Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S, med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 5. Forslag 6. Valg af bestyrelse. På valg er formand Vickram Mangru og bestyrelsesmedlem Yvonne Ørum. Desuden er der en ubesat bestyrelsespost og to ubesatte suppleantposter. 7. Eventuelt Der var 27 andelshavere repræsenteret, heraf var 4 repræsenteret ved fuldmagt. Tilstede var desuden administrator Torben Brodthagen fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S og revisor Jørgen Andersen fra Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Ad 1. Valg af dirigent og referent Formanden bød velkommen og foreslog ejendomsadministrator Torben Brodthagen som dirigent og referent. Torben Brodthagen blev enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved indkaldelse udsendt 5. marts 2013, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig på alle punkter med undtagelse af forslag A og B, som ikke kunne vedtages endeligt, idet der ikke var fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer. Med indkaldelsen var udsendt nedenstående forslag: A: Bestyrelsens forslag om tilføjelse til vedtægtens 9. B: Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægtens C: Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til omlægning af lån. D: Bestyrelsens forslag om rengøring og vedligehold af trappe og elevator. E: Thomas Pekilidis forslag om rengøring. Side 1 af 5

2 Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen udsendt forslag til låneomlægning til medlemmerne. Dette forslag blev på mødet behandlet i stedet for det udsendte forslag 5C. Efter at indkaldelsen var udsendt, havde bestyrelsen modtaget to forslag fra Thomas Lyngdorf og Pelumi Fadairo, begge om ændringer i vedtægten vedrørende fremleje. Da bestyrelsen mente, at forslagene var indkommet for sent i forhold til 8 dages-fristen, var de ikke omdelt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Der blev på mødet rejst tvivl om, hvorvidt de var indkommet for sent, men da de ikke var omdelt på forhånd, kunne de ikke komme til behandling, men vil blive behandlet på en kommende ekstraordinær generalforsamling. Ad 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen og vedlægges dette referat som bilag 1. Dirigenten spurgte om der var spørgsmål eller bemærkninger til årsberetningen. Der udspandt sig herefter en livlig debat vedrørende bestyrelsens forslag om låneomlægning. Denne bliver dog refereret under punkt. 5C. Beretningen blev herefter taget til efterretning. Ad 3. forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Revisor Jørgen Andersen gennemgik regnskabet Resultatopgørelsen udviser et regnskabsmæssigt overskud på kr. inden afdrag på lån, kr. 505,211 kr. Der var stadig tilgodehavende på boligafgift på den gamle sag vedr. Bjarne Juul Andersen, endvidere kører der nu en ny inkassosag. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt. Andelskrone på 1,32 pr. fordelingstal blev godkendt enstemmigt. Ad 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgift Dirigenten gennemgik budget 2013, som var baseret på den boligafgift, som blev vedtaget på generalforsamlingen Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad 5. Forslag A: Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægtens 9: Side 2 af 5

3 9.5 Bestyrelsen kan bestemme, at der skal afholdes 1 eller 2 fælles arbejdsdage pr. år. I forbindelse med fællesarbejderne vil andelshaverne blive opkrævet et fast månedligt bidrag. Størrelsen af det månedlige bidrag fastsættes af generalforsamlingen. Andelshavere, som deltager på arbejdsdagene, vil én gang årligt få det indbetalte beløb udbetalt helt eller delvist, efter om de har deltaget på samtlige arbejdsdage. Ved vedtagelse af forslaget udgår punktet Arbejdsdag i husordenen. Bestyrelsen oplyste, at der sandsynligvis kun ville blive tale om en enkelt årlig arbejdsdag, og at tilbagebetaling til de medlemmer, som havde deltaget på arbejdsdage, ville ske i december. Der blev fra forsamlingen blandt andet opfordret til, at dato for arbejdsdage blev meldt ud i god tid. Vedtægtsændringen blev herefter sat til afstemning, og blev foreløbigt enstemmigt vedtaget. Det månedlige bidrag blev fastsat til kr. 30,00. B: Bestyrelsen foreslår at vedtægtens nuværende 13.2 udgår og erstattes af følgende: 13.2 Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge: A) Til personer, som indstilles af den fraflyttende andelshaver. Øvrige punkter slettes. Forslaget indebærer at ventelister og pligt til at opslå ledige andele internt afskaffes. Bestyrelse og administrator oplyste, at der dem bekendt aldrig var solgt andele internt i foreningen eller via ventelisterne, og det blev fra en deltager fremført, at den hidtidige procedure kunne virke forsinkende ved salg af andele. En deltager gjorde opmærksom på, at vedtagelse af forslaget krævede rettelse af 21. Som konsekvens rettes 21 til: I tilfælde, hvor der skal ske overdragelse af en bolig, hvor den tidligere andelshaver har mistet sin indstillingsret efter 16, 17 eller 20, eller har overgivet sin indstillingsret til bestyrelsen, afgør bestyrelsen frit, hvem der skal overtage boligen. Vedtægtsændringen med konsekvensrettelse af 21 blev herefter sat til afstemning, og blev foreløbigt enstemmigt vedtaget. C: Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen udsendt forslag til låneomlægning til medlemmerne. Dette forslag blev på mødet behandlet i stedet for det udsendte forslag. Forslaget vedlægges dette referat i sin fulde ordlyd som bilag 2. Formanden fremlagde forslaget, og der blev fra forsamlingen udtrykt stor ros til bestyrelsen for at tage fat i problemstillingen. Da forslaget ikke kunne endeligt vedtages grundet reglerne i vedtægternes 24.3, henviste dirigenten forslaget til behandling på en senere generalforsamling i en mere præciseret form. Side 3 af 5

4 D: Bestyrelsens forslag om rengøring og vedligehold af trappe og elevator: 1. Foreningen forstår selv for rengøring af trapper og elevatorer. 2. Andelshaver skrives op til rengøring mindst en gang årligt. 3. Udeblivelse fra trappevask vil medfører bod på 700,- til dækning af evt. ekstern rengøring. 4. Bestyrelsen står for den nærmere koordinering. 5. Foreningen vil overtage trappevask fra d. 6. april Bestyrelsen fremlagde forslaget, og oplyste herunder, at arbejdet svarede til det, som var blevet udført på en tidligere arbejdsdag uden større problemer. Der blev fra forsamlingen spurgt til, hvem der skulle kontrollere, om alle andelshavere udførte deres pligter, hvortil formanden svarede, at det ville bestyrelsen. Det blev desuden bekræftet, at 700 kr. svarede til den reelle udgift ved at få arbejdet udført professionelt. Muligheden for at planlægge arbejdet, således at beboerne i de enkelte opgange på skift skulle stå for rengøringen af egen opgang blev desuden drøftet. Forslaget blev herefter sat til afstemning, og blev forkastet med 7 stemmer for, 15 imod. E: Thomas Pekilidis forslag om rengøring. Forslaget var behandlet sammen med forslag D, men blev ikke sat til afstemning, da det var for upræcist formuleret. Ad 6. Valg af bestyrelse Følgende var på valg: Formand Vickram Mangru og bestyrelsesmedlem Yvonne Ørum. Efter generalforsamlingen 2012 var Formand Dennis Jarl Jensen udtrådt af bestyrelsen, som i stedet havde valgt Vickram Mangru som formand, Lisbeth Johansen og Helle Gyldholm var udtrådt, hvorefter suppleant Yvonne Ørum var indtrådt som bestyrelsesmedlem. Helle Rasmussen havde skiftet efternavn til Løvgreen. Vickram Mangru ønskede ikke genvalg som formand, men var villig til at fortsætte som bestyrelsesmedlem, mens Yvonne Ørum ønskede genvalg. Vicki Antosz 0g Martin Olsen stillede op til de ledige bestyrelsesposter, mens Sussie Johansen stillede op som suppleant. Alle blev valgt uden modkandidater. Da ingen andre stillede op, indvilligede Vickram Mangru i at fortsætte som formand indtil den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen består herefter af følgende: Navn Adresse Post På valg Vickram Mangru Lyneborggade 13, 3. th. Formand 2015 Helle Løvgreen Lyneborggade 15, 5. Bestyrelsesmedlem 2014 Yvonne Ørum Oldenborggade 2, 2 th. Bestyrelsesmedlem 2015 Side 4 af 5

5 Vicki Antosz Lyneborggade 17, 1. tv. Bestyrelsesmedlem 2015 Martin Olsen Oldenborggade 2, st. tv. Bestyrelsesmedlem 2014 Sussie Johansen Oldenborggade 2, 1. th. Suppleant 2014 Ad 7. Eventuelt En deltager oplyste, at der trængte røglugt ind i hendes soveværelse. Det blev oplyst, at det evt. kunne stamme fra ventilationsanlægget. En deltager spurgte til, om der var andre der havde sølvfisk. Flere kunne oplyse, at problemet var gammelkendt. De er harmløse, men kan evt. bekæmpes med udluftning og diverse sprøjtemidler. Der blev nævnt, at der er løse skruer på døre i kælderen. Bestyrelsen ville se nærmere på sagen. En deltager spurgte til, om der stadig eksisterer et udvalg, som arbejder på at få tilladelse til opsætning af markiser. Det gjorde der ikke, og flere mente, at kommunen ikke ville give tilladelse. Dirigenten hævede derefter generalforsamlingen kl og takkede for god ro og orden. København, den 21. marts 2013 Som dirigent: Torben Brodthagen Bestyrelsen: Vickram Mangru Helle Løvgreen Yvonne Ørum Vicki Antosz Martin Olsen Bilag: 1. Bestyrelsens beretning 2. Bestyrelsens oversigt over nuværende og foreslået fremtidig belåning. Side 5 af 5

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent.

Beslutningsreferat. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere