Gigaset A420/A420A Ð Ã INT :53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen"

Transkript

1 Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast 7 Styretast (p) ª Lydindstillinger INT Foretag internt opkald â Åbn telefonbogen Deaktiver mikrofon i samtaletilstand 8 Tast 1 Telefonsvarer (kun A420A) / Telefonsvarer på nettet 9 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk); ved oprettet forbindelse: Skift fra impulsopkald til DTMFsignalering (kort tryk) 10 Tast 0/R-tast Forespørgsel (Flash): langt tryk 11 Firkanttast Aktivering/deaktivering af tastaturspærring (langt tryk); skrivning af store bogstaver, små bogstaver og tal; indtast opkaldspause (langt tryk) 12 Mikrofon Ð Ã INT 1 U :53 Menu OBS Nye beskeder i opkaldslisten/ telefonsvarerlisten/listen for telefonsvareren på nettet vises på displayet med meddelelsen Nye beskeder, den venstre displaytast blinker (hvis indstillet, s. 8). Funktionstaster på håndsættet: Når du trykker på tasterne, aktiveres den funktion, der vises på displayet over tasten. Visning Betydning ved tastetryk Åbn beskedlisterne ( s. 8). Menu Åbn hoved-/undermenuen (se menuoversigten, s. 19). Ét menuniveau tilbage. Y X Ü OK Med q kan du bladre op/ ned og indstille lydstyrken. Du kan flytte markøren til venstre/højre med r. Slet tegn for tegn. Bekræft en menufunktion, eller gem indtastningen. Kort oversigt over basestationen Basestation A420A Basestation A Tilmeldings-/pagingtast: Søg efter håndsæt (kort tryk, paging, s. 11) Tilmeld håndsæt (langt tryk s. 11). 2 Lydstyrketast: ( = lavere; + = højere) Under afspilning af beskeder: Ændring af lydstyrken. Mens telefonen ringer: Indstil ringetonelydstyrken. 3 Afspilnings-/stop-tast: Deaktiver/aktiver telefonsvareren (langt tryk); Afspil beskeder på telefonsvareren (kort tryk); Under afspilningen: Afbryd afspilning (kort tryk). Lyser: Telefonsvareren er slået til, der er ingen nye beskeder. Blinker: Der er mindst én ny besked, eller en besked bliver netop afspillet eller optaget. Blinker meget hurtigt: Hukommelsen er fuld. Under afspilning af beskeder: 4 Gå til starten af den aktuelle besked (tryk én gang) eller til den forrige besked (tryk to gange). 5 Gå til næste besked. 6 Slet aktuel besked.

2 2 ECO DECT Under en samtale tilpasses sendeeffekten automatisk til afstanden mellem håndsæt og basestation: jo mindre afstanden er, jo lavere er sendeeffekten (stråling). I standbytilstand er håndsættets sendeeffekt slukket. Kun basestationen sikrer, med færre radiosignaler, kontakten til håndsættet. Telefonen giver dig mulighed for at reducere sendeeffekten yderligere: 1) Reducering af sendeeffekten (Eco-Modus) Hvis du slår indstillingen Maks. afst. fra (Menuoversigt s. 20), reduceres sendeeffekten i samtalen med op til 80 % ved halv rækkevidde. 2) Deaktivering af sendeeffekten (Eco-Modus+) Med indstillingen Ingen strål. (Menuoversigt s. 20) kan du deaktivere basestationens radiosignaler i standbytilstand helt. Du skal være opmærksom på følgende: Alle tilmeldte håndsæt skal understøtte denne funktion. Til hurtig oprettelse af forbindelsen ved indgående opkald skifter håndsættet gentagne gange kortvarigt til modtagetilstand. Det øger strømforbruget og reducerer derved standby- og taletiden. Sikkerhedsanvisninger OBS Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Informer dine børn om indholdet og risiciene ved brug af enheden. Anvend kun den strømadapter, som er anført på enhederne. Isæt kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen (se Tekniske data ), da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader. Batterier, som synligt er beskadigede, skal udskiftes. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), skal du kontakte apparatets producent for yderligere oplysninger. Her vil du kunne få oplysninger om, i hvor høj grad det pågældende udstyr er immunt over for fremmede, højfrekvente energier (for oplysninger om dit Gigaset-produkt, se Tekniske data ). Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Ellers kan du pådrage dig alvorlige, permanente høreskader. Gigaset kan anvendes sammen med de fleste digitale høreapparater på markedet. Det kan dog ikke garanteres, at den fungerer fejlfrit sammen med alle høreapparater. Telefonen kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller hyletone) eller overstyre dem. Kontakt en audiolog, hvis der opstår problemer. Apparaterne er ikke beskyttet mod vandstænk. Opstil dem derfor ikke i vådrum som f.eks. badeværelser eller brusekabiner. Anvend ikke apparaterne i omgivelser, hvor der er eksplosionsfare, f.eks.malerværksted. Hvis du overlader din Gigaset-telefon til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, idet den kan forstyrre andre radiotjenester. OBS Apparatet kan ikke bruges under strømsvigt. Der kan heller ikke foretages et nødopkald. Når tastaturspærring er aktiveret, kan du heller ikke ringe op til nødopkaldsnumre.

3 Kom godt i gang 3 Kontroller pakkens indhold Salgspakken basestation og håndsæt: Et Gigaset-håndsæt, en basestaion Gigaset A420/A420A, en netdel, et telefonkabel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning. Salgspakken håndsæt og lader: Et Gigaset-håndsæt, en lader med netdel, to batterier, et batteridæksel, en betjeningsvejledning. Hvis du har købt en model med flere håndsæt, indeholder pakken for hvert ekstra håndsæt to batterier, et batteridæksel og en lader med strømforsyning. Opstilling af basestation og lader (hvis en sådan medfølger) Basestation og lader er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 C til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset på et jævnt, skridsikkert underlag. Du kan også montere basestationen og laderen på væggen. OBS Vær opmærksom på basestationens rækkevidde. Den er maks. 300 m udendørs og maks. 50 m indendørs. Normalt efterlader telefonens fødder ingen spor på underlaget. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme spor på underlaget ved kontakt med telefonen, idet der findes mange forskellige typer møbellak og -politurer. Pleje: Tør basestationen, laderen og håndsættet af med en fugtig klud (brug ikke opløsningsmidler) eller en antistatisk klud. Brug aldrig en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet. Vær opmærksom på følgende: Telefonen må aldrig udsættes for varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. Beskyt Gigaset-telefonen mod fugt, støv, aggressive væsker og dampe. Tilslutning af basestationen Tilslut først netdelen 1. Derefter tilsluttes telefonstikket 2 og kablerne lægges ind i kabelkanalerne. Vær opmærksom på følgende: Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden lysnettilslutning. Brug kun den medfølgende strømforsyning og det medfølgende telefonkabel. Telefonkablers stikkonfiguration kan variere. Når basestationen er blevet tilsluttet er telefonsvaren (kun A420A) først driftsklar efter ca. 30 sekunder. A420A A Tilslutning af lader (hvis denne medfølger) 2 1 Tilslut netdelens fladstik 1. Sæt netdelen i stikkontakten 2. 4 Hvis stikket skal trækkes ud af laderen igen, skal du trykke på udløserknappen 3 og tage stikket ud 4. 3

4 Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Isæt batterierne og luk batteridækslet 4 OBS Anvend kun de batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH ( s. 15), dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke genopladelige) batterier, da alvorlig helbreds- og tingsskade ikke kan udelukkes. Batterikappen eller batterierne kan f.eks. blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt. Polariteten er angivet i batterirummet. Indsæt først batteridækslet ovenfra. Skub derefter dækslet, indtil det går i indgreb. Hvis du skal åbne batteridækslet igen, f.eks. for at skifte batterier: Tag fat i rillen øverst på dækslet og skub dækslet ned. Første opladning og afladning af batterierne En korrekt visning af ladetilstanden er kun mulig, når batterierne først har været fuldt opladet og derefter aflades. 6 t Sæt håndsættet i basestationen/laderen i 6 timer. OBS Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede basestation/lader. Tag derefter håndsættet ud af basestationen/laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er fuldstændigt afladte. OBS Leveringsenheden basestation og håndsæt: Ved levering er håndsættet allerede tilmeldt basestationen. Har du købt en model med flere håndsæt, er alle håndsæt allerede tilmeldt basestationen. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Men, hvis et håndsæt ikke er tilmeldt basestationen (på displayet vises Tilmeld hånds. eller Hånds. i base), skal du tilmelde håndsættet manuelt ( s. 11). Leveringsenhed håndsæt og lader: Hændsættet skal tilmeldes manuelt ( s. 11). Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt. Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Ændring af displaysprog Skift displaysproget, hvis der er valgt et sprog, du ikke forstår: Menu 421 (tryk på tasterne efter hinanden) q (vælg sprog) OK ( = aktuelt sprog) Tryk længe på afbrydtasten (tilbage til standbytilstand)

5 5 Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret. Menu q Indstillinger OK Dato/klokkesl. OK Dato ~ (indtast dag, måned og år 6-cifret) OK Kl. ~ (indtast timer og minutter 4-cifret) OK (visning på displayet: Gemt) a (tryk længe for at vende tilbage til standbytilstand) Du kan ændre indtastningspositionen i linjen ved at trykke til venstre eller højre på styretasten r. Bemærk Hvis din telefon får tilsendt dato og klokkeslæt, mens et telefonnummer vises, (f.eks. af din netudbyder, en router eller telefonanlæg), kan du indstille, om og hvornår disse data skal overføres: Tryk tastesekvensen: Menu P#Q5#MI Du ser følgende visning i displayet, og den aktuelle indstilling blinker: 973 SET: [0] Tryk på en af følgende taster for at angive, hvornår datoen skal overføres: Q aldrig eller 1 én gang, hvis dato/klokkeslæt ikke er indstillet på telefonen eller 2 altid Dit valg vises (f.eks. 2 for altid ): 973 SET: [2] Tryk på displaytasten OK. Display i standbytilstand Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel). Displaysymboler Radiokontakt mellem basestation og håndsæt: - god til dårlig: Ð - ingen modtagelse: Ð Ã INT 1 U Aktivering af telefonsvareren (kun A420A): - ± Telefonsvareren er aktiveret. Batteriets ladetilstand: - U Batterierne er mere end 66 % opladet :53 Menu - V Batterierne er opladet mellem 34 % og 66 % - e Batterierne er opladet mellem 11 % og 33 % - = Batterierne er opladet mindre end 11 % - = blinker: Batteriet er næsten tomt (under 10 minutters samtaletid) - = e V U Opladning Hvis tilstanden Ingen strål. ( s. 20) er aktiveret, vises symbolet ½ øverst til venstre på displayet. Tænd/sluk håndsættet Tryk længe på afbrydtasten a for at tænde eller slukke for håndsættet. Hvis du placerer et slukket håndsæt i basestationen eller laderen, tændes det automatisk efter ca. 30 sekunder. Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ( Spørgsmål og svar, s. 16), eller du kan kontakte vores kundeservice s. 17. Menuvejledning Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer (Menuoversigt s. 19). Hovedmenu (første menuniveau) Tryk på displaytasten Menu eller på højre side af styretasten v, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med navne og symboler på displayet. Vælg en funktion Ved at trykke på styretasten q bladrer du fra en funktion til den næste. Funktionen, der kan vælges, ses på displayet. Du kan vælge den viste funktion ved at trykke på displaytasten OK eller på højre side af styretasten v. Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist. Hvis du trykker på displaytasten eller trykker kort på afbrydtasten a, vender displayet tilbage til standbytilstanden. Undermenuer Funktionerne i undermenuen bliver vist med navn.

6 6 Vælg en funktion Ved at trykke på styretasten q bladrer du fra en funktion til den næste. Funktionen ses på displayet. Du vælger den viste funktion ved at trykke på displaytasten OK. Den tilhørende undermenu åbnes, og det første opslag bliver vist. Hvis du trykker på displaytasten eller hvis du trykker kort på afbrydtasten a, vender du tilbage til det foregående menuniveau hhv. afbrydes forløbet. Indstillinger, som du ikke har bekræftet ved at trykke på displaytasten OK, annulleres. Tilbage til standbytilstand Fra et vilkårligt sted i menuen: Tryk længe på afbrydtasten a eller tryk ikke på nogen tast: Efter 2 minutter skifter displayet automatisk til standbytilstand. Foretage opkald Foretage et eksternt opkald/afslutte samtalen Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~ (indtast telefonnummer) c. Der ringes op til nummeret. (Du kan også først trykke længe på opkaldstasten c [klartone], og derefter indtaste nummeret.) Under samtalen kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med q. Afslut samtale/afbryd opkald: Tryk på afbrydtasten a. Du kan automatisk sætte et netudbydernummer foran alle telefonnumre ( s. 6). Besvar opkald Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en visning på displayet. Tryk på opkaldstasten c for at besvare opkaldet. Når funktionen Autosvar (Menuoversigten, s. 20) er aktiveret, kan du blot tage håndsættet ud af basestationen/laderen. Nummervisning Ved et opkald vises nummeret eller, hvis det er gemt i telefonbogen, navnet på den, der ringer op, på displayet. Forudsætninger: 1 Du har bestilt hos din netudbyder, at telefonnummeret (CLIP) på den, der ringer op, skal vises på displayet. 2 Den, der ringer op, har hos sin netudbyder bestilt, at telefonnummeret overføres (CLI). På displayet vises Eksternt opk., hvis du ikke har bestilt nummervisning, eller Anonymt opkald, hvis nummervisningen blev undertrykket af den, der ringer op, eller hvis vedkommende ikke abonnerer på nummervisning. Håndfri funktion Ved håndfri funktion slår du højttaleren til, så du kan høre samtalepartneren, uden at du behøver at holde håndsættet op til øret. Under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (kun Gigaset A420A) kan du aktivere eller deaktivere håndfri funktion ved at trykke på håndfri funktion-tasten d. Ved håndfri funktion kan du åbne menuen til indstilling af højttalerlydstyrken med t og indstille lydstyrken med q. Deaktivering af mikrofonen Tryk på højre side af styretasten v under samtalen for at aktivere/deaktivere håndsættets mikrofon. Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan gemme et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som automatisk foranstilles ved opkald. Hvis du f.eks. vil føre udlandssamtaler via særlige netudbydere, kan du gemme forvalgsnummeret for dette her. På listen Med præfiks angives forvalgsnumre eller de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. På listen Uden præfiks indtastes undtagelserne til listen Med præfiks. Eksempel: Præfiks nr Med præfiks 08 Uden præfiks Alle numre, der starter med 08, med undtagelse af 081 og 084, ringes op med Preselection- nummer Telefonnummer Nummer, der ringes op

7 Registreringen af Preselection-nummeret og registreringen i listerne foretages via menuen ( s. 20). Hvis du ønsker at deaktivere Preselection permanent, skal du slette Preselection-nummeret med displaytasten Ü. Undertrykkelse af Preselection for det aktuelle opkald: c(tryk længe) Menu q Forvalg fra OK ~ (indtast nummer) eller s (anvend nummeret fra telefonbogen) Der ringes op til det nye nummer uden Preselection. Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog Åbning af telefonbogen: Tryk nederst på styretasten s. Du kan gemme op til 100 telefonnumre (maks. 22 cifre) med tilhørende navne (maks. 16 tegn). Indtastning af bogstaver/tegn s. 15. Lagring af det første telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag? OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Lagring af flere telefonnumre i telefonbogen s Menu Nyt opslag OK ~ (indtast nummer) OK ~ (indtast navn) OK Valg af telefonbogsopslag Åbn telefonbogen med s. Du har følgende muligheder: Bladre til opslaget med q, indtil det ønskede navn er valgt. Indtast navnets første tegn, eller bladr eventuelt til opslaget med q. Opkald ved hjælp af telefonbogen s q (vælg opslag) c Brug af yderligere funktioner s q (vælg opslag) Menu Du kan vælge følgende funktioner med q: Brug af kortvalgstaster Du kan tildele tasterne 2-9 opslag fra telefonbogen: s q (vælg opslag) Menu q Indstil tast OK q (vælg tast) OK eller ~ (tryk på den tast, som opslaget skal knyttes til) Ring op ved at trykke længe på den pågældende kortvalgstast. Overførsel af telefonbogen til et andet håndsæt Forudsætninger: Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s q (vælg opslag) Menu q Send opslag / Send liste OK q (vælg intern abonnent) OK eller ~ (indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet) 7 Nyt opslag Gem nyt telefonnummer. Vis nummer Vis nummer. Vis navn Vis navn. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Anvend nummer Ændring af nummer eller åbning af telefonbogen med s for at indsætte et nummer fra telefonbogen på den aktuelle position. Derefter foretages opkaldet eller der åbnes yderligere funktioner via Menu. Slet opslag Slet det valgte opslag. Send opslag Afsendelse af et opslag til et andet håndsæt ( s. 7). Slet liste Slet alle telefonbogsopslag. Send liste Send en komplet liste til et håndsæt ( s. 7). Indstil tast Tildel det aktuelle opslag til en tast (kortvalg).

8 Genopkaldslisten På denne liste står de ti numre, der sidst er blevet ringet til. 8 Opkald fra genopkaldslisten c (tryk kort) q (vælg opslag) c Administration af opslagene i genopkaldslisten c (tryk kort) q (vælg opslag) Menu Du kan vælge følgende funktioner: Anvend nummer Ændring af nummer eller åbning af telefonbogen med s for at indsætte et nummer fra telefonbogen på den aktuelle position. Derefter foretages opkaldet eller der åbnes yderligere funktioner via Menu. Kopi til tlf.b Opslag gemmes i telefonbogen. Slet opslag Slet det valgte opslag. Slet liste Slet alle opslag. Opkaldsliste/telefonsvarerliste/liste for telefonsvareren på nettet Tryk på displaytasten for at åbne lister. Hvis der er nye beskeder, vises kun lister med nye beskeder. Du kan bladre i de tilgængelige lister med q: Så snart der tilføjes et nyt opslag til opkaldslisten/telefonsvarerlisten/listen for telefonsvareren på nettet, høres en servicetone. Hvis fabriksindstillingerne ikke er blevet ændret, blinker venstre displaytast og meddelelsen Nye beskeder vises på displayet. Du kan deaktivere visningen af nye beskeder. Gør følgende: Indtast tastesekvensen: Menu P#Q5#M Du ser følgende visning: 97 Tryk på en af de følgende taster for at vælge beskedtype: 5 for mistede opkald eller M for beskeder på telefonsvareren (kun A420A)/telefonsvareren på nettet Du får vist et udvalg (f.eks. 5 for mistede opkald), den aktuelle indstilling blinker: 975 SET: [0] Tryk på tasten Q eller 1 for at indstille funktionen ved nye beskeder Q Når der er nye beskeder vises det (default). eller 1 Når der er nye beskeder vises det ikke (default). Dit valg vises (f.eks. 1): 975 SET: [1] Tryk på displaytasten OK. En ændring af indstillingen træder først i kraft, når den næste nye besked er modtaget. OBS Hvis der er gemt opkald på telefonsvareren på nettet, vises en meddelelse, hvis dette er indstillet (afhænger af netudbyderen). Opkaldsliste Forudsætning: CLIP ( s. 6) Alt afhængigt af den indstillede listetype indeholder opkaldslisten ( s. 20): besvarede opkald mistede opkald opkald, som telefonsvareren har optaget (kun A420A) Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 25 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Åbning af opkaldslisten q Opkald: Opkaldslisten vises på følgende måde: Antal nye opslag + antal gamle, læste opslag Opkald: Tryk på displaytasten OK for at åbne listen. Det seneste indgående opkald vises. Vælg i givet fald et andet opslag med q.

9 Brug af yderligere funktioner q (vælg opslag) Menu Du kan vælge følgende funktioner med q: Slet opslag Slet det valgte opslag. Kopi til tlf.b Opslag gemmes i telefonbogen. Dato/klokkesl. Vis dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis det er indstillet). Status Nyt opk.: nyt mistet opkald. Gl. opk.: allerede læst opslag. Slet liste OBS! Alle gamle og nye opslag slettes. 9 Ring op til et nummer fra opkaldslisten q Opkald: OK q (vælg opslag) c Telefonsvarerliste (kun A420A)/ liste for telefonsvareren på nettet Via telefonsvarerlisten/listen for telefonsvareren på nettet kan du aflytte beskeder på telefonsvareren (se Aflytte/slette beskeder s. 9) eller telefonsvareren på nettet ( s. 11). Betjening af telefonsvareren (kun A420A) Du kan betjene telefonsvareren via håndsættet eller tasterne på basestationen. Betjening via tasterne på basestationen s. 1. I de efterfølgende afsnit beskrives betjeningen af telefonsvareren via håndsættet. Du kan indtale dine egne meddelelser via håndsættet. Hvis der ikke findes en personlig meddelelse, anvendes standardmeddelelsen. Hvis hukommelsen er fuld, vises Tlf.-sv- fuld! på displayet, og telefonsvareren slukkes automatisk. Slet gamle beskeder, så aktiveres telefonsvareren automatisk igen. Telefonsvareren er forudindstillet ved leveringen. Individuelle indstillinger foretages via håndsættet. Hvordan du indstiller tiden indtil modtagelse af opkaldet og indspilningslængden, og hvordan du aktiverer medhør under indspilningen, kan du se i menuoversigten ( s. 19). Aktivering/deaktivering af telefonsvareren Menu q Telefonsvarer OK q Aktivering OK ( = til) Når telefonsvareren er tændt, vises symbolet ± i displayet. Indspilning af personlig meddelelse Menu q Telefonsvarer OK q Indtalte medd. OK Indspil medd. OK Start afspil.? OK Du hører klartonen (kort tone). Indtal meddelelsen (mindst 3 sek.). Bekræft indspilningen med OK, annuller den med a eller. Efter indspilningen afspilles meddelelsen, så du kan kontrollere den. Du skal være opmærksom på følgende: Indspilningen afsluttes automatisk, når den maksimale indspilningslængde på 170 sek. er nået, eller en talepause varer længere end 2 sek. Aflytning eller sletning af meddelelser Se menuoversigt s. 19. Aflytte/slette beskeder Du har 3 muligheder til at starte gengivelser af beskeder på telefonsvareren. Start gengivelsen af beskeder via menuen Telefonsvarer: Menu q Telefonsvarer OK q Afspil beskeder OK Hvis du har indtastet et nummer for telefonsvareren på nettet, skal du vælge telefonsvareren: q Telefonsv. OK Start gengivelsen af beskeder via telefonsvarerlisten: q Tlfsvar: Telefonsvarerlisten vises på følgende måde: Antal nye beskeder + antal gamle, aflyttede beskeder Tlfsvar: Tryk på displaytasten OK for at åbne listen. Hurtigopkald til telefonsvareren: Et langt tryk på tast 1 er tilstrækkeligt for at hente telefonsvareren. Telefonsvareren er forindstillet ved levering. Hvis du har indstillet telefonsvareren på nettet til hurtigopkald, kan du ændre denne indstilling ( s. 19). Hvis der er nye beskeder, begynder afspilningen med den første nye besked, og ellers med den første gamle besked. Håndsættets højttaler slås automatisk til. Du slukker den ved at trykke på håndfri funktion-tasten c.

10 10 En besked består af 2 dele: en info-blok, som består af nummer/dato/klokkeslæt og indholdet (indtalt besked). Først gengives info-blokken, derefter gengives indholdet. På displayet vises telefonnummeret hhv. navnet. Stop eller styring af afspilningen Styringen af afspilningen af beskeder afhænger af, hvornår du trykker på den pågældende tast. Under afspilning af beskeder: 2 Stands afspilningen. Tryk igen på tasten for at fortsætte. t eller 1 Under afspilningen af info-blokken: Gå til starten af den foregående besked. Gå tilbage fra 1. besked går tilbage til sidste besked. Under afspilningen af indholdet: Gå til starten af den aktuelle besked. Gå til starten af den næste besked. Gå fremad fra sidste besked går til den 1. besked. s eller I L Under afspilningen af info-blokken: Spring info-blokken over. Under afspilningen af indholdet: Gå til indholdet af den næste besked. Gå fremad fra sidste besked går til den 1. besked. Yderligere funktioner under afspilning af beskeder Tryk på displaytasten Menu. Afspilningen standses. Du kan vælge følgende funktioner med q: Ring op Fortsæt Lydstyrke Kopi til tlf.b Slet gam. list Ring nummeret op. Fortsæt afbrudt afspilning. Indstil lydstyrken. Opslag gemmes i telefonbogen. Sletning af alle gamle beskeder. Sletning af en individuel besked Tryk på tasten Q eller på displaytasten Ü under afspilning af beskeden. Nye beskeder kan kun slettes under afspilning af beskedens indhold. Sletning af alle gamle beskeder Under afspilning eller ved pause: Menu q Slet gam. list OK (bekræft sikkerhedsforespørgslen) Overførsel af opkald fra telefonsvareren Du kan stadig selv besvare et opkald, selvom telefonsvareren allerede har besvaret opkaldet eller indspiller det: Menu Acceptér OK Du kan også overføre opkaldet ved at: trykke på opkaldstasten c tage håndsættet ud af basestationen/laderen (hvis Autosvar er aktiveret s. 20) OBS Hvis Højttaler er aktiveret på håndsættet ( s. 19) og samtalen allerede kan høres på håndsættet, kan du kun overføre samtalen med Menu Acceptér OK. Ved at trykke på opkaldstasten/håndfri funktion-tasten slår du kun håndfri funktion til og fra. Optagelsen afbrydes, og du kan tale med den, der ringer op. Indstilling af andre sprog Du kan skifte sprog for sprogbrug og standardmeddelelse. Menu q Telefonsvarer OK q Sprog OK q (vælg sprog) OK Fjernbetjening, når du er på farten Du kan aflytte og aktivere telefonsvareren fra enhver anden telefon (f.eks. på et hotel eller fra en telefonboks). Forudsætninger: Du har indstillet system-pinkoden til andet end 0000 ( s. 20). Den telefon, som fjernbetjeningen foretages fra, skal have DTMF-signalering, dvs. du hører forskellige toner, når du trykker på tasterne.

11 Opkald til telefonsvareren og aflytning af beskeder ~ (ring til eget nummer) mens du hører din meddelelse: Tryk på tasten 9 og indtast system-pinkoden. Betjeningen foregår ved hjælp af følgende taster: A Under afspilningen af nummer/dato/klokkeslet: Gå til starten af den foregående besked. 11 Under afspilning af beskeden: Gå til starten af den aktuelle besked. Stands afspilningen. Tryk igen på tasten for at fortsætte. B 3 Gå til næste besked. 0 Slet aktuel besked. Aktivering af telefonsvareren ~ (ring til dit eget nummer, og lad telefonen ringe, til du hører: Indtast pinkode ) ~ (indtast system-pinkode) Telefonsvareren er nu aktiveret. Du hører nu en meddelelse om, hvor meget optagetid der resterer. Herefter afspilles beskederne. Telefonsvareren kan ikke deaktiveres via fjernbetjening. Telefonsvarer på nettet Telefonsvareren på nettet er din netudbyders telefonsvarer på nettet. Få evt. yderligere oplysninger hos din udbyder. Du kan først bruge telefonsvareren på nettet, når du har bestilt den hos din netudbyder. For at du nemt skal kunne aflytte telefonsvareren på nettet via listen for telefonsvareren på nettet ( s. 8), menuen ( s. 19) eller hurtigopkald med tast 1 ( s. 1) skal du indtaste nummeret i din telefon: Menu q Telefonsvarer OK q Net-tlf.-sv. ~ (indtast nummer) OK Søgning efter håndsæt ( Paging ) Du kan søge efter dit håndsæt med basestationen. Betjen tilmeldings-/paging-tasten på basestationen ( s. 1) med et kort tryk. Alle håndsæt ringer samtidig ( paging ), også selvom ringetoner er deaktiveret. Afslut: Tryk kort på tilmeldings-/pagingtasten på basestationen ( s. 1) eller på opkaldstasten c eller på afbrydtasten a på et håndsæt. Manuel tilmelding af håndsættet Du kan tilmelde op til fire håndsæt til din basestation. Ethvert ekstra håndsæt skal tilmeldes til basestationen, for at det fungerer. Den manuelle tilmelding af håndsættet skal startes på håndsættet (1) og på basestationen (2). 1) På håndsættet Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Tilmeld hånds. Indtast system-pinkoden for basestationen (fabriksindstilling: 0000) OK På displayet vises Tilmelding. 2) På basestationen Inden for 60 sek. efter indtastning af system-pinkoden skal du trykke længe (mindst 3 sek.) på tilmeldings-/pagingtasten ( s. 1). (A420A: Når tilmeldningstilstanden er aktiveret, hører du en bekræftelsestone.) Tilmeldingsprocessen tager ca. 1 minut. Når tilmeldingen er gennemført, vises Registreret kort på displayet. Derefter skifter displayet til standbytilstand. Håndsættene får det laveste ledige interne nummer (1-4). Hvis de interne numre 1-4 allerede er tildelt andre enheder, overskrives nummer 4. Afmelding af håndsæt Fra hvert tilmeldt Gigaset-håndsæt kan ethvert andet tilmeldt håndsæt afmeldes. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Afmeld hånds. q Vælg den interne abonnent, der skal afmeldes. Det håndsæt, som du aktuelt betjener er markeret med <. OK Indtast system-pinkoden for basestationen (fabriksindstilling: 0000) OK

12 Anvendelse af flere håndsæt 12 Interne opkald Interne opkald er gratis samtaler med andre håndsæt, som er tilmeldt samme basestation. 2 håndsæt er tilmeldt Tryk på styretasten u. Der ringes op til det andet håndsæt. Der er tilmeldt mere end 2 håndsæt Sådan foretages opkald til et bestemt håndsæt u ~ (1...4, indtast håndsættets interne nummer) eller u q (vælg intern abonnent) OK eller c der ringes op til håndsættet Ring samtidig til alle håndsæt ( Opkald til alle ) Tryk længe på styretasten u eller u P eller u q Til alle OK eller c der ringes op til alle håndsæt Når en abonnent svarer, kan du tale med vedkommende. Tryk på afbrydtasten a for at afslutte opkaldet. Intern forespørgsel/viderestilling af samtale Du fører en samtale med en ekstern abonnent. Tryk på displaytasten u, og ring op til et eller alle håndsæt. Den eksterne abonnent hører ventemelodien. Når en intern abonnent besvarer opkaldet, så oplys evt. om den eksterne samtale. Enten Tryk på afbrydtasten a. Den eksterne samtale er nu viderestillet til det andet håndsæt, eller tryk på displaytasten. Du har igen forbindelse til den eksterne abonnent. Ved viderestilling kan du også trykke på afbrydtasten a, inden den interne abonnent svarer. Bryde ind i en ekstern samtale Du fører en ekstern samtale. En intern abonnent kan bryde ind i denne samtale og tale med (konference). Forudsætning: Funktionen Int. aktiv. er aktiveret. Aktivering/deaktivering af funktionen Bryd ind i intern samtale Menu q Indstillinger OK q Basehøjt. OK q Int. aktiv. OK ( = til) Bryde ind i en intern samtale (konference) Du ønsker at bryde ind i en igangværende ekstern samtale. Tryk længe på opkaldstasten c. Du kobles på samtalen. Alle abonnenter hører en signaltone. Afslut konference: Tryk på afbrydtasten a. Alle abonnenter hører en signaltone. Hvis den første interne abonnent trykker på afbrydtasten a, opretholdes forbindelsen mellem det håndsæt, der er brudt ind i samtalen, og den eksterne abonnent. Indstilling af vækkeuret Aktivering/deaktivering af vækkeur Menu q Vækkeur OK Aktivering OK ( = til) Når funktionen er aktiveret: ~ (indtast vækketidspunkt) OK Sluk vækkeuret i 24 timer ved at trykke på en vilkårlig tast, når vækkeuret ringer. Hvis vækkeuret er aktiveret, vises vækkeursymbolet l og vækketidspunktet på displayet i stedet for datoen. Indstilling af vækketidspunktet Menu q Vækkeur OK q Wakeup time OK Indtast vækketidspunktet i timer og minutter, og tryk på OK.

13 Indstilling af telefonen 13 Aktivering/deaktivering af servicetoner og batteriadvarselstone, se menuoversigten ( s. 19). Indstilling af displaykontrast og store opkaldscifre, se menuoversigten ( s. 20). Indstilling af system-pinkode for basestationen, se menuoversigten ( s. 20). Skift af displaysprog Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Sprog OK q (vælg sprog) OK Det aktuelle sprog er markeret med. Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: Menu 421 (tryk på tasterne efter hinanden) q (vælg sprog) OK Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i telefonrøret I standbytilstand: t Hånds.lydst. OK q Ørestykke/Højttaler OK q (indstil lydstyrke 1 til 5) OK ( = valgt) Under en samtale med håndsættet eller i håndfri tilstand: t q (indstil lydstyrke 1 til 5) Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller tryk på displaytasten OK. Du kan også foretage indstillingen via menuen Lydindstilling ( s. 19). Lydmønster Tilpas telefonrørets lydmønster til dine behov. Lav: Standardindstilling. Høj: Diskantbetonet indstilling. I standbytilstand: t q Lyd, håndsæt OK q Lav/Høj OK ( = valgt) Du kan også foretage indstillingen via menuen Lydindstilling ( s. 19). Indstilling af håndsættets ringetoner Indstilling af Ringetone lydstyrke I standbytilstand: t q Ringet.lydst. OK q (indstil lydstyrke1 til 5 eller Crescendo ) OK ( = valgt) Du kan også foretage indstillingen via menuen Lydindstilling ( s. 19). Indstilling af ringetonemelodi Indstil ringetonemelodien for Til ekst. opk., Til int. opk. og Vækkeur separat. I standbytilstand: t q Ringet.melodi OK q Til ekst. opk. / Til int. opk. / Vækkeur OK q (vælg melodi) OK ( = valgt) Du kan også foretage indstillingerne via menuen Lydindstilling ( s. 19). Tidskontrol (dag-/nattilstand) Du kan indtaste et tidsrum, hvori telefonen ikke må ringe, f.eks. om natten. Aktivering af Tidskontrol: Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Tidskontrol OK Aktivering OK ( = aktiveret) Indstilling af tidsrum: Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Tidskontrol OK q Indstillinger OK Fra siden: ~ (indtast klokkeslettet 4-cifret) OK Fra indtil: ~ (indtast klokkeslettet 4-cifret) OK Anonyme opkald fra Du kan indstille håndsættet til ikke at ringe ved opkald uden nummervisning. Opkaldet vises kun på displayet. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Lav lydopk. OK ( = aktiveret)

14 Aktivering/deaktivering af ringetone Permanent deaktivering/genaktivering af ringetonen Tryk længe på stjernetasten P i standbytilstand. Når ringetonen er deaktiveret vises symbolet Ú på displayet. Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald Menu Ring fra OK 14 Indstilling af ringetoner for basestationen (kun A420A) Indstil ringetonelydstyrken, ringetonemelodien og tidskontrollen for basestationen: Menu q Indstillinger OK q Basehøjt. OK Lydindstilling OK q Ringet.lydst./Ringet.melodi/ Tidskontrol Foretag indstillingerne på samme måde, som beskrevet i afsnittet Indstilling af håndsættets ringetoner. Aktivering/deaktivering af ventemelodi Du kan indstille, om en ekstern samtalepartner skal høre en ventemelodi ved interne forespørgsler og viderestilling af opkald. Menu P#Q5#1M Tallet for den aktuelle indstilling blinker: 0 = deaktiveret; 1 = aktiveret Indast tal OK. Understøttelse repeater Med en repeater kan du øge basestationens rækkevidde. For at gøre det skal du aktivere repeatertilstanden ( s. 20). Understøttelse af repeater og tilstanden Ingen strål. ( s. 20) udelukker hinanden. Nulstilling af et håndsæt Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslag i telefonbogen, i opkaldslisten og tilmeldingen af håndsættet til basestationen bevares. Menu q Indstillinger OK q Håndsæt OK q Nulstil hånds. OK Nulstille? OK Nulstilling af basestation Ved nulstilling nulstilles individuelle indstillinger slettes alle lister dekativeres tilstanden Ingen strål. Dato og klokkeslet bevares. Når basestationen er blevet nulstillet, er telefonsvaren (kun A420A) først driftsklar efter ca. 15 sekunder. Nulstilling af basestationen via menuen Ved nulstilling via menuen forbliver håndsættene tilmeldte, nulstilles system-pinkoden ikke. Menu q Indstillinger OK q Basehøjt. OK q Nulstil base OK Nulstille? OK Nulstilling af basestationen med tast på basestationen Ved nulstilling via tasten på basestationen bliver alle håndsæt afmeldt og system-pinkoden nulstilles til den oprindelige kode Sådan gør du: Fjern netkablet fra basestationen. Hold tilmeldings-/pagingtasten ( s. 1) på basestationen nede, mens du samtidig tilslutter netkablet til basestationen igen. Hold tasten nede i mindst 5 sek. endnu. Tilslutning af basestationen til et telefonanlæg/router Tilslutning til router Ekkoer ved tilslutning til routerens analoge stik kan mindskes ved at slå XES-tilst. ( s. 20) til. Hvis der ikke er problemer med ekko, bør denne funktion være deaktiveret. Tilslutning til et telefonanlæg Følgende indstillinger er kun nødvendige, hvis de kræves af telefonanlægget, se betjeningsvejledningen til telefonanlægget. Ved indtastningen skal du indtaste cifrene langsomt efter hinanden. Ændring af opkaldsmetode Menu P#Q5#1N Tallet for den indstillede opkaldsmetode blinker: 0 = DTMF-signalering; 1 = Impulsopkald Indtast tal OK.

15 15 Indstilling af flashtid Menu P#Q5#1Q Tallet for den aktuelle varighed af flashtiden blinker: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms Indtast tal OK. Ændring af pause efter opkaldsstart Du kan indstille varigheden for pausen mellem trykket på opkaldstasten c og afsendelsen af telefonnummeret. Menu P#Q5#1L Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: 1 = 1 sek.; 2 = 3 sek.; 3 = 7 sek. Indtast tal OK. Ændring af pausen efter R-tasten Menu P#Q5#12 Tallet for den aktuelle varighed af pausen blinker: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms Indtast tal OK. Tillæg Indtastning af bogstaver/tegn Standardskrift Tryk flere gange på den tilsvarende tast. Tryk kort på firkanttasten # for at skifte fra Abc til 123, fra 123 til abc og fra abc til Abc. Tekniske data Batterier Teknologi: Nikkel-metal-hydrid (NiMH); størrelse: AAA (Micro, HR03); spænding: 1,2 V; amperetimekapacitet: mah Driftstider/opladningstider for håndsættet Håndsættet kan oplade batterier op til en kapacitet på 1000 mah. Anvendelse af særlige højtydende batterier eller batterier med højere kapacitet giver ingen mening for trådløse telefoner. Din Gigasets driftstid afhænger af batterikapaciteten, batteriets alder og anvendelsesforholdene. (Standbytid/taletid/ driftstid er maksimalangivelser, opladningstider er typiske værdier). Kapacitet (mah) ca Standbytid (timer) Samtaletid (timer) Driftstid ved 1,5 times samtale om dagen (timer), Modus Ingen strål. slået til/fra 115/85 135/95 150/ /135 Opladningstid i basestation (timer) Opladningstid i lader (timer) 5,5 6,5 7 9 Da der hele tiden gøres fremskridt inden for batteriudviklingen, opdateres listen med anbefalede batterier i området Ofte stillede spørgsmål på Gigaset-kundeservicesiderne med jævne mellemrum: Basestationens effektforbrug A420 A420A I standbytilstand Håndsæt i laderen Håndsæt uden for laderen ca. 1,0 W ca. 0,8 W ca. 1,2 W ca. 1,0 W Under en samtale ca. 1,0 W ca. 1,2 W 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x 15x 1 1 $ 2 a b c 2 ä á à â ã ç I d e f 3 ë é è ê 4 g h i 4 ï í ì î 5 j k l 5 L m n o 6 ö ñ ó ò ô õ M p q r s 7 ß N t u v 8 ü ú ù û O w x y z 9 ÿ ý æ ø å 1) Q.,?! : " ; _ P * / ( ) < = > % # \ & 1) Mellemrum

16 Generelle tekniske data DECT-standard GAP-standard Rækkevidde Strømforsyning til basestation Omgivende betingelser ved brug 16 understøttes understøttes udendørs op til 300 m, indendørs op til 50 m 230 V ~/50 Hz +5 C til +45 C; 20 % til 75 % relativ luftfugtighed Spørgsmål og svar Hvis brugen af håndsættet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os på 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste med ofte forekommende problemer og mulige løsninger. Problem Årsag Løsning Ingen visning på displayet. Håndsættet er ikke tændt. Batterierne er afladte. Tryk på afbrydtasten a i ca. 5 sek., eller sæt håndsættet i basestationen. Oplad eller udskift batterierne. Ingen signalforbindelse til basestationen, på displayet blinker Basehøjt.. På displayet vises Tilmeld hånds.eller Hånds. i base. Håndsættet ringer ikke. Du hører ingen ringe-/klartone fra fastnettet. Fejltone efter system-pinkodeforespørgsel. Pinkode glemt. Håndsættet er uden for basestationens rækkevidde. Basestationen er ikke tændt. Håndsættet er endnu ikke tilmeldt basestation, eller det er blevet afmeldt. Ringetonen er slået fra. Telefonen ringer kun, når nummeret på den, der ringer op, vises. Telefonen ringer ikke i et bestemt tidsrum. Det medfølgende telefonkabel er ikke blevet anvendt, eller det er blevet erstattet med et nyt kabel med en forkert stikkonfiguration. Den af dig indtastede System-pinkode er forkert. Formindsk afstanden mellem håndsæt og basestation. Kontroller netstikket på basestationen s. 3. Tilmeld håndsæt s. 11. Aktivering af ringetone s. 14. Aktivering af ringetone ved anonyme opkald s. 13. Aktivering af tidsstyring eller ændring af tidsrum s. 13. Brug altid det medfølgende telefonkabel. Hvis du køber et kabel i en specialforretning, skal du sørge for, at stikkonfigurationen er korrekt: 3-4-konfiguration af telefonledningerne/euro CTR37. Nulstil system-pinkoden med tasten på basestationen til fabriksindstillingen 0000 s. 14. Alle håndsæt afmeldes. Alle indstillinger nulstilles. Alle lister slettes. Kontakt med væske! Hvis håndsættet har været i kontakt med væske: 1 Sluk håndsættet, og tag straks batteriet ud. 2 Lad væsken dryppe ud af håndsættet. 3 Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsættet ligge i mindst 72 timer med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (ikke: mikrobølgeovn, bageovn eller lignende). 4 Tænd først håndsættet igen, når det er tørt. Når håndsættet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

17 17 Kundeservice og Assistance Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne brugermanual og i servicesiderne på vores Gigaset-online portal. Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på så vi kan give dig endnu bedre service. I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores kundeservice via . Online-service hele døgnet på Du kan finde: Udvidet information om vores produkter Spørgsmål og Svar (FAQ) Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner. Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke basestationer passer med hvilke håndsæt Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter med hinanden Download brugermanualer og software-opdateringer -skema for kontakt til kundeservice Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller direkte hjælp. I tilfælde af reparation eller garantireklamation: Kundeservice Danmark Prisen for opkald til dansk support er det samme som opkald til fastnetnumre. Bemærk, at Gigaset-produktet muligvis ikke er fuldt kompatibelt med det nationale telefonnet, hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet). For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet indsende en kvittering, der dokumenterer købsdatoen (datoen for garantiperiodens start) og den type varer, der er blevet købt. Godkendelser Denne enhed er beregnet til brug i det analoge telefonnet i Danmark. Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land. Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på denne internetadresse:

18 18 Producentens Garanti Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på nedenstående vilkår: Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti. Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner. Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien. Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget. Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Gigaset Communications. Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Kista Science Tower, Hanstavägen 31, Kista, Svergie. Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet. Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller reparation. Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. Miljøet Vores miljøideal Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde fra produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet. Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på Miljøstyringssystem Gigaset Communications GmbH er certificeret iht. normerne ISO og ISO ISO (miljø): certificeret siden september 2007 ved TüV SÜD Management Service GmbH. ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden ved TüV SÜD Management Service GmbH. Bortskaffelse Batterier må ikke kasseres som husholdningsaffald. Vær opmærksom på de lokale affaldsbestemmelser, som du kan få hos kommunen eller i butikken, hvor du har købt produktet. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

19 Menuoversigt 19 Telefonen er udstyret med talrige funktioner. Funktionerne er tilgængelige via menuer. Hvis du vil vælge en funktion i telefonens standbytilstand, skal du trykke på Menu (åbn menu), bladre til den ønskede funktion med styretasten q og bekræfte med OK. Tilbage til standbytilstand: Tryk længe på tasten a. Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. é Vækkeur Aktivering s. 12 Wakeup time s. 12 è Lydindstilling Hånds.lydst. Ørestykke/Højttaler s. 13 Lyd, håndsæt Lav/Høj s. 13 Ringet.lydst. s. 13 Ringet.melodi Til ekst. opk./til int. opk./vækkeur s. 13 Servicetoner slå til/fra Batteri lavt slå til/fra ê Telefonsvarer Afspil beskeder Net-tlf.-sv. ** Aflytning af meddelelser på telefonsvareren på nettet s. 11. Telefonsv. ** Aflytning af meddelelser på den integrerede telefonsvarer s. 9. Aktivering * Aktiver/deaktiver telefonsvareren s. 9 Højttaler * Deaktivere/aktivere medhør af indspilningen på håndsættet (håndfri tilstand). Deaktivering af medhør for den aktuelle indspilning: Tryk på afbrydtasten a (Forudsætning: mindst 1 håndsæt med håndfri funktion er tilmeldt) Indtalte medd. * Indspil medd./afspil medd./slet medd. s. 9 Indspil.-længde * Ubegrænset/1 Minut/2 Minutter/3 Minutter Ant. ringesig. * Straks/efter 10 s./efter 18 s./efter 30 s. Automatisk Hvis der endnu ikke er nogen nye beskeder, besvarer telefonsvareren et opkald efter 18 sek. Hvis der er nye beskeder, besvarer telefonsvareren et opkald allerede efter 10 sek. Net-tlf.-sv. Indtast nummeret til telefonsvareren til nettet s. 11 Indstil tast 1 * Net-tlf.-sv. Tilknyt tast 1 til telefonsvareren på nettet (tryk længe på tast 1 i standbytilstand for at ringe op). Telefonsv. Tilknyt tast 1 til telefonsvareren (tryk længe på tast 1 i standbytilstand for at ringe op). Sprog * s. 10 * kun basestation med telefonsvarer ** kun basestation med telefonsvarer og, hvis nummeret på telefonsvareren på nettet er registreret

20 ç Indstillinger Dato/klokkesl. s. 5 Håndsæt Sprog s. 4 Basehøjt. Store tal Kontrast 20 Indstilling af store tal. Indstil displaykontrasten i 9 trin. Tidskontrol Aktivering/Indstillinger s. 13 Lav lydopk. s. 13 Autosvar aktivere/deaktivere automatisk besvarelse af opkald s. 6 Tilmeld hånds. s. 11 Afmeld hånds. s. 11 Nulstil hånds. s. 14 Lydindstilling (kun A420A) Ringet.lydst. s. 14 Ringet.melodi s. 14 Tidskontrol s. 14 Opkaldsl.type Ubesv. opk./alle opkald s. 8 System-PIN Ændring af system-pinkoden (fabriksindstilling: 0000) Nulstil base s. 14 Yderligere Repeater s. 14 XES-tilst. aktivere/deaktivere (Aktiveres ved problemer med ekkoer ved routerens analoge port.) ECO DECT s. 2 Ingen strål./maks. afst. s. 2 Int. aktiv. s. 12 Præfiks Præfiks nr./med præfiks/uden præfiks s. 6 Alle rettigheder forbeholdes. Ret til ændringer forbeholdes.

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com.

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Sikkerhedsanvisninger Advarsel: Læs sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Ð Ã U 10:53 23.04.10 INT Genopk

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald

ë Banke på aktiveret š Indgående anonymt opkald Betjeningsvejledning til Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Genvejstaster 2 Gentagetast 3 Genopkaldstast 4 Lydløs-tast (mute) 5 Shift-tast 6 Lav-tast (lydstyrke) 7 Højttaler-tast (håndfri) 8 Høj-tast (lydstyrke)

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Kort oversigt Gigaset DA710

Kort oversigt Gigaset DA710 Kort oversigt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Display og taster Indstilleligt display (Indstilling af displaysproget s. ) 2 Styretast 3 Skiftetast 4 Menutast 5 Genopkalds-/pausetast 6 Genopkaldstast

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh

D 8 & D 8 Twin-Set. Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT telefon med nummerviser. 04/03wh D 8 & D 8 Twin-Set Brugervejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT telefon med nummerviser 04/03wh Oversigt: Håndsæt Højttaler 2-linjet display 1. linie: symboler 2. linie: nummerisk Genopkald til

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash

Læs mere