Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen"

Transkript

1

2 > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø Telefon: Fax: Publikationen udleveres gratis så længe lager haves, ved henvendelse til: IT- og Telestyrelsen. danmark.dk Telefon: Publikationen kan også hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: ISBN (internet): Layout: Siegel Design Tryk: Lassen Offset Oplag: 800 ISBN:

3 > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører IT- og Telestyrelsen November 2009

4 Indhold > Indledning 5 Målgruppe 7 Prioritet i mobilnettet 8 Udpegning af beredskabsaktører 13 Bestilling af beredskabsabonnement 17

5 Indledning > Mobiloperatørerne i Danmark har indgået en brancheaftale, der betyder, at opkald i mobilnettet til og fra udvalgte mobiltelefoner fra 1. januar 2010 vil kunne prioriteres i nettet forud for andre opkald. Formålet med prioriteringsordningen er, at samfundets beredskabsaktører ved løsningen af samfundsvigtige opgaver skal kunne foretage og modtage opkald i mobilnettet, når nettet måtte være overbelastet af opkald under ekstraordinære forhold. I denne pjece beskrives prioriteringsordningen nærmere og i den forbindelse ordningens anvendelsesområde og funktionalitet samt administration af ordningen og bestilling af det såkaldte beredskabsabonnement. Pjecen henvender sig primært til de sektoransvarlige myndigheder, som har til opgave at udpege relevante beredskabsaktører inden for egen sektor, der kan bestille et beredskabsabonnement. Pjecen kan dog med fordel også læses af beredskabsaktører, som er tilmeldt eller eventuelt vil kunne tilmeldes ordningen. IT- og Telestyrelsen skal i samarbejde med mobilbranchen sikre, at prioriteringsordningen fungerer tilfredsstillende for alle parter i overensstemmelse med formålet. Styrelsen koordinerer desuden udpegningen af beredskabsaktører på tværs af samfundets sektorer. 5

6

7 Målgruppe > Prioritet i mobilnettet giver beredskabsaktører tilmeldt ordningen en fortrinsstilling ved anvendelse af offentligt udbudt mobiltelefoni. Fortrinsstillingen betyder i praksis, at beredskabsaktører kan kalde op fra og modtage opkald på mobiltelefonen forud for andre mobiltelefonbrugere, når mobilnettet er overbelastet. Når mange mobiltelefonbrugere forsøger at foretage opkald i mobilnettet samtidig inden for et nærmere geografisk afgrænset område, kan det være svært at komme igennem med opkald, typisk dog kun i en kortere periode. For samfundets beredskabsaktører, der løser en bred vifte af samfundsvigtige opgaver, kan det dog være afgørende for at redde menneskeliv eller begrænse tabet af samfundsværdier, at kunne kommunikere via mobiltelefonen. Her kan tidsfaktoren være af meget stor betydning. Mobiltelefonen er et vigtigt arbejdsredskab for mange af samfundets beredskabsaktører. Målgruppen for prioriteringsordningen er beredskabsaktører, som anvender mobiltelefoni som led i løsningen af samfundsvigtige opgaver, som skal kunne løses også under ekstraordinære forhold som for eksempel større ulykker eller katastrofer i samfundet. Særligt under ekstraordinære forhold må mobilnettet forventes at kunne blive overbelastet. Her vil mange mobiltelefonbrugere typisk ringe rundt for at høre, hvad der er sket og sikre sig, at familie og venner har det godt. Beredskabsaktører, som kan omfattes af ordningen, er ikke kun aktører, der løser egentlige beredskabsopgaver som f.eks. ambulancetjenesten og brandvæsnet, men også f.eks. ejere af samfundsvigtig infrastruktur som el- og teleselskaber. Der kan også være tale om centrale beslutningstagere i det offentlige. Det er underordnet, om der er tale om offentlig eller privat virksomhed. 7

8 Prioritet i mobilnettet > Mobiloperatørerne er ikke bundet til en bestemt teknisk løsning til sikring af prioritet i mobilnettet for beredskabsaktører. Der er dog fastsat nogle minimumskrav i brancheaftalen til kvalitet og funktionalitet. Den ydelse, beredskabsaktørerne tilbydes, vil afhænge af den enkelte operatørers valg af teknisk løsning, og der kan være tale om forskellig funktionalitet. Inden bestilling af et beredskabsabonnement bør den enkelte beredskabsaktør derfor vurdere hvilken løsning, der bedst imødekommer dennes behov. Den enkelte beredskabsaktør kan dog være bundet af retningslinjer for valg af operatør fra den sektoransvarlige myndighed eller f.eks. af statslige indkøbsaftaler. Mobiloperatørerne skal tilbyde prioriteringsordninger for mobiltelefoni i egne GSM-net og i UMTS-net. Prioriteringsordningen aktiveres af Rigspolitiet eller en politidirektør i tilfælde af en hændelse. Ordningen vil være aktiveret i 90 minutter. I helt ekstraordinære situationer som f.eks. større katastrofer i samfundet, kan prioriteringen forlænges ud over de 90 minutter efter fornyet anmodning fra Rigspolitiet. Mobiloperatørerne vil skulle iværksætte prioriteringen efter anmodning fra Rigspolitiet eller politidirektørerne hurtigst muligt og ikke senere end 30 minutter efter modtagelse af anmodningen. 8

9 > Grundlæggende kan prioritering i mobilnettet dog gennemføres på to måder: 1. Kald i mobilnettet fra og til foruddefinerede brugere prioriteres dynamisk efter den aktuelle belastning af mobilnettet. Denne prioriteringsmekanisme vil være inkorporeret i operatørens net. Mobilnettet vil straks identificere hvilke af de aktive simkort i nettet, der skal gives forrang til kald i en eventuel overbelastningssituation. Denne ordning kan være permanent aktiveret i nettet af operatøren, hvilket vil sige, at man har permanent forrang i nettet med denne løsning. 2. Der lægges i en overbelastningssituation en begrænsning i mobilnettet på hvem, der kan få adgang til nettet. Denne løsning forudsætter konkret aktivering af prioriteringsmekanismen i en periode og kun i de dele af mobilnettet, hvor der måtte være opstået en overbelastning. Når ordningen er aktiveret, vil andre abonnenter ikke kunne foretage opkald i den pågældende periode og i det pågældende geografiske område, som den eller de overbelastede dele af mobilnettet dækker. 9

10 > For både løsning 1 og 2 gælder, at enhver stadig kan foretage opkald til Alarm 112. For begge løsninger gælder desuden, at muligheden for at foretage og modtage opkald i mobilnettet er afhængig af en række andre faktorer end prioriteringsmekanismerne. Det gælder særligt ved større ulykker og katastrofer m.v. i samfundet. Mobilnettets funktionalitet er afhængig af nettets generelle robusthed og i den sammenhæng mobiloperatørens beredskab og sikring af nettet. Nettet er ikke mindst typisk afhængigt af den offentlige strømforsyning. Prioriteringsordningen bør ses som et supplement til beredskabsaktørernes øvrige kommunikationsberedskab. 10

11 >

12

13 Udpegning af beredskabsaktører > Det er de enkelte sektoransvarlige myndigheder, som udpeger beredskabsaktører - virksomheder og institutioner - inden for egen sektor, der hermed berettiges til at bestille et beredskabsabonnement hos mobiloperatørne til en eller flere relevante medarbejdere. Myndighederne skal vedligeholde en liste over bestillingsberettigede beredskabsaktører. Til brug herfor stiller IT- og Telestyrelsen en database til rådighed, som myndighederne kan tilgå ved anvendelse af digital signatur. En kort vejledning til anvendelse af systemet findes på De bestillingsberettigede beredskabsaktører angives ved CVR-nummer. Ved udpegningen af beredskabsaktører skal de sektoransvarlige myndigheder være opmærksomme på, at ordningens funktionalitet er betinget af, at der ikke tilmeldes for mange abonnenter til ordningen. Myndighederne skal således foretage en vurdering af aktørernes funktion i samfundet og konsekvenser for samfundet, hvis vedkommende virksomhed eller institution ikke kan udføre samfundsvigtige opgaver i en kortere eller længere periode. Hvis det er muligt for myndigheden at forholde sig til virksomhedens eller institutionens afhængighed af anvendelse af mobiltelefoni ved opgaveudførelsen, bør dette forhold indgå i vurderingen. De sektoransvarlige myndigheder skal desuden vejlede de udpegede beredskabsaktører om kriterierne for bestilling af et beredskabsabonnement til disses medarbejdere, idet det skal sikres, at kun relevante nøglemedarbejdere, der varetager samfundsvigtige opgaver, tilmeldes ordningen. IT- og Telestyrelsen fører på baggrund af de sektoransvarlige myndigheders registreringer en samlet liste over de bestillingsberettigede beredskabsaktører på tværs af samfundets sektorer. 13

14 > IT- og Telestyrelsen skal i samarbejde med mobilbranchen sikre, at prioriteringsordningen fungerer tilfredsstillende for alle parter i overensstemmelse med formålet. For at sikre størst mulig fremkommelighed i mobilnettet meddeler mobiloperatørerne halvårligt IT- og Telestyrelsen hvor mange beredskabsabonnementer, der i praksis er bestilt og oprettet i nettet. På den baggrund vurderer IT- og Telestyrelsen i samarbejde med mobilbranchen, hvorvidt der fremadrettet skal fastsættes en grænse for, hvor mange beredskabsaktører og/eller beredskabsabonnementer, der kan omfattes af prioriteringsordningen i forhold til at sikre ordningens funktionalitet. I givet fald vil de sektoransvarlige myndigheder skulle foretage begrænsende tiltag efter dialog med IT- og Telestyrelsen om kriterierne for udpegning af bestillingsberettigede beredskabsaktører. 14

15 15 >

16

17 Bestilling af beredskabsabonnement > Et beredskabsabonnement kan bestilles fra den 1. januar Henvendelse skal ske til en af de mobiloperatører, der udbyder beredskabsabonnementet. En liste herover kan ses på Inden man som beredskabsaktør retter henvendelse til mobiloperatøren om et beredskabsabonnement, bør man sikre sig, at man optræder på listen over bestillingsberettigede beredskabsaktører. Ved bestilling af et beredskabsabonnement kontrollerer mobiloperatøren, om man er anført på listen. Hvis dette ikke er tilfældet, afvises bestillingen. Hvis man er i tvivl, om man er bestillingsberettiget, f.eks. fordi man ikke er orienteret om prioriteringsordningen af den sektoransvarlige myndighed i egen sektor, skal man rette henvendelse til myndigheden inden en eventuel henvendelse til IT- og Telestyrelsen. Energiselskaber kan f.eks. rette henvendelse til Energistyrelsen. Ved bestilling af et beredskabsabonnement udfyldes en bestillingsblanket, som afleveres eller sendes til mobiloperatøren. Bestillingsblanketten rekvireres hos mobiloperatøren. Der skal udfyldes en blanket for hvert telefonnummer, der ønskes tilmeldt ordningen. Beredskabsabonnementet er et tillægsabonnement til beredskabsaktørens individuelle - eventuelt allerede oprettede - mobilabonnement. Mobiloperatøren kan opkræve en brugerbetaling for beredskabsabonnementet (herunder for oprettelsen). Dette vil fremgå af mobiloperatørens abonnementsvilkår. Beredskabsabonnementet kan bestilles enten af brugeren af mobiltelefonen eller af en anden repræsentant for beredskabsaktøren alt efter mobiloperatørens kontraktvilkår og forretningsgange. Beredskabsabonnementet tilknyttes altid beredskabsaktørens - virksomhedens eller institutionens grundlæggende mobilabonnement. 17

18 > Mobiloperatører, som tilbyder et beredskabsabonnement, understøtter nummerportering fra et ikke-prioriteret abonnement til et beredskabsabonnement og omvendt. Man behøver altså ikke skifte telefonnummer, hvis man ønsker et beredskabsabonnement, eller når man eventuelt opsiger beredskabsabonnementet. Skifter man mobiloperatør og fortsat ønsker et beredskabsabonnement, skal man dog bestille et nyt beredskabsabonnement hos den nye mobiloperatør. Ved udtrædelse af prioriteringsordningen skal mobiloperatøren kontaktes med henblik på opsigelse af beredskabsabonnementet. Opsigelsesvarslet fremgår af mobiloperatørens abonnementsvilkår. Der skal desuden gives besked til den sektoransvarlige myndighed, hvis udtrædelsen skyldes, at man som beredskabsaktør (virksomheden eller institutionen) ikke længere varetager den eller de samfundsvigtige opgaver, der berettigede til bestilling af beredskabsabonnementet. 18

19 >

20 >

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere