Personlig assistance til handicappede i erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig assistance til handicappede i erhverv"

Transkript

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Personlig assistance til handicappede i erhverv November 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Resultater vedrørende de formelle regler 3 2 Den materielle vurdering af sagerne Undersøgelsens regelgrundlag Hovedresultaterne af den materielle vurdering Sagens oplysning Kommunernes vurdering af varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Kommunernes vurdering af det formålstjenlige i at lade den handicappede fortsætte i erhvervet Kommunernes vurdering af bevilgede antal timer 36 3 Den formelle vurdering Jobcentrenes henvisning til regelgrundlaget Revurderingspligten Ansøgningsskemaets indhold 47 4 Metode 50 5 Regelgrundlaget Lov nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv mv Bekendtgørelse nr. 730 af 8. juli 2009 om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v Udvalgte resultater 57 7 Brev til kommunerne 60 8 Måleskema 63 Titel Personlig assistance til handicappede i erhverv Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2011 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Resumé og anbefalinger Jobcentrene i kommunerne kan yde personlig assistance til personer, der på grund af et handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Formålet med loven om kompensation til handicappede i erhverv er at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Ankestyrelsen har med denne undersøgelse vurderet 18 kommuners praksis ved bevilling af personlig assistance efter kapitel 3 i lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Der indgår i alt 139 kommunale afgørelser med tilhørende akter i undersøgelsen. 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 52 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivning og praksis, mens 48 procent af afgørelserne ville blive ændret eller hjemvist. Ankestyrelsen har vurderet, at kommunernes afgørelser om personlig assistance ville blive ændret eller hjemvist, hvis afgørelsen materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen har tilsvarende vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis oplysningsgrundlaget for afgørelsen er så utilstrækkeligt, at afgørelsen ville blive anset for ugyldig, hvis sagen var behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Oplysningsgrundlaget i sagerne Når kun halvdelen af sagerne vurderes til at være afgjort korrekt skyldes dette især, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger i sagerne. 29 procent af sagerne er så utilstrækkeligt oplyst, at de alene af den grund ville være blevet hjemvist eller ændret. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene sikrer sig, at de har det nødvendige grundlag for at træffe de rigtige afgørelser. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene sikrer sig, at alle de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, er at finde på sagen.

4 2 Der mangler særligt oplysninger om funktionsnedsættelsen, assistentens opgaver, ansøgerens beskæftigelse og/eller beskæftigelsens omfang. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene i hvert enkelt tilfælde sørger for at have tilstrækkelige oplysninger om ansøgerens arbejdsopgaver, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren selvstændigt kan varetage, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren kan varetage med støtte hvilke arbejdsopgaver ansøger ikke kan deltage i og hvad assistenten skal bistå med i forhold til de enkelte arbejdsopgaver Varig og betydelig funktionsnedsættelse Det er en forudsætning for at bevilge personlig assistance, at ansøgeren har en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. I 82 procent af sagerne er denne betingelse opfyldt, hvorimod betingelsen ikke var opfyldt i de sidste 18 procent. Gennemgangen af sagerne viser, at især betingelsen om varighed har voldt problemer. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene er opmærksomme på, at personlig assistance kun kan bruges ved varige funktionsnedsættelser Funktioner, der følger af beskæftigelsen Det er en betingelse for at få bevilget personlig assistance, at der er tale om bistand til funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som ansøgeren har behov for særlig bistand til. I 67 procent af sagerne var denne betingelse opfyldt, mens det ikke var tilfældet i 33 procent af sagerne. Den personlige assistent kan bistå den handicappede person med de arbejdsfunktioner, der er en naturlig følge af ansættelsen. Det er derimod ikke meningen, at assistenten reelt overtager ansøgernes arbejdsfunktioner. I så tilfælde får hjælpen karakter af medhjælp/vikardækning, hvilket ikke er hensigten med reglerne. I 33 procent af sagerne har Ankestyrelsen vurderet, at den bevilgede personlige assistance har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp, og at bevillingerne derfor ikke er i overensstemmelse med lovgivningen.

5 3 1.2 Resultater vedrørende de formelle regler Ankestyrelsen har vurderet om afgørelserne overholder forvaltningslovens krav til en begrundelse, herunder en korrekt henvisning til hjemlen for afgørelsen. Ankestyrelsen har vurderet, at henvisningen til regelgrundlaget i 73 procent af afgørelserne er tilstrækkeligt, mens det i 27 procent af afgørelserne var utilstrækkeligt. Denne vurdering har ikke haft betydning for Ankestyrelsens vurdering af afgørelsernes rigtighed, da der ikke er tale om en generel væsentlig mangel. Manglen vil aldrig i sig selv kunne føre til en ændring eller hjemvisning af sagen. Klageinstansen vil i stedet rette op på fejlen i forbindelse med en klagesag. Det er imidlertid Ankestyrelsens klare opfattelse, at reglerne er vigtige for borgerens mulighed for at klage over en afgørelse, hvor de ikke har fået fuldt ud medhold. Det er regler, der skal sikre borgernes retssikkerhed, og de skal overholdes. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene er opmærksomme på at begrunde afgørelsen i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven i de tilfælde, hvor ansøgeren ikke får fuldt ud medhold i sin ansøgning/genansøgning i afgørelsen henviser til den gældende lovbekendtgørelse eller bekendtgørelse, både med angivelse af navn, nummer, dato, år og de anvendte paragraffer. Ankestyrelsen kan henvise til publikationen: At skrive en afgørelse. I den kan sagsbehandlerne få en opskrift på at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå. Publikationen kan downloades fra Ankestyrelsens hjemmeside

6 4 2 Den materielle vurdering af sagerne Kapitlet indeholder Ankestyrelsens materielle vurdering af kommunernes afgørelser om personlig assistance til handicappede i erhverv. Det vil sige en vurdering af, om afgørelserne indholdsmæssigt er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. I afsnit 2.1 vil vi orientere om undersøgelsens regelgrundlag. I afsnit 2.2 vil vi orientere om undersøgelsens hovedresultater. I afsnit 2.3 vil vi redegøre for resultaterne i forbindelse med vurderingen af, om sagen er tilstrækkeligt oplyst. I afsnit 2.4 vil vi redegøre for resultaterne i forbindelse med vurderingen af, om der er tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse. I afsnit 2.5 vil vi redegøre for resultaterne i forbindelse med vurderingen af det formålstjenlige i at lade den handicappede fortsætte i erhvervet, herunder vurderingen af: om assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, og om den personlige assistance har karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig vil vi i afsnit 2.6 redegøre for resultaterne i forbindelse med vurdering af bevilgede antal timer. 2.1 Undersøgelsens regelgrundlag Lovgrundlaget for reglerne om personlig assistance til handicappede i erhverv findes i lov nr. 293 af 14. maj 1998 om kompensation til handicappede i erhverv, med senere ændringer. Loven er senest offentliggjort som lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli I medfør af forskellige bestemmelser i loven har Beskæftigelsesministeriet udstedt bekendtgørelse nr. 730 af 8. juli 2009 om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I bekendtgørelsen uddybes og præciseres visse af reglerne i loven, hvorfor vi i dette afsnit har valgt i det væsentligste at henvise til bekendtgørelsens bestemmelser.

7 5 Denne undersøgelse vedrører lovens og bekendtgørelsens kapitel 3, der omhandler personlig assistance til handicappede i erhverv. Lovens formål Det fremgår af lovens 1, at loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de samme muligheder for erhvervsudøvelse som personer uden handicap. Personkreds Det fremgår af lovens 2, at loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov. Det fremgår af lovens 4 og bekendtgørelsens 10, at der kan ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand. Det fremgår af bekendtgørelsens 11, at personlig assistance kan søges af personer med funktionsnedsættelse, som 1) søger ansættelse eller er ansat i en stilling på ordinære løn- og ansættelsesvilkår, 2) søger ansættelse eller er ansat i job med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 3) søger ansættelse eller er ansat i fleksjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 4) deltager i tilbud om virksomhedspraktik efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 5) søger ansættelse eller er ansat i seniorjob efter lov om seniorjob, eller 6) påtænker at etablere selvstændig virksomhed eller er selvstændig erhvervsdrivende på det almindelige arbejdsmarked. Funktioner, der kan ydes hjælp til Det fremgår af bekendtgørelsens 13, stk. 1, at den personlige assistent skal bistå personen med praktiske arbejdsfunktioner og funktioner, som følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til. Det fremgår af bekendtgørelsens 14, stk. 1, at der ikke kan ydes tilskud til personlig assistance, hvis erhvervet er uforeneligt med funktionsnedsættelsen. Personen med funktionsnedsættelsen skal selv kunne udføre de indholdsmæssige arbejdsopgaver. Det fremgår af bekendtgørelsens 14, stk. 2, at ansættelsen af den personlige assistent ikke må have karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

8 6 Assistancens omfang Det fremgår af bekendtgørelsens 15, stk. 1, at der kan bevilges tilskud op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Det fremgår af bekendtgørelsens 15, stk. 2, at en person, der har mere end én funktionsnedsættelse eller har en meget betydelig funktionsnedsættelse, efter en konkret vurdering kan få tilskud op til fuld tid (dvs. op til 37 timer om ugen). Efter en konkret vurdering kan personer med funktionsnedsættelse, f.eks. døvblinde, få tilskud udover 37 timer pr. uge. Bevilling kan gives for en bestemt periode eller indtil videre. Senest et år efter at bevillingen er givet, skal jobcenteret tage stilling til, om bevillingen kan fortsætte, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 4. Ansøgningen om personlig assistance Det fremgår af bekendtgørelsens 21, stk. 1, at en ansøgning om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelse til jobcenteret i den kommune, hvor personen med funktionsnedsættelsen er bosat. Det fremgår af bekendtgørelsens 21, stk. 2, at ansøgningen skal indeholde oplysning om 1) navn, adresse, CPR-nr. og stilling, 2) personen er ansat som lønmodtager eller er selvstændig erhvervsdrivende, 3) funktionsnedsættelsens art, 4) de bestemte arbejdsfunktioner eller funktioner i forbindelse med deltagelse i uddannelse/kurser, der ønskes assistance til, 5) antal timer, hvortil der ønskes assistance, og 6) den periode, hvortil der ønskes assistance. Lønmodtagere, der søger om personlig assistance, skal endvidere oplyse navn og adresse på arbejdsgiver, samt om vedkommende er ansat i ordinær beskæftigelse, i job med løntilskud, i fleksjob eller seniorjob, jf. bekendtgørelsens 21, stk. 3. Afgørelsen om personlig assistance Jobcenteret afgør, om en ansøgning kan imødekommes, jf. bekendtgørelsens 21, stk. 4. Det fremgår af bekendtgørelsens 35, stk. 1, at klage over jobcenterets afgørelser om tilskud til personlig assistance efter kapitel 3 og tilskud til personlig assistance under efter- og videreuddannelse efter kapitel 4, kan inden 4 uger efter afgørelsens dato indbringes for beskæftigelsesankenævnet af den, som afgørelsen vedrører.

9 7 Beskæftigelsesankenævnet kan se bort fra overskridelse af klagefristen, når der er særlige grunde til dette. Beskæftigelsesankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog på baggrund af en klage optage en sag til behandling, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel betydning, jf. 59a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. bekendtgørelsens 35, stk. 2. Bekendtgørelsens ikrafttræden Den nugældende bekendtgørelse er først trådt i kraft den 1. august 2009, men er med en enkelt undtagelse indholdsmæssigt svarende til den tidligere bekendtgørelse for så vidt angår de bestemmelser, der er relevante for denne undersøgelse. Undtagelsen er, at den gældende bekendtgørelsens 15, stk. 4, sidste punktum, først blev indført med ikrafttræden den 1. august Der har således ikke før den 1. august 2009 bestået en pligt for jobcentrene til at genvurdere en bevilling senest et år efter, at bevillingen er givet. 2.2 Hovedresultaterne af den materielle vurdering Er afgørelsen samlet set rigtig Ankestyrelsen har vurderet, at kommunernes afgørelser om personlig assistance ville blive ændret eller hjemvist, hvis afgørelsen materielt set ikke er i overensstemmelse med lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Ankestyrelsen har tilsvarende vurderet, at afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis oplysningsgrundlaget for afgørelsen er så utilstrækkeligt, at afgørelsen ville blive anset for ugyldig, hvis sagen var behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. I denne undersøgelse er 52 procent af kommunernes afgørelser i overensstemmelse med lovgivning og praksis, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Er afgørelsen samlet set rigtig? Antal Pct. Ja Nej I alt

10 8 Ankestyrelsen har således vurderet, at 48 procent af afgørelserne, svarende til 67 afgørelser, ville blive ændret eller hjemvist, hvis sagerne blev behandlet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Resultatet skyldes overvejende, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, se afsnit Eksempler på afgørelser, som vi har fundet er rigtige Sag nr. 5 Ansøgeren har fra september 2010 fået genbevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som gartnermedhjælper. Ansøgeren er tilkendt førtidspension. Han har indlæringsvanskeligheder som følge af et mentalt handicap. Ansøgeren har derfor brug for hjælp til at strukturere og planlægge sin arbejdsdag samt hjælp til at skabe overblik og kvalitetssikre udførte arbejdsopgaver. Derudover har han brug for støtte, vejledning og sidemandsoplæring til nye arbejdsopgaver. Der foreligger ikke lægelige oplysninger på sagen, men jobcenteret har belyst ansøgerens adfærd og problemer gennem flere afklaringsforløb, som er beskrevet i jobcenterets notater, og ansøgeren er som nævnt tilkendt førtidspension. Ankestyrelsen er enig i, at der er tale om en varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den indholdsmæssige del af gartnerarbejdet. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 5 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 26,5 timer pr. uge. Sag nr. 28 b Ansøgeren har fra januar 2011 fået bevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som idrætskonsulent i en idrætsforening. Ansøgeren er døv, og han har brug for tolkebistand til at kommunikere med de hørende ansatte.

11 9 Selvom der ikke foreligger lægelige oplysninger på sagen, er Ankestyrelsen ud fra lidelsens karakter enig i, at der må anses for at være tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den indholdsmæssige del af konsulentarbejdet. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 10,8 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 20 timer pr. uge. Sag nr. 11 Ansøgeren har fra oktober 2010 fået genbevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som lager- og kontorassistent. Ansøgerens arbejdsopgaver er scanning, bogføring, pakning af ordre klar til afsendelse, oprydning og afskaffelse af pap/affald fra arbejdsområdet, opmærkning af terminaler, ompakning af varer i produktionen samt opsætning og konfiguration af telefoner. Ansøgeren har Aspergers syndrom, og han har derfor brug for assistance til beskrivelse, planlægning og prioritering af de daglige opgaver. Selvom der ikke foreligger lægelige oplysninger på sagen, er Ankestyrelsen ud fra lidelsens karakter enig i, at der må anses for at være tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den indholdsmæssige del af lager- og kontorarbejdet. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp.

12 10 Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 6 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat i fleksjob med en faktisk arbejdstid på 24 timer pr. uge. Sag nr. 75 Ansøgeren har fra april 2011 fået bevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som viceforstander på en idrætsefterskole. Der foreligger lægelig dokumentation for, at ansøgeren har nedsat syn. Ansøgerens arbejdsfunktion er todelt: Han arbejder med administration, herunder økonomi/regnskab, og sejlads, herunder både undervisning og praktik. Ansøgeren har lavet en meget udførlig beskrivelse af sine arbejdsopgaver samt hvilke funktioner, han skal have hjælp til. I forbindelse med den administrative funktion med økonomi/regnskab består ansøgerens arbejdsopgaver blandt andet i: betaling af fakturaer via netbank, oprette nye elever samt elevers økonomi i computersystem, månedlige udregninger, indberetninger og bogføring af lønninger, klargøre og udsende breve til forældre, regnskab og budgetlægning for skolen, klargøre regnskabsafslutning til revisor, indberette karakterer til ministeriet m.m. I forbindelse med sejladsområdet underviser han elever i sejlads og duelighedsprøver. Ansøgeren har problemer med at læse tekst både på papir og på computeren. Ansøgeren har også svært ved at læse søkort, lærebøger, søvejsregler og elevernes opgaver. Endvidere har ansøgeren svært ved at orientere sig og se bøjer/afmærkninger ude på havet. Ansøgeren har oplyst, at han primært har behov for personlig assistance i forbindelse med undervisningen i teoretisk og praktisk sejlads, da problemerne i forhold til den administrative del i stor grad kan afhjælpes ved brug af en række hjælpemidler. Ankestyrelsen er ud fra de lægelige oplysninger på sagen enig i, at der er tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner.

13 11 Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den indholdsmæssige del af arbejdet, således både arbejdsopgaverne med regnskab/økonomi og arbejdsopgaverne med sejlads, herunder undervisning og praktik. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 10 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 37 timer pr. uge. Sag nr. 109 Ansøgeren har fra september 2010 fået bevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som skovarbejder. Ansøgeren er traktorfører. Hans primære opgave er at køre ud til beboere i kommunen for enten at hente eller levere brænde. Ansøgeren er ordblind og har derfor søgt om hjælp til indtastning i GPS af de adresser, han kører ud til, samt til udfyldelse af ugentlige timesedler. Det fremgår af en udredning fra Center for Specialundervisning for Voksne, at ansøgeren er ordblind i meget svær grad, og at ansøgeren på grund af en senhjerneskade helt eller delvist har mistet evnen til at læse og forstå en skrevet tekst. Ankestyrelsen er ud fra oplysningerne på sagen enig i, at der er tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den indholdsmæssige del af arbejdet som traktorfører, idet ansøgeren selv kan hente og levere brænde til kommunens borgere, når blot adresserne er indtastet i GPS en på forhånd. Han skal således kun have hjælp til den praktiske del med indtastning i GPS, hvorefter han selv kan følge kørselsvejledningen. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 2 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 37 timer pr. uge.

14 12 Sag nr. 119 Ansøgeren har fra november 2009 fået bevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som aktivitetsmedarbejder på et senior aktivitetscenter. Det fremgår af en lægeattest fra november 2009, at der er nedsat bevægelighed i lænden med betydelig muskel ømhed (slidgigt). Endvidere konstateres der fremadglidning af 4. lændehvirvel i forhold til 5. lændehvirvel, og lægen tilråder arbejdsfunktioner uden rygbelastning. Ansøgeren er ansvarlig for driften af aktivitetscenterets café, som bruges af demente borgere, herunder skal borgeren lave og servere kaffe m.m., bestille mad, borddækning og afrydning, igangsættelse og deltagelse i caféens aktiviteter for brugerne, kontakt til og omsorg for brugerne. Derudover varetager ansøgeren en række rengøringsopgaver på aktivitetscenteret og i hjemmeplejen. Ansøgeren har brug for hjælp til visse rengøringsfunktioner: rengøring af toiletter, gulvog trappevask, aftørring af fodlister og støvsugning af gulve. Det fremgår af Hjælpeskema til brug ved ansøgninger om personlig assistance, at ansøgeren med støtte vil kunne varetage ovennævnte funktioner. Det fremgår endvidere af hjælpeskemaet, at ansøgeren selvstændigt kan varetage de øvrige funktioner: rengøring i bordhøjde og derover, herunder aftørring af borde, hylder, lamper, inventar m.m., støvsugning af møbler, ordne vasketøj, være ansvarlig for caféens drift, herunder bestille mad, lave kaffe, igangsætte og deltage i aktiviteter, yde kontakt og omsorg for brugerne. Ankestyrelsen er ud fra de lægelige oplysninger på sagen enig i, at der er tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at ansøgeren skal have hjælp til funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at assistenten skal bistå med (og ikke overtage) de pågældende arbejdsfunktioner, idet ansøgeren på hjælpeskemaet har oplyst, at hun kan varetage de pågældende arbejdsfunktioner med støtte fra assistenten. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selvstændigt eller med støtte kan udføre den væsentligste del af arbejdet dels med ansvaret for driften af caféen dels med rengøring. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 9 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 37 timer pr. uge. Sag nr. 99 Ansøgeren har fra november 2010 fået bevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde med lettere montageopgaver.

15 13 Ansøgeren er ansat i et firma, der producerer rengøringsmaskiner til såvel fødevareindustrien som detailvarebranchen. Han arbejder i produktionen med lettere montageopgaver. Der foreligger lægelig dokumentation for, at ansøgeren lider af søvnapnøe. Lidelsen indebærer, at ansøgeren har øget træthed og ofte falder i søvn. Ansøgeren har brug for en personlig assistent, som holder opsyn med borgeren, og som sørger for, at han ikke falder i søvn, eller som sørger for at vække ham, når han falder i søvn. Ankestyrelsen er ud fra de lægelige oplysninger på sagen enig i, at der er tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse. Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren kun skal have hjælp til at holde sig vågen, og således selv kan udføre den indholdsmæssige del af arbejdet med montage. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 10 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 37 timer pr. uge. Sag nr. 84 Ansøgeren har fra januar 2011 fået genbevilget personlig assistance i forbindelse med sit arbejde som folkeskolelærer. Ansøgeren er i fleksjob 13,5 timer om ugen. Ansøgeren lider af psoriasisgigt i skuldre, håndled, fingerled, fødder og tæer, som begrænser ansøgerens hånd- og gangfunktion. Der foreligger lægelig dokumentation for, at lidelsen er varig. Det fremgår af lægeerklæring af april 2009, at gigtsygdommen giver udtalte funktionsbegrænsninger, og at der er tale om en kronisk lidelse, samt at der ikke kan forventes forbedring. Ansøgeren har brug for hjælp til at klare de fysiske opgaver som består i gårdvagter, kopiering, transport af materiale, oprydning m.v. Ankestyrelsen er ud fra de lægelige oplysninger på sagen enig i, at der er tale om en varig og betydelig fysisk funktionsnedsættelse.

16 14 Vi har videre vurderet, at assistenten skal bistå med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og at ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for personlig assistance til disse funktioner. Vi har endvidere vurderet, at erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, da ansøgeren selv kan udføre den væsentligste del af arbejdet som folkeskolelærer, idet hun selv står for selve undervisningen af børnene. Den personlige assistance får dermed heller ikke karakter af vikardækning eller almindelig medhjælp. Endelig har vi vurderet, at det bevilgede antal timer på 6 timer om ugen er i overensstemmelse med reglerne. Ansøgeren er ansat 13,5 timer pr. uge. 2.3 Sagens oplysning I hvilket omfang er sagen oplyst I 71 procent af sagerne, svarende til 99 sager, er sagen oplyst i tilstrækkeligt omfang, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 I hvilket omfang er sagen oplyst? Antal Pct. Ingen oplysninger mangler Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler Afgørende oplysninger mangler I alt Ankestyrelsen har vurderet, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger i 29 procent af sagerne, svarende til 40 sager. Det betyder, at 29 procent af sagerne er så utilstrækkeligt oplyst, at de af den grund ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis sagen var behandlet af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

17 15 Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene sikrer sig, at de har det nødvendige grundlag for at træffe de rigtige afgørelser. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene sikrer sig, at alle de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen, er at finde på sagen. Vi bemærker, at i 40 ud af de i alt 67 sager, der enten ville være blevet hjemvist eller ændret, jf. afsnit 2.2.1, er afgørelserne blevet vurderet til at være forkerte på grund af et utilstrækkeligt oplysningsgrundlag. Det svarer til 60 procent af de forkerte afgørelser. Det er således sagens utilstrækkelige oplysningsgrundlag, der er hovedårsag til, at sagerne enten ville være blevet hjemvist eller ændret. Når vi har vurderet, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger, skyldes det, at der har manglet oplysninger om funktionsnedsættelsen, assistentens opgaver, ansøgerens beskæftigelse og/eller beskæftigelsens omfang. I de sager, hvor der mangler oplysninger om funktionsnedsættelsen, består manglerne enten i, at der helt mangler lægelige oplysninger på sagen, at de foreliggende lægelige oplysninger er utilstrækkelige, eller ikke er tilstrækkeligt aktuelle. Vi skal i den forbindelse bemærke, at manglende lægelige oplysninger ikke i sig selv har bevirket, at vi har fundet, at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger. Det afhænger af en konkret vurdering af lidelsens art og sagens oplysningsgrundlag i øvrigt, om lægelige oplysninger er påkrævet i den enkelte sag. Det fremgår også af de ovennævnte eksempler. Vi bemærker hertil, at der ikke i reglerne er krav om, at jobcentrene indhenter lægelige oplysninger i hver enkelt sag. Eksempelvis kan der være tilfælde, hvor funktionsnedsættelsen er så åbenbar, at kommunen med tilstrækkelig sikkerhed kan konstatere dette, for eksempel i forbindelse med et møde med ansøger. Det vil dermed afhænge af en konkret vurdering i hver enkelt sag, om indhentelse af lægelige oplysninger er påkrævet for at kunne vurdere, om funktionsnedsættelsen er varig og betydelig. I de tilfælde, hvor der mangler oplysninger om funktionsnedsættelsen er det vanskeligt at vurdere, om der er tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse, ligesom det i nogle tilfælde ligeledes kan være vanskeligt at vurdere, om assistenten skal bistå med funktioner, som ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig bistand til. I de sager, hvor der mangler oplysninger om assistentens opgaver, består manglerne enten i, at der helt mangler en beskrivelse af, hvad assistenten skal bistå med, eller at

18 16 assistentens opgaver er for overordnet beskrevet i forhold til ansøgerens arbejdsopgaver, så man ikke deraf kan udlede, hvori bistanden nærmere består. I flere af sagerne foreligger der oplysninger om, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren selvstændigt kan varetage, kan varetage med støtte og ikke kan varetage/deltage i, men man kan sjældent ud fra denne beskrivelse alene udlede, hvad assistenten skal bistå med i forhold til de enkelte arbejdsopgaver. I de tilfælde, hvor der både mangler oplysninger om ansøgerens beskæftigelse, herunder en beskrivelse af ansøgerens arbejdsopgaver, og oplysninger om assistentens opgaver, herunder hvad assistenten skal bistå med af funktioner i forhold til ansøgerens konkrete arbejdsopgaver, kan det være vanskeligt at vurdere, om der er tale om bistand til funktioner, der følger af beskæftigelsen, om erhvervet er foreneligt med funktionsnedsættelsen, og om assistancen reelt får karakter af medhjælp/vikardækning. I de sager, hvor der mangler oplysninger om ansøgerens beskæftigelse, består manglerne typisk i, at der mangler oplysninger om, hvad jobbet nærmere indebærer, herunder hvilke konkrete arbejdsopgaver ansøgeren varetager. Man kan f.eks. sjældent ud fra en stillingsbetegnelse alene udlede, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren varetager. Tilsvarende er det vanskeligt at udlede, hvilke funktioner, der søges om personlig assistance til. Ankestyrelsen anbefaler, at jobcentrene i hvert enkelt tilfælde sørger for at have tilstrækkelige oplysninger om ansøgerens arbejdsopgaver, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren selvstændigt kan varetage, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren kan varetage med støtte hvilke arbejdsopgaver ansøger ikke kan deltage i og hvad assistenten skal bistå med i forhold til de enkelte arbejdsopgaver Eksempler på afgørelser, hvor vi har fundet, at der mangler oplysninger om funktionsnedsættelsen (lægelige oplysninger) Helt manglende lægelige oplysninger: Sag nr. 9 En kvinde, som arbejder som køkkenmedhjælper, har fra februar 2011 fået genbevilget personlig assistance.

19 17 Det fremgår af et tidligere ansøgningsskema, at ansøgeren er meget impulsstyret og har svært ved at overskue arbejdsopgaver, hvis de ikke på forhånd er nøje skitseret og planlagt, og at ansøgeren har behov for en til at guide hende igennem opgaverne, når der opstår tvivl om udførelsen af dem. Det fremgår af et journalnotat, at ansøgeren er psykisk syg. Ankestyrelsen finder, at der mangler oplysninger om funktionsnedsættelsen for at kunne vurdere, om lidelsen er varig og betydelig, og for at kunne vurdere, om der er tale om bistand til funktioner, som den pågældende på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig personlig assistance til. Sag nr. 94 En kvinde, som arbejder som social- og sundhedshjælper, har fra januar 2011 fået genbevilget personlig assistance til tunge løft samt forflytninger. Der foreligger et journalnotat fra et besøg på ansøgerens arbejdsplads, hvor ansøger har oplyst, at hun gennem flere år har døjet med venstre skulder. Dette har gjort, at hun ofte har fået blokader ved egen læge. Derudover er der ikke andet at gøre end at holde skulderen i ro, indtil smerterne forsvinder. Ansøgeren har endvidere oplyst, at det går godt i perioder, hvor der ikke er så travlt, og hvor der ikke er så mange fysisk belastende beboere i afdelingen. Ankestyrelsen finder, at der i det konkrete tilfælde er behov for en sagkyndig vurdering af funktionsnedsættelsens omfang og karakter for at kunne vurdere, om lidelsen er varig og betydelig. Sag nr. 8 En mand, som arbejder som dommer, har fra september 2010 fået genbevilget personlig assistance til manuel skrivning samt flytning af ting. Det fremgår af et journalnotat, at ansøgeren har et fysisk handicap. Derudover fremgår det ikke, hvad det fysiske handicap nærmere består i. Den oprindelige ansøgning tilbage fra 1994 er ikke medsendt. Ankestyrelsen finder, at der mangler oplysninger om funktionsnedsættelsen for at kunne vurdere, dels om funktionsnedsættelsen er varig og betydelig, og dels om der er tale om bistand til funktioner, som ansøgeren på grund af funktionsnedsættelsen har behov for særlig assistance til.

20 18 Uaktuelle/utilstrækkelige lægelige oplysninger: Sag nr. 133 En kvinde, som arbejder som socialkonsulent på et revacenter, har fra januar 2008 fået genbevilget personlig assistance til det daglige skrivearbejde på computeren. Ansøgeren har i tillæg til ansøgningsskemaet oplyst, at hun har nedsat kraft og smerter i skuldre, nakke og albuer, samt snurrende fornemmelser og smerter i hænder og arme. Hun har oplyst, at lægen har diagnosticeret det som syerskeskuldre samt tennisalbue i begge sider. Der foreligger på sagen lægelige oplysninger tilbage fra 1994 (fra reumatologisk ambulatorium). Heraf fremgår det, at ansøgeren var blevet vurderet af en reumatolog, der ikke fandt nogen specifik lidelse, og at der var taget prøver uden positiv fund. Det fremgår videre, at ansøgeren ifølge egen læge har gennemgået undersøgelser, som alle har været normale, herunder diverse røntgenundersøgelser. Ankestyrelsen finder, at man ikke ud fra de foreliggende lægelige oplysninger kan konstatere, at der er tale om en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Vi finder, at der er behov for nyere lægelige vurderinger. Sag nr. 90 En mand, som arbejder som smed, har fra januar 2011 fået genbevilget personlig assistance til længere tids arbejde med større ting på værkstedet, herunder jernkonstruktioner m.v., samt større ting ud af huset, herunder løft af materialer m.v. Ansøgeren har på ansøgningsskemaet oplyst, at han har dårlig bevægelse og gang som følge af en brækket hæl. Det fremgår af lægeattest fra juli 2007, at ansøgeren i 2004 pådrog sig et knoglebrud (knusningsfraktur) i hælbenet efter et fald, og at ansøgeren efterfølgende har haft smerter i foden ved gang og i stående stilling samt i siddende og liggende stilling. Det fremgår endvidere, at tilstanden er stationær, og at ansøgeren har et skånehensyn at tilgodese. Kommunens lægekonsulent har i notat fra juli 2007 vurderet, at lidelsen meget vel kan begrunde et vist skånebehov overfor langvarigt gående og stående arbejde, især med vægtbelastning og et skånebehov overfor arbejde i hug- og knæsiddende stilling. Som følge heraf, vurderer lægekonsulenten, at lidelsen i forhold til hans arbejdsfunktioner som smedemester muligvis godt kan udgøre et betydeligt handicap. Lægekonsulenten skriver, at den foreliggende helbredsdokumentation er spinkel, og at en mere uddybende

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Ledighedsydelse. og sanktioner

Ledighedsydelse. og sanktioner Ledighedsydelse og sanktioner December 2011 Indhold Forord... 2 1 Resumé og anbefalinger... 3 2 Afgørelse om sanktion materiel vurdering... 6 2.1 Hovedresultaterne af den materielle vurdering... 6 2.2

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Fleksjob og ledighedsydelse

Fleksjob og ledighedsydelse KAPITEL FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE 1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob og ledighedsydelse Juni 2010 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Fleksjob og ledighedsydelse, juni 2010 Udgiver

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Fleksjob. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om aktiv socialpolitik Januar 2006 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Fleksjob Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total

Antal af Afgørelse 30. Afgørelse Afvises Hjemsendes Stadfæstes Tillægges ikke opsættende virkning (Stadfæstes) Ændres. Total Antal af Afgørelse 30 28 25 20 15 10 Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende virkning () Ændres 5 4 0 2 Total 1 2 Antal af Afgørelse Afgørelse Afvises Hjemsendes Tillægges ikke opsættende

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN

INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN INFORMATION OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk OM SPINALSTENOSE I LÆNDERYGGEN Degenerative forandringer i rygsøjlen

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse

Førtidspension til personer med en psykisk lidelse Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Førtidspension til personer med en psykisk lidelse November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 2 Materiel

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Kompetenceplan for. Integrationsloven

Kompetenceplan for. Integrationsloven Kompetenceplan for Integrationsloven Side 1 Symbolforklaring: emærkningsfelt: UDV = eskæftigelses- og Erhvervsudvalg = eslutter SAGS = Sagsbehandler F = Forbereder AFDC = Afdelingschef I = Indstiller GR/

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere