E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej EKSEMPEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL"

Transkript

1 E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej

2 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt over bygningsdelskort Belægning på gadesiden Belægning på gårdsiden Sokkel mod gaden og gården Kælder og fundamenter Terrændæk Facade mod gaden Facade mod gården Brandkamme og skorstene Etageadskillelse Tagkonstruktion Tagrender og nedløb Yderdøre Vinduer Hovedtrappe Bagtrappe Udvendige trapper Portgennemgang Tagbelægning Afløb Vandinstallation Varmeanlæg El-installationer Ventilation 40 Tilstandsoversigt 41 Forslag til byggebudget års vedligeholdelsesplan 44 Energioptimering 45 Muligheder 47 Beboervejledning til løbende vedligeholdelse 50 Det videre forløb 52 Generelle betingelser for vedligeholdelsesplan 54

3 Stamdata Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen tilhørende Test Forening er en etageejendom med 5 etager fra 1908 og anvendes dels til beboelse og dels til erhverv. Erhvervsdelen er placeret i ejendommens stueetage. Ejendommen er med fuld kælder og udført med beboelseslejligheder hvorfor den anvendes til boligformål. Tagkonstruktion er skifferbelagt københavnertag med flere kviste. Gadefacaden fremstår som pudset og malet facade. Gårdfacaden fremstår som blank murværk. Bygningen er med trævinduer fra Ejendommen har et bebygget areal på 480 m², med et samlet boligareal på 2550 m². Kælderarealet udgør 480 m² og erhvervsarealerne udgør 0 m². Nedenfor er E/F ØRNEGÅRDEN's ejendomsoplysninger gældende pr : Ejendomsnummer Kommunenavn Foreningsnavn Adresse Matr. nr. Opført år Om/tilbygningsår Grundareal Antal bygninger Bebygget areal Boligareal Erhvervsareal Kælderareal Etager Andre bygningers areal 20 Københavns Kommune E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 3

4 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan Bygningsdelens tilstand vurderes som meget god Bygningsdelens tilstand vurderes som middel Bygningsdelens tilstand vurderes som mindre god Bygningsdelens tilstand vurderes som kritisk SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 4

5 Grundlag for vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 5

6 Konklusion Efter endt gennemgang af ejendommen må det konkluderes, at der i nogen grad er behov for diverse renoveringsarbejder. Enkelte arbejder vurderes mere presserende end andre og er markeret med "F" for fornyelse og overført til vedligeholdelsesplanens byggebudget. Det anslås, at de mest aktuelle arbejder vedr. ejendommen ligger omkring fundament og sokkel samt tagkonstruktionen. Her er der tydelige tegn på, hvad der formodentlig er opstigende grundfugt med afskallinger og forvitringer til følge. Derfor anbefales det, at der iværksættes drænforanstaltende arbejder langs facaderne og lodret fugtspærre på fundamenterne. Følgearbejder ved denne aktivitet vil være nye udluftningskanaler fra kælder. Ligeledes anses det for nødvendigt, at der renoveres brandkamme. Facaderne bærer præg af dårligt vedligehold med afskalninger på gesimser og sålbænke. Underfacaden er medtaget af opstigende fugt og slid. Facadefuger er forvitret, hvorfor det tilrådes, at facade bliver afrenset, omfuget og bliver istandsat med renovering eller udskiftning af sålbænke. Facade mod baggården bærer præg af smudsløbere fra forurening med forvitrede fuger og revnede og nedbrudte sålbænke. Derfor vil det tilrådes, at facade bliver afrenset, omfuget og bliver istandsat med renovering af sålbænke. Tagkonstruktionen er i dårlig stand for selve tagbelægningens vedkommende, hvorfor denne anbefales udskiftet. Selve træværket i tagkonstruktionen viser tydelige tegn på tidligere påvirkninger af fugt, hvorfor der skal holdes opsyn med forholdene omkring ventilation af tagkonstruktionen, da der ellers vil være stor sandsynlighed for fugtskader pga. kondensfugt, der ikke bortventileres tilstrækkeligt. Det anbefales at få udført en analyse af fugt- og svampeskader på bygningsdele af et godkendt firma for at få et fuldstændigt billede af evt. skjulte skader og for at kunne vurdere eksisterende skaders omfang. Herudover anbefales en TV-inspektion af ejendommens kloakledninger. Nedenfor ses en kortfattet konklusion på de enkelte bygningsdele. 01 Belægning på gadesiden Belægningen på gadesiden er fortovsbelægning af betonfliser udført med et bånd af chaussesten ind mod bygningen. Ved hoveddør er trappesten i god stand. Belægningen er i fin stand med godt fald væk fra bygningen. Ved tagnedløb er der kinnekullerender med fint fald mod vej. Belægningen holdes under alm. opsyn for evt. vandpåvirkning af fundamenterne. 02 Belægning på gårdsiden Gårdarealet er tidligere blevet renoveret, og der er blevet etableret nyere gårdmiljø. Dennuværende belægning er Holmegårdssten 14x21 cm lagt i fin stand og med god afvanding vækfra bygningerne og mod afløb i belægning. Det vurderes ikke at der er sket skader pga.overfladevand fra belægning i gården. I bagerste del af baggård er der udført græsareal. 03 Sokkel mod gaden og gården Bygningen er grundmuret hvorfor, der trænger fugt op gennem fundamenterne, da disse virkersom væger i det fugtigte underlag. Der er blevet registreret opstigende grundfugt til ca. 60 cmover terræn. Soklen er pudset og malet. På soklen ses afskallinger pga. opstigende grundfugtog enkelte afskallinger pga. slid, hvor vand kan trænge direkte ind i fundamenterne. Lokalt erpudslaget på soklen revnet og ikke ført tilstrækkeligt under terræn. Lokalt ses saltudtrækningerpå sokkel, som tyder på meget opstigende fugt. Lyskasser med afdækningsriste vurderes i finstand, dog er oprensning nødvendig. Ved én lyskasse bør rist udskiftes. 04 Kælder og fundamenter Bygningen er grundmuret uden omfangsdræn. Der er obseveret tydelige tegn på opstigende SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 6

7 grundfugt i kælder via fugtmåling i fundamenter, etagebjælker, kælderdøre, samt fugtlugt. Flere steder er vægpudsen og fugerne afskallet i store områder. Mørtelfugerne i skille- og ydervægge er dårlige og bør udskiftes i større omfang. På terrændæk langs fundamentskanter, er registreret opfugtning ved mørke opfugtningsskjolder. Lokalt ses der blank vand på gulvene. Kilden kan ikke umiddelbart spores. Der ses saltutræk på sten flere steder pga. opstigende grundfugt. Der er etableret naturlig ventilation i kælderen, men denne vurderes ikke tilstrækkelig. Herudover anvendes skorstene som aftræk. 05 Terrændæk Terrændæk er udført som traditionelt klaplag med flere revnedannelser. Hvor der er huller i klaplaget ses tydlige tegn på fugt. xx 06 Facade mod gaden Facade mod gaden fremstår med blank mur. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer, som også går gennem murværk og gesimser. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. 07 Facade mod gården Gårdfacaden fremstår med blank murværk. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Sålbænke er udført som støbte sålbænke og er flere steder revnet og med forvitret overflade. Ledninger er ført synlig på facaden og bør omlægges. Gårdfacaden er snavset og bør afrenses. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer. 08 Brandkamme og skorstene Brandkam på gadesiden trænger til ompudsning. Teglsten på brandkamme er forvitret og flere er knækkede og enkelte er faldet ned. Sten i skortene er forstsprængte og fuger ses flere steder forvitret, porøse og udfaldne, ligesom betonafdækningen af skorstene vurderes mangelfuld. I loftrum ses tydelige tegn af løbesod på skorstene. Fra tagrum er der registreret lys ved inddækning omkring skorsten. Der ses ligeledes revner mellem brandkam og tagbelægning med risiko for vandindtrængning. Der er ikke etableret zinkinddækning mellem brandkamme og tagbelægning. Alle i ejendommen bør gøres opmærksom på, at skorstene ikke kan anvendes til brændeovne og lignende, da disse anvendes til andet formål. 09 Etageadskillelse Etageadskillensen mellem kælder og stueetage er udført i bjælkelagskonstruktion, dog som betondæk ved portgennemgang og hovedtrapper. Der ses tydelige tegn efter mangelfuld udluftning eller forhøjtet fugtindhold i luften. Enkelte bjælker har synlige skjolder fra fugt med skimmellignende vækst. Der har tidligere været råd i etageadskillelsen, som er blevet udbedret, dog ses tegn på råd enkelte steder hvor etagedæksbjælker ligger af på vægge. Dette bør undersøges nærmere. 10 Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er opbygget som københavnertag med synlige spær. På undersiden aftagbrædderne ses der tydelige tegn på manglende udluftning eller forhøjet fugtindhold i luften.der ses anløbninger på lægter, bjælker og spær og skimmellignende vækst. Etagedækketmellem tagrum og underliggende etage forventes at være isoleret. Ved tagvinduer i tørloft sestegn på fugtophobning, hvorfor der her anbefales at rummet kraftig ventileres for bortventileringaf fugtig luft. Dele af gulvbrædder mod gården og umiddelbart op mod rem er udskiftetformentlig i forbindelse med tidligere tagudskiftning. Der ses ventilation af tagkonstruktion vedtagfod. Tagkonstruktion er udført med banevare (formentlig Haloten) undertag, som hængermellem spær. Der er ikke registeret SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 7

8 isolering, som trykker på banevaren. 11 Tagrender og nedløb Tagrender og nedløb er udført i plast og fremtræder i ringe stand. Der kunne ikke konstateres utætheder, da besigtigelsen skete i tørvejr. Nedløb mod gade afvandes ikke korrekt i kinnekullerenden. Vand ledes ind mod bygningen og må forventes at trænge ned langs fundamentet. Tagrender og nedløb trænger generelt til rensning. 12 Yderdøre Hoveddør mod gade er en flot gammel fyldningsdør med to enkeltlags glasfelter.døren trænger til justering og malermæssig istandsættelse.døren til portgennemgangen er udført med enkeltlags glas og trænger til snedker- ogmalermæssig istandsættelse. Fuger rundt om dør er udfaldne. Dør kan med fordel udskiftes tilny dør med termoglas. 13 Vinduer Vinduerne er trævinduer fra 1978 og udført med bund- og glaslister i træ, der er meget udpinte pga. manglende vedligehold. Der ses svindrevner i karme flere steder. Vinduerne trænger til både snedker- og og malermæssig vedligehold. Det bør overvejes om vinduerne skal skiftes til nye med energiruder og mindre vedligeholdelsesinterval, da totaløkonomien kan være bedre end ved renovering. Der er pt. ikke monteret friskluftventiler i vinduer, hvilket bør gøres for at sikre bedre indeklimaforhold. Hvis vinduer ikke udskiftes nu, forventes disse at skulle udskiftes inden for en 5- årig periode. 14 Hovedtrappe Hovedtrappe er istandsat af foreningens beboere, og fremstår med hvidmalede vægge ogafhøvlede lakerede trin. Enkelte balustre i trappen er udskiftet. Der ses mærker efterflytteskader. Generelt vurderes trappeopgang i fin stand. Døre til lejligheder er flere steder ikkebrandsikrede. Vanger, stødtrin, balustre, fenderlister, håndlister, vinduesplader m.m. er i godstand. 15 Bagtrappe Der er registreret opmagasinering flere steder på bagtrappe og da denne fungerer som flugtvejskal dette fjernes da det udgør en sikkerhedsrisiko. Bagtrappe er generelt slidt og trænger tilistandsættelse. Nederste trappeløb mod kælderen er udskiftet efter tidligere svampeskade.vægge er ramponerede efter flytteskader. Flere døre er ikke brandsikrede. Der ses mangepudsreperationer på vægge. Døre til lejligheder er udført som fyldningsdøre. Trin kunne medfordel slibes og omlakeres. Der ses flere skader på murværk, og i trappetårn sessætningsskade. 15 Udvendige trapper 16 Portgennemgang Portgennemgang ser ud til at være i rimelig stand, men man kunne med fordel istandsætte denne med pudsreperationer og maling. Der ses enkelte afskalninger af puds på vægge og lofter, samt sætningsrevner, som også bør repareres. Opmagasinering i portgennemgang frarådes, herunder henstilling af cykler, da denne fungerer som flugtvej. Der kunne med energimæssig fordel etableres bevægelsescensor i portgennemgang. 17 Tagbelægning Tagkonstruktionen er udført som Københavnertag med tagbelægning af eternitskiffer og tagpap.skifferne er forvitret med porøs og svækket overflade i mindre omfang. Belægningen fremstårmed nogen begroning, hvilket forårsager at skifferne løfter sig, og åbner for vandindtrængning. Iperioder med frost er der herved risiko for at skifferne revner. Generelt er SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 8

9 inddækninger afvarierende kvalitet og anbefales udskiftet indenfor en periode af 5 år. Der er ikke registreretutætheder i tagpapbelægningen, men der ses en del lunker i belægningen, hvor der konstantstår vand. Flere steder ses vurderes pappen blød. Tagpappen forventes at skulle udskiftesinden for en periode af 5 år. Der er kun monteret én udluftningshætte på tag for udluftning aftagrum. Der er 1 skorsten til bygningen. Der ses taggennembrydninger i form af aftrækshætterformentlig fra køkken og toiletter. 18 Afløb Faldstammer blev besigtiget stikprøvevis. De besigtigede faldstammer er udskiftet og i godstand. Faldstammer er oplyst udskiftede ca. i Disse holdes under almindelig observationfor eventuelle utætheder. Da der ikke var adgangsmulighed til alle lejligheder, er det svært atgive et fyldestgørende af den totale stand af faldstammer. Der er besigtigede i en lejlighed,hvor denne kunne konstateres at være ny, og i kælderetagen blev også konstaterede nyerefaldstammer. Det anbefales at der udføres tv-inspektion af kloaker af anerkendt tv-inspektør. 19 Vandinstallation Vandinstallationen er besigtiget i kælderen. Vandinstallationen vurderes generelt til at være i god stand, men denne holdes under observation for konstatering af tærede rør, som herved kan udskiftes under almindelig vedligehold af bygningen. Hovedstik til vandforsyning er utæt, og på væg ses anløbninger efter lang tids utæthed. 20 Varmeanlæg Der er etableret nyere fjernvarmeanlæg i bygningen. Anlægget er et lukket anlæg, som efterses af ejendommens vicevært. Der ses ikke utætheder, og anlægget ser i øvrigt ud til at være uden fejl eller defekter. Der må forventes almindelig vedligehold med udskiftning af ventiler og temperaturfølere, når dette måtte være nødvendigt. Varmerør i kælderen, der forsyner bygningen, er ikke isoleret, hvilket vurderes som godt, da rørene afgiver varme og holder kælderetagen varm, så fugtskader minimeres. Der kan etableres radiatorer i kælderetagen for minimering af fugt (suppleret med ventilation), hvilket vurderes som et særdeles godt tiltag. 21 El-installationer El-installationer er kun besigtiget stikprøvevis, uden at der er registreret fejl. Ved hovedtrappe er der placeret fælles el-måler med blandt andet styring for ventilationsanlæg. Ved kældertrappe er der ligeledes boks for samling af el-installationer. 22 Ventilation Ejendommen har fået etableret nyere centralt ventilationsanlæg, placeret på spidsloft medafkast over tag. Anlægget er ikke besigtiget i lejlighederne, men det vurderes, at udsug harforbindelse til alle toiletter og køkkener. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 9

10 Noter til vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 10

11 Oversigt over bygningsdelskort Betegnelse Dato 01 Belægning på gadesiden Belægning på gårdsiden Sokkel mod gaden og gården Kælder og fundamenter Terrændæk Facade mod gaden Facade mod gården Brandkamme og skorstene Etageadskillelse Tagkonstruktion Tagrender og nedløb Yderdøre Vinduer Hovedtrappe Bagtrappe Udvendige trapper Portgennemgang Tagbelægning Afløb Vandinstallation Varmeanlæg El-installationer Ventilation SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 11

12 01 Belægning på gadesiden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej test Belægningen på gadesiden er fortovsbelægning af betonfliser udført med et bånd af chaussesten ind mod bygningen. Ved hoveddør er trappesten i god stand. Belægningen er i fin stand med godt fald væk fra bygningen. Ved tagnedløb er der kinnekullerender med fint fald mod vej. Belægningen holdes under alm. opsyn for evt. vandpåvirkning af fundamenterne. Belægning holdes under alm. opsyn for vandpåvirkning af fundamenterne. Optagning af belægning 100 m² kr. 200,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 1000 m² kr. 520,00 kr ,00 Reparation af terrazzo 7 m² kr ,00 kr ,00 Rep. af betondæk over parkeringskælder 2 stk. kr ,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 100 m² kr. 520,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 2 m² kr. 520,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 1 m² kr. 520,00 kr. 520,00 Optagning og afgravning af eksisterende opbygning 100 m² kr. 350,00 kr ,00 Optagning af belægning 2 m² kr. 200,00 kr. 400,00 Optagning og afgravning af eksisterende opbygning 2 m² kr. 350,00 kr. 700,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2015 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2020 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 12

13 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 13

14 02 Belægning på gårdsiden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Gårdarealet er tidligere blevet renoveret, og der er blevet etableret nyere gårdmiljø. Den nuværende belægning er Holmegårdssten 14x21 cm lagt i fin stand og med god afvanding væk fra bygningerne og mod afløb i belægning. Det vurderes ikke at der er sket skader pga. overfladevand fra belægning i gården. I bagerste del af baggård er der udført græsareal. Belægning holdes fremadrettet under alm. opsyn for vandpåvirkning af fundamenterne. Tagnedløbsbrønd 20 stk. kr ,00 kr ,00 Etablering af acodrain 2 stk. kr ,00 kr ,00 Rep. af betondæk over parkeringskælder 0 stk. kr ,00 kr. 0,00 Berapning af sokkel 0 m² kr. 250,00 kr. 0,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2017 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2022 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 14

15 03 Sokkel mod gaden og gården Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Bygningen er grundmuret hvorfor, der trænger fugt op gennem fundamenterne, da disse virker som væger i det fugtigte underlag. Der er blevet registreret opstigende grundfugt til ca. 60 cm over terræn. Soklen er pudset og malet. På soklen ses afskallinger pga. opstigende grundfugt og enkelte afskallinger pga. slid, hvor vand kan trænge direkte ind i fundamenterne. Lokalt er pudslaget på soklen revnet og ikke ført tilstrækkeligt under terræn. Lokalt ses saltudtrækninger på sokkel, som tyder på meget opstigende fugt. Lyskasser med afdækningsriste vurderes i fin stand, dog er oprensning nødvendig. Ved én lyskasse bør rist udskiftes. Diffusionsåben sokkelmaling Sokkelpuds min. 20 cm under terræn Tilfyldning med drænede materialer Reetablering af belægning Der opgraves langs facader til min. 30 cm under terræn. Sokkel afrenses ved højtryksspuling, og løs puds afbankes til fast bund, hvorefter fuger eftergås, og der etableres udkast, sokkelpuds og finpuds. Sokkelpuds etableres ved montage af midlertidige aftrækslister med skrå overkant, så der sikres afvanding. Afslutningsvis malerbehandles sokkel. Der udføres oprensning af lyskasser, samt eftergang af afdækningsriste. Da der under bygningsdelskort 04 Kælder og fundamenter anbefales etablering Opgravning langs sokkel 20 lbm kr. 250,00 kr ,00 Afrensning af sokkel 15 m² kr. 120,00 kr ,00 Berapning af sokkel 15 m² kr. 250,00 kr ,00 Pudsning af sokkel 15 m² kr. 375,00 kr ,00 Maling af sokkel 15 m² kr. 200,00 kr ,00 De- og genmontering af belægninger 20 m² kr. 750,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2012 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 7 år Første vedligehold 2019 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 15

16 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 16

17 04 Kælder og fundamenter Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Fundamenter er udført med en fundamentsklods af beton, og herpå er der støbt fundamenter ca. til gadeniveau, hvorfra der er udført opmuring af facade. Udstøbningsbetonen er udført med murmesterbeton, og er derfor ikke modstandsdygtig overfor fugt, som traditionel fundamentsbeton. Herved ses afskalninger flere steder af indvendig vægpuds. Skillevægge i kælder grundmuret fra terrændæksnivaeu. Pulterrumsvægge er udført henholdsvis som træskillevægge, muret og troax stålgittervægge. Pulterrumsdøre er afskåret ca. 10 cm over klaplag, hvilket sikrer disse mod optrængende fugt fra klaplaget. Der er obsaveret tegn på forhøjet fugtindhold via fugtmåling i fundmenter, etagebjælker, kælderdøre. Lodret fugtssikring på ydersiden fundament Puds Berapning Dræn og drænplader Der opgraves langs facader til underkant af fundament. Fundamenterne totalafrenses, herunder afrensning ved højtryksspuling, og løs puds afbankes til fast bund, hvorefter fuger eftergås, og der etableres ny berapning og vægpuds. Fundamenter fugtsikres på udvendige side ved påføring af asfalt, og montering af isolerende drænplader. Herefter udlægges omgangsdræn med fald mod gennemløbs- og samlebrønde. Langs fundamenter tilfyldes med drænende materialer. Arbejdet kan med fordel udføres i forbindelse med belægningsarbejder. Der etableres diagonal udluftning af kælder ved etablering af svanehalse, samt aftræk via eksisterende skorsten. Indvendige vægge eftergås ved udkradsning og omfugning i nødvendigt omfang. Optagning og afgravning af eksisterende opbygning Afrensning, berapning af sokkel og puds på vægge Opgravning, bortkørsel, lodret fugtsikring, dræn og tilfyldning 100 m² kr. 350,00 kr ,00 60 m² kr. 700,00 kr ,00 25 lbm kr ,00 kr ,00 Indskæring af vandret fugtspærre 60 lbm kr ,00 kr ,00 Udkradsning af porøse fuger 20 m² kr. 180,00 kr ,00 Fugning og pudsning af kældervægge 75 m² kr. 600,00 kr ,00 Berapning af sokkel 100 m2 kr. 250,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2012 Forventet levetid år Eftersynsinterval 5 år elsesinterval 15 år Første vedligehold 2027 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 17

18 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 18

19 05 Terrændæk Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Terrændæk er udført som traditionelt klaplag med flere revnedannelser. Hvor der er huller i klaplaget ses tydlige tegn på fugt. Flere steder ses ikke klaplag, men blot jordunderlag. Der er ikke kapillarbrydende lag under klaplaget. Hvorfor det må forventes at der er en generelt fugtproblem under hele klaplaget. Terrændækket kunne evt. sænkes for at give større lofthøjde i kælderen. Sokkel afrenses og puds afbankes til fast bund, hvorefter der etableres ny sokkelpudsopbygning. Alle løse puds- og malingsdele fjernes mekanisk og bortskaffes. Resterende flader afrenses ved højtryksspuling. Overflade rettes op med pudslag og overfladebehandles iht. MBK V 8567 D1. Ref.: BYG-ERFA blad (41). Betondæk med kapillarbrydende lag 50 m² kr. 750,00 kr ,00 Udgravning og bortkørsel 50 m² kr. 400,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 100 m² kr. 520,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2011 Forventet levetid år Eftersynsinterval 1 år elsesinterval 3 år Første vedligehold 2014 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 19

20 06 Facade mod gaden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Ja Facade mod gaden fremstår med blank mur. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer, som også går gennem murværk og gesimser. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Afrensning af facade Fugemørtel Evt. armeringsjern Sålbænke Facaden afrenses ved højtryksspuling, og løse dele afbankes. Alle fuger udkradses og omfuges. Der ilægges armenringsjern i langsgående fuger ved sætningsrevner. Defekte og frostsprængte sten udskiftes. Facaden afrenses. Samtlige sålbænke istandsættes eller udskiftes. Jos afrensing 180 m² kr. 210,00 kr ,00 Omfugning af facade incl. fugearmering 180 m² kr. 685,00 kr ,00 Udskifte mursten 50 stk. kr. 120,00 kr ,00 Udskiftning af sålbænke af skiffer 28 stk. kr ,00 kr ,00 Stillads op/ned 180 m² kr. 200,00 kr ,00 Stillads dagleje 50 dage kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2011 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2016 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 20

21 07 Facade mod gården Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Ja Gårdfacaden fremstår med blank murværk. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Sålbænke er udført som støbte sålbænke og er flere steder revnet og med forvitret overflade. Ledninger er ført synlig på facaden og bør omlægges. Gårdfacaden er snavset og bør afrenses. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer. Afrensning af facade Fugemørtel Evt. armeringsjern Sålbænke Alle fuger udkradses og omfuges. Der ilægges armenringsjern i langsgående fuger ved sætningsrevner. Defekte og frostsprængte sten udskiftes. Facaden afrenses. Samtlige sålbænke istandsættes eller udskiftes. Facadeudsmykninger istandsættes og ledninger omlægges. Josafrensing 180 m² kr. 210,00 kr ,00 Omfugning af facade incl. fugearmering 180 m² kr. 685,00 kr ,00 Istandsættelse af udsmykning omkring vinduer 5 stk. kr ,00 kr ,00 Udskifte mursten 300 stk. kr. 120,00 kr ,00 Ommuring af stik (lille) 3 stk. kr ,00 kr ,00 Udskiftning af støbt betonsålbænk 28 stk. kr ,00 kr ,00 Stillads 180 m² kr. 200,00 kr ,00 Dagleje af stillads 60 dage kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 21

22 08 Brandkamme og skorstene Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Brandkam på gadesiden trænger til ompudsning. Teglsten på brandkamme er forvitret og flere er knækkede og enkelte er faldet ned. Sten i skortene er forstsprængte og fuger ses flere steder forvitret, porøse og udfaldne, ligesom betonafdækningen af skorstene vurderes mangelfuld. I loftrum ses tydelige tegn af løbesod på skorstene. Fra tagrum er der registreret lys ved inddækning omkring skorsten. Der ses ligeledes revner mellem brandkam og tagbelægning med risiko for vandindtrængning. Der er ikke etableret zinkinddækning mellem brandkamme og tagbelægning. Alle i ejendommen bør gøres opmærksom på, at skorstene ikke kan anvendes til brændeovne og lignende, da disse anvendes til andet formål. Udskiftning af sten Pudsning Afdækningssten Mørtel Zinkinddækninger Løs puds afbankes til fast bund, og der etableres udkast, puds og finpuds. Alle fuger udkradses og omfuges i nødvendigt omfang. Udskiftning af manglende eller dårlige sten. Etablering af ny tagstens afdækning. Etablering af zinkinddækninger mellem brandkamme og tagbelægning. Skorstenspiben omfuges og afdækkes med ny præfabrikeret afdækningselement med ventilationsmulighed. Inddækninger ved skorstene udskiftes. Inddækning ved skorstene 55 stk. kr ,00 kr ,00 Afdækning af skorstenspiber 1 stk. kr ,00 kr ,00 Omfugning af skorsten 6 m² kr. 750,00 kr ,00 Pudsning af brandkam på egen side 2 stk. kr ,00 kr ,00 Zinkinddækninger mellem tag og brandkamme 2 stk. kr ,00 kr ,00 Udskiftning af afdækningssten (hele brandkammen) 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 7 år Første vedligehold 2017 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 22

23 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 23

24 09 Etageadskillelse Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Etageadskillensen mellem kælder og stueetage er udført i bjælkelagskonstruktion, dog som betondæk ved portgennemgang og hovedtrapper. Der ses tydelige tegn efter mangelfuld udluftning eller forhøjtet fugtindhold i luften. Enkelte bjælker har synlige skjolder fra fugt med skimmellignende vækst. Der har tidligere været råd i etageadskillelsen, som er blevet udbedret, dog ses tegn på råd enkelte steder hvor etagedæksbjælker ligger af på vægge. Dette bør undersøges nærmere. Etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen er isoleret nedefra. Synlige bærejern til det støbte gulv i portgennemgang og opgange er rustne. Det anbefales at der udarbejdes svamperapport af anerkendt firma, som bør omfatte hele bygningen inkl. tagkonstruktion og loftrum. Udskiftning af angrebne bjælker i nødvendigt omfang Afrensning af bjælkeender Forstærkning af bjælkeender Imprægnering af af bjælkeender min. 1 m Det anbefales, at der af anerkendt firma udarbejdes svamperapport, som omfatter hele kælderen, herunder etageadskillelsen mod stueetagen. Nedbrudte bjælker udskiftes eller afrenses og forstærkes. Der etableres lodret og vandret fugtspærre, hvilket er beskrevet under bygningsdelskort 04 Kælder og fundamenter. Der etableres varmekilde i samtlige rum i kælderen, for at optimere fugtforhold i kælderen sammenholdt med god ventilation. Etablering af varmekilder i kælder 7 stk. kr. 6,00 kr. 42,00 Svamperapport 1 stk. kr ,00 kr ,00 Skimmelsanering i stueetagen 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 1 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 24

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering

FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering FØRREGISTRERING og tilstandsvurdering Februar 2007 Kvartérløft AB Nørrebrogade 206- Bragesgade 1 2200 København N Matr. nr. 859 Udenbys Klædebo Kvartér Førregistrering, kvartérløft 0.0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-01989-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rikke Sundby dresse Valentin Jensensvej 22 Postnr. 4400 Dato 11-01-2015 By Kalundborg Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-26022 Matrikel/Ejerlav: 7G Kalundborg

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere

Gade: Matr.nr.: Pas På Dit Hus. Vejledning for husejere Gade: Postnr.: By: Matr.nr.: Pas På Dit Hus Vejledning for husejere En tilstandsrapport fra Huseftersynsordningen En tilstandsrapport udarbejdes i henhold til Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skibby. Udløbsdato 05-02-2015. Lb. nr. H-14-02125-0117. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: DLR KREDIT /S dresse Stenledsvej 2 Postnr. 4050 Dato 05-08-2014 By Skibby Udløbsdato 05-02-2015 H-14-0-0117 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-18767 Matrikel/Ejerlav: 1L Selsø Hgd., Selsø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005

Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet. August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Undersøgelse af tilstandsrapporters kvalitet August 2005 Dokument nr. 61339-10 Revision nr. 00 Udgivelsesdato 08 aug. 2005 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Charlottenlund. Udløbsdato 27-05-2014. Lb. nr. H-13-00040-0021. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Marie Hunæus dresse Fabritius llé 14 Postnr. 2920 Dato 27-11-2013 By Charlottenlund Udløbsdato 27-05-2014 H-13-000-0021 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-59424 Matrikel/Ejerlav: 1 IF Christiansholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere