Ældres it-anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældres it-anvendelse - 2012"

Transkript

1 Ældres it-anvendelse Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under Det fremg af Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen Der er dog stadig en meget markant aldersmæssig forskel i anvendelsen af internettet. De 75+ige udgør i dag mere end halvdelen af alle, der aldrig har været på internettet, og andelen af den ældste aldersgruppe, der bruger internettet ofte, stiger kun langsomt. Hvis det er relativt få i den ældste aldersgruppe, der lærer at bruge internettet, vil der gå lang tid, før det kan pegnes, at hovedparten af den ældste del af befolkningen kan bruge digitale selvbetjeningsløsninger. Anvendelse af internettet i 2012 For den samlede befolkning mellem 16 og 89, har der været en svag stigning i andelen, der har anvendt internettet fra 88% i 2011 til 90% i For de ige er andelen steget noget mere, fra 56% til 62%, fordelt med en stigning fra 71% til 75% for de ige og fra 34% til 42% for de ige 1. Selv om andelen, der har været på internettet, er steget, er der kun sket et lille fald i antallet over 65, der aldrig har været på internettet. Fra 2011 til 2012 er antallet af ige, der aldrig har brugt internet, kun faldet med til , mens antallet af ige, der aldrig har været på nettet er faldet med til , dvs. at faldet for de ige er på 31%, mens faldet for de ige kun er på 10%. 1 Hvor ingen kilde er anført er kilden Danmarks Statistiks undersøgelse af IT-anvendelse i befolkningen, Undersøgelsen er udført i en række, og fra 2010 indg også aldersgruppen i undersøgelsen. Fra 2011 har Ældre Sagen sammen med IT- og Telestyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsfremmestyrelsen finansieret udvidelsen med aldersgruppen 75-89, samt en række ekstra spørgsmål i forhold til det spørgeskema fra EU, der er udgangspunkt for undersøgelsen. Spørgeskemaet for 2012 undersøgelsen findes i IT-anvendelse i befolkningen Danmarks Statistiks undersøgelse omfatter de ige. Da der er ca borgere over 90, og da 75% af de ige aldrig har brugt internettet, er der ca ige, der aldrig har brugt internettet, hvis det antages, at de 90+ige har samme niveau for it-anvendelse som de ige. 1

2 Figur 1. Andel af ige, der aldrig har brugt internet % 80% 60% 40% 20% 0% gennemsnit gennemsnit It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C1. Den aldersmæssige fordeling af faldet i personer, der aldrig har brugt internet, betyder, at mere end halvdelen af alle, der aldrig har været på internettet, nu er over 75. Selvom der bliver færre, der aldrig har prøvet at bruge internettet, udgør de 75+ige en stadig større andel af alle ikke-digitale. Det kan betyde, at det bliver vanskeligere øge andelen af digitale yderligere, og især at sikre at de, der lærer at bruge internet, også er i stand til at anvende det til fx digital selvbetjening. IT-undersøgelsen viser, at alderen ikke alene har betydning for, om man har prøvet at anvende internettet, men også for hvor ofte det anvendes. 2

3 Figur 2. Andel af ige, der har været på internettet mindst en gang, og andel, der er på nettet indenfor de seneste 3 måneder og indenfor en uge. 100% 80% 60% 40% 20% Har været på internettet Har været på internettet indenfor 3 mdr. Har været på internettet indenfor en uge 0% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C1 og C2. Mere end 90% af de, der er under 60, anvender internettet mindst hver 3. måned, men herefter falder andelen, der anvender internet hvert kvartal. For de ige er det knapt 3/4, og i gruppen over 75 er det kun godt 1/3, der har været på internettet indenfor de sidste 3 måneder, og forskellen mellem andelen, der har anvendt internet, og de der har anvendt internet indenfor 3 måneder stiger med alderen. Denne tendens forstærkes, hvis man ser på gruppen med mere hyppig internetanvendelse, fx indenfor en uge, jf. figur 2. Det er en forsvindende lille del af de ige internetbrugere, der ikke anvender internettet mindst en gang om ugen, og langt de fleste bruger nettet hver dag. For de ige er der mere end 10% af de, der har brugt internettet indenfor 3 måneder, der bruger det sjældnere end en gang om ugen, jf. tabel 1. Det kan have betydning for de ældres muligheder for at bruge digitale løsninger, da det ikke alene forudsætter kendskab til internet, men også vedligeholdelse af færdigheder. Og vurderingen af udviklingen afhænger i høj grad af, om der ses vækst i andelen af hyppige internetbrugere eller blot i det samlede antal internetbrugere. 3

4 Tabel 1. Anvendelse af internet for de ige, der har været på nettet de seneste 3 måneder Andel af alle ige, der har været på internettet indenfor de seneste 3 måneder 88% 96% 58% 70% 38% Antal, der har været på internettet indenfor de seneste 3 måneder (opregnet, afrundet til hele 1.000) %-andel af de, der har været på nettet indenfor de seneste 3 måneder 1.Hver dag eller næsten hver dag 86% 90% 65% 68% 56% 2.Mindst en gang pr. uge (men ikke hver dag) 10% 8% 21% 20% 24% 3.Mindst en gang pr. måned (men ikke hver uge) 2% 1% 7% 7% 7% 4.Mindre end en gang pr. måned 1% 1% 5% 4% 7% 5.Ønsker ikke at svare og ved ikke 1% 1% 3% 2% 7% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C2 Udviklingen i anvendelsen af internettet Der er sket en betydelig stigning i den andel af befolkningen, der har anvendt internettet fra 2010 til 2012, og stigningen har været størst for aldersgrupperne over I 2010 var det kun 47% af de ige, der havde været på internettet, mens andelen i 2012 er steget til 62%. Stigningen i internetanvendelsen er forventelig, alene fordi gangene hvert rykker et, dvs. en gang med højere it-kundskaber det næste rykker op i en højere aldersgruppe og trækker gennemsnittet op, mens en gang med dligere it-kundskaber rykker ud, og dermed ikke trækker gennemsnittet ned. Det afgørende for udviklingen i den ældste del af befolkningens internetanvendelse er imidlertid, i hvilket omfang de ikke-digitale i aldersgruppen lærer at bruge internettet. Hvis stigningen i internetanvendelsen alene skyldes kohorteeffekten, vil der gå mange, før den ældste del af befolkningen har it-færdigheder, der bare tilnærmelsesvis svarer til den yngre del af befolkningen. Danmarks Statistik har både i 2011 og i 2012 forsøgt at isolere effekten af aldersforskydning fra effekten af, at flere lærer at bruge internettet ved at sammenligne de ige i ét med de ige i det følgende. Sammenligningen er behæftet med en betydelig usikkerhed, men den kan give en indikation af, hvad der driver udviklingen. I 2011 viste sammenligningen med 2010, at mindst halvdelen af stigningen i andelen af ige, der havde anvendt internettet, måtte henføres til at flere i aldersgruppen var begyndt at bruge internet. For 3 Danmarks Statistik har medtaget de ige i undersøgelsen af befolkningens anvendelse af internet siden Udtagelsen af stikprøven har dog varieret fra til. I 2010 var stikprøven for de ige mindre end i 2011 og 2012, og i 2012 er der udtaget lige mange i hver 5-sgruppe, mens der i 2011 var udvalgt tilfældigt indenfor gruppen ige. 4

5 2012 tyder resultatet foreløbig 4 på, at denne udvikling delvist er gået i stå. Stigningen i andel med internetadgang i hjemmet fra de, der var i 2010 til i 2011, var på 4 pct. point. Fra 2011 til 2012 er der for de tilsvarende aldersgrupper et fald på 1 pct. point. i andelen, der har internet i hjemmet. Hvis man ser på andelen, der har anvendt internet indenfor 3 måneder, var der en stigning på 4 pct. point fra 2010 til 2011 og 5 pct. point fra 2011 til 2012, men ser man på de, der anvender internet hver dag, var der ingen ændring i andelen fra ige i 2010 til ige i 2011, mens der er et fald på 2 pct. point i andelen, der anvender internet meget hyppigt, fra 2011 til Ser man på den samlede gruppe af ige i 2012 i forhold til 2010, er andelen, der har adgang til internet i hjemmet vokset med 12 pct. point til 62%, og andelen, der aldrig har brugt internettet, er faldet med 15 pct. point, sådan at det i 2012 kun er 38% af de ige, der ikke har adgang til internettet i eget hjem. Ser man på, hvor ofte nette bruges, er der meget stor forskel på aldersgrupperne. For de ige ligger stigningen i internetanvendelsen i anvendelse indenfor en uge. Faktisk er andelen, der har anvendt internet hver dag steget mest med godt 4 pct. point. For de ige, ligger den største del af væksten i internetanvendelsen ligeledes indenfor en uge (9 pct.points stigning fra 2010 til 2012, men ingen stigning fra 2011 til 2012), men for de ige, er det tydeligt at en større del af stigningen ligger i intervallet mellem 1 uge og 3 måneder (med størst vækst mellem 1 og 3 måneder), jf. tabel 2. Vurderingen af udviklingen for de ældre, specielt de ige, afhænger således af, hvor ofte internettet skal anvendes for at erhverve og vedligeholde de færdigheder, der er nødvendige for fx at kunne anvende digitale selvbetjeningsløsninger. Hvis det forudsætter, at internettet anvendes hver uge, kan det have lange udsigter med de ældste aldersgruppers digitalisering, men mindre der gøres en kraftig indsats. Både n der ses på søgning af information på offentlige hjemmesider og på udprintning af blanketter fra offentlige hjemmesider, er der en markant forskel i den andel, der har prøvet at søge information hhv. printe blanketter, mellem de, der har været på nettet indenfor den seneste uge, og de, der har været på nettet sjældnere, men dog inden for det seneste. Af de ige, der har været på nettet indenfor en uge, har 81% søgt informationer og 58% hentet blanketter, mens den tilsvarende andel er 23% hhv. 4%, for de, der har været på nettet sjældnere, jf. bilagstabel d og e. 4 Internetadgang i hjemmet Brugt internet indenfor 3 mdr. Brugt internet hver dag procent af alle i aldersgruppen i i i i Særkørsel for Ældre Sagen. Danmarks Statistik har gjort opmærksom på, at sammenligningen af aldersgrupper, der ikke svarer til de aldersgrupper, der anvendes i undersøgelsen, er behæftet med stor usikkerhed. Ændringen af den måde stikprøven udtages, har i princippet ikke betydning for resultatet, da observationerne er vægtede. 5

6 Tabel 2. Hvor ofte bruges internettet %-andel af alle i aldersgruppen Hvor ofte bruges nettet: Mindst en gang om ugen 91% 92% 93% 52% 61% 61% 23% 27% 30% Mindre end 1 gang om ugen, men mindst hver 3. 2% 2% 2% 4% 4% 9% 1% 2% 8% måned Har brugt net, men sjældnere end hver 3. måned 2% 2% 1% 5% 5% 5% 3% 4% 5% Har aldrig brugt internet 5% 4% 3% 39% 29% 25% 73% 66% 58% Anm.: Svarkategorierne næsten hver dag og sjældnere end hver dag, men hver uge er slået sammen, sjældnere end en gang om ugen men indenfor en måned og sjældnere end en gang om måned men indenfor de seneste 3 måneder er slået sammen, og sjældnere end hver 3. måned, men inden for et og for mere end et siden er slået sammen. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C1 og C2. Anvendelsen af netbank er også betydelig højere blandt de, der anvender internettet hyppigt. For de der anvender internet hver dag eller næsten hver dag, er andelen, der har brugt netbank, næsten den samme for de ige, som for de ige, jf. bilagstabel g. Den store forskel i andelen, af ige hhv ige, der anvender netbank, jf. tabel 7, afspejler således, at de ige ikke anvender internettet nær så hyppigt som de ige. Adgang til internettet Udviklingen i adgangen til internettet i hjemmet viser samme tendens som anvendelse af internettet. Der er flere og flere, der har adgang til internettet. Stigningen er størst for de, der er over folkepensionsalderen, men andelen, der ikke har adgang til internettet, stiger stadig markant med alderen, jf. figur 3. I 2011 var der 12% af de ige, der ikke havde adgang til internet i hjemmet. I 2012 var andelen faldet til 10%. Faldet var størst for de ige, hvor andelen, der ikke havde adgang til internettet, faldt fra 63% til 58%, og mindre for de ige, hvor faldet kun var på 1 pct. point fra 26% til 25%. I modsætning til tidligere, hvor andelen af ige, der aldrig havde anvendt internet, var lidt større end andelen, der ikke havde adgang til internet i hjemmet, er andelen, der ikke har adgang til internet i hjemmet og andelen, der aldring har anvendt internettet, nu den samme for de ige. 6

7 Figur 3. Andel af de ige, der ikke har adgang til internet i hjemmet 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål A2. I alle aldersgrupper anvendes internettet først og fremmest i hjemmet. De yngre aldersgrupper anvender også i høj grad internettet på arbejdet og de yngste på uddannelsessteder, mens den del, der er over folkepensionsalderen, helt overvejende anvender internettet i hjemmet, jf. figur 4. 7

8 Figur 4. Hvor har du anvendt internettet indenfor de seneste 3 måneder? (andel af de der har anvendt internet indenfor 3 måneder) 100% 80% 60% 40% 20% Hjemme På arbejde Uddannelsesinstitution I andre folks hjem Andre steder 0% Anm.: Flersvar; den lave andel af ige, der svarer hjemme skyldes, at en meget stor andel af de ige svarer ved ikke eller ønsker ikke at svare i de to aldersgrupper. Dette svar udelukker andre svarmuligheder. (Andelen i denne svarkategori er langt højere end i 2011). It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C3. Selv om en mindre del af de ældre anvender internettet andre steder end i hjemmet, er det en forsvindende lille del, der ikke også har anvendt internettet i eget hjem, jf. tabel 3. Tanken om at ældre kan være digitale fx ved alene at have adgang til internet på biblioteket eller i borgerservice er helt urealistisk, n man ser på adfærden for de borgere, der bruger internet i dag. Mindre end 3% af de ige har anvendt internettet uden også at have adgang til internet i hjemmet, dvs. digitalisering forudsætter i praksis adgang til internet i eget hjem samt PC eller andet udstyr, udover viden om hvordan PC og internet anvendes. 8

9 Tabel 3. Hvor har du brugt internet indenfor de seneste 3 måneder? %-andel af alle ige Har ikke brugt internet indenfor 3 måneder 4% 42% 30% 62% %-andel af de, der har brugt internet indenfor 3 måneder Har kun brugt internet i hjemmet 23% 78% 77% 82% Har brugt internet både i hjemmet og andre steder 74% 14% 17% 6% Har brugt internet andre steder, men ikke i hjemmet It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C3 og særkørsel for Ældre Sagen. 2% 3% 3% 3% Målt i forhold til alle i de enkelte aldersgrupper, er andelen, der har brugt internettet andre steder, men ikke i hjemmet 2% både for de ige og for de ige. Hvad bruges internettet til Der er stilet en række spørgsmål om, hvad internettet anvendes til, såvel kommunikation med det offentlige som private formål. For de tre spørgsmål vedrørende anvendelsen af offentlige hjemmesider, der er stillet i både 2011 og 2012, har der været en mindre stigning i anvendelsen for alle aldersgrupper, n anvendelsen måles i forhold til hele befolkningen, jf. tabel 4.A. Ser man derimod på hvor stor en andel af de, der har brugt internettet indenfor det seneste, der har brugt offentlige hjemmesider, er der stort set ikke sket nogen stigning. Den største fremgang er for ige, der har prøvet at indsende oplysninger til det offentlige, hvor andelen er steget fra 72% til 75%. Der har også været en lidt mindre stigning i indsendelse af oplysninger for de ige, jf. tabel 4.B. For de ige, er der imidlertid sket et fald i andelen af de, der har været på internettet indenfor det seneste og har anvendt offentlige hjemmesider. Det gælder søgning af information, hvor andelen er faldet fra 71% til 64%, og det gælder for indsendelse af oplysninger, hvor andelen er faldet fra 44% til 40%. Kun for andelen, der har hentet skemaer/blanketter på en hjemmeside, er der ikke sket noget fald. N der alligevel er sket en stigning i den samlede andel af ige, der har anvendt offentlige hjemmesider, skyldes det, at andelen af ige, der har anvendt internet er steget. Men muligvis har de internetbrugere, der er kommet til, ikke tilstrækkelig erfaring i brug af internet, til at kunne anvende de offentlige hjemmesider (eller de offentlige hjemmesider er for dlige i forhold til brugerne), eller måske føler de nye internetbrugere ikke behov for at bruge offentlige hjemmesider. En sammenligning med 2011 peger i retning af sidstnævnte sag, for sammenlignet med 2011-undersøgelsen, er der flere af de ige, der svarer, at de ikke har haft brug for at indsende oplysninger i I 2011 var det 41% af de ige, der havde brugt internettet indenfor det seneste, men som ikke havde indsendt oplysninger til det offentlige via internettet, der sagde, at de ikke havde haft brug for at indsende oplysninger, mens denne andel i 2012 er steget til 49%, jf. tabel 5. 9

10 Tabel 4. Har du som privatperson i de seneste 12 måneder prøvet at: A. alle %-andel af alle i aldersgruppen søge information på offentlige myndigheders hjemmesider? hente eller printe skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider? indsende oplysninger eller kommunikere med offentlige institutioner via internettet? 82% 52% 22% 84% 53% 25% 54% 36% 12% 55% 37% 16% 68% 38% 13% 74% 41% 16% B. brugt net indenfor %-andel af de der har været på nettet indenfor det seneste søge information på offentlige myndigheders hjemmesider? hente eller printe skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider? indsende oplysninger eller kommunikere med offentlige institutioner via internettet? It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E1a, E1b og E1c. 87% 77% 71% 87% 75% 64% 58% 53% 41% 57% 53% 41% 72% 56% 44% 77% 59% 40% N man spørger de, der har anvendt internet indenfor det seneste, hvorfor de ikke har anvendt internet til at indsende oplysninger til det offentlige, svarer flertallet, at det er fordi de ikke har haft brug for at indsende oplysninger. Der er dog en tydelig aldersforskel i svarfordelingen. 2/3 af de ige svarer, at de ikke har haft brug for at indsende oplysninger, mens det er under halvdelen af de ige, der siger de ikke har haft brug for det. (Andelen er næsten den samme som i 2011, men andelen af ige, der siger de ikke har brug for at indsende oplysninger er faldet lidt, mens andelen af ige er steget jf. ovenfor). N de ældre ikke har indsendt oplysninger, skyldes det i langt højere grad end for de ige, at de ikke ved, hvordan de skal bruge internetløsninger (19%), og at de foretrækker personlig kontakt (15%), jf. tabel Andelen, der ikke ved, hvordan de skal bruge internetløsninger er steget fra 16% i 2011, men der er tale om et fald for de ige fra 22% og en stigning for de ige fra 14%. Andelen, der foretrækker personlig kontakt, er stort set uændret med 15%. 10

11 Tabel 5. Hvad er de vigtigste grunde til, at du ikke har brugt internettet til at indsende oplysninger til det offentlige? %-andel af de der har brugt internet indenfor 1 Har slet ikke haft brug for at indsende oplysninger til det offentlige (1) 61% 66% 47% 46% 49% Kunne ikke finde relevante hjemmesider/internetløsninger (2) 2% 2% 3% 3% 5% Kunne ikke bruge internettet pga. tekniske problemer (3) 2% 2% 4% 4% 4% Kunne ikke, fordi jeg ikke ved hvordan man bruger internetløsninger (4) 9% 6% 19% 20% 17% Kunne ikke, fordi hjemmesidens sprog/indhold ikke var forståeligt (5) 3% 3% 2% 3% 1% Ville ikke bruge internetløsning, pga. bekymring for sikkerhed og privatlivets fred (6) 2% 2% 4% 5% 1% Ville ikke bruge internetløsning, fordi jeg foretrækker personlig kontakt (7) 9% 8% 15% 16% 12% Andre sager - ingen af de ovennævnte (8) 12% 11% 15% 16% 12% Ønsker ikke at svare eller ved ikke (9+10) 6% 6% 3% 2% 6% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E2. En anden indlysende sag til ikke at kommunikere med det offentlige over nettet kan være, at mens 93% af de ige, der har anvendt nettet indenfor det seneste, har en NemID, så gælder det kun for 83% af de ige og 68% af de ige. Danmarks Statistik har for Ældre Sagen spurgt de undersøgelsesdeltagere, der har svaret, at de slet ikke har brug for internet, hvorfor de ikke har brug for internet, jf. tabel 6. I relation til indsendelse af oplysninger, er svarene interessante, fordi 44% af de ige svarer, at de f hjælp af familie og venner. Dvs. at det er vigtigt, at digitale selvbetjeningsløsninger udformes, så det fortsat er muligt for familie og venner at hjælpe, selvom breve og blanketter på papir erstattes af digitale løsninger, fx ved fuldmagtsløsninger, som pt. er under udarbejdelse. Det kan også være nødvendigt i højere grad at have åbent for support på de tidspunkter, hvor pørende har mulighed for at hjælpe med den digitale kontakt. En stor del svarer, at de finder oplysninger mv. på anden måde. Denne gruppe vil formodentlig få det sværere i de kommende. På skatteområdet er den eneste oplysning, der gives i fx aviserne ofte en henvisning til at søge oplysning på SKAT.dk eller i den digitale skattemappe. 11

12 På et område er der meget lidt forskel mellem de (få) i den yngre gruppe og de ældre. Det gælder med hensyn til andelen, der foretrækker personlig kontakt, brev eller telefon, som angives som begrundelse af 42% af de ige og 39% af de ige. Lidt bemærkelsesværdigt er det, at en mindre andel af de ige end af de ige 6 - uden internetadgang - svarer, at internettet er spild af tid. Tabel 6. Hvorfor har du ikke brug for adgang til internettet? AE1 % andel af de der "ikke har brug for internettet" Hvis jeg har brug for internet, så f jeg hjælp af familie eller venner (1) Ja 40% 19% 44% 43% 44% Jeg finder oplysninger mv. på anden måde (2) Ja 39% 29% 41% 48% 36% Jeg har opgivet at følge med i udviklingen inden for brug af internet (3) Ja 26% 16% 28% 23% 32% Jeg foretrækker personlig kontakt, breve eller telefon (4) Ja 42% 39% 42% 44% 41% Internettet er spild af tid (5) Ja 28% 40% 26% 30% 24% Det er for besværligt med installation, opkobling og andre tekniske spørgsmål (6) Ja 12% 9% 13% 9% 15% Anm.: Spørgsmålet er stillet til de, der har svaret, at de ikke har adgang til internet i hjemmet, fordi de ikke har noget at bruge internettet til. Det er muligt at svare ja til flere spørgsmål (flersvar). Der er kun et meget lille antal besvarelser for personer under 65 og ingen for personer under 35. Den helt overvejende del af svarene er for personer over 75, svarende til, at det især er i denne gruppe, man finder personer uden internetforbindelse. Man kan notere, at spørgsmålet er stillet til personer, der siger, de slet ikke har brug for internettet (kan ikke bruge det til noget, er ikke interessant), men alligevel er det kun 28%, der har valgt svarmuligheden internettet er spild af tid. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål AE1. Det er de ige, der sjældnest har anvendt internettet til private formål. N man kun ser på den del, der faktisk har anvendt internettet indenfor 3 måneder, er afsendelse og modtagelse af den anvendelse, hvor der er mindst forskel, bortset fra bookning af lægeaftaler, hvor de ige ligger lidt over de ige. Men også ved bestilling af rejser og betaling over netbank ligger især de ige tæt på de ige. Blogs, Facebook mv. anvendes markant mindre af de ige, jf. tabel 7. Hvis man måler i forhold til alle i aldersgruppen, og ikke kun de der har anvendt internettet, sl den lave andel, der anvender nettet i de ældste aldersgrupper imidlertid meget klart igennem. Hvor fx 61% af de ige, der anvendte internettet indenfor 3 måneder, havde læst nyheder over nettet, er det kun 23% af 6 Der er et meget lille antal personer under 65 i undersøgelsen, der har valgt denne svarmulighed, så resultatet skal ikke overfortolkes for denne gruppe. 12

13 alle ige, der har læst nyheder på den måde, så specielt for den ældste aldersgruppe, er netbaserede nyheder ikke nogen erstatning for trykte nyheder. Tabel 7. Hvad har internettet været anvendt til %-andel af de der har brugt %-andel af alle i aldersgruppen internet indenfor de seneste 3 mdr. Sendt eller modtaget s/e-post 94% 85% 80% 91% 59% 30% Brugt bredbåndstelefoni hvor du bruger din 45% 32% 25% 43% 22% 9% almindelige telefon eller telefoni over internettet Skrevet blogs eller indlæg i chat-rum, på debatforum, Facebook, online nyhedsgrupper mv. 56% 16% 10% 54% 11% 4% Læst eller downloadet nyheder/aviser/tidsskrifter 81% 69% 61% 77% 48% 23% Søgt information om varer eller tjenester på nettet 90% 74% 61% 86% 52% 23% Lytte til web-radio og/eller se web-tv 57% 27% 19% 55% 19% 7% Booket lægeaftaler via en hjemmeside Fx hos 31% 33% 21% 30% 23% 8% egen læge, speciallæge, hospital el.lign. Søgt eller bestilt rejser eller overnatninger 61% 54% 38% 58% 37% 14% Brugt internetbank til fx betaling af regninger, overførsel af penge mv. 87% 76% 58% 84% 53% 22% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C3. De ige anvender i langt mindre omfang end de ige internet til at købe vare og tjenester, jf. tabel 8. En stor del af forskellen mellem yngre og ældre skyldes selvfølgelig, at en stor del af de ældre slet ikke anvender internet, men selv n man kun ser på internetkøb for den del, der har anvendt internet, er der tydelig forskel på yngre og ældres køb over internettet. Tabel 8. Internet handel indenfor det seneste alle uanset internetanvendelse %-andel af alle i aldersgruppen Har bestilt varer eller tjenester over internettet til privat brug 68% 79% 28% 39% 12% Har købt varer eller tjenester via internetbrowser eller applikation (app) på en mobiltelefon eller anden lille håndholdt enhed 16% 20% 2% 2% 1% Bestilt fra internetforhandler i Danmark 57% 67% 21% 29% 9% Bestilt fra internetforhandler i EU (ikke Danmark) 27% 32% 6% 8% 2% Bestilt fra internetforhandler udenfor EU 10% 12% 2% 3% 1% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål F1, F3 og F5. I aldersgruppen er det kun 12%, der har købt varer eller tjenester over nettet indenfor det seneste mod 68% for de ige i gennemsnit. N man kun ser på de, der har anvendt internet inden for det seneste, reduceres forskellen til 30% hhv. 82%, jf. tabel 9. 13

14 Den store forskel i køb over mobil skyldes, at ældre i langt mindre omfang end yngre anvender internet på mobile enheder. Også med hensyn til køb hos danske hhv. udenlandske internetudbydere er der en tydelig aldersforskel. De ældre internetbrugere er langt mindre tilbøjelige til at købe hos udenlandske udbydere. Tabel 9. Internet handel indenfor det seneste de der har anvendt internet %-andel af de der har anvendt internet inden for det seneste Har bestilt varer eller tjenester over internettet til privat brug 77% 82% 49% 55% 30% Har købt varer eller tjenester via internetbrowser eller applikation (app) på en mobiltelefon eller anden lille håndholdt enhed 18% 21% 3% 3% 2% Bestilt fra internetforhandler i Danmark Bestilt fra internetforhandler i EU (ikke Danmark) Bestilt fra internetforhandler udenfor EU It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål F1, F3 og F5. 65% 69% 36% 41% 23% 30% 34% 9% 11% 4% 12% 13% 3% 4% 2% Brug af mobiltelefon Der er sket en meget kraftig vækst i andelen af befolkningen, der anvender mobil eller smartphone på internettet. Danmarks Statistik stillede (næsten 7 ) de samme spørgsmål i Andelen med mobiltelefon er næsten den samme i 2012 som i 2011, men andelen, der har anvendt mobiltelefonen til at gå på nettet for fx at læse eller læse Facebook er steget markant. I 2011 var det kun 31% af de ige, der havde prøvet at gå på internettet med mobilen, mens andelen i 2012 er 51%, og for de ige er andelen steget fra 2% til 14%. Der er dog stadig en markant forskel på anvendelsen af mobilen til at gå på nettet mellem de ige og de ige, og forskellen er langt større end forskellen i udbredelsen af mobiltelefoner, jf. tabel 10. Med hensyn til at downloade app s er der også sket en kraftig stigning for de ige fra 28% i 2011 til 45% i 2012, men der er ikke sket en tilsvarende stigning for de ige, hvor andelen, der har downloaded app s kun er steget fra 2 til 3% (fra 2 til 4%, hvis man kun ser på den del, der bruger mobiltelefon), og forskellen mellem anvendelsen af mobiltelefonen mellem aldersgrupperne er meget markant. 7 I 2011 blev spørgsmålene stillet til alle med mobiltelefon, mens de i 2012 er stillet til de, der har anvendt mobiltelefon indenfor 3 måneder. 14

15 Tabel 10. Brug af mobiltelefon 2012 Har brugt mobil eller smartphone indenfor de seneste 3 måneder %-andel af alle aldersgruppen 94% 98% 81% 90% 59% Gået på internettet via mobilen 51% 61% 14% 18% 6% Downloadet applikationer/ tjenester til 36% 45% 3% 4% 1% mobiltelefonen %-andel af de, der har brugt mobil indenfor 3 måneder Gået på internettet via mobilen 54% 63% 17% 20% 11% Downloadet applikationer/ tjenester til mobiltelefonen 38% 46% 4% 5% 1% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål B4, G2_5 og G2_6. Hvorfor anvendes internettet ikke Den hyppigste sag til ikke at have internet er, at man ikke har brug for internettet. Denne begrundelse anvendes af 61% af de ige, der ikke har adgang til internet i hjemmet, og begrundelsen anvendes i lidt højere grad af de ige uden internet end af de ige. Den næst hyppigste begrundelse er, at man ikke ved, hvordan man bruger internettet. Denne begrundelse anvendes i højere grad af de ige, jf. tabel 11. Fysisk handicap angives som grund af 8% af de ige og 9% af de ige, men her er det meget tydeligt, at handicap især spiller en rolle for gruppen over 75. De økonomiske sager at computer og/eller internet er for dyrt spille kun en mindre rolle, men her ses det, at økonomien tilsyneladende har større betydning for de ige en i den ældre aldersgruppe, men antallet i denne aldersgruppe er lavt, så resultatet bør ikke overfortolkes. Der er kun tale om små forskydninger i svarene fra 2011 til 2012 for de ige. Andelen, der svarer, at de ikke har brug for internettet er faldet lidt fra 69% i 2011 til 61% i 2012, og andelen, der angiver, at de ikke ved hvordan man bruger internettet, er steget fra 31% i 2011 til 38% i 2012, jf. figur 5. Der er relativt få besvarelser, men med det forbehold kan udviklingen tolkes således, at interessen for internettet er vokset, men at der samtidig er flere, der ikke har de tekniske forudsætninger for at anvende det. Med hensyn til de, der ikke har brug for internettet, er faldet størst for de ige med et fald fra 68% i 2011 til 59% i Med hensyn til ikke, at vide, hvordan internettet bruges, er stigningen størst for de ige med en stigning fra 22% i 2011 til 33% i 2012, men også for de ige er der en stigning fra 36% i 2011 til 41% i (Da der antalsmæssigt er flest i aldersgruppen 75-89, der ikke har adgang til internettet, vejer svarprocenterne for denne gruppe tungest for hele gruppen ). 15

16 Tabel 11. Hvad er den vigtigste grund til, at husstanden ikke har internetforbindelse? % andel af de, der ikke har adgang til internet i hjemmet Har adgang til internet andre steder (fx arbejdsplads) (1) 12% 4% 6% 3% Har slet ikke brug for internet (kan ikke bruge det til noget, er ikke interessant) (2) 42% 61% 64% 59% Ved ikke, hvordan man bruger internettet (3) 23% 38% 33% 41% Computer koster for meget (4) 15% 6% 8% 4% Internetforbindelse/bredbånd/mobilbredbånd koster for meget (5) 9% 3% 4% 2% Er bekymret for sikkerhed/privatlivets fred (6) 2% 1% 0% 1% Der er ikke adgang til bredbåndsforbindelse i området (7) 3% 1% 2% 0% Handicap (fysisk eller andet) (8) 8% 9% 3% 12% Andre sager (9) 19% 17% 18% 16% Ved ikke (11) 2% 1% 1% 1% Anm.: Flersvar. Især for de ige er det er lille antal svar i stikprøven. Det betyder, at resultatet for spørgsmål med lav svarandel skal tages med et stort forbehold pga. usikkerheden, og mere en halvdelen af svarene for de ige ligger i aldersintervallet It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål A4. Figur 5. Årsag til at ige ikke har internet i hjemmet i 2011 og 2012 Andre sager (9) Handicap (fysisk eller andet) (8) Internetforbindelse/bredbånd/mobilbredbånd koster for meget (5) Computer koster for meget (4) Ved ikke, hvordan man bruger internettet (3) Har slet ikke brug for internet (kan ikke bruge det til noget, er ikke interessant) (2) Har adgang til internet andre steder (fx arbejdsplads) (1) It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål A %-andel af ige, der ikke har adgang til internet i hjemmet 16

17 Ældre Sagen har formuleret en række forslag til, hvad der evt. kunne motivere den del af deltagerne i undersøgelsen, der ikke har brugt internet inden for et eller aldrig har brugt internet, til at bruge internettet, fx personlig hjælp til at komme i gang, mere brugervenlige løsninger etc., men langt det hyppigste svar er slet ingen ting 8, jf. tabel 12. Tabel 12: Hvad kan få dig til at begynde at bruge internettet? Som andel af de, der ikke har brugt internettet (inden for et ) Slet ingen ting 48% 71% 78% 32% 51% 70% Som andel af hele befolkningen Slet ingen ting 2% 23% 54% 1% 15% 43% Anm.: Spørgsmålet er stillet til personer, der ikke har brugt internet indenfor det seneste eller aldrig har brugt internet. Da antallet af svar for aldersgruppen er meget lille, er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed for denne gruppe. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål AE3. Andelen, der svarer slet ingen ting, er faldet i alle aldersgrupper det gælder såvel målt i forhold til antallet, der ikke har brugt internettet, som i forhold til hele befolkningen. Men det ser ud til, at det især i aldersgruppen over 75 er sværere at motivere de, der ikke bruger internettet, til at begynde at bruge det. Antallet af ige, der svarer slet ingen ting, er faldet med knap fra 2011 til 2012, og andelen, der peger på at forskellige former for hjælp kan få dem til at bruge internettet, er samtidig steget, jf. tabel 13. Tabel 13: Hvad kan få dig til at begynde at bruge internettet? Andel af de, der ikke har brugt internettet (inden for et ) Personlig hjælp 23% 11% 13% 10% 38% 20% 25% 16% Holdundervisning i netop det, 15% 8% 10% 7% 30% 15% 21% 10% jeg har brug for Andel af hele befolkningen Personlig hjælp 1% 5% 4% 7% 1% 8% 7% 10% Holdundervisning i netop det, jeg har brug for 1% 4% 3% 5% 1% 6% 6% 6% Anm.: Da antallet af svar for aldersgruppen er meget lille, er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed for denne gruppe. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål AE3. 8 Udover de viste svar i tabel 12 og 13 er der en række andre svarmuligheder med lavere tilslutning. Det har været muligt at pege på flere muligheder (flersvar), men slet ingen ting udelukker andre svar. 17

18 Stigningen i antallet, der peger på personlig hjælp, fra 2011 til 2012 svarer til ca personer i alderen 65-89, og den største stigning er sket i aldersgruppen Antallet, der peger på målrettet holdundervisning er steget med ca , igen især for de ige. Med tanke på den offentlige digitaliseringsstrategi, der sigter mod at gøre digital kommunikation obligatorisk i en større og større del af kommunikationen mellem borgerne og det offentlige, kunne man måske forvente, at mange ikke-digitale borgere var bekymrede over udviklingen, men det ser ikke umiddelbart ud til at være tilfældet, jf. tabel 14. Tabel 14. Bekymrer det dig, at du ikke bruger internet? %-andel af de der ikke har brugt internet indenfor et 1.I høj grad 4% 8% 3% 5% 2% 2.I nogen grad 7% 13% 6% 6% 5% 3.I mindre grad 9% 9% 9% 9% 9% 4.Slet ikke 78% 65% 82% 80% 83% 5.Ønsker ikke at svare 0% 0% 0% 0% 0% 6.Ved ikke 2% 6% 0% 0% 1% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål AE4. Kun 9% af de ige er i høj eller i nogen grad bekymrede mod 21% af de ige, som dog udgør et betydelig mindre antal end de ige, der ikke har været på nettet indenfor et. Spørgsmålet er stillet af Danmarks Statistik for Ældre Sagen i Det indgik ikke i 2011 undersøgelsen af internetanvendelse i befolkningen, men i Ældre Sagens Fremtidsstudie. Interview blev gennemført i oktober 2010 og her indgik et lignende spørgsmål, hvor personer i alderen 50-54, 60-64, og 80-84, der ikke følte de kunne følge med udviklingen i ny teknologi, blev spurgt om det bekymrede dem. Denne undersøgelse viste også, at de ældste er de mindst bekymrede, men andelen der var bekymrede var lidt højere end i Danmarks Statistiks undersøgelse. Selvom de to undersøgelser ikke direkte kan sammenlignes 9, peger det ikke på, at bekymringen er stigende. Andelen af de, der ikke har været på internettet indenfor det seneste, eller som aldrig har brugt internet, som siger de aldrig g glip af informationer tilbud mv., fordi de ikke bruger internettet, er steget fra 75% i 2011 til 84% i 2012 for de ige, jf. bilagstabel c. Det kan måske tolkes sådan, at den del af borgerne, der ikke bruger internettet, i høj grad mangler motivation, eller at der er en gruppe, der ikke er opmærksomme på de fordele og muligheder, digitaliseringen giver. Den manglende bekymring kan skyldes, at digital kommunikation kun er blevet gjort obligatorisk på ganske få områder fx af SKAT ved ansøgning om fradrag for udgifter til reparation og vedligeholdelse og ved indberetning af ikke elektroniske betalinger over kr. Men fra 1. december 2012 bliver digital kommunika- 9 Ældre Sagens Fremtidsstudie, interview gennemført af Danmarks Statistik i 2010: (svar fra It-anvendelse 2012 i parentes) I høj eller nogen grad bekymrede % (10%); % (23%); % (11%); % (8%). 18

19 tion obligatorisk på flere områder, og færre og færre bankfilialer vil også øge behovet for at anvende nettet. Det må formodes, at bekymringen vil vokse, efterhånden som flere og flere funktioner kun kan varetages digitalt. På nogle områder er der dog tilsyneladende ret udbredt kendskab til udbredelsen af de obligatoriske digitale løsninger. Det gælder fx den digitale postkasse, der bliver obligatorisk fra november Her er den del af borgerne, der er over folkepensionsalderen, i langt højere grad end de ige opmærksomme på, at det fra 2014 bliver obligatorisk at have en digital postkasse, jf. tabel 15. Tabel 15. Kendskab til obligatorisk digital postkasse fordelt på alder Ved du at alle borgere skal have en digital postkasse? % andel af alle Ja 49% 45% 66% 71% 58% Nej 50% 54% 34% 28% 42% Ved ikke/ønsker ikke at svare 1% 1% 0% 0% 1% It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E8. Det udbredte kendskab til den digitale postkasse er imidlertid ikke udtryk for, at alle med kendskab umiddelbart vil være i stand til at anvende digital post i dag, idet andelen med kendskab til den digitale postkasse fx er langt højere end andelen, der har NemID, jf. figur 6. Figur 6. Andel af ige, der har NemID og kendskab til digital postkasse 100% 80% 60% 40% Har NemID 20% 0% Har hørt om digital postkasse It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E3 og E8. Erfaring med anvendelse af internettet er ikke uden betydning for kendskabet til den digitale postkasse. I aldersgrupperne og ved hhv. 76% og 75% af de, der har anvende internet indenfor de seneste 3 måneder, at det bliver obligatorisk at modtage post i den digitale postkasse, mens andelen kun er 57% hhv. 46% blandt de, der aldrig har anvendt internet, jf. bilagstabel f. 19

20 For de ige er det vanskeligere at se, om der er forskel på kendskabet til den digitale postkasse afhængig af internetanvendelsen, fordi andelen, der anvender internet sjældnere end en gang om ugen, er meget lille. Spiller økonomien en rolle? Prisen på computer og internet spiller tilsyneladende kun en mindre rolle for de, der ikke har adgang til internet i hjemmet jf. tabel 11. Der er imidlertid en ret tydelig sammenhæng mellem ikke at have adgang til internet og indkomst i aldersgruppen over 65. De, der har adgang til internet i hjemmet, har højere indkomst en de, der ikke har adgang til internet i hjemmet, jf. tabel 16. Forskellen i den gennemsnitlige indkomst er imidlertid blevet mindre fra 2011 til Der har især været tale om et markant fald i indkomstforskellen mellem enlige med og uden internetadgang i aldersgruppen 65-74, hvor de, der har internetadgang, er gået fra at have 52% højere indkomst i 2011 til kun at have 33% højere indkomst i Samme udvikling, dog mindre kraftig, ses for par i aldersgruppen For ikke enlige mellem 65 og 74, er udviklingen gået i den modsatte retning. Her har personer med adgang til internet i hjemmet nu i gennemsnit 62% højere indkomst end de, der ikke har internetadgang. Tabel 16. Gennemsnitlig bruttoindkomst 10 for personer, der har adgang til internet i hjemmet, i procent af indkomsten for personer, der ikke har adgang til internet i hjemmet Enlig 152% 133% 137% 136% 150% 136% Ikke-enlig 156% 162% 145% 131% 155% 147% Anm.: Bruttoindkomsten er for 2009 hhv Ændringen af den måde stikprøven udtages, har i princippet ikke betydning for resultatet, da observationerne er vægtede. Særkørsel for Ældre Sagen 10 Variablen BRUTTO, jf. Danmarks Statistiks dokumentation af højkvalitetsvariable. 20

21 Bilag Tabel a. Brug af mobiltelefon %-andel af alle aldersgruppen Har en mobiltelefon 94% 97% 83% 92% 70% Gå på internettet via mobilen? 31% 39% 2% 3% 1% Downloade applikationer/ tjenester til mobiltelefonen? 22% 28% 2% 3% 0% %-andel af de, der har brugt mobil indenfor 3 måneder Gå på internettet via mobilen? 33% 40% 2% 3% 1% Downloade applikationer/ tjenester til mobiltelefonen? 24% 29% 2% 3% 0% Tabel b. Hvorfor har du ikke adgang til internet i hjemmet? Har adgang til internet andre steder (fx arbejdsplads) (1) % andel af de, der ikke har adgang til internet i hjemmet 12% 4% 6% 3% 2% 2% 2% Har slet ikke brug for internet 42% 61% 64% 59% 69% 70% 68% (kan ikke bruge det til noget, er ikke interessant) (2) Ved ikke, hvordan man bruger 23% 38% 33% 41% 31% 22% 36% internettet (3) Computer koster for meget (4) 15% 6% 8% 4% 6% 10% 3% Internetforbindelse/bredbånd/mobilbredbånd 9% 3% 4% 2% 2% 3% 2% koster for meget (5) Er bekymret for sikkerhed/privatlivets fred (6) 2% 1% 0% 1% 1% 1% 1% Der er ikke adgang til bredbåndsforbindelse i området (7) 3% 1% 2% 0% 0% 0% 1% Handicap (fysisk eller andet) 8% 9% 3% 12% 7% 3% 9% (8) Andre sager (9) 19% 17% 18% 16% 18% 14% 20% Ved ikke (11) 2% 1% 1% 1% Bemærk: flersvar 21

22 Tabel c. Oplever du, at du g glip af information, tilbud mv., fordi du ikke bruger internettet? andel af de, der aldrig eller ikke inden for det seneste har brugt internet Ja, ofte 11.76% 7.55% 6.33% 8.43% 11.47% 3.69% 4.58% 3.02% Ja, en gang imellem 17.42% 13.08% 14.70% 11.90% 15.13% 10.49% 12.68% 8.84% Nej, aldrig 61.81% 74.68% 74.95% 74.49% 68.42% 83.61% 81.15% 85.46% Ønsker ikke at svare eller ved ikke 2.94% 0.55% 0.24% 0.77% 0.81% 0.49% 0.00% 0.87% Spørgsmål: Til de, der har svaret, at de har brugt internet for mere end et siden, eller at de aldrig har brugt internet: Oplever du, at du g glip af information, tilbud mv., fordi du ikke bruger internet? Fx vejledning fra SKAT, information om togafgange, rabat ved bestilling over internettet. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål AE2. Tabel d. Andel af de, der har anvendt internet inden for det seneste, der har søgt information på en offentlig hjemmeside Anvendt internet: Indenfor den seneste uge 88% 88% 81% 83% 76% Inden for det seneste, men ikke inden for den seneste uge 37% 48% 23% 24% 22% Spørgsmål: Har du som privatperson i de seneste 12 måneder prøvet at søge informationer på offentlige myndigheders hjemmesider fx SKAT, biblioteker, kommune, sundhed.dk mv. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E1a kombineret med C1 og C2. Tabel e. Andel af de, der har anvendt internet inden for det seneste, der har hentet eller printet blanketter fra en offentlig hjemmeside Anvendt internet: Indenfor den seneste uge 59% 59% 58% 60% 51% Inden for det seneste, men ikke inden for den seneste uge 13% 21% 4% 4% 5% Spørgsmål: Har du som privatperson i de seneste 12 måneder prøvet at hente eller printe skemaer/blanketter fra offentlige myndigheders hjemmesider. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E1b kombineret med C1 og C2. 22

23 Tabel f. Kendskab til digital postkasse opdelt efter internetanvendelse Anvendt internet inden for de seneste 3 måneder: - daglig eller næsten daglig 49% 45% 76% 76% 75% - hver uge men ikke hver dag 48% 44% 78% 79% 78% - indenfor seneste 3 mdr. men sjældnere end hver uge 61% 53% 78% 76% 81% Anvendt internet, men ikke de seneste 3 måneder 69% 64% 74% 79% 66% Aldrig anvendt internet 49% 43% 50% 57% 46% Spørgsmål: Fra 2014 bliver det obligatorisk for alle borgere at modtage deres post fra offentlige myndigheder i en digital postkasse vidste du det? It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål E8 kombineret med C1 og C2. Tabel g. Anvendelse af netbank %-andel af de der har anvendt internet inden for de seneste 3 mdr. - daglig eller næsten daglig 90% 91% 85% 87% 75% - hver uge men ikke hver dag 66% 67% 65% 69% 56% - inden for seneste 3 mdr. men sjældnere end hver uge 26% 31% 20% 25% 12% Spørgsmål: Har du indenfor de seneste 3 måneder brugt internetbank til fx betaling af regninger, overførsel af penge mv. It-anvendelse i befolkningen: Spørgsmål C3n kombineret med C2. 23

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Ældres anvendelse af internet 2016 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt.

4. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. It-sikkerhed 53 5. It-sikkerhed Figur 5. Udstedte certifikater til digital signatur.. 8. 6.. Akkumuleret antal 47 3 4 5 6 7 Anm.: Antallet af udstedte digitale signaturer i figuren består af det akkumulerede

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 17 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 Befolkningens brug af internettet. 2006 84 80 78 71 58 55 34 Pct. af befolkningen Anm.: Figuren viser 15 udvalgte europæiske lande. De

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN

Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Digital kommunikation DET MENER ÆLDRE SAGEN Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: 1. Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50

1. Har du hørt at det analoge tv-signal skal slukkes i efteråret 2009, helt præcis den 31.10. 09? Ja % Folkeskole 7 år eller kortere 64 50 kommunik ationsst yrke 113 Illustration 9.1 Kampagneeffekt og informationskløfter Kampagnen Det Nye Tv-Signal (case C) fokuserede fra oktober til december 2008 på at skabe kendskab til, at det analoge

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Befolkningens brug af it 2012 v. 9.

Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Spørgsmål og svarmuligheder til Befolkningens brug af it 2012 v. 9. Nr Spørgsmål Svarkategorier Filter og routing Modul A Adgang til computer og internet i hjemmet INTRO_ Undersøgelsen drejer sig om brug

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet november 2015 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet november 2015 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnede

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Befolkningens brug af internet

Befolkningens brug af internet Befolkningens brug af internet - 1 Befolkningens brug af internet 1 Befolkningens brug af internet 1 Udgivet af Danmarks Statistik 29. april 11 som e-publ ISBN 978-87-51-193-6 ISSN 194-784 Pdf-udgaven

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014

Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk. Udarbejdet december 2014 Tilfredshedsundersøgelse af borger.dk Udarbejdet december 2014 Bag om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført af Peytz Analyse via SurveyMonkey. Besvarelserne er indsamlet via pop-up på borger.dk Overordnet

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Danske tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Danske tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Oktober

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 27 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Befolkningens it-produkter Dette kapitel omhandler befolkningens brug af it. I det første afsnit belyses, hvilke itprodukter befolkningen

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere