AIB Korsika & Milanogården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AIB Korsika & Milanogården"

Transkript

1 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2. sal, 2300 København S. med følgende dagsorden: l. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning, samt godkendelse af årsrapport. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, samt forslag til værdiansættelse, bestyrelses, revisions og administrationshonorar til godkendelse og beslutning om eventuel ændring afboligafgiften. 5. Forslag. a. Bestyrelsen foreslår følgende: Foreningen tillader individuel udskiftning af hoveddøre på følgende betingelser: Andelshavere som selv har betalt for udskiftning af hoveddøre deltager i en fremtidig fælles udskiftning af hoveddøre vedtaget af generalforsamlingen. Andelshaverne modtager en økonomisk kompensation svarende til den oprindelige anskaffelsespris (dog maks kr) minus afskrivning. Afskrivningsperioden fastsættes til 20 år, jævnfør ABF regler for afskrivmng. b. Forslag fra Helle Jørgensen, Michael Hansen og Lene Hansen Ændring af vedtægternes 9 vedrørende hoveddøre. c. Forslag fra bestyrelsen: Beslutning vedrørende stigrør Korsikavej 2 og Milanovej 8A d. Forslag fra Thomas Kristensen Afstemning om tilbud vedrørende udskiftning af varmt og koldtvandsrør e. Forslag fra Thomas Kristensen Indmeldelsesgebyr på kr ,00 for nye andelshavere.

2 f. Forslag fra Daisy Jørgensen Undersøgelse vedrørende ydervægge g. Forslag fra Daisy Jørgensen Eftersyn af udluftningskanaler h. Forslag fra Daisy Jørgensen Flere cykelstativer 1. Forslag fra John Eli Nielsen Grundlag for ansættelse af andelskronen. J. Forslag fra Gaardudvalget Tilbud på tiltag til afhjælpning af vandproblemer i kælderen. k. Forslag fra bestyrelsen Forslag vedrørende skift af administrator 6. Valg til bestyrelsen. a. Valg af formand. På valg er Lisbeth Kirkegaard. (Ønsker ikke genvalg) b. Valg af bestyrelsesmedlem På valg er: Jolm Eli Nielsen c. Valg af suppleanter til bestyrelsen På valg er: Jan Ejberg På valg er: Thomas Thøgersen 7. Valg til intern revision. a. På valg er: Michael Stadi b. På valg er: Tommy Jochumsen 8. Eventuelt Fonnand Lisbeth Kirkegaard bød velkommen. Ad 1. Valg af dirigent. Birgitte Grubbe fra Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed. Dagsordenen var som ovenfor anført, idet der under punkt 5 blev behandlet de indkomne forslag 5 b k. Dirigenten oplyste, at det indkomne forslag vedrørende solceller ikke var med på dagsordenen, idet det var indgivet anonymt, og da ingen på generalforsamlingen vedkendte sig forslaget, kunne dette ikke behandles.

3 Dirigenten oplyste at ud af 278 andelshavere var 62 tilstede og 10 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig bortset fra til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer jfr. punkt 5 a. og b. Bent Rybak (DATEA) blev valgt som referent. Ad 2. Bestyrelsens beretning. Lisbeth Kirkegaard fremlagde beretningen (fra Årsrapporten). Under den efterfølgende debat oplyste bestyrelsen at facebooksiden ikke kan benyttes som henvendelsesforum til bestyrelsen. Mail eller fremmøde i åbningstiden er kanalerne. Varmemålere er skiftet over driften (ikke via hovedistandsættelsesfonden), da de var billige, og der er en besparelse på varmeregnskabsudgiften på kr årligt. Der mangler at blive skiftet i et mindre antal lejligheder. Det blev oplyst, at der bliver lavet kontrolmanual, hvor målerne tjekkes stikprøvevis. Endvidere vil man via fjemaflæsning kunne se, når en måler holder op med at fungere. Der har været et mindre varmeforbrug i år, men prisen pr. kwh er steget generelt. Lejen for kælderrum følger boligafgiften og skal ikke varsles særskilt. Jon Eli Nielsen henviste til takstbladet på hjemmesiden. Michael Stadi roste bestyrelsen for dens store arbejde. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at beretningen var enstelmnigt godkende med alle stemmer. Ad.3 Årsrapport Ulla Andersen (revisor - BDO) fremlagde Årsrapporten og nævnte herunder de nye nøgletal. Der blev oplyst følgende: Ulla Andersen oplyste, at den beregning af dagsværdien, der var benyttet sidste år efter revisors opfattelse og omberegninger, er for lav. Derfor er dagsværdien i regnskabet i år højere end sidste år. Status på Hovedistandsættelsesfonden. Bindinger (besluttet af generalforsamlingen): varmeanlæg , stigrør 2.2 mill og klimaskænn rest (oprindelig ) Der er sparet og kun udført nødvendig vedligehold, derfor er det budgetterede beløb ikke brugt. Depositum opkræves ikke ved overdragelse i kraft af ændring af vedtægtens 8.3 på generalforsamlinger afholdt hhv. den og Tomgang vedrørende erhvervslokale - Ulla Andersen oplyste, at det med så relativt små beløb ikke var praksis at sætte tomgangen ind særskilt og om justeringen af ejendommen til dagspris ( gammel valuarvurdering) Overdrage- udarbejdelse afkøbsmateriale gebyr, se vedtægtens 15, går til administrator, og kan derfor ikke ses i regnskabet. Administrator har godkendt regnskabet.

4 Dirigenten konstaterede uden afstemning, at årsrapporten samt forslaget til andelspriser med en samlet andelsværdi på kr var enstemmigt godkendt med alle stemmer. Ad. 4. Budget 2014/2015. Bent Rybak fremlagde budgettet og gjorde igen i år opmærksom på, at såfremt budgettet blev realiseret som fremlagt, skulle andelshaverne være opmærksom på, at de opkrævede fondsindbetalinger kun ville være likvide for så vidt angår ca. 1/3 vedkommende. I den forbindelse gjorde såvel Michael Sæderup som Ulla Andersen opmærksom på, at foreningen havde sparet et ganske væsentligt beløb i renter ved at afdrage på gæld i stedet for at have en høj likviditet til ingen rente og at hovedistandsættelsesfonden uden problemer nemt kan blive likvid ved låneoptagelse. Der blev drøftet flg. vedligeholdsopgaver: fugt i kældre, (især væg i Korsikagården) postkasser, dørpumper mv. manglende brandsikring som følge af vandskadet bundstykker i døre. Det blev oplyst, at der kun er penge til det mest nødvendige og akutte. Dirigenten konstaterede uden afstemning, at budgettet var enstemmigt godkendt uden boligafgiftsforhøjelse. Ad. Forslag. Ad 5 a og b Lisbeth Kirkegaard forelagde forslag a og Helle Jørgensen forslag b. Der var en livlig debat om forslagene. Det blev nævnt, at med forslag b vil der formentlig være et forsikringsmæssigt problem. Det blev endvidere præciseret, at dørene skal være ens. Tommy Jochumsen fremsatte ændringsforslag. Forslag b blev sat først til afstemning som det mest vidtgående. Forslaget blev forkastet, idet 20 stemte for, 44 stemte imod og 8 hverken stemte for eller imod. Derefter blev bestyrelsens forslag sat til afstemning. Forslaget er et vedtægtsændringsforslag, som indsættes i vedtægterne som nyt 9 stk. 2. Forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 2 stemmer imod, og 15, der hverken stemte for eller imod. Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer, oplyste dirigenten, at forslaget vil blive behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 flertal uanset hvor mange, der giver møde. Da bestyrelsens forslag var vedtaget, kom Tommy Jochumsens forslag ikke til afstemning. Ad 5 c og d. Forslagene blev behandlet samlet. John Eli Nielsen forelagde forslag 5 c og Thomas Kristensen forelagde forslag 5 d.

5 Forslagene blev grundigt drøftet, og det blev afklaret, at skift af vandrør i bad kun var relevant i Korsikavej 2, 10 lejligheder og Milanovej 8 A, 4 lejligheder, og at denne udskiftning kunne udføres over driften. Thomas Kristensen var tilfreds med denne tilkendegivelse fra bestyrelsen, og forslagene blev ikke sat til afstemning. Bindingen på fonden på 2.2 millo blev ophævet. Der var enighed om, at det kun er stigrørene, der skal skiftes, og at disse i eksisterende huller. AdSe. Thomas Kristensen forelagde forslaget. Birgitte Grubbe oplyste, at det formentlig ikke var lovligt at opkræve indmeldelsesgebyr, men at man kunne opkræve et ekspeditionsgebyr. Efter en kort debat blev forslaget trukket. Thomas Kristensen oplyste, at forslaget blot var fremsat som inspiration til en overvejelse over, hvordan man kunne skaffe yderligere indtægter. Ad Sf. Daisy Jørgensen forelagde forslaget. Bestyrelsen oplyste, at man vil holde et beboermøde til foråret med deltagelse af nogle eksperter, der kan oplyse, hvordan man kan løse problemerne. Bestyrelsen vil således lave forslag til, hvad man kan gøre for at løse problemet korrekt. Forslaget kom ikke til afstemning. Ad Sg. Daisy Jørgensen forelagde forslaget. Bestyrelsen oplyste, at man har fokus på problemet. Der er 8 opgange i Milanogården, der har motorer, men det er dyrt at opsætte motorer på de resterende. Endvidere er der det problem, at der er asbest i udluftningskanalerne. Det blev oplyst, at udluftningskanalerne bør tjekkes for forstoppelser. Det blev oplyst, at man på det under punkt 5 f nævnte beboermøde vil tage noget med om, hvad man kan gøre med hensyn til udluftning. Når foreningen om 3 år er gældfri, vil spørgsmålet blive medtaget i vedligeholdelsesplanen. Forslaget kom ikke til afstemning. AdS h. Daisy Jørgensen forelagde forslaget. Bestyrelsen oplyste, at der lige er sat flere stativer op, og at pladsen nu er opbrugt. Forslaget kom ikke til afstemning. Ad S i. Da andelsboligforeningen allerede beregner andelspriserne på basis af den offentlige vurdering, blev forslaget trukket. Ad Sj. Kristian fra gårdudvalget oplyste, foreningen er med i puljen til gårdrenovering. Hvis gårdudvalget skal prøve at få støtte til fugtsikringen, er det nødvendigt, at der bruges penge på ansøgning og projekt nu. Om vandproblem i kældre oplyste fonnanden at forholdet omkring vand i kældrene var komplekst, og at sagen skulle undersøges inden der kunne indhentes tilbud. John Eli Nielsen nævnte naboejendommen der havde anvendt ca. kr. 2. mill. og fortsat havde problem med vand i kældrene.

6 Det blev vedtaget med 62 stemmer for og 10 der hverken stemte for eller imod, at afsætte kr fra vedligeholdelsesbudgettet til at få undersøgt forholdene. Ad 5 k. Lisbeth Kirkegaard oplyste, at bestyrelsen trak forslaget, idet det er generalforsamlingen, der bør vælge administrator direkte. Bestyrelsen oplyste, at man er ved at undersøge alle kontrakter, og indhenter tilbud. Bestyrelsen vil til næste ordinære generalforsamling komme tilbage enten med konkret forslag om administratorskift eller orientering om, hvorfor man ikke stiller forslag. Ad 6. Valg til bestyrelsen. Lisbeth Kirkegaard, Katrine Sherman Dyremose samt John Eli Nielsen oplyste, at de ikke genopstill er. Michael Sæderup blev nyvalgt som formand for 2 år. Michael Hansen og Jan Ejbjerg blev nyvalgt som medlemmer for 1 år og Michael Mortensen blev nyvalgt for 2 år. Som suppleanter for 1 år blev valgt Heidi Birch og Lars Nielsen Herefter ser bestyrelsen således ud: Formand Michael Sæderup - på valg 2016 Medlem Mikkel Wulff - på valg 2015 Medlem Michael Hansen - på valg 2015 Medlem Jan Ejbjerg - på valg 2015 Medlem Michael Mortensen - på valg 2016 Suppleanter : Heidi Birch Lars Nielsen Ad. 7 Valg som intern revisor Michael Stadi og Tommy Jochumsen blev genvalgt for l år som interne revisorer. Ad. 8 Eventuelt. Lys - overgang til besparende lyskilder; de er meget dyre og desværre vil de fonnentlig 'forsvinde.' Lyset i opgangene koster ikke så meget, og er i henhold til tidligere beslutning tændt døgnet rundt afhensyn til ældre, tyveri m.v. Kun vannemester har nøgle til nøgleskabet. Bestyrelsen oplyste, at man har valgt at beholde Agerholm, idet det er en fordel at have det samme firma til trappevask, gartner, skraldebøtter og varmemester. Finnaet er billigt, og der er en god vannemester og en god gartner. Bestyrelsen er enig i, at trappevasken kunne være bedre, og man tager det op med finn aet. I øvrigt vil man gennemgå kontrakten med firmaet. Med hensyn til den lejlighed, der har stået tom meget længe, blev det oplyst, at det drejer sig om en eksklusionssag, hvor et pantebrev er blevet væk og skulle mortificeres. Dette blev oplyst, at foreningen ikke vil tabe penge på denne sag.

7 Lisbeth takkede Flelnming Jørgensen for indsatsen og roste den nye vicevært TOllli11Y Holm for jndsatsen indtil videre. Intet yderligere at protokollere Generalforsamlingen hævet kl SOln dirigent: I bestyrelsen: Michael Mortensen Mikkel Wulf

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere