Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Dommervænget 4-14"

Transkript

1 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne af ejerlejlighed nr.: 6, 7, 10, 13, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 39, 41,45, 47, 50, 55, 64, 65, 69, 72, 85, 87,89, 92, 95,100, 109, 116, 119,120, 121, 130,136, 137, 138, 141, 142, 147, 152, 153 og 154, samt lejlighederne nr. 1, 3, 5, 8, 11,15, 17, 32, 35, 38, 44, 49, 51, 59, 63, 70, 79, 80, 86, 88, 91, 98, 103,117, 123, 131, 145, 148, og 149 (restejendomsejer) Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af lejlighed nr. 96 Dette giver et fremmøde på 6503/ pr. fordelingstal svarende til 49,89 Som repræsentant for LEA ejendomsadministration as deltog ejendomsadministrator Ulla Knudsen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår (vedlægges). 3A Beretning fra følgende udvalg: Legepladsudvalg Grøntudvalg Vej og containerudvalg Antenneudvalg. 4. Forelæggelse af foreningens årsrapport for det forløbne regnskabsår til godkendelse (vedlægges). 5. Forelæggelse af foreningens driftsbudget for det kommende regnskabsår til godkendelse vedlægges) 6. Indkomne forslag: Følgende forslag er modtaget til behandling på generalforsamlingen (vedlægges): 1. Forslag fra Jytte Hansen, Dommervænget 10 A, st. tv.

2 2. Forslag fra Henny Hansen, Dommervænget 12 C, Ejerforeningen Dommervænget Forslag fra Vivi Sørensen, Dommervænget 4 E, st Forslag fra Per Felt, Dommervænget 4 E. 6. Forslag fra Finn Mortensen, Dommervænget 6 B, st. tv. 7. Forslag Rasmus Petersen og Susan Eriksen, Dommervænget 14 C, Forslag fra Bahattin Øzcan, Dommervænget 10 D, st. tv. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Per Romdal (villig til genvalg) Sigga Joensen (villig til genvalg) Endvidere skal der vælges nyt bestyrelsesmedlem (for I. år) i stedet for Brian Hindsbøl som er fraflyttet foreningen. 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9. Supplering af medlemmer diverse udvalg. 10. Valg af revisor. 11. Valg af suppleant for revisor. 12. Eventuelt. Formand Hans Hansen bød velkommen Ad. Dagsordenens punkt 1: Per Felt blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen i.h.t. vedtægternes 11 var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ulla Knudsen blev valgt til referent. Ad. Dagsordenens punkt 2: John Hansen og Emil Langhoff blev valgt til stemmetællere. Ad. dagsordnens punkt 3 + 3A: Formand Hans Hansen gennemgik den udsendte årsberetning som var vedlagt indkaldelsen. Hans Hansen henviste specielt til punktet vedrørende nyt vaskerisystem, samt problemer med Hedeselskabet.

3 Flere af de fremmødte udtrykte utilfredshed med Hedeselskabets arbejde f.eks.. vedligeholdelsen af det grønne område, trappevask m.m. Endvidere blev det påtalt, at træerne på ejendommen område nogle steder var så høje, at de skyggede for lys på altanerne. Hans Hansen oplyste, at Hedeselskabet var indkaldt til møde vedrørende kompensation /opstramning, samt at beskæring/fældning af træer var med i bestyrelsens overvejelser vedrørende vedligeholdelse af de grønne områder. Beretningen godkendtes herefter. Sigga Joensen aflagde beretning fra legeplads- og grøntudvalget. Sigga oplyste, at lejepladsen ikke var helt færdig, men at legepladsudvalget ville arbejde videre med lejepladsen, hvis der igen i år, i budgettet, blev afsat penge til legepladsudvalget. Sigga Joensen oplyste at udvalget arbejdede med løsning af problemet med jordbunken mellem Dommervænget Udvalget har undersøgelser i gang vedrørende evt. beplantning af jordvolden. Det har vist sig, at omkostning ved fjernelse af bunken kommer op i nærheden af kr ,00. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at udsende foreningens husorden på flere sprog. Emil Langhoff aflagde beretning fra teknikudvalget. Udvalget har undersøgt forskellige muligheder vedrørende installation af Internet i hele ejendommen (udvalgets resultat er udsendt sammen med indkaldelsen) Herudover har udvalget være i kontakt med naboejendomme for eventuelt at etablere en fælles løsning. Her er endnu igen afklaring, men der arbejdes stadig på en mulig løsning. Endvidere er udvalget opmærksom på, at teknologien udvikler sig meget hurtigt, og vil forsøge at finde en løsning der er både tidssvarende og fremtidssikret. Generalforsamlingen opfordrede teknikudvalget til at indkalde alle interesserede til et fællesmøde, for afklaring af, hvor mange der er interesseret og hvilke behov, der skal tages højde for. Ulrik Sørensen aflagde beretning fra vej-, asfalt-, skralde- og containerudvalg. Ulrik Sørensen oplyste, at der ikke havde været særlig aktivitet i udvalget. Ad. Dagsordenens punkt 4:

4 Ulla Knudsen gennemgik den med indkaldelsen udsendte årsrapport udvisende et overskud på Kr ,00 Overskuddet foreslås fordelt således: Overføres til henlæggelse planlagt vedligeholdelse kr ,00 Restoverskud overføres til næste år kr ,00 Hans Hansen oplyste, at hvis der skulle opretholdes en rimelig vedligeholdelsestilstand i ejendommen, skulle det overvejes om indbetalingen til grundfonden skulle hæves. Formanden opfordrede medlemmer til at tænke over forslag til forhøjelse af grundfonden. Der blev konstateret en datofejl samt en formelfejl i fordelingsregnskabet, Fejlen som ingen betydning har for det samlede regnskabet vil blive korrigeret i.h.t. generalforsamlingen godkendelse. Christian Dam Pedersen som repræsenterede restejendomsejeren Advokatfirmaet Qvist Stanbrook havde følgende kommentar til regnskabet: "I efteråret 2003 blev ejendommes vinduer udskiftet arbejder til efter budgettet omkring 13. mio. kr. Det er uacceptabelt. At der afholdes så store omkostninger i ejerforeningen, uden at det afspejler sig i ejerforeningens regnskab. Der må som minimum af en note fremgå, hvilke omkostninger der har været afholdt til arbejdet i disses hovedgrupper, og hvor meget der er indbetalt af medlemmerne, således at de enkelte medlemmer kan kontrollere om omkostningerne er afholdt i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet på de tidligere generalforsamlinger, og sådan at vi medlemmer har sikkerhed for at også denne aktivitet har været gennem foreningens revision. Som det er nu er årsrapporten ikke retvisende. Vi gjorde allerede sidste år ejerforeningens administrator og formand opmærksom på dette problem i håb om at fejlen ville være rettet i år. Da der heller ikke i det regnskab der aflægges nu fremgår hvilke omkostninger, der har været afholdt til udskiftning og da det stadig ikke fremgår at eller om - byggeomkostningerne har været underlagt ejerforeningens revision, må jeg desværre sige at jeg er nødt til på vegne ejeren af restejendomme at stemme imod godkendelse af årsrapporten og må forlange, at der aflægges en ny, der er retvisende på spørgsmålet om de afholdte byggeomkostninger". Efter en kort debat blev årsrapporten sat til afstemning. Der blev afgivet stemmer fra 46 ejere: For årsrapporten stemte 2358, imod årsrapporten stemte 3744, Blanke 248

5 Årsrapporten blev forkastet og nyt regnskab udfærdiges til fremlæggelse inden udgangen af 2005 på en ekstraordinær generalforsamling. Ad. dagsordenens punkt 5 Ulla Knudsen gennemgik det sammen med indkaldelsen udsendte budget for 2005/2006 indeholdende pristalsregulering af fællesudgifteme således at de i regnskabsperioden udgør: Fællesudgifter kr ,00 Eller årligt pr. fordelingstal kr. 205,00 Hertil kommer indbetaling til grundfond kr ,00 Eller årligt pr. fordelingstal kr. 24,32 Samt hybridnetafgift pr. lejlighed kr ,00 Beregning over de forskellige fordelingstalstørrelser i foreningen er noteret på bagsiden af budget 2005/2006 Det forventes at lade fællesudgifterne og grundfond stige pr. 1.juni 2006 svarende til udviklingen i pristallet januar 2005 til januar En eventuel yderligere stigning vil blive forelagt på foreningens ordinære generalforsamling Bestyrelsen har valgt at fastsætte fast rådighedsbeløb til legeplads og grønt udvalg. Alle udvalg er underlagt bestyrelsen med hensyn til regnskab, godkendelser m.m. Generalforsamlingen godkendte eenstemmigt budgettet. Ad. dagsordenens punkt 6. Til behandling på generalforsamlingen var modtaget følgende forslag: 1. Forslag fra Jytte Hansen, Dommervænget 10 A, st. tv. 2. Forslag fra Henny Hansen, Dommervænget 12 C, 2. tv. 3. Forslag fra Vivi Sørensen, Dommervænget 4 E, st Forslag fra Per Felt, Dommervænget 4 E. 5. Forslag fra Finn Mortensen, Dommervænget 6 B, st. tv 6. Forslag Rasmus Petersen og Susan Eriksen, Dommervænget 14 C, 2. th. 7. Forslag fra Bahattin Øzcan, Dommervænget 10 D, st. tv. Alle forslag er udsendt sammen med indkaldelsen. Forslagene blev drøftet og følgende blev besluttet: Ad. forslag 1:

6 Der opsættes større opslagstavler i opgangene. Orientering fra bestyrelsen opsættes hver kvartal på opslagstavlerne. Henvendelser til fra beboerne til bestyrelsen skal besvares hurtigere. Ad. forslag 2: Da alle punkterne i forslaget allerede er udbedret eller igangsat, bortfaldt forslaget i henhold til aftale med forslagsstilleren. Ad. forslag 3: Teknikudvalget oplyste, at de havde haft møde med forskellige udbydere af Kabel TV m.m., men endnu ikke udfærdiget endeligt oplæg. Generalforsamlingen opfordrede teknikudvalget til at arbejde videre med kablingen, således at endeligt forslag kunne fremlægges på en kommende generalforsamling. Ad. forslag 4: Generalforsamlingen opfordrede containerudvalget til at finde en løsning for omplacering af containerne. F.eks. kunne det ene hundetoilet sløjfes. Ad. forslag 5: De i forslaget nævnte punkter er udbedret, og forslaget udgik.. Ad. forslag 6: Bestyrelsen har ikke beføjelse til at etablere fartbump, det er et kommunalt anliggende. Stykket mellem nr. 14 og den røde bro er ikke ejerforeningens område. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at undersøge mulighederne for at etablere fartbump. Ad. forslag 7: Formanden har svaret forslagsstilleren skriftligt og emnet er nævnt i beretningen. Generalforsamlingen godkendte formandens svar og forslaget udgik.

7 Ad. dagsordenens punkt 7: Som bestyrelsesmedlem valgtes: Poul Erik Larsen, Dommervænget 14 A, I. tv. (2 år) Lotte Eriksen, Dommervænget 4 B, st. tv. (1 år) Per Romdal, Dommervænget 10, D, I. tv. (2 år) Herudover består bestyrelsen af: Formand Hans Hansen, Dommervænget 8 B, 1. Thomas Enoch, Dommervænget 8 A, 2. tv. Ad. dagsordnens punkt 8: Som bestyrelsessuppleanter valgtes: Sigga Joensen, Dommervænget 6 A, 2. th. (1 år) Poul Ingerslev, Dommervænget 8 B, 2. th. Ad. dagsordenens punkt 9: Grønt udvalg arbejder med: beskæring og fældning af træer og buske, fællesområder og består af: Else Jensen, Dommervænget 10 C, I. th. Peter Madsen, Dommervænget 4 E, 1 4. Erik Fredenslund, Dommervænget 4 C, 2. tv. Legepladsudvalg arbejder med. udskiftning af legeredskaber, udformning, beliggenhed og sikkerhed af legepladser og består af-. Sigga Joensen, Dommervænget 6 A, 2. th. Lene Gamstrup, Dommervænget 8 A, st. th. Teknikudvalg arbejder med: kanalvalg, undersøgelser af stordrift m.m. og består af: Emil Langhoff Dommervænget 6 B, I. tv. Lotte Eriksen, Dommervænget 4 B, st. tv. Brian Dahlberg, Dommervænget 8 c, I. tv

8 Container, parkering, asfalt og skraldeudvalg arbejder med; storskraldsbehov, parkeringsbehov, asfaltarbejder m.m. og består af: Peter Madsen, Dommervænget 4 E, 1-4. Hans Jørgen, Dommervænget 4 B, 2. tv. Ulrik Sørensen, Dommervænget 8 D, 2. tv. Poul Erik Larsen, Dommervænget 14 A, I. tv Ad. dagsordenens punkt 10: Statsautoriseret revisionsfirma Delnitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S. Ad. dagsordenens punkt 11: Der blev ikke valgt suppleant for revisor (da revisionen varetages af et firma). Ad. dagsordenens punkt 12: Flere klagede over den blå inddækning på altandør. Flere klagede over at der var mange løse katte. Generalforsamlingen opfordrede til at medlemmer der har kat, holder disse indendørs. Flere klagede over centralsugeanlæg/emhætter. Da der ikke var flere punkter til behandling på dagsordenen, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl Dirigent: Formand: Referent: Per Felt Ulla Knudsen

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden:

År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Skodsborg Solgård med følgende dagsorden: 1 År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Aflæggelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V København 21. januar 2014 Referat fra A/B Marguerittens ordinære generalforsamling torsdag den 16. januar 2014 klokken 19:00 i Vesterbro Kulturhus,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere