Indkaldelse til generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til generalforsamling"

Transkript

1 Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015

2 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Selskabet torsdag den 12. marts 2015 kl hos ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm. Dagsorden 1. Beretning om Selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 3. Beslutning om resultatdisponering Bestyrelsen stiller forslag om, at det besluttes at anvende overskuddet som angivet i den godkendte årsrapport, herunder til udbetaling af ordinært udbytte på kr. 5 pr. A-/B-aktie a kr Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år Bestyrelsen stiller forslag om, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmer uændret udgør kr , at næstformandens vederlag udgør det dobbelte heraf, kr , og at formandens vederlag udgør det tredobbelte, kr Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at vederlaget til bestyrelsens medlemmer, som indgår i Selskabets ledelsesudvalg, uændret udgør kr , og at formandens vederlag uændret udgør kr Valg af formand for bestyrelsen I medfør af vedtægternes pkt. 8.2 er alle bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende formand Steen Riisgaard på grund af hans særlige kompetencer inden for ledelse og bestyrelsesarbejde, forskning og udvikling samt salg og markedsføring i internationale virksomheder. Steen Riisgaard indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. 6. Valg af næstformand for bestyrelsen Til næstformand foreslår bestyrelsen Lene Skole på grund af hendes erfaring med ledelse, finansiel og økonomisk ekspertise samt kompetencer inden for strategi og kommunikation i internationale virksomheder. Lene Skole har været medlem af Selskabets bestyrelse siden Selskabets ordinære generalforsamling den 12. marts Lene Skole er adm. direktør for Lundbeckfonden og bestyrelsesmedlem i Tryg A/S. 7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Anders Gersel Pedersen på grund af hans særlige erfaring med ledelse, innovation, forskning og udvikling i den internationale farmaceutiske industri. Anders Gersel Pedersen indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Jakob Riis på grund af hans erfaring med ledelse, salg og markedsføring i den internationale farmaceutiske industri. Jakob Riis indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Christian Dyvig og Thorleif Krarup genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Lars Holmqvist (født 1959, svensk statsborger) på grund af hans erfaring med ledelse, økonomi, salg og markedsføring i internationale life science virksomheder, herunder medico og pharma. Lars Holmqvist er erhvervsøkonom og har arbejdet for lægemiddelvirksomheden Pharmacia som Vice President i salg og marketing og derefter haft ledende stillinger med ansvar for produkter til pharmaindustrien for virksomheder som Boston Scientific Corporation, Medtronic, Applied Biosystems Group, DAKO (CEO) og senest Agilent Technologies. Lars Holmqvist er i dag seniorrådgiver (healthcare) for Bain Capital og bestyrelsesformand for den svenske investeringsvirksomhed Skutviken AB. Han har tidligere været medlem af ALKs bestyrelse ( ) og indtræder i bestyrelsen for Lundbeckfonden til april Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af: Per Valstorp (født 1949) på grund af hans store erfaring inden for global produktion, bl.a. inden for den farmaceutiske industri. Per Valstorp er cand.polyt i Operational Research & Planning. Han er tidligere produktionsdirektør i Novo Nordisk A/S, hvor han har været øverst ansvarlig for den globale produktion, indkøb og investeringer fra Før da var han Senior

3 Indkaldelse til generalforsamling Director hos KPMG-C. Jespersen. Per Valstorp er i dag professionelt bestyrelsesmedlem og medlem af DBI Plastics A/S, EUDP Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Mejerigården A/S, Scanbur A/S, New Xellia Group A/S og Orana A/S. Per Valstorp indstilles som uafhængigt bestyrelsesmedlem. Der henvises i øvrigt til ALKs hjemmeside og/eller årsrapporten for oplysninger om hvert enkelt nuværende bestyrelsesmedlem, herunder oplysning om øvrige ledelseshverv. ALK-Abelló A/S bestyrelse søges sammensat af personer, der besidder de nødvendige internationale ledelsesmæssige, finansielle, farmaceutiske og produktionsmæssige kompetencer, som kræves for på bedst mulig vis at varetage Selskabets og dermed aktionærernes interesser. Det er bestyrelsens vurdering, at de foreslåede kandidater opfylder ovennævnte kriterier. 8. Valg af revisor Bestyrelsen stiller forslag om, at Selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges. 9. Ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Ændringerne vedrører retningslinjernes pkt. 5.2 (betinget aktieprogram). Ændringerne vedrører dels (i) at tildeling af aktier fremover er underlagt bestyrelsens skøn og betinget af den enkelte direktørs fortsatte ansættelse i Selskabet, i stedet for som hidtil at være betinget af opfyldelsen af visse på forhånd fastlagte mål, og dels (ii) at det præciseres, at aktier først kan tildeles efter 3 års ansættelse og ikke trinvis løbende forud herfor. Forslaget er begrundet i et ønske om at give bestyrelsen større fleksibilitet ved tildelinger og give mulighed for tildeling i situationer, hvor forudsætningen er ændret, men direktionen har opnået det ønskværdige, og for at præcisere retningslinjerne. Forslag til reviderede overordnede retningslinjer kan findes på Selskabets hjemmeside Bemyndigelse til dirigenten Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Majoritetskrav Alle forslag og valg sker ved simpel stemmeflerhed, jf. den i vedtægternes pkt og i selskabslovens 105 foreskrevne majoritet. Registreringsdato En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen torsdag den 5. marts 2015 kl Bestilling af adgangskort Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registrerings datoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. Bestilling af adgangskort og stemmesedler til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være foretaget senest fredag den 6. marts 2015 kl Adgangskort og stemmesedler kan bestilles på en af følgende måder: ved elektronisk tilmelding på ALKs InvestorPortal: eller på VP Investor Services A/S hjemmeside: (husk, der skal bruges enten CPR-nr. og postnummer eller VP-referencenummer). ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S eller pr. fax ved at ringe til VP Investor Services A/S på tlf Bestilte adgangskort vil blive sendt inden generalforsamlingen til den adresse, der er noteret i Selskabets ejerbog. Bestilte adgangskort, som ikke ønskes tilsendt, kan afhentes fra torsdag den 12. marts 2015 kl på selve generalforsamlingsstedet. Fuldmagt/brevstemme Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan på fuldmagts- eller brevstemmeblanket vælge at: give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil i så fald fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller give instruktionsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan bestyrelsen skal afgive stemmer, eller afgive brevstemme.

4 4 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Særligt af hensyn til Selskabets udenlandske aktionærer gør vi opmærksom på, at retten til fremmøde og afgivelse af stemmer ved fuldmægtig skal godtgøres behørigt. Hvis behørig dokumentation ikke kan fremlægges på selve generalforsamlingen, vil adgang og/eller stemmeret efter omstændighederne kunne nægtes. Såfremt der gøres brug af fuldmagt eller brevstemme, indsendes henholdsvis fuldmagts- eller brevstemmeblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S, pr. brev, scannet pr. til eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 6. marts 2015 kl Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Hvis det i stedet ønskes at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan dette gøres ved at gå ind på tilhørende VP Investor Services eller på og afgive fuldmagten eller brevstemmen senest fredag den 6. marts 2015 kl Bemærk venligst, at afgivelse af elektronisk fuldmagt eller elektronisk brevstemme kræver, at aktionæren i forvejen har adgang til en netbank eller benytter VP-ID og en VP-kode. Aktionæroplysninger Selskabets samlede aktiekapital udgør nominelt kr , hvoraf nominelt kr er A-aktier og nominelt kr er B-aktier. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier med en pålydende værdi a kr. 10. Hver A-aktie på nominelt kr. 10 giver 10 stemmer, og hver B-aktie på nominelt kr. 10 giver 1 stemme. Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil blive udbetalt til A-aktionærerne tirsdag den 17. marts på de i ejerbogen noterede adresser. Udbytte til B-aktionærerne vil samme dag blive overført direkte fra VP Securities A/S. Følgende materiale vil senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse blive fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor samt sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom: Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver aktieklasse De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder den senest reviderede årsrapport Dagsordenen og de fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Materialet vil endvidere i det samme tidsrum være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside Spørgsmål fra aktionærerne Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 1, 2970 Hørsholm eller på til både net og Umiddelbart efter generalforsamlingen byder bestyrelsen de fremmødte aktionærer på et let traktement. Helsingør motorvejen (E47, E55) Hørsholm, den 16. februar 2015 Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S Istedrødvej Praktiske oplysninger Ved kørsel i egen bil er der gratis parkeringsmulighed på Bøge Allé 1 på parkeringspladsen foran Selskabet. Følgende buslinjer stopper i nærheden af ALK: Buslinje 173E stopper på Bøge Allé. Derfra er der ca. 150 m at gå. Buslinje 500S stopper på Frederiksborgvej ved Mariehøj Allé. Derfra er der ca. 200 m at gå. Buslinjerne 150S og 354 stopper på Hørsholm Kongevej ved Venlighedsvej. Derfra er der ca. 900 m at gå. Ravnsnæsvej Helsingør motorvejen (E47, E55) Frederiksborgvej Bus S Bus 173E Bøge Allé Bus S Bus 173E Venlighedsvej Gl. Venlighedsvej Rungstedvej Bus 150S Bus 150S Hørsholm Kongevej Agern Allé Bøge Allé

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer.

FAN TRUST AARHUS Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Referat af Generalforsamling i Aarhus Elite A/S med Fan Trust Aarhus' kommentarer. Fan Trust Aarhus deltog fredag den 24. oktober klokken 14.00 i Generalforsamling i selskabet Aarhus Elite A/S. Til stede

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere