By- og Boligudvalget L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt"

Transkript

1 By- og Boligudvalget L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: Svar på henvendelse af 3. februar 2015 fra Danske Udlejere I henvendelse af 3. februar 2015 anfører Danske Udlejere indledningsvis, at de punkter, der indgår i det politiske forlig af 11. juni 2014 for så vidt ikke giver anledning til de store indvendinger. Danske Udlejere finder dog, at der er flere forhold i udmøntningen af disse punkter i lovforslaget, som giver anledning til spørgsmål: Spørgsmål 1: Hvorfor afskaffe trappe-leje-aftalerne? Spørgsmål 2: Regulering efter nettoprisindeks Det anføres, at trappelejeaftalerne giver såvel lejer, som udlejer en sikkerhed for, hvorledes huslejen udvikler sig. En ændring af reglen bør ikke omfatte lejemål, hvor det på nuværende tidspunkt er mulighed for at aftale trappeleje. Danske Udlejere har i brevet af 3. februar 2015 gjort sig den ulejlighed at gengive indholdet af det politiske forlig af 11. juni I gengivelsen heraf har foreningen dog undladt at medtage de to underoverskrifter, som indgår under overskriften: Nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen. De to underoverskrifter lyder som følger: 1. Nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje. 2. Trappeleje erstattes af mulighed for nettoprisindeksregulering af lejen. Den foreslåede afskaffelse af trappeleje kan således ikke forstås uden sammenhæng med ovennævnte forslag. I den politiske aftale fra juni 2014 er det udtrykkeligt forudsat, at mulighed for at aftale trappeleje skal erstattes med mulighed for at aftale nettoprisindeksregulering af lejen. Nettoprisindeksregulering er et nemt og overskueligt reguleringsprincip, som allerede kendes i lejelovgivningen, og som sikrer, at værdien af en konkret husleje fastholdes, derved at den udvikler sig i takt med den almindelige prisudvikling

2 i samfundet. Ved at erstatte trappelejen med nettoprisindeksregulering forenkles lejelovgivningen. Spørgsmål 3: Obligatorisk indflytningssyn Spørgsmål 4: Obligatorisk fraflytningssyn Danske Udlejere mener, det er fornuftigt, at der afholdes ind- og fraflytningssyn. Det er dog uacceptabelt, at udlejer ikke kan kræve, at lejer skal betale for en ellers rimelig malerregning, blot fordi der ikke blev afholdt henholdsvis et ind- og fraflytningssyn. Det bemærkes, at lejer ved lejeaftalens indgåelse er berettiget til at stille krav til udlejer om, at der skal afholdes henholdsvis ind- og fraflytningssyn. Danske Udlejere peger på, at udlejer med forslaget påføres en ekstra omkostning til ind- og fraflytningssyn, som der i lovforslaget ikke er fundet finansiering til. Danske Udlejere spørger endvidere til, hvoraf det fremgår, at manglende indflytningssyn "traditionelt fører til relativt mange konflikter.", som det er angivet i lovforslagets bemærkninger. Endelig mener foreningen, at det er ganske urimeligt, at lejer kan fraflytte en lejlighed uden at meddele udlejer sin nye adresse. Det er glædeligt, at Danske Udlejere anerkender behovet for, at der afholdes ind- og fraflytningssyn og de hensyn, der ligger bag forslagene. Med hensyn til kritikken vedrørende sanktionen for manglende overholdelse af reglerne om indflytningssyn henvises der til kommentaren på s. 5 i det høringsnotat, der er fremsendt til By- og Boligudvalget d. 19. december For så vidt angår sanktionen for manglende overholdelse af reglerne om fraflytningssyn henvises der til bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 54, hvoraf følgende fremgår: For at sikre reglernes overholdelse er det foreslået, at udlejeren kun kan fremsætte krav om istandsættelse ved fraflytning, hvis udlejeren har overholdt kravet om at udlevere en fraflytningsrapport til lejeren. Forudsætningen herfor er, at udlejeren har afholdt flyttesyn, indkaldt lejeren hertil, udarbejdet fraflytningsrapport og udleveret denne til lejeren. De foreslåede sanktioner i forbindelse med fraflytningssyn svarer til reglerne på det almene område. Danske Udlejere anfører, at lejeren allerede i dag kan stille krav om, at der skal afholdes indog fraflytningssyn i lejeaftalen. 2 af 8

3 Hertil bemærkes, at lejeren som den svage part i aftaleforhold kan have svært ved at stille krav om bestemte aftalevilkår ved lejeaftalens indgåelse. Derfor indeholder lejelovgivningen en række regler, der ikke kan fraviges ved aftale til skade for lejeren. Ministeriets vurderinger af de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet af lovforslaget tager sit udgangspunkt i en nettoudgift for erhvervet. Denne nettoudgift tager højde for to faktorer. For det første er der allerede i dag en stor del af udlejerne, som har helt faste rutiner for ind- og fraflytningssyn. For disse udlejere vil der ikke være meromkostninger ved at efterleve reglerne i lovforslaget. For det andet vil der for de udlejere, som ikke i dag foretager ind- og fraflytningssyn, være en besparelse i form af hurtigere afslutning af fraflytningssager, en besparelse ved et lavere antal huslejenævnssager vedrørende lejemålets stand ved fraflytning, samt en styrkelse af udlejerens mulighed for at kunne rette eventuelle mangelkrav mod lejer. Derfor forventes det, at reglerne om ind- og fraflytningssyn ikke medfører øgede nettoudgifter for udlejerne. Af lovforslagets bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 54 fremgår: Uenighed om lejemålets stand ved fraflytning er et forhold, som traditionelt fører til relativt mange konflikter mellem lejere og udlejere. I 2012 blev husleje- og beboerklagenævnene pålagt at indberette oplysninger om samtlige sager, som nævnene behandler. Indberetningen sker via hjemmesiden huslejenaevn.dk. Registeret indeholder oplysninger om nævnenes afgørelser, herunder om sagernes fordeling på sagstyper, sagsbehandlingstider og sagernes udfald. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har på baggrund heraf udarbejdet en statistik, der viser, at hver 5. af de sager, der behandles af huslejenævnene, vedrører flytteopgørelser. Samtidig viser statistikken, at antallet af sager vedrørende fraflytning er 5 gange så stort i den private sektor som i den almene sektor. Statistikken er offentliggjort på ministeriets hjemmeside. Med hensyn til Danske Udlejeres bemærkninger om lejerens manglende adresseoplysninger ved fraflytning henvises til svaret på udvalgets spørgsmål 1. Spørgsmål 5: Normal-istandsættelse Danske Udlejere mener ikke, at der er belæg for, at de private udlejere udsender urimelige høje regninger i forbindelse med fraflytning og mener, at der er brug for et bedre beslutningsgrundlag. Danske Udlejere bemærker, at ordet normal-istandsættelse alene dækker over malerarbejder og lakering af gulve. Men ikke istandsættelse af, hvad der ellers er af inventar / installationer i lejligheden. Det anføres, at der ikke er grundlag for at sammenligne med reglerne i den almene sektor, hvor flytteregningerne er høje, fordi der ikke er det samme incitament til at holde istandsættelsesudgifterne nede som i den private sektor. 3 af 8

4 Endelig peger Danske Udlejere på, at udfordringen med de nugældende regler er, at en lejer ikke kan overtage et lejemål, der fremtræder nymalet (men ikke er det) og samtidig forpligte sig til, at aflevere lejligheden nymalet og opfordrer derfor til, at lejer- og udlejerorganisationerne inddrages i arbejdet med at finde en løsning på at undgå de unødvendige malerarbejder. Forslaget om normal istandsættelse skal sikre lejerne mod urimelige økonomiske udgifter ved fraflytning. Jeg betragter istandsættelsesregninger som følge af unødvendig istandsættelsesarbejder, eksempelvis i form af nyistandsættelse efter meget korte lejeperioder, som urimelige økonomiske udgifter for lejeren. Herudover er det ikke muligt på forhånd at sige, hvad der i kroner/øre er forholdsvis høje istandsættelsesregninger, da det altid vil afhænge af en konkret vurdering. Har lejeren misligholdt lejemålet kan en regning på mere end kr. ved fraflytning være rimelig. På den anden side kan en regning på under kr. være urimelig høj, hvis lejeren afleverer lejemålet i velvedligeholdt stand. Der kan endvidere henvises til, at der i den almene sektor tidligere, tilsvarende den private udlejningssektor, har været problemer med meget høje fraflytningsregninger og kritik af boligorganisationernes (udlejernes) istandsættelseskrav ved fraflytning. Dette blev løst ved forskellige lovændringer, hvor der bl.a. blev gennemført mere ensartede og obligatoriske regler for vedligeholdelse og istandsættelse, herunder til og fraflytning. Efterfølgende er denne kritik i stor udstrækning ophørt. Noget tilsvarende forventes som konsekvens af lovforslaget i den private udlejningssektor. I dag er der overordnet 2 modeller for istandsættelse ved lejerens fraflytning efter den private lejelovgivning: normal istandsættelse, som er lovens udgangspunkt, og nyistandsættelse, som beror på en særlig aftale herom. Hensigten med at benytte begrebet "normal istandsættelse" er at beskrive lovens udgangspunkt som modstykket til "nyistandsættelse". Normal istandsættelse indebærer, at lejeren skal aflevere det lejede i den stand, det blev overtaget. Det kan dog ikke aftales, at det lejede skal afleveres i bedre stand. Lejerens pligt til at gennemføre vedligeholdelse ved fraflytning afhænger således af, om der konkret er behov for istandsættelse. Det følger af lejeloven, at istandsættelse som følge af slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter. Normal istandsættelse bygger på lejelovens almindelige vedligeholdelsesbegreb, der også gælder i relation til bygningsdele, der ikke er en del af den indvendige vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til kommentarerne i høringsnotatet s af 8

5 Med hensyn til balancen i forslaget henvises der til lovforslagets almindelige bemærkninger, hvor det bl.a. fremgår, at: Balancen mellem lejere og udlejere skal efter forliget ikke opretholdes i det enkelte (del)forslag, men derimod i det samlede lovforslag, som således vil indeholde elementer, der hver for sig er til størst glæde for den ene af parterne i lejeforholdet. Delforslaget om normal istandsættelse er til størst glæde for lejerne. Forslaget opvejes dog af andre delforslag, der er til størst glæde for udlejerne, så lovforslaget samlet set er i balance. Spørgsmål 6: Omkostningsbestemt husleje Danske Udlejere finder, at det er nemmere at varsle lejeforhøjelse i ejendomme med omkostningsbestemt husleje, når der gives mulighed for at regulere efter nettoprisindeks. Denne lettelse er imidlertid ikke til stede, når udlejer alligevel hvert andet år skal beregne omkostningsbestemt husleje. Formålet med at indføre mulighed for at nettoprisindeksregulere omkostningsbestemt husleje er at lette administrationen af de ejendomme, hvor lejen fastsættes omkostningsbestemt. Det har imidlertid ikke været hensigten at ændre nævneværdigt på huslejeniveauerne. Derfor har aftalepartierne fundet det nødvendigt at sikre, at spændet mellem den nettoprisindeksregulerede husleje og den husleje, som kan beregnes efter reglerne om omkostningsbestemt husleje, ikke bliver for stort. Dette er sikret ved at foreslå, at udlejer kun kan træffe beslutning om nettoindeksregulering af lejen for perioder på 2 år ad gangen. Spørgsmål 7: Betaling af gebyr Danske Udlejere anfører, at det er urimeligt, at udlejere, der bidrager med at stille boliger til rådighed for andre borgere skal kunne pålægges sagsomkostninger ved en nævnsbehandling, hvis de taber en sag. For at hjælpe enkeltudlejere af ejer- eller andelsboliger, der som ikke professionelle udlejere kan have svært ved at fastsætte huslejen for den udlejede bolig, foreslås det at reducere det gebyr, der skal betales til huslejenævnet for en forhåndsgodkendelse af lejen i huslejenævnet fra kr til 500 kr. Den kommunale merudgift, som dette medfører, udlignes ved 1) at forøge det nuværende gebyr for øvrige huslejenævnssager til 300 kr., og 2) ved i lighed med andre klagenævn at indføre medfinansiering af sagsbehandlingen ved huslejenævnet for udlejere, der taber en sag. Medfinansieringen udgør kr., svarende til ca. halvdelen af den gennemsnitlige sagsudgift ved huslejenævnene. Spørgsmål 8: Vedligeholdelse 5 af 8

6 Danske Udlejere finder, at det i bemærkningerne til forslagets nr. 16 antages, at "udvendig" vedligeholdelse kun er udendørs vedligeholdelse, og synes derfor, at det er urimeligt og ubegrundet, at en udlejer af en stor ejendom ikke kan aftale, at lejeren har en del af den udvendige vedligeholdelse. Det indgår som et led i lovforslaget at præcisere reglerne om vedligeholdelse, herunder udtrykkeligt at afgrænse indvendig og udvendig vedligeholdelse. Det fremgår således af såvel lovforslagets 1, nr. 8 og 9, som af bemærkningerne hertil, at udvendig vedligeholdelse er al anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse, herunder også vedligeholdelse i det lejede. Begrænsningen i adgangen til at fravige lovens fordeling af vedligeholdelsespligten er et led i forenklingen. Det er ikke en hensigtsmæssig og effektiv håndtering af vedligeholdelsesindsatsen i store ejendomme, når der ses bort fra den indvendige vedligeholdelse, at overlade større eller mindre dele af denne til lejerne, idet varetagelsen dermed vil beror på den enkelte lejer. Hertil kommer, at det for en lejer kan være vanskeligt at overskue de økonomiske konsekvenser af, at dele af den udvendige vedligeholdelse påhviler lejeren. Ændringen forrykker ikke balancen imellem udlejer og lejer, idet fravigelse af lovens fordeling af vedligeholdelsespligten forudsættes at blive kompenseret over lejen. Spørgsmål 9: Vedligeholdelsesplaner Det anføres, at der ikke er argumenter for at kræve udfærdigelse af vedligeholdelsesplaner, da enhver udlejer er interesseret i at holde ejendommen ved lige, idet lejerne ellers mister interessen for ejendommen, eller udlejer kan blive pålagt at udføre vedligeholdelsesarbejder. Det anføres endvidere, at der ikke med forslaget er taget stilling til, hvordan udgiften til udarbejdelse af planerne skal finansieres. Med henblik på at forbedre overblikket over vedligeholdelsesbehovet i den enkelte ejendom i regulerede kommuner er det foreslået at etablere en ordning med rullende 10-årige vedligeholdelsesplaner. Der stilles ikke formkrav til vedligeholdelsesplanen, ligesom udarbejdelse af en skriftlig vedligeholdelsesplan er en betingelse for, at udlejer kan opkræve beløb til udvendig vedligeholdelse. Det er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at udgiften til udarbejdelse af vedligeholdelsesplanerne behandles som en driftsudgift. Spørgsmål 10: Betaling af beløb udover huslejen Danske udlejere mener, at der bør være bedre muligheder for, at lejer og udlejer kan aftale, at der ud over det aftalte lejebeløb skal betales særskilt for vand, renovation og/eller trappevask. Udlejer bør endvidere kunne kræve, at en lejer for fremtiden skal betale á conto vand mod en tilsvarende nedsættelse af lejen. 6 af 8

7 Det fremgår ikke nærmere med hvilken begrundelse, Danske Udlejere finder, at der er behov for at kunne opkræve dele af lejen som tillæg til lejen. Der henvises til betaling for varme, som efter loven sker som tillæg til lejen. Dette er imidlertid begrundet i, at betaling for varme alene kan ske efter fordelingsmålere. Det tilsvarende gælder for vand, hvor betaling skal ske ved siden af huslejen, hvis der afregnes efter vandmålere. Spørgsmål 11: Formular Danske Udlejere ønsker, at der bør være udarbejdet forslag til lejekontraktsformularer og formularer til ind- og fraflytningsrapporter inden lovforslagets vedtagelse. Som det fremgår af høringsnotatet, er det hensigten, at der hurtigst muligt efter vedtagelsen af lovændringerne skal foretages en revision af typeformular A, 8. udgave, der er autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001 til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder og værelser i private udlejningsejendomme. Det fremgår tillige af høringsnotat, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre autoriserede blanketter for ind- og fraflytningsrapport med den virkning, at den nuværende metodefrihed begrænses, og at eksisterende velafprøvede skemaer ikke længere kan anvendes. Spørgsmål 12: Beskæftigelse - boligstandarden Danske Udlejere mener, at de foreslåede ændringer i relation til istandsættelse i forbindelse med lejerskifte vil bevirke et betydeligt fald i beskæftigelsen indenfor malerbranchen, og at den generelle vedligeholdelsesstand indenfor den private udlejningssektor vil blive forringet. Ligesom de foreslåede ændringer betyder, at udlejers interesse i at foretage forbedringer / moderniseringer begrænses betydeligt med et fald i beskæftigelsen og i lejlighedernes kvalitet til følge. Indledningsvis må det slås fast, at lejelovgivningen ikke er en beskæftigelsesordning. Når unødvendigt istandsættelsesarbejde afskaffes, vil det nødvendigvis betyde, at noget arbejde ikke længere bliver udført. Ved afskaffelse af aftaler om nyistandsættelse er det kun de arbejder, som udføres efter meget korte lejeperioder, der ikke længere bliver udført. Hvis der er tale om en lejeperiode af blot lidt længere varighed, som dog stadig er hovedreglen, vil der sædvanligvis skulle udføres istandsættelse efter fraflytning. Af den samlede mængde istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejde i private lejeboliger er det derfor kun en meget begrænset del, som ikke længere vil blive udført. Den beskæftigelsesmæssige virkning vil derfor være marginal. For den enkelte lejer, der flytter efter kort tid, vil ændringen imidlertid have stor betydning, idet der ikke længere vil blive tale om uforholdsmæssigt store flytteregninger. 7 af 8

8 Med hensyn til bemærkninger til den generelle vedligeholdelsesstand, henvises der til kommentarerne i høringsnotatet s. 14. Det er ikke nærmere specificeret, hvorfor Danske Udlejere mener, at lovforslaget skulle have indflydelse på udlejers interesse i at foretage forbedringer/moderniseringer. Ministeriet er ikke enig i den påstand. 8 af 8

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.) 1 I lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere