ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr ÅRSRAPPORT 2014

2 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Årsregnskab 1. januar 31. december Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 31. december 9 Noter 11 Diverse opgørelser Lovkrævede nøgleoplysninger 16 Opgørelse af andelens værdi 18 Likviditetsoversigt 19 Opgørelse af skattepligtig indkomst 20 Forslag til næste års budget 21 1

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Nysprog Nyelandsvej / Sprogøvej Frederiksberg CVR-nr Hjemsted: Frederiksberg Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Per Jørgensen, formand Lars Therkildsen Leonie Kimmel Kasper Duurloo Casper Seidler Regnskabsfører Anette Olsen Revision Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K 2

4 BESTYRELSENS BERETNING Aktivitet Foreningens aktivitet består i at eje og drive boligforeningen. Det regnskabsmæssige resultat Årets resultat er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Beregning af andelskronen er sket på baggrund af reglerne i Lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber. Beregningen kan enten tage udgangspunkt i anskaffelsesprisen, handelsværdien som udlejningsejendom (valuarvurdering) eller kontant ejendomsværdi. I den udstrækning markedsrenter ændrer sig eller ejendommenes forhold i øvrigt ændres, kan ejendommenes værdi tilsvarende ændre sig. Endvidere kan en vurdering, foretaget af en anden valuar, eller revurdering af den offentlige ejendomsvurdering føre til en anden beregning af andelskronen. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter 31. december 2014 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling. 3

5 BESTYRELSENS PÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for Andelsboligforeningen Nysprog. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 18. februar 2015 Per Jørgensen Lars Therkildsen Leonie Kimmel formand Kasper Duurloo Casper Seidler Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den Dirigent: 4

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Nysprog Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Nysprog for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Vi har ikke revideret de anførte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven med visse tilpasninger, lov om andelsboligforeninger og foreningens vedtægter. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Andelsboligforeningen Nysprog har i overensstemmelse med god skik for andelsboligforeninger, som sammenligningstal, medtaget på sidste side i årsregnskabet, bestyrelsens forslag til resultatbudget for det kommende år. Resultatbudgettet har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om bestyrelsens beretning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsens beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. februar 2015 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bent Kofoed statsautoriseret revisor 5

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Herudover har foreningen valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens 77. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Indtægter Boligafgift og lejeindtægt er indregnet i resultatopgørelsen til den på generalforsamlingen fastsatte leje. Alle indtægter vedrørende regnskabsåret er medtaget. Øvrige indtægter er indregnet med fuld periodisering. Omkostninger Prioritetsrenter indregnes i resultatopgørelsen med de til regnskabsåret tilhørende beløb. Øvrige omkostninger består af ejendomsomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, renholdelsesomkostninger, lønomkostninger og administrationsomkostninger m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger. Skatter Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen som den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Ejendommen optages til markedspris, der afskrives ikke på bygninger. Som markedspris er anvendt seneste offentlige vurdering. Det bør bemærkes, at ejendommens bogførte værdi ikke nødvendigvis er lig med ejendommens handelsværdi. Handelsværdien vil kunne fastsættes ved en uvildig vurdering af ejendommen. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Øvrige materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag for akkumulerede afskrivninger, der afskrives således: Vaskemaskine 10 år Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Selskabsskat Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for eventuelt betalt acontoskatter. Der er ikke afsat udskudt skat på salg af udlejede lejligheder i henhold til det under eventualforpligtelser anførte. Gældsforpligtelser Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen. Prioritetsgæld måles til kursværdi. 7

9 RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER Note Boligafgift Erhvervslejemål Finansielle indtægter m.v Vaskeri INDTÆGTER I ALT Prioritetsrenter Ejendomsskat m.v Ejendomsomkostninger Administrationsomkostninger m.v Lønninger Vedligeholdelsesomkostninger Antenneregnskab ADSL, regnskab Større vedligeholdelsesarbejder Afskrivninger OMKOSTNINGER I ALT DRIFTSRESULTAT Afsat skat ÅRETS RESULTAT Resultatdisponering Årets afdrag på prioritetsgæld Overført resultat

10 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note Ejendommen matr.nr. 11 b, Frederiksberg (kontantværdi 1. oktober 2014 kr ) Vaskemaskine Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Restancer Varmeregnskab 2012/ Varmeregnskab 2013/ Varmeregnskab 2014/ Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

11 BALANCE PR. 31. DECEMBER PASSIVER Note Andelskapital Almindelig reservefond Overført resultat Hensættelser Kursregulering prioritetsgæld Opskrivningsfond EGENKAPITAL Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser Forudbetalt leje og deposita Varmeregnskab, uafsluttet Skyldige omkostninger Mellemregning salg af lejlighed Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14 10

12 NOTER Prioritetsrenter m.v. Nykredit, 4,4932% Nykredit, 4,0968% Låneomkostninger, omlægning af lån Ejendomsomkostninger Forsikringer ABF og grundejerforening Falck El Vandafgift Kloakservice m.v Indkøb til gården Trappevask Hovedrengøring Vinduespolering m.v Administration m.v. Kontorartikler, porto m.v Revisionshonorar Lovpligtig nøgletalsopgørelse, første år Vurderingshonorarer, lejligheder Bankgebyrer m.v Møder og generalforsamling m.v Diverse Småanskaffelser Varmeregnskabshonorar

13 NOTER Vedligeholdelse VVS-arbejde Malerarbejde Teknisk institut, vandskade rapport Arkitekt, vurderingsrapport på ejendom Tømrer- og snedkerarbejde Tømrer- og snedkerarbejde, udskiftning af vinduer Låseservice Låse port Rensning varmt vands beholder Diverse Antenneregnskab Betalt Yousee Indbetalt beboere ADSL-regnskab Betalt ADSL-forbindelse m.v Indbetalt beboere Større vedligeholdelsesarbejder Tømrer- og snedkerarbejde, udskiftning af kælderdøre Udskiftning af målere Udskiftning af 4 stk. dørtelefonanlæg

14 NOTER Finansielle indtægter m.v. Renter bank og giro Salgsgebyrer m.v Materielle anlægsaktiver Ejendommen matr.nr. 11 b, Frederiksberg Ejendomsværdi 1. januar Ejendomsværdi 31. december Grundværdi Vaskemaskine Saldo 1. januar Årets afskrivning Regnskabsmæssig værdi 31. december Likvide beholdninger Kassebeholdning Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Nykredit bank

15 NOTER Egenkapital Andelskapital Saldo pr. 31. december Almindelig reservefond Saldo pr. 1. januar Afdrag på prioritetsgæld Saldo pr. 31. december Overført resultat Saldo pr. 1. januar Årets resultat Kurstab ved omlægning af lån Hensættelse, vinduesudskiftning Saldo pr. 31. december Hensættelser Saldo pr. 1. januar Hensættelse, vinduesudskiftning Saldo pr. 31. december Kursregulering prioritetsgæld Saldo 1. januar Årets kursregulering Saldo pr. 31. december Opskrivningsfond ejendom Saldo pr. 1. januar Saldo pr. 31. december EGENKAPITAL

16 NOTER 12 Prioritetsgæld Årets afdrag Restgæld Kursværdi Renter Nykredit, 4,0968% 2041 (kontantlån) Nykredit, 4,4932% 2041 (kontantlån) Nykredit, 2,7032% 2042 (kontantlån) Nykredit, 2,7032% 2042 (kontantlån) Eventualposter Eventualaktiver og eventualforpligtelser Foreningen har stillet garanti for andelshaveres lån til køb af andel for oprindelig t.kr. 56. Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring til imødegåelse af eventuelle krav o.l. mod foreningen. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger, udover dem der fremgår af regnskabet. Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet lejlighed) til skattefri anvendelse (andelslejlighed). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt skattetilsvar, som ikke fremgår af årsregnskabets balance og derved ikke er indregnet i beregningen af andelenes værdi. 15

17 LOVKRÆVEDE NØGLEOPLYSNINGER Nøgletalsopgørelser m.v. i henhold til BEK nr af 16/ Fordeling boliger og areal Antal BBR areal m2 Andelsboliger Erhvervslejemål Fordelingstal benyttet ved opgørelse af andelsværdien: Fordelingstal benyttet ved opgørelse af boligafgiften: Det oprindelige indskud Oprindelig leje som udlejningsejendom med efterfølgende reguleringer. Foreningens stiftelsesår 1975 Ejendommens opførelsesår 1903 I henhold til vedtægterne hæfter andelshaverne alene med deres indskud for foreningens forpligtigelser, dog er der personlig og solidarisk hæftelse ved gæld der er sikret ved pantebrev eller håndpant i ejerpantebrev i foreningens ejendom, såfremt kreditor har taget forbehold herom. Foreningen bruger den offentlige vurdering af ejendommen til beregning af andelsværdien. Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip Gns. kr. pr. m kr kr. / m2 Generalforsamlingsbestemte reserver udgør kr. Gns. kr. pr. m2 99 kr. / m2 Reserver i procent af ejendomsværdi 0,59% Ifølge de oplysninger vi er i besiddelse af, har foreningen ikke modtaget offentlige tilskud, der skal tilbagebetales ved foreningens opløsning. Ifølge de oplysninger vi er i besiddelse af, er foreningens ejendom ikke pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009) Der er ikke tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom. 16

18 LOVKRÆVEDE NØGLEOPLYSNINGER gns. kr. pr. andels m2 pr. år Boligafgift Erhvervslejeindtægter 421 kr. / m2 62 kr. / m2 Årets overskud (før afdrag) i gns. kr. pr. andels-m2 (sidste 3 år) : Gns. kr. Hele kr. andels m Teknisk andelsværdi : Hele kr. gns. kr. pr. andels m2 Andelsværdi Gæld - omsætningsaktiver Vedligeholdelse, løbende samt genopretning og renovering sidste 3 regnskabsår: Gns. kr Hele kr. andels m2 Vedligeholdelse Genopretning og renovering Gns. kr Hele kr. andels m2 Vedligeholdelse Genopretning og renovering Gns. kr Hele kr. andels m2 Vedligeholdelse Genopretning og renovering Hele kr. Procent Ejendommens friværdi (ejendommen - gældsforpligtigelser) : ,33% Årets afdrag pr. andels m2 : Gns. kr. Hele kr. andels m

19 ANDELENS VÆRDI Beregning af andelens værdi i henhold til 5 stk. 2 c i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Egenkapital 31. december 2014 i henhold til regnskab Kursregulering prioritetsgæld Ejendommen: Kontant værdi 1. oktober 2013 (seneste offentlige vurdering) Bogført værdi 31. december Prioritetsgæld: Nominel restgæld 31. december Kursværdi restgæld 31. december REGULERET FORMUE PR. 31. DECEMBER Beregnet værdi pr. andelskrone , Bestyrelsen foreslår andelskronen sat til 830,00 Beregnet værdi pr. andelskrone 31. december ,66 Andelskrone pr. 31. december 2013, blev på generalforsamlingen fastsat til 830,00 18

20 LIKVIDITETSOVERSIGT PR. 31. DECEMBER 2014 Restancer Varmeregnskab 2012/13 0 Varmeregnskab 2013/ Varmeregnskab 2014/ Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Forudbetalt leje og deposita Skyldige omkostninger Mellemregning salg af lejlighed LIKVIDITETSOVERSKUD

21 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INDKOMST Samlede omkostninger ifølge regnskab Afskrivning, fjernvarme, 5% Finansielle indtægter m.v Vaskemønter m.v Fradragsberettigede nettoudgifter Lejeindtægter Andel i fællesudgifter fordelt efter leje: x / Skattemæssigt resultat før underskud tidligere år Fremførbart underskud 0 SKATTEMÆSSIGT RESULTAT Fjernvarme Installation Afskrivning, primo Afskrivning, 4% Saldo pr. 31. december

22 FORSLAG TIL BUDGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER Budget 2015 Boligafgift incl. altanbetaling Lejeindtægter Vaskeriindtægter Renteindtægter m.v INDTÆGTER Prioritetsrenter Ejendomsskat Vandafgift Forsikringer og kontingenter Renholdelse: Renholdelse Vedligeholdelse: Hensættelse, vinduesudskiftning Diverse uspecificeret vedligeholdelse Administration: Revisionshonorar Møde- og generalforsamlings udgifter Bank- og huslejegebyrer Varmeregnskabshonorar El Fiberby, indtægter Fiberby, udgifter Fiberby, etablering Lønninger Antennebidrag Antenneudgifter UDGIFTER DRIFTSRESULTAT Afdrag prioritetsgæld Afsat skat Afskrivning BUDGETTERET RESULTAT flp/gj 21

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere