År 2012, den 7. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2."

Transkript

1 Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Generalforsamlingen afholdtes i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 2300 København S. I alt var repræsenteret 30 ejere, svarende til fordelingstal 2248 / eller 22,48 % Endvidere deltog revisor Karsten Christensen, ejendomsadministrator A.D. Anders Herbo, administrator Helle Bending samt administratorassistent Klaus Nilsson fra Herbo Administration A/S. Desuden deltog VVS- & Energirådgiver Michael Andersen fra Holmsgaard rådgivende ingeniører. Til dirigent valgtes Anders Herbo, som konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Som referent blev valgt Klaus Nilsson. Ad dagsordenens pkt. 2: Formandens beretning om det forløbne år. Bestyrelsesformand Søren Albek aflagde formandens beretning, som var sendt ud sammen med indkaldelsen. Der var en del spørgsmål til beretningen, som blev besvaret af formanden. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. ad dagsordenens pkt. 3: Regnskab og revisors påtegning Regnskab for 2011 blev gennemgået af revisor Karsten Christensen. Der var forslag til at afskedige viceværten, da det forekom som en stor post på regnskabet. Anders Herbo læste op fra listen med arbejdsopgaver, som viceværten påtager sig, og der var adskillige i forsamlingen som ytrede at de var meget tilfredse med viceværtens arbejde og at de ikke ønskede denne afskediget. Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 1

2 Der var desuden et spørgsmål til posten med gård toilet, hvorfor dette var så dyrt. Bestyrelsen svarede, at det er et specielt toilet med en anderledes tilslutning til kloaksystemet, og derfor er en del dyrere at udskifte. Desuden er der i forbindelse med renovering af gårdtoilettet ført varmt vand derud og dette koster også. Der var enkelte andre spørgsmål til regnskabet som blev tilfredsstillende besvaret. Det blev enstemmigt vedtaget at overføre underskuddet på kr til 2012 således at egenkapitalen pr. 31/ udgør kr ,- Herefter godkendtes regnskab 2011 enstemmigt. Ad punkt 4: Godkendelse af budget for Kristine Tang-Jensen gennemgik kort budget for 2012 Der var spørgsmål til den 20 % stigning i fælles bidraget, som bestyrelsen allerede havde iværksat, på formodet efterbevilling, med opkrævningen fra april. Der var spørgsmål til om bestyrelsen måtte foretage denne stigning uden en godkendelse af generalforsamlingen først. Med henvisning til foreningens vedtægter 4 kunne Anders Herbo fortælle at administrationen kan foretage en, op til 25 %, stigning i fællesbidraget i tilfælde af store uforudsete udgifter, hvis bestyrelsen har godkendt dette. Kim Rindom Hansen ville have oplysninger om, hvad posten bestyrelsesudgifter på kr , idet han fandt at de afviger markant fra øvrige ejerforeninger. Formanden svarede at de ,- skal fordeles på fire personer som deraf skal betale skat af dette beløb. Derudover dækker dette beløb også telefon og andre udgifter som bestyrelsen måtte have, så det er ikke meget taget i betragtning af de timer som bliver lagt i arbejdet som bestyrelsesmedlem. Der var spørgsmål til hvorfor, at posten med trappevask er så høj i forhold til sidste års budgetpost. KTJ svarede at det var en fejl, at den ikke var mere udspecificereret. Det drejer sig, ud over selve trappevasken, også om at der skal anvendes penge til at sætte trapperne i stand og reparere diverse huller og ridser i opgangene. Dette skulle selvfølgelig have været en separat vedligeholdelsespost, men nu var det kommet ind under trappevask. Der var spørgsmål til portostigningen, når nu at bestyrelsen havde indhentet e- mail adresser på 76 % af ejerne, så er der vel ingen grund til en stigning i porto. Formanden forklarede at han gerne så et farvel til denne post, og at al kommunikation foregik på mail, men så længe at det ikke er 100 % der er på mailen og der er bestemmelser for at indkaldelser og andet skal udsendes med Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 2

3 almindelig post, så er denne budgetpost der stadig og den er steget på grund af portostigninger, samt at der er sendt en del breve ud rekommanderet og at den tendens vist fortsætter. Der var yderligere kommentarer og spørgsmål til budgettet, som blev besvaret af bestyrelsen. Budget for 2012 på i alt kr ,42 blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5: Grøn Energiplan 2012 VVS- & Energirådgiver Michael Andersen fra Holmsgaard rådgivende ingeniører, gennemgik de 11 punkter i Grøn Energiplan, som blev delt rundt til generalforsamlingen og samtidigt vil være at finde på foreningens hjemmeside. Der var enkelte spørgsmål til Grøn Energiplan, som Michael Andersen og Søren Albek besvarede. Vedrørende radiatorudskiftning, så opfordrer bestyrelsen til, at man går ind på foreningens hjemmeside, og ser på radiatorlisten, hvilken radiator der skal installeres. Formanden håber at den Grønne Energiplan har sat gang i tankerne, og at foreningen kan blive enig om nogle tiltag der vil være til gavn for alle. Bestyrelsen opfordrer alle til at skrive deres ideer og kommentarer på en mail. Der var opbakning fra generalforsamlingen til at bestyrelsen går videre med planen. Ad dagsordenens punkt 6: Forslag fra medlemmer Der var indkommet nogle enkelte forslag fra et medlem, men disse var kommet for sent til at komme med i indkaldelsen og kunne derfor kun behandles under eventuelt. Generalforsamlingen gik videre til næste punkt. Ad dagsordenens pkt. 7: Bestyrelsens forslag til Vedtægtsændringer. Formanden berettede om de vedtægtsændringer, som er blevet sendt ud sammen med indkaldelsen. Der var enkelte ændringer i ordlyden på nogle af forslagene så de kommer til at lyde således. Under 7 tilføjes : Opvarmning For at undgå skimmelsvamp bør alle rum i lejligheden være opvarmet til minimum 18 grader celsius. I øvrigt henvises til retningslinjer og gode råd vedrørende opvarmning af boligen, publiceret af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut (se evt. Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 3

4 Dette punkt blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og andre installationer skal være installeret i henhold til gældende love og regler. Vandtilslutning skal ske gennem pexrør (ion-fælde) og el-tilslutning skal ske forsvarligt og maskinerne skal dæmpes tilstrækkeligt, således at de ikke forårsager støjgener. Dette punkt blev vedtaget med 26 stemmer for, 1 stemte i mod, og 3 undlod at stemme. Under 11 tilføjes : En lejekontrakt skal altid være tidsbegrænset og maksimalt af 2 års varighed. Det er ejers ansvar at der foreligger godkendt lejekontrakt forud for lejemålets begyndelse. Undtaget herfor er de to erhvervslejemål i Frankrigsgade 15; lejlighedsnummer 76 og 77. Ejer er ansvarlig for at foreningens ordensregler udleveres til og forstås af lejer. Hvis lejer påfører skader/øvrige udgifter for foreningen er ejer ansvarlig for betaling. Ejer er ansvarlig for at navneoplysninger på dørtelefon og postkasse er korrekte. Ændringer i navneoplysninger oplyses til foreningen eller dennes administrator Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed. Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har E/F Hollændervænget, Blok I + II samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser, der påhviler denne, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og E/F Hollændervænget, Blok I + II kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Enhver lejer af en ejerlejlighed skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen. Dette punkt blev vedtaget med 25 stemmer for, 1 stemte i mod, og 4 undlod at stemme. Under 20 tilføjes/ændres første sætning: Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af fra 3 til 5 medlemmer, hvoraf ikke under 50 % (2 af 3 eller 4, 3 af 5) skal være medlem af foreningen og være bosat i Hollændervænget blok I & II. Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 4

5 Dette punkt blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten meddelte, at for at kunne stemme om denne vedtægtsændring kræves det, at der skal være mindst 2/3 del af medlemmerne til stede på generalforsamlingen og mindst 2/3 af disse skal stemme for at forslagene kan vedtages. Dersom der ikke er 2/3 af samtlige medlemmer tilstede foretages der afstemning alligevel og dersom 2/3 af de tilstedeværende stemmer for er forslagene foreløbigt vedtaget. Herefter indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling som skal afholdes senest 6 uger efter den første hvor forslagene kan vedtages endeligt, dersom forslagene opnår 2/3 flertal af de fremmødte. Forslagene blev derfor vedtaget med overvejende flertal af de fremmødte og administrationen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling sammen med udsendelsen af nærværende referat. Ad dagsordenens pkt. 8: Forslag til etablering af internetforbindelse. Søren Albek gennemgik kort det materiale, som var sendt ud med brev til alle. Der skulle oprindeligt have været to tilbud, men Perspektiv Bredbånd kunne ikke nå at levere et tilbud, der kunne fremlægges for generalforsamlingen, og deres seneste pris stemte ikke overens med det oprindelige tilbud. Søren Albek beklagede, at der i indkaldelsen havde sneget sig en fejl ind om, at det er pr. fordelingstal, at oprettelsesprisen beregnes. Det er en fast enhedspris for alle lejligheder på kr. 787,-. Derudover er der en individuel pris for de lejligheder, som tilmelder sig til ComX. Disse priser afhænger af, hvilke tilbud fra ComX (Internet, telefoni, tv, etc.) man vælger. Bestyrelsen anbefalede generalforsamlingen, at man godkendte ComX s tilbud og dette blev bragt til afstemning. 13 stemte for, 6 imod og 8 valgte ikke at stemme. Der var 3 deltagere som havde forladt generalforsamlingen på dette tidspunkt. Anders Herbo fortalte, at det er med simpelt stemmeflertal, at man kan beslutte dette (da det drejer sig om en service, foreningen skal levere til medlemmerne). Der var en del utilfredshed med denne beslutning fra nej-stemmerne, men efter at have undersøgt sagen konstaterer Anders Herbo at resultatet af afstemningen er gyldig. Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 5

6 Ad dagsordenens pkt. 9: Orientering om indgangspartier og parkeringsforhold. Dette punkt valgte bestyrelsen at udskyde til den kommende ekstraordinære generalforsamling, da klokken var blevet mange og man skulle nå at gennemgå de næste punkter på dagsordenen. Ad dagsordenen pkt.10: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. Fra bestyrelsen stillede Søren Albek, Lykke Christiane Schweitz og Bente Laumann op, og blev valgt med applaus. Kristine Tang Jensen blev sidste år valgt som suppleant til bestyrelsen, men er efterfølgende trådt ind i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. Hun stillede igen op som suppleant da hun skal ud at rejse et stykke tid og ikke kan deltage som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Hun blev ligeledes genvalgt med applaus. Anders Borg blev også valgt som suppleant til bestyrelsen med applaus. Bestyrelsen opfordrede flere til at stille op, men der var ikke flere som havde lyst. Bestyrelsen ser efterfølgende således ud: Søren Albek på valg år 2013 Lykke Christiane Schweitz på valg år 2013 Bente Laumann på valg år 2013 Bestyrelsen vælger efterfølgende selv formand og næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde. Supl. Kristine Tang Jensen på valg år 2013 Supl. Anders Borg på valg år 2013 Ad dagsordenen pkt. 11: Valg af revisor. Til revisor genvalgtes reg. revisor Karsten Christensen Ad dagsordenen pkt. 12: Eventuelt. I forbindelse med gennemgangen af viceværtens opgaver var der her ønske om at toiletterne i gården bliver rengjort en gang om ugen i sommerperioden, da de bliver benyttet en del der. Ligeledes var der ønske om kontrol af rensningen af grillen i gården. Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 6

7 Der var yderligere nogle bemærkninger og spørgsmål, som blev besvaret af bestyrelsen. Generalforsamlingen hævet kl. 21:48 Som dirigent Anders Herbo Ordinær generalforsamling i E/F Hollændervænget Blok 1 & 2 7

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere