Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384"

Transkript

1 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR: Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov. CPV: Gammadata Instrument AB Vallongatan SE Uppsala SVERIGE Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 DK-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder AARHUS TECH (DK) Totalentreprisekontrakt - projektering og udførelse vedr.: Nyt Center for klip og stil og modernisering og udvidelse af Teknisk Gymnasium Aarhus Udvidelse og modernisering af Teknisk Gymnasium Aarhus og Nyt Center for klip og stil med opførelse af ca m2 fordelt på to nye bygningsdele til undervisningslokaler, projektområder, salonområder og modernisering af eksisterende undervisnings- og projektområder. Derudover anlæg af p-område og gårdmiljø. Omfang vil fremgå af udbudsmaterialet. Totalentreprisen udbydes i begrænset udbud med forudgående prækvalifikation. Totalentreprenøren forventes at danne hold med følgende underrådgivere: arkitekt, rådgivende ingeniør (herunder akustiker) og landskabsarkitekt. CPV: , Jakobsen & Blindkilde Drejervej Aulum

3 DK-Aarhus: Jordflytnings- og gravemaskiner samt dele dertil AARHUS KOMMUNE Indkøb af stk. gravemaskine til Aarhus Kommune. Indkøb af stk. gravemaskine til AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 28 Haveaffald. CPV: Scantruck A/S Katkjærvej Skive

4 DK-Aarhus: Udvikling af kundespecificeret programmel AARHUS KOMMUNE, MAGISTRATEN FOR SUNDHED OG OMSORG Udbud af Borgerjournalen Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg besluttede i foråret 20, at borgerjournalen skal sendes i udbud. Der er flere formål med at konkurrenceudsætte borgerjour-nalen. Blandt de vigtigste kan nævnes effektivisering af dokumentationsarbejdet, mere doku-mentation hos borgerne, et sammenhængende system og borgeradgang til systemet. Borgerjournalen er benævnelsen for Aarhus Kommunes samlede elektroniske omsorgsjournal (EOJ) til ældre- og sundhedsområdet. Borgerjournalen er i dag en samlet betegnelse for sy-stemerne CSC Omsorg/Disponering og CSC Sundhed/Booking. Journalen er opdelt i en række domæner, som samlet dækker behovet for dokumentation i forhold til pleje og praktisk hjælp, træning, sygepleje, sundhed og forebyggelse disponering og booking. Under de enkelte domæ-ner findes diverse moduler. Modulet Dokumentation kan eksempelvis rumme tekstfelter til fokusområder, specialark (borgers hverdagsplan m.m.), breve og kommunikationsrapporter. CPV: CSC Scandihealth A/S Retortvej København

5 DK-Albertslund: Ingeniørvirksomhed VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S - VEKS Ingeniørrådgivning, Fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende etablering af fjernvarmetransmissionsledning fra Køge til Greve, inklusiv en pumpestation i Solrød, således at Køge Kraftvarmeværk forbindes til det storkøbenhavnske fjernvarmesystem. Opgaven omfatter udarbejdelse af hovedprojekt på grundlag af foreliggende projektforslag, samt gennemførelse af udbud i hovedentreprise, kontrahering, projektopfølgning, byggeledelse og tilsyn. VEKS forbeholder sig ret til at aflyse udbuddet såfremt der ikke opnås endelig godkendelse af projektet. CPV: , COWI A/S Parallelvej Kgs. Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

6 DK-Ballerup: Militære elektroniske systemer DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Militære elektroniske systemer.

7 DK-Ballerup: Personlig udrustning og støtteudstyr FORSVARETS MATERIELTJENESTE CPV: Personlig udrustning og støtteudstyr. Seyntex Seyntexlaan 8700 Tielt BELGIEN Mailadresse: Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton Vale CANADA Airboss-Defense 88 Landry Street Acton Vale, Quebec J0B 2H0 Acton vale CANADA

8 DK-Bogense: Salg af den gamle materialegård i Søndersø Nordfyns Kommune

9 DK-Brøndby: Vedligeholdelse og reparation af udstyr til datanetværk DANSKE LOTTERI SPIL A/S Udbud på service af terminaler Udbuddet omfatter service og transport af terminaler, udstyr til streaming og perifert udstyr for Danske LotteriSpil A/S' forhandlere. Perifert udstyr er f.eks. printer, scanner, routere, tv o.lign. Service består af opsætning, nedtagning, lokalflytning og matrikelflytning samt on-site service hos forhandler.on-site service indebærer primært on-site service inden for et fastsat omfang. Transport består i transport til og fra forhandlere i forbindelse med levering af ydelser, samt afhentning ogaflevering af terminaler og perifert udstyr på Danske Lotteri Spil A/S's adresse. CPV: , , , InfoCare Services A/S Telegrafvej Ballerup

10 DK-Charlottenlund: Programmering af software og konsulentvirksomhed GENTOFTE KOMMUNE Kontrakt om økonomi- og lønsystem på servicebureauvilkår Kontrakten omfatter anskaffelse af henholdsvis et økonomi- og et lønsystem som servicebureauløsninger. Gentofte Kommune er underlagt krav om løbende effektivisering af administrationen. Kommunen har en forventning om, at de administrative processer i større grad kan digitaliseres og derved effektiviseres ved ibrugtagning af et nyt tidssvarende system. Derfor ønsker kommunen effektiviseringsperspektivet medtaget i udbuddet af kommunens løn- og økonomisystem. Kommunen ønsker, at leverandøren som option angiver, hvorledes leverandøren kan medvirke til at realisere effektiviseringspotentialet. Kommunen er interesseret i effektiviseringer, der kan give en direkte økonomisk effekt for kommunen. Leverandøren skal ligeledes angive det forventede effektiviseringspotentiale. Kommunen er interesseret i at arbejdet med realisering af gevinster indarbejdes og igangsættes allerede i år 203 og integreres i hele driftsperioden. Kommunen er ligeledes meget interesseret i at gevinsterne står mål med omkostninger til effektiviseringsindsatsen. Økonomisystemet: Udbuddet omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af et standard økonomisystem. Den skal økonomisystemet være klar til indberetning af budgettet for 204. Den skal økonomisystemet være klar til at varetage samtlige opgaver af hensyn til håndtering af forsupplementsperioden. Den..204 skal økonomisystemet være klar til drift i hele kommunen. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte økonomisystem: Kontoplan. Økonomi og budget. Debitor. Ressourcestyring. Indkøb (option). Anlægsstyring og anlægsregnskab. Betalinger (bank, kasse og E-fakturaer) og kreditor. Rapportering og analyse. Økonomi og regnskab, herunder årsafslutning, omkostningsregnskab. Leverandøren skal have et indgående kendskab til økonomiopgaver og økonomistyring i en dansk kommune, herunder de politiske og administrative processer som kendetegner kommunale økonomiforhold. Økonomisystemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en lang række øvrige it-løsninger, som leverer og trækker økonomidata. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering (option). Implementeringsbistand. Testplanlægning og afprøvning. Uddannelse (option). Lønsystemet: Opgaven omfatter anskaffelse, drift og vedligeholdelse af en standardløsning til løn- og personaleadministration og et standard

11 vagtplansystem som servicebureauløsning. Lønsystemet skal være klar til drift i hele kundens organisation den. januar 204, idet det skal være muligt at håndtere forudlønnede og timelønnede samt muligt at oprette vagtplaner fra senest den. december 203. På det tidspunkt skal lønsystemet kunne anvendes til de daglige lønog personaleopgaver. Følgende opgaveområder og processer skal understøttes af det tilbudte system: Lønadministration. Personaleadministration, herunder lønsimulering. Tjenestemandspensionsområdet. Økonomi og lønbudgettering. Vagtplanlægning. Leverandøren skal have et indgående kendskab til og være fortrolig med kundens overenskomster. Det er leverandørens opgave løbende at indhente tolkning af gældende overenskomster hos KL og vedligeholde lønsystemet i overensstemmelse hermed. Leverandøren skal således kunne rådgive og uddanne kunden i brugen af systemet og systemets virke iht. overenskomsterne. Leverandøren skal være fortrolig med alle opgaver, der naturligt er forbundet med løn- og personaleadministration samt vagtplanlægning i en dansk kommune, herunder samarbejdet med kommunens virksomheder og afdelinger, så løn- og personaleadministrationen samt vagtplanlægning kan foregå uden problemer. Leverandøren skal i kontraktperioden holde systemet funktionalitetsmæssigt opdateret i forhold til såvel politisk regulering som ændrede overenskomstmæssige forhold. Systemet skal understøtte den nødvendige datamæssige integration med en række øvrige it-løsninger, som leverer data til brug for lønberegning mv. De relevante integrationer fremgår af udbudsmaterialet. Udover systemet skal leverandøren levere følgende ydelser: Projektledelse. Opsætning og konfigurering. Konvertering. Implementeringsbistand. Uddannelse. Der er følgende optioner: Fælles for begge systemer: Regnskabsafslutning og læseadgang historiske data. Uddannelse. Konvertering af data. Dataudtræk til ledelsesinformation. Bistand til realisering af effektiviseringspotentiale. Tilgængeliggørelse af ikke-konverterede data. Økoblik. Forlængelse af kontrakten med 2 x 2 år for 2 år ad gangen. Særligt for økonomisystemet: Data til compliance-analyser. Økonomistyring for selvstændige virksomheder. Indkøb og e-handel. Integration til e-handel. Snitfladeservices. CPV: , , , , , , KMD A/S Lautrupparken DK-2750 Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

12 DK-Esbjerg: Autoklaver REGION SYD-ESBJERG SYGEHUS Esbjerg sygehus levering og montering af 5 stk. autoklaver Sterilcentralen på Esbjerg Sygehus skal have nye autoklaver til erstatning af de nuværende. Den udbudte kontrakt vedrører køb af 5 stk. nye autoklaver. Leverancen omfatter: Levering og montering af 3 stk. almindelige autoklaver, samt 2 stk. gulvgående autoklaver inkl. diverse vogne m.m. samt uddannelse. Desuden omfatter kontrakten option på indgåelse af servicekontrakt samt tilkøb af automatisk indlaster-system samt sporbarhedssystem til sterilcentralen. CPV: KEN A/S Bøgebjergvej Broby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

13 DK-Faaborg: Modtagelse af spildevandsslam fra Faaborg Rensningsanlæg FFV Energi & Miljø A/S

14 DK-Fredericia: Drift af kraftværker DONG ENERGY A/S Levering af industriservice. Levering af industriservice. CPV: SSG A/S Knapholm Herlev Telefon: Morent A/S Danmarksgade Struer Telefon: Eurest Services A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Quick Industri- & Rengøringsservice ApS Ringager Brøndby Telefon:

15 DK-Fredericia: Edb-maskiner og -artikler FREDERICIA KOMMUNE Udbud på arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme). Der er indgået følgende aftale på området; bærbare computere, stationære computere og skærme. Der er tale om et køb på et nærmere specificeret antal bærbare computere, stationære computere og skærme. Der vil skulle ske levering over 4 omgange i løbet af 203 (første levering er d ). Der er i fastsættelsen af antallet taget udgangspunkt i Fredericia Kommunes årlige indkøb af produkter i disse kategorier. CPV: ATEA A/S Birkemosevej Kolding Telefon:

16 DK-Gentofte: Bygge- og anlægsarbejder NORDVAND A/S Renovering af Kildeskovsrenden, bygge- anlægsprojekt etape Projektet omfatter bygge- og anlægsarbejder, etape i forbindelse med udskiftning af en eksisterende fælleskloakledning, kaldet Kildeskovsrenden. Ledningen er ca. 50 meter lang og har dimensionerne B x H = 2,5 x 2,0 meter (omtrentlige indvendige mål). Renden er opbygget med spunsvægge, betondæk og betonbund. Udskiftningen foretages ved opgravning og erstatning af renden med firkantede betonelementer med dimensionerne B x H = 3,5 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål. Endvidere omfatter projektet etablering af et nyt bassinanlæg tilknyttet den nye del af renden, svarende til etableringen af 3 stk. 50 meter lange rækker betonelementer med dimensionerne B x H = 5,0 x 2,0 (omtrentlige indvendige mål) samt tilhørende in-situ-støbearbejder i tilknytning til bassinanlægget. Supplerende bygværker i forbindelse med skylning og afspærring af anlægget etableres ligeledes. I projektet skal der være en tæt dialog og et godt samarbejde mellem bygherren, entreprenøren, rådgiveren samt øvrige entreprenører på pladsen, der udfører maskin- og eltekniske installationer. Bygherren indkøber selv selve betonelementerne, som således er en bygherreleverance. CPV: , , Per Aarsleff A/S Industriholmen Hvidovre

17 DK-Glostrup: Chassiser med førerhus VESTEGNENS BRANDVÆSEN Chassis til tankbil Udbuddet vedrører levering af et et fabriksnyt 2 akslet chassis med førerhus til Vestegnens Brandvæsen, der er udformet så det efterfølgende kan opbygges til en tankvogn, der kan fremfører minimum 6000 liter vand, 2 personer, samt en materielkasse/tank og kunne drive en brandpumpe på minimum 2000 liter. Det skal bruges til udrykningskørsel og skal derfor have gode accelerations og bremseegenskaber. Vestegnens Brandvæsen vil efterfølgende selv sørge for at opbygge chassiset til en Tankvogn. CPV: Scania Industribuen Ishøj Telefon:

18 DK-Grenå: Snerydning NORDDJURS KOMMUNE Udbud af vintertjeneste i Norddjurs Kommune Vintertjeneste på kørebaner i Norddjurs Kommune. Omhandler glatførebekeæmpelse og snerydning med lastbil og traktor. CPV: , Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Gert Svith Rugvænget Grenaa Peter Søby Fløjstrupvej 23, Fløjstrup 8960 Randers SØ I/S Nødagergården Kærbyvej Kolind Norddjurs entreprenør og vognmandsforretning Voer Færgevej Ørsted Lyngby entreprenørforretning ApS Askhøjvej Trustrup

19 DK-Grevinge: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder ODSHERRED SPILDEVAND A/S Rådgiverudbud: Sommerhuskloakering ved Sejerøbugten. Projektet omfatter kloakering af ca..500 sommerhuse beliggende ved Sejerøbugten (Etape og 2). Der skal i forbindelse med Etape ( Hønsinge Lyng ) anlægges transportsystem gennem området Ellinge Lyng og området Vig Lyng (Etape 2) til eksisterende transportledning i sommerhusområdet Ellinge Hegn, som kloakeres i 202. Projektet omfatter også nedlægning af Hønsinge renseanlæg (M, 00 PE) og spildevandskloakering af Hønsinge by. Dette vil være en del af Etape (Hønsinge Lyng). Grontmij A/S har udarbejdet dispositionsforslag for områderne efter kloakeringsprincippet gravitation med luftepumpestationer. Odsherred Spildevand A/S ("Bygherre") stiller dispositionsforslagene til rådighed for ansøgerne, se afsnit VI.3. For Etape og 2 omfatter vindende tilbudsgivers ("Rådgivers") ydelser i hovedtræk følgende:. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag (vurdering af alternative kloakeringsprincipper for områderne), 2. Detailprojekt (myndighedsprojekt og udbudsgrundlag) i henhold til det af Bygherre valgte kloakeringsprincip, 3. Bistand til gennemførelse af EU-udbud af bygge- og anlægsarbejderne. Derudover indeholder kontrakten 3 optioner, som Bygherre kan vælge at udnytte helt eller delvist, se afsnit II.2.2. Om kontraktens varighed bemærkes: Kontrakten forventes at træde i kraft den Bygge- og anlægsarbejderne for Etape forventes opstartet i efteråret 203 og afsluttet i 204. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 2 forventes afsluttet i 205. Bygge- og anlægsarbejderne for Etape 3 (alene relevant, såfremt Option udnyttes) forventes afsluttet i 206. CPV: 73000, , , , , , Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde

20 DK-Hørsholm: Transport af affald HØRSHOLM KOMMUNE Indsamling og transport af dagrenovation i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommunens samlede areal er ca. 32 km2 og vejlængden er ca. 22 km. (Oversigtskort over Kommunen kan ses via dette link Hørsholm Kommune har ca indbyggere. Entreprisen omfatter afhentning af dagrenovation én gang om ugen fra alle husstande, virksomheder, institutioner mv. i Kommunen, der har dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, i alt ca..00 husstande. Med dagrenovation menes her restaffald. Til opsamling af dagrenovation benyttes affaldssække (55, 0 og 25 liter) og containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter). Dagrenovationen køres til og aflæsses på Nordforbrænding, Kærvej, 2970 Hørsholm. Ydermere skal Entreprenøren udleje containere (40, 240, 400, 600 og 800 liter) til affaldsproducenterne (grundejere, borgere, virksomheder, institutioner og lignende). CPV: , RenoNorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

21 DK-Haderslev: Fjernelse af slam PROVAS - HADERSLEV SPILDEVAND A/S Disponering mv. af afvandet slam - Provas-Haderslev Spildevand A/S Håndtering, transport, evt. mellemdeponi og slutdisponering på landbrugsjord samt al myndighedsbehandling idenne forbindelse fra Haderslev og Gram Renseanlæg. Opgaverne udbydes samlet. CPV: , , , Simon Moos A/S Entrepriser Kallehave 23, Hørup 6400 Sønderborg

22 DK-Hammel: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Kloaksanering i Ulstrup. Rammeaftale for teknisk rådgivning i partnering. Arbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med planlægning og projektering af kloaksanering i Ulstrup. Arbejdet tager udgangspunkt i en udarbejdet kloakfornyelsesplan, der på nogle områder ønskes verificeret. CPV: Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J

23 DK-Helsingør: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed BOLIGGÅRDEN AFDELING 42 Tillægsaftale til tidligere indgået aftale om teknisk bistand i forbindelse med opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen vedrører en udvidelse af en oprindeligt annonceret aftale om arkitektydelser og landskabsarkitektydelser i forbindelse med Boliggården Afdeling 42's opførelse af 37 almene ældreegnede boliger. Tillægsaftalen indebærer, at THORA Arkitekter A/S, der fik tildelt den oprindeligt annoncerede aftale, tillige skal levere ingeniørydelser til Boliggården Afdeling 42, idet ingeniørydelserne vil blive udført af Dominia A/S - Rådgivende Ingeniører som underrådgiver til THORA Arkitekter A/S. Den nedenfor angivne kontraktværdi er udtryk for det samlede rådgiverhonorar, der vil blive betalt for teknisk rådgivning i forbindelse med byggesagen. CPV: , , , THORA Arkitekter A/S Sankt Annæ Passage E 262 København K Mailadresse: Internetadresse:

24 DK-Hillerød: Anæstesi og genoplivning REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB (DK) Respirationstilbehør Respirationstilbehør til anæstesi og intensiv brug CPV: Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Smiths Medical Danmark Aps Slotsmarken Hørsholm GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Unomedical A/S Birkerød Kongevej Birkerød Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup

25 GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Covidien Danmark A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Covidien A/S Arne Jacobsens Alle 7, 5. Sal 2300 København S Dräger Medical Danmark A/S Hejrevang 2 G 3450 Allerød Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby GE Healthcare Danmark A/S Park Allé 295,. sal 2605 Brøndby Kendan A/S Vassingerød Bygade Lynge Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby 2

26 DK-Hillerød: Blodanalyseapparater REGION HOVEDSTADEN POCT Blodgas og Immunkemi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler. Udbuddet vedrører indkøb af POCT-udstyr (point-of-care) med tilhørende reagenser og forbrugsartikler samt evt. service og evt. reservedele til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Region Hovedstaden. CPV: , Radiometer Medical ApS Åkandevej Brønshøj

27 DK-Hillerød: Engangshandsker REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKØB Levering af sygeplejeprodukter til hjemmerespirationspatienter Der udbydes ca,4 mio enheder sygeplejeprodukter fordelt på 2 produkter på en aftale. CPV: , 3344, , 33430, 33740, Mediq Danmark A/S Kornmarksvej Brøndby Telefon:

28 DK-Hillerød: Køleskabe og frysebokse REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Professionelle køleskabe og fryseskabe til regionens 2 hospitaler og institutioner. Vedrører indkøb af årligt ca. 300 professionelle køleskabe og fryseskabe samt et mindre antal husholdningsskabe til regions hospitaler og institutioner til opbevaring af fødevarer. CPV: Vibocold A/S Livoevej Viborg Telefon: KEN Storkøkken a/s Runetoften Århus V Telefon: Oluf Brønnum & Co A/S Allekær Herlev Telefon:

29 DK-Hillerød: Røntgenapparatur REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital Levering, montering og idriftssættelse af stk. Monoplan Hybrid interventionelt Angiografiudstyr til Rigshospital CPV: Philips Danmark A/S, Healthcare Frederikskaj København SV

30 DK-Hillerød: Selvklæbende forbindinger REGION HOVEDSTADEN, KONCERNØKONOMI, INDKØB Sårbehandlingsprodukter med sølv Sårbehandlingsprodukter med sølv til brug på samtlige hospitaler i Region Hovedstaden CPV: 334, Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Coloplast Danmark A/S Holtedam 3050 Humlebæk Smith & Nephew A/S Slotsmarken Hørsholm Lohmann & Rauscher A/S Højnæsgaard Gøngehusvej Vedbæk Paul Hartmann A/S Arne Jacobsen Allé 7, 5. sal 2300 København S

31 DK-Horsens: Ny Sciencebygning Horsens Statsskole Horsens Statsskole

32 DK-Hurup: Affaldssække og -poser af polyethylen THISTED KOMMUNE Indkøb af renovationssække i plast. Levering af renovationssække i plast. CPV: Trioplast Nyborg A/S Tåsingevej 5800 Nyborg Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

33 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS KOMMUNE, KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN, KØBENHAVNS EJENDOMME Renovering og ombygning af Thit Jensens Vej 6, 2200 København N Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af eksisterende bygning i De Gamles By til dagsinstitution og fritidshjem. CPV: , , , Arkitema K/S Rued Langgaards Vej København S

34 DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER - SAB (DK) Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende opførelse af nyt modelplejecenter Sølund Samvirkende boligselskaber har indgået en kontrakt med WITRAZ arkitekter K/S om totalrådgivning vedrørende opførelse af et nyt modelplejecenter Sølund. WITRAZ arkitekter K/S skal som totalrådgiver varetage den tekniske rådgivning og bistand i forbindelse med, at det eksisterende plejecenter Sølund omdannes til et nyt modelplejecenter. CPV: , , , WITRAZ arkitekter K/S Store Kongensgade 75 B 264 København K

35 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder CARLSBERG BYEN EJENDOMME P/S Totalentreprise, Opførelse af Byggeafsnit 8 i Carlsberg Byen i København. Totalentreprise vedrørende opførelse af Byggeafsnit 8 omfattende ca m2 undervisningsbyggeri til UCC, ca m2 butikker, ca m2 erhverv, ca m2 boliger og ca m2 kælder med tilhørende nødvendige infrastrukturarbejder til brug for området. For yderligere information vedrørende planerne for Carlsberg Byen, henvises der til Carlsberg Byens hjemmeside: CPV: NCC Construction Danmark A/S Østmarken 3 B 2860 Søborg Mailadresse: Internetadresse:

36 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) BANE CPV: , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Servere til datamater. Programpakke til sammenkobling af platforme. Netcompany A/S Grønningen København K

37 DK-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed FORSVARSKOMMANDOEN Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og III chefer. Udviklingsforløb for chefer forsvarets niveau II og niveau III chefer til understøttelse af forsvarets forandringsprocesser. CPV: , , , Clavis Erhvervspsykologi, Clavis ApS Klostergade Århus Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

38 DK-København: Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN, GENERALDIREKTORATET FOR KOMMUNIKATION, REPRÆSENTATIONEN I Interinstitutionelt udbud om sikkerhedsvagter og receptionstjenester ved Europahuset i København, Danmark. De væsentligste tjenester, der kræves, vedrører sikkerhed og receptionstjenester inden for Europahusets åbningstid, herunder fjernovervågning og bistandstjenester inden for åbningstiden og i nødstilfælde uden for åbningstiden samt uden for åbningstid to daglige patruljeringsrunder rundt om bygningen. CPV: , G4S Security Services A/S Roskildevej Albertslund Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

39 DK-København: MFR vacciner (mæslinger-fåresyge-røde hunde) STATENS SERUM INSTITUT MFR-vacciner for årene 203, 204, 205 og 206. Der udbydes en rammeaftale til indkøb af MFR-vaccine til offentligt program i årene 203, 204, 205 og 206. Indkøbet skønnes at udgøre i alt ca doser MFR vaccine årligt. Første levering ønskes ca. 2 uger efter kontraktens indgåelse. Kontrakten løber i år 203, 204, 205 og 206. er kun forpligtet til at indkøbe MFR-vaccine under rammekontrakten i det omfang, der foretages vaccinationer med vaccinen under programmet og der er således ikke nogen garanteret mindsteomsætning, herunder i relation til det skønnede forbrug. Den tilbudte vaccine skal leveres i forfyldt sprøjte og have markedsføringstilladelse gældende for Danmark ved tilbudsfristens udløb, og vaccinen, pakning, indlægsseddel samt etiket skal opfylde kravene i markedsføringstilladelsen. CPV: Sanófi Pasteur MSD SNC 8, rue Jonas Salk Lyon Cedex 07 FRANKRIG

40 DK-København: Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder Energistyrelsen

41 DK-København: Opførelse af sportshaller KØBENHAVNS KOMMUNE, ØKONOMIFORVALTNINGEN Opførelse af idrætshal mv. på Amagerbrogade 79/Parmagade (skræddersyet byggeri) Indkøbet omfatter følgende: tilbudsgiveren køber byggegrunden fra den ordregivende myndighed. På grunden opfører tilbudsgiveren dels byggeri til detailhandel og dels en idrætshal, idet idrætshallen skal overholde de af den ordregivende myndighed stillede funktionskrav. Idrætshallen skal overdrages som en særskilt ejerlejlighed til den ordregivende myndighed. CPV: , , Adsbøll & Sønner A/S Albuen Kolding Mailadresse: Telefon:

42 DK-København: Oversættelse MILJØMINISTERIET Oversættelse dansk/engelsk og engelsk/dansk Opgaven omfatter oversættelse af publikationer, artikler og breve samt præsentationsmateriale og tekster til hjemmeside. Der vil være tale om oversættelse primært fra dansk til engelsk men oversættelsesopgaver fra engelsk til dansk kan også forekomme. Teksterne vil ofte være miljømæssige tekster af høj standart, der kræver en vis indsigt i miljømæssige forhold. Kvalitetssikring og termrådgivning er også en del af opgaven. CPV: Global Danmark a/s Hauchvej 4 Frederiksberg 825

43 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. udbud på 2 stk. delaftale 3, køb option. CPV: Monk Biler

44 DK-København: Personbiler KØBENHAVNS KOMMUNE stk. delaftale 2, køb option. stk. delaftale 2, køb option. CPV: Renault Nordic AB

45 DK-København: Postbefordring ad vej HJEMMEVÆRNET Rammekontrakt om postbefordring af adresserede magasiner. Hjemmeværnet er en frivillig militær organisation, der består af tre værnsgrene: Hærhjemmeværnet, herunder virksomhedshjemmeværnet og politihjemmeværnet, marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet samt organer til støtte herfor. Hjemmeværnet støtter det danske forsvar og bidrager til beredskabet. Hjemmeværnet ønsker med dette udbud at indgå rammekontrakt om postbefordring af hjemmeværnets 4 magasiner: HJV-magasinet, Martha, Magasin for Flyverhjemmeværnet og Samtænkning.dk. Leverandøren skal have en høj leveringssikkerhed og skal kunne levere til adresser i hele Danmark. Leverandøren skal endvidere kunne sikre en kort leveringstid fra modtagelsen af de pågældende eksemplarer til omdeling fra hjemmeværnet, og til levering er sket hos den enkelte adressat. CPV: , Post Danmark A/S Tietgensgade København V Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

46 DK-København: Rengøring STATENS OG KOMMUNERNES INDKØBS SERVICE A/S Rammekontrakt 8.0 Rengøringsservice SKI udbyder Rammeaftale 8.0 Rengøringsservice om levering af (Ydelsesbeskrivelse): Rengøringsydelser og rengøringsrelaterede ydelser: Rengøring af inventar, bygningsdele og sanitære installationer, gulvrengøring, periodisk inventarrengøring, trappevask, hovedrengøring, stationær arbejdsledelse, serviceydelser bestående af jævnligt forekommende rengøringsrelaterede serviceopgaver og ekstraordinære rengøringsbehov samt håndværkerrengøring mv., herunder eksempelvis gardinvask, persiennerens, pc-rens, telefonrens, tæpperens, reetablering af polishbehandlede gulve, opskuring af polishbehandlede gulve, reetablering af oliebehandlede gulve. Vinduespolering: Udførelse af vinduespolering, herunder rengøring af vinduesrammer, vindueskarme. Måtteservice: Vask og leje af måtter samt levering/afhentning af måtter. Alle ydelser leveres inklusiv rengøringsmidler. Alle ydelser omfattet af ydelsesbeskrivelsen skal kunne leveres. Rammeaftalestrukturen er som følger: Delaftale, Region Hovedstaden Delaftale 2, Øvrige Danmark I forbindelse med kundernes efterfølgende anvendelse af aftalen, vil tildelingen af leveringsaftaler ske efter fornyet konkurrenceudsættelse (Miniudbud). Kundens kravspecifikation, herunder krav til leveringsaftalen, vil fremgå af miniudbudsmaterialet. Der kan i forbindelse med indgåelse af de enkelte leveringsaftaler forekomme virksomhedsoverdragelse. Leverandører på rammeaftalen skal kunne levere rengøring efter: Frekvensrengøring; Programmeret rengøring; DS/INSTA 800 eller tilsvarende. Leverandøren skal have en nedskrevet personalepolitik. Ydelserne skal udføres i henhold til Arbejdsmiljøloven. Eventuel virksomhedsoverdragelse skal ske i overensstemmelse med Virksomhedsoverdragelsesloven. Kunden anvender det i miniudbudsmaterialet vedlagte skema til videregivelse af oplysninger om medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelsen. Leverandørens, herunder eventuelle underleverandørers, medarbejderes straffeattest ( attest) må ikke indeholde forhold, som kan være problematiske i forhold til den ydelse som skal præsteres, baseret på en konkret vurdering at det enkelte forhold. Straffeattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren, herunder eventuelle underleverandører, skal for medarbejdere, som i åbningstiden leverer ydelsen på en børneinstitution (herunder f.eks. vuggestuer, børnehaver, skoler), indhente børneattest ( 36 attest), og denne skal være negativ. Børneattesten skal på opfordring forevises for Kunden. Leverandøren skal efterleve ILO 94 og Leverandøren skal have tegnet overenskomst med de for området forhandlingsberettigede organisationer, eller tilbyde sine ansatte overenskomstmæssige vilkår. Leverandøren skal sikre identifikationsoplysninger og dokumentation for medarbejdere, som udfører opgaver i henhold til miniudbuddet, herunder f.eks. Ansættelseskontrakter; Arbejdstilladelse i Danmark/dansk statsborgerskab; Indbetaling af skat. Kunden har i forbindelse med gennemførelse af miniudbud mulighed for at

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:45071-2013:text:da:html DK-Roskilde: Bygge- og anlægsarbejder 2013/S 029-045071 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere