udsatte boligområder Værktøjskasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsatte boligområder Værktøjskasse"

Transkript

1 udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger

2

3 Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse Integration Uddannelse Tryghed Indkomst Andre boligsociale indsatser Udlejningsregler Boliger og områder Fysiske forandringer - renovering, nedrivning og infrastrukturinvesteringer Byfunktioner og andre boligformer side 3

4 indledning Der er gennem den seneste årrække sket en stigende social, etnisk og geografisk opdeling af boligmarkedet. Det betyder, at de veluddannede og velfungerende er koncentreret i visse boligområder med attraktiv beliggenhed og mange ejerboliger, mens ressourcesvage borgere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk i stigende grad samles i de udsatte almene boligområder. De udsatte almene boligområder er typisk store monofunktionelle boligbebyggelser bygget i 1960 erne og 1970 erne, som fremstår som fysisk isolerede kvarterer i forhold til det omgivende bymiljø. Områderne lukker sig rent fysisk om sig selv som følge af en begrænset infrastruktur og manglende forbindelsesveje til den øvrige by. Bebyggelserne er typisk opført som industrialiseret montagebyggeri i stor skala med mange ensartede boligblokke omgivet af store friarealer. Boligerne har ofte behov for renovering og har ofte en ringe energistandard, mens de store udearealer mange steder er nedslidte og ligger øde hen. Bebyggelserne indeholder næsten udelukkende almene boliger i modsætning til mere blandede bykvarterer, ligesom der er mangel på en række almindelige byfunktioner som erhverv, handel, service, institutioner m.v. I områderne er der sket en koncentration af sociale problemer. Beskæftigelsesfrekvensen og uddannelsesniveauet er lavt, der bor relativt mange indvandrere og efterkommere med behov for bedre integration i det danske samfund, mange familier har lav indkomst og der er problemer med kriminalitet og utryghed. Det forstærker den sociale og kulturelle marginalisering af områderne. Det er derfor en udfordring at etablere den blanding af stærke og ressourcesvage grupper i de almene bebyggelser, der er en forudsætning for, at udviklingen i bebyggelserne kan drejes i en positiv retning. Målsætning Det er regeringens målsætning at reducere antallet af særligt udsatte boligområder med 1/4 inden udgangen af 2016 og halvere antallet inden udgangen af Indsatsen overfor de udsatte boligområder skal derfor styrkes og fokuseres. Forholdene i områderne skal forbedres både fysisk, økonomisk og socialt for at undgå, at områderne isoleres fra det omgivende samfund. Det skal ske af hensyn til beboerne, fordi udsatte områder hæmmer integration, fastholder de sociale forhold og skaber ringere opvækstmuligheder for børn og unge. Og af hensyn til samfundet, fordi udsatte boligområder skaber vækstbetingelser for samfund med øget kriminalitet, afvigende adfærdsnormer og værdier, og dermed udgør en trussel mod sammenhængskraften. side 4

5 Indsatsen skal være helhedsorienteret. Indsatsen skal sætte samlet ind over for de væsentligste problemer. Det kræver høj grad af styring og lokal koordinering samt professionel implementering. Det kræver kraftig involvering fra samfundets side i samarbejde med boligorganisationer og beboere. Det er derfor helt afgørende, at der sker en politisk prioritering i kommunerne, og at indsatsen forankres politisk og bakkes op. Kun hvis kommunens sociale, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsats bindes sammen med boligorganisationernes fysiske, økonomiske og sociale indsats, kan det lykkes at vende udviklingen. Skal målene nås, skal indsatsen fokuseres. De eksisterende kriterier for udvælgelse af de udsatte områder har nu fungeret i nogle år. Der er indgået aftale om, at de gældende kriterier skal suppleres med to nye kriterier. Det vil gøre den samlede udvælgelse mere bredspektret og inddrage flere relevante dimensioner. De særligt udsatte boligområder med over indbyggere udvælges herefter på grundlag af fem kriterier under følgende overskrifter: Beskæftigelse, Integration, Uddannelse, Tryghed og Indkomst Med kriterierne måles beboersammensætningen som udtryk for områdernes tilstand. Overskrider et boligområde på tre eller flere af disse felter nærmere bestemte grænseværdier, vurderes områdets tilstand som kritisk og handlingskrævende. Området optages i givet fald på listen over særligt udsatte områder. Forudsætninger Der ydes hver dag en kæmpe indsats af beboere, boligorganisationer, kommuner, frivillige, virksomheder og institutioner i lokalområderne. En styrket indsats over for de udsatte områder skal bygge videre på denne indsats. Og på de erfaringer, der er gjort med de mange helhedsplaner og projekter, som er gennemført eller er under gennemførelse, så indsatsen stadig kan forbedres og koncentreres om de tiltag, der virker. Styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation udgør rammen om det fremadrettede samarbejde om helhedsplanerne og den forebyggede indsats i områder, som er ved at komme ind i en negativ spiral. En række barrierer i lovgivningen er fjernet, og der er indført en udfordringsret over for love og regler i de udsatte områder. Der er afsat betydelige ressourcer til området. Landsbyggefondens renoveringsramme er siden 2010 flere gange blevet udvidet, fremrykket og yderligere forhøjet, således at der i perioden frem til 2016 i alt er afsat en ramme på knap 32 mia. kr. Det skaber vækst og beskæftigelse i samfundet og er med til hurtigere at skabe resultater i de udsatte områder. Der er afsat 440 mio. kr. årligt i Landsbyggefonden til boligsociale indsatser. Der er en smidig ansøgningsprocedure, så boligområderne løbende kan søge midler. Helhedsplaner og indsatsen kan således tilrettelægges optimalt og uden snærende tidspres i form af bestemte frister. Der er krav om organisering af indsatsen. Kommuner og boligorganisationer skal inden udarbejdelsen af helhedsplanen lave en samarbejdsaftale, der i kontraktform afklarer rolle- og ansvarsfordelingen mellem parterne. Det er afgørende, at kommunen sammen med boligorganisationen tager ejerskab til helhedsplanen og sikrer, at den offentlige indsats spiller optimalt sammen med den indsats, som gennemføres af boligorganisationen. side 5

6 Der skal opstilles mål, ligesom der skal følges op på, om indsatsen virker. Center for Boligsocial Udvikling gennemfører effektmålinger, og Landsbyggefonden foretager evaluering af den samlede indsats med henblik på løbende at kvalificere gennemførelsen af planerne. De udsatte boligområder er i flere tilfælde præget af vold, hærværk, utryghed og kriminalitet. Det er derfor nødvendigt med en klar og effektiv politiindsats i områderne. Med politiforliget blev der prioriteret flere ressourcer til denne indsats i de udsatte områder, så kriminaliteten nedbringes og trygheden øges. Samtidig blev der afsat godt 250 mio. kr. frem til 2015 til en ny bandeindsats i særligt udsatte boligområder, herunder til etablering af en ny fleksibel bande task-force, der skal operere i Vestdanmark. Det er afgørende for indsatsen over for de udsatte boligområder, at kommunerne påtager sig et ansvar og går aktivt ind i samarbejdet med boligorganisationerne om at løse problemerne. Regeringen har styrket kommunernes økonomiske muligheder herfor, og har som led i den kommunale udligning afsat 400 mio. kr. årligt til kommuner, som har områder med en høj andel af borgere med sociale problemer. En målrettet og effektiv indsats i de udsatte boligområder bidrager også til integrationen i det danske samfund og understøtter således regeringens integrationsvision, som blev offentliggjort i En styrket integrationspolitik, november Regeringen har endvidere afskaffet fattigdomsydelserne, hvilket er med til at forbedre vilkårene for en meget stor del af beboerne i de udsatte boligområder. side 6

7 værktøjskasse Indsatsen kan forbedres og boligområderne kan forandres gennem en række værktøjer. Nedenfor beskrives værktøjerne i indsatsen. Elementerne i værktøjskassen retter sig mod tre dele: Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætningen Beskæftigelse Integration Uddannelse Tryghed Indkomst Andre sociale indsatser Udlejningsregler Boliger og områder Fysiske forandringer - renovering, nedrivning og infrastrukturinvesteringer Byfunktioner og andre boligformer side 7

8 Effektiv styring af den boligsociale indsats Gode resultater af indsatsen for at vende udviklingen i de udsatte boligområder afhænger af den lokale prioritering og organisering af indsatserne. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for by- og boligpolitikken og er dermed en central aktør i indsatsen. Det er vigtigt, at kommuner med udsatte boligområder formulerer en sammenhængende bolig- og bypolitik med klare mål og konkrete indsatsområder, som genopretter balancen mellem de udsatte boligområder og byen. Regeringen vil derfor indgå partnerskaber med kommuner med særligt udsatte boligområder, som sikrer gode rammebetingelser for den lokale udvikling, og som forpligter kommunerne til at gå forrest i en højt prioriteret, målrettet, helhedsorienteret og velkoordineret problemløsning i de udsatte boligområder. Der er mange forskellige aktører i de udsatte boligområder. Hvis de mange indsatser ikke koordineres tilstrækkeligt, kan det blive både dyrt, ineffektivt og kontraproduktivt. Det gælder både i samarbejdet mellem de mange forskellige aktører, men også internt i de forskellige organisationer. Omdrejningspunktet i koordinationen er helhedsplanen for områderne. Med styringsdialogen og udbredelsen af boligsociale helhedsplaner er der skabt et godt grundlag for et tæt, formaliseret samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer. Mange kommuner har udnyttet denne mulighed, men rolle- og ansvarsfordelingen mellem aktørerne er ikke alle steder lige klar. Det er i helhedsplanen, at indsatserne og samarbejdet mellem de forskellige aktører tilrettelægges og struktureres. I helhedsplanerne beskrives områderne, deres problemer og de indsatser, der skal til for at forbedre forholdene, detaljeret med hensyn til formål og effekt ligesom finansieringen fastlægges. Den kommunale kernedrift i områderne, herunder daginstitutioner, skoler, beskæftigelsesindsats, indsatsen overfor udsatte børn, og samarbejdet med det lokale politi m.v., skal tænkes strategisk sammen med den fysiske og boligsociale indsats. De bedste resultater nås, når kommunerne både økonomisk, politisk og administrativt stiller sig i spidsen for en målrettet indsats, der identificerer problemer, iværksætter løsninger og koordinerer mellem de relevante aktører både indenfor og udenfor det kommunale system. Også internt både i kommunen og boligorganisationen er det vigtigt, at indsatsen er forankret politisk og er prioriteret i forvaltningen. Endelig skal der etableres en central enhed (styregruppe), der har fokus på de overordnede mål, gennemførelsen af helhedsplanen og koordinerer mellem forvaltninger og boligorganisationer. Der skal også koordineres tæt med en lokal enhed (projektsekretariat), som sørger for, at de konkrete kommunale og boligsociale aktiviteter i boligområderne alle arbejder efter de samme overordnede målsætninger. side 8

9 Redskaber Helhedsplaner Forudsætningen for at gennemføre en indsats i et udsat boligområde, herunder for at opnå støtte fra Landsbyggefonden, er, at der udarbejdes en helhedsplan for den pågældende afdeling/område. Helhedsplanen udarbejdes af boligorganisationen typisk med inddragelse af kommunen og andre relevante aktører. Planen godkendes af kommunalbestyrelsen. Indsatsen i boligområdet skal ske i et tæt samarbejde mellem de involverede parter: kommune, boligorganisation, afdelingsbestyrelse og ikke mindst beboerne selv, samt andre relevante lokale interessenter, såsom skoler, institutioner, det lokale erhvervsliv, foreningslivet, de frivillige organisationer og politiet. Ansøgningsproceduren indledes med en prækvalificering af området og der reserveres et beløb til at gennemføre indsatsen. Der er ikke en årlig ansøgningsfrist eller lignende, men ansøgning kan indsendes, når der opleves et behov herfor i boligområdet. Herved undgås forcerede og dårligt gennemarbejdede ansøgninger. Den endelige helhedsplan skal indeholde overvejelser vedr. de fysiske og infrastrukturelle forhold, huslejeforhold, boligområdets funktionalitet, boliger til specialgrupper samt en imagestrategi. Landsbyggefonden stiller krav til lokal medfinansiering på minimum 25 pct. og det skal overvejes nøje, om der er behov for at etablere et områdesekretariat, som skal sikre lokal koordinering. Helhedsplanen skal som navnet siger - være helhedsorienteret. Den fysiske genopretning støttes via Landsbyggefondens renoveringsramme. Der ydes alene støtte til indsatser inden for temaerne: - Børn, unge og familie - Uddannelse, beskæftigelse og erhverv, - Beboernetværk, inddragelse og demokrati, - Sundhed, - Udsatte grupper, - Kultur og frihed, - Image og kommunikation Planen skal endvidere indeholde: - En beskrivelse af formål, målgrupper, programmål, konkrete mål og hvilke forandringer, der skal opnås, hvordan resultaterne skal nås, herunder: sociale tiltag der fremmer trygge og stimulerende opvækstvilkår for børn og unge, beskæftigelsestiltag samt kultur og fritidstilbud samt økonomisk og fysisk opretning. Endelig skal det fremgå, hvordan indsatsen ønskes evalueret, herunder hvilke indikatorer der løbende skal følges op på og hvilke data, der er tilgængelige. - En finansieringsplan - En redegørelse for de organisatoriske rammer for gennemførelse af helhedsplanen, hvor der redegøres for koordineringen i forhold til eventuelle eksisterende foranstaltninger og indsatser, fx eksisterende kommunale og boligsociale indsatser, samt indsatser finansieret af diverse statslige puljer. Det skal over vejes, om der er behov for at etablere en enhedsorganisering med udelt ledelse samt fremgå, om der er indgået en partnerskabskontrakt mellem de involverede boligorganisationer, som ansøger sammen. Der skal etableres et forpligtende samarbejde forankret i en partnerskabsaftale mellem helhedsplanens parter, der beskriver rammerne for samarbejdet. Der skal årligt indsendes en indberetning af helhedsplanens fremdrift og resultater til Landsbyggefonden. Indberetningen knytter an til de opstillede mål samt milepælsplanen for indsatsen. For at dokumentere indsatsen i de udsatte områder er der udarbejdet et målopfyldelsesværktøj, som skal fremme en systematisk indberetning og overvågning af helhedsplanernes aktiviteter og resultaterne. Center For Boligsocial Udvikling har udarbejdet et katalog til brug for arbejdet med målopfyldelsesskemaerne og kan yde rådgivning i forbindelse med indberetningen. Manglende indsendelse af skemaet medfører, at udbetalingerne af støtte stoppes. side 9

10 Eksempler Politik for udsatte byområder i København Københavns Kommune har formuleret en ny bypolitik for seks udsatte byområder, hvor også seks af byens udsatte boligområder er beliggende. Kommunen har formuleret en række klare målsætninger og politikken vil være grundlag for et fokuseret arbejde for København Kommunes syv forvaltninger. Overborgmesteren prioriterer indsatsen og samtlige borgmestre har været med til at formulere politikken og har sammen med deres forvaltninger forpligtet sig til at gennemføre den. Indsatsen er forankret i Center for Bydesign i Teknik og Miljøforvaltningen. Københavns Kommune vil inden 2020 nå følgende mål: - Udsatte byområder skal løftes til Københavnerniveau - Uddannelse og beskæftigelse til alle - Udsatte byområder skal være rammer om et godt Københavnerliv De udsatte byområder skal løftes ved at gennemføre: - Positiv særbehandling - Fokus på kernedrift - Én kommune også lokalt - Stærkere og mere forpligtende samarbejde med den almene boligsektor og borgerne generelt - Udviklingsplaner for de seks udsatte byområder Københavns Kommune prioriterer indsatsen højt og sætter helhedsorienteret ind for at nå de opsatte mål. For at løfte de udsatte almene boligområder arbejdes der tæt sammen med de relevante boligorganisationer. Københavns Kommune har opstillet et række krav og anbefalinger til helhedsplaner i Københavns Kommune Krav og anbefalinger skal sikre, at helhedsplanerne organiseres i større sammenhængende områder, at helhedsplaner bliver indsatser, der støtter og styrker de eksisterende kommunale indsatser, og at kommunens indsatser optimeres, så flest mulige ressourcer bruges på borgerne. I forbindelse med udarbejdelsen af en helhedsplan indgår kommunen og boligorganisationerne en kontrakt eller samarbejdsaftale, hvor rolle- og ansvarsfordeling er klart defineret. Det sikres samtidig, at samtlige indsatser, der sættes i værk med helhedsplanen, er i overensstemmelse med og arbejder frem mod de overordnede mål i kommunens politik for udsatte boligområder. Hvis ikke det er tilfældet kan kommunen ikke godkende planen. Der etableres endvidere lokale helhedsorienterede sekretariater, der erstatter et væld af lokale styregrupper, og hvor den mest relevante forvaltning sætter sig i spidsen for netværket, der skal gennemføre en konkret indsats. De lokale sekretariater sikrer fælles fokus mod de overordnede mål. Samtidig har Københavns Kommune og BLs 1. kreds indgået en udlejningsaftale, der understøtter arbejdet for at løfte de udsatte boligområder. side 10

11 Beboersammensætning Beboersammensætningen i de udsatte boligområder er skæv. En væsentlig del af indsatsen tager derfor sigte på at forbedre forholdene for beboerne og på at ændre beboersammensætningen. Indsatsen skal understøtte beboerne i forhold til beskæftigelse og uddannelse. Integrationen skal styrkes, og kriminalitet skal forebygges og bekæmpes, så områderne bliver trygge at bo og færdes i. Indsatsen sker i samarbejde med kommuner, organisationer, institutioner, frivillige og ved at knytte an til virksomhedernes CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibilty) eller ved at indgå andre former for partnerskaber. Skal beboersammensætningen ændres, skal der fokuseres på beskæftigelse, integration, uddannelse, tryghed og indkomst. Beskæftigelse Beskæftigelsen blandt beboerne i de udsatte boligområder skal øges. En stor andel af de voksne beboere i udsatte boligområder er uden beskæftigelse. Beskæftigelse forbedrer livsgrundlaget for den enkelte og øger indkomsten. Det er vigtigt, at børn og unge oplever en dagligdag, hvor det er normalt, at voksne går på arbejde for at tjene penge til livets opretholdelse. Beskæftigelse er en vigtig platform for at kunne tage del i samfundet. For samfundet er en høj beskæftigelse en forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærd og velstand. En del af beboerne i de udsatte områder er umiddelbart i stand til at varetage et job, men de har svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Her skal der sættes ind med rådgivning og hjælp til at få kontakt til relevante arbejdspladser. Fremskudt beskæftigelses- og vejledningsindsats, virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud kan give værdifuld erfaring og bane vejen for mere varige ansættelser. Det er i alle tilfælde afgørende, at der er tale om meningsfyldte aktiviteter, som rent faktisk øger den enkeltes mulighed for at få et arbejde. For de unge er fritids- og feriejob en god mulighed for at stifte bekendtskab med livet på en arbejdsplads. Ikke alle kan umiddelbart varetage et ordinært job. Den kommunale beskæftigelsesindsats må afpasses efter den enkeltes behov og ressourcer. Det er vigtigt at afdække om den manglende beskæftigelse har rod i andre problemer. Manglende sprogkundskaber eller uddannelse, dårligt helbred, sociale problemer eller problemer med misbrug må håndteres i en tværfaglig og koordineret indsats, hvor der er fokus på at hjælpe borgeren nærmere arbejdsmarkedet samtidig med, at der tages hånd om den enkeltes sociale eller sundhedsmæssige problemer. Indsatsen bør foregå så tæt som muligt på en rigtig arbejdsplads og kan suppleres med sprogundervisning, støtte til at møde til tiden mv. Sociale partnerskaber mellem kommuner, almene boligorganisationer og virksomheder kan bidrage til at nedbryde den isolation, der præger udsatte boligområder. Virksomhederne investerer tid og ressourcer i at løfte et socialt og samfundsmæssigt ansvar ofte som led i en CSR-strategi. Beboerne får kendskab til lokale virksomheder og jobmuligheder. Virksomhederne får omvendt kontakt til potentielle medarbejdere. Partnerskaber om uddannelsespladser og mentorordninger eller fælles aktiviteter skaber nye netværk. Det er til gavn for både virksomhederne, deres medarbejdere og beboerne i de udsatte områder. Det er oplagt at benytte sociale partnerskaber om ansættelse af beboere i forbindelse med de kommende omdannelser af udsatte boligområder, hvor almene boligorganisationer bygger og renoverer for store beløb. De sociale partnerskaber øger uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne for beboerne i de udsatte områder, men handler også om, at virksomhederne i fremtiden skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft. side 11

12 Eksempler Fremskudt beskæftigelsesindsats Ved en fremskudt beskæftigelsesindsats har det kommunale jobcenter en fysisk enhed med tilknyttede jobkonsulenter i det udsatte boligområde. Den fremskudte beskæftigelsesindsats giver mulighed for at holde de lovpligtige samtaler i en mere uformel form, at møde borgerne på deres hjemmebane. Nogle mindre ressourcestærke beboere har nemmere ved at overkomme møderne, når de foregår i deres nærområde i stedet for på det centrale jobcenter i kommunen. Den fremskudte beskæftigelsesindsats muliggør hyppigere kontakt med beboerne. Samtidig betyder placeringen, at medarbejderne får et godt kendskab til området og bedre mulighed for at samarbejde med andre lokale aktører. Indsatsen kan bidrage til at få bragt arbejdsløse med andre problemer end ledighed et skridt nærmere arbejdsmarkedet. I områder med en fremskudt beskæftigelsesindsats, er der sket et fald i andelen af beboere uden arbejde sammenlignet med områder, der ikke har haft det. Sociale partnerskaber sikrer job og praktikpladser Sociale partnerskaber mellem almene boligorganisationer og virksomheder skaber praktikpladser og job til beboerne i den almene sektor. BL Danmarks Almene Boliger og Dansk Byggeri har indgået en partnerskabsaftale om praktikpladser mv. De to organisationer opfordrer deres medlemmer til at bruge uudnyttet arbejdskraft i almene boligområder, når der gennemføres bygge- og renoveringsarbejder i områderne. Beboerne kan fx ansættes i uddannelses- og praktikpladser, fleks- og løntilskudsjob eller ferie- og fritidsjob. BRFkredit har gennemført projekt Flere praktikpladser og har via sit netværk af virksomheder i byggebranchen og almene boligorganisationer skaffet praktikpladser til mange unge nydanskere. Via projekt Flere praktikpladser fik f.eks. nyuddannet ingeniør fast job som pladsingeniør ved renovering af Askerød i Greve. Entreprenørfirmaet Pihl ansatte desuden flere unge beboere i sommerferiejob. De unge fik på den måde medejerskab til hele projektet, og blev et forbillede blandt deres kammerater. Pihl har været glade for samarbejdet og har oplevet færre tyverier og mindre hærværk end på andre byggepladser. Ansættelse af unge i Mjølnerparken baner vej for fritidsjob udenfor afdelingen I Mjølnerparken i København ansættes unge til at løse forskellige opgaver i afdelingen, fx renholdning, trappevask, opsætning af plakater mv. På den måde får de unge en vigtig forståelse for, hvad det vil sige at passe et arbejde. Projektet er målrettet unge på ca. 15 år, som arbejder ca. 4 timer ugentligt og er ansat i afdelingen i maksimalt 1 år. Formålene med projektet er både at klæde de unge på til arbejdsmarkedet, at give dem mulighed for at få en indtægt og at skabe et større ejerskab til deres boligområde. Efter at have arbejdet i afdelingen hjælpes de unge til at få et ordinært fritidsjob. Indsatsen har betydet at flere unge i området bliver motiveret til at søge et fritidsjob, og statistikkerne viser at en større andel af afdelingens unge har fået et fritidsjob udenfor afdelingen. Integration En stor del af beboerne i udsatte boligområder er indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra ikke vestlige lande. Mange er ikke integrerede i det danske samfund, og mange taler ikke dansk til hverdag. At være en aktiv og integreret del af samfundet har stor betydning for den enkeltes selvværd og livskvalitet. Taler man ikke dansk, er det meget svært være aktiv på arbejdsmarkedet, at deltage i foreningslivet, at tage del i forældresamarbejde på skolen og at forstå vores demokratiske system. Derfor må alle i Danmark kunne tale dansk. Et opdelt samfund er et dårligt samfund. Manglende integration fører til parallelsamfund med afvigende normer. Og god integration er en nødvendighed for et velfungerende samfund, hvor alle spiller efter samme regler. Derfor er det afgørende, at integrationen i de udsatte boligområder styrkes. side 12

13 Eksempler Bydelsmødre skaber integration og netværk for isolerede kvinder Mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund mangler netværk og viden om samfundet og kender ikke deres muligheder, rettigheder og pligter. Bydelsmødre er frivillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der bliver uddannet i emner som fx danske samfundsforhold, børneopdragelse, sundhed og kost. Bydelsmødrene besøger kvinder i lokalområdet og taler med dem om de forskellige emner. De bygger bro mellem kvinderne og lokalsamfundet ved at informere om kommunens tilbud, foreningslivet og andre arrangementer. Derudover skaber de netværk og holder sociale arrangementer, hvor de giver deres viden videre til andre kvinder. Gennem det opsøgende arbejde og den viden, der gives videre, gøres der en stor indsats for integrationen af kvinderne. Projekt Modning i Holmbladsgade hjælper unge nydanskere til uddannelse og arbejde Målgruppen for Projekt Modning i Holmbladsgadekvarteret i København er en gruppe unge årige nydanske drenge, som har hængt ud på gaden og med hærværk og kriminalitet har skabt utryghed blandt lokalområdets beboere og professionelle. Aktiviteten indeholder idrætsaktiviteter for de unge i det lokale idrætshus, hjælp til at finde egnet uddannelse, fritidsjob og etablerede fritidsaktiviteter og fastholdelse heri. Drengene får også individuel støtte efter behov, og der arbejdes på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Gennem den lokale tilstedeværelse har Projekt Modning haft succes med at skabe en tillidsfuld kontakt til de unge og motivere dem til at starte uddannelse, job eller fritidsaktivitet. En aktivitet der har skabt resultater for den enkelte unges fremtidsudsigter, og som også har bidraget med en (forebyggende) tryghedsindsats i boligområdet, ved at de unge er startet uddannelse og arbejde. //Nethood I //Nethood-programmet hjælper biblioteker og medborgercentre borgere i udsatte boligområder med deres konkrete it-problemer. Tilbuddet er åbent for alle borgere, der kan komme ind fra gaden og få hjælp til at løse deres individuelle, basale it-vanskeligheder. Hjælpen ydes af bibliotekets medarbejdere, frivillige eller uddannede it-undervisere. De primære formål med //Nethood er: - at stille computere med netadgang til rådighed og styrke borgeres basale it-kompetencer i forhold til job- og informationssøgning, brug af mail, webbank, offentlige services og sociale medier. - at give borgere muligheder for, og evner til, at bruge it i forbindelse med egne kreative udtryk og faglige interesser. - at styrke unges motivation og lyst til samt forudsætninger for at komme i gang med en uddannelse og finde et (fritids)job. //Nethood-projekterne kan udvides med en indsats, der giver deltagerne it-skaberkompetencer og et tilbud med mentorordninger, der skal hjælpe lokale unge med at komme i uddannelse eller arbejde side 13

14 Uddannelse Uddannelsesniveauet blandt beboerne i de udsatte boligområder skal løftes. Uddannelse har afgørende indflydelse på den enkeltes fremtidsmuligheder. Uddannelse øger muligheden for at få beskæftigelse og indkomst. Uddannelse ruster den enkelte til at tage aktivt del i fællesskabet og vores demokrati. Det øger muligheden for at få medbestemmelse og indflydelse. Som samfund har vi brug for, at alle bidrager og tager ansvar for deres eget liv. Gennem uddannelse skal vi fastholde vores velstand og konkurrenceevne i en globaliseret verden. En stor del af beboerne i udsatte boligområder har ikke nogen uddannelse. Der mangler rollemodeller, og de unge har sværere ved at gennemføre en uddannelse eller få et arbejde. Det er med til at forringe deres muligheder i voksenlivet. Statistikken viser, at de dårligst uddannede har ringere sundhed, lavere levealder og den mindste indkomst. Derfor er det vigtigt, at børn og unge får den nødvendige støtte og motivation til at dygtiggøre sig. En relativt stor andel børn og unge i udsatte områder lever i familier med sociale, økonomiske og sproglige vanskeligheder. Derfor er der behov for en tidlig indsats. Stimulering af mindre børns sprog, læselyst og begrebsverden øger børnenes skoleparathed, herunder deres forudsætninger for at lære. Skolebørnene har gavn af relevante fritidstilbud, der kan fremme trivsel, udvikling og læring. Her kan blandt andet hjælp til lektier, som mange forældre har begrænsede forudsætninger for at give, være et værdifuldt tilbud. Velforberedte skoleelever er mere motiverede og har større fagligt udbytte af undervisningen. Samtidig er det vigtigt at etablere og fastholde et godt samarbejde med forældrene, så de støtter op om deres børns skolegang og uddannelse. Der er tendens til, at boligområdernes problemer præger de lokale skolers omdømme og omvendt. Dermed er der risiko for, at den lokale skole fravælges af ressourcestærke familier. Det forstærker den sociale opdeling i samfundet og de udsatte boligområders isolation. Børn fra udsatte familier klarer sig ofte bedre, hvis de går i skole med børn fra velfungerende familier. Skolerne i udsatte boligområder skal derfor styrkes. Her har kommunerne et stort ansvar. Høj faglig kvalitet og et velfungerende skolemiljø skal medvirke til at sikre, at skolerne er attraktive for børn fra alle samfundslag. Nogle steder er det mere realistisk at acceptere opdelingen. Men der kan også skabes rigtig gode resultater på skoler, hvor næsten alle er fx tosprogede, hvis skolen indrettes med udgangspunkt i disse elevers behov. De unge i de udsatte boligområder har ikke altid den nødvendige støtte i hjemmet til at tage det gode og realistiske uddannelsesvalg. Forældre spiller en central rolle for unges uddannelsesvalg, men de har ofte ikke den nødvendige viden om uddannelsesmulighederne. Det er derfor vigtigt med en målrettet vejledningsindsats overfor de unge og for at hæve forældrenes vidensniveau om det danske uddannelsessystem. På ungdomsuddannelserne er det vigtigt at sikre, at eleverne fastholdes. De unge skal samtidig støttes i at tage valg om videre uddannelse ud fra deres evner og interesser. Unge og voksne med ingen eller begrænset uddannelse skal have mulighed for at øge deres kvalifikationer og kompetencer gennem relevant uddannelse og opkvalificering. Det styrker deres muligheder på arbejdsmarkedet, hvor der er øgede krav til den enkeltes viden og kompetencer. Det er afgørende, at den enkelte får støtte og vejledning i at vælge det rette tilbud og gennemføre en uddannelse. side 14

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Almen Boligforum 5. oktober 2017

Almen Boligforum 5. oktober 2017 Almen Boligforum 5. oktober 2017 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Omdømme Beliggenhed Erhvervsklima BYUDVIKLING NÆRHEDEN 3000 nye boliger HØJE-TAASTRUP C 1200 nye boliger UDSATTE BOLIGOMRÅDER Den almene sektor 28%

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet

Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Hvordan er de opstået? Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut v. Aalborg Universitet Udsatte boligområder Ikke noget nyt, bortset fra, at nyere boligområder rammes Som

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Vækststrategi midt i en finanskrise

Vækststrategi midt i en finanskrise Vækststrategi midt i en finanskrise Beboerkommunikation & beboerinddragelse 9. november 2017 Mennesker, der bygger for mennesker Henrik Mielke CEO Enemærke & Petersen a/s Hvem er jeg? Rosita Ahmadian Projektleder

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Partnerskab mellem Fredensborg Kommune, VIBO og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om Nivåhøj afd. 101, 102 og 103

Partnerskab mellem Fredensborg Kommune, VIBO og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om Nivåhøj afd. 101, 102 og 103 Partnerskab mellem Fredensborg Kommune, VIBO og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om Nivåhøj afd. 101, 102 og 103 Indledning Danmark har en velfungerende almen boligsektor, der sikrer gode boliger

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013

Virksomhedsplan 2012-2013 Virksomhedsplan 2012-2013 Social inklusion af børn og unge i HotSpotcentret HotSpotcentret arbejder løbende på at øge inklusionen og finde nye veje til at fastholde og genintegrere børn og unge i skole,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, Boligselskabet AKB Frederiksberg og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om boligområdet

Partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, Boligselskabet AKB Frederiksberg og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om boligområdet Partnerskab mellem Frederiksberg Kommune, Boligselskabet AKB Frederiksberg og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om boligområdet Stjernen Indledning Danmark har en velfungerende almen boligsektor,

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup.

DREJEBOG. - et arbejdsredskab i udvikling. Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. DREJEBOG - et arbejdsredskab i udvikling April 2013 Social Ansvarlighed i forbindelse med renovering af afdeling 15 i Høje Kolstrup. 1 DISPOSITION 1. INDLEDNING 2. PARTNERSKAB OM SOCIAL ANSVARLIGHED 3.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS

WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS WORKSHOP 1 UDVIKLINGSPERSPEKTIVER I DEN BOLIGSOCIALE INDSATS KAMPEN MOD GHETTOER UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2015 Kriterier for udsatte boligområder Udviklingen i Gadehavegård, Tåstrupgård og Charlottekvarteret

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER

Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER Velfungerende boligområder NYE BOLIGSOCIALE VÆRKTØJER BY- OG BOLIGMINISTERIET SLOTSHOLMSGADE 1, 3. SAL 1216 KØBENHAVN K TFL: 33 92 61 00 OKTOBER 2000 FOTOS: THOMAS TOLSTRUP, BILLEDHUSET, FORSIDEN, S.13

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder

HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE. En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder HELHEDSPLANER OG KRIMINALITETS- FOREBYGGELSE De boligsociale

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere