HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000"

Transkript

1 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7

2 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt regler, så hver enkelt beboer ved, hvad man kan tillade sig, og hvad man ikke kan tillade sig. Det kan sikkert virke både stift og bureaukratisk med disse påbud og forbud, men de er nødvendige, hvis vi alle skal have det rart, hvor vi bor. Man kommer så uendelig let til at genere de omkringboende, og derfor er vi nødt til at tage rimelige hensyn. Det er i alles interesse, at Husorden overholdes, at vi alle tager hensyn til hinanden, til bygningerne, vi bor i, og ligeledes til friarealerne med beplantninger og legepladser. Ejendommens funktionærer har pligt til at hjælpe til, at husorden overholdes. Beboerne har ret til at påtale og påklage overtrædelser til administrationen og afdelingsbestyrelsen. For at gøre husorden overskuelig, er den opstillet alfabetisk efter emne. Denne husorden er vedtaget på de ordinære afdelingsmøder 27. November Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter. Afdelingsbestyrelsen for SAB Tingbjerg afd. 1-5 er i medfør af boliglovgivningen og beslutning på de kompetencegivende forsamlinger, identisk med bestyrelsen for Lejerforeningen SAB Tingbjerg. Adgang til lejligheden: Ejendomsselskabets repræsentant -f.eks. inspektør, ejendomsmester eller ejendomsfunktionær, sammen med eventuelle håndværkere skal efter anmodning gives uhindret adgang til lejligheden eller tilhørende rum for eftersyn og reparation. Forannævnte har ligeledes ret til under beboernes fravær, ferie m.v., at skaffe sig adgang til lejligheden eller tilhørende rum ved hjælp af låsesmed, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. i tilfælde af sprængte vandrør, radiator, indslag af regn gennem åbentstående vindue osv., hvis det er beboerens skyld, betales udgiften af beboeren ellers betaler afdelingen. Affald: Nedfaldsskakterne må kun anvendes til husholdningsaffald. Affaldet skal lægges i skaktposer, som skal være lukkede. Vådt affald skal indpakkes, inden det lægges i pose. Flasker, glas, skarpe genstande og aviser må ikke kastes i skakterne. Flasker, glas, aviser og blade skal anbringes i renholdningsselskabets særlige containere. Andet og større affald kan på hverdage stilles på de af ejendomskontoret anviste steder og tider. Altan- og altankasseafløb må ikke tilstoppes af hensyn til fare for frostsprængninger og andre skader. Altankasser og -beklædning, som opsættes af beboerne, skal være forsvarlig fastgjort, skal hol des hele og pæne og må ikke være til gene for andre beboere. Tørring af vasketøj over altankant- - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 2 af 7

3 højde er ikke tilladt. Vanding skal foretages med fornøden hensyn til underboen. Dette gælder også franske altaner. Antenner: Tingbjerg-bebyggelsens fællesantenneanlæg til brug for tv og radio, skal benyttes efter boligselskabets anvisninger. Ved ansøgning kan udstedes særlig tilladelse til opsætning af antenne til radioamatør-, walkietalkie-formål samt parabolantenne til satelitmodtagelse. Antennen skal opsættes efter gældende regler af et af ejendomskontoret godkendt antennefirma. Bad og toilet: Af hensyn til natteroen bør der ikke bades i tids rummet mellem kl. 24 og 05. Til renholdelse må ikke anvendes midler der kan skade emalien i toilet og håndvask. Afløb skal holdes rensede. I wc-skålen må intet kastes, som kan tilstoppe afløbet. Vandhaner må ikke være utætte eller støje. Fejl ved installationerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Banken på rør, radiatorer, vægge, gulve og lofter er ikke tilladt. Barnevogne, rolator, klapvogne, cykler, legeredskaber, fodtøj og andre effekter må ikke henstilles i trappeopgange, svalegange eller kældergange. Disse vil blive fjernet og opbevaret på ejendomskontoret. Barne-/klapvogne og cykler skal henstilles i de dertil indrettede rum, som beboerne har krav på. Bilvask er ikke tilladt med vandslange eller anden form for rindende vand. Boldspil må kun foregå på de dertil indrettede arealer. Boremaskiner og andet støjende værktøj skal bruges med størst mulig hensyntagen til de øvrige beboere og kun i tidsrummet kl på hverdage og kl i weekender og på helligdage. Bygningsforsikring: Denne forsikring dækker kun bygningsdele ved brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejers normale indbo. Bygningsdele såsom køkkenskabe og døre, der på egen foranledning fjernes fra lejligheden og opbevares i kælderrum, henstår for egen regning og risiko. Branddøre skal holdes lukkede. Cykler, skal anbringes i stativer, hvor disse findes eller i de særlige cykelrum. Cykler og cykelanhængere må ikke henstilles op ad husmure og beplantninger. Døre, til trappeopgange og kældre, forsynede med lås skal holdes aflåsede. Det er forbudt at sætte effekter i klemme. Andre døre med dørlukkere skal holdes lukkede. Elevatorer: Beboerne må drage omsorg for, at elevatorerne ikke lider overlast og hjælpe med til, at de ikke anvendes af legende børn. - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 3 af 7

4 Fodring af fugle og dyr fra vindue, altan eller i terrænet på ejendommen er forbudt. Faren for rotter og gener fra især duer og katte er en stor plage for mange beboere og koster hvert år store summer til bekæmpelse. Fremleje: Ingen må fremleje sin lejlighed eller dele heraf uden særlig tilladelse fra boligselskabet. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til omgående ophævelse af lejemålet. Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til at foretage omgående rengøring. Der må ikke i hverken lejlighed, kælderrum, eller lignende opbevares ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller risiko for ejendommen og dens beboere. Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra lejligheden eller andetsteds i bygningen. Fællesarealer der ansvarsmæssigt overtages af Blokudvalg til rekreative formål for blokkens beboere skal til enhver tid fremstå rydelige og ukrudtfri. I modsat fald vil disse/dette område(r) overgå til Ejendomskontorets drift og vedligeholdelse. Ejendomskontoret skal løbende/vedvarende vide hvem der er ansvarlig for dette/disse arealer. Dette med klar angivelse af de enkelte bed/arealer. Grønne arealer der indgår i lejemål: Vedligehold af tilhørende lejede grønne areal skal fremstå ryddeligt. Det påhviler lejeren, at ifald der er sået græs, skal dette slåes jævnligt, eventuelt fliseareal skal være fri af ukrudt og alger, evt. blomsterbede skal fremstå velholdte og ukrudtfri. Mindst én gang om året skal omkringliggende hække være klippet ned i maximum 160 cm højde og minimum 100 cm høje. Hækken må max være 50 cm i bredde (dyb) og skal være klippet udvendig og indvendig. Ved misligholdelse af det lejede areal, vil Ejendomskontoret for lejers regning forestå de nødvendige arbejder, således at arealet opfylder ovenstående betingelser. Haveanlæggets rabatter og beplantning skal behandles hensynsfuldt. Beplantningerne må ikke beskæres eller lide unødig overlast. Dog undtaget børneskov. Havegrill: Benyttelse af havegrill på altaner er ikke tilladt. Ved grillning på udearealerne skal det foregå så langt fra boligerne, at et nødvendigt hensyn til de øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige pladser til grill er indrettet, skal de benyttes. pleje. Husdyr: Det er forbudt at holde husdyr - hund og kat eller have sådanne i Hærværk og uorden af enhver art må straks anmeldes til ejendomskontoret. Ved ødelæggelse eller hærværk på ejendommen eller dens anlæg vil der blive rejst erstatningskrav over for - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 4 af 7

5 skadevolderen. Klager over forhold i forbindelse med det lejede skal rettes til ejendomskontoret som har daglig kontortid. Ønskes en klage behandlet af afdelingsbestyrelsen, indgives klagen til Lejerforeningen SAB Tingbjerg i kontortiden. Komfurer og køleskabe: Hvor der i ejendommen findes el-komfur og/eller køleskabe, hæfter lejerne for al skade, udover slid og ælde, der måtte opstå ved brugen. Køleskabe skal jævnligt afrimes, rengøres og udluftes. Ved fraflytning skal lejerne aflevere komfur og køleskab i rengjort stand. Kælderrum til fælles afbenyttelse administreres af afdelingsbestyrelsen i samarbejde med ejendomskontoret. Får en beboer eller en gruppe af beboere tilladelse til at benytte et fællesrum til et givet formål, skal det holdes rent og ryddeligt. Man må forudse, at boligselskabet kan kræve rummene ryddet med kort varsel i henhold til loven. Leg og boldspil henvises til de indrettede legepladser og boldbaner. Leg, ophold og støjende adfærd på trappeopgange, svalegange og i kældre er ikke tilladt. Der må ikke skrives eller tegnes på mure, døre eller vægge. Al støjende ophold på ejendommens arealer skal ophøre senest kl. 21. Musik: Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal ske med nødvendig hensyntagen til de øvrige beboere og må ikke foregå for åbne vinduer, på altaner, i fællesrum. eller på fællesarealer, og normalt ikke i tidsrummet kl Efter forud indhentet samtykke fra de omkringboende kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne bestemmelse. Private fester må ikke afholdes i beboer- klubber, men der henvises i stedet til selskabslokalerne. Parkering af køretøjer uden for de af boligselskabet afmærkede områder hvor disse forfindes er ikke tilladt. Uindregistrerede køretøjer, må ikke parkeres på ejendommens område. Campingvogne, lastbiler og andre køretøjer over 3500 kg totalvægt, må ikke parkeres på ejendommens grund mellem kl. 19 og 07 ifl. politivedtægten. Påtale: Såfremt en lejer ikke overholder husordenen, bliver dette påtalt af boligselskabet. En påtale skal efterkommes, idet det ellers vil blive betragtet som kontraktbrud og medføre opsigelse. Radiatorer: Udluftning af radiatorer skal foretages en gang årlig, når varmesæsonen starter. Fejl ved radiatorer, målere og ventiler skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Støj: Selskabelighed skal foregå med hensyntagen til øvrige beboere. Støjende adfærd skal undgås. Generende støj f.eks. fra motorer, hobbyværktøj, symaskiner o.lign. er ikke tilladt. Boring i vægge må kun finde sted i tidsrummet kl på hverdage og kl weekender og på helligdage. - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 5 af 7

6 Trappevask: I forbindelse med trappevask skal dørmåtten fjernes. Er den ikke fjernet vaskes der udenom måtten. Tidspunkt for trappevask kan jævnligt ses i Tingbjerg Bladet. Tæppebankning: Tæpper, måtter o.lign. må kun bankes eller rystes på de dertil anviste steder og må ikke finde sted fra altaner, vinduer eller trapper. Udluftning af lejlighederne skal foregå jævnligt, flere gange i døgnet, for at undgå fugtskader. I ejendomme med mekanisk ventilation skal luftventilerne holdes åbne og rengjorte. Utætheder, indslag af regn eller sne skal straks anmeldes til ejendomskontoret. Vask og tørring af tøj i lejligheden må kun finde sted, når der sørges for omhyggelig udluftning. Vaskemaskiner og tørretumblere må kun installeres i lejligheden efter særlig tilladelse og må ikke benyttes i tidsrummet kl Vaske-, rulle- og tørrerum benyttes efter gældende reglement. Vasketiderne skal overholdes, maskiner og lokaler skal gøres rene efter brugen. Børn må kun opholde sig i vaskerierne under ledsagelse af voksne. Maskinerne må kun betjenes af personer over 15 år. Vinduer: Lejeren skal påse, at vinduer i lejligheden og dertil hørende kældereller pulterrum er forsynede med hele ruder. Anmeldelse om ituslåede ruder sker til ejendomskontoret, Boligernes vinduer er kollektiv dækkende over afdelingernes driftregnskab. Dog ikke ved forsættelighed. I varmesæsonen skal vinduer i kælder- og pulterrum holdes lukkede. Hvis trappevinduer åbnes for udluftning, må den pågældende selv sørge for lukning. Vedligeholdelse: Til lejligheden hører en vedligeholdelseskonto i henhold til gældende»vedligeholdelsesreglement B«. Vaskerireglement for vaske-, rulle- og tørrerum: Fællesvaskerierne i blokkene er åbne i tidsrummet kl på alle ugens dage. Vasketurenes længde fremgår af turtavlerne for hvert enkelt vaskeri. Turene reserveres på de opsatte turtavler. Det indskærpes beboerne at fjerne deres reservationslås, når den ikke anvendes til reservation, så andre kan se at vaskeriet er ledigt. Reservation af vaskeriet gælder for hele perioden, det henstilles dog at man på turtavlen oplyser, hvis man ikke kan/skal bruge hele perioden, så andre kan udnytte vaskeriet i den ledige tid. Vasketiderne skal overholdes, maskinerne og lokaler skal gøres rene efter brugen. Børn må kun opholde sig i vaskerierne under ledsagelse af voksne. Maskinerne må kun betjenes af personer over 15 år. Til vaskerierne forefindes visse steder tørrerum. Disse kan beboerne råde over i forbindelse med brugen af vaskerierne, dog maksi- - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 6 af 7

7 malt i 24 timer regnet fra vasketurens begyndelse. - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 7 af 7

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner

Vanggården Afdeling 17. Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner Husorden: Et godt klima er meget værd -! Almennyttigt boligbyggeri Boligforeningen Vanggården er en almennyttig boligforening, d.v.s. den er fri for spekulation; der er ingen enkeltpersoner eller kredse

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN

Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN Afd. 19 Ridderhatten HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer.

5. Du bør undersøge, om du har tegnet de rigtige forsikringer. Generel HUSORDEN 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere