Leica RM2235. Rotationsmikrotom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica RM2235. Rotationsmikrotom"

Transkript

1 Leica RM2235 Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2235 V1.3 Dansk - 12/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 BEMÆRK! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtet til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsvejledning gælder ikke for at være tilsikrede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer og produktionsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Leica RM2235 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige anvisninger Sikkerhed Sikkerhedsforskrifter Advarsler Indbyggede sikkerhedssystemer Apparatets komponenter og specifikationer Overbliksbillede - apparatets dele Tekniske specifikationer Tekniske data Ibrugtagning Leveringens omfang Placeringsforskrifter Montering af håndhjulet Isætning af universal-kassetteklemme Isætning af knivholder Betjening Betjeningselementerne og deres funktion Indstilling af snittykkelse Hjul til grovindstilling Mekanisk trimning Retraktion af prøve Prøveholder med finindstilling Indstilling af frivinkel Finjustering af kraftudligningen Fastspænding af prøve Fastspænding af kniven/engangsklingen Skæring Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Afslutningen på det daglige arbejde Ekstraudstyr Montering af holdeanordning til prøveholdere Fast holdeanordning til prøveholdere Orienterbar holdeanordning til prøveholdere Finorienterbar holdeanordning til prøveholdere Hurtigspændesystem Objektklemmer og indsatser Betjeningsvejledning V /2008

5 Indholdsfortegnelse Standard-objektklemme Prismeindlæg Foliespændeklemme, type Foliespændeklemme, type Universal-kassetteklemme Super Mega-kassetteklemme Holder til runde prøver Knivholderstativ og knivholder Knivholderstativ, fast Knivholder E/E-TC Knivholder N/NZ Skæreaffaldsbakke Bundbelysning Bakke Køleelement Universal-mikroskopholder Lup Bestillingsoplysninger Problemløsninger Mulige fejl Funktionsfejl Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesanvisninger Smøring af apparatet Ansvar for mangler og service EC Declaration of Conformity...55 Leica RM2235 5

6 1. Vigtige anvisninger Symboler i teksten og deres betydning Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Oplysninger, dvs. vigtige informationer til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med symbolet. Formålsmæssig anvendelse Leica RM2235 er en håndbetjent rotationsmikrotom til skæring af tynde skiver af prøver af forskellige hårdhedsgrader til brug i rutine- og forskningslaboratorier inden for områderne biologi, medicin og industri. Den er beregnet til skæring af såvel bløde paraffinprøver som hårdere prøver, hvis disse er egnede til manuel skæring. (5) Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål! Brugergruppe Leica RM2235 må kun betjenes af uddannet fagpersonale. Arbejdet med apparatet må først påbegyndes, når brugeren har læst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og er fortrolig med alle tekniske detaljer på apparatet. Apparattype Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på venstre side af apparatet. Fig. 1 6 Betjeningsvejledning V /2008

7 2. Sikkerhed Overhold altid sikkerhedsforskrifterne og advarslerne i dette kapitel. Læs også disse, selv om du allerede er fortrolig med omgangen med og brugen af et Leicaapparat. 2.1 Sikkerhedsforskrifter Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationer om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares sammen med apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i den driftsansvarliges hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. Dette apparat er konstrueret og testet i henhold til Rådets maskindirektiv 98/37/EØF og de gældende sikkerhedsbestemmelser for laboratorieudstyr. Aktuelle informationer om de anvendte normer finder du i CE-overensstemmelseserklæringen på Internettet på hjemmesiden: www. histo-solutions.com For at opretholde denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde de anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Apparatet må kun åbnes og repareres af serviceteknikere, der er autoriseret af Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhedsanordningerne, som producenten har udstyret apparatet med, er kun et grundlag for beskyttelsen mod uheld. Hovedansvaret for arbejde uden uheld påhviler først og fremmest arbejdsgiveren, hos hvem apparatet anvendes, samt de personer, som han har udpeget til at betjene, vedligeholde eller rengøre apparatet. For at sikre, at apparatet virker korrekt, skal de følgende anvisninger og advarsler følges. Leica RM2235 7

8 2. Sikkerhed Advarsler - sikkerhedsforskrifter på selve apparatet Sikkerhedsforskrifter, som er markeret med en advarselstrekant på selve apparatet, betyder, at man ved betjeningen eller udskiftningen af den pågældende del på apparatet skal udføre de korrekte betjeningstrin, sådan som de er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/ tilbehøret. Advarsler - transport og installation Efter udpakningen må apparatet kun transporteres opretstående. Ved transport af apparatet må det ikke bæres i håndhjulets greb, hjulet til grovindstilling eller knappen til indstilling af snittykkelsen. Sikkerhedsindretningerne på apparatet og tilbehøret må hverken fjernes eller ændres. Advarsler - arbejdet med apparatet Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Før afmontering af knivholderen skal kniven/klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven fast. 8 Betjeningsvejledning V /2008

9 2. Sikkerhed Advarsler - arbejdet med apparatet Håndhjulet skal låses og knivskæret afskærmes med fingerbeskyttelsen før enhver form for manipulation af kniven og objekthovedet samt før prøveskift og i arbejdspauserne! Drej ALTID kun håndhjulet i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Bær altid sikkerhedsbriller ved skæring i skøre materialer. Fare for splinter! Der må ikke foretages en finindstilling af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Advarsler - vedligeholdelse og rengøring Bloker altid håndhjulet, før apparatet rengøres! Brug ikke acetone- og xylolholdige opløsningsmidler til rengøring! Ved rengøring må der ikke trænge væske ind i apparatets indre! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og laboratorieforskrifterne overholdes! Leica RM2235 9

10 2. Sikkerhed 2.3 Indbyggede sikkerhedssystemer 5 12 Håndhjulslås Håndhjulet (12) kan låses på to måder: Med armen (3) på højre side af mikrotomgrundpladen kan håndhjulet bremses i næsten alle stillinger. Hjulet bremses, ved at armen drejes imod uret til stillingen. OBS! Bremsearmen (3) skal stå nøjagtigt i stillingen, så håndhjulet bremses rigtigt. Hvis armen bevæges over dette punkt, kan det forekomme, at håndhjulet ikke længere bremses. For at løsne håndhjulsbremsen drejes armen (3) bagud til udgangspositionen. Stilling. 3 For at låse håndhjulet trykkes armen (5) udad, og håndhjulet drejes langsomt videre, indtil det låses fast nøjagtigt i klokken-12-position. Hvis begge bremsesystemer benyttes samtidigt, løsnes bremserne altid ved først at sætte armen (3) i stilling. Ellers kan det forekomme, at armen (5) ikke kan løsnes. Fig Betjeningsvejledning V /2008

11 2. Sikkerhed 7 Knivholder N 8 7 Fingerbeskyttelse på knivholder Alle knivholdere er forsynet med en fastmonteret fingerbeskyttelse (8, 9). Ved hjælp af den kan skæret dækkes fuldstændigt til i alle kniv- og klingepositioner. Knivholder N/NZ Fig. 3 På fingerbeskyttelsen (8) på knivholder N/NZ er der anbragt greb til brug ved forskydning (7) (fig. 3). Skæret dækkes til ved at skyde fingerbeskyttelsens to sider ind mod midten. 11 Knivholder E 9 10 Knivholder E/E-TC Fingerbeskyttelsen på knivholder E/E-TC består af en sammenklappelig bøjle (9). Tildækningen fjernes ved at klappe fingerbeskyttelsesbøjlen (9) op som vist i fig. 4. Knivholder E-TC Spændearmene på knivholder E kan ikke udskiftes. De to spændearme (10, 11) skal altid blive siddende i den viste position, da der ellers i enkelte tilfælde kan forekomme funktionsfejl ved knivholderen. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. 9 Fig. 4 Leica RM

12 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.1 Overbliksbillede - apparatets dele Bakke Hjul til grovindstilling Universalkassettespændeklemme Håndhjulets lås Knivholderstativ, fast Letgående håndhjul aftagelig skæresaffaldsbakke Arm til aktivering af håndhjulsbremsen Spændearm til knivholderstativet Orienterbar prøveholder Vindue til visning af snittykkelsen Drejeknap til indstilling af snittykkelsen Arm til aktivering af mekanisk trimning Knivholder E Sideforskydningens spændearm Fig Betjeningsvejledning V /2008

13 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.2 Tekniske specifikationer Basisapparat med mekanisk trimningsfunktion og håndtag til grovindstilling på siden Rotationsmikrotomet Leica RM2235 er udstyret med et slørfrit mikrometer med lavt vedligeholdelsesbehov, vertikal bevægelse og horisontal objektfremføring via vedligeholdelsesfri rulleføringer. For at forbedre brugersikkerheden er apparatet udstyret med to uafhængige systemer til låsning af håndhjulet. Kraftudligningssystemet, som Leica har patent på, og som kan indstilles af brugeren, kompenserer for den centrifugalkraft, der opstår ved skæring, ved hjælp af en forspændt fjeder. Dette giver et ekstremt letgående håndhjul. Fordel: Det er ikke længere nødvendigt at montere en tung modvægt i håndhjulet, og fjederspændingen kan indstilles individuelt afhængigt af vægten på de anvendte prøveklemmer og prøven. Det system til prøvetilbagetrækning kan aktiveres/deaktiveres af brugeren. Apparatet har således alle fordelene ved prøvetilbagetrækning, men det er samtidigt muligt at arbejde i den såkaldte "frem-/ tilbage-drift", dvs. uden at håndhjulet skal drejes en hel omdrejning. Vi anbefaler, at prøvetilbagetrækningen deaktiveres, når der arbejdes i "frem-/tilbage-drift". Hjulet til grovindstilling er placeret ergonomisk korrekt i forhold til brugeren. (Se kapitel 5.1.2, hvis du vil have flere oplysninger om rotationsretningen) Leica RM

14 3. Apparatets komponenter og specifikationer 3.3 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: Godkendelsessymblolerne for dette apparat sidder på bagsiden af apparatet ved siden af typeskiltet. Driftstemperaturområde: +10 C bis +35 C Temperaturområde ved opbevaring: +5 C til +55 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 % ikke kondenserende Luftfugtighed ved opbevaring: < 80 % Snittykkelsesområde: 1,0-60,0 μm Snittykkelsesindstillinger: Objektfremføring: Vertikal bevægelse: Maks. skæreområde uden retraktion: Maks. skæreområde med retraktion: Retraktion af prøve, kan deaktiveres manuelt: 1,0-10,0 μm i trin af 1,0 μm fra 10,0-20,0 μm i 2,0 μm-trin fra 20,0-60,0 μm i 5,0 μm-trin ca. 24 mm, ± 2 mm 70 mm 69 mm (uden prøve-finindstilling ved 1 μm) 62 mm 200 μm Mål og vægt Bredde (med håndhjul): Dybde (med affaldsbakke): Højde (total): Arbejdshøjde (knivskær): Vægt (uden tilbehør): 413 mm 618 mm 305 mm (med bakke på kappen) 168 mm (målt fra bordet) ca. 37 kg Ekstraudstyr og tilbehør Objekt-finindstilling (ekstraudstyr) horisontalt: 8 vertikalt: 8 Drejelighed: ± 90 Trimningstrin: Forskydning af knivholderstativet nord-syd-forskydning: 10 μm, 50 μm ± 25 mm 14 Betjeningsvejledning V /2008

15 4. Ibrugtagning 4.1 Leveringens omfang Leica RM2235's basisudstyr omfatter følgende dele: 1 Leica RM2235 basisapparat 1 håndhjul, komplet skæreaffaldsbakke vedligeholdelsessæt bestående af: unbrakonøgle med greb, 5 mm unbrakonøgle med greb, 4 mm unbrakonøgle, 3 mm skruetrækker 3x50, længde flaske (50 ml) med olie til drevdele, type pensel med magnet støvkappe betjeningsvejledning DK Det bestilte tilbehør følger med i separat emballage. Sammenlign omhyggeligt forsendelsens pakkeliste og fragtsedlen. Hvis du konstaterer afvigelser, skal du straks henvende dig til din lokale Leica-forhandler. 4.2 Placeringsforskrifter Stabilt, vibrationsfrit laboratoriebord med vandret, jævn bordplade samt et stativ, der er så godt som svingningsfrit. Ingen andre vibrationsfremkaldende apparater i nærheden. Rumtemperatur altid mellem + 10 C und + 35 C. Håndhjulet frit og let tilgængeligt. Anvendelse af apparatet i lokaler, hvor der er eksplosionsfare, er ikke tilladt. Leica RM

16 4. Ibrugtagning Opstilling af apparatet Tag ikke fat i håndhjulets aksel, 5 objekthovedet eller kappen for at transportere apparatet! 6 Løft apparatet (5) ud af emballagens formpolstring (6) ved at tage fat foran på grundpladen 9 og bagved i fordybningen (fig. 6), og stil det på et stabilt laboratoriebord. To glideelementer (9) bag på grundpladen Fig. 6 gør det lettere at flytte apparatet på bordet. Tag fat foran på grundpladen for at flytte apparatet, løft det lidt op, og skub det så på glidefladerne. 4.3 Montering af håndhjulet Håndhjulet skal monteres, før apparatet tages i brug. De dele og værktøjer, der skal bruges hertil, ligger i det medfølgende værktøjssæt a 3 1 Pasfjederen (4) er lagt løst ind i håndhjulsakslen (1) og er transportsikret ved hjælp af en strip. Fjern kabelbinderen (3). OBS! Pasfjederen må ikke falde ud! Sæt håndhjulet (2) på håndhjulsakslen (1) i den viste stilling. Spænd skruen (2a) fast i håndhjulets centrale boring med en str. 4 mm unbrakonøgle (5). Træk beskyttelsesfolien af den selvklæbende afdækningsskive, og anbring afdækningsskiven på håndhjulet. Fig Betjeningsvejledning V /2008

17 4. Ibrugtagning 4.4 Isætning af universal-kassetteklemme 60 Holdeanordningen til prøveholdere fås i to modeller med og uden objektorientering som kan udskiftes med hinanden. Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. 12 Alle objektklemmer, der fås som tilbehør (se kapitel 6 "Ekstraudstyr"), kan sættes ind i hurtigspændesystemet (64). Gå frem på følgende måde: Kør objekthovedet (60) op til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet (12), og aktivér håndhjulsblokeringen Klemmemekanismen løsnes ved at dreje skruen (61) til hurtigspændesystemet (64) mod uret med en 4 mm unbrakonøgle (71) Skub universal-kassetteklemmens (62) føring (63) ind i hurtigspændesystemet (64) fra venstre indtil anslag. Drej skruen (61) med uret indtil anslag for at spænde kassetteklemmen fast. Fig. 8 Da alle objektklemmer, der fås som tilbehør, har den samme føring på bagsiden, indsættes de på samme måde, som det er beskrevet i dette eksempel med universal-kassetteklemmen. Leica RM

18 4. Ibrugtagning 4.5 Isætning af knivholder Detalje: skala til bedre genpositionering af 51 knivholderen ved forskellige prøvehøjder Påsætning af knivholderstativ Drej spændearmen (50) mod uret for at løsne den. Skub knivholderstativet (51) ind i T-stykket (55) på mikrotomgrundpladen (53) med noten (52) på undersiden. Drej spændearmen (50) med uret for at spænde knivholderstativet fast. Knivholderstativet (51) kan forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Dette gør det muligt at bringe knivholderen i en optimal skæreposition i forhold til prøven. På højre side af mikrotomgrundpladen er en skala (54). Ved hjælp af denne er det muligt hurtigere og bedre at bringe knivholderen i den rigtige position i forhold til prøven, når der anvendes forskellige kombinationer af standardprøver og prøveholdere. Bagkanten af knivholderstativet fungerer som reference for skalaen (51). Fig Isætning af knivholder Skru skruen (58) så langt ud ved hjælp af str. 4 mm unbrakonøglen (71), at knivholderen (57) kan bevæges. Sæt knivholderen (57) med not på undersiden på T-stykket (56) på knivholderstativet (51). Spænd skruen (58) igen for at spænde til. 58 Fig Betjeningsvejledning V /2008

19 5. Betjening 5.1 Betjeningselementerne og deres funktion Indstilling af snittykkelse Snittykkelsen indstilles ved at dreje på indstillingsknappen (33) til højre på mikrotomets forside. Drejeknappen har faste indstillinger til alle indstillelige værdier. Indstillingsområde: 1-60 μm fra 1-10 μm i trin på 1 μm fra μm i trin på 2 μm fra μm i trin på 5 μm. Den indstillede snittykkelse kan aflæses på skalaen (34). Den snittykkelse, der er valgt på skalaen, skal stemme overens med den røde markør (38) Hjul til grovindstilling Fig. 11 Fig. 12 Apparatet kan bestilles enten med højreløb (med uret) eller med venstreløb (mod uret). Den valgte rotationsretning begyder "fremad" og betragtes ud fra prøvens fremføringsbevægelse hen mod kniven. Grovindstillingens funktion er at bevæge objektet hurtigt horisontalt fremad - hen til kniven og tilbage væk fra kniven. Når objektet når hen til det bageste eller forreste endestop, kan hjulet til grovindstilling kun drejes med stort besvær. Når mikrotomet når til det forreste endestop, ændres indstillingen ikke yderligere. Hjulet til grovindstilling drejer sig, når der skæres. Det må derfor ikke blokeres, når der drejes på håndhjulet, da der i så fald ikke nogen ændring af indstillingen og dermed heller ikke noget snit. Leica RM

20 5. Betjening Magnet til fastholdelse af str. 4mm unbrakonøglen Retraktion deaktiveres ved at dreje noten, så den står vandret (off). Retraktion aktiveres ved at dreje noten, så den står lodret (on) Retraktion af prøve Retraktion af prøven skåner kniven og prøven. Når retraktion er aktiveret, trækkes objektet 200 μm tilbage efter skærebevægelsen, mens objektholderen kører tilbage i den øverste udgangsposition. Før den nye snittykkelse indstilles, skal apparatet indstilles med retraktionsværdien. Retraktion af prøven kan efter behov deaktiveres ved hjælp af den medfølgende kærvskruetrækker på bagsiden af apparatet (fig. 13). Før retraktion af prøven aktiveres eller deaktiveres, skal objekthovedet køres hen til øverste endestop ved at dreje håndhjulet. Fig Mekanisk trimning RM2235 er udstyret med mekanisk trimning. Trimningsarmen har 3 positioner (0, 10 μm, 30 μm). Punkterne (36) markerer de to trimningstrin: = 10 μm = 30 μm 36 Fig. 14 Hold armen trykket ned for at aktivere trimning i en af de to positioner. Efter hver omdrejning med håndhjulet sker der en indstilling med 10 μm eller 30 μm. Når armen slippes, bevæger den sig automatisk tilbage i udgangspositionen (nulstilling). Trimningsfunktionen er nu deaktiveret. Den indstillede snittykkelse lægges ikke til den valgte trimningsværdi. Hvis den indstillede snittykkelse er større end den valgte trimningsværdi, ændres indstillingen til snittykkelsen. 20 Betjeningsvejledning V /2008

21 5. Betjening Prøveholder med finindstilling Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan anvendes (indsættes) i den finorienterbare prøveholders hurtigspændeanordning Objektorienteringen gør det muligt at udføre en simpel korrektion af prøveoverfladens position ved fastspændt prøve. Orientering af prøven Der må ikke foretages en orientering af prøven i retraktionsfasen. Før det efterfølgende snit ændres indstillingen til fremføring med refraktionsværdien PLUS til den indstillede snittykkelse. Der er her en risiko for, at prøve og kniv beskadiges! Fig. 15 Visning af nulstilling For bedre at vise nulstillingen har orienteringen to røde indikatorer (32). Når begge indikatorer er synlige, og begge stilleskruer er i nulstilling (modstandspunkt, hvid markering på " "), er prøven i nulstilling. Ved anvendelse af de store objektklemmer (50 x 55 mm) kan finindstillingen af prøven på 8 i nord-sydretning ikke udnyttes fuldstændigt. Den anvendelige vinkel er her på ca. 4. Kør objekthovedet til det øverste endestop, og aktivér håndhjulsblokeringen. Drej excenterarmen (29) fremad for at løsne klemmemekanismen. Finindstil prøven i nord-syd-retning med stilleskrue (30), og finindstil prøven i østvest-retning med stilleskrue (31). Én omdrejning med skruen hælder prøven 2. I hver retning er 4 omdrejninger = 8 mulige. Nøjagtigheden er ca. ± 0,5. Som en hjælp er der en hvid markering på grebet, og man mærker et modstandspunkt ved drejning. Drej excenterarmen (29) tilbage for at fiksere finindstillingen. Leica RM

22 5. Betjening 5.2 Indstilling af frivinkel Indeksstregerne (0, 5 og 10 ) til indstilling af frivinkel (59.1) sidder på knivholderens højre side (57) På den højre side af knivholderstativet (51) sidder der ligeledes en indeksstreg (59.2), der fungerer som referencepunkt ved indstilling af frivinkel. Detalje: skala til indstilling af frivinkel 58 Skru skruen (58) så langt ud ved hjælp af str. 4 mm unbrakonøglen (71), at knivholderen (57) kan bevæges. Forskyd knivholderen ved hjælp af indeksstregerne, indtil indeksstregen for den ønskede indstilling står over knivholderstativets indeksstreg. Eksempel: Figuren viser en frivinkel på Den anbefalede indstilling af knivholderens frivinkel for knivholder E er ca. 5. Fasthold knivholderen i denne position, og spænd skruen (58) igen for at klemme knivholderen fast. Fig Betjeningsvejledning V /2008

23 5. Betjening 33 Vigtigt! Drej aldrig skruen mere end en 1 / 2 omdrejning ad gangen. Fig Finjustering af kraftudligningen I tilfælde af at der monteres andet tilbehør med en afvigende vægt på objekthovedet (33), er det nødvendigt at kontrollere, om kraftudligningen skal justeres igen. Kontrol af den korrekte indstilling: Monter det nye tilbehør, og spænd prøven op. Stil objekthovedet i halv højde af den vertikale bevægelse ved at dreje på håndhjulet (fig. 17). Hvis objekthovedet bliver stående nøjagtigt i denne position, er indstillingen korrekt. Hvis objekthovedet bevæger sig (stiger eller synker) er en finjustering påkrævet. Hvis kraftudligningen ikke justeres, kan det resultere i personskader ved arbejdet. Justeringen udføres med skruen (34), der er tilgængelig, når affaldsbakken på undersiden af mikrotomens grundplade er taget af. Brug den medfølgende str. 5 mm unbrakonøgle (med greb!) til at justere med. 34 Hvis objekthovedet bevæger sig nedad, skal skruen drejes ca. 1 / 2 omdrejning i urets retning. Hvis objekthovedet bevæger sig opad, skal skruen (34) drejes ca. 1 / 2 omdrejning imod urets retning. Fortsæt denne procedure, indtil objekthovedet ikke længere bevæger sig, når håndhjulet slippes. Fig. 18 Leica RM

24 5. Betjening 5.4 Fastspænding af prøve Spænd altid først prøven og DEREFTER kniven eller klingen fast. Før hver manipulation på kniv/klinge og prøve samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Anbring objektklemmerne i den højeste position ved at dreje håndhjulet. Lås håndhjulet (bring armen (5), fig. 2 i indgreb), og aktivér bremsen. Sæt prøven i objektklemmen. Isætning af prøven i de forskellige objektklemmer og prøveholdere er beskrevet udførligt i kapitel 6 "Ekstraudstyr". 5.5 Fastspænding af kniven/engangsklingen Vær forsigtig ved omgangen med mikrotomknive og engangsklinger. Skæret er ekstremt skarpt og kan medføre alvorlige personskader! Sæt forsigtigt kniv eller engangsklinge i knivholderen, og spænd den fast. Sørg for, at klingen spændes op fuldstændigt parallelt med den øverste kant af tilholderpladen. (Se kap , fig. 33) Isætning af klinge/kniv i de enkelte knivholdere er beskrevet udførligt i kapitel 6 "Ekstraudstyr". 24 Betjeningsvejledning V /2008

25 5. Betjening 5.6 Skæring Drej altid håndhjulet jævnt i urets retning, da bremsen i modsat fald ikke fungerer korrekt. Håndhjulets drejehastighed skal være tilpasset til prøvens hårdhed. Ved prøver af en større hårdhed skal der arbejdes med en lavere hastighed. Skæring af prøven (trimning) Fjern skiverne Kør prøven hen til bageste endestop ved at dreje hjulet til grovindstilling. Skub knivholderen på knivholderstativet, så den placeres lige foran objektet. Finindstil prøveoverfladens position (kun ved orienterbar prøveholder). Frigør blokeringen af håndhjulet, eller deaktivér håndhjulslåsen. Vælg det ønskede trimningstrin med trimningsarmen. Påbegynd skæring ved at dreje håndhjulet. Afslut skæringen, når det ønskede prøveniveau er opnået. Slip trimningsarmen. Indstil den ønskede snittykkelse, eller kontrollér den indstillede værdi på skalaen. Ved skæring bør der altid bruges et andet sted på skæret end ved trimning. Det opnås ved at forskyde kniven/klingen i knivholderen. Ved brug af knivholder E med sideforskydning er det tilstrækkeligt at forskyde knivholderen til siden. For at skære skal håndhjulet drejes jævnt med uret. Sørg for ikke at blokere hjulet til grovindstilling, når håndhjulet drejer! Ellers sker der ingen indstilling af snittykkelsen, og der vil derfor ikke blive foretaget et snit. Fjern snittene, og præparer dem. Leica RM

26 5. Betjening 5.7 Prøveskift og afbrydelse i arbejdet Før hver ændring af kniv og objekthoved samt før hvert prøveskift og i arbejdspauserne skal håndhjulet låses og knivskæret tildækkes med fingerbeskyttelsen! Kør prøven til det øverste endestop, og aktivér den mekaniske håndhjulsblokering. Tildæk skæret med fingerbeskyttelsen. Tag prøven ud af objektklemmen, og isæt evt. en ny prøve. Kør objektklemmerne så langt tilbage ved hjælp af hjulet til grovindstilling, at der kan skæres en ny prøve. 5.8 Afslutningen på det daglige arbejde Kør prøven til det øverste endestop ved at dreje på håndhjulet, og aktivér håndhjulsblokeringen. Før afmontering af knivholderen skal klingen altid fjernes først. Ubrugte knive skal altid opbevares i knivkassen! Læg aldrig knivene med skæret opad, og forsøg aldrig at gribe en faldende kniv! Tag klingen ud af knivholderen, og skub den ind i holderen i bunden af dispenseren, eller tag kniven ud af knivholderen, og læg den i knivkassen. Tag prøven ud af objektklemmen. Læg det omkringliggende skæreaffald i skæringsaffaldsbakken, og tøm den. Rengør apparatet (se kapitel 8.1). 26 Betjeningsvejledning V /2008

27 6. Ekstraudstyr 6.1 Montering af holdeanordning til prøveholdere Sammen med basisapparatet leveres afhængigt af bestillingen den orienterbare eller den faste holdeanordning til prøveholdere, der skal monteres først. Alle objektklemmer, der fås som tilbehør, kan indsættes i begge holdeanordninger til prøveholdere. Aktivér den mekaniske håndhjulsblokering, før holdeanordningen til prøveholdere monteres! Fast holdeanordning til prøveholdere Skru den faste holdeanordning til prøveholdere (4) på objekthovedet (3): Fjern skruen (1), sæt derefter holdeanordningen til prøveholdere (4) på objekthovedet (3) forfra, og spænd skruerne (2) med str. 3 mm unbrakonøglen. Stik derefter skruen (1) ind i siden, og spænd den kort med str. 4 mm unbrakonøglen. 1 Fig. 19 Fjern tidligst gummiringen, når holdeanordningen til prøveholdere er sat på objekthovedet! 1 2 Fig. 20 Leica RM a 5b b 9b 10 Sæt til sidst svalehaleholderen (2) på, og fastgør den ved at skrue de 4 skruer (1) ind med en str. 3 mm unbrakonøgle. 9a 9a Orienterbar holdeanordning til prøveholdere Drej excenterbolten (6) mod uret for at løsne den. Skru trykstykket (5) helt ud med en kærvskruetrækker, og træk det ud med fjederen (5a) og stiften (5b). Skru stilleskruerne (3) og (4) helt ud. Sæt den orienterbare holdeanordning til prøveholdere på som vist. Sæt skruerne (7+8) ind i boringen (2 skruer (8) er tilgængelige gennem boringen (9a)), og skru dem ensartet ind med 3 mm unbrakonøglen. Sæt fjederen (5a) og stiften (5b) ind i trykstykket (5) med den fladeste side. Skru trykstykket helt ind med kærvskruetrækkeren. Skru stilleskruerne (3+4) helt ind igen. 27

28 6. Ekstraudstyr Finorienterbar holdeanordning til prøveholdere Før den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere kan monteres, skal de 4 skruer (10) løsnes (str. 3 mm unbrakonøgle), og holdeanordningen til prøveholdere tages forsigtigt af grundpladen (9) Skru grundpladen fast på objekthovedet (12) med de 4 medfølgende skruer (11) og en str. 3 mm unbrakonøgle. 11 Skru nu den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere på objekthovedet med de 4 skruer (10) og str. 3mm unbrakonøglen. Når den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere ikke anvendes, skal grundpladen og de 4 skruer (11) løftes af sammen med den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere! Fig Betjeningsvejledning V /2008

29 6.1.4 Hurtigspændesystem 6. Ekstraudstyr A Anvendes som prøveholder sammen med den finorienterbare holdeanordning til prøveholdere med nulpunktsindikatorer eller den orienterbare holdeanordning til prøveholdere. Skru de 4 skruer (13) ind i boringen med en str. 2,5 mm unbrakonøgle, og spænd dem fast. 13 A Fig. 22 Leica RM

30 6. Ekstraudstyr 6.2 Objektklemmer og indsatser Alle objektklemmer, der kan fås som tilbehør, kan monteres på både prøveholdere med og prøveholdere uden finindstillingsmulighed Standard-objektklemme Standardobjektklemmen fås i to størrelser: 40 x 40 mm og 50 x 55 mm. Den bruges til direkte fastspænding af rektangulære prøveblokke. Derudover fungerer den som holder for foliespændeklemmerne. Drej fingerskruen (66) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (68) nedad. Anbring prøven (67) i den ønskede stilling. Drej fingerskruen (66) med uret, og bevæg den nederste kæbe opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt. Fig Prismeindlæg Prismeindlægget (70) sættes ind i standardobjektklemmens nederste bevægelige kæbe. Den bruges til fastspænding af runde prøver. Drej fingerskruen (66) mod uret, og før den nederste bevægelige kæbe (68) nedad. Sæt prismeindlæggets (70) tap (70.1) i boringen (69) på den nederste kæbe (68). Isæt prøven i den ønskede position. Drej fingerskruen (66) med uret, og drej den nederste kæbe med prismeindlægget opad, indtil prøven er spændt fast og sidder stabilt Fig Betjeningsvejledning V /2008

31 6. Ekstraudstyr Foliespændeklemme, type 1 Foliespændeklemmen, type 1, er egnet til meget små og tynde foliestykker samt flade, kantede prøver. Foliespændeklemmen sættes ind i standardobjektklemmen Fastspænding af folier Bevæg den bevægelige kæbe (74) mod højre ved at dreje gevindtappen med en str. 4 mm unbrakonøgle (71). Sæt folien (72) fast mellem den bevægelige kæbe (74) og den faste kæbe (73). Drej den bevægelige kæbe (74) mod den faste kæbe (73) med unbrakonøglen for at spænde folien fast. Indsæt foliespændeklemmen (75) i standardobjektklemmen som vist. Drej fingerskruen (66) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt Fastspænding af flade, kantede prøver Ved kantede prøver indsættes den medfølgende korte gevindtap (77) i stedet for den lange gevindtap (76). Fig. 25 Drej den lange gevindtap (76) ud ved at dreje den til venstre med str. 4 mm unbrakonøglen (71). Drej den korte gevindtap (77) ind i boringen Anbring prøven (67) mellem den bevægelige kæbe (74) og den faste kæbe (73). Tryk den bevægelige kæbe (74) mod den faste kæbe (73) ved at skrue gevindtappen (77) ind for at spænde prøven fast. Anbring foliespændeklemmen i standardobjektklemmen som vist. 77 Drej fingerskruen (66) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt. 67 Fig. 26 Leica RM

32 6. Ekstraudstyr Foliespændeklemme, type 2 Foliespændeklemmen, type 2, er velegnet til fastholdelse af foliebånd. Foliespændeklemmen sættes ind i standardobjektklemmen Skru de tre skruer (81) lidt ud med en str. 4 mm unbrakonøgle (71) for at åbne kæberne (78) og (79). Skub foliebåndet (72) ind mellem den bevægelige kæbe (79) og den faste kæbe (78) bagfra. Skru først den mellemste skrue og derefter de to yderste skruer (81) ind med unbrakonøglen (71) for at spænde folien fast. Sæt foliespændeklemmen (82) ind i standardobjektklemmen, så den skrå flade (80) peger mod højre eller venstre på bagsiden. Drej fingerskruen (66) med uret, indtil foliespændeklemmen er spændt fast og sidder stabilt. Fig Betjeningsvejledning V /2008

33 6. Ekstraudstyr Universal-kassetteklemme Alle gængse kassetter kan spændes fast horisontalt eller vertikalt i universal-kassetteklemmen (UKK). Laboratoriepersonalet SKAL kontrollere, at kassetten sidder korrekt fast, før der skæres. Træk armen (60) fremad. Ilæg kassetten (65) horisontalt eller vertikalt. Slip armen (60) for at spænde kassetten fast. Fig. 28 Universal-kassetteklemme, isafkølet a Anvend kun den isafkølede universalkassetteklemme sammen med den ikke-orienterbare holdeanordning til prøveholder! Isterninger kan laves med den medfølgende Paraflexform (a). Hurtigspændesystem (b) se side 29. b Fig. 29 Leica RM

34 6. Ekstraudstyr Super Mega-kassetteklemme Fig. 30 Montering af Super Mega-kassetteklemme Super Mega-kassetteklemmen bruges fortrinsvis med den faste holdeanordning til prøveholdere. Gå frem på følgende måde: Fjern tidligst gummiringen (5), når holdeanordningen til prøveholdere er sat på objekthovedet! Skru den faste holdeanordning til prøveholdere (4) på objekthovedet (3): Fjern skruen (1), sæt derefter holdeanordningen til prøveholdere (4) på objekthovedet (3) forfra, og spænd skruerne (2) med str. 3 mm unbrakonøglen. Stik derefter skruen (1) ind i siden, og spænd den kort med str. 4 mm unbrakonøglen. Skub Super Mega-kassetteklemmen fra venstre side ind i den faste holdeanordning til prøveholderes svalehaleføring, og spænd nu skruen (1). Når den orienterbare holdeanordning til prøveholdere med det faste knivholderstativ anvendes, skal orienteringen være i "0"-position, og afdækningen til bundbelysningen skal være skruet af. (Der er fare for kollision, hvis dette ignoreres!) Anvend ALDRIG Super Mega-kassetteklemmen med bundbelysning! 34 Betjeningsvejledning V /2008

35 6. Ekstraudstyr Holder til runde prøver Holderen til runde prøver bruges til at holde runde objekter fast med. Der findes indsatser til runde prøver med en diameter på 6, 15 og 25 mm Fjern spænderingen (90) ved at dreje mod uret, så du kan indsætte den tilsvarende indsats (89.1-3). Læg den nødvendige indsats i spænderingen (90), og skru spænderingen på gevindet (91) ved at dreje den med uret. Isæt prøven (67), og drej spænderingen (90) med uret for at spænde den fast Indsæt stiften (92) i boringen (93), og drej den mod uret for at løsne klemningen, så du kan foretage den nødvendige orientering af den fastspændte prøve. Nu kan prøven drejes, så den ønskede side peger opad. Drej stiften (92) med uret for at fiksere finindstillingen. Fig. 31 Leica RM

36 6. Ekstraudstyr 6.3 Knivholderstativ og knivholder 94 Alle spændearmenes plastgreb på apparatet og knivholderne kan drejes i den position, der er mest bekvem for brugeren. Det gøres ved at trække grebet (94) ud, holde det fast i udtrukket position og dreje det i den ønskede position. Når det slippes, går det automatisk i indgreb. Fig Knivholderstativ, fast Forskydning af knivholderstativet Knivholderstativet (fast) (51), der består af én del, kan forskydes frem og tilbage på mikrotomgrundpladen. Nord-syd-forskydningen gør det muligt at bringe knivholderen hen til prøven i den optimale skæreposition. 51 Klemmemekanismen løsnes ved at dreje spændearmen (50) til højre på mikrotomgrundpladen mod uret. Skub knivholderstativet med knivholder frem eller tilbage. Drej spændearmen (50) med uret for at spænde knivholderstativet fast. 50 Fig Betjeningsvejledning V /2008

37 6. Ekstraudstyr Knivholder E/E-TC Knivholderen E-TC er egnet til TC-65- engangsklinger af hårdmetal. Knivholder E-TC Før klingen isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Isætning af klinge, knivholder E og E-TC Klap fingerbeskyttelsen (9) ned. Den højre spændearm (10) skal vippes ned, før klingen kan isættes. Skyd forsigtigt klingen ind fra siden. Sørg for, at klingen spændes op fuldstændigt parallelt med den øverste kant af tilholderpladen. Klap spændearmen (10) op for at spænde klingen fast Fig. 34 Knivholder E er velegnet til konventionelle engangsklinger af alle gængse fabrikater. Den fås i to udførelser: til smalbåndsklinger og til bredbåndsklinger. Knivholderen har en sideforskydning, for at hele klingens bredde kan udnyttes. 11 Knivholder E 9 10 Spændearmene på knivholderen kan ikke udskiftes. De to spændearme (10, 11) skal altid blive siddende i den viste position, da der ellers i enkelte tilfælde kan forekomme funktionsfejl ved knivholderen. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. Fig. 35 Leica RM

38 6. Ekstraudstyr Knivholder E 10 Sideforskydning (kun knivholder E) Sideforskydningen gør det muligt at udnytte hele klingens skær i dens fulde længde uden derved at ændre på knivholderens indstillinger. knivholder E består af segmentbuen A (med arm (11)) samt spændeenheden B (med arm (10) og udkastningshjælp (13)). Yderste venstre og højre position samt midterstillingen markeres hver af et modstandspunkt. Drej armen (11) til venstre på knivholderen fremad for at løsne klemmemekanismen. Forskyd knivholderen sideværts. Drej armen (11) bagud for at spænde klemmemekanismen. A B 12 Fig. 36 Oplysning om knivholder E Knivholderen E er en vigtig præcisionskomponent, hvor kvaliteten og en præcis indstilling efterfølgende påvirker mikrotomens samlede funktion. Ved funktionsfejl eller skader på spændeenheden er det altid nødvendigt at udskifte spændeenheden inklusive den tilhørende spændearm. Leica Biosystems tilbyder nye spændeenheder til specialpris ved skader på spændeenheden, der er sket efter garantiens udløb. På den måde har kunden sikkerhed for, at apparatet fungerer perfekt i mange år. Indstilling af spændeenhedens klemmemekanisme på segmentbuen For at sikre et perfekt skæreresultat skal spændeenheden B være klemt fast på segmentbuen A. Fastspændingen sker ved hjælp af en excenter på armen (11). Tilspændingskraften indstilles med indstillingsskruen (12) på undersiden af segmentbuen. Klemmemekanismen indstilles, så spændearmen kan drejes til anslag med stadigt stigende modstand. Indstil klemmemekanismen med 2,5-mm unbrakonøglen på gevindtappen (12), så armen i starten bare drejer helt rundt, når den aktiveres. Skru gevindtappen (12) en anelse videre (ca. 1 / 4 omdrejning mod venstre eller højre), og kontrollér derefter, at armen ikke bare drejer helt rundt, men heller ikke spænder "hårdt" imod. (Der findes en kort videofilm om dette på sprogcd'en.) 38 Betjeningsvejledning V /2008

39 6. Ekstraudstyr Knivholder E med flydekar til smalbånds- hhv. bredbåndsklinger Knivholderen E med flydekar fås både til smalbånds- og bredbåndsklinger. Fingerbeskyttelsen på knivholderen E består af en rød, opklappelig bøjle (9). Klap fingerbeskyttelsesbøjlen (9) op som vist på illustrationen for at tildække skæret. Fig. 37 Spændearmene på knivholderen kan ikke udskiftes. De to spændearme (10 og 11) skal altid blive siddende i den viste position, da der ellers i enkelte tilfælde kan forekomme funktionsfejl ved knivholderen. Spændearm til klingen (10) til højre, spændearm til sideforskydning (11) til venstre. Anvendelse Opsvømning af tynde paraffinsnit (f.eks. til efterfølgende udførelse af immunfarvninger) på vandets overflade. Strakte paraffinsnit kan fjernes fra vandets overflade med objektglas. Karret fyldes med vand op til klingen. Fjern skæringsaffaldet fra karret efter trimningen, og lav snittene, der skal præpareres. Snittene, der svømmer på vandets overflade, kan fjernes med objektglasset. Fig. 38 Leica RM

40 6. Ekstraudstyr Knivholder N/NZ Knivholderne N og NZ er velegnede til standardknive af stål og hårdmetal, profil c og d, op til en længde på 16 cm. Højdeindstillingen gør det muligt at anvende knive, som er blevet efterslebet flere gange, uden problemer. Montering af knivstøtte Skub fingerbeskyttelsen (8) indad. Monter knivstøtten (46) i den viste position på skruerne til højdeindstilling (skjult). De flade ender på skruerne til højdeindstilling skal sidde i slidserne på begge ender af knivstøtten. Før kniven isættes, skal knivholderen og knivholderstativet være monteret i apparatet! Knivholder N Til fastholdelse af konventionelle knive op til en længde på 16 cm. Detalje: Kniv isat og indstillet Knivholder NZ Til fastholdelse af konventionelle knive og hårdmetalknive op til en længde på 16 cm. Knivtilholderplade (56) for ekstrem stabilitet og fuld udnyttelse af knivskæret Fig Betjeningsvejledning V /2008

41 6. Ekstraudstyr Ilægning af kniven Drej fingermøtrikkerne (48) på højre og venstre side af knivholderen fremad modsat hinanden, og bevæg knivstøtten helt ned ved hjælp af skruerne til højdeindstilling, så knivskæret ikke beskadiges, når kniven isættes. Drej klemskruerne (49) mod uret, så de rager langt ud. Tag fat om kniven (47) på knivryggen, og før den forsigtigt ind fra siden med skæret opad. Højdeindstilling af kniven Ved indstilling af frivinklen skal knivens skær sidde så nøjagtigt som muligt i knivholderens drejningsakse. Anlægskanten på de bageste spændekæber (39) bruges til orientering ved indstilling af den rigtige knivhøjde. Knivens skær skal være justeret parallelt hermed. Drej fingerskruerne (48) ensartet bagud, indtil knivskæret ligger parallelt med anlægskanten (39) (se illustreret detalje) på den bageste spændekæbe. Drej de to klemskruer (49) regelmæssigt ind med uret for at spænde kniven fast (47). Forskydning af kniven Skub fingerbeskyttelsen (8) indad. Klemskruerne (49) løsnes ved at drejes mod uret. Forskyd kniven (47) sideværts mod højre eller venstre. Spænd kniven (47) fast ved altid at dreje den af de to klemskruer (49) med uret, som sidder på den side, som kniven blev forskudt til. Leica RM

42 6. Ekstraudstyr 6.4 Skæreaffaldsbakke 53 Skyd affaldsbakken (18) på mikrotomgrundpladen (53) forfra, indtil den holdes af to magneter (39) (foran på mikrotomgrundpladen). Affaldsbakken tages af, ved at man løfter den lidt og trækker den bagud Fig Bundbelysning Bundbelysningen sættes i foran i knivholderstativet i én del. Løsn to skruer (1) med en skruetrækker, og tag dækpladen (2) af. Sæt bundbelysningen (3) ind i udsparingen. Sæt stikket (4) til bundbelysningen i hunstikket (5) på mikrotomet, og forbind netdelens stik med lysnettet. Bundbelysningen lyser, når mikrotomen er tændt på lysnetkontakten. Fig. 41 Anvend ALDRIG bundbelysning sammen med Super Mega-kassetteklemmen! 42 Betjeningsvejledning V /2008

43 6. Ekstraudstyr 6.5 Bakke Bakken sættes på mikrotomens kappe, så de små fødder på undersiden passer ned i udsparingerne på kappen. Den bruges til at lægge de anvendte redskaber ved skæringen samt de afskårne prøver i. Fig Køleelement 98 Køleelementet består af en køleplade (98) og en isoleringsskål (99). Køleelementet har til formål at afkøle paraffinprøver (eller at holde dem kolde). Der kan køles op til 35 standardkassetter samtidigt. Det tager ca. 20 min. at nedkøle prøverne fra rumtemperatur (ca. 20 C) til "skæretemperatur". Køleeffekten afhænger af den omgivende temperatur og af mængden af prøver, der skal nedkøles. Isoleringsskålen kan sættes på mikrotomens kappe lige som bakken eller kan placeres ved siden af apparatet Fig. 43 Når køleelementet skal anvendes på apparatet, skal bakken (fig. 39) tages af. Tag kølepladen ud af isoleringsskålen, og lad den helst ligge natten over (dog mindst seks timer) i en dybfryser ved ca. -23 C. Sæt kølepladen og isoleringsskålen sammen igen, og placer elementet på laboratoriebordet eller apparatet. Leica RM

44 6. Ekstraudstyr 6.7 Universal-mikroskopholder a Pak alle tilbehørsdele i kartonen ud, og kontrollér, at alle dele medfølger d e 4 Fig Basisplade med boring (a) 2 - Vertikalsøjle med cylinderskrue (b) str. 8 og underlægs-stjerneskive (c) 3 - Horisontalarm med krydsled (d) og støttering (e) 4 - Underlagsplade, stor (til RM2235, RM2245 og RM2255) 5 - Underlagsplade, lille (til RM2265) 6 - Unbrako-stiftnøgle, str undersænkskruer, til montering af underlagsplade 6 - Unbrako-stiftnøgle, str. 8 c b 5 Fig. 45 Montering af universal-mikroskopholderen 1. Montering af grundplade Vælg afhængigt af den mikrotom, der skal anvendes senere, en stor (5) eller en lille (4) underlagsplade. Skru denne fast på basispladen med de medfølgende 4 undersænkskruer (7), idet du bruger unbrako-stiftnøglen, str. 3 (6). Fig Betjeningsvejledning V /2008

45 6. Ekstraudstyr c b Fig Montering af vertikalsøjlen Stik cylinderskruen (b) ind i boringen på basispladen fra undersiden. Sæt nu underlægsstjerneskive (c) på cylinderskruen oppefra. Skru derefter den forsølvede vertikalsøjle (2) fast på oversiden af basispladen, og stram den med unbrako-stiftnøglen, str Stjerneskiven skal anbringes mellem basispladen og vertikalsøjlen, så det undgås, at søjlen drejer utilsigtet. A Akut risiko for tipning! Stil straks efter monteringen af vertikalsøjlen mikrotomen på basispladen, så mikrotomens forreste fødder står i de plane fordybninger (A). f Fig h d e g 3. Montering af horisontalarmen Sæt først støtteringen (e) på vertikalsøjlen, og placér den, så spændemøtrikken (f) vender bagud - stram spændemøtrikken. Sæt nu krydsleddet (d), der ligger på den, på. Sørg for, at stopskruen (g) vender mod den højre side af basispladen - horisontalarmen skal sidde centreret over mikroskopet. Skyd horisontalarmen (3) med den flade side mod stopskruen (g) ind i krydsleddet (d), og skru den fast. Se nærmere om tilslutning og betjening af mikroskopet, luppen eller koldlyskilden i de dertil hørende betjeningsvejledninger. Fig. 49 Leica RM

46 6. Ekstraudstyr 6.8 Lup 1 2 Luppen giver en forstørrelse på 2 gange og kan anvende sammen med alle Leica rotationsmikrotomer i 22-serien. 4 Fig. 50 Løsn skruen (3) på mikroskopholderens horisontalarmen ved at skrue den mod uret. Stik det sølvfarvede tilslutningsstykke (1) ind til anslaget. Stram skruen (3). Adapteren (2) muliggør monteringen af en glasfiber-lysleder. 3 Fig. 51 Justér luppositionen efter prøven, der skal bearbejdes. Om nødvendigt kan luppen også drejes helt til siden. Beskyt altid lupglasset mod direkte sollys! Ved direkte sollys kan glasset virke som et brændglas. Brandfare! Fig. 52 Anvend den medfølgende beskyttelsesdæksel (4) som tildækning. 46 Betjeningsvejledning V /2008

47 6. Ekstraudstyr 6.9 Bestillingsoplysninger Holdeanordning til prøveholdere, fast, sølv Holdeanordning til prøveholdere, orienterbar, sølv Holdeanordning til prøveholdere, orienterbar, med 2 nulpunktsindikatorer, sølv Hurtigspændesystem, komplet Knivholderstativ fast, sølv Knivholder N RM22xx, sølv Knivholder NZ RM22xx, sølv Knivholder E smalbånd RM22xx, sølv, med udkastningshjælp Knivholder E bredbånd RM22xx, sølv, med udkastningshjælp Knivholder E smalbånd flydekar RM Knivholder E bredbånd flydekar RM Knivholder E-TC RM22xx, sølv Standardspændeklemme med adapter 50x60 sølv Standardspændeklemme med adapter 40x40 sølv Prisme til standardklemme, sølv Universal-kassetteklemme, med adapter RM2125, sølv Universal-kassetteklemme - isafkølet Mega-klemme RM22xx, komplet, sølv Folieklemme type 1, sort Folieklemme type 2, sort Rundprøveholder, sølv Rundprøveholder med adapter og 3 spænderinge, sølv Spændering til rundprøveholder, D = 6 mm Spændering til rundprøveholder, D = 15 mm Spændering til rundprøveholder, D = 25 mm Leica RM

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2235. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2235 Rotationsmikrotom Leica RM2235 V 2.1, dansk 11/2015 Bestil.nr.: 14 0500 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.1, Dansk - 10/2012 Best.-nr. 14 0457 80103 RevB Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V2.2 RevC, Dansk - 11/2013 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2245. Rotationsmikrotom

Leica RM2245. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Brugsanvisning V1.7 Rev A, Dansk - 09/2011 Bestil.nr. 14 0501 80103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Leica RM2265. Rotationsmikrotom

Leica RM2265. Rotationsmikrotom Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning V1.4 Dansk - 02/2007 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK! De informationer, talangivelser,

Læs mere

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2245. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2245 Rotationsmikrotom Leica RM2245 V2.2, Dansk - 11/2015 Bestil.nr. 14 0501 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

Leica SM2010 R. Slædemikrotom

Leica SM2010 R. Slædemikrotom Leica SM2010 R Slædemikrotom Betjeningsvejledning Leica SM2010 R V 1.2 Dansk - 09/2008 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. BEMÆRK!

Læs mere

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

RM2265. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning RM2265 Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2265 V 1.8 RevC, Dansk 07/2013 Bestil.nr.: 14 0503 80103 RevC Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica RM2125 Leica RM2125 RT

Leica RM2125 Leica RM2125 RT Leica RM2125 Leica RM2125 RT Rotationsmikrotom Betjeningsvejledning Leica RM2125 / RM212 5 RT V2.3 Dansk 02/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning

Leica RM2125 RTS. Rotationsmikrotom. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica RM2125 RTS Rotationsmikrotom Brugsanvisning Leica RM2125 RTS V 2.3, Dansk - 09/2016 Bestil.nr. 14 0457 80103 RevF Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Jazz 510/610 Tværstang

Jazz 510/610 Tværstang Jazz 510/610 Tværstang da Ganghjælpemidler Servicemanual 1 Generelt IdaI 1.1 Om denne manual Denne manual hører til hjælpemidler fra Invacare og indeholder vigtige anvisninger om håndtering og samling.

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE Trin 1: Lås stolen op. 01 VIPPELÅS Trin 2: Justér stolen efter din krop. 02 VIPPEMODSTAND 03 SÆDEDYBDE 04 RYGLÆNSHØJDE Trin 3: Justér stolen til din arbejdsmåde. 05 SIDDEHØJDE 06 RYGLÆNSVINKEL 07 ARMLÆNSHØJDE

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning

TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning TURNY automatisk bladvender Brugsvejledning Introduktion Formålet med denne vejledning er trin for trin at gøre Dem fortrolig med brugen af TURNY. TURNY apparatet er konstrueret til fortløbende at vende

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel

Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L. 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel Elektrometalhåndsave EHS 700 - EHS2L 2 7 3 6 1 5 4 1. Savblad 2. Støttehåndtag 3. Håndtag 4. Afbryder 5. Modhold 6. Beskyttelsesbøjle 7. Beskyttelsesdæksel BAIER elektrometalhåndsave Tekniske data EHS

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ.

Afretter. Afretter. Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Afretter Fig. 1 Afretter Anvendelse At rette træet lige. At fjerne ujævnheder/skævheder, der naturligt er i materialet træ. Opbygning På maskinen er der monteret et sideanslag, som kan indstilles sideværts

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring.

HINDLE. Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. HINDLE Ultra-Seal kugleventiler med flydende kugle tilbyder overlegen tæthed nedstrøms og til atmosfæren, i udførsel med reduceret og fuld boring. Indhold 1 Opbevaring/beskyttelse 1 2 Montering 1 3 Rutinemæssig

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning

Ladcykel. Med kaleche. Samlevejledning Ladcykel Med kaleche Samlevejledning Side 2 Læs og forstå denne vejledning inden monteringen påbegyndes. Det anbefales, at være 2 personer om at samle ladcyklen. Udpak forsigtigt alle dele og læg dem på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere