Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384"

Transkript

1 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR: Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov. CPV: Gammadata Instrument AB Vallongatan SE Uppsala SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS TECH (DK) Totalentreprisekontrakt - projektering og udførelse vedr.: Nyt Center for klip og stil og modernisering og udvidelse af Teknisk Gymnasium Aarhus Udvidelse og modernisering af Teknisk Gymnasium Aarhus og Nyt Center for klip og stil med opførelse af ca m2 fordelt på to nye bygningsdele til undervisningslokaler, projektområder, salonområder og modernisering af eksisterende undervisnings- og projektområder. Derudover anlæg af p-område og gårdmiljø. Omfang vil fremgå af udbudsmaterialet. Totalentreprisen udbydes i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Totalentreprenøren forventes at danne hold med følgende underrådgivere: arkitekt, rådgivende ingeniør (herunder akustiker) og landskabsarkitekt. CPV: , Jakobsen & Blindkilde Drejervej Aulum

3 DK-Aarhus: Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil AARHUS KOMMUNE Indkøb af stk. gravemaskine til Aarhus Kommune. Indkøb af stk. gravemaskine til AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 28 Haveaffald. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

4 DK-Aarhus: Udvikling af kundespecificeret programmel AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATEN FOR SUNDHED OG OMSORG Udbud af Borgerjournalen Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg besluttede i foråret 20, at borgerjournalen skal sendes i udbud. Der er flere formål med at konkurrenceudsætte borgerjour-nalen. Blandt de vigtigste kan nævnes effektivisering af dokumentationsarbejdet, mere doku-mentation hos borgerne, et sammenhængende system og borgeradgang til systemet. Borgerjournalen er benævnelsen for Aarhus Kommunes samlede elektroniske omsorgsjournal (EOJ) til ældre- og sundhedsområdet. Borgerjournalen er i dag en samlet betegnelse for sy-stemerne CSC Omsorg/Disponering og CSC Sundhed/Booking. Journalen er opdelt i en række domæner, som samlet dækker behovet for dokumentation i forhold til pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje, sundhed og forebyggelse disponering og booking. Under de enkelte domæ-ner findes diverse moduler. Modulet Dokumentation kan eksempelvis rumme tekstfelter til fokusområder, specialark (borgers hverdagsplan m.m.), breve og kommunikationsrapporter. CPV: CSC Scandihealth A/S Retortvej København

5 DK-Albertslund: Ingeniørvirksomhed VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S - VEKS Ingeniørrådgivning, Fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende etablering af fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve, inklusiv en pumpestation i Solrød, således at Køge Kraftvarmeværk forbindes til det storkøbenhavnske fjernvarmesystem. Opgaven omfatter udarbejdelse af hovedprojekt på grundlag af foreliggende projektforslag, samt gennemførelse af udbud i hovedentreprise, kontrahering, projektopfølgning, byggeledelse og tilsyn. VEKS forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet såfremt der ikke opnås endelig godkendelse af projektet. CPV: , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

6 DK-Ballerup: Militære elektroniske systemer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Militære elektroniske systemer.

7 DK-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr. Seyntex Seyntexlaan 8700 Tielt BELGIEN Mailadresse: Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton Vale CANADA Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton vale CANADA

8 DK-Bogense: Salg af den gamle materialegård i Søndersø Nordfyns Kommune

9 DK-Brøndby: Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk DANSKE LOTTERI SPIL A/S Udbud på service af terminaler Udbuddet omfatter service og transport af terminaler, udstyr til streaming og perifert udstyr for Danske LotteriSpil A/S' forhandlere. Perifert udstyr er f.eks. printer, scanner, routere, tv o.lign. Service består af opsætning, nedtagning, lokalflytning og matrikelflytning samt on-site service hos forhandler.on-site service indebærer primært on-site service inden for et fastsat omfang. Transport består i transport til og fra forhandlere i forbindelse med levering af ydelser, samt afhentning ogaflevering af terminaler og perifert udstyr på Danske Lotteri Spil A/S's adresse. CPV: , , , InfoCare Services A/S Telegrafvej Ballerup

10 DK-Charlottenlund: Programmering af software og konsulentvirksomhed GENTOFTE KOMMUNE Kontrakt om økonomi- og lønsystem på servicebureauvilkår Kontrakten omfatter anskaffelse af henholdsvis et økonomi- og et lønsystem som servicebureauløsninger. Gentofte Kommune er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen. Kommunen har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Derfor ønsker kommunen effektiviseringsperspektivet medtaget i udbuddet af kommunens løn- og økonomisystem. Kommunen ønsker, at leverandøren som option angiver, hvorledes leverandøren kan medvirke til at realisere effektiviseringspotentialet. Kommunen er interesseret i effektiviseringer, der kan give en direkte økonomisk effekt for kommunen. Leverandøren skal ligeledes angive det forventede effektiviseringspotentiale. Kommunen er interesseret i at arbejdet med realisering af gevinster indarbejdes og igangsættes allerede i år 203 og integreres i hele driftsperioden. Kommunen er ligeledes meget interesseret i at gevinsterne står mål med omkostninger til effektiviseringsindsatsen. Økonomisystemet: Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem. Den skal økonomisystemet være klar til indberetning af budgettet for 204. Den skal økonomisystemet være klar til at varetage samtlige opgaver af hensyn til håndtering af forsupplementsperioden. Den..204 skal økonomisystemet være klar til drift i hele kommunen. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte økonomisystem: Kontoplan. Økonomi og budget. Debitor. Ressourcestyring. Indkøb (option). Anlægsstyring og anlægsregnskab. Betalinger (bank, kasse og E-fakturaer) og kreditor. Rapportering og analyse. Økonomi og regnskab, herunder årsafslutning, omkostningsregnskab. Leverandøren skal have et indgående kendskab til økonomiopgaver og økonomistyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Økonomisystemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en lang række øvrige it-løsninger, som leverer og trækker økonomidata. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering (option). Implementeringsbistand. Testplanlægning og afprøvning. Uddannelse (option). Lønsystemet: Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration og et standard

11 vagtplansystem som servicebureauløsning. Lønsystemet skal være klar til drift i hele kundens organisation den. januar 204, idet det skal være muligt at håndtere forudlønnede og timelønnede samt muligt at oprette vagtplaner fra senest den. december 203. På det tidspunkt skal lønsystemet kunne anvendes til de daglige lønog personaleopgaver. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: Lønadministration. Personaleadministration, herunder lønsimulering. Tjenestemandspensionsområdet. Økonomi og lønbudgettering. Vagtplanlægning. Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos KL og vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne kunden i brugen af systemet og systemets virke iht. overenskomsterne. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning i en dansk kommune, herunder samarbejdet med kommunens virksomheder og afdelinger, så løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer. Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering. Implementeringsbistand. Uddannelse. Der er følgende optioner: Fælles for begge systemer: Regnskabsafslutning og læseadgang historiske data. Uddannelse. Konvertering af data. Dataudtræk til ledelsesinformation. Bistand til realisering af effektiviseringspotentiale. Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data. Økoblik. Forlængelse af kontrakten med 2 x 2 år for 2 år ad gangen. Særligt for økonomisystemet: Data til compliance-analyser. Økonomistyring for selvstændige virksomheder. Indkøb og e-handel. Integration til e-handel. Snitfladeservices. CPV: , , , , , , KMD A/S Lautrupparken DK-2750 Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 DK-Esbjerg: Autoklaver REGION SYD-ESBJERG SYGEHUS Esbjerg sygehus levering og montering af 5 stk. autoklaver Sterilcentralen på Esbjerg Sygehus skal have nye autoklaver til erstatning af de nuværende. Den udbudte kontrakt vedrører køb af 5 stk. nye autoklaver. Leverancen omfatter: Levering og montering af 3 stk. almindelige autoklaver, samt 2 stk. gulvgående autoklaver inkl. diverse vogne m.m. samt uddannelse. Desuden omfatter kontrakten option på indgåelse af servicekontrakt samt tilkøb af automatisk indlaster-system samt sporbarhedssystem til sterilcentralen. CPV: KEN A/S Bøgebjergvej Broby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 DK-Faaborg: Modtagelse af spildevandsslam fra Faaborg Rensningsanlæg FFV Energi & Miljø A/S

14 DK-Fredericia: Drift af kraftværker DONG ENERGY A/S Levering af industriservice. Levering af industriservice. CPV: SSG A/S Knapholm Herlev Telefon: Morent A/S Danmarksgade Struer Telefon: Eurest Services A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Quick Industri- & Rengøringsservice ApS Ringager Brøndby Telefon:

15 DK-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Der er indgået følgende aftale på området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der er tale om et køb på et nærmere specificeret antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der vil skulle ske levering over 4 omgange i løbet af 203 (første levering er d ). Der er i fastsættelsen af antallet taget udgangspunkt i Fredericia Kommunes årlige indkøb af produkter i disse kategorier. CPV: ATEA A/S Birkemosevej Kolding Telefon:

16 DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Renovering af Kildeskovsrenden, bygge- anlægsprojekt etape Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejder, etape i forbindelse med udskiftning af en eksisterende fælleskloakledning, kaldet Kildeskovsrenden. Ledningen er ca. 50 meter lang og har dimensionerne B x H = 2,5 x 2,0 meter (omtrentlige indvendige mål). Renden er opbygget med spunsvægge, betondæk og betonbund. Udskiftningen foretages ved opgravning og erstatning af renden med firkantede betonelementer med dimensionerne B x H = 3,5 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål. Endvidere omfatter projektet etablering af et nyt bassinanlæg tilknyttet den nye del af renden, svarende til etableringen af 3 stk. 50 meter lange rækker betonelementer med dimensionerne B x H = 5,0 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål) samt tilhørende in-situ-støbearbejder i tilknytning til bassinanlægget. Supplerende bygværker i forbindelse med skylning og afspærring af anlægget etableres ligeledes. I projektet skal der være en tæt dialog og et godt samarbejde mellem bygherren, entreprenøren, rådgiveren samt øvrige entreprenører på pladsen, der udfører maskin- og eltekniske installationer. Bygherren indkøber selv selve betonelementerne, som således er en bygherreleverance. CPV: , , Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre

17 DK-Glostrup: Chassiser med førerhus VESTEGNENS BRANDVÆSEN Chassis til tankbil Udbuddet vedrører levering af et et fabriksnyt 2 akslet chassis med førerhus til Vestegnens Brandvæsen, der er udformet så det efterfølgende kan opbygges til en tankvogn, der kan fremfører minimum 6000 liter vand, 2 personer, samt en materielkasse/tank og kunne drive en brandpumpe på minimum 2000 liter. Det skal bruges til udrykningskørsel og skal derfor have gode accelerations og bremseegenskaber. Vestegnens Brandvæsen vil efterfølgende selv sørge for at opbygge chassiset til en Tankvogn. CPV: Scania Industribuen Ishøj Telefon:

18 DK-Grenå: Snerydning NORDDJURS KOMMUNE Udbud af vintertjeneste i Norddjurs Kommune Vintertjeneste på kørebaner i Norddjurs Kommune. Omhandler glatførebekeæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. CPV: , Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Peter Søby Fløjstrupvej 23, Fløjstrup 8960 Randers SØ I/S Nødagergården Kærbyvej Kolind Norddjurs entreprenør og vognmandsforretning Voer Færgevej Ørsted Lyngby entreprenørforretning ApS Askhøjvej Trustrup

19 DK-Grevinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ODSHERRED SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud: Sommerhuskloakering ved Sejerøbugten. Projektet omfatter kloakering af ca..500 sommerhuse beliggende ved Sejerøbugten (Etape og 2). Der skal i forbindelse med Etape ( Hønsinge Lyng ) anlægges transportsystem gennem området Ellinge Lyng og området Vig Lyng (Etape 2) til eksisterende transportledning i sommerhusområdet Ellinge Hegn, som kloakeres i 202. Projektet omfatter også nedlægning af Hønsinge renseanlæg (M, 00 PE) og spildevandskloakering af Hønsinge by. Dette vil være en del af Etape (Hønsinge Lyng). Grontmij A/S har udarbejdet dispositionsforslag for områderne efter kloakeringsprincippet gravitation med luftepumpestationer. Odsherred Spildevand A/S ("Bygherre") stiller dispositionsforslagene til rådighed for ansøgerne, se afsnit VI.3. For Etape og 2 omfatter vindende tilbudsgivers ("Rådgivers") ydelser i hovedtræk følgende:. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag (vurdering af alternative kloakeringsprincipper for områderne), 2. Detailprojekt (myndighedsprojekt og udbudsgrundlag) i henhold til det af Bygherre valgte kloakeringsprincip, 3. Bistand til gennemførelse af EU-udbud af bygge- og anlægsarbejderne. Derudover indeholder kontrakten 3 optioner, som Bygherre kan vælge at udnytte helt eller delvist, se afsnit II.2.2. Om kontraktens varighed bemærkes: Kontrakten forventes at træde i kraft den Bygge- og anlægsarbejderne for Etape forventes opstartet i efteråret 203 og afsluttet i 204. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 2 forventes afsluttet i 205. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 3 (alene relevant, såfremt Option udnyttes) forventes afsluttet i 206. CPV: 73000, , , , , , Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde

20 DK-Hørsholm: Transport af affald HØRSHOLM KOMMUNE Indsamling og transport af dagrenovation i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommunens samlede areal er ca. 32 km2 og vejlængden er ca. 22 km. (Oversigtskort over Kommunen kan ses via dette link Hørsholm Kommune har ca indbyggere. Entreprisen omfatter afhentning af dagrenovation én gang om ugen fra alle husstande, virksomheder, institutioner mv. i Kommunen, der har dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, i alt ca..00 husstande. Med dagrenovation menes her restaffald. Til opsamling af dagrenovation benyttes affaldssække (55, 0 og 25 liter) og containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter). Dagrenovationen køres til og aflæsses på Nordforbrænding, Kærvej, 2970 Hørsholm. Ydermere skal Entreprenøren udleje containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter) til affaldsproducenterne (grundejere, borgere, virksomheder, institutioner og lignende). CPV: , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 DK-Haderslev: Fjernelse af slam PROVAS - HADERSLEV SPILDEVAND A/S Disponering mv. af afvandet slam - Provas-Haderslev Spildevand A/S Håndtering, transport, evt. mellemdeponi og slutdisponering på landbrugsjord samt al myndighedsbehandling idenne forbindelse fra Haderslev og Gram Renseanlæg. Opgaverne udbydes samlet. CPV: , , , Simon Moos A/S Entrepriser Kallehave 23, Hørup 6400 Sønderborg

22 DK-Hammel: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for teknisk rådgivning i partnering. Arbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med planlægning og projektering af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J

23 DK-Helsingør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Tillægsaftale til tidligere indgået aftale om teknisk bistand i forbindelse med opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen vedrører en udvidelse af en oprindeligt annonceret aftale om arkitektydelser og landskabsarkitektydelser i forbindelse med Boliggården Afdeling 42's opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen indebærer, at THORA Arkitekter A/S, der fik tildelt den oprindeligt annoncerede aftale, tillige skal levere ingeniørydelser til Boliggården Afdeling 42, idet ingeniørydelserne vil blive udført af Dominia A/S - Rådgivende Ingeniører som underrådgiver til THORA Arkitekter A/S. Den nedenfor angivne kontraktværdi er udtryk for det samlede rådgiverhonorar, der vil blive betalt for teknisk rådgivning i forbindelse med byggesagen. CPV: , , , THORA Arkitekter A/S Sankt Annæ Passage E 262 København K Mailadresse: Internetadresse:

24 DK-Hillerød: Anæstesi og genoplivning REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB (DK) Respirationstilbehør Respirationstilbehør til anæstesi og intensiv brug CPV: Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Smiths Medical Danmark Aps Slotsmarken Hørsholm GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup

25 GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Dräger Medical Danmark A/S Hejrevang 2 G 3450 Allerød Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

26 DK-Hillerød: Blodanalyseapparater REGION HOVEDSTADEN POCT Blodgas og Immunkemi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Udbuddet vedrører indkøb af POCT-udstyr (point-of-care) med tilhørende reagenser og forbrugsartikler samt evt. service og evt. reservedele til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Region Hovedstaden. CPV: , Radiometer Medical ApS Åkandevej Brønshøj

27 DK-Hillerød: Engangshandsker REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Levering af sygeplejeprodukter til hjemmerespirationspatienter Der udbydes ca,4 mio enheder sygeplejeprodukter fordelt på 2 produkter på en aftale. CPV: , 3344, , 33430, 33740, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon:

28 DK-Hillerød: Køleskabe og frysebokse REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Professionelle køleskabe og fryseskabe til regionens 2 hospitaler og institutioner. Vedrører indkøb af årligt ca. 300 professionelle køleskabe og fryseskabe samt et mindre antal husholdningsskabe til regions hospitaler og institutioner til opbevaring af fødevarer. CPV: Vibocold A/S Livoevej Viborg Telefon: KEN Storkøkken a/s Runetoften Århus V Telefon: Oluf Brønnum & Co A/S Allekær Herlev Telefon:

29 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

30 DK-Hillerød: Selvklæbende forbindinger REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Sårbehandlingsprodukter med sølv Sårbehandlingsprodukter med sølv til brug på samtlige hospitaler i Region Hovedstaden CPV: 334, Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Lohmann & Rauscher A/S Højnæsgaard Gøngehusvej Vedbæk Paul Hartmann A/S Arne Jacobsen Allé 7, 5. sal 2300 København S

31 DK-Horsens: Ny Sciencebygning Horsens Statsskole Horsens Statsskole

32 DK-Hurup: Affaldssække og -poser af polyethylen THISTED KOMMUNE Indkøb af renovationssække i plast. Levering af renovationssække i plast. CPV: Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 5800 Nyborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Renovering og ombygning af Thit Jensens Vej 6, 2200 København N Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende bygning i De Gamles By til dagsinstitution og fritidshjem. CPV: , , , Arkitema K/S Rued Langgaards Vej København S

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER - SAB (DK) Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af nyt modelplejecenter Sølund Samvirkende boligselskaber har indgået en kontrakt med WITRAZ arkitekter K/S om totalrådgivning vedrørende opførelse af et nyt modelplejecenter Sølund. WITRAZ arkitekter K/S skal som totalrådgiver varetage den tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med, at det eksisterende plejecenter Sølund omdannes til et nyt modelplejecenter. CPV: , , , WITRAZ arkitekter K/S Store Kongensgade 75 B 264 København K

35 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder CARLSBERG BYEN EJENDOMME P/S Totalentreprise, Opførelse af Byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen i København. Totalentreprise vedrørende opførelse af Byggeafsnit 8 omfattende ca m2 undervisningsbyggeri til UCC, ca m2 butikker, ca m2 erhverv, ca m2 boliger og ca m2 kælder med tilhørende nødvendige infrastrukturarbejder til brug for området. For yderligere information vedrørende planerne for Carlsberg Byen, henvises der til Carlsberg Byens hjemmeside: CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3 B 2860 Søborg Mailadresse: Internetadresse:

36 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) BANE CPV: , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Servere til datamater. Programpakke til sammenkobling af platforme. Netcompany A/S Grønningen København K

37 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed FORSVARSKOMMANDOEN Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og III chefer. Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og niveau III chefer til understøttelse af forsvarets forandringsprocesser. CPV: , , , Clavis Erhvervspsykologi, Clavis ApS Klostergade Århus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 DK-København: Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN, GENERALDIREKTORATET FOR KOMMUNIKATION, REPRÆSENTATIONEN I Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark. De væsentligste tjenester, der kræves, vedrører sikkerhed og receptionstjenester inden for Europahusets åbningstid, herunder fjernovervågning og bistandstjenester inden for åbningstiden og i nødstilfælde uden for åbningstiden samt uden for åbningstid to daglige patruljeringsrunder rundt om bygningen. CPV: , G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: MFR vacciner (mæslinger-fåresyge-røde hunde) STATENS SERUM INSTITUT MFR-vacciner for årene 203, 204, 205 og 206. Der udbydes en rammeaftale til indkøb af MFR-vaccine til offentligt program i årene 203, 204, 205 og 206. Indkøbet skønnes at udgøre i alt ca doser MFR vaccine årligt. Første levering ønskes ca. 2 uger efter kontraktens indgåelse. Kontrakten løber i år 203, 204, 205 og 206. er kun forpligtet til at indkøbe MFR-vaccine under rammekontrakten i det omfang, der foretages vaccinationer med vaccinen under programmet og der er således ikke nogen garanteret mindsteomsætning, herunder i relation til det skønnede forbrug. Den tilbudte vaccine skal leveres i forfyldt sprøjte og have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb, og vaccinen, pakning, indlægsseddel samt etiket skal opfylde kravene i markedsføringstilladelsen. CPV: Sanófi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk Lyon Cedex 07 FRANKRIG

40 DK-København: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Energistyrelsen

41 DK-København: Opførelse af sportshaller KØBENHAVNS KOMMUNE, ØKONOMIFORVALTNINGEN Opførelse af idrætshal mv. på Amagerbrogade 79/Parmagade (skræddersyet byggeri) Indkøbet omfatter følgende: tilbudsgiveren køber byggegrunden fra den ordregivende myndighed. På grunden opfører tilbudsgiveren dels byggeri til detailhandel og dels en idrætshal, idet idrætshallen skal overholde de af den ordregivende myndighed stillede funktionskrav. Idrætshallen skal overdrages som en særskilt ejerlejlighed til den ordregivende myndighed. CPV: , , Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon:

42 DK-København: Oversættelse MILJØMINISTERIET Oversættelse dansk/engelsk og engelsk/dansk Opgaven omfatter oversættelse af publikationer, artikler og breve samt præsentationsmateriale og tekster til hjemmeside. Der vil være tale om oversættelse primært fra dansk til engelsk men oversættelsesopgaver fra engelsk til dansk kan også forekomme. Teksterne vil ofte være miljømæssige tekster af høj standart, der kræver en vis indsigt i miljømæssige forhold. Kvalitetssikring og termrådgivning er også en del af opgaven. CPV: Global Danmark a/s Hauchvej 4 Frederiksberg 825

43 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. CPV: Monk Biler

44 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE stk. delaftale 2, køb option. stk. delaftale 2, køb option. CPV: Renault Nordic AB

45 DK-København: Postbefordring ad vej HJEMMEVÆRNET Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der består af tre værnsgrene: Hærhjemmeværnet, herunder virksomhedshjemmeværnet og politihjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet samt organer til støtte herfor. Hjemmeværnet støtter det danske forsvar og bidrager til beredskabet. Hjemmeværnet ønsker med dette udbud at indgå rammekontrakt om postbefordring af hjemmeværnets 4 magasiner: HJV-magasinet, Martha, Magasin for Flyverhjemmeværnet og Samtænkning.dk. Leverandøren skal have en høj leveringssikkerhed og skal kunne levere til adresser i hele Danmark. Leverandøren skal endvidere kunne sikre en kort leveringstid fra modtagelsen af de pågældende eksemplarer til omdeling fra hjemmeværnet, og til levering er sket hos den enkelte adressat. CPV: , Post Danmark A/S Tietgensgade København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

46 DK-København: Rengøring STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 8.0 Rengøringsservice SKI udbyder Rammeaftale 8.0 Rengøringsservice om levering af (Ydelsesbeskrivelse): Rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser: Rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer, gulvrengøring, periodisk inventarrengøring, trappevask, hovedrengøring, stationær arbejdsledelse, serviceydelser bestående af jævnligt forekommende rengøringsrelaterede serviceopgaver og ekstraordinære rengøringsbehov samt håndværkerrengøring mv., herunder eksempelvis gardinvask, persiennerens, pc-rens, telefonrens, tæpperens, reetablering af polishbehandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve. Vinduespolering: Udførelse af vinduespolering, herunder rengøring af vinduesrammer, vindueskarme. Måtteservice: Vask og leje af måtter samt levering/afhentning af måtter. Alle ydelser leveres inklusiv rengøringsmidler. Alle ydelser omfattet af ydelsesbeskrivelsen skal kunne leveres. Rammeaftalestrukturen er som følger: Delaftale, Region Hovedstaden Delaftale 2, Øvrige Danmark I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af aftalen, vil tildelingen af leveringsaftaler ske efter fornyet konkurrenceudsættelse (Miniudbud). Kundens kravspecifikation, herunder krav til leveringsaftalen, vil fremgå af miniudbudsmaterialet. Der kan i forbindelse med indgåelse af de enkelte leveringsaftaler forekomme virksomhedsoverdragelse. Leverandører på rammeaftalen skal kunne levere rengøring efter: Frekvensrengøring; Programmeret rengøring; DS/INSTA 800 eller tilsvarende. Leverandøren skal have en nedskrevet personalepolitik. Ydelserne skal udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Eventuel virksomhedsoverdragelse skal ske i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven. Kunden anvender det i miniudbudsmaterialet vedlagte skema til videregivelse af oplysninger om medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Leverandørens, herunder eventuelle underleverandørers, medarbejderes straffeattest ( attest) må ikke indeholde forhold, som kan være problematiske i forhold til den ydelse som skal præsteres, baseret på en konkret vurdering at det enkelte forhold. Straffeattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren, herunder eventuelle underleverandører, skal for medarbejdere, som i åbningstiden leverer ydelsen på en børneinstitution (herunder f.eks. vuggestuer, børnehaver, skoler), indhente børneattest ( 36 attest), og denne skal være negativ. Børneattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren skal efterleve ILO 94 og Leverandøren skal have tegnet overenskomst med de for området forhandlingsberettigede organisationer, eller tilbyde sine ansatte overenskomstmæssige vilkår. Leverandøren skal sikre identifikationsoplysninger og dokumentation for medarbejdere, som udfører opgaver i henhold til miniudbuddet, herunder f.eks. Ansættelseskontrakter; Arbejdstilladelse i Danmark/dansk statsborgerskab; Indbetaling af skat. Kunden har i forbindelse med gennemførelse af miniudbud mulighed for at

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. Postadresse: Skejbyvej 1 By: Aarhus Postnummer: DK-8240 Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere