Forslag. Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger"

Transkript

1 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Fremsat den 18. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren kan inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr. yde tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer på eksisterende private boliger og boligenheder, som lovligt anvendes til helårsbeboelse. Stk. 2. Den ordning, der er nævnt i stk. 1, administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ansøgning om tilsagn om tilskud 2. Ansøgning om tilsagn om tilskud kan indgives af 1) boligejere, som bebor den helårsbolig, hvortil der søges tilskud, 2) andelshavere, som bebor boligenheder i private andelsboligforeninger, og 3) lejere, som bebor boligenheder i private lejeboliger og almene boliger. Stk. 2. Private, der driver erhverv ved udlejning, almene boligforeninger og ejer- og andelsboligforeninger kan ikke ansøge om tilsagn om tilskud til disse ejendomme. 3. De personer, der er nævnt i 2, kan meddeles tilsagn om tilskud til renoverings- og bygningsarbejder samt energibesparende materialer, der er omfattet af de regler, der er udstedt i medfør af Ansøgning om tilsagn om tilskud, der kan omfatte flere tilskudsberettigede arbejder og energibesparende materialer, skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest den 31. december Vedlagt ansøgningen skal indgives et skriftligt tilbud på hvert af de tilskudsberettigede arbejder, som ansøgningen omfatter. Dog kan ansøgningen maksimalt omfatte tilbud fra 3 forskellige virksomheder. Tilbuddet skal være udfærdiget af en virksomhed omfattet af 6 afgivet den 18. marts 2009 eller senere. Stk. 2. Personer omfattet af 2, stk. 1, kan kun opnå tilsagn om tilskud til den bolig eller boligenhed, hvor personen har sin folkeregisteradresse. Der kan kun meddeles ét tilsagn pr. bolig eller boligenhed. Stk. 3. Ansøgningerne om tilsagn om tilskud behandles i den rækkefølge, de modtages. Når der er meddelt tilsagn inden for et samlet beløb på 1,5 mia. kr., kan der ikke meddeles yderligere tilsagn. Stk. 4. Hvis det tilskudsberettigede arbejde, hvortil der er meddelt tilsagn om tilskud, ikke er udført inden 6 måneder fra datoen for tilsagn, bortfalder tilsagnet. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan dog efter anmodning forlænge den frist, som er nævnt i 1. pkt., med op til 2 måneder, hvis der foreligger særlige grunde. 1

2 Tilskud 5. Tilskuddet til renoverings- og bygningsarbejder, der maksimalt kan udgøre pr. bolig eller boligenhed, udgør 40 pct. af arbejdslønnen inkl. moms. Stk. 2. Derudover kan der ydes tilskud på 20 pct. af prisen inkl. moms til energibesparende materialer, forudsat at disse installeres af en virksomhed omfattet af 6. Tilskud efter 1. pkt. kan maksimalt udgøre kr. pr. bolig eller boligenhed. Stk. 3. Det samlede tilskud skal som minimum udgøre kr. 6. Tilskud kan kun ydes til arbejder, der udføres af virksomheder, som er momsregistrerede i Danmark. 7. Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indgives til Erhvervs- og Byggestyrelsen af den virksomhed, som har udført det arbejde, hvortil ansøgeren har opnået tilsagn om tilskud. Administrative bestemmelser 8. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder og materialer, hvortil der kan ydes tilskud, om form og indhold for ansøgning om tilsagn, om udbetaling af tilskud og om tilsyn m.v. 9. Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 10. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan videregive oplysninger om udbetalte tilskud til told- og skattemyndighederne. 11. Erhvervs- og Byggestyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i loven og regler fastsat i medfør af loven overholdes. Tilsynet kan udføres ved stikprøvekontrol. Stk. 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan træffe afgørelse om, at et tilsagn bortfalder, hvis ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen, eller hvis vilkårene for det meddelte tilsagn på grund af ansøgers forhold ikke længere er opfyldt. Er tilskuddet udbetalt, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen træffe afgørelse om, at ansøgeren skal tilbagebetale beløbet. Stk. 3. De virksomheder, som udtages til stikprøvekontrol, skal efter anmodning dokumentere, at de oplysninger, som ligger til grund for udbetalingen, er korrekte. Stk. 4. Hvis en virksomhed ikke efterkommer en anmodning efter stk. 3, eller hvis det på grundlag af kontrollen konstateres, at de oplysninger fra virksomheden, som ligger til grund for udbetalingen, ikke er korrekte, kan Erhvervs- og Byggestyrelsen afslå at udbetale tilskuddet til virksomheden eller kræve et udbetalt tilskud tilbagebetalt af virksomheden. Stk. 5. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bemyndige en privat eller offentlig virksomhed til at udføre kontrol efter denne bestemmelse. Ikrafttræden m.v. 12. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 13. I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 7 F, stk. 1, indsættes som nyt nummer: 14) tilskud efter lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger. 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Lovforslaget følger op på aftale om»forårspakke 2.0«om tilskud på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde, herunder energirenovering, i helårsbeboelse. Aftaleteksten lyder som følger:»parterne er enige om at etablere en renoveringspulje på 1,5 mia. kr., hvorfra der i 2009 kan ydes tilskud til renoverings- og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse. De nærmere vilkår for tildeling af tilskud m.v. drøftes med aftaleparterne for finansloven 2009 i forbindelse med udarbejdelsen af den nødvendige lovgivning. Lovforslag herom fremsættes hurtigst muligt.«den internationale økonomiske afmatning og finanskrisen har også sat sine spor i Danmark. Regeringen har allerede taget en række betydelige skridt til at understøtte den finansielle sektor og virksomhederne. Der er som følge af den nuværende økonomiske situation sket et markant fald i beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen, og regeringen ønsker at afbøde denne situation. Med aftalen om en skattereform blev det besluttet at afsætte en pulje i 2009 på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde, herunder energibesparende foranstaltninger, i helårsbeboelse. Hensigten med puljen er først og fremmest at styrke beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Derved opnås en generel modernisering af den eksisterende bygningsmasse, og samtidig skabes der øget incitament til energibesparelser. Lovforslaget indebærer etablering af en ordning med statstilskud til renoveringsarbejder m.v. i helårsboliger. Der afsættes et beløb på 1,5 mia. kr. i 2009 til ordningens gennemførelse, og heraf skal der afholdes udgifter til administration af tilskudsordningen. Der etableres et IT-system til elektronisk ansøgning og sagsbehandling, således at administrationen reduceres til et minimum. Ansøgning kan således ske elektronisk. For at sikre, at der ikke udbetales uberettigede tilskud, vil der blive udført stikprøvekontrol, og derudover vil told- og skattemyndighederne få mulighed for at kontrollere oplysninger om udbetalt tilskud til virksomhederne, hvorved mulige forsøg på at opnå tilskud til»sort arbejde«begrænses. Forslaget forudsætter, at der opstilles en liste for, hvilke arbejder der vil være tilskudsberettigede. Listen bidrager til at optimere den beskæftigelsesmæssige virkning og ansporer til energibesparende foranstaltninger. Derfor omfatter listen også energibesparende byggematerialer og komponenter, hvortil der tillige kan ydes tilskud. Begrundelsen for det særlige materialetilskud til energibesparende foranstaltninger er, at nogle energibesparende foranstaltninger ikke er så arbejdstunge, og at materialetilskud derfor vil give et større incitament til at foretage de energibesparende foranstaltninger. Det er ikke hensigten med ordningen, at der skal kunne opnås tilskud til særligt energiforbrugende installationer. Der vil f.eks. således ikke kunne opnås tilskud til inden- og udendørs spabade og swimmingpools, saunaer og anlæg til køling af boliger. Dertil kommer, at renoveringstiltag, der rækker ud over boligens ydre rammer, så som haveanlæg, gartnerarbejder m.v., ikke er medtaget. Forslaget indeholder en bemyndigelse til økonomi- og erhvervsministeren om fastsættelse af en nærmere afgrænsning af de tilskudsberettigede arbejder og materialer. Tilskuddets størrelse er fastlagt ud fra et ønske om, at mange skal kunne få gavn af puljen, og tilskuddet skal have en størrelse, der skaber det fornødne incitament til at igangsætte renoverings- og bygningsarbejder, herunder energibesparende foranstaltninger. Det opnåede tilskud vil ved et forslag om ændring af ligningsloven være skattefrit for tilsagnsmodtageren. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget har en samlet beløbsramme på 1,5 mia. kr. Der afsættes heraf midler til udvikling af et administrativt IT-system samt til administration af ordningen. Der vil således blive afholdt udgifter på 39,9 mio. kr., heraf 34,0 mio. kr. i 2009, i Erhvervs- og Byggestyrelsen til etablering af ordningen, udvikling af IT-systemunderstøttelse, behandling af ansøgninger og udbetalinger mv. Endvidere vil der blive 3

4 afholdt en udgift på 0,6 mio. kr. i 2009 i Økonomistyrelsen til behandling af udbetalinger. Endelig vil der blive afholdt en udgift på 0,6 mio. kr. i 2009 i Energistyrelsen til faglig bistand i forbindelse med sagsbehandling. Lovforslaget vurderes at medføre mindre administrative byrder for staten i forbindelse med behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud. Renoveringsarbejder vil som udgangspunkt ikke være omfattet af krav om byggetilladelse m.v. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil blive udført arbejder, som kræver byggetilladelse m.v. Dog forventes antallet heraf at være så begrænset, at der kun vil være tale om en marginal stigning i sager, som skal behandles i kommunerne. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet En tilskudspulje på 1,5 mia. kr. skønnes at medføre en lønsum på 3,75 mia. kr. Det indebærer investeringer for 6,75 mia. kr. inkl. moms. Aktivitetsvirkningen i byggeriet er imidlertid mindre, fordi en del af aktiviteten føres tilbage til staten i form af momsbetaling. Aktivitetsvirkningen i byggeriet er dermed ca. 5½ mia. kr. ekskl. moms. Dette er baseret på en antagelse om, at de projekter, husstandene igangsætter, ikke er større, end det der kræves for at opnå maksimumbeløbet for tilskud pr. husstand. Hvis ordningen stimulerer husstandene til at gennemføre større projekter vil aktivitetsvirkningen blive større. Erfaringerne fra den tilsvarende ordning i peger på, at aktiviteten blev 6 gange så stor som tilskudspuljen. Overført til den aktuelle situation vil det indebære investeringer for 9 mia. kr. inkl. moms, svarende til en aktivitetsvirkning i byggeriet på ca. 7¼ mia. kr. ekskl. moms. Lovforslaget vil medføre begrænsede administrative byrder for de af ordningen omfattede virksomheder, idet virksomhederne i forbindelse med varetagelse af det økonomiske mellemværende med staten skal indsende dokumentation for, at arbejdet er udført og betalt. Idet ordningen er frivillig, vil de administrative konsekvenser være begrænset til virksomheder, der vælger at benytte sig af ordningen. På den baggrund vurderes forslaget at have begrænsede administrative konsekvenser for virksomhederne. Grundet lovforslagets hastende karakter forelægges lovforslaget ikke Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsregulering (CKR). Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget forventes gennem tilskud til blandt andet energibesparende foranstaltninger at bidrage positivt til, at energiforbruget i eksisterende bygninger reduceres. Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Forholdet til EU-retten Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ mindre udgifter Ingen konsekvenser for kommuner og regioner. Negative konsekvenser/ merudgifter Lovforslaget har en samlet beløbsramme på 1,5 mia. kr. Udgifter til administration afholdes af beløbsrammen. Ingen konsekvenser for kommuner og regioner. 4

5 Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes at ville medføre en positiv aktivitetsvirkning for de af ordningen omfattede virksomheder. Lovforslaget forventes gennem tilskud til blandt andet energi-besparende foranstaltninger at bidrage positivt til, at energiforbruget i eksisterende bygninger reduceres. Forslaget har ingen EUretlige aspekter. Lovforslaget vurderes at medføre mindre administrative byrder for staten i forbindelse med behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud. Ingen konsekvenser for kommuner og regioner. Lovforslaget vurderes at medføre begrænsede administrative byrder for de af ordningen omfattede virksomheder. Lovforslaget vurderes at have begrænsede administrative konsekvenser for borgerne i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om tilsagn og udbetaling af tilskud. Forslaget har ingen EUretlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 I forslagets 1 foreslås etableret en tilskudsordning til renoverings- og bygningsarbejder samt energibesparende materialer, som udføres på eksisterende boliger, der lovligt anvendes til helårsbeboelse i henhold til planloven. At tilskudsberettigede boliger lovligt skal anvendes til helårsbolig betyder, at sommerog fritidshuse ikke er omfattet af tilskudsordningen, medmindre beboeren har ret til lovlig helårsbeboelse. Dette medfører f.eks., at pensionister, der i medfør af planloven har ret til at anvende deres sommerhus som helårsbolig, kan søge om tilskud. Det kan ikke ydes tilskud til opførsel af nye boliger, uanset at der i opførelsen indgår tilskudsberettigede arbejder eller energibesparende materialer. Det følger af stk. 2, at tilskudsordningen skal administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. 5

6 Til 2 Det foreslås med bestemmelsen, at tilsagn om tilskud meddeles til beboeren af de nævnte helårsboliger. Som helårsbolig betragtes enfamiliehuse (parcelhuse, række- og kædehuse), lejeboliger, ejerlejligheder og andelsboliger, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. For lejere forudsætter bestemmelsen, at tilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer ikke rækker ud over lejerens råderet i henhold til lejeloven og lov om leje af almene boliger. Tilsvarende gælder for ejeren af en ejer- og andelslejlighed, idet disse kun kan søge om tilskud indenfor henholdsvis ejerlejlighedslovens rammer og den i vedtægterne for andelsboligen beskrevne råderet. For lejere, ejerlejlighedsejere og andelshavere betyder afgrænsningen derfor, at der som udgangspunkt ikke vil kunne opnås støtte til forbedring af disse boligers ydre rammer, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller af lejeaftalen. Det følger endvidere af stk. 2, at private, der driver erhverv ved udlejning, almene boligforeninger og ejer- og andelsboligforeninger ikke kan ansøge om tilsagn om tilskud til disse ejendomme. Til 3 Efter forslagets 3 kan tilskud ydes til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer. Med hensyn til de renoverings- og bygningsarbejder samt energibesparende materialer, der vil kunne ydes tilskud til, vil den nærmere afgrænsning blive fastsat i medfør af bemyndigelsen i 8. Der henvises herom til bemærkningerne til 8. Til 4 Ordningen er tilrettelagt således, at den administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Indsendelse af ansøgning om tilsagn skal være modtaget hos Erhvervs- og Byggestyrelsen senest den 31. december Ansøgning kan foretages elektronisk. Den enkelte boligejer eller lejer søger om at få tilsagn om tilskud baseret på et konkret tilbud fra en eller flere virksomheder. Årsagen til, at der skal ansøges på baggrund af et konkret tilbud fra en virksomhed er, at det ønskes undgået, at der indsendes ansøgning om tilsagn, uden at der ligger reelle renoverings- eller bygningsinitiativer bag, og at der ikke gives støtte til igangværende eller allerede gennemførte arbejder. Det betragtes bl.a. som en omgåelse af ordningen, hvis ansøgeren har opnået tilskud til det støtteberettigede arbejde eller materialetilskud, via f.eks. forsikringsdækning eller andet offentligt tilskud. Skriftligt tilbud skal være udfærdiget fra og med den 18. marts 2009 for at kunne berettige til tilskud. Tilsagnet kan omfatte tilbud fra højst 3 forskellige virksomheder. Tilbuddet skal omfatte et eller flere tilskudsberettigede arbejder/materialer. Der må i ansøgningen om tilsagn om tilskud ikke indgå flere tilbud på samme arbejder eller materialer. Arbejdslønnen og materialeudgiften skal være udspecificeret. I stk. 2 forslås det, at der kun kan ansøges om tilsagn til tilskud, hvis ansøgeren har folkeregisteradresse på den adresse, som der ansøges om tilsagn om tilskud til. Det indebærer f.eks., at i de tilfælde, hvor én person ejer to eller flere lejligheder, med hensyn til hvilke, der ikke påhviler ejeren bopælspligt, vil denne person kun kunne opnå tilskud til den lejlighed, hvor personen har folkeregisteradresse. Der kan kun opnås ét tilsagn pr. bolig eller boligenhed. Det medfører f.eks., at et ægtepar, som begge har folkeregisteradresse på samme adresse, kun kan opnå ét tilsagn til deres fælles bolig. I stk. 3 foreslås, at tilsagn om tilskud vil blive meddelt i den rækkefølge, ansøgningerne er indgået. Der vil således ikke være nogen prioritering mellem ansøgninger om henholdsvis bygnings- og renoveringsarbejder og energibesparende materialer. En ansøgning om tilskud både til renoverings- og bygningsarbejder mv. og til energirigtige materialer vil ligeledes heller ikke blive prioriteret over andre ansøgninger. Hvis en ansøgning om tilsagn om tilskud indeholder tilbud fra virksomheder (dog maksimalt tre, jf. stk. 1), vil der i forbindelse med meddelelsen af tilsagnet blive foretaget en proportional fordeling af tilskuddet mellem de involverede virksomheder. 6

7 Det følger af stk. 4, at tilsagn bortfalder, såfremt det tilskudsberettigede arbejde ikke er udført inden 6 måneder fra datoen for tilsagnet om tilskud. Erfaringer fra tidligere ordninger viser, at ikke alle tilsagn bliver udnyttet. Der fastsættes derfor en frist for, hvor længe tilsagnet er gyldigt. Dermed sikres en optimal udnyttelse af hele puljen inden for en afgrænset periode. Erhvervs- og Byggestyrelsen kan dog efter anmodning forlænge 6 måneders fristen med op til 2 måneder, hvis der foreligger særlige grunde. De særlige grunde kan eksempelvis være afventning af de fornødne tilladelser, eller hvis den udførende virksomhed går konkurs m.v. Udnyttes et tilsagn ikke, går tilsagnsbeløbet tilbage i puljen. Til 5 Efter forslaget udgør tilskuddet 40 pct. af arbejdslønnen for de tilskudsberettigede arbejder inkl. moms. Det er således alene arbejdslønnen, der ydes tilskyd til, medmindre der er grundlag for også at yde tilskud til materialer efter stk. 2. Hvilke arbejder, der er tilskudsberettigede, vil blive fastlagt ved bekendtgørelse, jf. 8. Tilskuddet kan højst udgøre kr. Arbejdslønnen for de tilskudsberettigede arbejder skal fremgå af fakturabeløbet. Af stk. 2 fremgår, at der tillige kan ydes tilskud på 20 pct. af prisen inkl. moms for visse energisparende materialer. Hvilke materialer, der er tilskudsberettigede, vil blive fastlagt ved bekendtgørelse, jf. 8. Tilskuddet kan højst udgøre kr. Da det forudsættes, at materialerne installeres af virksomheder omfattet af 6, vil udgiften til installation være omfattet af løntilskuddet efter stk. 1. Det er således ikke muligt for en borger at få tilskud til indkøb af energibesparende materialer, hvis borgeren selv installerer materialerne. Da det er muligt at opnå tilskud både til renoverings- og bygningsarbejder og til energibesparende materialer, vil det være muligt at få op til kr. i tilskud. I stk. 3, foreslås det, at der for at undgå for store administrative omkostninger ikke udbetales tilskud, som er mindre end kr. For ansøger betyder begrænsningen, at hvis der eksempelvis søges om materialetilskud til en energibesparende komponent, og komponenten koster kr., vil materialetilskuddet udgøre 20 procent af dette beløb, altså kr. En forudsætning for at opnå tilskud til energibesparende materialer er, at komponenten skal installeres af en momsregistreret virksomhed, jf. stk. 2. Installationen vil resultere i arbejdsløn, der berettiger til tilskud på 40 pct., jf. stk. 1. For at nå minimumsgrænsen vil arbejdslønnen i det angivne eksempel derfor mindst skulle udgøre kr., da 40 pct. af dette beløb vil udgøre 400 kr., hvorefter minimumstilskuddet opnås ( = 2.000). Til 6 For at kunne kontrollere, at tilskuddene udbetales til reelle eksisterende virksomheder, er det en betingelse, at virksomheden er momsregistreret i Danmark. Krav om momsregistrering følger tillige af momslovens regler. Et udenlandsk selskab, som er momsregistreret i Danmark, kan således også udføre arbejder og er berettiget til refusion jf. 7. Til 7 Tilskuddet udbetales til de virksomheder, som har udført de tilskudsberettigede arbejder. Er der givet tilsagn til arbejder, som udføres af forskellige virksomheder, skal virksomhederne hver især anmode om udbetaling af tilskud. Der stilles således ikke krav om, at virksomhederne skal ansøge samlet. Den samlede udbetaling kan dog ikke overstige det beløb, der er givet tilsagn om. Udbetaling af tilskud påvirker ikke det civilretlige forhold mellem borgeren, der ansøger om tilsagn, og virksomheden, der udfører det tilskudsberettigede arbejde. Til 8 Med bestemmelsen foreslås ministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om lovens gennemførelse, herunder om afgrænsningen af de arbejder og materialer, hvortil der kan ydes tilskud, om form og indhold for ansøgningen, om udbetaling af tilskud, og om tilsyn m.v. 7

8 Den foreslåede bemyndigelse vil blive udnyttet således, at de tilskudsberettigede arbejder skal omfatte renovering af boligens ydre og indre rammer. Arbejder vedrørende ydre rammer vil f.eks. være udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, udskiftning af ruder og vinduer og forbedringer af boligers tilgængelighed for handicappede. Arbejder vedrørende boligens indre rammer kan f.eks. være reparation eller fornyelse af køkken eller bad, gulvarbejder og reparation eller fornyelse af elinstallationer. Der kan, under forudsætning af opfyldelse af nærmere angivne krav, endvidere ydes materialetilskud til særligt energibesparende materialer og komponenter. Disse foreslås at være vinduer, terrassedøre med glas, ventilation med varmegenvinding, oliekedler/jordvarmepumper og gaskedler, fjernvarmestik/units, solfangere og solceller og terrassedøre med glas. De nærmere krav og specifikationer til de omfattede arbejder og energibesparende materialer vil blive fastlagt ved bekendtgørelse. Tilskud vil ikke kunne ydes til særlig energiforbrugende forbedringsarbejder som f.eks. inden- eller udendørs spabad, sauna, inden- eller udendørs swimmingpool samt anlæg til køling af boliger. Der ydes endvidere ikke tilskud til haveanlæg/gartneri og nybyggeri, herunder tilbygninger. Til 9 Det foreslås, at Erhvervs- og Byggestyrelsens afgørelser i henhold til denne lov ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Erhvervs- og Byggestyrelsen er i besiddelse af den fornødne, faglige ekspertise til på betryggende vis at træffe afgørelse i henhold til denne lov og regler udstedt i medfør heraf. Til 10 Efter forslaget får Erhvervs- og Byggestyrelsens adgang til at udlevere oplysninger om udbetalte tilskud til told- og skattemyndighederne. Det drejer sig om f.eks. faktura for udført arbejde eller faktura for materialer. Adgangen til at udlevere oplysninger til told- og skattemyndighederne vil ske med henblik på, at told- og skattemyndighederne får mulighed for at sammenstille eller samkøre oplysningerne i kontroløjemed. Til 11 For at opfylde intentionerne i loven er det vigtigt, at der føres tilsyn med, at lovens regler overholdes. Dette tilsyn udføres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, herunder i form af stikprøvekontrol. Hvis en borger eller en virksomhed med henblik på at få udbetalt et større tilskud, end den pågældende er berettiget til efter tilskudsordningen i 5, f.eks. fakturerer dele af materialeudgifter til et tag (der ikke er tilskudsberettiget) som arbejdsløn (der er tilskudsberettiget), vil denne fakturering efter omstændighederne kunne udgøre en overtrædelse af straffeloven. Det foreslås i stk. 2, at et tilsagn kan bortfalde, hvis en ansøger har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med anmodning om tilsagn. I disse tilfælde kan Erhvervs- og Byggestyrelsen kræve et eventuelt udbetalt tilskud tilbagebetalt af ansøgeren. Efter stk. 3 skal virksomheder efter anmodning kunne dokumentere, at de oplysninger, som ligger til grund for udbetalingen, er korrekte. Der kan således f.eks. kræves dokumentation for, at de anvendte energibesparende materialer lever op til de krav og specifikationer, der er fastsat for at kunne opnå tilskud, herunder anmode virksomheden om at fremlægge dokumentation fra producenter m.m. Det fastsættes i stk. 4, at manglende, utilstrækkelig eller ugyldig dokumentation eller afgivelse af urigtige oplysninger kan medføre, at Erhvervs- og Byggestyrelsen afslår udbetaling af tilskud til virksomheden eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt af virksomheden. Med bestemmelsen i stk. 5 gives der mulighed for, at en privat eller offentlig virksomhed kan udføre den nævnte kontrol. Disse virksomheder vil dog ikke kunne bemyndiges til at træffe afgørelser i henhold 8

9 til denne lov. I det omfang det vurderes, at lovens regler ikke overholdes, vil den private eller offentlige virksomhed informere Erhvervs- og Byggestyrelsen herom, med henblik på videre foranstaltning. I medfør af 8 fastsættes nærmere regler om tilsynets udformning, herunder at Rigsrevisionen får fuld adgang til alle oplysninger med hensyn til revision. Til 12 Det foreslås, at økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. Til 13 Da det foreslås, at de udbetalte tilskud skal være skattefrie, er det nødvendigt med en konsekvensændring af ligningsloven. Til 14 Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. 9

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om pulje til renoverings- og bygningsarbejder Baggrund På baggrund af den nuværende økonomiske situation er det

Læs mere

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold

Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold Cirkulært nr. 461/ 18.03.2009 Erhvervsforhold EMNEGRUPPE 3 Tilskud til renoverings- og forbedringsarbejder Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Jan Alstrøm tlf. 72 16 02 32, Ib Mechlenborg

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger

Bekendtgørelse om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger BEK nr 281 af 07/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 09/00825

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Bekendtgørelse om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier BEK nr 237 af 11/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 5003/5010-0001

Læs mere

Erhvers og Byggestyrelsen Renoveringspuljen

Erhvers og Byggestyrelsen Renoveringspuljen Erhvers og Byggestyrelsen Renoveringspuljen Karakteristik Renoveringspuljen er en tilskudsordning på i alt 1,5 mia. kr., baseret på en aftale mellem regeringspartierne V og K samt partierne DF og LA fra

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer

Bekendtgørelse om støtte m.v. til inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer BEK nr 252 af 21/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud

Støtteberettigede omkostninger og vilkår for tilskud Bekendtgørelse om midlertidig ordning for tilskud til varmepumper der installeres af energitjenesteleverandører hos varmekunder, hvis fjernvarmeforsyning fra et grundbeløbsværk nedlægges I medfør af akt

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2018 fastsættes efter bemyndigelse i henhold til delegationsbrev

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje

Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje Bekendtgørelse om maritim omstillingspulje I medfør af 2, 3 og 19, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 om erhvervsfremme fastsættes: Kapitel 1 Formål og tilskudsberettigede projekter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998)

Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Lev livet lunere Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende forbedringer (Revideret udgave 1998) Pensionister og ejere af udlejningsejendomme kan få tilskud til energibesparende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen Udkast til Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad 24.21.02 til 24 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper. til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I medfør af aktstykke [Under behandling] Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai

Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai Bekendtgørelse om støtte til dansk deltagelse i EXPO 2020 i Dubai I medfør af 3, stk. 1 og 2, samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Ændring af BoligJobordningen

Ændring af BoligJobordningen - 1 Ændring af BoligJobordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der er som udgangspunkt ikke skattemæssigt fradrag for privates udgifter til serviceydelser i hjemmet. Fra 1. juni 2011 har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme Bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme I medfør af tekstanmærkning nr. 106 ad konto 24.21.02.15 på finansloven for finansåret 2019 fastsættes følgende efter

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.)

LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar (Oprettelse af Center for Energibesparelser m.v.) LOV nr 1516 af 27/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j. nr. 2507/1237-0002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget LBK nr 1065 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. maj 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2807/1491-0019

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig

Bekendtgørelse om BoligJobordningen med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet eller i en fritidsbolig BEK nr 841 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0201248 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1030 af 01/09/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme BEK nr 975 af 10/08/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 30. december 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2017-4063

Læs mere

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold

Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold BEK nr 721 af 13/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-960-0025. Senere ændringer til forskriften

Læs mere