Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384"

Transkript

1 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR: Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov. CPV: Gammadata Instrument AB Vallongatan SE Uppsala SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS TECH (DK) Totalentreprisekontrakt - projektering og udførelse vedr.: Nyt Center for klip og stil og modernisering og udvidelse af Teknisk Gymnasium Aarhus Udvidelse og modernisering af Teknisk Gymnasium Aarhus og Nyt Center for klip og stil med opførelse af ca m2 fordelt på to nye bygningsdele til undervisningslokaler, projektområder, salonområder og modernisering af eksisterende undervisnings- og projektområder. Derudover anlæg af p-område og gårdmiljø. Omfang vil fremgå af udbudsmaterialet. Totalentreprisen udbydes i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Totalentreprenøren forventes at danne hold med følgende underrådgivere: arkitekt, rådgivende ingeniør (herunder akustiker) og landskabsarkitekt. CPV: , Jakobsen & Blindkilde Drejervej Aulum

3 DK-Aarhus: Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil AARHUS KOMMUNE Indkøb af stk. gravemaskine til Aarhus Kommune. Indkøb af stk. gravemaskine til AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 28 Haveaffald. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

4 DK-Aarhus: Udvikling af kundespecificeret programmel AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATEN FOR SUNDHED OG OMSORG Udbud af Borgerjournalen Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg besluttede i foråret 20, at borgerjournalen skal sendes i udbud. Der er flere formål med at konkurrenceudsætte borgerjour-nalen. Blandt de vigtigste kan nævnes effektivisering af dokumentationsarbejdet, mere doku-mentation hos borgerne, et sammenhængende system og borgeradgang til systemet. Borgerjournalen er benævnelsen for Aarhus Kommunes samlede elektroniske omsorgsjournal (EOJ) til ældre- og sundhedsområdet. Borgerjournalen er i dag en samlet betegnelse for sy-stemerne CSC Omsorg/Disponering og CSC Sundhed/Booking. Journalen er opdelt i en række domæner, som samlet dækker behovet for dokumentation i forhold til pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje, sundhed og forebyggelse disponering og booking. Under de enkelte domæ-ner findes diverse moduler. Modulet Dokumentation kan eksempelvis rumme tekstfelter til fokusområder, specialark (borgers hverdagsplan m.m.), breve og kommunikationsrapporter. CPV: CSC Scandihealth A/S Retortvej København

5 DK-Albertslund: Ingeniørvirksomhed VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S - VEKS Ingeniørrådgivning, Fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende etablering af fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve, inklusiv en pumpestation i Solrød, således at Køge Kraftvarmeværk forbindes til det storkøbenhavnske fjernvarmesystem. Opgaven omfatter udarbejdelse af hovedprojekt på grundlag af foreliggende projektforslag, samt gennemførelse af udbud i hovedentreprise, kontrahering, projektopfølgning, byggeledelse og tilsyn. VEKS forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet såfremt der ikke opnås endelig godkendelse af projektet. CPV: , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

6 DK-Ballerup: Militære elektroniske systemer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Militære elektroniske systemer.

7 DK-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr. Seyntex Seyntexlaan 8700 Tielt BELGIEN Mailadresse: Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton Vale CANADA Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton vale CANADA

8 DK-Bogense: Salg af den gamle materialegård i Søndersø Nordfyns Kommune

9 DK-Brøndby: Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk DANSKE LOTTERI SPIL A/S Udbud på service af terminaler Udbuddet omfatter service og transport af terminaler, udstyr til streaming og perifert udstyr for Danske LotteriSpil A/S' forhandlere. Perifert udstyr er f.eks. printer, scanner, routere, tv o.lign. Service består af opsætning, nedtagning, lokalflytning og matrikelflytning samt on-site service hos forhandler.on-site service indebærer primært on-site service inden for et fastsat omfang. Transport består i transport til og fra forhandlere i forbindelse med levering af ydelser, samt afhentning ogaflevering af terminaler og perifert udstyr på Danske Lotteri Spil A/S's adresse. CPV: , , , InfoCare Services A/S Telegrafvej Ballerup

10 DK-Charlottenlund: Programmering af software og konsulentvirksomhed GENTOFTE KOMMUNE Kontrakt om økonomi- og lønsystem på servicebureauvilkår Kontrakten omfatter anskaffelse af henholdsvis et økonomi- og et lønsystem som servicebureauløsninger. Gentofte Kommune er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen. Kommunen har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Derfor ønsker kommunen effektiviseringsperspektivet medtaget i udbuddet af kommunens løn- og økonomisystem. Kommunen ønsker, at leverandøren som option angiver, hvorledes leverandøren kan medvirke til at realisere effektiviseringspotentialet. Kommunen er interesseret i effektiviseringer, der kan give en direkte økonomisk effekt for kommunen. Leverandøren skal ligeledes angive det forventede effektiviseringspotentiale. Kommunen er interesseret i at arbejdet med realisering af gevinster indarbejdes og igangsættes allerede i år 203 og integreres i hele driftsperioden. Kommunen er ligeledes meget interesseret i at gevinsterne står mål med omkostninger til effektiviseringsindsatsen. Økonomisystemet: Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem. Den skal økonomisystemet være klar til indberetning af budgettet for 204. Den skal økonomisystemet være klar til at varetage samtlige opgaver af hensyn til håndtering af forsupplementsperioden. Den..204 skal økonomisystemet være klar til drift i hele kommunen. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte økonomisystem: Kontoplan. Økonomi og budget. Debitor. Ressourcestyring. Indkøb (option). Anlægsstyring og anlægsregnskab. Betalinger (bank, kasse og E-fakturaer) og kreditor. Rapportering og analyse. Økonomi og regnskab, herunder årsafslutning, omkostningsregnskab. Leverandøren skal have et indgående kendskab til økonomiopgaver og økonomistyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Økonomisystemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en lang række øvrige it-løsninger, som leverer og trækker økonomidata. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering (option). Implementeringsbistand. Testplanlægning og afprøvning. Uddannelse (option). Lønsystemet: Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration og et standard

11 vagtplansystem som servicebureauløsning. Lønsystemet skal være klar til drift i hele kundens organisation den. januar 204, idet det skal være muligt at håndtere forudlønnede og timelønnede samt muligt at oprette vagtplaner fra senest den. december 203. På det tidspunkt skal lønsystemet kunne anvendes til de daglige lønog personaleopgaver. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: Lønadministration. Personaleadministration, herunder lønsimulering. Tjenestemandspensionsområdet. Økonomi og lønbudgettering. Vagtplanlægning. Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos KL og vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne kunden i brugen af systemet og systemets virke iht. overenskomsterne. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning i en dansk kommune, herunder samarbejdet med kommunens virksomheder og afdelinger, så løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer. Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering. Implementeringsbistand. Uddannelse. Der er følgende optioner: Fælles for begge systemer: Regnskabsafslutning og læseadgang historiske data. Uddannelse. Konvertering af data. Dataudtræk til ledelsesinformation. Bistand til realisering af effektiviseringspotentiale. Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data. Økoblik. Forlængelse af kontrakten med 2 x 2 år for 2 år ad gangen. Særligt for økonomisystemet: Data til compliance-analyser. Økonomistyring for selvstændige virksomheder. Indkøb og e-handel. Integration til e-handel. Snitfladeservices. CPV: , , , , , , KMD A/S Lautrupparken DK-2750 Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 DK-Esbjerg: Autoklaver REGION SYD-ESBJERG SYGEHUS Esbjerg sygehus levering og montering af 5 stk. autoklaver Sterilcentralen på Esbjerg Sygehus skal have nye autoklaver til erstatning af de nuværende. Den udbudte kontrakt vedrører køb af 5 stk. nye autoklaver. Leverancen omfatter: Levering og montering af 3 stk. almindelige autoklaver, samt 2 stk. gulvgående autoklaver inkl. diverse vogne m.m. samt uddannelse. Desuden omfatter kontrakten option på indgåelse af servicekontrakt samt tilkøb af automatisk indlaster-system samt sporbarhedssystem til sterilcentralen. CPV: KEN A/S Bøgebjergvej Broby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 DK-Faaborg: Modtagelse af spildevandsslam fra Faaborg Rensningsanlæg FFV Energi & Miljø A/S

14 DK-Fredericia: Drift af kraftværker DONG ENERGY A/S Levering af industriservice. Levering af industriservice. CPV: SSG A/S Knapholm Herlev Telefon: Morent A/S Danmarksgade Struer Telefon: Eurest Services A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Quick Industri- & Rengøringsservice ApS Ringager Brøndby Telefon:

15 DK-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Der er indgået følgende aftale på området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der er tale om et køb på et nærmere specificeret antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der vil skulle ske levering over 4 omgange i løbet af 203 (første levering er d ). Der er i fastsættelsen af antallet taget udgangspunkt i Fredericia Kommunes årlige indkøb af produkter i disse kategorier. CPV: ATEA A/S Birkemosevej Kolding Telefon:

16 DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Renovering af Kildeskovsrenden, bygge- anlægsprojekt etape Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejder, etape i forbindelse med udskiftning af en eksisterende fælleskloakledning, kaldet Kildeskovsrenden. Ledningen er ca. 50 meter lang og har dimensionerne B x H = 2,5 x 2,0 meter (omtrentlige indvendige mål). Renden er opbygget med spunsvægge, betondæk og betonbund. Udskiftningen foretages ved opgravning og erstatning af renden med firkantede betonelementer med dimensionerne B x H = 3,5 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål. Endvidere omfatter projektet etablering af et nyt bassinanlæg tilknyttet den nye del af renden, svarende til etableringen af 3 stk. 50 meter lange rækker betonelementer med dimensionerne B x H = 5,0 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål) samt tilhørende in-situ-støbearbejder i tilknytning til bassinanlægget. Supplerende bygværker i forbindelse med skylning og afspærring af anlægget etableres ligeledes. I projektet skal der være en tæt dialog og et godt samarbejde mellem bygherren, entreprenøren, rådgiveren samt øvrige entreprenører på pladsen, der udfører maskin- og eltekniske installationer. Bygherren indkøber selv selve betonelementerne, som således er en bygherreleverance. CPV: , , Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre

17 DK-Glostrup: Chassiser med førerhus VESTEGNENS BRANDVÆSEN Chassis til tankbil Udbuddet vedrører levering af et et fabriksnyt 2 akslet chassis med førerhus til Vestegnens Brandvæsen, der er udformet så det efterfølgende kan opbygges til en tankvogn, der kan fremfører minimum 6000 liter vand, 2 personer, samt en materielkasse/tank og kunne drive en brandpumpe på minimum 2000 liter. Det skal bruges til udrykningskørsel og skal derfor have gode accelerations og bremseegenskaber. Vestegnens Brandvæsen vil efterfølgende selv sørge for at opbygge chassiset til en Tankvogn. CPV: Scania Industribuen Ishøj Telefon:

18 DK-Grenå: Snerydning NORDDJURS KOMMUNE Udbud af vintertjeneste i Norddjurs Kommune Vintertjeneste på kørebaner i Norddjurs Kommune. Omhandler glatførebekeæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. CPV: , Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Peter Søby Fløjstrupvej 23, Fløjstrup 8960 Randers SØ I/S Nødagergården Kærbyvej Kolind Norddjurs entreprenør og vognmandsforretning Voer Færgevej Ørsted Lyngby entreprenørforretning ApS Askhøjvej Trustrup

19 DK-Grevinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ODSHERRED SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud: Sommerhuskloakering ved Sejerøbugten. Projektet omfatter kloakering af ca..500 sommerhuse beliggende ved Sejerøbugten (Etape og 2). Der skal i forbindelse med Etape ( Hønsinge Lyng ) anlægges transportsystem gennem området Ellinge Lyng og området Vig Lyng (Etape 2) til eksisterende transportledning i sommerhusområdet Ellinge Hegn, som kloakeres i 202. Projektet omfatter også nedlægning af Hønsinge renseanlæg (M, 00 PE) og spildevandskloakering af Hønsinge by. Dette vil være en del af Etape (Hønsinge Lyng). Grontmij A/S har udarbejdet dispositionsforslag for områderne efter kloakeringsprincippet gravitation med luftepumpestationer. Odsherred Spildevand A/S ("Bygherre") stiller dispositionsforslagene til rådighed for ansøgerne, se afsnit VI.3. For Etape og 2 omfatter vindende tilbudsgivers ("Rådgivers") ydelser i hovedtræk følgende:. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag (vurdering af alternative kloakeringsprincipper for områderne), 2. Detailprojekt (myndighedsprojekt og udbudsgrundlag) i henhold til det af Bygherre valgte kloakeringsprincip, 3. Bistand til gennemførelse af EU-udbud af bygge- og anlægsarbejderne. Derudover indeholder kontrakten 3 optioner, som Bygherre kan vælge at udnytte helt eller delvist, se afsnit II.2.2. Om kontraktens varighed bemærkes: Kontrakten forventes at træde i kraft den Bygge- og anlægsarbejderne for Etape forventes opstartet i efteråret 203 og afsluttet i 204. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 2 forventes afsluttet i 205. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 3 (alene relevant, såfremt Option udnyttes) forventes afsluttet i 206. CPV: 73000, , , , , , Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde

20 DK-Hørsholm: Transport af affald HØRSHOLM KOMMUNE Indsamling og transport af dagrenovation i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommunens samlede areal er ca. 32 km2 og vejlængden er ca. 22 km. (Oversigtskort over Kommunen kan ses via dette link Hørsholm Kommune har ca indbyggere. Entreprisen omfatter afhentning af dagrenovation én gang om ugen fra alle husstande, virksomheder, institutioner mv. i Kommunen, der har dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, i alt ca..00 husstande. Med dagrenovation menes her restaffald. Til opsamling af dagrenovation benyttes affaldssække (55, 0 og 25 liter) og containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter). Dagrenovationen køres til og aflæsses på Nordforbrænding, Kærvej, 2970 Hørsholm. Ydermere skal Entreprenøren udleje containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter) til affaldsproducenterne (grundejere, borgere, virksomheder, institutioner og lignende). CPV: , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 DK-Haderslev: Fjernelse af slam PROVAS - HADERSLEV SPILDEVAND A/S Disponering mv. af afvandet slam - Provas-Haderslev Spildevand A/S Håndtering, transport, evt. mellemdeponi og slutdisponering på landbrugsjord samt al myndighedsbehandling idenne forbindelse fra Haderslev og Gram Renseanlæg. Opgaverne udbydes samlet. CPV: , , , Simon Moos A/S Entrepriser Kallehave 23, Hørup 6400 Sønderborg

22 DK-Hammel: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for teknisk rådgivning i partnering. Arbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med planlægning og projektering af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J

23 DK-Helsingør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Tillægsaftale til tidligere indgået aftale om teknisk bistand i forbindelse med opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen vedrører en udvidelse af en oprindeligt annonceret aftale om arkitektydelser og landskabsarkitektydelser i forbindelse med Boliggården Afdeling 42's opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen indebærer, at THORA Arkitekter A/S, der fik tildelt den oprindeligt annoncerede aftale, tillige skal levere ingeniørydelser til Boliggården Afdeling 42, idet ingeniørydelserne vil blive udført af Dominia A/S - Rådgivende Ingeniører som underrådgiver til THORA Arkitekter A/S. Den nedenfor angivne kontraktværdi er udtryk for det samlede rådgiverhonorar, der vil blive betalt for teknisk rådgivning i forbindelse med byggesagen. CPV: , , , THORA Arkitekter A/S Sankt Annæ Passage E 262 København K Mailadresse: Internetadresse:

24 DK-Hillerød: Anæstesi og genoplivning REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB (DK) Respirationstilbehør Respirationstilbehør til anæstesi og intensiv brug CPV: Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Smiths Medical Danmark Aps Slotsmarken Hørsholm GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup

25 GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Dräger Medical Danmark A/S Hejrevang 2 G 3450 Allerød Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

26 DK-Hillerød: Blodanalyseapparater REGION HOVEDSTADEN POCT Blodgas og Immunkemi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Udbuddet vedrører indkøb af POCT-udstyr (point-of-care) med tilhørende reagenser og forbrugsartikler samt evt. service og evt. reservedele til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Region Hovedstaden. CPV: , Radiometer Medical ApS Åkandevej Brønshøj

27 DK-Hillerød: Engangshandsker REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Levering af sygeplejeprodukter til hjemmerespirationspatienter Der udbydes ca,4 mio enheder sygeplejeprodukter fordelt på 2 produkter på en aftale. CPV: , 3344, , 33430, 33740, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon:

28 DK-Hillerød: Køleskabe og frysebokse REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Professionelle køleskabe og fryseskabe til regionens 2 hospitaler og institutioner. Vedrører indkøb af årligt ca. 300 professionelle køleskabe og fryseskabe samt et mindre antal husholdningsskabe til regions hospitaler og institutioner til opbevaring af fødevarer. CPV: Vibocold A/S Livoevej Viborg Telefon: KEN Storkøkken a/s Runetoften Århus V Telefon: Oluf Brønnum & Co A/S Allekær Herlev Telefon:

29 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

30 DK-Hillerød: Selvklæbende forbindinger REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Sårbehandlingsprodukter med sølv Sårbehandlingsprodukter med sølv til brug på samtlige hospitaler i Region Hovedstaden CPV: 334, Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Lohmann & Rauscher A/S Højnæsgaard Gøngehusvej Vedbæk Paul Hartmann A/S Arne Jacobsen Allé 7, 5. sal 2300 København S

31 DK-Horsens: Ny Sciencebygning Horsens Statsskole Horsens Statsskole

32 DK-Hurup: Affaldssække og -poser af polyethylen THISTED KOMMUNE Indkøb af renovationssække i plast. Levering af renovationssække i plast. CPV: Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 5800 Nyborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Renovering og ombygning af Thit Jensens Vej 6, 2200 København N Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende bygning i De Gamles By til dagsinstitution og fritidshjem. CPV: , , , Arkitema K/S Rued Langgaards Vej København S

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER - SAB (DK) Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af nyt modelplejecenter Sølund Samvirkende boligselskaber har indgået en kontrakt med WITRAZ arkitekter K/S om totalrådgivning vedrørende opførelse af et nyt modelplejecenter Sølund. WITRAZ arkitekter K/S skal som totalrådgiver varetage den tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med, at det eksisterende plejecenter Sølund omdannes til et nyt modelplejecenter. CPV: , , , WITRAZ arkitekter K/S Store Kongensgade 75 B 264 København K

35 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder CARLSBERG BYEN EJENDOMME P/S Totalentreprise, Opførelse af Byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen i København. Totalentreprise vedrørende opførelse af Byggeafsnit 8 omfattende ca m2 undervisningsbyggeri til UCC, ca m2 butikker, ca m2 erhverv, ca m2 boliger og ca m2 kælder med tilhørende nødvendige infrastrukturarbejder til brug for området. For yderligere information vedrørende planerne for Carlsberg Byen, henvises der til Carlsberg Byens hjemmeside: CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3 B 2860 Søborg Mailadresse: Internetadresse:

36 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) BANE CPV: , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Servere til datamater. Programpakke til sammenkobling af platforme. Netcompany A/S Grønningen København K

37 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed FORSVARSKOMMANDOEN Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og III chefer. Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og niveau III chefer til understøttelse af forsvarets forandringsprocesser. CPV: , , , Clavis Erhvervspsykologi, Clavis ApS Klostergade Århus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 DK-København: Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN, GENERALDIREKTORATET FOR KOMMUNIKATION, REPRÆSENTATIONEN I Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark. De væsentligste tjenester, der kræves, vedrører sikkerhed og receptionstjenester inden for Europahusets åbningstid, herunder fjernovervågning og bistandstjenester inden for åbningstiden og i nødstilfælde uden for åbningstiden samt uden for åbningstid to daglige patruljeringsrunder rundt om bygningen. CPV: , G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: MFR vacciner (mæslinger-fåresyge-røde hunde) STATENS SERUM INSTITUT MFR-vacciner for årene 203, 204, 205 og 206. Der udbydes en rammeaftale til indkøb af MFR-vaccine til offentligt program i årene 203, 204, 205 og 206. Indkøbet skønnes at udgøre i alt ca doser MFR vaccine årligt. Første levering ønskes ca. 2 uger efter kontraktens indgåelse. Kontrakten løber i år 203, 204, 205 og 206. er kun forpligtet til at indkøbe MFR-vaccine under rammekontrakten i det omfang, der foretages vaccinationer med vaccinen under programmet og der er således ikke nogen garanteret mindsteomsætning, herunder i relation til det skønnede forbrug. Den tilbudte vaccine skal leveres i forfyldt sprøjte og have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb, og vaccinen, pakning, indlægsseddel samt etiket skal opfylde kravene i markedsføringstilladelsen. CPV: Sanófi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk Lyon Cedex 07 FRANKRIG

40 DK-København: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Energistyrelsen

41 DK-København: Opførelse af sportshaller KØBENHAVNS KOMMUNE, ØKONOMIFORVALTNINGEN Opførelse af idrætshal mv. på Amagerbrogade 79/Parmagade (skræddersyet byggeri) Indkøbet omfatter følgende: tilbudsgiveren køber byggegrunden fra den ordregivende myndighed. På grunden opfører tilbudsgiveren dels byggeri til detailhandel og dels en idrætshal, idet idrætshallen skal overholde de af den ordregivende myndighed stillede funktionskrav. Idrætshallen skal overdrages som en særskilt ejerlejlighed til den ordregivende myndighed. CPV: , , Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon:

42 DK-København: Oversættelse MILJØMINISTERIET Oversættelse dansk/engelsk og engelsk/dansk Opgaven omfatter oversættelse af publikationer, artikler og breve samt præsentationsmateriale og tekster til hjemmeside. Der vil være tale om oversættelse primært fra dansk til engelsk men oversættelsesopgaver fra engelsk til dansk kan også forekomme. Teksterne vil ofte være miljømæssige tekster af høj standart, der kræver en vis indsigt i miljømæssige forhold. Kvalitetssikring og termrådgivning er også en del af opgaven. CPV: Global Danmark a/s Hauchvej 4 Frederiksberg 825

43 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. CPV: Monk Biler

44 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE stk. delaftale 2, køb option. stk. delaftale 2, køb option. CPV: Renault Nordic AB

45 DK-København: Postbefordring ad vej HJEMMEVÆRNET Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der består af tre værnsgrene: Hærhjemmeværnet, herunder virksomhedshjemmeværnet og politihjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet samt organer til støtte herfor. Hjemmeværnet støtter det danske forsvar og bidrager til beredskabet. Hjemmeværnet ønsker med dette udbud at indgå rammekontrakt om postbefordring af hjemmeværnets 4 magasiner: HJV-magasinet, Martha, Magasin for Flyverhjemmeværnet og Samtænkning.dk. Leverandøren skal have en høj leveringssikkerhed og skal kunne levere til adresser i hele Danmark. Leverandøren skal endvidere kunne sikre en kort leveringstid fra modtagelsen af de pågældende eksemplarer til omdeling fra hjemmeværnet, og til levering er sket hos den enkelte adressat. CPV: , Post Danmark A/S Tietgensgade København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

46 DK-København: Rengøring STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 8.0 Rengøringsservice SKI udbyder Rammeaftale 8.0 Rengøringsservice om levering af (Ydelsesbeskrivelse): Rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser: Rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer, gulvrengøring, periodisk inventarrengøring, trappevask, hovedrengøring, stationær arbejdsledelse, serviceydelser bestående af jævnligt forekommende rengøringsrelaterede serviceopgaver og ekstraordinære rengøringsbehov samt håndværkerrengøring mv., herunder eksempelvis gardinvask, persiennerens, pc-rens, telefonrens, tæpperens, reetablering af polishbehandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve. Vinduespolering: Udførelse af vinduespolering, herunder rengøring af vinduesrammer, vindueskarme. Måtteservice: Vask og leje af måtter samt levering/afhentning af måtter. Alle ydelser leveres inklusiv rengøringsmidler. Alle ydelser omfattet af ydelsesbeskrivelsen skal kunne leveres. Rammeaftalestrukturen er som følger: Delaftale, Region Hovedstaden Delaftale 2, Øvrige Danmark I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af aftalen, vil tildelingen af leveringsaftaler ske efter fornyet konkurrenceudsættelse (Miniudbud). Kundens kravspecifikation, herunder krav til leveringsaftalen, vil fremgå af miniudbudsmaterialet. Der kan i forbindelse med indgåelse af de enkelte leveringsaftaler forekomme virksomhedsoverdragelse. Leverandører på rammeaftalen skal kunne levere rengøring efter: Frekvensrengøring; Programmeret rengøring; DS/INSTA 800 eller tilsvarende. Leverandøren skal have en nedskrevet personalepolitik. Ydelserne skal udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Eventuel virksomhedsoverdragelse skal ske i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven. Kunden anvender det i miniudbudsmaterialet vedlagte skema til videregivelse af oplysninger om medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Leverandørens, herunder eventuelle underleverandørers, medarbejderes straffeattest ( attest) må ikke indeholde forhold, som kan være problematiske i forhold til den ydelse som skal præsteres, baseret på en konkret vurdering at det enkelte forhold. Straffeattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren, herunder eventuelle underleverandører, skal for medarbejdere, som i åbningstiden leverer ydelsen på en børneinstitution (herunder f.eks. vuggestuer, børnehaver, skoler), indhente børneattest ( 36 attest), og denne skal være negativ. Børneattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren skal efterleve ILO 94 og Leverandøren skal have tegnet overenskomst med de for området forhandlingsberettigede organisationer, eller tilbyde sine ansatte overenskomstmæssige vilkår. Leverandøren skal sikre identifikationsoplysninger og dokumentation for medarbejdere, som udfører opgaver i henhold til miniudbuddet, herunder f.eks. Ansættelseskontrakter; Arbejdstilladelse i Danmark/dansk statsborgerskab; Indbetaling af skat. Kunden har i forbindelse med gennemførelse af miniudbud mulighed for at

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen

Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen Til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen for praktikvejledere til pædagoguddannelsen er der i perioden 2010-12 afsat 36 mio. kr. (12 mio. kr. pr.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm

Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Fremtidens drivmidler ved Torben Lindholm Status pr. 1.maj `13 No: 49 renovationsvogne på Biogas/gas Sv: 71 renovationsvogne på Biogas/gas Dk: 12 renovationsvogne El/Diesel-hybrid RenoNorden i Danmark

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:449675-2016:text:da:html Danmark-Aalborg: Vedligeholdelse af arealer 2016/S 246-449675 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim.

Tove Have. Hermed udmeldes fordelingen af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge for 2016. Direkte tlf. 41 85 14 48 Mail: bs@sim. Tove Have Fra: Bjarne Simonsen Sendt: 6. oktober 2015 10:48 Til: borgerservice@kk.dk; albertslund@albertslund.dk; kommunen@alleroed.dk; assens@assens.dk; balkom@balk.dk; kommunen@billund.dk;

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publicationseuropaeu Oplysninger

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere