Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser."

Transkript

1 Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder: En øget regional forankring af IDEA, herunder støtte til udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af undervisningsmetoder og undervisningsmateriale Etablering af miljøer til ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer Studentervæksthuse Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Baggrund Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale iværksætterkultur skal styrkes, og at etableringsraten øges altså at flere vælger at blive selvstændige. For at nå dette mål skal der sættes fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningssystemet. Uddannelsessystemet har traditionelt været målrettet uddannelse af kommende medarbejdere og ledere i private og offentlige virksomheder. Der har kun i begrænset omfang været fokus på at udvikle selvstændighedskulturen hos de studerende. Det gælder både på de boglige og de håndværksprægede uddannelser. Næsten alle uddannelser rummer mulighed for at realisere en forretningside inden for faget. Uddannelserne skal derfor i langt højere grad end i dag opbygges og tilrettelægges, således at de studerende oplever, at der findes et alternativ til en fremtid som lønmodtager gennem undervisning i iværksætteri. Springet fra studerende til indehaver af en virksomhed er stort for de fleste. Foruden den faglige videreudvikling af grundideen er der brug for sparring og rådgivning om forretningsudvikling og for fysiske faciliteter, f.eks. Studentervæksthuse. Denne strategi er helt i tråd med Regeringens Globaliseringsstrategi, som også indeholder en række anbefalinger på dette område. Globaliseringsrådet anbefaler således, at der sættes fokus på iværksætteri fra folkeskole til universitet. Også fra øvrigt nationalt hold satses der på udviklingen af en iværksætterkultur. På foranledning af et initiativ fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling blev iværksætterakademiet IDEA og Selvstændighedsfonden stiftet i IDEA s aktiviteter retter sig imod at styrke og koordinere indsatsen indenfor innovation og iværksætteri på de videregående uddannelser. Selvstændighedsfonden har ligeledes til formål at støtte og fremme innovations- og iværksætterkulturen i Danmark, bl.a. gennem udvikling af undervisningsmateriale til alle uddannelsesniveauer og ved udvikling af iværksætterspil til børn og unge. I 2004 igangsatte staten endvidere initiativet Etablering af studentervæksthuse i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Staten har foreløbig støttet etablering af 5 studentervæksthuse, hvoraf de to ligger i regionen: I 2004 støttede staten etablering af et studentervæksthus ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning og i 2006 ved Vitus Bering i Horsens. Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører i april-maj en ny ansøgningsrunde om tilskud til etablering af studentervæksthuse. Der er afsat 4,3 mio. kr. til etablering af to huse. Der er ansøgningsfrist den 31. maj

2 Formål: Initiativet iværksættes under erhvervsudviklingsstrategiens delmål om at sikre stærke iværksætterkompetencer med henblik på at styrke den regionale iværksætterkultur. Formålet er at fremme iværksætteri og ideudviking i uddannelserne. Initiativet bidrager til at nå følgende mål i Vækstforums strategi : At understøtte iværksætteri som en integreret del af uddannelsesforløb på alle niveauer at understøtte iværksættere med særligt vækstpotentiale at understøtte en sammenhængende, gennemskuelig og tilgængelig erhvervsservice-infrastruktur, der er målrettet iværksættere og virksomheders behov på forskellige stadier i virksomhedens udvikling ny viden om, hvordan etableringsraten i Region Midtjylland øges Indhold Den regionale indsats for at styrke iværksætterkulturen har følgende indhold: 1. En øget regional forankring af IDEA, herunder støtte til udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af undervisningsmetoder og undervisningsmateriale 2. Etablering af miljøer til ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer Studentervæksthuse Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Vedr. 1. En øget regional forankring af IDEA Der er i de senere år igangsat en række nye initiativer til at fremme og udvikle en iværksætterkultur på skoler og institutioner. Initiativerne omfatter bl.a. udvikling af nye uddannelser i iværksætteri, tilbud om kurser og undervisning i iværksætteri på allerede etablerede uddannelser, tilbud om opkvalificering af lærere, temadage, konkurrencer, spil m.m. Der er dog fortsat behov for at styrke denne positive udvikling og analyser viser, at der især er behov for at styrke indsatsen på KVU, MVU og LVU området. Region Midtjyllands indsats for at styrke iværksætteri i uddannelser skal primært ske gennem en øget regional forankring af IDEA. Iværksætterakademiet IDEA blev stiftet i 2005 på foranledning af et initiativ fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. IDEA er en netværksorganisation, der indtil videre består af mere end 75 institutioner, organisationer og virksomheder. IDEA s formål er at fremme innovation og iværksætteri blandt studerende og færdiguddannede fra de videregående uddannelser. IDEA s aktiviteter omhandler bl.a. udvikling af kurser og uddannelser i entreprenørskab, etablerering af netværk for undervisere, økonomisk støtte til projekter, udviklingsaktiviteter og forskning. Det er målet med dette initiativ, at IDEA s aktiviteter skal have en stærkere forankring i de regionale uddannelsesinstitutioner og at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne skal øges. Der skal etableres en bestyrelse/råd for IDEA Midtjylland bestående af en repræsentant for hver af følgende parter: Aarhus Universitet VIA University College 2

3 Erhvervsakademierne Forsknings- og Innovationsstyrelsen Væksthus Midtjylland 2 Virksomhedsrepræsentanter udpeget af Vækstforum 2 repræsentanter for netværk af studerende iværksættere En øget regional forankring af IDEA vil omfatte følgende opgaver: 1. Etablering af undervisernetværk, herunder kompetenceudvikling af undervisere 2. Gennemførelse af udviklingsprojekter på de enkelte uddannelsesinstitutioner 3. Fælles aktiviteter, f.eks. regionale iværksætterdage, konkurrencer, udarbejdelse af regional iværksætter-casesamling 4. Udveksling af best practice uddannelsesinstitutionerne imellem 5. Skabe overblik over eksisterende instrumenter og udvikling af nye Opgaverne fastsættes nærmere i en resultatkontrakt med IDEA. IDEA vil som uvildig regional aktør være ansvarlig for at opgaverne løftes, herudover vil de være facilitator for netværkene, koordinator for fælles aktiviteter og lign. Endvidere vil de være ansvarlige for koordinering af nye aktiviteter på de regionale uddannelsesinstitutioner. De enkelte institutioner vil selv være ansvarlige for den konkrete gennemførelse af aktiviteterne. IDEA vil endvidere, efter nærmere fastsatte retningslinjer i resultatkontrakten, få til opgave at administrere en pulje udviklingsmidler til aktiviteter på de regionale uddannelsesinstitutioner. Endelig skal der etableres et samarbejde med Selvstændighedsfonden/Young Enterprise om gennemførelse af fælles aktiviteter og udviklingsprojekter. Disse aktiviteter vil være inden for de ovenstående opgaveområder, men vil være målrettet uddannelsesinstitutionerne på ungdomsuddannelsesniveau. Vedr. 2. Etablering af miljøer til ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer Springet fra studerende til indehaver af en virksomhed er stort for de fleste. Foruden den faglige videreudvikling af grundideen er der brug for sparring og rådgivning om forretningsudvikling og for fysiske faciliteter, såsom kontorlokaler, adgang til laboratoriefaciliteter m.v. Formålet med initiativet er at give studerende mulighed for at afprøve og udvikle forretningsideer og dermed få flere ideer omsat til kommercielle aktiviteter. Samtidigt kan samspillet mellem uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet forbedres ved at de studerende tilbydes rådgivning og sparring fra erfarne erhvervsfolk. Analyser viser at Danmark har en stor udfordring i at forbedre samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. I Sverige og USA har man gode erfaringer med initiativer, der skal motivere og uddanne studerende med gode ideer til at blive iværksættere. Det svenske innovationssystem er forankret omkring de svenske universiteter og tekniske højskoler og i forbindelse med universiteterne er der etableret en række ideværksteder, der skal understøtte udviklingen i de forskellige faser fra ide til etablering af virksomhed. De første danske studentervæksthuse blev etableret i 2004 på baggrund af et initiativ fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Business Factory ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning nu en del af Aarhus Universitet var et af de første studentervæksthuse under dette initiativ og erfaringerne herfra er positive. I Business Factory får iværksætterne kontorpladser, telefon og internet, men også fuldtidsundervisning og vejledning i, hvordan man etablerer en bæredygtig virksomhed. I husets 2-årige levetid har 17 virksomheder forladt 3

4 studentervæksthuset og de 16 eksisterer fortsat. Business Factory. For tiden er 30 studerende tilknyttet Region Midtjyllands indsats vil primært omhandle etablering af studentervæksthuse i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner, og som supplement hertil vil der blive afprøvet en model for et Virtuelt studentervæksthus. Initiativerne beskrives nærmere i det følgende. Studentervæksthuse Vækstforums handlingsplan fastsætter etablering af studentervæksthuse i Region Midtjylland til ideudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer gennem tilbud om fysiske faciliteter, rådgivning og netværk. Studentervæksthusene placeres i tilknytning til videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet med etablering af studentervæksthuse er at styrke iværksætterpotentialet blandt studerende og dimittender på de regionale uddannelsesinstitutioner. Ved at give de studerende mulighed for at udvikle og afprøve en forretningside, er det målet, at flere ideer omsættes til kommercielle aktiviteter. Afgrænsningen mellem studerende og dimittender fastlægges nærmere for hvert enkelt studentervæksthus. Region Midtjylland vil medvirke til etablering af et studentervæksthus i tilknytning til CVU/Filmog animationsmiljøet i Viborg og et eller flere studentervæksthuse i Aarhus. Etablering af studentervæksthuse skal understøtte Campus-tankegangen under VIA University College. Der vil gives støtte til etablering og drift af studentervæksthusene i en 2-årig periode. Studentervæksthus Viborg Et studentervæksthus vedrørende film og animation placeret på The Animation Workshop i Viborg skal give iværksættere blandt de studerende mulighed for at afprøve og senere realisere deres ideer. Efter endt uddannelse har dimittenderne mulighed for at benytte studentervæksthuset til at afprøve deres forretningsideer og teste visioner i et kompetent miljø. Herefter tilbydes iværksætterne såkaldte erhvervsservicepakker, så de kan få hjælp til etablering af deres virksomhed, såfremt ideerne danner grobund for realisering. Ved The Animation Workshop har man som iværksætter adgang til den nyeste teknologi, adgang til et internationalt marked, samt mulighed for at indgå i de allerede etablerede netværk af rådgiver og sparringspartnere med erhvervserfaring. Studentervæksthuset vil fungere som en ud af i alt tre dele, som det fremtidige Midtjysk Væksthus for Animation vil bestå af. The Animation Workshop arbejder med en vision om etablering af et Midtjysk Væksthus for Animation, som vil komme til at bestå af tre sektioner: Studentervæksthus for iværksættere Etablerede virksomheder Projekthotel Studentervæksthus Aarhus Aarhus er uddannelsesmæssigt kendetegnet ved flere store institutioner og ved mange fagområder med en begrænset tradition for samarbejde om iværksætteri. Mange institutioner ønsker således selv at løfte iværksætteropgaven. Der anbefales derfor en flerstrenget model for etablering af studentervæksthuse i Aarhus: En Institutionsmodel under studierne, og en Fællesskabsmodel efter studierne. Institutionsmodellen indebærer, at hver enkelt institution udbyder aktiviteter rettet mod egne studerende. Fordelen herved er, at den enkelte institution og den enkelte studerende kan give sine kurser den toning, der bedst afspejler institutionens uddannelsesstrategi og den 4

5 studerendes studieprogram. Ulempen kan være, at aktiviteterne mister bredde og dynamik. På basis af det meget store antal studerende kan det dog overvejes at supplere institutionernes kerneaktiviteter med fælles, mere tværgående initiativer. Fællesskabsmodellen indebærer, at der etableres fælles væksthuse for dimittender for udvikling af nye virksomheder. Et fælles studentervæksthus placeres i tilknytning til Forskerpark Aarhus. Fordelen herved er, at den nødvendige infrastruktur allerede er til stede, og rådgivning og sparring er tilgængelig, direkte eller via netværk. Desuden giver det virksomheden mulighed for at vokse i de samme fysiske og institutionelle rammer. Region Midtjylland vil medvirke til etablering af studentervæksthuse efter denne model i Aarhus, således at Regionen støtter etablering af studentervæksthuse på de enkelte uddannelsesinstitutioner og støtter etablering af et fælles studentervæksthus. Regionen vil endvidere støtte, at uddannelsesinstitutionernes egne aktiviteter suppleres med fælles, tværgående aktiviteter. Det eksisterende studentervæksthus InnoCamp i Aarhus vil integreres i det nye initiativ. Studentervæksthusenes ydelser I studentervæksthusene skal de studerende have mulighed for at udvikle og afprøve en produkt- eller forretningside. I husene kan de studerende få stillet kontor, laboratoriefaciliteter og lignende til rådighed. Endvidere vil udvikling af forretningsplaner i samarbejde med erfarne rådgiver, erhvervsfolk og undervisere være et grundelement i husene. Studentervæksthusene skal Give studerende mulighed for at udvikle og afprøve en forretningside Stille kontor, laboratoriefaciliteter og lign. til rådighed Stille faglig rådgivning og sparring ved forskere og undervisere til rådighed Tilbyde rådgivning om forretningsudvikling og virksomhedsstart, f.eks. rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplan, Tilbyde mentorordning Tilbyde kompetenceudvikling indenfor iværksætteri og virksomhedsdrift Formidle kontakt til relevante samarbejdsparter, f.eks. Væksthus Midtjylland, Innovationsmiljøer o. lign. Formidle Region Midtjyllands specialiserede rådgivningstilbud til vækstiværksættere Brande miljøerne overfor eksisterende virksomheder med henblik på at få eksisterende virksomheder til at bruge studentervæksthusene til udvikling og gennemførelse af nye ideer. På baggrund af erfaringer fra de etablerede og nye studentervæksthuse skal der udvikles og gennemføres et koncept for studentervæksthuse i region Midtjylland. Virtuelt studentervæksthus Etablering af studentervæksthuse er hidtil sket i tilknytning til uddannelsesinstitutioner i de større byer. For at skabe en balance mellem by- og landområder skal muligheden for at lave et virtuelt studentervæksthus afprøves. Et virtuelt studentervæksthus skal medvirke til at fremme motivation og mulighed for innovation i lighed med de øvrige fysiske studentervæksthuse, men med et virtuelt studentervæksthus kan indsatsen udvides til også at omfatte yderområderne. Målgruppen vil være studerende og undervisere ved de korte og mellemlange videregående uddannelser, og der tages i første omgang udgangspunkt i service- og oplevelseserhvervene i regionen. 5

6 Det virtuelle studentervæksthus skal give studerende i hele regionen mulighed for rådgivning og sparring i forbindelse med afprøvning af nye produkt- og forretningsideer og etablering af nye virksomheder. I det virtuelle studentervæksthus tilbydes de studerende en række virtuelle serviceydelser, bl.a. følgende: Rådgivning om forretningsudvikling Rådgivning om udarbejdelse af forretningsplan Adgang til sparring fra forskellige ressourcepersoner Rådgivning om virksomhedsstart Adgang til mentorer Tilbud om kompetenceudvikling Adgang til dialogforum og matchmaking med andre studerende Formidling af Region Midtjyllands specialiserede rådgivningstilbud til vækstiværksættere Viden om mulighederne i de fysiske studentervæksthuse De virtuelle rådgivningsydelser skal efter behov kunne suppleres med fysiske rådgivningsydelser. I projektet skal det endvidere undersøges, hvordan det Virtuelle Studentervæksthus muligheder og udbytte er ved at indgå som en del af fremtidens virtuelle univers Second Life eller ved at indgå i andre virtuelle verdener. Projektets relation til de 6 kriterier 1. Indsatsen vil være på et højt fagligt niveau og vil dække studerende bredt i regionen. 2. Initiativet skal udvikles og gennemføres i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, IDEA og de etablerede studentervæksthuse, således at de eksisterende initiativer styrkes og udvikles. 4. Ved film- og animationsmiljøet i Viborg er der allerede et stærkt internationalt miljø, som vil styrkes yderligere med initiativet. Tilsvarende vil gøre sig gældende for andre studentervæksthuse. 5. Det forventes at studentervæksthusenes serviceydelser vil udvikles og udbydes i et offentligt-privat samarbejde, f.eks. ved formidling af rådgivning fra private rådgivere. 6. Initiativerne finansieres af regionen og EU s Regionalfond og Socialfond, og der er mulighed for at indgå aftale med staten om medfinansiering fra globaliseringsmidlerne og fra undervisningsministeriet. Overvågning af initiativets fremdrift Initiativets fremdrift skal overvåges ved en registrering af: Hvilke kurser/fag, der udvikles og implementeres Hvilke undervisningsmaterialer, der fremstilles Hvilke efteruddannelsesaktiviteter der gennemføres Hvilke netværk der etableres og deres aktiviteter Hvilke aftaler der indgås om etablering af studentervæksthuse Antal studerende, der er tilknyttet studentervæksthusene 6

7 Målgrupppe Målgruppen er undervisere, studerende og dimittender på ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Organisering/aktører Der indgås en resultatkontrakt med IDEA og nedsættes en bestyrelse/råd for IDEA Midtjylland vedrørende indsatsen En øget regional forankring af IDEA. Vedrørende etablering af studentervæksthuse i Viborg og Aarhus indgås der en resultatkontrakt med The Animation Workshop i Viborg, og i Aarhus indgås der en resultatkontrakt med et konsortium bestående af Forskerpark Aarhus og de deltagende institutioner. Vedrørende etablering af et virtuelt studentervæksthus vil erhvervsakademierne blive bedt om at lave et konsortium med henblik på indgåelse af resultatkontrakt. Der etableres et netværk af de eksisterende studentervæksthuse med henblik på konceptudvikling for studentervæksthuse. Indsatsen vil i øvrigt ske i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, IDEA, etablerede studentervæksthuse, Selvstændighedsfonden, Young Enterprise o. lign. Tidsplan Initiativet iværksættes i 2007 i følgende faser: 1. Gennemførelse af ansøgningsrunde frem til 1. september Indgåelse af resultatkontrakter 3. Behandling i Vækstforum den 29. oktober Behandling af Regionsrådet og EBST i november måned Igangsættelse af initiativer ultimo Udvikling af metoder til overvågning og effektmåling 7. Løbende afrapportering og videreudvikling Effekt Det overordnede og langsigtede effektmål er, at etableringsraten i regionen øges. På kort sigt kan effekten måles ved: antal uddannelser, der udbyder undervisning i iværksætteri, antal iværksætterrelaterede fag, der udbydes antal studerende, der deltager i undervisning i iværksætteri antal studerende, der er tilknyttet studentervæksthusene antal studerende fra væksthusene, som etablerer egen virksomhed. Forankring efter projektperioden Initiativerne forventes videreført af uddannelsesinstitutionerne, IDEA og Studentervæksthusene, evt. suppleret af nye regionale initiativer. Formidling Der nedsættes en følgegruppe for projektet. Endvidere forventes der afholdt en midtvejskonference samt en afsluttende konference til formidling af de opnåede resultater og erfaringer. 7

8 Evaluering Der gennemføres løbende tilfredshedsmålinger blandt de studerende og primo 2009 gennemføres en samlet evaluering af indsatsen. Økonomi og tidsplan Budget for en toårig periode Regional forankring af IDEA Nye studentervæksthuse Virtuelt og eksisterende studentervæksthuse I alt 6 mio. 14 mio. 2 mio. 22 mio. Finansiering: Region Midtjylland Staten, FIST Staten, EBST EU, Socialfonden EU, Regionalfonden I alt 8 mio. 2 mio. 4 mio. 2 mio. 6 mio. 22 mio. 8

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan Ansøgningsskema til: Etablering af et virtuelt studentervæksthus 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Erhvervsakademiet MINERVA Minervavej 63 8900 Randers Kontaktperson: Udviklingskonsulent

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i uddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 26 Ansøgningsskema til: En styrkelse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise

Fonden Overskrift for Entreprenørskab dfgdffghfg. Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise April 2012 Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Støttet af Større danske erhvervsvirksomheder og organisationer

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI

INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI FOLDER 2013 2012 Sponsorbrochure for Region Bornholm www.ffe-ye.dk Som medlem af Fonden for Entreprenørskab - Young Enterprise kan du være med til at styrke det lokale erhvervsliv!

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg Viborg Att.: Ruth Strøm. Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne

Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg Viborg Att.: Ruth Strøm. Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne Vækstforum Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Ruth Strøm J.nr.: U0010-4-02-1-11 Ref.: HM/jop Dato: 20. april 2011 VIA University College samler de Ansøgning vedr. Entreprenørskab i uddannelserne

Læs mere

En styrkelse og koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet.

En styrkelse og koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet. Ansøgningsskema til: En styrkelse og koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet. 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, IDEA Midtjylland c/o Handelshøjskolen i Århus Haslegårdsvej

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 16. februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 9 1-01-76-8-07 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4 Resumé Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere med det

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus Resultatkontrakt Vedrørende Det virtuelle studentervæksthus 1. januar 28. februar 2010 (forlænget til 31. august 2010) Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet

Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede. Formål med projektet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Forslag til prioritering af ikke-disponerede midler under Markedsplads for højtuddannede Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Formål

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND

FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.270.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 11 6.4 Iværksætterprogram

Læs mere

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground

VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND HANDLINGSPLAN 2007-2008. TEKO Playground BESKRIVELSE AF INITIATIV, PRIORITERET AF VÆKSTFORUM Initiativets titel Resume TEKO Playground TEKO er en erhvervsskole med ca. et tusind årselever fordelt på erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik

Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Tidsplan 2007-2009 for Ballerup Kommunes erhvervspolitik Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer: (A) Henrik Bolberg Formand (A) Ley Plum Næstformand (A) Dorris

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

1. Etablering af en energi-forskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus via udbud

1. Etablering af en energi-forskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus via udbud Notat Til: Til: Den 9. maj 2007 Indstilling af projekter som led i realiseringen af Navitas Park - et innovationscenter for energi og energiteknologi Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere