Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012"

Transkript

1 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands Politi efter den 31. januar 2012 skal behandles efter den praksis, der er beskrevet i dette notat. Dette notat beskriver bevillingsnævnets praksis i forhold til behandlingen af ansøgninger om alkoholbevilling, nattilladelse, og godkendelse af bestyrer. inden for de forskellige områder kan anvendes i kombination med hinanden således, ansøger skal opfylde f.eks. kravet om erfaring og kravet om økonomi. Nærværende notat er ikke en facitliste for, hvornår der meddeles alkoholbevillinger, men en beskrivelse af de forskellige kriteriers indbyrdes vægtning. Den Sagsnr.: 11/7249 Dok.nr.: 7 Sagsbehandler: Jan Falk Direkte tlf.: Ansøgninger om alkoholbevilling og oplysningsgrundlag Sagers oplysningsgrundlag Ansøgers muligheder for at inddrage nye oplysninger efter politiets indstilling Grundlæggende principper for behandlingen Tidsmæssig udstrækning af bevillinger Gennemgang af nævnets praksis i forskellige situationer Generelle kriterier og deres vægtning Salg af alkohols andel af serveringsstedets omsætning Serveringsstedets omsætning Antages at virksomheden ikke drives på forsvarlig måde (Lovens 12, stk. 1, nr. 1) Ansøgers faglige kvalifikationer (Lovens 12, stk. 1, nr. 2) Ansøger er en fysisk person førstegangsansøgninger Ansøger er en fysisk person forlængelser Ansøger er et selskab førstegangsansøgninger Ansøger er et selskab forlængelser Ansøgers økonomiske forhold (Lovens 12, stk. 1, nr. 3) Ansøgers økonomiske forhold - førstegangsansøgninger Ansøgers økonomiske forhold - forlængelser Serveringsstedets indretning (Lovens 12, stk. 1, nr. 4) Serveringsstedets beliggenhed (Lovens 12, stk. 1, nr. 5) Serveringsstedets beliggenhed koncentration af serveringssteder (Lovens 12, stk. 1, nr. 6) Andre omstændigheder (Lovens 12, stk. 1, nr. 7)... 10

2 4. Godkendelse af bestyrere (lovens 15) Bortfald (Lovens 18) Bevillingshavers død Udløb af gyldighedstid uden fornyelse Bevillingen udnyttes ikke Manglende næringsbrev Bevillingshaver er under konkurs Vilkår efter 10, stk. 2, 3. pkt. ikke længere opfyldt Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne for alkoholbevilling Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne i 16, stk. 1, 4 el Lukketid/nattilladelser tilladelser tilladelser Serveringsstedets beliggenhed tilladelse med vilkår Diskoteker Dispensation fra vilkår i nattilladelser om forbud mod adgang for unge under 18 år Nattilladelser uden udskænkning af alkohol side 2 af 15

3 1. Ansøgninger om alkoholbevilling og oplysningsgrundlag Ansøgninger om alkoholbevillinger modtages fra politiet og kan kun behandles såfremt de er vedlagt en indstilling fra politiet Sagers oplysningsgrundlag Modtages der en ansøgning, der ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at sagen kan behandles, skriver administrationen til ansøger om efterspørger det manglende materiale. Har ansøger ikke sendt materialet senest 14 dage efter modtagelsen af opfordringen, træffes der afgørelse på det foreliggende grundlag og der meddeles afslag på ansøgningen Ansøgers muligheder for at inddrage nye oplysninger efter politiets indstilling Efter nævnets praksis kan ansøger inddrage nye oplysninger til støtte for sagen, helt frem til kommunen træffer afgørelse. Det er således ansøgers faktiske forhold på afgørelsestidspunktet, der vil danne grundlag for afgørelsen. I sagen 11/19230 accepterede nævnet, at ansøger inddrog nye oplysninger efter sagen havde været behandler af politiet. 2. Grundlæggende principper for behandlingen Det er bevillingsnævnets praksis, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges hindringer i vejen for private næringsdrivende Tidsmæssig udstrækning af bevillinger Udgangspunktet i restaurationslovens 10, stk. 2, 2. pkt. er, at alkoholbevillinger gives for en periode på otte år. Efter 3. pkt. kan tilladelsen dog efter omstændighederne tidsbegrænses eller meddeles med vilkår. For så vidt angår den tidsmæssige udstrækning af nattilladelser uden udskænkning af alkohol, se nedenfor under punkt 6.4. Tidsbegrænsning af en tilladelse er en undtagelse, der efter nævnets praksis (se oven for) skal anvendes så indskrænkende som muligt. Opfylder ansøger lovens betingelser, og er der i sagen ikke oplyst om forhold, der giver anledning til overvejelser i forhold til lovens 12, stk. 1, nr. 1-3, meddeles tilladelsen for en periode på otte år. I sager, hvor der er tvivl om, hvorvidt ansøger betingelserne i lovens 12, stk. 1, nr. 1-3, er hovedreglen, tidsbegrænsning anvendes som alternativ til afslag. Tidsbegrænsningens formål er derved at give ansøgeren en mulighed for at vise, at pågældende (person eller virksomhed) formår at drive serveringsstedet på betrykkende vis. side 3 af 15

4 Lovens 12, stk. 1, nr. 4-6 kan som hovedregel ikke føre til tidsbegrænsning af tilladelsen, men vil derimod føre til, at der meddeles afslag (se neden for under punkt 3). Har ansøger været meddelt tilladelse med tidsbegrænsning under henvisning til lovens 12, stk. 1, nr. 2 eller 3, er det nævnets praksis, at meddele en forlængelse (eller ny ansøgning, hvis den tidligere er udløbet) for den fulde periode på otte år. Se sagerne 10/10087, 10/11616, og 11/ Gennemgang af nævnets praksis i forskellige situationer Det er bevillingsnævnets praksis, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges hindringer i vejen for private næringsdrivende Generelle kriterier og deres vægtning Følgende generelle overvejelser kan anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en bevilling skal afslås, meddeles, eller meddeles med tidsbegrænsning (jf. lovens 12, jf. 10, stk. 2, 3. pkt.). Overvejelserne anvendes til at fastlægge, om der i den konkrete sag er samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, eller ordensmæssige hensyn (herefter samfundsmæssige hensyn), der giver anledning til at overveje om der skal gives afslag. To af de væsentligste elementer, der kan overvejes inden for begrebet samfundsmæssige hensyn er sandsynligheden for (og risikoen ved), at ansøger ikke afregner skatter og afgifter, samt sandsynligheden for, at ansøger fristes til hård udskænkning herunder udskænkning til mindreårige Salg af alkohols andel af serveringsstedets omsætning Hvis salg af alkohol alene udgør en helt ubetydelig andel af serveringsstedets omsætning, vil de samfundsmæssige hensyn alene skulle tillægges mindre vægt. Risikoen for hård udskænkning og risikoen ved hård udskænkning antages at være begrænset, såfremt salg af alkohol alene udgør en helt ubetydelig andel af serveringsstedets omsætning. Muligheden for, at ansøger ikke afregner skatter og afgifter for andre varegrupper end alkohol, skal ikke tillægges vægt i forhold til om ansøger kan meddeles alkoholbevilling. Udgør salg af alkohol derimod serveringsstedets primære indtægtskilde vil de samfundsmæssige hensyn skulle tillægges betydelig vægt. I sagen 10/10087 anså nævnet det for godtgjort, at langt hoveddelen af virksomhedens omsætning stammede fra andet end salg af alkohol, og at andelen side 4 af 15

5 af omsætning der faktisk stammede fra slag af alkohol var så beskeden, ansøger uanset selskabets spinkle økonomi blev meddelt tilladelse for otte år Serveringsstedets omsætning Har serveringsstedet en årlig omsætning på under kr finder de under punkt nævnte betragtninger tilsvarende anvendelse. Kriteriet forventes primært anvendt ved (men ikke begrænset til) ansøgninger fra sport klubber, foreninger eller tilsvarende, der ønsker at have mulighed for udskænkning af alkohol i begrænset omfang. I sagen 10/9080 blev der meddelt alkoholbevilling for otte år. Serveringsstedets forventede omsætning var på kr Antages at virksomheden ikke drives på forsvarlig måde (Lovens 12, stk. 1, nr. 1) Nævnet har ikke praksis på området Ansøgers faglige kvalifikationer (Lovens 12, stk. 1, nr. 2) Bestemmelsen forventes som hovedregel anvendt i forbindelse med førstegangsansøgninger eller i sager, hvor der i serveringssteder, der drives i selskabsform, sker betydelige ændringer i ejerkredsen Ansøger er en fysisk person førstegangsansøgninger Efter nævnets praksis tidsbegrænses tilladelser for en periode på to år, hvis ansøgeren ikke har erfaring eller alene har begrænset erfaring med ansvaret for driften af et serveringssted. Erfaringen skal være rettet mod ansvaret for driften, enten i form af ejerskab af serveringssteder eller ansættelser (og godkendelse) som bestyrer af et serveringssted med alkoholbevilling. I sag 11/1096 havde ansøger ingen erfaring tilladelse tidsbegrænset til to år. I sag 10/21481 havde ansøger ikke tidligere haft alkoholbevilling, men havde forpagtet et pizzeria i syv måneder tilladelse tidsbegrænset til to år. I sag 11/5698 havde ansøger ikke tidligere haft alkoholbevilling, men havde arbejdet som tjener i samlet 15 måneder tilladelse tidsbegrænset til to år. I sag 11/5712 havde ansøger tidligere haft alkoholbevilling i Københavns Kommune i lidt over ni måneder tilladelse tidsbegrænset til to år. Ansøger antages at opfylde betingelsen, hvis den pågældende har to års erfaring fra sammenlignelige serveringssteder. De to år fremkommer som en konsekvens af nævnets praksis vedrørende forlængelse under punkt 3.3.2, hvor ansøger, side 5 af 15

6 der tidligere er meddelt tidsbegrænset tilladelse for to år, meddeles tilladelse for otte år. Nævnet har ikke praksis på situationer, hvor der er meddelt tilladelse under henvisning til, at ansøger har netop to års erfaring. I sagen 10/1243 blev der meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning under henvisning til, at ansøger fire år forinden havde drevet samme serveringssted i 15 år Ansøger er en fysisk person forlængelser Bestemmelsen forventes anvendt i situationer, hvor ansøger søger om forlængelse af en tidligere meddelt alkoholbevilling. Det antages i den forbindelse, at ansøger i kraft af den tidligere tilladelse har opnået den nødvendige erfaring. I sag 10/11616 blev ansøger meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning. Samme ansøger havde i sag 07/9176 fået tilladelse for to år under henvisning til manglende erfaring. I sag 10/13685 blev ansøger meddelt tilladelse uden tidsbegrænsning. Samme ansøger havde i sag 08/9592 fået tilladelse for to år under henvisning til manglende erfaring Ansøger er et selskab førstegangsansøgninger Efter nævnets praksis tidsbegrænses tilladelser for en periode på to år, hvis ansøgeren ikke har erfaring eller alene har begrænset erfaring med ansvaret for driften af et serveringssted. Erfaringen skal være rettet mod ansvaret for driften. Selskabets erfaring kan enten være i form af medlemmer af ejerkredsens personlige erfaring eller ansatte bestyrere, der har erfaring med driften af et serveringssted med alkoholbevilling. Nyoprettede selskaber kan derved have erfaring i kraft af ledelsens eller personalets erfaring. I sag 09/2308 blev en tidsbegrænsning på et år begrundet i en kombination af forhold, herunder ansøgers erfaring og serveringsstedets spinkle økonomi. I sag 09/5487 havde hverken selskabet eller bestyreren erfaring tilladelse tidsbegrænset til to år. Ansøger antages at opfylde betingelsen, hvis den pågældende har to års erfaring fra sammenlignelige serveringssteder. De to år fremkommer som en konsekvens af nævnets praksis vedrørende forlængelse til selskaber under punkt 3.3.4, hvor ansøger, der tidligere er meddelt tidsbegrænset tilladelse for to år, meddeles tilladelse for otte år. side 6 af 15

7 Nævnet har ikke praksis på situationer, hvor der er meddelt tilladelse under henvisning til, at ansøger har haft netop to års erfaring. I sag 10/10055 blev tidsbegrænsning på fem år begrundet i andre forhold end ansøgers erfaring. Den ene ejer (der også var bestyrer) havde samlet syv års erfaring. Selskabet var nyoprettet og havde derfor ingen selvstændig erfaring. I sag 11/6551 Havde den ene ejer tidligere haft alkoholbevilling i fire år og den anden ejer havde haft alkoholbevilling i tre. Selskabet var nyoprettet og havde derfor ingen selvstændig erfaring Ansøger er et selskab forlængelser Bestemmelsen forventes anvendt i situationer, hvor ansøger søger om forlængelse af en tidligere meddelt alkoholbevilling. Det antages i den forbindelse, at ansøger i kraft af den tidligere tilladelse har opnået den nødvendige erfaring. Det er en forudsætning for at anvende praksis under dette punkt, at enten selskabets ledelse eller ansatte bestyrere i det væsentligste er de samme personer som ved førstegangsansøgningen. Nævnet har ikke eksplicit praksis på området Ansøgers økonomiske forhold (Lovens 12, stk. 1, nr. 3) Bestemmelsen forventes anvendt ved førstegangsansøgninger og i forlængelsessager, hvor serveringsstedets økonomiske forhold er væsentlig ændret (til de værre) f.eks. hvis serveringsstedet op til tidspunktet for forlængelsen drives med underskud. Nævnets praksis er, at der i videst mulig omfang ikke skal lægges hindringer i vejen for private virksomheder. Dette medfører i denne forbindelse, at bestemmelsen primært forventes anvendt i situationer, hvor det ud fra sagens oplysninger må anses for godtgjort, at samfundsmæssige hensyn taler for et afslag eller en tilladelse med vilkår. Adgangen til at meddele afslag eller tilladelse med vilkår herunder tidsbegrænset tilladelse skal efter nævnes praksis anvendes i begrænset omfang, se i øvrigt oven for under punkt 2 og punkt 3.1. Følgende tre elementer vil kunne tillægges vægt i forhold til vurderingen af ansøgers økonomiske forhold, a) personaleudgifter sammenholdt med forventet åbningstid, b) virksomhedens forventede profit margen og brutto avance og c) hvis det i øvrigt ikke kan anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ejers risiko. Elementerne kan anvendes alene eller i kombination. Ad a) personaleudgifter sammenholdt med forventet åbningstid Hvis det ud fra ansøgningen må lægges til grund, at virksomhedens personaleudgifter vil betyde, at bevillingshaver eller en bestyrer vil skulle have en ugentlig side 7 af 15

8 arbejdstid der væsentlig overstiger 50 timer, kan dette tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. Nævnet har ikke praksis på området. Ad b) virksomhedens forventede profit margen og brutto avance Forventes serveringsstedet drevet med underskud eller meget lav profit magen, og er der ikke i ansøgningen redegjort for, hvordan og hvornår virksomheden forventes at kunne drives på rentabel vis, kan dette tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. Tilsvarende kan en brutto avance på under 60 % for caféer og 70 % for restauranter tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. Der skal i sådanne sager lægges betydelig vægt på, om ansøger i ansøgningen har redegjort for den lave brutto avance. Se sag 10/10055 neden for under punkt Ad c) hvis det i øvrigt ikke kan anses for godtgjort, at virksomheden vil blive drevet for ejers risiko Bestemmelsen er en opsamlingsbestemmelse og kan anvendes i situationer, hvor der er usikkerhed omkring serveringsstedets økonomi, herunder særligt forholdet mellem likvid kapital og lån. Er serveringsstedet primært finansieret for lånte penge, herunder særligt ved private lån, kan dette tale for et afslag eller en tidsbegrænsning under henvisning til samfundsmæssige hensyn. Tilsvarende gælder i forhold finansiering i form af lån internt i ejerkredsen. Endelig kan der lægges vægt på, om der i de fremsendte akter er fremlagt dokumentation for, at finansieringen (likvid kapital og eventuelle lånte beløb) faktisk er tilgået virksomheden. Se sag 10/10055 neden for under punkt Elementerne skal anvendes i kombination med de grundlæggende elementer i punkt Ansøgers økonomiske forhold - førstegangsansøgninger Ansøgers økonomiske forhold vil i førstegangsansøgninger blive vurderet i forhold til ansøgers forretningsmæssige kvalifikationer (se oven for under punkt 3.3). side 8 af 15

9 En eventuel tidsbegrænsning skal stå i forhold til den forventede investering ansøger laver i serveringsstedet og til de oplysninger ansøger kommer med i forhold til forventningerne til fremtidig drift. I sager, hvor der både er usikkerhed omkring ansøgerens økonomiske forhold og hvor ansøger har under to års erfaring med ansvaret for driften af et serveringssted, vil ansøgningen efter nævnets praksis blive meddelt med tidsbegrænsning for en periode på to år. Nævnet har ikke eksplicit praksis, hvor der er lagt vægt på begge forhold. Overtager en ny bevillingshaver driften af et eksisterende serveringssted og svarer de i ansøgningen oplyste økonomiske oplysninger til de oplysninger, der blev lagt til grund i den tidligere tilladelse, vil ansøgningen primært blive vurderet på baggrund af ansøgerens erfaring (se oven for under punkt 3.3.1). I sagen 11/1096 overtog en ny ansøger driften af serveringsstedet på baggrund af oplysninger, der i det væsentligste svarede til de oplysninger den tidligere bevillingshaver havde oplyst et år tidligere. Den nye ansøger havde ingen erfaring med ansvaret for driften af et serveringssted. Den sidste type sager er sager, hvor ansøger har erfaring fra tidligere virksomheder men, hvor der ud fra oplysningerne om ansøgerens økonomiske forhold er grundlag for at betvivle, om ansøger i tilstrækkeligt omfang har godtgjort, for omstændighederne omkring serveringsstedets økonomiske forhold. I disse sager vil der efter nævnets praksis blive meddelt tilladelse med en tidsbegrænsning, der står i forhold til usikkerheden i økonomien overfor ansøgers investering. I sagen 10/10055 blev ansøgningen godkendt for en periode af 5 år. Bevillingsnævnet lagde, i forbindelse med den tidsmæssige begrænsning af tilladelsen, vægt på kombinationen af følgende tre forhold: 1. at profit margenen i det indsendte budget fremstod ganske lille, 2. at selskabets egenkapital ifølge det oplyste primært bestod i et lånedokument mellem selskabet og den ene ejer af selskabet, og 3. at der ikke i de fremsendte akter var fremlagt dokumentation for, at det lånte beløb faktisk er tilgået virksomheden Ansøgers økonomiske forhold - forlængelser Har ansøger været meddelt tilladelse med tidsbegrænsning under henvisning til lovens 12, stk. 1, nr. 3, er det nævnets praksis, at meddele en forlængelse for den fulde periode på otte år. side 9 af 15

10 Det antages som udgangspunkt, at ansøgere, der har formået at drive et serveringssted gennem en årrække (to år eller mere) også vil være i stand til at drive serveringsstedet i fremtiden. I sag 10/10087 var ansøger i 2009 (09/2309) meddelt alkoholbevilling for en periode på et år, ved ansøgning om ny alkoholbevilling i 2010 blev ansøger meddelt tilladelse for otte år. I sagen 10/11616 havde serveringsstedet et betydeligt underskud. Ansøger sandsynliggjorde i forbindelse med sagens behandling, at ansøger ville kunne drive serveringsstedet med underskud i hele bevillingsperioden tilladelse i otte år. I sagen 11/5695 havde serveringsstedet i regnskabsåret 2009 haft et ikke ubetydeligt driftsunderskud. Ansøger sandsynliggjorde i forbindelse med sagens behandling, at serveringsstedet i regnskabsåret 2010 igen ville få overskud tilladelse i otte år Serveringsstedets indretning (Lovens 12, stk. 1, nr. 4) Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. Bevillingsnævnet har ikke praksis på området Serveringsstedets beliggenhed (Lovens 12, stk. 1, nr. 5) Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. Bevillingsnævnet har ikke praksis på området Serveringsstedets beliggenhed koncentration af serveringssteder (Lovens 12, stk. 1, nr. 6) Bestemmelsen forventes som udgangspunkt alene anvendt i forbindelse med sager, hvor der ikke tidligere har været meddelt alkoholbevilling på adressen. Bevillingsnævnet har ikke praksis på området Andre omstændigheder (Lovens 12, stk. 1, nr. 7) Bestemmelsen forventes bl.a. anvendt i situationer, hvor ansøger tidligere har haft alkoholbevilling, og hvor det i forbindelse med en ansøgning og fornyelse konstateres, at der i bevillingsperioden har været gentagende anmeldelser til politiet eller klager i øvrigt over støj fra serveringsstedet. Det stilles store krav side 10 af 15

11 til både antal klager og til dokumentationen for klagerne, inden bestemmelsen anvendes til at afvise en forlængelse. Bevillingsnævnet har ikke praksis på området. 4. Godkendelse af bestyrere (lovens 15) Efter nævnets praksis godkendes bestyrere, hvis der ikke i forbindelsen med politiets sagsbehandling er fremkommet oplysninger, der giver grund til at antage af pågældende ikke kan lede serveringsstedet på forsvarlig måde. Godkendelse efter 15 meddeles for den resterende periode af den bagved liggende alkoholbevilling. I sagerne 10/10168 og 10/10169 blev godkendelserne tidsbegrænser således at de udløb samme dag som alkoholbevillingen. 5. Bortfald (Lovens 18) Alkoholbevillinger bortfalder når betingelserne for bortfald er tilstede. Bevillingen er bortfaldet fra den dato afgørelsen om bortfald er dateret Bevillingshavers død Dør bevillingshaver bortfalder tilladelsen med mindre afdødes ægtefælle ønsker at indtræde i tilladelsen, jf. lovens 18, stk. 3. Når en bevillingshaver er registreret som afgået ved døden i CPR, anmodes afdødes ægtefælle om inden for 14 dage at oplyse, om pågældende ønsker at indtræde i tilladelsen. Det der ikke modtaget bekræftende svar inden for fristen træffes der afgørelse om bortfald. I sagen 10/21609 besvarede afdødes ægtefælle ikke henvendelsen, hvorfor der blev truffet afgørelse om bortfald Udløb af gyldighedstid uden fornyelse En tilladelse bortfalder, hvis tilladelsen udløber uden ansøger forinden har indgivet ansøgning om forlængelse. Efter nævnets praksis skal tilladelsen være modtaget hos politiet ved arbejdstids ophør senest den dag, hvor tilladelsen udløber. I sagen 10/2099 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen. side 11 af 15

12 I sagen 10/2103 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen. I sagen 10/22063 var ansøgning om for fornyelse ikke modtaget hos politiet på dagen for udløb tilladelse bortfaldet med virkning for udløbsdatoen Bevillingen udnyttes ikke Tilladelsen bortfalder, hvis bevillingshaver stopper driften af serveringsstedet eller stopper udskænkningen af alkohol. Tilsvarende gælder, hvis serveringsstedet overdrages til en anden. I situationer, hvor der modtages en ny ansøgning fra en anden ansøger, end den oprindelige bevillingshaver, partshøres den oprindelige bevillingshaver om den nye ansøgning, hvorefter der træffes afgørelse om bortfald. Opfylder den nye ansøger betingelserne for alkoholbevilling vil der af hensyn til serveringssteders drift meddeles alkoholbevilling uden at afvente udfaldet af bortfaldssagen mod den tidligere bevillingshaver. Kan den tidligere bevilling ikke anses for bortfaldet, indledes en bortfaldssag mod den nye ansøger. I sagerne 10/1624 og 10/1243 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af tidligere tilladelse. I sagerne 11/5880 og 11/5698 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af tidligere tilladelse. I sagerne 11/5933 og 11/5712 blev der udstedt ny tilladelse inden bortfald af tidligere tilladelse Manglende næringsbrev Alkoholbevillingen bortfalder, hvis bevillingshaver ikke længere har næringsbrev. Nævnet har ikke praksis på området Bevillingshaver er under konkurs Registreres bevillingshaver i CVR som under konkurs, træffes der afgørelse om bortfald med virkning fra tidspunktet for registreringen. Er serveringsstedet drevet i virksomhedsform og er virksomheden opløst på det tidspunkt, hvor bortfaldssagen behandles træffes der med mindre konkrete forhold taler imod afgørelse i sag uden at bevillingshaver tilskrives herom. Det lægges i den forbindelse til grund, at en partshøring af et opløst selskab må anses for udsigtsløst. side 12 af 15

13 I sagen 10/6979 var selskabet opløst. I sagen 10/6987 var selskabet opløst. I sagen 10/19495 var selskabet opløst Vilkår efter 10, stk. 2, 3. pkt. ikke længere opfyldt Nævnet har ikke praksis på området Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne for alkoholbevilling Nævnet har ikke praksis på området Bevillingshaver opfylder ikke betingelserne i 16, stk. 1, 4 el. 5 Nævnet har ikke praksis på området. 6. Lukketid/nattilladelser Den almindelige lukketid er kl. 24:00 til 05:00. Lukketid betyder i denne forbindelse, at serveringsstedet skal holde lukket i lukketiden. Dispensation fra lukketiden betyder at serveringsstedet gives tilladelse til at holde åbent i lukketiden. Efter nævnets praksis opereres der som udgangspunkt med 02-tilladelser og med 05-tilladelser tilladelser 02-tilladelser meddeles som udgangspunkt til værtshuse, bodegaer, samt restauranter, caféer og selskabslokaler, og hvor det ud fra serveringsstedets beliggenhed forventes, at 02-tilladelse ikke vil medføre væsentlig gene for naboer. Serveringssteder der ligger i samme bygning som eller i umiddelbar nærhed af beboelse, meddeles som udgangspunkt alene 02-tilladelse. I sagen 09/12190 meddelte nævnet afslag på 05-tilladelse, men meddelte derimod 02-tilladelse. I sagen 09/17187 blev der meddelt afslag på 05-tilladelse under henvisning til de omkringboende naboer og den offentlige orden tilladelser 05-tilladelser meddeles til diskoteksdrift, samt restauranter, caféer og selskabslokaler, hvor det ud fra serveringsstedets beliggenhed forventes, at 05-tilladelse ikke vil medføre væsentlig gene for naboer. side 13 af 15

14 Serveringsstedets beliggenhed Hvis serveringsstedets ligger afsondret fra beboelse, og at det derfor må anses for sandsynligt, at en 05-tilldelse ikke vil medføre støjgener i nærmiljøet, vil der efter nævnets praksis kunne meddeles 05-tilladelse til restauranter, caféer og selskabslokaler. I sagen 10/10055 blev der, under henvisning til serveringsstedets beliggenhed, meddelt tilladelse til udvidet åbningstid (ansøger havde alene søgt om tilladelse til kl. 03:00). I sagen 11/8086 blev der under henvisning til serveringsstedets beliggenhed meddelt 05-tilladelse tilladelse med vilkår Ligger serveringsstedet i en selvstændig bygning og er det muligt at tage hensyn til naboer ved at stille vilkår om at vinduer og døre skal holdes lukket, kan der efter nævnets praksis meddeles 05-tilladelse til serveringssteder, der ellers er opfattet af punkt 6.1. I sagen 10/11616 blev der givet tilladelse til, at åbningstiden udvides således, at åbningstiden forlænges til kl. 05:00. Tilladelsen blev givet på vilkår af, at der ikke må foregå udendørs servering efter kl. 02:00, ligesom døre og vinduer i serveringsstedet skal holdes lukket efter kl. 02: Diskoteker Tilladelser til udvidet åbningstid til diskoteker gives med vilkår om: 1. At der i åbningstiden altid er en godkendt bestyrer fysisk tilstede i restaurationslokalerne 2. At der i åbningstiden foretages TV-/optagelse /overvågning af alle virksomhedens ind- og udgange og at optagelserne opbevares i minimum 2 weekender bagud og i uredigeret form udleveres til politiet efter anmodning 3. At der i åbningstiden altid benyttes dørmænd autoriseret efter Lov om Restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling 15a, stk. 1 til sortering og kontrol af publikum 4. At der på stedet foretages tydelig skiltning med, at narkotika ikke tolereres og at enhver besiddelse af narkotika anmeldes til politiet 5. At stedet holdes lukket mellem kl At der fra kl ikke opholder sig unge under 18 år i virksomheden. I sagen 09/14550 meddelte nævnte 05-tilladelse til diskoteksdrift. Tilladelsen blev givet med ovennævnte vilkår. side 14 af 15

15 6.3. Dispensation fra vilkår i nattilladelser om forbud mod adgang for unge under 18 år Efter nævnets praksis meddeles 05-tilladelser bl.a. med vilkår om, at der efter kl. 24 ikke må opholde sig unge under 18 år i virksomheden. Efter nævnets praksis, kan der, til enkeltstående arrangementer, efter ansøgning, meddeles dispensation fra vilkåret om adgang for unge under 18 år til virksomheden. Dispensationer gives under vilkår af, at politiet samtykker til tilladelsen, og at der ikke udskænkes alkohol til det pågældende arrangement. Nævnet ønsker med vilkåret om forbud mod udskænkning af alkohol at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Ansvarlig udskænkning. I sagen 10/10163 gav nævnet tilladelse til, at unge under 18 fik adgang til serveringsstedet, på betingelse at, at der ikke blev udskænket alkohol den pågældende aften Nattilladelser uden udskænkning af alkohol Efter restaurationslovens 28 gælder reglerne om lukketid for alle virksomheder, hvorfra der sker salg af mad og drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Virksomheder, der sælger mad og drikke skal derfor have nattilladelse uanset om der udskænkes alkohol. Efter nævnets praksis meddeles der tilladelse til udvidet åbningstid til virksomheder, der ikke udskænker alkohol, på følgende vilkår: 1. at ansøger umiddelbart efter lukketid skal sørge for, at der ikke området omkring ansøgers virksomhed, ligger affald og madrester, der stammer fra ansøgers virksomhed, 2. at ansøger for egen regning sørge for, at der er et tilstrækkeligt antal skraldespande i området omkring ansøgers forretning. 3. at nattilladelsen ikke i øvrigt giver gener for de omkringboende, herunder i form af støj. Efter nævnets praksis meddeles nattilladelser uden alkoholbevilling tidsubegrænset, under forudsætning af, at de meddeles med ovennævnte vilkår. I sag 11/7249 blev der søgt 05-tilladelse med henblik på at kunne betjene kunderne fra det nærliggende diskotek. Tilladelsen blev givet med ovennævnte vilkår og uden tidsbegrænsning. side 15 af 15

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 6. juli 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 9:30-9:45 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således:

Den 24. september 1997 ansøgte K Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om optagelse i Ejendomsmæglerregistret således: Kendelse af 14. april 1998. 97-199.692. Ikke optaget i Ejendomsmæglerregistret. Ansøgning indkommet for sent. Lov om omsætning af fast ejendom 37 og 25. (Merete Cordes, Christen Sørensen og Niels Larsen)

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen BEK nr 1516 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. december 2016 (J.nr. 2016-3274). Afgift som følge af

Læs mere

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå

Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Notat Vedrørende: Notat vedrørende indkomne bemærkninger til nabohøring om etablering af bodega på Søvej 1C i Langå Sagsnavn: Ansøgning om etablering af bodega på Søvej 1C, 8870 Langå Sagsnummer: 01.02.03-P16-4-13

Læs mere

Beboerværtshuset "Den Våde Høne"

Beboerværtshuset Den Våde Høne Beboerværtshuset "Den Våde Høne" ***** HISTORISKE VEDTÆGTER ***** Kapitel 1 - Generelt 1 Beboerforeningen Morbærhaven etablerer i nærcenter 1 beboerværtshuset Den Våde Høne. Formålet med Den Våde Høne

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere