E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej EKSEMPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL"

Transkript

1 E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej

2 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt over bygningsdelskort Belægning på gadesiden Belægning på gårdsiden Sokkel mod gaden og gården Kælder og fundamenter Terrændæk Facade mod gaden Facade mod gården Brandkamme og skorstene Etageadskillelse Tagkonstruktion Tagrender og nedløb Yderdøre Vinduer Hovedtrappe Bagtrappe Udvendige trapper Portgennemgang Tagbelægning Afløb Vandinstallation Varmeanlæg El-installationer Ventilation 40 Tilstandsoversigt 41 Forslag til byggebudget års vedligeholdelsesplan 44 Energioptimering 45 Muligheder 47 Beboervejledning til løbende vedligeholdelse 50 Det videre forløb 52 Generelle betingelser for vedligeholdelsesplan 54

3 Stamdata Kort beskrivelse af ejendommen Ejendommen tilhørende Test Forening er en etageejendom med 5 etager fra 1908 og anvendes dels til beboelse og dels til erhverv. Erhvervsdelen er placeret i ejendommens stueetage. Ejendommen er med fuld kælder og udført med beboelseslejligheder hvorfor den anvendes til boligformål. Tagkonstruktion er skifferbelagt københavnertag med flere kviste. Gadefacaden fremstår som pudset og malet facade. Gårdfacaden fremstår som blank murværk. Bygningen er med trævinduer fra Ejendommen har et bebygget areal på 480 m², med et samlet boligareal på 2550 m². Kælderarealet udgør 480 m² og erhvervsarealerne udgør 0 m². Nedenfor er E/F ØRNEGÅRDEN's ejendomsoplysninger gældende pr : Ejendomsnummer Kommunenavn Foreningsnavn Adresse Matr. nr. Opført år Om/tilbygningsår Grundareal Antal bygninger Bebygget areal Boligareal Erhvervsareal Kælderareal Etager Andre bygningers areal 20 Københavns Kommune E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 3

4 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan Bygningsdelens tilstand vurderes som meget god Bygningsdelens tilstand vurderes som middel Bygningsdelens tilstand vurderes som mindre god Bygningsdelens tilstand vurderes som kritisk SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 4

5 Grundlag for vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 5

6 Konklusion Efter endt gennemgang af ejendommen må det konkluderes, at der i nogen grad er behov for diverse renoveringsarbejder. Enkelte arbejder vurderes mere presserende end andre og er markeret med "F" for fornyelse og overført til vedligeholdelsesplanens byggebudget. Det anslås, at de mest aktuelle arbejder vedr. ejendommen ligger omkring fundament og sokkel samt tagkonstruktionen. Her er der tydelige tegn på, hvad der formodentlig er opstigende grundfugt med afskallinger og forvitringer til følge. Derfor anbefales det, at der iværksættes drænforanstaltende arbejder langs facaderne og lodret fugtspærre på fundamenterne. Følgearbejder ved denne aktivitet vil være nye udluftningskanaler fra kælder. Ligeledes anses det for nødvendigt, at der renoveres brandkamme. Facaderne bærer præg af dårligt vedligehold med afskalninger på gesimser og sålbænke. Underfacaden er medtaget af opstigende fugt og slid. Facadefuger er forvitret, hvorfor det tilrådes, at facade bliver afrenset, omfuget og bliver istandsat med renovering eller udskiftning af sålbænke. Facade mod baggården bærer præg af smudsløbere fra forurening med forvitrede fuger og revnede og nedbrudte sålbænke. Derfor vil det tilrådes, at facade bliver afrenset, omfuget og bliver istandsat med renovering af sålbænke. Tagkonstruktionen er i dårlig stand for selve tagbelægningens vedkommende, hvorfor denne anbefales udskiftet. Selve træværket i tagkonstruktionen viser tydelige tegn på tidligere påvirkninger af fugt, hvorfor der skal holdes opsyn med forholdene omkring ventilation af tagkonstruktionen, da der ellers vil være stor sandsynlighed for fugtskader pga. kondensfugt, der ikke bortventileres tilstrækkeligt. Det anbefales at få udført en analyse af fugt- og svampeskader på bygningsdele af et godkendt firma for at få et fuldstændigt billede af evt. skjulte skader og for at kunne vurdere eksisterende skaders omfang. Herudover anbefales en TV-inspektion af ejendommens kloakledninger. Nedenfor ses en kortfattet konklusion på de enkelte bygningsdele. 01 Belægning på gadesiden Belægningen på gadesiden er fortovsbelægning af betonfliser udført med et bånd af chaussesten ind mod bygningen. Ved hoveddør er trappesten i god stand. Belægningen er i fin stand med godt fald væk fra bygningen. Ved tagnedløb er der kinnekullerender med fint fald mod vej. Belægningen holdes under alm. opsyn for evt. vandpåvirkning af fundamenterne. 02 Belægning på gårdsiden Gårdarealet er tidligere blevet renoveret, og der er blevet etableret nyere gårdmiljø. Dennuværende belægning er Holmegårdssten 14x21 cm lagt i fin stand og med god afvanding vækfra bygningerne og mod afløb i belægning. Det vurderes ikke at der er sket skader pga.overfladevand fra belægning i gården. I bagerste del af baggård er der udført græsareal. 03 Sokkel mod gaden og gården Bygningen er grundmuret hvorfor, der trænger fugt op gennem fundamenterne, da disse virkersom væger i det fugtigte underlag. Der er blevet registreret opstigende grundfugt til ca. 60 cmover terræn. Soklen er pudset og malet. På soklen ses afskallinger pga. opstigende grundfugtog enkelte afskallinger pga. slid, hvor vand kan trænge direkte ind i fundamenterne. Lokalt erpudslaget på soklen revnet og ikke ført tilstrækkeligt under terræn. Lokalt ses saltudtrækningerpå sokkel, som tyder på meget opstigende fugt. Lyskasser med afdækningsriste vurderes i finstand, dog er oprensning nødvendig. Ved én lyskasse bør rist udskiftes. 04 Kælder og fundamenter Bygningen er grundmuret uden omfangsdræn. Der er obseveret tydelige tegn på opstigende SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 6

7 grundfugt i kælder via fugtmåling i fundamenter, etagebjælker, kælderdøre, samt fugtlugt. Flere steder er vægpudsen og fugerne afskallet i store områder. Mørtelfugerne i skille- og ydervægge er dårlige og bør udskiftes i større omfang. På terrændæk langs fundamentskanter, er registreret opfugtning ved mørke opfugtningsskjolder. Lokalt ses der blank vand på gulvene. Kilden kan ikke umiddelbart spores. Der ses saltutræk på sten flere steder pga. opstigende grundfugt. Der er etableret naturlig ventilation i kælderen, men denne vurderes ikke tilstrækkelig. Herudover anvendes skorstene som aftræk. 05 Terrændæk Terrændæk er udført som traditionelt klaplag med flere revnedannelser. Hvor der er huller i klaplaget ses tydlige tegn på fugt. xx 06 Facade mod gaden Facade mod gaden fremstår med blank mur. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer, som også går gennem murværk og gesimser. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. 07 Facade mod gården Gårdfacaden fremstår med blank murværk. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Sålbænke er udført som støbte sålbænke og er flere steder revnet og med forvitret overflade. Ledninger er ført synlig på facaden og bør omlægges. Gårdfacaden er snavset og bør afrenses. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer. 08 Brandkamme og skorstene Brandkam på gadesiden trænger til ompudsning. Teglsten på brandkamme er forvitret og flere er knækkede og enkelte er faldet ned. Sten i skortene er forstsprængte og fuger ses flere steder forvitret, porøse og udfaldne, ligesom betonafdækningen af skorstene vurderes mangelfuld. I loftrum ses tydelige tegn af løbesod på skorstene. Fra tagrum er der registreret lys ved inddækning omkring skorsten. Der ses ligeledes revner mellem brandkam og tagbelægning med risiko for vandindtrængning. Der er ikke etableret zinkinddækning mellem brandkamme og tagbelægning. Alle i ejendommen bør gøres opmærksom på, at skorstene ikke kan anvendes til brændeovne og lignende, da disse anvendes til andet formål. 09 Etageadskillelse Etageadskillensen mellem kælder og stueetage er udført i bjælkelagskonstruktion, dog som betondæk ved portgennemgang og hovedtrapper. Der ses tydelige tegn efter mangelfuld udluftning eller forhøjtet fugtindhold i luften. Enkelte bjælker har synlige skjolder fra fugt med skimmellignende vækst. Der har tidligere været råd i etageadskillelsen, som er blevet udbedret, dog ses tegn på råd enkelte steder hvor etagedæksbjælker ligger af på vægge. Dette bør undersøges nærmere. 10 Tagkonstruktion Tagkonstruktionen er opbygget som københavnertag med synlige spær. På undersiden aftagbrædderne ses der tydelige tegn på manglende udluftning eller forhøjet fugtindhold i luften.der ses anløbninger på lægter, bjælker og spær og skimmellignende vækst. Etagedækketmellem tagrum og underliggende etage forventes at være isoleret. Ved tagvinduer i tørloft sestegn på fugtophobning, hvorfor der her anbefales at rummet kraftig ventileres for bortventileringaf fugtig luft. Dele af gulvbrædder mod gården og umiddelbart op mod rem er udskiftetformentlig i forbindelse med tidligere tagudskiftning. Der ses ventilation af tagkonstruktion vedtagfod. Tagkonstruktion er udført med banevare (formentlig Haloten) undertag, som hængermellem spær. Der er ikke registeret SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 7

8 isolering, som trykker på banevaren. 11 Tagrender og nedløb Tagrender og nedløb er udført i plast og fremtræder i ringe stand. Der kunne ikke konstateres utætheder, da besigtigelsen skete i tørvejr. Nedløb mod gade afvandes ikke korrekt i kinnekullerenden. Vand ledes ind mod bygningen og må forventes at trænge ned langs fundamentet. Tagrender og nedløb trænger generelt til rensning. 12 Yderdøre Hoveddør mod gade er en flot gammel fyldningsdør med to enkeltlags glasfelter.døren trænger til justering og malermæssig istandsættelse.døren til portgennemgangen er udført med enkeltlags glas og trænger til snedker- ogmalermæssig istandsættelse. Fuger rundt om dør er udfaldne. Dør kan med fordel udskiftes tilny dør med termoglas. 13 Vinduer Vinduerne er trævinduer fra 1978 og udført med bund- og glaslister i træ, der er meget udpinte pga. manglende vedligehold. Der ses svindrevner i karme flere steder. Vinduerne trænger til både snedker- og og malermæssig vedligehold. Det bør overvejes om vinduerne skal skiftes til nye med energiruder og mindre vedligeholdelsesinterval, da totaløkonomien kan være bedre end ved renovering. Der er pt. ikke monteret friskluftventiler i vinduer, hvilket bør gøres for at sikre bedre indeklimaforhold. Hvis vinduer ikke udskiftes nu, forventes disse at skulle udskiftes inden for en 5- årig periode. 14 Hovedtrappe Hovedtrappe er istandsat af foreningens beboere, og fremstår med hvidmalede vægge ogafhøvlede lakerede trin. Enkelte balustre i trappen er udskiftet. Der ses mærker efterflytteskader. Generelt vurderes trappeopgang i fin stand. Døre til lejligheder er flere steder ikkebrandsikrede. Vanger, stødtrin, balustre, fenderlister, håndlister, vinduesplader m.m. er i godstand. 15 Bagtrappe Der er registreret opmagasinering flere steder på bagtrappe og da denne fungerer som flugtvejskal dette fjernes da det udgør en sikkerhedsrisiko. Bagtrappe er generelt slidt og trænger tilistandsættelse. Nederste trappeløb mod kælderen er udskiftet efter tidligere svampeskade.vægge er ramponerede efter flytteskader. Flere døre er ikke brandsikrede. Der ses mangepudsreperationer på vægge. Døre til lejligheder er udført som fyldningsdøre. Trin kunne medfordel slibes og omlakeres. Der ses flere skader på murværk, og i trappetårn sessætningsskade. 15 Udvendige trapper 16 Portgennemgang Portgennemgang ser ud til at være i rimelig stand, men man kunne med fordel istandsætte denne med pudsreperationer og maling. Der ses enkelte afskalninger af puds på vægge og lofter, samt sætningsrevner, som også bør repareres. Opmagasinering i portgennemgang frarådes, herunder henstilling af cykler, da denne fungerer som flugtvej. Der kunne med energimæssig fordel etableres bevægelsescensor i portgennemgang. 17 Tagbelægning Tagkonstruktionen er udført som Københavnertag med tagbelægning af eternitskiffer og tagpap.skifferne er forvitret med porøs og svækket overflade i mindre omfang. Belægningen fremstårmed nogen begroning, hvilket forårsager at skifferne løfter sig, og åbner for vandindtrængning. Iperioder med frost er der herved risiko for at skifferne revner. Generelt er SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 8

9 inddækninger afvarierende kvalitet og anbefales udskiftet indenfor en periode af 5 år. Der er ikke registreretutætheder i tagpapbelægningen, men der ses en del lunker i belægningen, hvor der konstantstår vand. Flere steder ses vurderes pappen blød. Tagpappen forventes at skulle udskiftesinden for en periode af 5 år. Der er kun monteret én udluftningshætte på tag for udluftning aftagrum. Der er 1 skorsten til bygningen. Der ses taggennembrydninger i form af aftrækshætterformentlig fra køkken og toiletter. 18 Afløb Faldstammer blev besigtiget stikprøvevis. De besigtigede faldstammer er udskiftet og i godstand. Faldstammer er oplyst udskiftede ca. i Disse holdes under almindelig observationfor eventuelle utætheder. Da der ikke var adgangsmulighed til alle lejligheder, er det svært atgive et fyldestgørende af den totale stand af faldstammer. Der er besigtigede i en lejlighed,hvor denne kunne konstateres at være ny, og i kælderetagen blev også konstaterede nyerefaldstammer. Det anbefales at der udføres tv-inspektion af kloaker af anerkendt tv-inspektør. 19 Vandinstallation Vandinstallationen er besigtiget i kælderen. Vandinstallationen vurderes generelt til at være i god stand, men denne holdes under observation for konstatering af tærede rør, som herved kan udskiftes under almindelig vedligehold af bygningen. Hovedstik til vandforsyning er utæt, og på væg ses anløbninger efter lang tids utæthed. 20 Varmeanlæg Der er etableret nyere fjernvarmeanlæg i bygningen. Anlægget er et lukket anlæg, som efterses af ejendommens vicevært. Der ses ikke utætheder, og anlægget ser i øvrigt ud til at være uden fejl eller defekter. Der må forventes almindelig vedligehold med udskiftning af ventiler og temperaturfølere, når dette måtte være nødvendigt. Varmerør i kælderen, der forsyner bygningen, er ikke isoleret, hvilket vurderes som godt, da rørene afgiver varme og holder kælderetagen varm, så fugtskader minimeres. Der kan etableres radiatorer i kælderetagen for minimering af fugt (suppleret med ventilation), hvilket vurderes som et særdeles godt tiltag. 21 El-installationer El-installationer er kun besigtiget stikprøvevis, uden at der er registreret fejl. Ved hovedtrappe er der placeret fælles el-måler med blandt andet styring for ventilationsanlæg. Ved kældertrappe er der ligeledes boks for samling af el-installationer. 22 Ventilation Ejendommen har fået etableret nyere centralt ventilationsanlæg, placeret på spidsloft medafkast over tag. Anlægget er ikke besigtiget i lejlighederne, men det vurderes, at udsug harforbindelse til alle toiletter og køkkener. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 9

10 Noter til vedligeholdelsesplan SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 10

11 Oversigt over bygningsdelskort Betegnelse Dato 01 Belægning på gadesiden Belægning på gårdsiden Sokkel mod gaden og gården Kælder og fundamenter Terrændæk Facade mod gaden Facade mod gården Brandkamme og skorstene Etageadskillelse Tagkonstruktion Tagrender og nedløb Yderdøre Vinduer Hovedtrappe Bagtrappe Udvendige trapper Portgennemgang Tagbelægning Afløb Vandinstallation Varmeanlæg El-installationer Ventilation SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 11

12 01 Belægning på gadesiden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej test Belægningen på gadesiden er fortovsbelægning af betonfliser udført med et bånd af chaussesten ind mod bygningen. Ved hoveddør er trappesten i god stand. Belægningen er i fin stand med godt fald væk fra bygningen. Ved tagnedløb er der kinnekullerender med fint fald mod vej. Belægningen holdes under alm. opsyn for evt. vandpåvirkning af fundamenterne. Belægning holdes under alm. opsyn for vandpåvirkning af fundamenterne. Optagning af belægning 100 m² kr. 200,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 1000 m² kr. 520,00 kr ,00 Reparation af terrazzo 7 m² kr ,00 kr ,00 Rep. af betondæk over parkeringskælder 2 stk. kr ,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 100 m² kr. 520,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 2 m² kr. 520,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 1 m² kr. 520,00 kr. 520,00 Optagning og afgravning af eksisterende opbygning 100 m² kr. 350,00 kr ,00 Optagning af belægning 2 m² kr. 200,00 kr. 400,00 Optagning og afgravning af eksisterende opbygning 2 m² kr. 350,00 kr. 700,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2015 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2020 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 12

13 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 13

14 02 Belægning på gårdsiden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Gårdarealet er tidligere blevet renoveret, og der er blevet etableret nyere gårdmiljø. Den nuværende belægning er Holmegårdssten 14x21 cm lagt i fin stand og med god afvanding væk fra bygningerne og mod afløb i belægning. Det vurderes ikke at der er sket skader pga. overfladevand fra belægning i gården. I bagerste del af baggård er der udført græsareal. Belægning holdes fremadrettet under alm. opsyn for vandpåvirkning af fundamenterne. Tagnedløbsbrønd 20 stk. kr ,00 kr ,00 Etablering af acodrain 2 stk. kr ,00 kr ,00 Rep. af betondæk over parkeringskælder 0 stk. kr ,00 kr. 0,00 Berapning af sokkel 0 m² kr. 250,00 kr. 0,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2017 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2022 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 14

15 03 Sokkel mod gaden og gården Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Bygningen er grundmuret hvorfor, der trænger fugt op gennem fundamenterne, da disse virker som væger i det fugtigte underlag. Der er blevet registreret opstigende grundfugt til ca. 60 cm over terræn. Soklen er pudset og malet. På soklen ses afskallinger pga. opstigende grundfugt og enkelte afskallinger pga. slid, hvor vand kan trænge direkte ind i fundamenterne. Lokalt er pudslaget på soklen revnet og ikke ført tilstrækkeligt under terræn. Lokalt ses saltudtrækninger på sokkel, som tyder på meget opstigende fugt. Lyskasser med afdækningsriste vurderes i fin stand, dog er oprensning nødvendig. Ved én lyskasse bør rist udskiftes. Diffusionsåben sokkelmaling Sokkelpuds min. 20 cm under terræn Tilfyldning med drænede materialer Reetablering af belægning Der opgraves langs facader til min. 30 cm under terræn. Sokkel afrenses ved højtryksspuling, og løs puds afbankes til fast bund, hvorefter fuger eftergås, og der etableres udkast, sokkelpuds og finpuds. Sokkelpuds etableres ved montage af midlertidige aftrækslister med skrå overkant, så der sikres afvanding. Afslutningsvis malerbehandles sokkel. Der udføres oprensning af lyskasser, samt eftergang af afdækningsriste. Da der under bygningsdelskort 04 Kælder og fundamenter anbefales etablering Opgravning langs sokkel 20 lbm kr. 250,00 kr ,00 Afrensning af sokkel 15 m² kr. 120,00 kr ,00 Berapning af sokkel 15 m² kr. 250,00 kr ,00 Pudsning af sokkel 15 m² kr. 375,00 kr ,00 Maling af sokkel 15 m² kr. 200,00 kr ,00 De- og genmontering af belægninger 20 m² kr. 750,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2012 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 7 år Første vedligehold 2019 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 15

16 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 16

17 04 Kælder og fundamenter Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Fundamenter er udført med en fundamentsklods af beton, og herpå er der støbt fundamenter ca. til gadeniveau, hvorfra der er udført opmuring af facade. Udstøbningsbetonen er udført med murmesterbeton, og er derfor ikke modstandsdygtig overfor fugt, som traditionel fundamentsbeton. Herved ses afskalninger flere steder af indvendig vægpuds. Skillevægge i kælder grundmuret fra terrændæksnivaeu. Pulterrumsvægge er udført henholdsvis som træskillevægge, muret og troax stålgittervægge. Pulterrumsdøre er afskåret ca. 10 cm over klaplag, hvilket sikrer disse mod optrængende fugt fra klaplaget. Der er obsaveret tegn på forhøjet fugtindhold via fugtmåling i fundmenter, etagebjælker, kælderdøre. Lodret fugtssikring på ydersiden fundament Puds Berapning Dræn og drænplader Der opgraves langs facader til underkant af fundament. Fundamenterne totalafrenses, herunder afrensning ved højtryksspuling, og løs puds afbankes til fast bund, hvorefter fuger eftergås, og der etableres ny berapning og vægpuds. Fundamenter fugtsikres på udvendige side ved påføring af asfalt, og montering af isolerende drænplader. Herefter udlægges omgangsdræn med fald mod gennemløbs- og samlebrønde. Langs fundamenter tilfyldes med drænende materialer. Arbejdet kan med fordel udføres i forbindelse med belægningsarbejder. Der etableres diagonal udluftning af kælder ved etablering af svanehalse, samt aftræk via eksisterende skorsten. Indvendige vægge eftergås ved udkradsning og omfugning i nødvendigt omfang. Optagning og afgravning af eksisterende opbygning Afrensning, berapning af sokkel og puds på vægge Opgravning, bortkørsel, lodret fugtsikring, dræn og tilfyldning 100 m² kr. 350,00 kr ,00 60 m² kr. 700,00 kr ,00 25 lbm kr ,00 kr ,00 Indskæring af vandret fugtspærre 60 lbm kr ,00 kr ,00 Udkradsning af porøse fuger 20 m² kr. 180,00 kr ,00 Fugning og pudsning af kældervægge 75 m² kr. 600,00 kr ,00 Berapning af sokkel 100 m2 kr. 250,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2012 Forventet levetid år Eftersynsinterval 5 år elsesinterval 15 år Første vedligehold 2027 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 17

18 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 18

19 05 Terrændæk Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Terrændæk er udført som traditionelt klaplag med flere revnedannelser. Hvor der er huller i klaplaget ses tydlige tegn på fugt. Flere steder ses ikke klaplag, men blot jordunderlag. Der er ikke kapillarbrydende lag under klaplaget. Hvorfor det må forventes at der er en generelt fugtproblem under hele klaplaget. Terrændækket kunne evt. sænkes for at give større lofthøjde i kælderen. Sokkel afrenses og puds afbankes til fast bund, hvorefter der etableres ny sokkelpudsopbygning. Alle løse puds- og malingsdele fjernes mekanisk og bortskaffes. Resterende flader afrenses ved højtryksspuling. Overflade rettes op med pudslag og overfladebehandles iht. MBK V 8567 D1. Ref.: BYG-ERFA blad (41). Betondæk med kapillarbrydende lag 50 m² kr. 750,00 kr ,00 Udgravning og bortkørsel 50 m² kr. 400,00 kr ,00 Belægning incl. opbygning 100 m² kr. 520,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2011 Forventet levetid år Eftersynsinterval 1 år elsesinterval 3 år Første vedligehold 2014 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 19

20 06 Facade mod gaden Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Ja Facade mod gaden fremstår med blank mur. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer, som også går gennem murværk og gesimser. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Afrensning af facade Fugemørtel Evt. armeringsjern Sålbænke Facaden afrenses ved højtryksspuling, og løse dele afbankes. Alle fuger udkradses og omfuges. Der ilægges armenringsjern i langsgående fuger ved sætningsrevner. Defekte og frostsprængte sten udskiftes. Facaden afrenses. Samtlige sålbænke istandsættes eller udskiftes. Jos afrensing 180 m² kr. 210,00 kr ,00 Omfugning af facade incl. fugearmering 180 m² kr. 685,00 kr ,00 Udskifte mursten 50 stk. kr. 120,00 kr ,00 Udskiftning af sålbænke af skiffer 28 stk. kr ,00 kr ,00 Stillads op/ned 180 m² kr. 200,00 kr ,00 Stillads dagleje 50 dage kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2011 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2016 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 20

21 07 Facade mod gården Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Ja Gårdfacaden fremstår med blank murværk. Flere steder ses frostsprængte teglsten, samt porøse, forvitret og udfaldne fuger. Sålbænke er udført som støbte sålbænke og er flere steder revnet og med forvitret overflade. Ledninger er ført synlig på facaden og bør omlægges. Gårdfacaden er snavset og bør afrenses. Der ses flere sætningsrevner mellem vinduer. Afrensning af facade Fugemørtel Evt. armeringsjern Sålbænke Alle fuger udkradses og omfuges. Der ilægges armenringsjern i langsgående fuger ved sætningsrevner. Defekte og frostsprængte sten udskiftes. Facaden afrenses. Samtlige sålbænke istandsættes eller udskiftes. Facadeudsmykninger istandsættes og ledninger omlægges. Josafrensing 180 m² kr. 210,00 kr ,00 Omfugning af facade incl. fugearmering 180 m² kr. 685,00 kr ,00 Istandsættelse af udsmykning omkring vinduer 5 stk. kr ,00 kr ,00 Udskifte mursten 300 stk. kr. 120,00 kr ,00 Ommuring af stik (lille) 3 stk. kr ,00 kr ,00 Udskiftning af støbt betonsålbænk 28 stk. kr ,00 kr ,00 Stillads 180 m² kr. 200,00 kr ,00 Dagleje af stillads 60 dage kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 2 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 21

22 08 Brandkamme og skorstene Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Brandkam på gadesiden trænger til ompudsning. Teglsten på brandkamme er forvitret og flere er knækkede og enkelte er faldet ned. Sten i skortene er forstsprængte og fuger ses flere steder forvitret, porøse og udfaldne, ligesom betonafdækningen af skorstene vurderes mangelfuld. I loftrum ses tydelige tegn af løbesod på skorstene. Fra tagrum er der registreret lys ved inddækning omkring skorsten. Der ses ligeledes revner mellem brandkam og tagbelægning med risiko for vandindtrængning. Der er ikke etableret zinkinddækning mellem brandkamme og tagbelægning. Alle i ejendommen bør gøres opmærksom på, at skorstene ikke kan anvendes til brændeovne og lignende, da disse anvendes til andet formål. Udskiftning af sten Pudsning Afdækningssten Mørtel Zinkinddækninger Løs puds afbankes til fast bund, og der etableres udkast, puds og finpuds. Alle fuger udkradses og omfuges i nødvendigt omfang. Udskiftning af manglende eller dårlige sten. Etablering af ny tagstens afdækning. Etablering af zinkinddækninger mellem brandkamme og tagbelægning. Skorstenspiben omfuges og afdækkes med ny præfabrikeret afdækningselement med ventilationsmulighed. Inddækninger ved skorstene udskiftes. Inddækning ved skorstene 55 stk. kr ,00 kr ,00 Afdækning af skorstenspiber 1 stk. kr ,00 kr ,00 Omfugning af skorsten 6 m² kr. 750,00 kr ,00 Pudsning af brandkam på egen side 2 stk. kr ,00 kr ,00 Zinkinddækninger mellem tag og brandkamme 2 stk. kr ,00 kr ,00 Udskiftning af afdækningssten (hele brandkammen) 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 3 år elsesinterval 7 år Første vedligehold 2017 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 22

23 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 23

24 09 Etageadskillelse Dato / registrering Kræver arbejdet stillads Nej Etageadskillensen mellem kælder og stueetage er udført i bjælkelagskonstruktion, dog som betondæk ved portgennemgang og hovedtrapper. Der ses tydelige tegn efter mangelfuld udluftning eller forhøjtet fugtindhold i luften. Enkelte bjælker har synlige skjolder fra fugt med skimmellignende vækst. Der har tidligere været råd i etageadskillelsen, som er blevet udbedret, dog ses tegn på råd enkelte steder hvor etagedæksbjælker ligger af på vægge. Dette bør undersøges nærmere. Etageadskillelsen mellem kælder og stueetagen er isoleret nedefra. Synlige bærejern til det støbte gulv i portgennemgang og opgange er rustne. Det anbefales at der udarbejdes svamperapport af anerkendt firma, som bør omfatte hele bygningen inkl. tagkonstruktion og loftrum. Udskiftning af angrebne bjælker i nødvendigt omfang Afrensning af bjælkeender Forstærkning af bjælkeender Imprægnering af af bjælkeender min. 1 m Det anbefales, at der af anerkendt firma udarbejdes svamperapport, som omfatter hele kælderen, herunder etageadskillelsen mod stueetagen. Nedbrudte bjælker udskiftes eller afrenses og forstærkes. Der etableres lodret og vandret fugtspærre, hvilket er beskrevet under bygningsdelskort 04 Kælder og fundamenter. Der etableres varmekilde i samtlige rum i kælderen, for at optimere fugtforhold i kælderen sammenholdt med god ventilation. Etablering af varmekilder i kælder 7 stk. kr. 6,00 kr. 42,00 Svamperapport 1 stk. kr ,00 kr ,00 Skimmelsanering i stueetagen 1 stk. kr ,00 kr ,00 Sum kr ,00 Arbejdet anbefales udført første gang 2010 Forventet levetid år Eftersynsinterval 1 år elsesinterval 5 år Første vedligehold 2015 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1 sal, 1778 København Side 24

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr.

A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 2013 rev april 2014. nr Tilstand Afhjælpning 0-5 år 5-20 år Forbedr. A/B Nørre Farimagsgade 17 / Schacksgade 1 Side: 1 Tilstandsrapport Dato: februar 213 rev april 214 nr Tilstand Afhjælpning -5 år 5-2 år Forbedr. Priser er anslåede håndværkerudgifter incl moms, finansiering,

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING Side 1 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 TILSTANDSVURDERING MARTS 2003 Side 2 Indholdsfortegnelse. 1.0 Rapportens formål... Side 3 2.0 Gennemgangsmetode... Side 4 3.0 Tilstandsvurdering... Side

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

VOPA I Ejendomsadministration

VOPA I Ejendomsadministration Indholdsfortegnelse! 1.! Stamdata... 5! 2.! Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 5! 3.! Grundlag... 5! 4.! Indledning... 6! 5.! Vurderingskriterier... 6! 6.! Bygningsdelskort og tilstand... 7!

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan 3450 Allerød Vedligeholdelsesplan januar 2008 Bascon A/S Baunegårdsvej 73A 2900 Hellerup Rekvirent: Maria Bruun, Fritz Hansensvej 21, st.th, 3450 Allerød Kunde: Sag: Vedligeholdelsesplan Sagsnr. 28.556

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK

VIA University College BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN 5. SEMESTER PRO DK 5. SEMESTER PRO DK Førregistrering Ejendommene J.M. MØRKS GADE 9 og 11 samt CHRISTIANS GADE 20, 8000 AARHUS C er opført i 1921 som en samlet bebyggelse. Registreringen omfatter kun J.M. MØRKS GADE 9. Tag,

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

1. Stamdata... 2. 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2. 3. Grundlag... 2. 4. Indledning... 3. 5. Vurderingskriterier...

1. Stamdata... 2. 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2. 3. Grundlag... 2. 4. Indledning... 3. 5. Vurderingskriterier... Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 2 2. Generel vejledning til vedligeholdelsesplan... 2 3. Grundlag... 2 4. Indledning... 3 5. Vurderingskriterier... 3 6. Bygningsdelskort og tilstand... 4 7. Beboervejledning

Læs mere

Vendersgade 28 7000 Fredericia

Vendersgade 28 7000 Fredericia Vendersgade 28 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C

Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Vedligeholdsgennemgang AB J.M. Thorvald 1961 Frederiksberg C Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk November 2009 Vedligeholdsgennemgang

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015. SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV

Vedligeholdelsesplan. E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015. SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV Vedligeholdelsesplan E/F Hostrupsvej 2 Hostrupsvej 2 1850 Frederiksberg C 09-11-2015 SCHØDTA/S,Pasteursvej14,1799KøbenhavnV Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København.

VINDUER, GÅRD. Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København. 68 VINDUER, GÅRD Vinduer imod gård Mange skader er observeret. 69 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader Mange revner er konstateret! 70 FACADER, GÅRD Murede og pudsede gårdfacader På dette sted udfor

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Eksempel fra Vedligeholdelsesplan.dk. A/B EKSEMPEL Eksempevej SCHØDT A/S Lersø Parkallé København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Eksempel fra Vedligeholdelsesplan.dk. A/B EKSEMPEL Eksempevej SCHØDT A/S Lersø Parkallé København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN A/B EKSEMPEL Eksempevej 23-11-2016 SCHØDT A/S Lersø Parkallé 40 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia

Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Hyrdevej 2a 2c 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14

Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Vedligeholdsgennemgang AB Fiskedamsgade 12-14 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Nanna Aae Christensen Arkitekt maa

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13123 Besigtigelse d. 20. december 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT

VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT Ejerforeningen Brammersgade 2-2A Gennemført og rapporteret af: Christoph Höflich Byggeteknisk konsulent Sanders Forte 1 6400 Sønderborg (+45) 4169 4114 www.hoeflich.dk september

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere