal opfylde kravene i Aftalen og Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisterne (bilag B1 og B2), og i øvrigt være lovlige i Danmark på tidspunktet for deres levering til Kunden. Kunden kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremlægger dokumentation for eller på anden måde redegør for, at produkterne opfylder de i Aftalen og Rammeaftalen omfattede krav og beskrivelser Levering Levering finder sted, når Leverancen fysisk er overgivet til Kunden på det i Bestillingen angivne leveringssted og -tidspunkt, jf. punkt 4.3 og 4.4, og Kunden har kvitteret herfor. Risikoen for Leverancens hændelige forringelse eller undergang overgår til Kunden på tidspunktet for Levering. Kunden erhverver på samme tidspunkt ejendomsretten til Leverancen Leveringssted Varerne skal frit leveres på den eller de adresse(r) i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland), og på det eventuelt specifikt anviste sted, som er oplyst af Kunden i forbindelse med en Bestilling. Anvist sted kan f.eks. være ved gadedør, rampe, ved elevator eller på etageniveau, herunder i lofts- og kælderrum. Side 11 af 43

12 Der skal dog altid leveres på et sted, hvor varerne står overdækket af tag. Hvis dette ikke er muligt, forudsætter korrekt levering, at Kunden accepterer, at varerne leveres et ikke overdækket sted. Dette skal accepteres ved Kundens kvittering på fragtbrevet. Foreligger denne accept ikke skriftligt, er varerne ikke korrekt leveret, og Leverandøren hæfter for eventuelle skader på varen. Der kan ikke særskilt opkræves leveringsgebyr, herunder omkostninger til administration, fakturering, forsikring, transport, emballering, pakning, paller, levering ved restordre, levering ved opbæring på fx andre etager, herunder lofts- og kælderrum, idet dette forudsættes indregnet i de i tilbudslisterne (bilag B1 og B2) angivne priser, jf. herved punkt Leveringstid Varerne skal leveres indenfor normal arbejdstid, således at det kan forventes, at leveringsadressen er bemandet til at modtage varen. Levering udenfor normal arbejdstid kan aftales særskilt mellem Parterne. Det er Leverandørens ansvar at kende de enkelte kunders normale arbejdstid. Leverancer skal leveres inden for maksimalt 1 Arbejdsdag fra tidspunktet for Bestilling, medmindre andet specifikt er aftalt mellem Kunden og Leverandøren. Levering inden for 1 Arbejdsdag forudsætter dog, at varerne er bestilt inden kl Bestilles varerne på et senere tidspunkt, udskydes leveringen med yderligere en dag. Bestilles varen eksempelvis kl den 24. marts, og har Parterne ikke aftalt andet, skal levering finde sted senest den 26. marts inden for normal arbejdstid. Såfremt Leverandøren ikke ligger inde med de varer, som Kunden bestiller (restordre), er Leverandøren ikke forpligtet til at levere de bestilte varer inden for 1 Arbejdsdag. Leverandøren skal dog levere de pågældende varer inden for 4 uger efter Bestilling. Restordre må dog ikke inden for en 6 måneders periode overstige 5 % af Kundens samlede Bestillinger regnet fra første restordre. Leverandøren skal ved restordre inden for 1 Arbejdsdag efter Bestillingen skiftlig meddele Kunden, at der foreligger en restordre, og hvornår Leverandøren forventer at levere de af restordren omfattede varer. Såfremt Leverandøren ligger inde med en eller flere af de varer, som Kunden bestiller, men ikke alle bestilte varer, skal Leverandøren i meddelelsen til Kunden forespørge, hvorvidt Kunden ønsker en samlet levering af de bestilte varer, eller om varerne, der på tidspunktet for Kundens Bestilling er i Leverandørens besiddelse, skal leveres inden for 1 Arbejdsdag. Hvis Kunden ønsker, at Leverandøren leverer de varer, som Leverandøren er i besiddelse af, før levering af restordren, skal Leverandøren inden for 1 Arbejdsdag efter Kundens meddelelse herom levere de pågældende varer Emballage, pakning og transport Side 12 af 43

13 Leverandøren er ansvarlig for, at alle Leverancer af produkter er forsvarligt og hensigtsmæssigt emballeret under hensyntagen til produktet art, beskaffenhed og transportmåde. Leverandøren skal anvende miljørigtig og brugervenligt emballage. Leverandøren skal endvidere under hensyntagen til produkternes art, beskaffenhed og transportmåde bestræbe sig på ikke at anvende unødig meget emballage. Enhver Leverance af produkter skal uden på forsendelsen ledsages af en følgeseddel påført Kundens reference, EAN-nummer, leveringsstedets navn og adresse samt nøjagtig angivelse af Leverancens indhold. I forbindelse med levering skal Leverandøren endvidere sikre, at produktet bliver pakket, transporteret og håndteret i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen, herunder bl.a. : Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 af september 2005: Løft, træk og skub Arbejdstilsynets vejledning A.1.15 af november 2008: Arbejdspladsens indretning og inventar Det er endvidere et krav, at de køretøjer, der anvendes ved levering af varer, som minimum opfylder Euro norm Returret Kunden er berettiget til at returnere varer, der indgår i Leverancen, såfremt de returnerede varer er i ubeskadiget og gensalgbar stand. Såfremt varerne bliver leveret med såvel ydre emballage som inder-emballage, herunder f.eks. plastik- eller folie-forsegling der forudsættes fjernet inden brug, er det endvidere et krav, at inder-emballage ikke er brudt. Kunden skal meddele Leverandøren om returnering af varer senest 14 Dage efter levering. Leverandøren er forpligtet til at afhente returvarer hos Kunden senest 5 Arbejdsdage efter modtagelsen af Kundens meddelelse. Kunden skal have et varsel på mindst 2 Arbejdsdage om afhentningstidspunktet, og afhentning skal ske inden for tidsrummet Leverandøren skal endvidere senest 5 Arbejdsdage efter afhentning udstede kreditnota til Kunden på det fulde beløb for de returnerede varer uden fradrag af nogen art, herunder for omkostninger ved afhentning af returvarerne Underretningspligt Parterne er forpligtede til inden for rimelig tid at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om, hvorledes levering i henhold til Rammeaftalen skal opfyldes. Side 13 af 43

14 Såfremt Leverandøren får kendskab til forhold, der udgør en ikke uvæsentlig risiko i forhold til Leverandørens korrekte opfyldelse af Rammeaftalen, er Leverandøren forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kunden meddelelse herom Kundens undersøgelsespligt Kunden skal ved modtagelse af Leverancen påse, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, samt om Leverancens emballage åbenlyst er beskadiget. Når Kunden påser, hvorvidt varerne er til stede i de bestilte mængder, er Kunden berettiget til at lægge mængdeangivelser, der er påtrykt emballage, til grund. Kunden har således ikke pligt til - f.eks. ved åbning af emballage og fysisk optælling - at kontrollere, om mængdeangivelser på emballagen svarer til emballagens faktiske indhold. Såfremt Kunden ved sin gennemgang konstaterer, at den leverede mængde er mindre end den bestilte mængde, eller at emballage er beskadiget, skal Kunden skriftligt påtale dette over for Leverandøren. Kunden skal uden ugrundet ophold fremsende meddelelse herom til Leverandøren Stikprøvekontrol Kunden er berettiget til at foretage stikprøvekontrol af varer på Rammeaftalen med henblik på at sikre, at Leverandøren til stadighed i Rammeaftalens varighed lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen (bilag A) og tilbudslisten (bilag B). Ved en stikprøvekontrol, kan Kunden anmode Leverandøren om at fremsende produktprøver på specifikke varer, som Kunden ønsker at bestille. Såfremt varen lever op til kravene i Rammeaftalen, er Kunden forpligtet til at aftage varen, og Leverandøren kan fremsende en faktura for den pågældende vare. Stikprøvekontrol kan give anledning til at Kunden anmoder om dokumentation, jf. punkt 8. Såfremt Kunden i forbindelse med stikprøvekontrollen finder, at varerne ikke lever op til kravene i Rammeaftalen, herunder kravspecifikationen og tilbudslisten, skal Kunden meddele Leverandøren herom samt forespørge, hvorvidt Leverandøren inden for 5 Arbejdsdage kan levere en tilsvarende vare, der lever op til Rammeaftalens krav. Hvis Leverandøren ikke kan levere varen inden for 5 Arbejdsdage, kan Kunden foretage dækningskøb i henhold til reglerne i punkt 6.4. Har Parterne ikke aftalt andet, skal en stikprøvekontrol foretages indenfor 12 Arbejdsdage, jf. skemaet neden for. Punkt Tidsfrist Påbegyndt Tidsfrist Afsluttet Opgave 1 Arbejdsdag 1 Kunden fremsender krav om stikprøvekontrol på udvalgte varelinjer Opgaveløser Kunden 2 Arbejdsdag 2 Arbejdsdag 6 Leverandøren sender vareprøver til Leverandør Side 14 af 43

15 stikprøvekontrol. Skal være Kunden i hænde 5 Arbejdsdage efter Leverandørens modtagelse af krav om stikprøvekontrol. 3 Arbejdsdag 7 Arbejdsdag 12 Kunden foretager kontrol af vareprøver og meddeler Leverandøren om, hvorvidt Kunden vil aftage varen (hvis varen lever op til kravene i Rammeaftalen), eller forespørger Leverandøren om, hvorvidt denne kan levere en vare, der lever op til kravene i Rammeaftalen inden for 5 Arbejdsdage (hvis varen ikke lever op til kravene). Kunden Side 15 af 43

16 5. Garantier 5.1. Generel garanti Leverandøren indestår for, at produkterne opfylder alle krav og beskrivelser i Rammeaftalen, bilag A (Kravspecifikation) og bilag B (tilbudsliste). Leverandøren indestår endvidere for, at produkterne bl.a. i relation til deres funktionalitet, kvalitet og kvantitative mål/vægt er velegnet til vedvarende professionel brug, lever op til god brancheskik og er markedskonform Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at Leverandøren under opfyldelse af Rammeaftalen ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ejendomsret og immaterielle rettigheder. Leverandøren indestår for, at eventuelle licensbetingelser tilknyttet Leverancen ikke hindrer Kundens tidsubegrænsede anvendelse af Leverancen til Kundens virksomhed. Rejser tredjemand krav mod Kunden med påstand om retskrænkelse, skal Kunden give Leverandøren skriftlig meddelelse herom. Leverandøren er herefter forpligtet til at bistå Kunden ved sagen. Leverandøren er endvidere forpligtet til at holde Kunden skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger Prisgaranti Leverandøren indestår for, at Leverandøren ikke i forbindelse med Kundens anvendelse af Rammeaftalen tilbyder priser, der er i strid med Rammeaftalens bestemmelser om priser og regulering heraf, jf. punkt Miljø og arbejdsmiljø Leverandøren indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale opfylder de til en hver tid gældende miljø- og arbejdsmiljøregler på leveringstidspunktet. Leverandøren indestår ligeledes for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende Rammeaftale lever op til de miljøkrav, der fremgår af kravspecifikationen i bilag A. Side 16 af 43

17 Ved sin underskrift på nærværende Rammeaftale erklærer Leverandøren samtidigt, at virksomheden ikke har påbud fra Arbejdstilsynet eller tilsvarende national myndighed, som kan have betydning for udførelsen af Rammeaftalen Garantiperiode Garantierne i punkt gælder tidsubegrænset. Side 17 af 43

18 6. Misligholdelse 6.1. Generelt Dansk rets almindelige regler finder anvendelse ved misligholdelse, med mindre andet følger af Rammeaftalen Leverandørens forsinkelse Såfremt Leverandøren ikke leverer Leverancen rettidigt, foreligger der forsinkelse, med mindre forsinkelsen skyldes forhold, som Leverandøren ikke bærer risikoen for. Dette gælder uanset, om det er hele Leverancen, der er forsinket, eller blot en del heraf (delvis forsinkelse) Leverandørens underretnings- og afværgepligt Leverandøren skal straks skriftligt meddele Kunden, såfremt forsinkelse er indtrådt eller må påregnes, samt angive årsagen hertil og den forventede varighed. I meddelelsen skal Leverandøren endvidere angive, hvilke tiltag Leverandøren agter at iværksætte med henblik på at overvinde eller begrænse forsinkelsen. Leverandøren er ved forsinkelse forpligtet til at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen, eller hvis dette ikke er muligt at begrænse denne Bod A. Forsinkelse med Leverancen I tilfælde af forsinkelse med Leverancen betaler Leverandøren en dagbod. Boden udgør 0,5 % af det samlede vederlag for Leverancen pr. Arbejdsdag. Boden for en forsinket Leverance kan dog ikke overstige 10 % af det samlede vederlag. Den ifaldne bod kan alene opkræves af Kunden, såfremt det samlede bodsbeløb for Leverancen er større end DKK 500,-. Bod forfalder til betaling ugevis bagud. Har Leverandøren ikke senest 6 måneder efter den aftalte leveringsdato modtaget skriftligt påkrav om betaling af bod, bortfalder retten til den påløbne bod. Side 18 af 43

19 B. Forsinkelse med opdatering af Kundens E-katalog Såfremt Leverandøren er forpligtet til at levere E-katalog direkte til Kunden, jf. punkt 2.3 i bilag IV (E-katalog), ifalder Leverandøren bod på DKK 5000, hvis Leverandøren ikke senest 30 Dage efter SKI s godkendelse af pris- og sortimentsændringer til SKI s E-katalog har sendt pris- og sortimentsændringerne til Kunden Mangler Mangelsbegrebet Der foreligger en mangel ved Leverancen, hvis Leverandørens varer ikke opfylder de afgivne garantier i punkt , eller hvis Leverancen ikke i øvrigt lever op til, hvad Kunden med føje kan forvente, herunder i forhold til angivelser i kravspecifikationen (bilag A), tilbudslisten, (bilag B), Leverandørens eventuelle produktdatablade, tekniske tegninger, markedsføringsmateriale mv. Der foreligger endvidere en mangel, hvis produkterne bl.a. i relation til deres funktionalitet, kvalitet og kvantitative mål/vægt ikke er velegnet til vedvarende professionel brug, ikke lever op til god brancheskik og/eller ikke er markedskonform, jf. nærmere herom i kravspecifikationens punkt Afhjælpning Leverandøren skal yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler for forhold, som kan henføres til Leverandøren, jf. dog punkt Afhjælpning skal iværksættes straks efter modtagelse af Kundens reklamation og skal være afsluttet inden for 10 Arbejdsdage. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Kunden og Leverandøren bliver enige om at lade tredjemand varetage afhjælpningen. Såfremt afhjælpning ikke er afsluttet inden for 10 Arbejdsdage, kan Kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen eller omlevering, jf. punkt Omlevering og forholdsmæssigt afslag I stedet for afhjælpning, jf. punkt , har Leverandøren ret til at omlevere den eller de varer, som er behæftet med mangler. Leverandøren er dog forpligtet til at omlevere de(n) mangelfulde vare(r), såfremt afhjælpning ikke er afsluttet inden for 10 Arbejdsdage, og Kunden kræver omlevering. Kunden kan i stedet kræve forholdsmæssigt afslag. Side 19 af 43

20 Leverandøren er ligeledes forpligtet til at omlevere mangelfulde vare, såfremt afhjælpningen medfører, at varens anvendelighed nedsættes, eller at varen ikke lever op til kravene i Rammeaftalen. Omlevering skal gennemføres uden unødigt ophold Kundens reklamation over mangler Hvis Kunden måtte konstatere en mangel, skal Kunden meddele Leverandøren dette inden for rimelig tid, såfremt Kunden ønsker at påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser i anledning af manglen Dækningskøb Såfremt Kunden ophæver en konkret Leverance, jf. punkt 6.5.1, eller såfremt en vare i forbindelse med en stikprøvekontrol ikke lever op til kravene i Rammeaftalen, jf. punkt 4.9, er Kunden berettiget til at foretage dækningskøb. Sådanne dækningskøb er undtaget fra Kundens forpligtelse til at anvende Rammeaftalen, jf. punkt 3.1. Dette gælder ligeledes, hvis SKI suspenderer Rammeaftalen for en, flere eller alle varer, jf. punkt 7.2 i Aftalen mellem SKI og Leverandøren. Kunden er i dette tilfælde berettiget til at foretage dækningskøb for de af suspensionen omfattede varer. Ved dækningskøbet kan Kunden kræve, at Leverandøren betaler de meromkostninger, som Kunden måtte have haft ved dækningskøbet. Meromkostningerne skal opgøres som forskellen mellem den fakturerede pris for de ved dækningskøbet anskaffede varer, og den pris, som Leverandøren ved korrekt levering kunne have faktureret for de af ophævelsen/suspensionen /stikprøvekontrollen omfattede varer. Det er en betingelse for Leverandørens dækning af meromkostningerne, at de af dækningskøbet anskaffede varer i art, omfang og kvalitet svarer til de af ophævelsen/suspensionen /stikprøvekontrollen omfattede varer. Beløbet forfalder til betaling ved Kundens skriftlige påkrav til Leverandøren bilagt dokumentation for fakturabeløbet, og dokumentation for at kvaliteten, arten og omfanget af de(n) af dækningskøbet omfattede vare(r) svarer til de(n) af Rammeaftalen omfattede vare(r). Har Leverandøren ikke senest 3 måneder efter ophævelsen modtaget skriftligt påkrav om betaling af meromkostningerne i forbindelse med dækningskøbet, bortfalder Kundens ret til få dækket disse omkostninger. Kunden har ret til at modregne meromkostningerne til dækningskøbet i sine fremtidige betalinger til Leverandøren, forudsat at Kunden har angivet dette i påkravet til Leverandøren. Dækningskøb fritager ikke Leverandøren eller Kunden for deres forpligtelser i henhold Side 20 af 43

21 til Rammeaftalen. Parterne er således forsat forpligtet af Rammeaftalen for fremtidige Leverancer. Dækningskøb medfører endvidere ikke, at Kunden er afskåret fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser, jf. punkt Ophævelse Kunden eller Leverandøren kan helt eller delvist uden varsel hæve en konkrete Leverance, såfremt den anden Part væsentlig har misligholdt den konkrete Leverance, jf. punkt og Kunden eller Leverandøren kan endvidere uden varsel ophæve Rammeaftalen, såfremt en Part væsentlig misligholder Rammeaftalen, jf. punkt og Rammeaftalen kan alene ophæves med virkning for fremtiden. Allerede bestilte og leverede Leverancer er således ikke omfattet af ophævelsen af Rammeaftalen. Ophævelse af en Leverance eller Rammeaftalen skal ske skriftligt Kundens ophævelse af en konkrete Leverance Kunden kan ophæve en konkrete Leverance, såfremt Leverandøren væsentligt misligholder denne. Følgende forhold men ikke begrænset hertil - anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Kunden til at ophæve en konkrete Leverance: a. Såfremt Leverandøren er i forsinkelse med levering samt ifaldet maksimal bod jf. pkt A. b. Såfremt Leverancen er mangelfuld og Leverandøren ikke kan foretage omlevering inden 30 Dage efter Kundens meddelelse, jf. punkt c. Såfremt Leverancen ikke opfylder garantierne i punkt , og Leverandøren ikke senest 30 Dage efter skriftligt påkrav fra Kunden har afhjulpet dette. d. Såfremt flere misligholdelser, der hver for sig ikke udgør en væsentlig misligholdelse, samlet set er væsentlige for Kunden. e. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i den konkrete Leverance. f. Såfremt Leverandøren tages under rekonstruktionsbehandling. Side 21 af 43

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere