Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter"

Transkript

1 Social og Sundhed Sagsnr Brevid Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle den forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge i et Børne- og Familiecenter og et Unge- og Familiecenter. Det blev samtidigt besluttet, at der senest marts 2012 skulle foretages en evaluering af omlægningen. Forebyggelses-og Socialudvalget besluttede den 8. februar 2012, at evalueringen skulle omhandle brugernes hed, den faglige kvalitet og medarbejdernes trivsel. Formålet med sammenlægningen var at sikre stærkere faglige miljøer, bedre sammenhæng i indsatserne, bedre resultater og videndeling. De to centre blev etableret for at sikre sammenhængende indsatser målrettet de udfordringer, der er for henholdsvis børn og unge, hvor der f.eks. for unge er særligt fokus på arbejde og uddannelse. En evaluering af ungeområdet foretaget af Professionshøjskolen Metropol i 2010 og 2011 anbefalede et tættere samarbejde på tværs af ungeområdet. Evalueringen satte blandt andet fokus på, at det kunne være hensigtsmæssigt at tilknytte familiebehandlingen og psykologbehandlingen til de tilbud, hvor de unge kom i forvejen og havde en tillidsfuld relation til nogle professionelle. På den måde ville der opnås en større helhedsindsats omkring den unge. Med afsæt i om der ved en forebyggende indsats er tale om tilbud til børn eller til unge, blev der etableret hhv. et Børne- og Familiecenter og et Unge- og Familiecenter. Her blev de faglige kompetencer indenfor henholdsvis familiebehandling, rådgivning, psykologbehandling, kontaktperson, støttet samvær mv. samlet med henblik på at skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte. Det har medført, at der blev sat et øget fokus på at sikre sammenhæng i indsatserne, så der f.eks. på ungeområdet er et sammenhængende fokus på den unges fremtid, arbejde og uddannelse. Nedenfor præsenteres først hvilke metoder, der er anvendt i forbindelse med evalueringen, og efterfølgende præsenteres de resultater, der er opnået i forhold til henholdsvis den faglige kvalitet, brugernes hed og medarbejdernes hed. Metode Der er foretaget en evaluering ud fra de 3 parametre, som blev besluttet af Forebyggelses- og Socialudvalget den 8. februar 2012: 1. den faglige kvalitet 2. brugernes hed 3. medarbejdernes hed.

2 Side2/7 Den faglige kvalitet er evalueret ved hjælp af et redskab til resultatmåling, som er udviklet i samarbejde med cand.scient.soc. Tove Holmegård Sørensen og Forskningschef Frank Ebsen, Forskningscenter for Socialt arbejde, Professionshøjskolen Metropol. Redskabet blev udviklet i forbindelse med en ekstern evaluering af ungeområdet i Roskilde Kommune og kan anvendes til fremtidig kontinuerlig evaluering af de enkelte tilbud og deres resultater. Spørgeskemaet er udformet på baggrund af den eksterne forskers erfaringer med spørgeskemaer om effekt i andre kommuner. Formålet med målingen af den faglige kvalitet er at vurdere, i hvor høj grad de anvendte indsatser har effekt for børn og unge, der kommer i de to centre. Evalueringsskemaet er anvendt ved en gennemgang af i alt 35 sager, der er afsluttet i de to centre i 2. halvår af Skemaerne er udfyldt af barnets/den unges rådgiver, som via spørgsmålene i evalueringsskemaet har scoret barnets eller den unges situation før og efter indsatsen. De børn og unge, der kommer i de to centre, er visiteret på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, der opsætter mål for barnet og den unges udvikling. På baggrund af denne undersøgelse vuredes det, hvilken foranstaltning barnet eller den unge bedst kan få gavn af. De faglige rådgivere, som udarbejder den børnefaglige undersøgelse, vurderer også, hvornår barnet eller den unges udvikling og trivsel er blevet så meget bedre, at der længere er baggrund for hjælpeforanstaltninger og sagen dermed kan lukkes. Evaluering af brugernes hed er gennemført i samarbejde med Kommunikation via en anonym brugerundersøgelse i perioden fra den 14. februar til den 2. marts I brugerundersøgelsen indgår svar fra i alt 79 respondenter. Spørgsmålene i undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Kommunikation, som har sat spørgeskemaet op elektronisk og trukket resultaterne ud af undersøgelsen. Spørgeskemaerne er udfyldt elektronisk, og nogle er udfyldt i papir. Respondenterne er blevet spurgt om deres hed ud fra en 5 punkts skala baseret på smileyer (fra meget til meget u) og altid med muligheden for at svare ved. Der er en svarprocent på 100. I Børne- og Familiecenteret er det forældre, der har svaret, og i Unge- og Familiecenteret har både den unge og forældre kunne svare. Spørgeskemaerne har haft følgende elementer: baggrundsspørgsmål (køn, alder, foranstaltning/behandling de har modtaget) deres oplevelse af muligheden for at komme i kontakt med centret/deres behandler deres forløb i centret, herunder om de føler sig respektfuldt behandlet virkningen af den støtte du modtager, herunder om de har fået det bedre siden de startede et forløb evetuelle kommentrarer. Der er tillige gennemført en evaluering af brugernes hed med den åbne anonyme rådgivning. Denne er foretaget som en anonym undersøgelse i perioden fra den 1. oktober 15. november Undersøgelsen havde 60 respondenter. I undersøgelsen blev respondenterne spurgt om baggrundsoplysninger, om hvordan de fandt rådgivningen, hed med beliggenhed og åbningstider, og om de føler sig hjulpet på rette vej og den generelle hed. Respondenterne er blevet spurgt om deres hed på en 5 punkts skala baseret på smileyer (fra meget til meget u) og altid med muligheden for at svare ved.

3 Side3/7 Evaluering af medarbejdernes hed er foretaget med udgangspunkt i spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljø og samarbejde, kompetenceudvikling og arbejdsopgaver, og som indgår i den samlede kommunale trivselsundersøgelse, der er gennemført i perioden fra den 7. november november Trivselsundersøgelsen er anonym og gennemføres i samarbejde med et eksternt konsulentfirma. For de to centre har i alt 31 medarbejdere svaret på undersøgelsen. Alle spørgsmål er stillet som positive udsagn, hvor medarbejderne har taget stilling til, hvor enige eller uenige de var i et udsagn på en 6 punkts skala fra meget enig til meget uenig. For alle spørgsmål har det været muligt at svare ved. I forhold til at vurdere arbejdsmiljø og samarbejde er der stillet spørgsmål om oplevelsen af arbejdsmiljø, om kollegaerne er gode til at give hinanden en hånd, og man selv bidrager til at have det godt på arbejdspladsen, at der er overensstemmelse mellem tid og opgaver, muligheden for selv at planlægge og prioritere sine arbejdsopgaver og at der tales om, hvordan man løser sine opgaver. I forhold til at vurdere arbejdsopgaver er der stillet spørgsmål om, man synes, at ens arbejde er meningsfyldt, at arbejdet værdsættes, at man har tilstækkelig indflydelse på sit eget arbejdet, om der er en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, om man ved, hvornår man har udført sit arbejde stillende og om man har et stillende overblik over sine arbejdsopgaver. I forhold til at vurdere kompetenceudvikling er der stillet spørgsmål om, hvorvidt ens kompetencer bruges på en god måde, om man er med de faglige udviklingsmuligheder, om man føler sig godt rustet til at løse sine opgaver, om man oplever man udvikler sig, om man lærer af hinanden på arbejdspladsen og om arbejdspladsen udvikler sig i forhold til skiftende behov. Konklusion På baggrund af den samlede evaluering i forhold til faglig kvalitet, brugerhed og medarbejderhed vurderes det, at sammenlægningen af den forebyggende indsats i henholdsvis Børne- og Familiecenteret og Ungeog Familiecenteret har været med til at opnå den ønskede effekt om at styrke de faglige miljøer og skabe sammenhæng i indsatserne for børn og unge, med henblik på at få børn og unge i målgruppen i bedre udvikling og trivsel. Evalueringen af den den faglige kvalitet i indsatserne viser, at foranstaltningerne i de to centre medfører, at børn og unges trivsel forbedres mærkbart efter forløbene. Det vil sige, at de problemer børn/unge henvises med er blevet mindre eller helt forsvundet. Evaluering af brugerheden viser, at der generelt er en høj hed blandt brugerne i de to centre, og at der på spørgsmålet om alt i alt hvor er du så med centeret, er 97% der svarer eller meget. Evaluering af medarbejderheden med hensyn til spørgsmål om arbejdsmiljø og samarbejde, kompetenceudvikling, og arbejdsopgaver, viser, at de to centre stort set ligger med samme resultat som kommunen generelt, med en variation på mellem 0,3 og 0,1 point under ud fra en skala fra 1-6. Resultater af evaluering af den faglige kvalitet Metoden til at vurdere kvaliteten af tilbuddene er et effektmålingsværktøj, som er udviklet i samarbejde med en Professionshøjskolen Metropol. Formålet med redskabet er at få viden om effekten af de iværksatte indsatser ved at vurdere børnene og de unges trivsel ved start og aflsutning af en forløb. Vurderingen af børnene/de unges trivsel bruges til at give et billede af, om børnene/de unge har fået det bedre efter forløbet.

4 Side4/7 Resultatet af denne evaluering viser generelt, at de børn og unge, der har afsluttet et forløb i 2. halvdel af 2011, har fået det bedre og at indsatserne virker. Den faglige kvalitet er målt ved i alt 35 sager, som er afsluttet i 2. halvår Der er 22 sager med familiebehandling og 3 sager med praktisk pædagogisk støtte fra Børne- og Familiecenter og 9 sager med familiebehandling og 1 med praktisk pædagogisk støtte fra Unge- og Familiecenter. Evalueringen viser, at for knap halvdelen af de børn mellem 0-12 år, der har afsluttet et forløb med praktisk pædagogisk støtte eller familiebehandling, er der længere problemer, som vurderes at kræve en indsats fra kommunen. Børne- og Komplekse Alvorlige Moderate Milde Ingen Antal Familiecenter problemer problemer problemer problemer problemer besvarelser start 8% 28% 52% 12% 0% 25 afslutning 4% 8% 16% 24% 48% 25 For de unge mellem år (23 år) viser evalueringen, at en femtedel af de unge, der har afsluttet et forløb med praktisk pædagogisk støtte elller familiebehandling, længere har problemer. Evalueringen viser også for de unge, at andelen af unge med moderate problemer falder efter et forløb. Unge- og Komplekse Alvorlige Moderate Milde Ingen Antal Familiecenter problemer problemer problemer problemer problemer besvarelser start 0% 40% 40% 20% 0% 10 afslutning 0% 40% 10% 30% 20% 10 I henvisningen af borgere til de to centre medfølger socialfaglig handleplan med konkrete mål for det faglige arbejde, der skal udføres i forhold til den enkelte borger. Der følges desuden op hvert halve år, hvor rådgiver vurderer, om målene er opnået for barnet eller den unge, om der skal opstilles nye mål eller om barnet eller den unges trivsel og udvikling er så god at sagen kan lukkes. For nogle borgere ændrer indsatsen sig undervejs i forløbet. I nogle tilfælde flytter borgeren til en anden kommune, eller de ønsker længere hjælp fra Roskilde Kommune. I sådanne situationer vil sagen være afsluttet, uden at handleplanens mål nødvendigvis er blevet opfyldt. Kun i 2 af sagerne, der indgår i denne evaluering, er der iværksat nye foranstaltninger efter afslutningen af forløbet. Evaluering af brugerhed Brugerundersøgelsen indeholder svar fra i alt 79 respondenter fordelt på 24 forældre fra Børne- og Familiecenter og 55 fra Unge- og Familiecenter (35 unge og 20 forældre). Brugerundersøgelsen er foretaget i forbindelse med at borgerne har haft et møde/samtale i et af de to centre i den periode, hvor undersøgelsen fandt sted. Borgerne har enten svaret eletronisk på spørgeskemaet eller udfyldt spørgeskemaet på papir. Spørgsmålene er udarbejdet med henblik på at måle den generelle hed, men også

5 Side5/7 for at få en vurdering af borgerens specif oplevelse af samarbejdet med centret og om oplevelsen af den hjælp de får i forhold til deres konkrete udfodringer På Børne- og Familicentret har forældre til børn mellem 0-12 år, der modtager psykologbehandling, familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte, deltaget. På Unge- og Familiecenter har unge mellem år og deres forældre, der modtager psykologbehandling, familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, kontaktperson og erhvervsrettede tilbud deltaget i undersøgelsen. På Børne- og Familicenter har 17 kvinder og 7 mænd deltaget og på Unge- og Familiecenter har 36 kvinder og 19 mænd deltaget. De unge på Unge- og Familiecenter, der har deltaget i undersøgelsen, er typisk mellem 13 og 17 år. På Børne- og Familiecenter har 14 modtaget støtte i under 1 år, 2 har modtaget den nuværende støtte i 1-2år og 8 har modtaget den nuværende støtte i mere end 2 år. På Unge- og Familiecenter har 40 modtaget den nuværende støtte under 1 år, 9 mellem 1-2 år og 6 mere end 2 år. De forældre og unge, der deltager i undersøgelse, modtager følgende støtte: Hvilken støtte modtager du? Psykologsamtaler Familiebehandling Praktisk pædagogisk støtte Børne- og Familiecenter Hvilken støtte Psykologsamtalebehandling Familie- Praktisk pædagogisk Kontakt- Hjælp til Fast modtager du? støtte person praktikophold arbejde Unge- og Familiecenter Brugerundersøgelsen viser følgende resultater: Børne- og Familiecenter Tilfreds Neutral Ikke u Oplever du, at det er nemt at komme i kontakt med din familiebehandler? Føler du dig respektfuldt behandlet af din familiebehandler? Føler du, at du/i bliver hjulpet på rette vej? Hvor er du, med den støtte du får? Alt i alt, hvor er du så med Børneog Familiecenter? Som det fremgår af tabellen er der en høj hed på alle spørgsmål blandt de respondenter, der har svaret på brugerundersøgelsen i Børne- og Familiecenteret.

6 Side6/7 Ikke u Unge- og Familiecenter Tilfreds Neutral Oplever du, at det er nemt at komme i kontakt med din ungekonsulent/familiebehandler? Føler du dig respektfuldt behandlet af din familiebehandler? Føler du, at du/i bliver hjulpet på rette vej? Hvor er du, med den støtte du får? Alt i alt, hvor er du så med Unge- og Familiecenter? Som det fremgår af tabellen, er der en høj hed på alle spørgsmål blandt de respondenter, der har svaret på brugerundersøgelsen i Unge- og Familiecenteret. Der er en mindre andel, som har givet udtryk for enten at være neutral eller svare ved på spørgsmålene. Forældrene og de unge er også spurgt om, hvorvidt de føler sig hjulpet på rette vej: Børne- og Familiecenter Ja Nej Har du fået det bedre siden du startede på Børne- og Familiecenter? Unge- og Familiecenter Ja Nej Har du fået det bedre siden du startede på Unge- og Familiecenter? Som det fremgår af tabellen, er den generelle vurdering blandt respondenterne, at de har fået det bedre siden, de begyndte at komme i det enkelte center. Dette underbygger derved den faglige vurdering af, at der er en positiv udvikling i børnene og de unges trivsel, når de har været igennem et forløb. Der er i november 2011 foretaget en brugerundersøgelse af den åbne anonyme rådgivning. I alt er der 60 respondenter i undersøgelsen, heraf 24 forældre i undersøgelsen hos Børne- og Familiecenter. På Unge- og Familicenter har 15 unge og 21 forældre deltaget i brugerundersøgelsen. Borgerne er spurgt om, de ønskede at deltage, når de har kontaktet centrene i den angivne periode. Resultatet fra den åbne anonyme rådgivning er: Tilfreds Neutral U u Børne- og Familiecenter Er du med den rådgivning du har fået? 67% 33% 0% 0% 0% 0% Jeg føler mig hjulpet på rette vej 63% 33% 0% 0% 0% 4% Unge- og Familiecenter Tilfreds Neutral U u Er du med den rådgivning du har 58% 33% 9% 0% 0% 0%

7 Side7/7 fået? Jeg føler mig hjulpet på rette vej 61% 25% 14% 0% 0% 0% Som det fremgår af de to tabeller, er der en generel høj hed med den åbne anonyme rådgivning. Evaluering af medarbejderhed Medarbejdernes hed er vurderet gennem den trivselsundersøgelse, som alle medarbejdere i Roskilde Kommune deltager i. Spørgsmålene er derved de samme som andre medarbejdere har svaret på, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultatet med andre arbejdspladser enkeltvis, men også med hele kommunen. Trivselsundersøgelsen er foretaget i november Trivselsundersøgelsen er anonym. For de to centre har i alt 31 medarbejdere svaret på undersøgelsen. Alle spørgsmål er stillet som positive udsagn, hvor medarbejderne har taget stilling til, hvor enige eller uenige de var i et udsagn på en 6 punkts skala fra meget enig til meget uenig. For alle spørgsmål har det været muligt at svare ved. I forhold til at vurdere arbejdsmiljø og samarbejde er der stillet spørgsmål om oplevelsen af arbejdsmiljø, om kollegaerne er gode til at give hinanden en hånd, og man selv bidrager til at have det godt på arbejdspladsen, at der er overensstemmelse mellem tid og opgaver, muligheden for selv at planlægge og prioritere sine arbejdsopgaver og at der tales om, hvordan man løser sine opgaver. I forhold til at vurdere arbejdsopgaver er der stillet spørgsmål om, man synes, ens arbejde er meningsfyldt, at arbejdet værdsættes, at man har tilstækkelig indflydelse på sit eget arbejdet, om der er en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, om man ved hvornår man har udført sit arbejde stillende og om man har et stillende overblik over sine arbejdsopgaver. I forhold til at vurdere kompetenceudvikling er der stillet spørgsmål om, hvorvidt ens kompetencer bruges på en god måde, om man er med de faglige udviklingsmuligheder, om man føler sig godt rustet til at løse sine opgaver, om man oplever man udvikler sig, om man lærer af hinanden på arbejdspladsen og om arbejdspladsen udvikler sig i forhold til skiftende behov. Resultaterne af trivselsundersøgelsen på disse 3 hovedområder for henholdsvis Børne- og Familiecenteret og Unge- og Familiecenteret ses her nedenfor. Resultaterne er sat op, så de kan sammenlignes med de resultater, der generelt er for medarbejdere på Social og Sundheds område, og for hele Roskilde Kommune. Arbejdsmiljø og samarbejde Kompetenceudvikling Arbejdsopgaver Børne- og Familiecentret 4,8 4,7 5,0 Unge- og Familiecentret 4,8 4,5 5,1 Social og Sundhed 4,9 4,8 5,1 Roskilde Kommune 4,9 4,8 5,1 Som det fremgår, er medarbejdernes hed med arbejdsmiljø og samarbejde, kompetenceudvikling og arbejdsopgaver er på niveau med resten af kommunen med en variation på 0,3 0,1 point under kommunens total.

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Statusbeskrivelse vedr. iværksatte støtteforanstaltninger for børn og unge med særlige behov, og deres familier.

Statusbeskrivelse vedr. iværksatte støtteforanstaltninger for børn og unge med særlige behov, og deres familier. Svendborg Kommune Familieafdelingen Statusbeskrivelse vedr. iværksatte støtteforanstaltninger for børn og unge med særlige behov, og deres familier. Der udfyldes en statusbeskrivelse - første gang - 3

Læs mere

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om MTU 2013. Notat: MTU 2013. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om MTU 2013 1 1. Baggrund Herningsholm Erhvervsskoles Medarbejderindflydelsesorgan (MIO) refererer i Aftale om Medarbejderindflydelsesorgan(MIO) 1 i 5, stk. 9 til at MIO skal fastlægge retningslinjer

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013

NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 Velfærd Familie og Børn Sagsnr. 197704 Brevid. 1680118 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk NOTAT: Evaluering af socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, maj 2013 29. maj 2013 Resume

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015

BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 2015 Resultater fra Brugerundersøgelse 2015 December 2015 BILAG til HOVEDRAPPORT 2015 0 Arbejdstilsynets Brugerundersøgelse 2015 Bilag til Hovedrapport CapaHouse ApS 8. Bilag 8.1 Datagrundlag 8.2 Spørgeskema

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er en meget afgørende del af det samlede projekt og vi sætter derfor meget stor pris på din besvarelse. Projekt 'Udsatte børn i dagtilbud' Din kommune er én ud af 10 kommuner, der indgår i et samarbejdsprojekt med KL om tidlig opsporing og inklusion af udsatte børn i dagtilbud. Denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

MUS - medarbejderudviklingssamtale

MUS - medarbejderudviklingssamtale MUS - medarbejderudviklingssamtale Navn, dato, år Forberedelse til medarbejderudviklingssamtalen MUS er et redskab til videreudvikling af medarbejderens kompetencer og værdi for arbejdspladsen. Samtalen

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge

Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Ledelsesinformation. 2. kvartal 217 Udviklingsplan: Kvalitet i arbejdet med udsatte børn og unge Velfærdsforvaltningen, juni 217. Indhold Baggrund og læsevejledning... 2 Baseline... 3 Bruttodriftsudgifter...

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Belægning, økonomi og hjemtagelser januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey,

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK?

HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? HVAD KAN MAN MED EN BØRNEPOLITIK? Seminar for Børn og Læring 4. Februar 2016 Lars Lennart Jensen Frank Croyd Ebsen, docent på institut for socialt arbejde ved professionshøjskolen Metropol (sagt i forbindelse

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere