Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune"

Transkript

1 Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY

2 Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn g adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dat g tidspunkt fr tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetder... 3 Lvgrundlag, rammer g fkuspunkter... 4 Scial- g sundhedsudvalgets handleplan Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Anbefalinger Samlet vurdering... 9 Fysiske rammer... 9 Nødkald Tilfredshed med ydelser Aktiviteter/ frivillige Dialg g medinddragelse Magtanvendelse Tilbudsprtalen Påbud g anbefalinger Aktiviteter g frivillige på Bbjergcentret

3 BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering Navn g adresse Bbjergcentret, Stadinvej 3, 4550 Asnæs Ledelse Centerleder Pernille Sandgaard Hansen Målgruppe Brger har behv fr mfattende hjælp g pleje døgnet rundt. Bligens specielle indretning kan i væsentlig grad lette dagligdagen fr ansøger. Brger kan ikke klare sig i en almindelig ældreblig eller Centernær ældreblig. Brger er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved at udføre egenmsrg. Brger har et særligt strt behv fr fysisk g psykisk tryghed. Dat g tidspunkt fr tilsynet Anvendte tilsynsmetder Den 21. august 2013 Der er gennemført interview med plejecenterleder. Efterfølgende er 3 medarbejdere interviewet i et fælles interview. Ved Tilsynets færden i huset er beberne bserveret i frhld til tilfredshed med plejecentrets levering af ydelser. Ved rundvisningen er 3 bebere udspurgt i frhld til tilfredshed med ydelser. 3 af Tilsynet tilfældigt valgte pårørende til bebere, der ikke kan verskue beslutninger m egne frhld, er efterfølgende blevet telefnisk interviewet. Derudver er der fretaget bservatiner i frhld til trivsel g levering af ydelser inden fr pleje, msrg, aktivitet g frplejning. Der er bserveret i frhld til sciale aktiviteter, kmmunikatin g fysiske rammer. Frmålet var at knstatere en verensstemmelse mellem de aftalte ydelser g de faktiske bserverede frhld. Ligeledes er det bserveret, m trivsel g aktivitet er i fkus hs beberne I frhld til 5 bebere er dkumentatin gennemgået med fkus på krav fra lve g rammer. 3

4 Lvgrundlag, rammer g fkuspunkter LBK 810 af 2012 Servicelven 83, Den stedlige kmmune, jf. 148 a, har pligt til at føre tilsyn med, at de kmmunale pgaver efter 83 g 86 løses i verensstemmelse med de afgørelser, kmmunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser g i henhld til kmmunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf Magtanvendelse Vksne Frmålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse g andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det abslut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte msrg, pleje g scialpædaggisk bistand. Stk. 2. Frud fr enhver frm fr magtanvendelse g andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal kmmunen fretage, hvad der er muligt fr at pnå persnens frivillige medvirken til en nødvendig franstaltning. Stk. 3. Anvendelse af magt skal stå i rimeligt frhld til det, der søges pnået. Er mindre indgribende franstaltninger tilstrækkelige, skal disse anvendes. Stk. 4. Magtanvendelse skal udøves så skånsmt g krtvarigt sm muligt g med størst mulig hensyntagen til den pågældende g andre tilstedeværende, således at der ikke frvldes unødig krænkelse eller ulempe. Stk. 5. Indgreb efter 126 kan udføres af ansatte i tilbud, der drives af reginen eller af de private leverandører, der efter kmmunal visitatin yder service ver fr den pågældende, jf. 124 a. Det påhviler kmmunalbestyrelsen at vejlede private leverandører af service m betingelserne fr at fretage indgreb i medfør af 126, herunder m kravet m indberetning, jf I tilbud etableret af reginsrådet påhviler vejledningsfrpligtelsen efter 2. pkt. reginsrådet. Bekendtgørelse af lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde BEK 930 af Kmmunalbestyrelsen har ansvaret fr g beslutter, hvrdan kmmunen skal planlægge g udføre sin virksmhed på det sciale g sundhedsmæssige mråde efter den sciale lvgivning. 16. Kmmunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvrdan de kmmunale pgaver løses, jf. 15. Tilsynet mfatter både indhldet af tilbuddene, g den måde pgaverne udføres på. Anden gældende lvgivning, sm ingen andre myndigheder fører tilsyn med. Scial- g sundhedsudvalgets handleplan 2013 Dkumentatin Der arbejdes kntinuerligt på at frbedre dkumentatinen på centrene. Alle plejecentre har fået nye g flere PCére. Persnalet undervises stadig løbende i de krav der stilles til dkumentatin. Sygdm g handicap Ved sygdm g handicap følges i fremtiden en fastlagt 4

5 prcedure i beskrivelse /dkumentatin af dette. Rehabiliteringsindsatsen Rehabiliteringsindsatsen er tidligere udført sm en naturlig del af det daglige arbejde i frbindelse med den hjælp, brgeren fik. Dette gøres mere målrettet i fremtiden både i frm af vejledning til persnalet g sm dkumentatin af indsatsen verfr den enkelte brger. Samtykke Der vil i fremtiden blive indhentet samtykke ved første samtale med beberen efter indflytningen. Hvis brgeren ikke ønsker at inddrage andre i deres behandling skal dette dkumenteres. Scialpædaggiske handleplaner 25 medarbejdere er nu uddannet demensknsulenter g dermed plært i udførelse af scialpædaggiske handleplaner g indberetning af magtanvendelser. Plejecentrene vil bestræbe sig på at minimere magtanvendelse. Magtanvendelse dkumenteres i jurnalen g alle relevante indberetninger udføres af centersygeplejersken. Beber øknmi Fagcentret udarbejder retningslinjer fr håndtering af g pbevaring af værdier tilhørende andre, sm i fremtiden vil ligge sm et bilag i kmmunens regnskabsregulativ. Dette frventes gdkendt i fråret 2013, g vil blive brugt på alle institutiner i Odsherred. Disse retningslinjer fr håndtering af g pbevaring af værdier vil være en vejledning til pårørende g beber m ansvar g dkumentatin i frbindelse med tager sig af hvad g hvrnår. Opfølgning på sidste års tilsyn Anbefalinger 2012 Tilsynet vil i lighed med sidste år anbefale, at der arbejdes på en fælles kvalitetsstandard fr frplejningsmdel, der indehlder beskrivelser af diverse valgmuligheder, til- g frameldinger, priser g ønsker til en særlig indsats f.eks. ved måltidets afvikling. Tilsynet har fået fremvist pjecen Madservice til plejecentre i Odsherred Kmmune Pjecen fremtræder sm en gd beberinfrmatin. Bbjergcentret angiver at have fast praksis fr pfølgning på bebernes ernæringsprblematikker. Denne praksis ses gså delvist i de gennemgåede jurnaler, men der savnes en mere systematisk dkumenteret pfølgning Tilsynet anbefaler, at plejecentrets praksis fr ernæringspfølgning bliver beskrevet g gjrt synlig fr alle parter evt. gennem indarbejdning i 5

6 venstående pjece g tilsynet anbefaler desuden at denne systematik gøres synlig g pdateret i beberens jurnal Det er tilsynets pfattelse, at der ligeledes er behv fr frtsatte interne vervejelser i frhld til måltidernes afhldelse. Det angives, at serveringen af alle 3 hvedmåltider sker med individuelle daglige valgmuligheder fr beberen, hvilket gså blev bserveret ved tilsynet. Middags- g aftenmåltidet afvikles sm buffet med tilstræbte valgmuligheder. Det er tilsynets pfattelse, at denne frm fr servering umiddelbart kan sikre vedligehldelse af beberne sciale kmpetencer i frbindelse med måltidet. Men der eksisterer ikke klare frventninger til persnalets rlle i frbindelse med måltidet, g der er ikke særlige retningslinjer fr f.eks. afvikling af måltider på mærkedage. Tilsynet anbefaler, at plejecentret afklarer frventninger til afvikling af måltider sm frsøger at sikre bebere mulighed fr vedligehldelse af kmpetencer ved måltider. Det anbefales at fremsendelse af individuel visitatin med klagevejledning fremsendes til alle bebere, evt. i frbindelse med flytning til nyt center. Tilsynet fik fremvist eksempel på at dette sker, men det angives at det ikke freligger ved alle. Derfr gentages sidste års anbefaling. Ligeledes udtrykkes usikkerhed ver fr m klagevejledningen verhlder interne aftaler g gældende lve. Dette bør afklares internt, således at beberne sikres retssikkerhed Tilsynet vil anbefale at brede fkus fr den lvpligtige indberetning af utilsigtede helbredsmæssige hændelser ud, således, at de f.eks. gså dækker samarbejde med læger, fysiterapeuter g sygehuse, specielt i frhld til verhldelse af Sundhedsaftalerne Det er tilsynets vurdering, at der nu arbejdes mere målrettet med pfølgningen på Indberetninger. Centersygeplejersken er blevet prettet sm lkal sagsbehandler af stedets egen indberetninger. Dette sikrer fremadrettet frbedrede muligheder fr lkalt at følge systematisk p på egen fejl. Tilsynet anbefaler en pstramning i verhldelse af krav til dkumentatin af behv fr vedligehldelse af færdigheder, samt sm knsekvens af dette en mere målrettet indsats I frhld til dette frnemmes gennem dkumentatinen en frbedret indsats. Det er gså med baggrund i de afviklede interviews frnemmelsen at disse udfrdringer løbende drøftes. Endelig ses det i ngen grad indbygget i de gennemgåede beberes døgnrytme, sm er kntaktpersnens daglige arbejdsredskab. Dette sidste vurderes til at kunne yderligere frbedres. Alle de interviewede bebere angav, at der følges relevant p på dette. Derfr anbefales det at rengøringsplaner gennemgås g efter behv pdateres til dagens krav. Ikke aktuelt ved tilsynet i

7 Det anbefales, at medarbejdernes kendskab til regler m magtanvendelse pdateres, g der eventuelt strammes p m indberetninger af magtanvendelse. Det er tydeligt, at dette har været drøftet i centret g at bevidstheden m lvgivningen er frbedret. Ud fra interview af medarbejdere vurderer tilsynet dg, at der vil være behv fr et løbende fkus på dette. Det er tydeligt, at der ansvarligt udarbejdes scialpædaggiske handleplaner, når der har pågået magtanvendelse. Disse handleplaner understøttes angiveligt af de centrale demensknsulenter. Ud fra tilsynets nuværende viden m, at centret rådet ver 3 demenskrdinatrer, anbefales det at gså det frebyggende arbejde i frhld til magtanvendelser, sm lven freskriver, udarbejdes g indarbejdes i praksis. Efter interviews af centersygeplejerske g medarbejdere ser tilsynet et behv fr skriftlige afklaringer i frhld til ansvar g pgaver i frhld til kntaktpersnrllen. Derfr anbefales dette fulgt p. Der pleves klare pgavefrdelinger af alle parter, men centret pfrdres alligevel til at beskrive klare ansvars- g pgavefrdelinger. Vi vil anbefale praksis i frhld til pdatering af Tilbudsprtalen drøftes i mrådets ledergruppe. Bbjergcentret er d.d. ikke registreret på Tilbudsprtalen. Bbjergcentret er stadig regisreret sm Asnæshvile g gl. adresse. Derfr gøres sidste års anbefaling til et påbud, der skal være bragt i rden inden næste tilsyn Der pfrdres til pmærksm hed på følgende, at metder skal være angivet, f.eks.: Kst Aktivitet g at taksten skal være angivet Embedslægens anbefalinger Embedslægens rapprt fr 2012 vurderer centret så velfungerende, at der ikke vil blive fretaget tilsyn i Embedslægen efterspørger i 2012 dg pstramninger på nedenstående mråder. I begge tilfælde, hvr der i et ud af 3 tilfælde var mangler.: at der freligger en aktuel beskrivelse af beberens sygdmme g handicap Ved tilsynets pfølgning på dette, fandt vi dette pfyldt i 5 ud af 5 tilfælde. at det fremgår af dkumentatinen, hvem der varetager bebernes helbredsmæssige interesser 7

8 Ved tilsynets pfølgning på dette, fandt vi dette pfyldt i 5 ud af 5 tilfælde Opfølgning på Scial- g sundhedsudvalgets handleplan Dkumentatin Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med dkumentatin, g at det frtsat har ledelsens fkus. Sm det fremgår af venstående vurderer begge tilsyn, at der frtsat er udfrdringer Sygdm g handicap Sm angivet under pfølgning på Embedslæge rapprten er det tydeligt at dette er i fkus ved centre. Tilsynet vurderer dg, at det er vigtigt at prethlde dette fkus g især styrke indsatsen fr at frskellige indsatser følges p g pdateres. Rehabiliteringsindsatsen Opfølgning på dette er beskrevet tidligere Samtykke Der bliver indhentet samtykke ved første samtale med beberen efter indflytningen. Hvis brgeren ikke ønsker at inddrage andre i deres behandling bliver dette dkumenteret. Man skal dg være pmærksm på at lvgivningen frdrer dkumentatin af f.eks. infrmeret samtykke g samtykke til videregivelse af persnfølsmme plysninger fra gang til gang. Dette fremgår ikke tydeligt verhldt i de gennemgåede jurnaler Derfr anbefales det, at der generelt arbejdes videre med at både lvpligtig g generel inddragelse af beberen bliver mere synlig i den daglige dkumentatin Scialpædaggiske handleplaner Se venfr. Beber øknmi Der beskrives en gd g sber håndtering af bebermidler. Ledelsesmæssigt tilstræbes det at der generelt ikke håndteres penge fr beberen, g alle parter udtrykker tilfredshed med indsatsen ved tilsynet interviews. Der er værdibks i alle bliger, hvr beberen g i sjældne tilfælde lederen har adgang. Centret støttet pt kun p ved øknmien ved 5 bebere med central pbevaring 8

9 Det internt fremsendte regnskabsregulativ er dg ikke indarbejdet i centrets praksis. Tilsynet råder desuden til at lade sig inspirere af nyligt udsendt pjece fra Scialstyrelsen. Tilsynet anbefaler, at der i relatin til det udsendte regnskabsregulativ udarbejdes instrukser fr håndtering af bebermidler g at sikre at disse indarbejdes i praksis. Samlet vurdering Fysiske rammer Bbjergcentret fremtræder nyt g indbydende ved tilsynets besigtigelse. Bligerne består af 2 rum g er rummelige g arbejdsmiljøvenlige i frhld til pladskrav ved frflytninger Der er indbygget skinner til lftlifte i alle bliger, hvilket gør bligen fremtidssikret i frhld til frflytningsbehv. Bligerne er placeret i 4 arme, med henhldsvis 8,10,8 g 10 bliger i hver arm - altså i alt 36 bliger. Der er ikke indrettet fælleslkaler i den enkelte arm, men centret råder ver 3 større fællesrum, herunder mdtagekøkken, sm alle fremtræder lyse g venlige. Udendørs: I centrets midte er der begyndelsen til en dejlig lukket sansehave. Omkring centret ser det gså ud til at der bliver et gdt fællesareal med fkus på sanseplevelser. Der er dg ikke her planer m indhegning. Tilsynets vurdering i frhld til målgruppen: der vurderes en str andel af bebere med frskellige symptmer på demens. Brgere med demens prfiterer af afgrænsede fysiske rammer g verskuelighed. I frhld til dette kunne det have været ønskeligt med 4 lkale mindre phldslkaler. Når dette nu ikke frefindes vil det i frhld til denne gruppe være ønskeligt, at der frtsat arbejdes på at kunne fretage midlertidige rumpdelinger i de stre rum, hvilket tilsynet gså plever, at der er fkus på. Der er sm nævnt en dejlig lukket sansehave midt i bebyggelsen, hvilket vurderes sm et klart aktiv. Hvis der skal skabes yderligere tryghed fr beberen med demens anbefales det at verveje indhegning af de udendørsarealer, der ligger uden m centerbebyggelsen. Dette vil ikke alene kunne skabe yderligere tryghed g mulighed fr frisk luft fr beberen, men vil gså kunne reducere behv fr persnalemæssigt psyn. Dørfrhld: Hvedindgangen er låst i de mørke timer ude fra sm en kriminalitetsfrebyggende franstaltning, hvilket vurderes relevant. Indefra sm tryghed-skabende franstaltning fr f.eks. desrienterede bebere. Døren kan her åbnes via at trække i en pind fra lft. Tilsynet vurderer, at ikke alle bebere vil kunne betjene denne. Fr at kunne leve p til reglerne i magtanvendelseslvgivningen i frhld 9

10 til desrienterede bebere anbefales det, at der udarbejdes fælles retningslinjer fr aften g natpersnale, der præciserer frventninger til scialpædaggiske handleplaner, til anvendelse af pædaggik g til begrænsninger i dette fr at sikre beberens retssikkerhed. Nødkald Alle bebere på plejecentret bliver hvis de pfylder kriterierne fr nødkald visiteret til dette. sitering. Levering af ydelser Tilsynet har gennemgået indhldet i en brgermappe med plejecenterleder. Brgermappen fremtræder verskuelig g relevant med et indhld, der svarer til Embedslægens anbefalinger. Brgermappen er sm nævnt pbevaret utilgængelig fr uvedkmmende. Der kan kun findes referat af indflytningssamtaler i den elektrniske jurnal i én af 5 gennemgåede jurnaler. Centersygeplejerske angiver at kun den nyeste håndfuld bebere er tilbudt denne samtale, sm det er planer at alle nye bebere tilbydes. Tilsynet anbefaler, at praksis med tilbud m indflytningssamtaler eller pfølgningssamtaler iværksættes knsekvent inden næste tilsyn. Tilsynet freslår desuden, at anvendelse af brgermappe i stigende grad anvendes sm et dialgredskab mellem enheden, beberen g evt. den nærmeste pårørende, sm juridisk må repræsentere beberen. Det skal frtsat i frhld til beskyttelse af persnfølsmme plysninger sikres, at brgermappe kun er tilgængelig fr nævnte gruppe, med mindre beberen selv ønsker at andre har indsigt. Det er Tilsynets vurdering, at der i Plejecentret er bevidsthed m kravet m en enstrenget dkumentatin. Bebere med særlige behv Grundet specielle mstændigheder har Bbjergcentret endnu ikke kunnet prfitere af den fltte uddannelsesaktivitet, der har været i frhld til uddannelse af demenskrdinatrer. Sm nævnt pleves en stigende pmærksmhed på bebere med demens. Sm gså nævnt tilbagestår, at se effekten af den fltte uddannelsesindsats gennem frebyggende indsats i frhld til frebyggelse af magtanvendelse gennem beskrivelser af frventet pædaggik i scialpædaggiske handleplaner. Tilfredshed med ydelser Generelt er der str tilfredshed med plejecentret fra de interviewede 3 pårørende. Der pleves af alle værdighed g tryghed. De 2 ud af 3 pårørende bekræfter at have været til indflytningssamtale. Alle føler sig gdt mdtaget g infrmeret.. Det er gennem bservatin af beberne tilsynets vurdering, at der er generel trivsel på centeret. Kun rengøringsfrekvensen g håndtering af vaske tøj beskrives af 2 af 10

11 de pårørende sm så dårligt, at de selv har måttet vertage pgaven. Tilsynet plever rengøringsstandarden ved besøget sm værende tilfredsstillende. Maden beskrives sm gd Aktiviteter/ frivillige Ud fra sidste års tilsyn ved plejecentre i Odsherred har tilsynet det klare indtryk, at lige netp på mrådet aktiviteter g frivillige ses en frbilledlig indsats. Vi har ved dette års tilsyn spurgt ind fr at få bekræftet dette hs alle de interviewede, g har vurderet at denne indsats kan frtjene en særlig plads. Derfr er der efter rapprten indsat et særligt bilag, der vedrører dette. Interviews bekræfter en gd g individuel målrettet aktivering af de enkelte bebere. Der beskrives en gd gensidig dialg mellem aktivitetsmedarbejder g det øvrige persnale. Dette understøttes af at begge parter dkumenterer i samme system. Dialg g medinddragelse Tilsynet plever en gd tne under besøget, hvilket medarbejdere, bebere g de pårørende gså tilkendegiver. I frhld til efterlevelse af frpligtelser i frhld til inddragelse ved videregivelse af persnfølsmme plysninger er tilbagemeldingen fra de interviewede, at dette altid sker, men tilsynet savner, sm tidligere beskrevet dette dkumenteret i jurnalen. Der er etableret pårørenderåd, med deltagelse fra ældrerådet. Medarbejdere g medarbejderudvikling Tilsynet har interviewet 3 medarbejdere g centersygeplejerske i frbindelse med besøget.. Medarbejderne pfatter sig sm tilstrækkeligt kmpetente, men kunne sm andre steder gdt tænke sig bedre værktøjer til at understøtte bebere med psykiske lidelser g kursus i førstehjælp Afhldelse af medarbejderudviklingssamtaler sker én gang årligt. Der pleves en passende persnalesammensætning mellem scial- g sundhedsassistenter g Scial- g sundhedshjælpere. Sygefraværet (ca. 4 %)er ligesm persnale flwet meget lavt, hvilket indikerer en gd arbejdsplads. Der er frskellige tiltag fr at kmpetenceudvikle medarbejdergruppen: Individuel pfølgning g plæring i frhld til alles evne til at dkumentere indsatsen I 2 mgange bliver alt persnalet intrduceret fr EDEN metden, der har fkus på at skabe et hjem fr beberne. Aften- g natmedarbejderne mødes g pdaterer g drøfter de individuelle indsatser fr beberne I dagfladen evalueres bebernes ydelser ad hc. Centersygeplejerske frestår temaundervisning ca. 4 gange årligt. Centret indgår i rtatinsprjekt med efteruddannelse af scialg sundhedshjælpere (3 måneders frløb). Driftmæssigt arbejdes der løbende med at alle ser alle husets pgaver sm et fælles ansvar-bekræftes af medarbejderne. 11

12 Der arbejdes målrettet på at skærpe bevidstheden m vedligehldelse af beberes færdigheder / rehabilitering Den faglige indsats vedrørende inkntinens understøttes af kmmunens inkntinenssygeplejerske. Fælles arbejdsmiljøprjekt Vækst g værdi Tilsynet har fået frevist stedets instrukser g vejledninger. Medarbejderne plever dem dækkende g ved hvr de frefindes. Retssikkerhed, inddragelse g dialg Alle bebere har egen kntaktpersn, sm lven freskriver. Det freslås at nedskrive frventninger i frhld til denne rlle. Det er tilsynsenhedens pfattelse / indtryk, at der generelt i dagligdagen sker en tilfredsstillende g gd inddragelse af bebere g pårørende, g at dette sker i en respektfuld tne. Sm tidligere nævnt bør der ske en pstramning i frhld til dkumentatin af dette. Håndtering af beberøknmi er tidligere beskrevet. Magtanvendelse Der indberettes relevant magtanvendelse i samarbejde med kmmunens demensknsulenter g de lkale demenskrdinatrer, sm støtter p m pfølgningen. De indberetninger, der er sket er alle i relatin til Servicelvens 126 m fasthldelse fr at frebygge persnskade. Der er ikke pt. etableret besøgsrestriktiner g der frekmmer ikke brug af bløde seler Der pleves gd bevidsthed m administrative frpligtelser ved magtanvendelse g dkumentatin af dette. Der anvendes ikke bløde stfseler. Tilbudsprtalen Se venfr side 7. Anbefalinger Tilsynet anbefaler, at plejecentrets praksis fr ernæringspfølgning bliver beskrevet g gjrt synlig fr alle parter evt. gennem indarbejdning i venstående pjece g tilsynet anbefaler desuden at denne systematik gøres synlig g pdateret i beberens jurnal Tilsynet anbefaler, at plejecentret afklarer frventninger til afvikling af måltider, sm frsøger at sikre bebere mulighed fr vedligehldelse af kmpetencer ved måltider. Det anbefales at fremsendelse af individuel visitatin med klagevejledning fremsendes til alle bebere, evt. i frbindelse med flytning til nyt center. Ud fra tilsynets nuværende viden m, at centret rådet ver 3 demenskrdinatrer, anbefales det at gså det frebyggende arbejde i frhld til magtanvendelser, sm lven freskriver 12

13 udarbejdes g indarbejdes i praksis. Det anbefales det, at der generelt arbejdes videre med at både lvpligtig g generel inddragelse af beberen bliver mere synlig i den daglige dkumentatin Tilsynet anbefaler, at der i relatin til det udsendte regnskabsregulativ udarbejdes instrukser fr håndtering af bebermidler g at sikre at disse indarbejdes i praksis. Tilsynet anbefaler, at praksis med tilbud m indflytningssamtaler eller pfølgningssamtaler, sm angivet, iværksættes knsekvent inden næste tilsyn. Praksis i frhld til pdatering af Tilbudsprtalen skal strammes synligt p inden næste tilsynsbesøg, bl.a. inden fr følgende metder g takst.: Kst Aktivitet Takst Fr at kunne leve p til reglerne i lvgivningen ved magtanvendelse vedl desrienterede bebere anbefales det at der udarbejdes fælles retningslinier fr aften g natpersnale, der præciserer frventninger til scialpædaggiske handleplaner, til anvendelse af pædaggik g til begrænsninger i dette fr at sikre beberens retssikkerhed. Lech, september

14 Aktiviteter g frivillige på Bbjergcentret På Bbjergcentret er vi i persnalegruppen gået i gang med at arbejde med Eden Alternative. Eden handler krt frtalt m at eliminere de 3 msrgsplager: ensmhed, kedsmhed g hjælpeløshed, ved at fkusere på at skabe et hjem i stedet fr en institutin. Vi arbejder på det knkrete plan med at skabe ngle fysiske rammer, sm indbyder til at bruge hele centret på samme måde sm man ville bruge et hjem. Persnalet arbejder i grupper med indretningen, med særlig fkus på, at skabe rum sm er mindre, end de stre, åbne mråder, centret består af i dag. En gruppe arbejder med udearealerne, g her er fkus lagt på at skabe muligheder fr at beberne selv kan være aktive i haven bl.a. ved at vi planter krydderurter, jrdbær sv. g på at lave plantekasser, sm det er muligt, at arbejde med selv m man har nedsat funktinsniveau. Vi planlægger desuden, at anskaffe s enten høns, kaniner eller en anden frm fr kæledyr, sm ville kunne skabe mulighed fr aktiviteter blandt beberne, men vi mangler endnu nget afklaring mkring dette. På Bbjergcentret udelukker vi ikke muligheden fr at man kan medbringe kæledyr. Dg vil det altid være med afhængigt af, hvrvidt det er freneligt med dagligdagen på centret. En medarbejder er i gang med at skabe en mindevæg med billeder af vres bebere, da de var unge, samt billeder der betyder nget fr beberne, det kan være deres frældre eller måske den gård, de har bet på. 3 medarbejdere har deltaget i et kursus med fkus på musik i dagligdagen. Vi bruger musikken g sangen meget både i fællesskabet men gså i den enkelte plejesituatin. Vi samler beberne 2 gange m ugen inden frkst til fællessang, g har i den frbindelse pdaget, at det gså skaber rum til, at man kan få mulighed fr at frtælle m plevelser fra et langt g fte interessant liv. 14

15 Vi har str fkus på hverdagens rehabilitering, g på at afdække den enkeltes ressurcer ved indflytningen i stedet fr at fkusere på, hvad beberen har behv fr hjælp til. Det betyder, at vi inddrager beberne i de daglige gøremål så meget sm muligt f.eks. når det gælder brddækning g andre praktiske gøremål. Vi har ca. 20 frivillige tilknyttet g de har alle frskellige mråder, de tager sig af. Ngle kmmer g spiller mens andre er ansvarlige fr planlægningen af frskellige aktiviteter. Andre igen vil helst gå til hånde der hvr behvet er, g fkuserer mest på at tale med beberne, når de er her. En del af de aktiviteter, der er, bliver annnceret i centrets husavis. Der er gymnastik en gang m ugen g hver tirsdag frmiddag samt hver trsdag eftermiddag, er der mulighed fr frskellige, ikke fastlagte aktiviteter. Det kan være krtspil, frskellige sysler, sang eller bare en kp kaffe. I den frbindelse er alle velkmne i centret. I samarbejde med vres frivillige afhlder vi indkøbsture til det lkale indkøbscenter, hvr der er mulighed fr at købe lidt ind. Ca. en gang hver måned hldes der fælles mrgenbrd, g vi får ligeledes besøg af dagplejen ca. 1 gang hver måned. En af vres frivillige er ansvarlig fr at afhlde bank, g vi har med jævne mellemrum mdepvisninger både fra lkale tøjbutikker såvel sm fra den lkale genbrugsbutik. Vi har vres faste traditiner med frårsfest g høstfest. I år har vi gså hldt grillfest, g her fik de bebere sm havde ressurcer g lyst til det, mulighed fr at deltage i madlavningen. Vres dagcentermedarbejder har i år prøvet at planlægge en herrefrkst uden adgang fr kvinder, men kun med deltagelse fra vres mandlige bebere g frivillige. Efterfølgende har alle damerne hldt et engelsk teselskab med alt hvad der dertil hører. 15

16 Ud ver de planlagte g skemalagte aktiviteter, benytter vi s gså fte af muligheden fr at gå eller køre en tur, hvis vejret lige er til det, eller vi har vres bus til rådighed (vi deler bussen mellem 4 centre). Vi pririterer, at vres elever deltager i den slags aktiviteter. Vi har en enkel frivillig sm kmmer hver tirsdag fra kl Han fungerer sm vært blandt beberne. Kan gå på besøg g få en sludder hs en enkelt beber, hvis det er det, han plever, der er behv fr, eller kan samle et par stykker til en kp kaffe hs en anden beber. 16

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Frenede Care Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Plejecentret Baeshøjgaard

Plejecentret Baeshøjgaard Plejecentret Baeshøjgaard Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering...

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010

Morsø Kommune Frit valg på ældreområdet Godkendelse af leverandører August 2010 Mrsø Kmmune Frit valg på ældremrådet Gdkendelse af leverandører August 2010 Side 1 af 9 1. 1 Indledning 1.1. Baggrund Flketinget har den 29. maj 2002 indført frit leverandørvalg på ældremrådet. Hermed

Læs mere

Center for Social Service Underretningsguide

Center for Social Service Underretningsguide Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle

Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i boli.nu. kom foran på ventelisten. boli.nu for alle km fran på ventelisten Tid til lejlighed? fleksibel udlejning i bli.nu bli.nu fr alle FLEKSIBEL UDLEJNING NYE MULIGHEDER I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Fredericia Kmmune g bli.nu har indgået en aftale m nye

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør

Krydsfeltet mellem bestiller og leverandør Krydsfeltet mellem bestiller g leverandør Fkus på effekt g peratinelle mål Stine Flye Jarl Teamchef, Handicapteamet, Frederiksberg Kmmune Rammen: Frederiksberg Kmmunes tilbud til vksne Plitisk beslutning

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten

Fakta, spørgsmål og svar om udredningsretten Reginshuset Vibrg Sundhedsplanlægning Fakta, spørgsmål g svar m udredningsretten Skttenbrg 26 Pstbks 21 DK-8800 Vibrg Tel. +45 7841 0000 kntakt@rm.dk www.rm.dk Flketinget har den 19. december 2012 vedtaget

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere