HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT. Affald"

Transkript

1 HUSORDEN for FYRHOLM KONTAKT Ejerforeningen Fyrholm er til for at varetage vedtægterne og den daglige drift af Fyrholm. Det gælder for såvel ejere som lejere. Fyrholm skal være det bedste sted at bo. Og et eftertragtet sted at komme til at bo. Trivslen skal være i top inden for flertallets adfærdsnormer, og der skal være godt naboskab på Fyrholm og til andre interessenter. Der skal være plads og rum til alle, og til mange aktiviteter, i henhold til et flertal. Fyrholm skal styres stabil og ansvarligt, klart og synligt, med en proaktiv bestyrelse, som også uddelegerer og motiverer til opgaveløsning og engagement i underliggende arbejdsgrupper. Fyrholm skal opretholdes som unikt og om muligt med en høj værdi. Standen skal være god, og fejl/mangler skal udbedres snarest muligt. Funktionaliteten skal være i top, og rammerne skal være ordnede og så vidt muligt stabile. Vicevært T: Adm. Danmark T: YouSee T: Ejerforeningen Fyrholm Grundejerforeningen Sluseholmen Affald Jan Meincke Hollænder Alle København S Mette Petersen Stenløsevej Odense S (brugernavn: FYR og kodeord: HOLM) AKUT: Fyrholm skal have en god økonomi med fornuftige driftsbudgetter, der svarer til en let konservativ varetagelse af de betroede midler. Fyrholm skal have gode leverandører og vejledere til fair priser. Fyrholm indgår i én af Københavns mest spændende bebyggelser Sluseholmen som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum af København som muligt. Fyrholm ligger med en markant placering og er skabt i meget stor overensstemmelse med de overordnede visioner for den samlede bebyggelse. Vores husorden skal tilskynde alle beboere til at vise hensynsfuld adfærd over for andre beboere samt fastholde ejendommens fremtræden, som en af de mest spændende og magfoldige i et unkt arkitektonisk byggeri. Nærværende HUSORDEN er udarbejdet som et opslagsværk og er vedtaget på Generalforsamling og skal ses som vores alles fælles leveregler. Det centrale skraldesug er kun egnet til alm. dagrenovation, og alt køkkenaffald skal altid anbringes i lukkede poser (max. 15 l.) med knude, inden det smides i centralsuget. Forkert anvendelse kan føre til, at anlægget stopper eller blokeres, hvilket skal anmeldes til viceværten Visse former for affald er direkte forbudt at smide i centralsuget. Det gælder bl.a. aviser, pap/karton i større stykker og elektronikaffald. Systemet kan heller ikke håndtere hele pizzabakker, lange genstande, juletræer, sammenrullede tæpper og lignende Andet kompliceret og farligt affald samt storskrald kan derimod altid afleveres på aflåste Miljøstation, Sluseholmen 15, (over for IRMA). Nøgle kan rekvireres hos Adm. Danmark Der må aldrig stilles affald o.l. på fællesarealerne eller i P-kælderen Skal man af med møbler, hvidevarer eller genbrugsting henvises til genbrugsstationen Vasbygade 26, 2450 København SV

2 Altaner, terrasser og tagterrasser (se også Facader) Antenner Ifølge lokalplanen må der ikke opsættes eller fastmonteres markiser og/eller paraboler på altanen. Der må ikke ophænges nogen form for permanent eller semi-permanent afskærmning af altaner. Der må heller ikke opsættes læsejl, reklamer, skilte eller anden form for afskærmning eller afdækning af altaner og terrasser Ligeledes må der ikke fastmonteres altanvarmere eller lamper Der må ikke ophænges altankasser eller lignende udvendigt på gelænder af hensyn til det samlede facade-udtryk Vær opmærksom på, at lyd inde fra lejlighederne kan forstyrre andre, når altandøre og vinduer er åbne. (Se afsnittet om ro) Store, faste installationer eller lignende er ikke tilladt på altaner eller tagterrasser (eks. opstilling af spa-bade, jacuzzi og lignende) Opstilling af udekøkken er tilladt på tagterrasserne og kan foretages under hensyn til ejendommens generelle fremtoning (må f.eks. ikke placeres op ad gelænder eller således at det kan ses nedefra) Vedligeholdelse af altaner foretages for egen regning af den enkelte ejer. Dog er altanernes bærende konstruktioner vedligehold for ejerforeningen Gelænderglas er forsikret af ejerforeningens glasforsikring. Adm. Danmark kan kontaktes for udskiftning ved skade. (Se forsikringsforhold) Altaner er ikke ekstra opbevaringsrum. Derfor skal altaner, terrasser og tagterrasser holdes fri for rod Der findes stik i alle lejligheder til kabel-tv-anlæg. Kabel-tv leveres af YouSee I en række lejligheder er der indlagt fibernet. Den enkelte ejer har selv valgt anvendelsesmuligheder og leverandør Der må ikke opsættes parabolantenner eller lignende. Hverken på egen altan eller tag. Såfremt en beboer alligevel opsætter en sådan, vil nedtagning og reparation af murværk ske for beboerens regning Brandsikring Opgange, svalegange og trapper er brandveje. Opgange, svalegange og trappearealer skal derfor friholdes for personlige ejendele. Opgange skal til enhver tid være passèrbare, og derfor må der ikke stilles pynt uden for døren eller opbevares sko, støvler etc. på gange og afsatser. Heller ikke barnevogne og klapvogne må parkeres i opgange eller på svalegange Det er ikke tilladt at opsætte hylder, skabe og andre møbler i opgangen I alle lejligheder er der opsat røgalarmer. Med mellemrum skal du selv huske at skifte batteriet i din røgalarm Cykler (se også Parkering) Cykler skal parkeres i cykelstativerne i kælderen eller i stativerne i gården Gæster skal parkere cykler i stativerne i gården eller i øvrige cykelstativer på fællesarealerne Der må IKKE placeres cykler op ad mure, hegn, plint til græsplænen eller andre steder udenfor stativerne i gården. Cykler, der er placeret på denne måde bliver fjernet af viceværten og stillet i et kælderrum Vær i øvrigt hensynsfuld over for andres cykler, når du stiller/fjerne din egen. Lad være med at anvende cykelstativerne til opbevaring af gamle, uanvendelige cykler, legetøjscykler eller lignende, der reelt ikke benyttes Driftsforstyrrelser Facader Alle uregelmæssigheder vedr. el, vand og varmeforsyning meddeles altid til vores vicevært Ved rørsprængninger og akutte problemer kontakter man også viceværten. Bestyrelsen orienteres efterfølgende Der må ikke foretages nogen form for ændring af husets facade af den enkelte ejer eller beboer. Dette inkluderer alt fra maling af husets ydre flader inklusive vinduer, altanlofter mv. Ændringer af husets facade

3 foretaget af ejer eller beboer uden bestyrelsens samtykke vil blive tilbageført for ejers regning Der må ikke opsættes eller fastmonteres lamper, markiser og lignende på ydre vægge I forbindelse med alm. vedligeholdelse af altaner påhviler det ejeren af lejligheden at oliere altangulve og terrassegulve i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen. Bemærk, at farven på altan- og terrassegulve ikke må ændres. Altan- og terrassegulve må heller ikke males.( Se også Træværk) Af- og pålæsning af flyttebiler og større varebiler må ske til mindst gene for den gennemkørende trafik, parkering for beboere og adgangen til p- kælderen I forbindelse med ind- og udflytning vil der være udgifter til udskiftning af navneskilte etc., ligesom der oftest bliver ekstra snavset, og der kommer ridser og skrammer på vægge og døre i fællesarealerne, også selv om man selvfølgelig passer på. Derfor opkræves et beløb på 500,- DKK ved udflytning, som anvendes til rengøring og vedligeholdelse af opgange m.v. samt til omkostninger i forbindelse med ændring af navneskilte etc. Fester (se også Ro) Det er selvfølgelig i orden at holde fest og selskabelige sammenkomster. Og der skal være plads til udfoldelse i lejlighederne, uden at det går ud over det gode naboskab. Netop derfor er det altid en god ide at informere naboerne på forhånd om planlagte fester via opslagstavlen ved indgangen Enhver form for voldsomt støjende adfærd skal på naboernes forlangende dæmpes eller umiddelbart standses Døre til altaner skal ALTID holdes helt lukket under fester o.l. med høj musik. Alle andre døre og vinduer bør holdes helt lukkede ved høj musik efter (søndag til torsdag) og (fredag og lørdag). Fra søndag til torsdag skal musik dæmpes senest kl dæmpes til et niveau, hvor den ikke kan høres af omkringboende beboere. Fredag, lørdag og dage før helligdage skal musikken dæmpes tilsvarende senest kl Opgangen eller gården er IKKE en del af festarealet Flytning/udlejning (se også Nøgler og skiltning) Flytning skal meddeles hurtigst muligt og senest ved den nye ejer/lejers indflytningsdag. Der vil på Adm. Danmarks hjemmeside være en standardlejekontrakt, der kan bruges ved udlejning, samt et oplysningsskema til anmeldelse af flytning til Administration Danmark. Skemaet SKAL bruges ved udlejning Fyrværkeri Afbrænding af fyrværkeri fra altaner, terrasser eller tageterrasser eller i gården er IKKE tilladt p.g.a. brandfare og de øvrige beboeres sikkerhed. Afbrænding af fyrværkeri kan eksempelvis finde sted på parkanlægget på Ben Websters Vej nord for Fyrholm Fællesarealer (se også Husdyr) Alle udendørsarealer er fællesarealer og passes og vedligeholdes af Ejerforeningen Vær opmærksom på, at der er tinglyst offentlig adgang til flisebelægningen i gården, hvorfor disse arealer ikke kun er forbeholdt til ophold for ejerforeningens beboere Husdyrs efterladenskaber må ikke forekomme på fællesarealerne. Husdyrenes ejere er forpligtet til øjeblikkelig at fjerne eventuelle efterladenskaber Hunde og katte skal altid føres i snor og må ikke opholde sig på græsplænen i gården Alle opfordres i øvrigt til at være med til at holde fællesarealerne pæne og ryddelige Ved rygning i gården skal cigaretskod medtages For at undgå rotter må der ikke fodres fugle, tilløbende katte eller andre dyr på udendørsarealerne

4 Grill Husdyr Kælderrum Man bedes tage hensyn til øvrige beboere, når man griller. Der er ofte vind på altanerne, som kan bære røg og lugt til naboer og over- /underboere. Derfor anbefaler bestyrelsen, at der i størst muligt omfang anvendes gas- eller el-grill for at mindske røggener. Det er dog tilladt at bruge kul-grill. Undgå altid at placere grill, altanvarmere og lignende i nærheden af altanglas eller altan-adskillelser, da dette kan medføre at glasset splintres I henhold til Ejerforeningernes vedtægter er ét mindre husdyr pr. lejlighed tilladt, hvis det ikke er til gene for øvrige beboere Bestyrelsen kan forlange et husdyr fjernet fra en lejlighed og fra ejerforeningens område, hvis ejer gentagne gange ikke efterlever berettigede klager fremsat af administrator eller bestyrelsen på grund af husdyr Alle former for husdyr må ikke luftes eller leges med på græsset eller i gården Hunde og katte SKAL holdes i snor på ejerforeningens område. Bortskaffelse af efterladenskaber er naturligvis den enkeltes ansvar Kælderrum skal bruges til opbevaring af personlige ejendele og skal altid holdes aflåste, men for ikke at friste svage sjæle opfordres man til ikke at benytte det til større værdier Undgå at opbevare brandfarligt materiale i kælderrummet, såsom tændvæske eller lignende kemikalier Bestyrelsen anbefaler at man ikke placerer genstande direkte på gulvet Brugere må ikke foretage ændringer af rum, indretninger af rum eller installationer Leg Der må ikke anbringes personlige ejendele eller storskrald noget steds i fælles kælderrum og gange under ejendommen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at få det fjernet for ejerens betaling Børn er velkomne til at bruge legepladsen i gården Beboerne må frit benytte bænke, borde og græsarealer i gården. Affald og andet må ikke efterlades Legesager skal efter brug stilles på legepladsen eller i rummet ved det sydlige trappetårn. Dette er forældrenes ansvar Nøgler og skiltning (se også Flytning/udlejning) Nøglerne til hver enkelt lejlighed med tilhørende postkasse er unik. Man skal selv bestille nye nøgler i overensstemmelse med oplysningerne i vedligeholdelsesmanualerne, der blev udleveret ved førstegangssalget Spørgsmål vedrørende navneskilte ved indgangsdøre og dørtelefoner bedes rettet til Adm. Danmark Udskiftning af navneskiltning uden flytning koster 200,-kr. Opgange og svalegange (se også Brandsikring) Ejerforeningen opsætter, vedligeholder og opdaterer dørskilte i opgangene. Andre skilte og øvrig permanent personlig udsmykning i form af blomsteropsatser, møbler og anden udsmykning af opgange, svalegange og entrédøre er IKKE tilladt og fjernes af Viceværten Udskiftning af navneskilte sker ved henvendelse til Adm. Danmark Man må ikke opbevare sko eller støvler i opgangene, da det roder og besværliggør rengøring Opgange og svalegange er flugtveje ved brand og skal derfor holdes fri for forhindringer Der skal udvises stor forsigtighed ved transport med møbler, hvidevarer og andre genstande, der kan forvolde skade på opgange, trappevægge og elevatorer. Sker der ødelæggelse i opgangen, vil skaden blive udbedret på beboerens vegne

5 Det er IKKE tilladt at ryge på ejendommens fællesarealer indendørs det være sig i opgange, elevatorer, P-kælder, gange i kælder, eget eller fælles kælderrum Parkering (se også Cykler) Parkering af cykler må kun ske i de i ejendommen anviste cykelstativer. Cykler, der ikke holder i de definerede områder fjernes af viceværten. Bestyrelsen har fuldmagt til periodisk at gennemføre en cykeloprydning/bortskaffelse af ubenyttede cykler Parkering af motorcykler må ikke ske på ejendommens fællesområde. Ved overtrædelse af dette påbud vil motorcyklen blive fjernet af ejerforeningen, og alle omkostninger tilskrives ejeren og trækkes via vedkommendes ejerbidrag P -kælderen P-kælderen videoovervåges, men for ikke at friste svage sjæle opfordres man til ikke at undgå synlige værdier i bilerne P-kælderen må kun anvendes til parkering af ét indregistreret køretøj per P-plads, hvor der er indgået en gyldig lejekontrakt med ejerforeningen dokumenteret ved synligt skilt i forruden, samt gennemgangsvej for foreningens beboere til deres respektive kælderrum. Al anden anvendelse af P-kælderen, herunder ophold, leg samt henstilling/opmagasinering af nogen form for genstande i P-kælderen er ikke tilladt P-pladserne nummer 1 til 150 må kun anvendes til personbiler. P- pladserne fra 151 og frem må kun anvendes til motorcykler samt specielle køretøjer godkendt af bestyrelsen I P-Kælderen må kun stå indregistrerede biler eller motorcykler. En beboer kan indhente særskilt tilladelse fra bestyrelsen til i en kortere periode at have et uregistreret køretøj stående. Men bestyrelsen skal have kendskab til, hvem der ejer køretøjet Såfremt en ejer af en ejerlejlighed i ejerforeningen har et lejemål til en p- plads i p-kælderen, har ejerne ret til at overdrage lejemålet sammen med Rengøring overdragelsen af ejerlejligheden til en ny ejer uden iagttagelse af ventelisten. Der kan kun overdrages ét lejemål pr. ejerlejlighed Parkering i P-kælderen overvåges af Europark og der skal betales afgift ved uberettiget parkering Al færdsel i P-kælderen skal ske efter følgende regler: o Parkering skal være indenfor den afmærkede bås. Bilens for- og bagende må ikke stikke ud over båsen (underforstået: linjernes ophør) o Der må kun køres i defineret kørselsretning o Der skal køres forsvarligt og max. 15 km/t. Overtrædelse vil medføre skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde føre til opsigelse af lejemålet Det er ikke tilladt at udføre reparation og vask af køretøjer på ejendommens område Regler for ventelister til p-kælderen: o Opskrivning på ventelisten foregår ved skriftlig henvendelse til Adm. Danmark. Placering på ventelisten sker efter opskrivningsdatoen. P-pladser tildeles efter opskrivningsdatoen, dog vil der være fortrinsret for ejere af bolig på Fyrholm, der ikke har lejemål i kælderen o Der føres særskilt venteliste for pladser til henholdsvis bil, motorcykel og specialkøretøjer Vores vicevært står for vedligeholdelse af de udvendige arealer samt regelmæssig trappevask m.m. Sviner en beboer trappe og opgange til, f.eks. i forbindelse med håndværksarbejde eller flytning, skal den enkelte beboer selv sørge for fornøden rengøring umiddelbart efter. Ved længerevarende håndværksarbejder skal rengøring ske løbende. Trapper og opgange skal i den forbindelse om fornødent afdækkes Ro (se også Fester)

6 Rygning Lejlighederne er ganske godt isolerede. Vær dog alligevel opmærksom på, at dette ikke er tilfældet, hvis vinduer og altandøre er åbne. Opgangene må ikke inddrages til festareal De mest støjende aktiviteter skal derfor dæmpes ned, og døre og vinduer lukkes kl (søndag til torsdag) og 23.00(fredag og lørdag). Fra søndag til torsdag skal musik dæmpes senest kl dæmpes til et niveau, hvor den ikke kan høres af omkringboende beboere. Fredag, lørdag og dage før helligdage skal musikken dæmpes tilsvarende senest kl Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage fra klokken 8.00 til I weekender og på helligdage fra klokken til Vær særligt opmærksom på støj ved brug af tagterrasser og ved små komsammener i gården Det er IKKE tilladt at ryge på ejendommens fællesarealer indendørs det vil sige i opgange, elevatorer, p-kælder, gange og kælderrum. Udvis stor forsigtighed, hvis du ryger på tagterrassen Sikring af ejendommen Der er mange, som er interesseret i vores ejendom, men det er desværre ikke alle, som kan forstå, at der ikke er offentlig adgang til opgangene. For at forhindre tyverier og skader, opfordres alle beboere derfor til at sørge for, at samtlige døre til opgange og kælderrum altid holdes aflåste Slå aldrig låsen fra ved nogen af dørene. Sæt heller ikke noget i klemme Vær opmærksom på, at indgangsdørene smækker efter dig, når du kommer og går Reagér, hvis du bliver opmærksom på forhold, der ikke er, som de bør være. Der kan være tale om belysning, der ikke virker, låse eller dørpumper, der ikke fungerer eller akutte brud på installationer. Kontakt vores vicevært Snerydning Varetages af vores vicevært Sociale aktiviteter Støjgener Vi tilstræber at holde en række sociale arrangementer, der kan fremme et godt naboklima og miljø, så Fyrholm er et rart sted at bo, hvor man kender hinanden. For tiden er der halloween, julearrangement, fastelavn og sommerkomsammen Se under Fester og Ro Træværk/terrasser (se også Altaner) Det er ejernes ansvar at beplante og vedligeholde jordstrimlen i forbindelse med terrasserne ind mod gården. Der må ikke laves permanente adskillelser mellem stueterrasserne Trædækket på stueterrasserne, tagterrasser, altaner og altangange vedligeholdes med afrensning, der består af algefjerner og vand. Man må ikke oliere trædækket i stuen med farvet olie/bejdse, dog gerne med klar ufarvet olie efter forudgående afrensning. Kontakt altid bestyrelsen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gøre, og hvad du skal bruge (se også vedligeholdelsesmanualen) Udlejning (se også Flytning) Hvis du udlejer lejligheden, skal Adm. Danmark have besked om, hvem der bebor lejligheden og adresse og adresse på dig (ejeren) senest på indflytningsdagen. Hvis ikke du henvender dig, bliver du pålagt et administrationsgebyr på 500,-DKK. Se under flytning om lejekontrakt og indberetningsskema Ansvaret for at informere lejeren om den til enhver tid gældende husorden for Fyrholm påhviler ejeren af lejligheden

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER

Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Andelsboligforeningen Beringsgaard ORDENSREGLER Maj 1997 Kære nuværende/kommende beboer. Som meddelt på boligforeningens ordinære generalforsamling den 22. april 1997, udsendes hermed boligforeningens

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere