Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden i ejerforeningen Kærhusene"

Transkript

1 Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum 7. Cykler 7.1 Cykelkældrene 8. Barnevogne 9. Knallerter m.v. 10. Opmagasinering af bohave 11. Musik og støj 12. Husdyr 13. Pulterrum 14. Trappestøj og trappevask 15. Dørtelefoner 16. Navneskilte 17. Udlejning/fremleje 18. Internet 19. Efterskrift 1. Forord Et godt klima i ejendommen er meget værd. En beboelsesejendom med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man er fælles om mange ting - og derfor er det naturligt at opstille visse regler, der kan medvirke til at skabe et godt klima i ejendommen. Vi beder derfor om, at reglerne opfattes som en beskyttelse af både beboere og ejendom. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Husordenen er et led i at skabe ro og orden for beboerne, holde ejendommen og fællesarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulige. Husk det er os selv der skal betale istandsættelsen af det der ødelægges! 2. Affald 2.1. Generelt Det er ikke tilladt at henstille affald eller andre effekter på ejendommens trapper eller øvrige fællesarealer. Alle anvisninger fra ejerlejlighedsforeningen, varmemesteren eller renovationsselskabet skal følges Brug af skralderum Alt almindelig affald skal afleveres i de opstillede containere, der tømmes hver mandag og torsdag. Skraldeposer bedes man af hensyn til hygiejne og lugt lukke inden de smides i containeren. Containerne må

2 ikke fyldes mere end at lågene kan lukkes helt! Dette skyldes at der ved overfyldning hurtigt vil opstå lugtgener og hygiejneproblemer, samt være til besvær for renovationsselskabet. Så næste gang du afleverer dit affald, så se om der er plads i den næste affaldscontainer, hvis den første allerede er fuld. Flasker og andet glasaffald må ikke placeres i containerne eller henstilles i skralderummet, men skal afleveres i de opstillede glascontainere ved P-Pladsen ud for Krabbesholmvej 15. Papkasser og lignende skal klappes helt sammen inden de lægges i containerne. Aviser, reklamer og lignede skal afleveres i de papircontainere der er opstillet lige udenfor skralderummet. Der må ikke lægges telefonbøger i disse containere, p.g.a. limen der findes i telefonbøgerne. Brug af storskralderum 2.3. Brug af storskraldsum Storskralderummene er beregnet til gammelt bohave som for eksempel møbler, komfurer og køleskabe. Mindre affald skal om muligt emballeres i sække eller kasser. Pap skal afleveres i sammenfoldet stand. Miljøfarligt, letfordærvelig eller lugtende affald må ikke henstilles i storskralderummene på grund af lugtgener, og risiko for rotter og andre skadedyr. Bygningsaffald må ikke afleveres i containerne. Du skal derimod selv fragte det til en af kommunens genbrugsstationer Fællesarealernes renholdelse 3. Fællesarealernes renholdelse Det er i alles interesse at ejendommens trapper, gård, kældre, vaskekælder og græsplæner holdes rene og i pæn stand. Husk derfor at efterlade dem i samme stand som du ønsker at finde dem igen. Gårdanlæg 3.1. Gårdanlæg Gårdanlægget er til fælles afbenyttelse, og man bør derfor vise hensyn til sine medbeboere. Det er ikke tilladt at ændre på gårdanlæggets udseende uden bestyrelsens godkendelse. Støjende ophold er ikke tilladt. På grund af rottefaren er det ikke tilladt at udlægge foder til fugle på ejendommens fællesarealer. Beplantningen i gården må kun beskæres eller fjernes efter aftale med bestyrelsen. Private havemøbler må selvfølgelig benyttes, men skal fjernes efter brug. Det er tilladt at benytte ejendommens bænke, borde eller rækværker som arbejdsbord, blot er man erstatningsansvarlig for eventuelle skader. 3.2 Grillning "Frimærket" udfor Engelholmvej 33 og 35 er et dejligt åndehul for ejendommens beboere, der her mødes og tilbringer nogle hyggelige aftener sammen i løbet af sommeren. Det er tilladt at grille på "frimærket". Rengøring af grill, borde, bænke og plænen efter brug foretages af dem der har benyttet disse faciliteter. Vis hensyn over for andre beboere, både med hensyn til røg og støj. Ejendommens grill opsættes i begyndelsen af maj måned. Det er ikke tilladt at tænde grill i gården.

3 4. Skilte Der må ikke opsættes skilte på palævinduerne. 5. Vaskeri Vaskeriet består af 4 vaskemaskiner, 2 tørretumblere og en centrifuge. Vasketiden er kl mandag-fredag, og kl i weekender og helligdage Der kan reserveres tid (1-2 timer) ved anvendelse af en lås. Nøgler og lås kan rekvireres hos varmemesteren Lars Jensen ved at deponere 200 kr. Ved fraflytning, eller såfremt man ikke ønsker at have mulighed for at reservere tid, returneres nøglerne til Lars Jensen, hvorefter man får refunderet 200 kr. Det er muligt, at reservere vaskemaskine 1, 2 og 3. Vaskemaskine 4 er til chancevaskere. Den som har reserveret vasketid har fortrinsret til begge tørretumblere efterfølgende. Dog max. 40 min. Såfremt en beboer har reserveret en tid, men ikke er mødt op i vaskeriet indenfor 15 min. er reservationen ikke længere gældende og kan derfor benyttes af andre. Er der ingen chancevaskere senest 15 min. over, så må maskine 4 benyttes af den der har vasketid på maskine 1-3. Chancevaskere kan ikke forvente adgang til tørring af tøj, medmindre der ikke er reserveret eller man selv har aftalt tørring med den som har reserveret vasketiden. Respektér venligst reserverede vasketider! Det koster en tikrone at benytte en vaskemaskine. Andre mønter kan ikke anvendes. Vaskepulver og eventuelt skyllemiddel skal du selv medbringe. Det koster en femkrone at benytte en tørretumbler i 10 min.. Andre mønter kan ikke anvendes. Det er i forbindelse med vask og/eller tørring gratis at benytte centrifugen. Overfyld ikke vaskemaskinerne med tøj, vaskepulver/vaskemiddel og skyllemiddel. Det gavner ingen! Det forurener og tøjet bliver ikke rent. Efterlad vaskeriet i ordentlig stand. Affald afleveres i den blå beholder (under askebægeret). Dunke/beholdere til vaskemiddel/-pulver og skyllemiddel bedes man aflevere i affaldscontaineren. Vaskeriets maskiner må ikke køre efter kl. 21 og vaskeriet lukker defor også automatisk kl og adgangskoden virker herefter ikke. Man kan derfor ikke få adgang og eksempelvis komme ind til evt. tøj man har glemt før dagen efter. Inventar tilhørende vaskeriet, herunder kurvevogne, kurve m.m. må ikke forlade vaskeriet. Sørg for god orden! 6. Tørrerum Det er ikke tilladt at hænge tøj til tørre, der ikke er dryptør. Efter endt brug bedes tørrerummet efterladt i ryddelig stand. Lad ikke det tørre tøj hænge unødvendigt længe, der er måske andre der har brug for at benytte tørrepladsen.

4 Der findes ikke turnusordninger for brugen af tørrerummene. Ved fejl eller mangler bedes varmemesteren kontaktet. 7. Cykler Henstilling af cykler er ikke tilladt i gården, på trapper eller i kældergange. Cykler bedes herfor henstillet i cykelkældrene. Henstilling af cykler langs ejendommens murer er acceptabelt dog ikke i vinterhalvåret hvor det er til stor gene i forbindelse med snerydning. 7.1 Cykelkældrene Der vil efter varmemesterens skøn blive gennemført rydning af cykelkældrene, med hensyn til cykler, knallerter og barnevogne der ikke længere skønnes benyttet. Rydningen sker efter en meddelt frist til beboerne om at mærke benyttede ejendele. 8. Barnevogne Der må højst stå en barnevogn i opgangen. Og kun hvis der er plads bag døren. Det yngste barn i opgangen har fortrinsret til pladsen. Øvrige barnevogne henvises til cykelkældrene. Der er etableret en barnevognssliske til cykelkælderen under nr. 15 C. Barnevogne i brug må naturligvis godt placeres i gården. 9. Knallerter m.v. Knallerter skal henstilles på de særlige parkeringspladser afmærket M.C. Start af og kørsel på knallerter i gården er ikke tilladt. Ved vask og reparation af knallerter og motorcykler i gården skal spild af olie o. lign. undgås med henblik på misfarvning af sten. I henhold til brandvedtægten for Københavns Kommune er det ikke tilladt at parkere knallerter, motorcykler og scootere m.v. med påfyldt benzin i kælderlokaler, altså heller ikke i vore cykelkældre. 10. Opmagasinering af bohave Det er ikke tilladt at benytte cykelkældrene eller tørrerummene til opmagasinering af bohave eller lignende. Der er mulighed for at leje et kælderrum, hvis der er ledige rum. Spørg varmemesteren. 11. Musik og støj Ved brug af musikudstyr, fjernsyn, musikinstrumenter eller lignende skal man tage hensyn til sine naboer, over- og underboer. Ved opsætning af højttalere skal man huske, at lyden forplanter sig gennem væggen til andre beboere. Støjende adfærd bør derfor begrænses og helt undgås efter kl. 22. I helt særlige tilfælde, ved fester og lignende, bør man sikre sig sine medbeboeres samtykke og endvidere udvise særligt hensyn efter kl. 22. Meddelelse om private fester kan gives via opslagstavlen i god tid (mindst 1 uge) før festens afholdelse. Der må aldrig afholdes mere end en fest pr. måned. Erhvervsmæssig musikudøvelse må ikke finde sted.

5 Særligt støjende maskiner, som for eksempel boremaskiner, gulvafslibere eller rystepudsere må ikke anvendes udenfor tidsrummet kl på hverdage, kl på lørdage og kl på søn- og helligdage. Såfremt man igennem længere tid, f.eks. ved overtagelse af en lejlighed, udfører håndværksmæssigt arbejde, bør brugen af maskiner som nævnt ovenfor så vidt muligt begrænses til dagtimerne. Vaskemaskiner skal installeres forskriftsmæssigt, og således at du ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommens øvrige beboere. Vaskemaskiner og tørretumblere må ikke benyttes efter kl Husdyr Der må gerne holdes almindelige husdyr i ejendommen. Husdyrene skal dog registreres på ejendomskontoret hos varmemesteren. Når der er sket registrering af dyret i ejerlejlighedsforeningen modtager man en tilladelse til det pågældende dyrehold. Før tilladelse til hund træder ikraft, skal den lovpligtige ansvarsforsikring forevises. Dette skal endvidere ske på forlangende samt en gang om året. Hunde skal altid bære sit lovpligtige identifikationsmærke, så ejeren på given foranledning kan kontaktes. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejerlejlighedsforeningen ændringer i husdyrholdet. Almindelige regler: Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder sig selv eller andre skade. Ejeren er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt måtte forvolde. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand. Hunde skal holdes i snor på ejendommens område og må ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret. Hunde skal være således afrettede, at dets ejer/ledsager har fuld kontrol med dets adfærd. Et husdyr må på ingen måde genere ejendommens øvrige beboere med vedvarende larm eller lugt. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove og græsarealer skal fjernes omgående af dyrets ledsager. Konstateres det, at ovenstående regler ikke overholdes, kan det medføre, at tilladelsen til husdyrholdet inddrages hvorefter husdyret omgående skal fjernes fra ejendommen. 13. Pulterrum Hver lejlighed disponerer over et pulterrum på loftet eller i kælderen. Pulterrummene har numrene 1-89 i kælderen og på lofterne. Der er adgang til el ved pulterrummene. El-stikkene må kun anvendes kortvarigt. Der må således ikke tilsluttes dybfrysere eller lignende. 14. Trappestøj og trappevask Vis hensyn under færdsel i trappeopgangene, især i de sene aften- og nattetimer. Ejendommens trapper vaskes efter årstidens behov. Bestyrelsen har specificeret det niveau for rengøring, vi ønsker at have i ejendommen. Hvis der ved et uheld spildes på trapperne, bedes der udvist hensyn overfor de øvrige beboere ved at vaske rent igen. Vinduerne i opgangene vaskes en gang hvert kvartal, og vinduerne i hoveddørene én gang om måneden.

6 15. Dørtelefoner Den dørtelefon der er installeret i lejlighederne tilhører ejendommen. De er derfor erstatningspligtig såfremt der opstår skade på telefonen. De bedes så snart det er muligt meddele varmemesteren om eventuelle skader eller fejl på deres dørtelefon. 16. Navneskilte Er du lige flyttet ind, eller har skiftet navn, skal du ved henvendelse til varmemesteren få sat nyt navn i panelet ved indgangsdøren. Betaling for nyt skilt (40 kr.) sker ved bestilling. Det er ikke tilladt selv at montere navn i panelet, eller at sætte klistermærker eller lignende på panelet. Prisen for navneskiltet vil blive opkrævet i forbindelse med betaling af første opkrævning af fællesudgifterne. 17. Udlejning/fremleje Ved udlejning/fremleje af ejerlejligheden, skal du som ejer seneste samtidig med lejeforholdets begyndelse sende en kopi af lejekontraktens forside til bestyrelsens formand. Følgende skal fremgå af det tilsendte materiale: Navn (Ejer/lejer) Adresse Lejeperiode 18. Internet Tilmelding til fælles internet i ejerforeningen koster 500 kr., og derudover betales det månedlige abonnement. Såfremt du ønsker at afmelde fælles internet koster det 250 kr. Nye beboere i Kærhusene overtager den opkobling eller manglende opkobling, som tidligere ejer måtte have. 19. Efterskrift Har du forslag til ændringer eller tillæg til denne husorden for Kærhusene, er du velkommen til at rette henvendelse til ejerlejlighedsforeningens bestyrelse, som i henhold til foreningens vedtægter er den myndighed der fastsætter husordenen. Vedtaget af bestyrelsen d. 18. november 2002 og d. 22. juli 2003, samt på generalforsamling den 3. maj 2010.

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN. for. Marielyst. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 3204 1 Marielyst HUSORDEN for Marielyst Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 4 En boligafdeling er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. «Selskab_Navn» Afd. 12 Løvparken Skovparken tlf. 98 821 511 Velkommen til afd. 12 Løvparken og Skovparken. En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular.

HUSORDEN. Ved bytning af lejlighed gælder samme regler som ved fraflytning. Der skal dog anvendes en særlig formular. HUSORDEN 1. ÆNDRING AF BOLIGEN Lejligheden og dens installationer skal bibeholdes i sin oprindelige form. Afvigelser herfra må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Arbejdet

Læs mere