til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum"

Transkript

1 drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt fordele Simpel tilslutning gennem støbte studse Borevenlige overflader for yderligere tilslutninger Fuldautomatisk drift Vedligeholdelse-venlige PE-tank Generel teknisk godkendelse nr. Z-53,2-424 LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft und überwacht mit Sicherheit geprüfte Qualität Installation Idriftsættelse Instruktion Installation og service af denne enhed skal udføres af en aut. kloakmester/kessel service tekniker Navn/Underskrift Dato Sted 05/2012 Stempel ID-Nr Der tages forbehold for tekniske ændringer

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Under installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af systemet, skal du overholde ulykkesforebyggende forskrifter, den gældende DIN-og VDE-standarder og retningslinjer og også til de regler for den lokale energi-og forsyningsselskaber. Systemerne må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder Elektriske farer 1. Sikkerhedsinstruktioner Dette system indeholder elektriske spændinger og styrer roterende mekaniske dele. Non-observation af brugsanvisningen kan føre til alvorlige skader, personskade eller endda dødsulykker. Systemet skal være forsvarligt koblet fra lysnettet, før der arbejdes på det. Den lokale hovedafbryder og cut-outs skal være slukket, dvs skifte systemet til nul-potentiale og tage forholdsregler for at sikre, at det ikke kan tændes igen. Hvis der kun udskæringer er tilgængelige, skal disse være slukket og et tegn er knyttet til at forhindre tredjemand i at skifte hovedsikringen igen. VDE 0100 gælder for alt elektrisk arbejde på systemet. Den Koblingsudstyr niveau kontrol, er under spænding og kan ikke åbnes. Kun elektrikere må arbejde på det elektriske udstyr. Udtrykket»elektriker er defineret i VDE Der skal tages skridt til at sikre, at de elektriske kabler og alle andre elektriske system dele er i en fuldt funktionel tilstand. Hvis nogle dele er beskadiget, kan systemet ikke betjenes og / eller skal straks lukket ned. Risiko for brændte fingre og hænder Den drivende Motoren kan blive meget varm under drift Risiko for skader på fingre og hænder Pumperne er udstyret med et lukket pumpehjul. Derfor arbejde på pumpen må kun gennemføres, hvis strømforsyningen er afbrudt, og de roterende dele er standset. Pas på skarpe kanter under vedligeholdelse eller reparationsarbejde. Risiko som følge af tunge vægte Løftesystemet modeller med én pumpe vejer omkring 45 kg og med to pumper omkring 84 kg. Systemerne må kun løftes, eller monteres af to personer med passende pleje iført beskyttelsesudstyr (f.eks beskyttende sko). Pumperne må kun fjernes langsomt eller placeres i pumpeflangen åbningen af to personer (hvis passende forholdsregler for at forhindre udskridning er taget). 2

3 Sundhedsrisiko 1. Sikkerhedsinstruktioner Spildevandet transporterer spildevand, der indeholder ekskrementer, til gengæld dette fæces kan indeholde skadelige stoffer. Når arbejder på systemet, skal du altid sørge for, at der ikke er nogen direkte kontakt mellem spildevand og / eller snavsede anlægsdele og dine øjne, mund eller hud. I tilfælde af direkte kontakt, rengør den berørte del af din krop grundigt og desinficere, om nødvendigt. Det er også muligt, at atmosfæren i tanken kan være skadelig. Derfor, før du åbner rengøring blænde (eller fjerne pumpen) sikrer, at de respektive rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Støjgener Når pumpen betjenes, er et støjniveau skabes der kan være en plage afhængigt af hvordan pumpen installeres. Hvis der er maksimale støjniveau bestemmelser, der skal overholdes, passende foranstaltninger der skal træffes. Den lyddæmpende sæt fra Kessel kan også være nyttigt her. Eksplosionsfare Indersiden af tanken anses for at være eksplosive i henhold til EN 12050, fordi den biologiske fordøjelsesprocessen kan skabe brandfarlige gasser (svovlbrinte, metangas). Derfor, når skrue pumpen eller rengøringsåbning låg eller andre dele, for at rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Mens tanken er åben, er det forbudt at ryge eller udføre andre aktiviteter i de respektive rum, der kan forårsage gassen til at antænde (f.eks drift af elektriske apparater uden indkapslet motorer, metalbearbejdning osv.). 3

4 6.1 Generelle anvisninger Idriftsættelse Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret ekspert, med direkte leverandør af spildevandets løftestation, og ansvarlig for hans tilgængelighed. Under den første operation kræves en testkørsel med vand, over mindst to takter. Under prøvekørslen skal tørkørsel undgås. Før, under og efter denne test kørsel, skal følgende kontrolleres: a) Den elektriske sikring af spildevandets løftestation iht. IEC eller lokale forskrifter b) rotationsretning af motoren c) Porten (aktivering, åben position, lufttæthed) d) kobling og indstilling af at skifte højder i opsamlingsbeholderen, for så vidt disse ikke er forudindstillet af producenten e) Lufttæthed af systemet, beslag, udstyr og rør f) Kontrollering af drift spænding og frekvens g) Funktionel test på tilbageløbssikringen h) Funktionsfejl l alarmapperatet i) Fastgørelse af trykrøret j) Motor beskyttelses knap, tjekke ved kortvarigt at skrue individuelle sikringer ud (to-faset løb) k) Olie-niveau (hvis oliekammer eksisterer) l) Pilot lamper og tællere m) Funktionel test af hvilken som helst manuel pumpe, der kan være installeret. Idriftsættelse skal dokumenteres skriftligt, hvorved vigtige data f.eks indstilling af motor beskyttelsesknap og status af driftstimetælleren skal noteres. Denne indledende operation må kun udføres af autoriseret personale. DIN 1986 del 3 skal iagttages under den indledende drift af løftestationer. 6. Idriftsættelæse Kontroller systemets installation / kabelføring grundigt, før du sætter systemet i drift. At den beskyttende jordforbindelse virker. At de relevante standarder / retningslinjerer blevet hørt, især med henblik på det eksplosionsfarlige område? Sæt ikke systemet i drift, hvis der er skader på motor, kontakter eller synlige kabler. Følg altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 1 i denne vejledning. VIGTIGT: Alle skrueforbindelser skal kontrolleres og være efterspændt. 6.2 Trykudtag og tilbehørsdele. Trykafløbets tibehørsdele af løfte-stationer er udstyret med et tilbageløbs klap med beluftning enhed som standard for hver pumpe. Den beluftningsindretning skal altid være i til position (se fig. 1). Klappen (stiplet linie) åbnes udelukkende ved pumpning strømmen af pumpen. ADVARSEL: Inden første brug skal tilgangsrør og pumper renses af faste materialer såsom metal, sand o.s.v. Før ibrugtagningen skal pumpen fyldes med pumpe væske op til højden af ventilationsboring af pumpehuset. Pumpen må ikke suge nogen luft! Efter fuldendt og korrekt installation af hele systemet, og alle de ekstra dele samt rør-og el-installationer, kan systemet sættes i drift. Eventuelle afspærringsventiler skal åbnes. Sørg for, før du sætter systemet i drift, at den nominelle spænding og strømtype specificeret for systemet svarer til den nominelle spænding og strømtype på stedet. Fig Betjening af kontaktenheden (fra modelår 10/01) Så snart netværksforbindelsen er oprettet, finder initialiseringen sted umiddelbart herefter, dvs. systemet foretager en selvtest. Efter denne test, er systemet klar til drift (lysnet-led lyser). Den akustiske alarm kan slukkes ved at trykke på alarm- LED. Pumpen (r) kan tændes manuelt ved at trykke på pumpe tasten to gange. 4

5 6.4.1 Betjening af kontakt enhed (frem til model år 12/09) Automatic operating model (automatisk model) a) Single-system Den grundlæggende funktion udføres når driftskontakten er indstillet til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, Switch enhed). Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, vil niveau kontakten on lukke. Efter on kontakten er lukket,begynder on forsinkelsen. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpen, så on niveauafbryder åbner igen. Efter on kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er afbrudt. Hvis den aktuelle pumpe køretid overstiger den indstillede værdi af den maksimale køretids grænse slukker pumpen. Samtidig er en fejl-meddelelse udstedt af den røde LED køretid lampe som lyser permanent, og via funktionsfejl relæudgang. Fejlmeldingen i (LED og relæ) forbliver gemt indtil alarm reset -tasten aktiveres, og pumpen kan kun genstartes, når dette har fundet sted. b) Dobbelt-system Den grundlæggende funktion udføres når begge operativsystem knapper er sat til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, knap enhed). Skiftende drift Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter på 1. kontakten er lukket, begynder forsinkelsestids knappen. (Se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpe operationen, så på 1. niveauafbryder åbner igen. Efter på 1. kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter denne pumpe er slukket. Næste gang på 1 niveau er nået, tændes den anden pumpe. Parallel drift Som (snavsede vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter den 1. kontakt er lukket,begynder forsinkelses tiden at træde i kræft. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Hvis vandstanden fortsætter med at stige,tænder den anden pumpe (efter forsinkelsen tid) foruden hvis på 2 niveau overskrides. Denne parallelle pumpedrift fortsætter, indtil på 1 niveauafbryder åbner igen og efterløbstid er udløbet. 6. Idriftsættelæse Når den maksimale køretid er overskredet,vil budskabet funktionsfejl og slukning af de respektive pumper finde sted som med single systemet. Den respektive Pumpe kan kun returnere til drift, når alarm reset -tasten er blevet aktiveret. For så vidt en pumpe forlader auto kontrol (på grund af køre fristen overskrides, en funktionsfejl gennem respektive positions funktionsmådeomskifter), den resterende anden pumpe vil drives analogt til auto kontrol over en enkelt system, uafhængigt af den anden pumpe Driftsindstilling 0 (op til model år 12/09) Når driftsform kontakten er i position 0, er den (respektive) pumpe slukket uafhængigt af alle input signaler. Display elementer forbliver klar til drift Driftsindstilling manual (op til model år 12/09) I manuel driftsform vil (den aktuelle) pumpe, være eller forbliver tændt, uafhængigt af den eksisterende vandstand i tanken, indtil denne driftsform er slukket igen. ADVARSEL: Kørsel af pumpen (r) uden vand vil føre til reduceret køling og forøget slid på pumpemotoren. Overdreven tørløb af pumpen (r) mere end 5 minutter kan dermed føre til uoprettelig skade på pumpen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 6.5 Funktionstest De forskellige funktioner i det samlede system, afhængigt af vandstanden i tanken skal kontrolleres i en enoff test med den tilsvarende vandpåfyldnings niveauer i tanken. Tanken skal fyldes via det tilsluttede indløbsrør. 5

6 Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. ADVARSEL: Afbryd apparatet fra lysnettet under vedligeholdelse! Læs sikkerhedsforskrifterne! Alle service-og vedligeholdelsesarbejde, beskrevet nedenfor, må kun udføres af autoriserede fagfolk. Reparationer må kun udføres af fabrikanten eller dennes autoriserede servicepartner. DIN 1986 del 3 skal holdes øje med under vedligeholdelsesarbejde på løftestationerne. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres regelmæssigt af autoriseret og kvalificeret personale. VIGTIGT: Alle skruer må kun strammes med et maksimalt drejningsmoment på 3 Nm. Følgende opgaver skal udføres: 7. Service og vedligehold 7.2 Noter til luftnings delen Lufningsdelen kan bruges til at tømme trykrøret ved manuel løft af returløbs klappen på løftesystemmet. For at gøre dette, skal en unbrakonøgle str. 8 eller gaffelnøgle str. 15 anvendes til at holde flapåbneren drejet(se fig. 2), så længe som nødvendigt, indtil trykrøret er tomt. flapåbneren skal altid føres tilbage til sin udgangsstilling eller den markerede position (se Fig. 3). Visuel inspektion af det komplette system, pumper og samlebeslagdele Grundig rengøring af hele systemet og pumpen Kontroller på hele systemet og pumpehus for udvendige skader og synlig slitage Tjek pumpen for fri bevægelighed, slid og aflejringer Kontrollér forbindelsen for mekaniske skader og slid Kontrollér forseglinger og forbindelser for lufttæthed og erstat forseglingen (f.eks O-ring), hvis der er indikationer på slitage Isolerings test på pumpens motor Kontroller kontraventil for funktion hvis nødvendigt Returløbs klappen skal udskiftes efter 2 års drift. Fig Bemærkninger til pumpen Pumpen bør kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis den operative lyd stiger, pumpekapacitet falder eller der er vibrationer i rørsystemet, skal pumpehuset og løberen kontrolleres for eventuel tilstopning, tilsmudsning eller slitage. For at gøre dette, skal motor enheden løsnes på de fire fastgørelsesskruer (se også afsnit eller ) og fjernes fra pumpehuset. Ved kontrol af pumpehuset, må det sikres, at ventilations boring hullet holdes åben under alle driftsforhold. Fig. 3 Note: Det komplette flaphus kan fjernes for rengøring og vedligeholdelse (se fig. 4 +5) ved at løsne skrueforbindelser på nedre og øvre flange af flaphuset. Selvfølgelig skal rykrøret være afspærret og tømt først. 6

7 7. Service og vedligehold Fig. 4 Fig. 5 Gevindhul for nem afmonteringen. 7.3 Noter til elektrisk kontakt enhed Batteriet / genopladeligt batteri er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, hvis muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Den kontaktor er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, og det er muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt, med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Efter vedligeholdelsesarbejde, skal dækpladen og det gennemsigtige dæksel (op til model år 12/09) fastgøres ordentligt igen (kontakt beskyttelse!). Reparationer må kun udføres af producenten / servicepartner. 7

8 8. Funktionsfejl og fejlfinding Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. 8.1 Generelle fejl Fejl Årsag Afhjælpning 1 Pumper starter ikke Driftstilstandskontakt ikke er sat til Sæt kontakten i auto auto (kun op til model år 12/09) Motorbeskyttelseskontakten er Afmonter pumpen, fjern evt. blokade ( objekter) udløst, motoren blokeres i pumpehjul eller hus Motoren drejer trægt/ langsomt vedligehold/ reperation af kundeservice 1 eller 2 faser har ingen strøm kontroller sikringer og strømkabler 2 Pumerme kører, men alarm lampen lyser 3 Pumper kører groft eller højlydt og LED fasen lyser ( kun model op til år 12/09) Pumper kører groft og højlydt og LED fase ikke lyser (kun model til år 12/09) 4 Spildevand ikke aftappes, returløb på laveste drænings punkt Kontrol mislykkes på grund af tunge udsving i strømforsyningens hovedstrøm Tryksensor ikke lufttæt eller PE Systemet er overbelastet For lidt pumpekapasitet Beluftnings del er ikke i driftfunktion Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system og begge motorer kører den forkerte vej Nedsat kapasitet grundet skader Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system, hvor begge motorer roterer den forkerte vej Systemet ikke tændt Strømforsyning kabel er sat til skifte enhed uden strøm Niveaukontrol funktionsfejl Indgående rør til systemet er blokeret Eftermonter batteri i kontaktenheden og infomer strømforsyningen Kontroller alle skrueforbindelser for luft tæthed kontroller om der enten er kort sigtet signing af spildevand. Hvis muligt brug i mellemtiden ikke afløbs punkter. Afled spildevandet på anden vis, hvis muligt Destruer objektet i pumpehjulet eller hus Fjern objektet fra tryk montering eller trykrør Pumper er slidte. Skift dem Forkert design af løftestation, afklaring gennem KESSEL kundeservice Sæt beluftningsdelen i driftfunktion kontroller omdrejnings retning, hvis denne er forkert, byt 2 faser af srømforsyningen Byt 2 faser af motorens forsyningskabler kontroller pumper og motorer. Få ødelagte dele skiftet af kundeservice kontroller omdrejnings rotationen, hvis denne er forkert byt da 2 faser af motorens forsyningskabel ( se sektion 5.5) Byt 2 faser af motorens forsyningskabel af kontaktenheden. sæt kontakten på automatic Kontroller sikringen. Tjek forsyningen Tjek spildevand, koblingspunkter og funktion af niveaukontrol Indgående rør skal rengøres 8

9 Fejl Årsag Afhjælpning Indløbsport til det system Åben indløbsport helt (hvis eksisteren- de) ikke åbnet eller ikke åbnes helt Hvis spildevands temperaturen Reducer teperaturen på spildevandet er for høj over en læn- gere periode (15 min.) Fører det til en reduceret sugeevne 5 Systemet pludselig er Faser tændt gennem arbejde Tjek vejen af rotationen støjende på hjemmemarkedets strømforsyning Skader på pumpe dele gennem objekter Objekter i pumpen Tjek pumpen, få den repareret eller skiftet hvis nødvendig, af kundesservice Fjern objektet og tjek pumpen for skader og udskift hvis nødvendig 6 Rådden lugt Lækage i løftestation Tjek ventilation, indløb og trykledninger samt dæksler for lufttæthed og eliminere lækager Pumpen er ikke lufttæt Tjek pumpen, få den repareret eller udskiftet, hvis nødvendig af kundeservice skarp lugt 7 Systemet kører for ofte og tænder uden grund 8 System skifter ikke eller har en række forskellige skiftende funktionsfejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Motoren er overophedet og overbelastet Kontaktorer for varm på grund af skiftende funktionsfejl Forsynings mængde for højt gennem ekstern vand eller lignende Returløbs flap defekt, spildevand løber ud af trykledningen og tilbage i systemet Skumdannelse i systemet Tank eller pumperne blokeret af fedt, vil udledes i store mængder Niveaukontrol ventilation blokeret Niveaukontrol snavset, niveau trykafbryder indstillet forkert eller defekt Tjek motor og pumper og sikre at de kører jævnt. Tjek systemet for kontakt fejl ( især motorbeskyttelses kontakten ) Hvis systemet tændes og slukkes for ofte på grund af de høje indløbsmængder,så afklaring med KESSEL kundeservice Tjek systemet for kontakternes fejl. Find og eliminer årsagerne Tjek returrørs flap (integreret i trykket stikkontakten studs på hver pumpe), rense det og udskift eventuelle beskadigede dele Reducer mængden af vaskepulver og rengøringsmidler Rengør hele systemet, check fedt aflade Tjek kabler mellem kontaktenheden og niveau kontrol for knæk og korrekt dirigering (selv gradient), ret eller udskift om nødvendigt Fjern niveau kontrol, rengør nedsænkningsrør, tjek trykafbryder og juster om nødvendigt 9 For lav pumpekapacitet Roterende felt forkert wap lysnettet ledninger (fejlmeddelelse på kontakten enhed) Forkert pumperotationen Kontroller pumpe ledninger for korrekt tilslutning 9

10 Fejl beskeder/ afhjælpende foranstaltninger (fra model år 01/10) = tændt = slukket = blinker = blinker hurtigt Batterifejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding - Kvitter alarm og alarm nøgle - Kontroller, om batterierne er tilsluttet - Udskift afladede batterier - Efter anerkender signaltone, tryk alarm tasten igen -> Omskifterenhed fortsætter med at arbejde uden batterier -> Ingen beskyttelse funktion under strømsvigt Strømsvigt (batteridrift) - Kontroller, om strømmen svigter i hele rummet / bygningen - Kontroller sikringer / check fejl-strøm og maksimalafbryder - Kontroller netkabel for fejl - Kontroller micro sikring i kontakt enhed (brug kun sikringer med samme nominelle kapacitet og udløsende egenskaber). Motor fejl Duo Pump 1 Årsag: TF1, TF2, MSS Løsning: -> Check motorværnet 1/2 -> Lavere viklingstemperatur kontakt er udløst -> Automatisk reset når motoren er kølet skal kvitteres med alarm tasten. -> I tilfælde af løftestationer jumper TF2 defekt / ikke installeret Udskift / installere jumper Duo Pump 2 Løbstidsfrist fejl / kørende frekvensgrænse fejl Duo Pump 1 Duo Pump 2 - Kørende frekvensgrænse fejl: en pumpe starter oftere end 20 gange på 3 minutter -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og kontakt-enhed til vand-indtagelse -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returløbs flap - Løbetidsfrist fejl: Pumpen har kørt længere end 240 minutter ad gangen -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og skifte enhed for vand ophobninger -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returvands flap 10

11 8. Funktionsfejl og fejlfinding Sensor fejl - Trykket falder: Vandstand er faldet med 12 mm, uden at pumpen har kørt -> Pump nedsænkede rør / stemplet fri ved håndkraft -> Kontrollér luftslangen for lækager Duo Pump 1/2 Område/ fase svigt Duo Pump 1/2 - Roterende felt fejl: Forkert roterende felt til nettilslutning af kontakt-enhed -> byt 2 faser - Fase fejl: Fase L1 eller L2, L3 ikke er tilgængelig -> Kontrollér forbindelsen på afbryderenhed, netkabel, sikringer, tjek fejl-strøm og maksimalafbryder -> Hvis L1 mislykkedes, kan retningen af roterende felt ikke genkendes. -> Hvis L1 mislykkedes, går kontaktenheden over i batteridrevet tilstand Relæ koblingscyklusser Duo Pump 1 Effektrelæet har oversteget koblingcykluser -> Kan blive anerkendt, når effektrelæet laver yderligere kob lingscyklusser før meddelelsen gentages -> Udskift relæ -> Kontakt kunde service -> Fejlen relæ koblingscyklusser er tilbagevendende Duo Pump 1 Alarmniveau overskredet Alarmniveau er nået ved vandniveauet -> Alarm slukker automatisk igen, når niveauet falder til under alarmniveauet -> LED kun går ud efter manuel kvittering har fundet sted -> Kontrollér indløb -> Kontrollér niveaumåling og koblingspunkter 11

12 Relæ fejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Effektrelæet ikke længere slukker -> Afbryd kontaktenheden fra lysnettet -> Udskift relæ -> Kontakt kunde Service Duo Pump 1 Duo Pump 2 Niveau fejl - Niveau fejl (kun med tryk membran kontakt): Kontrol kabel til skifte apparatet ikke lagt på en vedvarende stigning/hældning -> Kontrollér kabel rute, forkort eventuelle overskydende længder, hvis det er relevant. Duo Pump 1/2 Kontakterne ON og ALARM skifter i den forkerte rækkefølge -> Tryk styreenhed defekt, udskiftning nødvendig Uregelmæssige niveau stater (op til 12/09) Funktionsfejl på niveaukontakter kan genkendes delvist og udløse en meningsfuld nødsituation kontrol sæt da driftsformen i automatisk. Hvis styreenheden genkender en usandsynlig niveauafbryder tilstand, er funktionsfejl meddelelsen niveau angivet af den røde køretid / niveau LED blinker og fejl relæ. Den fejlmeddelelse kan slettes ved hjælp af alarm reset -tasten, når fejlen er udbedret, eller når ingen niveaulfejl kan registreres på grund af afventende niveau signaler. Generelt er det ikke muligt at skelne mellem ikke-lukning alarm niveaukontakter og ikke-åbning på niveaukontakter. Uregelmæssige niveau forhold angiver normalt en fejl i niveaukontakter eller ledninger. Vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret elektriker. a) Single-system Ingen kan skelne mellem en ikke-lukning on niveauafbryder og en ikke-åben alarm niveauafbryder. Hvis alarm -niveau er verserende uden on -niveau, er niveau fejl angivet. Motoren er ikke tændt. Hvis on niveauafbryder lukker i denne tilstand, dog er pumpen tændt. Åbning af on niveauafbryder slår pumpen fra. b) Twin-system Ikke-lukning on 1 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger på 2 -niveau når overskrides. Hvis alarm er overskredet,tændes begge pumper. Hvis niveauet falder til under on 2 -niveau, vil pumperne slukke. Ikke-lukning på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger den alarm -niveau overskrides. Samtidig er den anden pumpe tændt. Begge pumper forbliver i drift indtil niveauet falder til under on 1 igen. Permanent lukket på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger, når på 1 niveau ikke bliver nået. Én tænder pumpen når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når alarm niveau overskrides. Permanent lukket alarm niveauafbryder. Funktionsfejl meddelelsen følger, når alarm -niveau er angivet, men mindst on 2 niveau ikke er nået. En permanent alarm -meddelelse sendes derefter. Alar men giver besked via det interne signal. Sensoren kan slettes ved at aktivere alarm reset -tasten. Den alarm Relæet forbliver aktivt, indtil fejlen er fjernet. Én pumpe er tændt, når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når den 2. niveau overskrides. Begge pumper slukkes efter niveauet falder til under on 1. 12

13 8.2.2 Intern overvågning Styringen evaluerer signalerne fra fase / drejefelts overvågning, motorkontakt og motortemperatursensor uanset konfigurationen. I tilfælde af en fejlfunktion eller ikkeklar til drift, er pumpen slukket eller switch-on undertrykt. Desuden er en fejl indikeret ved den respektive LED display og funktionsfejl relækontakt. Fase / roterende felt overvågning Hvis L2 og / eller L3 mislykkes, fasen / roterende felt Lysdioden lyser, og fejl relæ bliver aktivt. (I dette tilfælde styreenheden kan ikke længere genkende roterende felt fejl.) Da styreenheden leveres af L1, kan svigt af L1 ikke angives. Hvis L1 mislykkes imidlertid den indbyggede signal sensor er tændt forudsat det genopladelige batteri er indsat i styreenheden og opladet. I tilfælde af falsk roterende felt (mod uret roterende felt) blinker den fase / drejefelt. Relæet for motorudgangen er deaktiveret af styreenheden. Motorrelæet Én hjælpekontakt (hver) i motorrelæet evalueres. Hvis et motorrelæ har udløst, på grund af manuel aktivering, kortslutning eller overstiger belastningen, er en fejl angivet med motorrelæ LED (eller LED pumpe... MSS / temp er permanent tændt), og funktionsfejl relæ. Desuden er relæet for motorudgangen deaktiveret af styreenheden. Motortemperatur I hver motor, er der en temperaturføler, som angiver overskydende temperatur til styreenheden: Når overskydende temperaturen er nået (ca. 110 C) angives dette (blinker) ved motortemperatur LED (eller pumpe... MSS / temp LED i tilfælde af en dobbeltsystem) og funktionsfejl relæet falder ud. Derudover er relæet for den pågældende motor output deaktiveret af styreenheden. Når motoren er afkølet igen,er pumpen automatisk klar til drift, så snart temperaturføleren angiver dette Funktionsfejls meddelelse S fejl beskeder bliver sendt via: Aktivering af fejl relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Visning af type fejl ved fejlfunktionslysdioder på individuelle systemer med - Fase / roterende felt - Motorværnskontakt - Motortemperaturen - Kørselstid / niveau 8. Funktionsfejl og fejlfinding eller på to systemer med - Fase / roterende felt - Pumpe 2 MSS / temp - Pump 1 MSS / temp - Kørselstid / niveau Betingelserne for funktionsfejlsmeddelelser beskrives i detaljer i de foregående kapitler Alarm meddelelse Alarm beskeder er sendt via: Aktivering af alarm relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Den interne signalsensor To betingelser kan føre til en alarm-meddelelse. 1. En alarm melding hvis niveauet overstiger alarm - niveau. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten. Så snart niveauet falder til under alarm -niveau, både alarm beskeder (signal sensor og relæ) nulstilles. 2. Hvis et udskifteligt batteri (batteri) er indsat og opladet, en alarmmeddelelse vil også udstedes, hvis der er en strømafbrydelse, dvs strømafbrydelse er angivet med et akustisk signal udløst af interne signal sensorer. Det genopladelige batteri leverer det interne signal sensor til et par timer afhængig af ladningstilstanden. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten Hvad gør man, når motorrelæet er udløst. Fjern det gennemsigtige dæksel (Læs instruktioner!), Og tryk den sorte START knap på motorrelæet. Hvis motorrelæet udløses igen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... anden fejlmelding opstår. Hvis fejlen ikke kan elimineres inden for rammerne af brugsanvisningen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... styreenheden ikke længere reagerer på input-signaler, men signalerer klar til drift gennem operation skærm. Kobl styreenheden helt fra lysnettet af cirka 10 sekunder, ved hjælp af netafbryderen på installations side. Hvis styreenheden stadig ikke virker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. 13

14 9.1 kontakt enhed ( fra model år 01/10) 8. Funktionsfejl og fejlfinding R 3-0,2mm Aqualift F Mono 400V 1 Kurzbedienungsanleitung: Netzverbindung herstellen grüne Netzanzeige Automatikbetrieb Niveau-Anzeige leuchtet Pumpniveau erreicht Pumpen-Anzeige leuchtet Pumpe läuft Unterdrücken des akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen der Pumpe mit - Taste 139,9 mm NIVEAU LEVEL PUMPE PUMP Aqualift F Duo 400V V1.05: Schriftgrößen angepaßt (DA) V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Mono Standard Datei Datum/Autor : : KES1PS_DRU01V1_05_ago Kurzbedienungsanleitung: / A.Götz Änderungen : V1.05, DA Netzverbindung herstellen Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 grüne Netzanzeige Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Automatikbetrieb Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 Pumpe I-Anzeige leuchtet LED (POWER,etc) : transparent, diffus Pumpe I läuft LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack Pumpe II-Anzeige leuchtet 2 Tasten mit Prägung Pumpe II läuft Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Pumpe I Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Pump I Unterdrücken des Maßstab : 1:1 akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen Pumpe II der Pumpe mit - Taste Pump II 134,8 mm 134,8 mm R 3-0,2mm Vis / indikator panel Pilot advarselslampen klar til drift Pilot lampe til alarmmeldingen (den aktiverede alarm kan slukkes ved at anerkende alarm-tasten) Pumpe kan tændes manuelt ved at trykke på denne to gange Switch-on niveauet (pumpen starter automatisk op en gang kontakt-on forsinkelse er udløbet) 139,9 mm V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Duo Standard Datei : KES2PS_DRU01V1_04_ago Datum/Autor : / A.Götz Änderungen : V1.04, AGo Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 LED (POWER,etc) : transparent, diffus LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack 3 Tasten mit Prägung Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Maßstab : 1:1 14

15 15

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000

Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 Monterings- & Driftvejledning Kondensatpumpe tp1 VVS-nr. 38 1050.000 2 6m 4 mm / m 6 Løftehøjde (kpa) Pumpekapacitet (l/h) www.phj.dk 7 8.2 13 9 1 2 11 12 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 www.phj.dk 3 1 Foreskrifter

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN 12056 Denne brønd kan kombineres med Staufix

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

KESSEL løfte station Aqualift S til spildevand med kloak til underjordisk / overjordiske installation

KESSEL løfte station Aqualift S til spildevand med kloak til underjordisk / overjordiske installation Vejledninger for montage, drift og vedligeholdelse KESSEL løfte station Aqualift S til spildevand med kloak til underjordisk / overjordiske installation Vare nr. 100301177 / 100301184 / 154047040 / 154078110

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere