ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR (9. regnskabsår)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)"

Transkript

1 Østerbrogade København Ø Telefon: Telefax: ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling / 2014 Dirigent: Kontorfællesskab mellem de statsautoriserede revisionsfirmaer Benny Jensen A/S Kurt Lægård CVR. NR CVR. NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Administrator- og bestyrelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-13 Andelskroneberegning 14

3 1 ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for 2013 for Andelsboligforeningen Amagerbrogade og Øresundsvej 2. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 12 / Administrator: Øens Ejendomsadministration København, den 12 / Lars Guldhammer (formand) Kristian Rasmussen Mette Luther Henrik Toubro Kurt Ivarsen

4 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Amagerbrogade og Øresundsvej 2. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Amagerbrogade og Øresundsvej 2 for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for andelsboligforeningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, andelsboliglovens 5, stk. 11, og 6, stk. 2 og 8, og foreningens vedtægter.

5 3 Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Andelsboligforeningen har i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens vedledning om årsregnskaber for andelsboligforeninger, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision. København, den 12. marts 2014 Revisionsfirmaet Benny Jensen A/S Benny Jensen statsautoriseret revisor

6 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Amagerbrogade og Øresundsvej 2 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, andelsboliglovens 5, stk. 11 og 6, stk. 2 og 8, samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give de efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013, jf. andelsboligforeningslovens 6, stk. 2, krævede nøgleoplysninger og at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 6, stk. 8, samt at give de efter andelsboliglovens 5, stk. 11 krævede oplysninger om tilbagebetalingspligt vedrørende modtaget støtte. Anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. RESULTATOPGØRELSE De i resultatopgørelsen anførte, ureviderede budgettal for regnskabsåret er medtaget for at vise afvigelser i forhold til realiserede tal, og dermed hvorvidt de opkrævede boligafgifter i henhold til budget har været tilstrækkelige til at dække omkostningerne forbundet med de realiserede aktiviteter. Husleje, boligafgift og andre indtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om huslejen m.v. er indbetalt til foreningen pr. 31. december Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningen er betalt af foreningen pr. 31. december Vedligeholdelse, kr , er den omkostning, der er afholdt for at holde ejendommen vedlige uden at ejendommen derved er bragt i en bedre stand end ved foreningens køb i Skat af årets erhvervsmæssige indtægt er udgiftsført i resultatopgørelsen. BALANCEN Aktiver Ejendommen matr.nr. 11 h Sundbyøster, Amagerbrogade og Øresundsvej 2, er værdiansat til handelsværdi som udgør kr Der afskrives ikke på ejendommen.

7 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat) Passiver Prioritetsgæld, kr , er den nominelle restgæld, hvilket vil sige det beløb, foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag. Såfremt foreningen ønskede at indfri gælden pr. 31. december 2013, skulle der betales et beløb, svarende til gældens kursværdi pr. 31. december 2013, i alt kr I årsregnskabet er prioritetsgælden optaget til kursværdien. ANDELSVÆRDI Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af side 16. Andelsværdien opgøres i henhold til Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. NØGLETAL De i note 11 anførte nøgleoplysninger har til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Herudover indeholder siderne visse supplerende nøgletal, der informerer om foreningens økonomi.

8 6 Note RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2013 INDTÆGTER Budget Budget (t.kr.) 2013 (t.kr.) (ej revideret) (ej revideret) 1 Boligafgifter Lejeindtægter beboelse Lejeindtægter erhverv Diverse indtægter Avance ved salg af lejlighed Vaskeriindtægter Hensat indvendig vedligeholdelse NETTOINDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER 2 Ejendomsskatter m.m El Copydan Renholdelse Forsikringer Administration Vedligeholdelse Anslået renovering og genopretning OMKOSTNINGER I ALT Ordinært resultat før renter Finansieringsudgifter Finansieringsindtægter Låneomkostninger og kursgevinst _ Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Afdrag ÅRETS RESULTAT EFTER AFDRAG Årets resultat efter afdrag, kr foreslås overført til næste år.

9 7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER 2012 Note 2013 (t.kr.) ANLÆGSAKTIVER Ejendommen Amagerbrogade og Øresundsvej 2: Saldo 1. januar Opskrivning Ejendommen i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavende vaskepenge 0 10 Tilgodehavende selskabsskat 0 14 Forudbetalinger Varmeregnskaber Mellemregning med beboere Indestående i GI 0 19 Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

10 8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 PASSIVER 2012 Note 2013 (t.kr.) 8 EGENKAPITAL I ALT FREMMEDKAPITAL Langfristet gæld 6 Prioritetsgæld Deposita Fast forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Indvendig vedligeholdelse Forudbetaling og mellemregning beboere Selskabsskat Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt FREMMEDKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT

11 9 NOTER Budget (t.kr.) Note 1 Boligafgifter Boligafgifter Moderniseringstillæg Note 2 Ejendomsskatter m.m. Ejendomsskat Vandafgift Renovation m.m Note 3 Administration Annoncer 0 5 Administrationshonorar Administration, lejekontrakter og referat Mæglervurderinger (valuar) Energimærkning Bestyrelsesmøder og generalforsamling Kontorhold, porto og gebyrer Bestyrelsesgodtgørelse Revision, årsrapport m.m Udarbejdelse af nøgletal m.m Varmeregnskab Note 4 Renholdelse Trappevask og polish Vicevært

12 10 NOTER Budget (t.kr.) Note 5 Vedligeholdelse Blikkenslager Diverse Elektriker Låseservice, skilte Leje affugtere Malerarbejde Varmeanlæg Vaskeri Anslået renovering og genopretning Note 6 Finansielle poster Pantebrevs- Lån restgæld Kursværdi Renter 1) Indfriet lån (RD 2034, 2,798%) ) RD 2041, 4,00% ) RD 2044, 3,607% ) RD 2043, 0,17% Renteudgifter Renteindtægter, bank m.m Renteindtægter GI ) Erstattet af lån 4 2) 30-årigt obligationslån, Serie 27S. Afdragsfrit indtil ) 30-årigt kontantlån, Serie 23S med afdrag 4) 30-årigt Flexkort, Serie 11T. Afdragsfrit indtil Rentetilpasses hvert halve år, næste gang Note 7 Skyldige omkostninger Skadeservice Vurderingshonorar Diverse Dong Revisor

13 11 NOTER Note 8 Egenkapital: Andelskapital: Saldo 1. januar Tilgang Opskrivningsfond, ejendom: Saldo 1. januar Opskrivning Kursreguleringsfond, prioritetsgæld: Saldo 1. januar Årets kursregulering Tabs- og vindingskonto: Saldo 1. januar Årets afdrag prioritetsgæld Årets resultat efter afdrag Egenkapital i alt Note 9 Sikkerhedsstillelser: Tinglyst ejerpantebrev i foreningens ejendom på nominelt kr , ligger til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank. Note 10 Eventualforpligtelser: Der er afsagt en kendelse af Landsskatteretten den 29. november 2001 om, at andelsboligforeninger skal beskattes ved ophør af erhvervsmæssig virksomhed. Ophørsbeskatningen vil omfatte avancen på samtlige de lejemål andelsboligforeningen har solgt efter den 19. maj Pr. statusdagen har foreningen 12 usolgte lejemål og den erhvervsmæssige virksomhed består hermed fortsat. Vi skal gøre opmærksom på, at størrelsen af skattekravet for nærværende ikke er opgjort, og at der ikke er afsat skyldig skat i det foreliggende regnskab.

14 12 Note 11 NØGLEOPLYSNINGER OG NØGLETAL Nøgleoplysninger er udarbejdet i henhold til lov om andelsboliger og andre bofællesskaber 6, stk. 2 og 4 i henhold til Bekendtgørelse nr af 16. december Nøgletallene viser centrale dele af foreningens økonomi og er udregnet på baggrund af arealer. 1 Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen A1 Navn: Andelsboligforeningen Amagerbrogade / Øresundsvej 2 A2 Adresse: Øens Ejendomsadm., Lergravsvej 59, 2300 København S A3 CVR.nr Ejendommens areal udgør ifølge BBR-oplysninger: Antal Areal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele 0 0 B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager m.m B6 I alt Fordelingstal BBR Anden aftale Indskud Fordelingstal benyttes ved: C1 Opgørelse af andelsværdi X C2 Opgørelse af boligafgift X D1 Foreningens stiftelsesår 2005 D2 Ejendommens opførelsesår 1923 Hæftelser E1 Hæfter andelshaver for mere end det, der er betalt for andelen? Nej F1 Anvendt vurderingsprincip Valuarvurdering Kr. Kr. m 2 F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver 0 0 F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 0 %

15 13 Note 11 Nøgleoplysninger (fortsat) G1 G2 G3 Eventualforpligtelser Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens opløsning? Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jfr. Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? Nej Nej Nej 2 Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed Kr./ m 2 H1 Boligafgift i gennemsnit pr. andelsboligm H1 Boligafgift i gennemsnit pr. erhvervsandelm 2 0 H2 Erhvervslejeindtægt pr. udlejede erhvervsm H3 Boliglejeindtægt pr. udlejede boligm J Årets overskud (før afdrag) pr. andelsm Kr. /m 2 andel K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver K3 Teknisk andelsværdi Byggeteknik og vedligeholdelse M1 Vedligeholdelse, løbende kr./m M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering, kr./m M3 Vedligeholdelse i alt kr./m Finansielle forhold P Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) 52 % R Årets afdrag pr. andelsm

16 14 ANDELSKRONEBEREGNING PR. 31. DECEMBER 2013 Til beregning af den størst mulige salgspris for andelsboligerne skal man, jf. lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber 5 stk. 2 tage udgangspunkt i et af efterfølgende 3 værdiansættelsesprincipper for ejendommen: a) Anskaffelsessummen b) Kontant handelsværdi som udlejningsejendom c) Offentlig vurdering pr. 1. oktober Opgjort i henhold til 5 stk. 2, litra b: Egenkapital ifølge årsrapporten Hensat til fremtidige vedligeholdelsesarbejder m.m. 0 Værdi til fordeling på solgte andele Der er i alt solgt m² til andelshaverne, svarende til den samlede indskudskapital kr Andelskronens værdi kan maksimalt opgøres til (kr : ) eller kr. 12,228. Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi fastsættes til kr. 12,228 gældende indtil næste årlige generalforsamling. Sidste år blev andelskronen fastsat til kr. 11,09.

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere