til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum"

Transkript

1 drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt fordele Simpel tilslutning gennem støbte studse Borevenlige overflader for yderligere tilslutninger Fuldautomatisk drift Vedligeholdelse-venlige PE-tank Generel teknisk godkendelse nr. Z-53,2-424 LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft und überwacht mit Sicherheit geprüfte Qualität Installation Idriftsættelse Instruktion Installation og service af denne enhed skal udføres af en aut. kloakmester/kessel service tekniker Navn/Underskrift Dato Sted 05/2012 Stempel ID-Nr Der tages forbehold for tekniske ændringer

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Under installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af systemet, skal du overholde ulykkesforebyggende forskrifter, den gældende DIN-og VDE-standarder og retningslinjer og også til de regler for den lokale energi-og forsyningsselskaber. Systemerne må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder Elektriske farer 1. Sikkerhedsinstruktioner Dette system indeholder elektriske spændinger og styrer roterende mekaniske dele. Non-observation af brugsanvisningen kan føre til alvorlige skader, personskade eller endda dødsulykker. Systemet skal være forsvarligt koblet fra lysnettet, før der arbejdes på det. Den lokale hovedafbryder og cut-outs skal være slukket, dvs skifte systemet til nul-potentiale og tage forholdsregler for at sikre, at det ikke kan tændes igen. Hvis der kun udskæringer er tilgængelige, skal disse være slukket og et tegn er knyttet til at forhindre tredjemand i at skifte hovedsikringen igen. VDE 0100 gælder for alt elektrisk arbejde på systemet. Den Koblingsudstyr niveau kontrol, er under spænding og kan ikke åbnes. Kun elektrikere må arbejde på det elektriske udstyr. Udtrykket»elektriker er defineret i VDE Der skal tages skridt til at sikre, at de elektriske kabler og alle andre elektriske system dele er i en fuldt funktionel tilstand. Hvis nogle dele er beskadiget, kan systemet ikke betjenes og / eller skal straks lukket ned. Risiko for brændte fingre og hænder Den drivende Motoren kan blive meget varm under drift Risiko for skader på fingre og hænder Pumperne er udstyret med et lukket pumpehjul. Derfor arbejde på pumpen må kun gennemføres, hvis strømforsyningen er afbrudt, og de roterende dele er standset. Pas på skarpe kanter under vedligeholdelse eller reparationsarbejde. Risiko som følge af tunge vægte Løftesystemet modeller med én pumpe vejer omkring 45 kg og med to pumper omkring 84 kg. Systemerne må kun løftes, eller monteres af to personer med passende pleje iført beskyttelsesudstyr (f.eks beskyttende sko). Pumperne må kun fjernes langsomt eller placeres i pumpeflangen åbningen af to personer (hvis passende forholdsregler for at forhindre udskridning er taget). 2

3 Sundhedsrisiko 1. Sikkerhedsinstruktioner Spildevandet transporterer spildevand, der indeholder ekskrementer, til gengæld dette fæces kan indeholde skadelige stoffer. Når arbejder på systemet, skal du altid sørge for, at der ikke er nogen direkte kontakt mellem spildevand og / eller snavsede anlægsdele og dine øjne, mund eller hud. I tilfælde af direkte kontakt, rengør den berørte del af din krop grundigt og desinficere, om nødvendigt. Det er også muligt, at atmosfæren i tanken kan være skadelig. Derfor, før du åbner rengøring blænde (eller fjerne pumpen) sikrer, at de respektive rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Støjgener Når pumpen betjenes, er et støjniveau skabes der kan være en plage afhængigt af hvordan pumpen installeres. Hvis der er maksimale støjniveau bestemmelser, der skal overholdes, passende foranstaltninger der skal træffes. Den lyddæmpende sæt fra Kessel kan også være nyttigt her. Eksplosionsfare Indersiden af tanken anses for at være eksplosive i henhold til EN 12050, fordi den biologiske fordøjelsesprocessen kan skabe brandfarlige gasser (svovlbrinte, metangas). Derfor, når skrue pumpen eller rengøringsåbning låg eller andre dele, for at rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Mens tanken er åben, er det forbudt at ryge eller udføre andre aktiviteter i de respektive rum, der kan forårsage gassen til at antænde (f.eks drift af elektriske apparater uden indkapslet motorer, metalbearbejdning osv.). 3

4 6.1 Generelle anvisninger Idriftsættelse Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret ekspert, med direkte leverandør af spildevandets løftestation, og ansvarlig for hans tilgængelighed. Under den første operation kræves en testkørsel med vand, over mindst to takter. Under prøvekørslen skal tørkørsel undgås. Før, under og efter denne test kørsel, skal følgende kontrolleres: a) Den elektriske sikring af spildevandets løftestation iht. IEC eller lokale forskrifter b) rotationsretning af motoren c) Porten (aktivering, åben position, lufttæthed) d) kobling og indstilling af at skifte højder i opsamlingsbeholderen, for så vidt disse ikke er forudindstillet af producenten e) Lufttæthed af systemet, beslag, udstyr og rør f) Kontrollering af drift spænding og frekvens g) Funktionel test på tilbageløbssikringen h) Funktionsfejl l alarmapperatet i) Fastgørelse af trykrøret j) Motor beskyttelses knap, tjekke ved kortvarigt at skrue individuelle sikringer ud (to-faset løb) k) Olie-niveau (hvis oliekammer eksisterer) l) Pilot lamper og tællere m) Funktionel test af hvilken som helst manuel pumpe, der kan være installeret. Idriftsættelse skal dokumenteres skriftligt, hvorved vigtige data f.eks indstilling af motor beskyttelsesknap og status af driftstimetælleren skal noteres. Denne indledende operation må kun udføres af autoriseret personale. DIN 1986 del 3 skal iagttages under den indledende drift af løftestationer. 6. Idriftsættelæse Kontroller systemets installation / kabelføring grundigt, før du sætter systemet i drift. At den beskyttende jordforbindelse virker. At de relevante standarder / retningslinjerer blevet hørt, især med henblik på det eksplosionsfarlige område? Sæt ikke systemet i drift, hvis der er skader på motor, kontakter eller synlige kabler. Følg altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 1 i denne vejledning. VIGTIGT: Alle skrueforbindelser skal kontrolleres og være efterspændt. 6.2 Trykudtag og tilbehørsdele. Trykafløbets tibehørsdele af løfte-stationer er udstyret med et tilbageløbs klap med beluftning enhed som standard for hver pumpe. Den beluftningsindretning skal altid være i til position (se fig. 1). Klappen (stiplet linie) åbnes udelukkende ved pumpning strømmen af pumpen. ADVARSEL: Inden første brug skal tilgangsrør og pumper renses af faste materialer såsom metal, sand o.s.v. Før ibrugtagningen skal pumpen fyldes med pumpe væske op til højden af ventilationsboring af pumpehuset. Pumpen må ikke suge nogen luft! Efter fuldendt og korrekt installation af hele systemet, og alle de ekstra dele samt rør-og el-installationer, kan systemet sættes i drift. Eventuelle afspærringsventiler skal åbnes. Sørg for, før du sætter systemet i drift, at den nominelle spænding og strømtype specificeret for systemet svarer til den nominelle spænding og strømtype på stedet. Fig Betjening af kontaktenheden (fra modelår 10/01) Så snart netværksforbindelsen er oprettet, finder initialiseringen sted umiddelbart herefter, dvs. systemet foretager en selvtest. Efter denne test, er systemet klar til drift (lysnet-led lyser). Den akustiske alarm kan slukkes ved at trykke på alarm- LED. Pumpen (r) kan tændes manuelt ved at trykke på pumpe tasten to gange. 4

5 6.4.1 Betjening af kontakt enhed (frem til model år 12/09) Automatic operating model (automatisk model) a) Single-system Den grundlæggende funktion udføres når driftskontakten er indstillet til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, Switch enhed). Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, vil niveau kontakten on lukke. Efter on kontakten er lukket,begynder on forsinkelsen. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpen, så on niveauafbryder åbner igen. Efter on kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er afbrudt. Hvis den aktuelle pumpe køretid overstiger den indstillede værdi af den maksimale køretids grænse slukker pumpen. Samtidig er en fejl-meddelelse udstedt af den røde LED køretid lampe som lyser permanent, og via funktionsfejl relæudgang. Fejlmeldingen i (LED og relæ) forbliver gemt indtil alarm reset -tasten aktiveres, og pumpen kan kun genstartes, når dette har fundet sted. b) Dobbelt-system Den grundlæggende funktion udføres når begge operativsystem knapper er sat til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, knap enhed). Skiftende drift Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter på 1. kontakten er lukket, begynder forsinkelsestids knappen. (Se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpe operationen, så på 1. niveauafbryder åbner igen. Efter på 1. kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter denne pumpe er slukket. Næste gang på 1 niveau er nået, tændes den anden pumpe. Parallel drift Som (snavsede vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter den 1. kontakt er lukket,begynder forsinkelses tiden at træde i kræft. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Hvis vandstanden fortsætter med at stige,tænder den anden pumpe (efter forsinkelsen tid) foruden hvis på 2 niveau overskrides. Denne parallelle pumpedrift fortsætter, indtil på 1 niveauafbryder åbner igen og efterløbstid er udløbet. 6. Idriftsættelæse Når den maksimale køretid er overskredet,vil budskabet funktionsfejl og slukning af de respektive pumper finde sted som med single systemet. Den respektive Pumpe kan kun returnere til drift, når alarm reset -tasten er blevet aktiveret. For så vidt en pumpe forlader auto kontrol (på grund af køre fristen overskrides, en funktionsfejl gennem respektive positions funktionsmådeomskifter), den resterende anden pumpe vil drives analogt til auto kontrol over en enkelt system, uafhængigt af den anden pumpe Driftsindstilling 0 (op til model år 12/09) Når driftsform kontakten er i position 0, er den (respektive) pumpe slukket uafhængigt af alle input signaler. Display elementer forbliver klar til drift Driftsindstilling manual (op til model år 12/09) I manuel driftsform vil (den aktuelle) pumpe, være eller forbliver tændt, uafhængigt af den eksisterende vandstand i tanken, indtil denne driftsform er slukket igen. ADVARSEL: Kørsel af pumpen (r) uden vand vil føre til reduceret køling og forøget slid på pumpemotoren. Overdreven tørløb af pumpen (r) mere end 5 minutter kan dermed føre til uoprettelig skade på pumpen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 6.5 Funktionstest De forskellige funktioner i det samlede system, afhængigt af vandstanden i tanken skal kontrolleres i en enoff test med den tilsvarende vandpåfyldnings niveauer i tanken. Tanken skal fyldes via det tilsluttede indløbsrør. 5

6 Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. ADVARSEL: Afbryd apparatet fra lysnettet under vedligeholdelse! Læs sikkerhedsforskrifterne! Alle service-og vedligeholdelsesarbejde, beskrevet nedenfor, må kun udføres af autoriserede fagfolk. Reparationer må kun udføres af fabrikanten eller dennes autoriserede servicepartner. DIN 1986 del 3 skal holdes øje med under vedligeholdelsesarbejde på løftestationerne. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres regelmæssigt af autoriseret og kvalificeret personale. VIGTIGT: Alle skruer må kun strammes med et maksimalt drejningsmoment på 3 Nm. Følgende opgaver skal udføres: 7. Service og vedligehold 7.2 Noter til luftnings delen Lufningsdelen kan bruges til at tømme trykrøret ved manuel løft af returløbs klappen på løftesystemmet. For at gøre dette, skal en unbrakonøgle str. 8 eller gaffelnøgle str. 15 anvendes til at holde flapåbneren drejet(se fig. 2), så længe som nødvendigt, indtil trykrøret er tomt. flapåbneren skal altid føres tilbage til sin udgangsstilling eller den markerede position (se Fig. 3). Visuel inspektion af det komplette system, pumper og samlebeslagdele Grundig rengøring af hele systemet og pumpen Kontroller på hele systemet og pumpehus for udvendige skader og synlig slitage Tjek pumpen for fri bevægelighed, slid og aflejringer Kontrollér forbindelsen for mekaniske skader og slid Kontrollér forseglinger og forbindelser for lufttæthed og erstat forseglingen (f.eks O-ring), hvis der er indikationer på slitage Isolerings test på pumpens motor Kontroller kontraventil for funktion hvis nødvendigt Returløbs klappen skal udskiftes efter 2 års drift. Fig Bemærkninger til pumpen Pumpen bør kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis den operative lyd stiger, pumpekapacitet falder eller der er vibrationer i rørsystemet, skal pumpehuset og løberen kontrolleres for eventuel tilstopning, tilsmudsning eller slitage. For at gøre dette, skal motor enheden løsnes på de fire fastgørelsesskruer (se også afsnit eller ) og fjernes fra pumpehuset. Ved kontrol af pumpehuset, må det sikres, at ventilations boring hullet holdes åben under alle driftsforhold. Fig. 3 Note: Det komplette flaphus kan fjernes for rengøring og vedligeholdelse (se fig. 4 +5) ved at løsne skrueforbindelser på nedre og øvre flange af flaphuset. Selvfølgelig skal rykrøret være afspærret og tømt først. 6

7 7. Service og vedligehold Fig. 4 Fig. 5 Gevindhul for nem afmonteringen. 7.3 Noter til elektrisk kontakt enhed Batteriet / genopladeligt batteri er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, hvis muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Den kontaktor er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, og det er muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt, med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Efter vedligeholdelsesarbejde, skal dækpladen og det gennemsigtige dæksel (op til model år 12/09) fastgøres ordentligt igen (kontakt beskyttelse!). Reparationer må kun udføres af producenten / servicepartner. 7

8 8. Funktionsfejl og fejlfinding Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. 8.1 Generelle fejl Fejl Årsag Afhjælpning 1 Pumper starter ikke Driftstilstandskontakt ikke er sat til Sæt kontakten i auto auto (kun op til model år 12/09) Motorbeskyttelseskontakten er Afmonter pumpen, fjern evt. blokade ( objekter) udløst, motoren blokeres i pumpehjul eller hus Motoren drejer trægt/ langsomt vedligehold/ reperation af kundeservice 1 eller 2 faser har ingen strøm kontroller sikringer og strømkabler 2 Pumerme kører, men alarm lampen lyser 3 Pumper kører groft eller højlydt og LED fasen lyser ( kun model op til år 12/09) Pumper kører groft og højlydt og LED fase ikke lyser (kun model til år 12/09) 4 Spildevand ikke aftappes, returløb på laveste drænings punkt Kontrol mislykkes på grund af tunge udsving i strømforsyningens hovedstrøm Tryksensor ikke lufttæt eller PE Systemet er overbelastet For lidt pumpekapasitet Beluftnings del er ikke i driftfunktion Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system og begge motorer kører den forkerte vej Nedsat kapasitet grundet skader Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system, hvor begge motorer roterer den forkerte vej Systemet ikke tændt Strømforsyning kabel er sat til skifte enhed uden strøm Niveaukontrol funktionsfejl Indgående rør til systemet er blokeret Eftermonter batteri i kontaktenheden og infomer strømforsyningen Kontroller alle skrueforbindelser for luft tæthed kontroller om der enten er kort sigtet signing af spildevand. Hvis muligt brug i mellemtiden ikke afløbs punkter. Afled spildevandet på anden vis, hvis muligt Destruer objektet i pumpehjulet eller hus Fjern objektet fra tryk montering eller trykrør Pumper er slidte. Skift dem Forkert design af løftestation, afklaring gennem KESSEL kundeservice Sæt beluftningsdelen i driftfunktion kontroller omdrejnings retning, hvis denne er forkert, byt 2 faser af srømforsyningen Byt 2 faser af motorens forsyningskabler kontroller pumper og motorer. Få ødelagte dele skiftet af kundeservice kontroller omdrejnings rotationen, hvis denne er forkert byt da 2 faser af motorens forsyningskabel ( se sektion 5.5) Byt 2 faser af motorens forsyningskabel af kontaktenheden. sæt kontakten på automatic Kontroller sikringen. Tjek forsyningen Tjek spildevand, koblingspunkter og funktion af niveaukontrol Indgående rør skal rengøres 8

9 Fejl Årsag Afhjælpning Indløbsport til det system Åben indløbsport helt (hvis eksisteren- de) ikke åbnet eller ikke åbnes helt Hvis spildevands temperaturen Reducer teperaturen på spildevandet er for høj over en læn- gere periode (15 min.) Fører det til en reduceret sugeevne 5 Systemet pludselig er Faser tændt gennem arbejde Tjek vejen af rotationen støjende på hjemmemarkedets strømforsyning Skader på pumpe dele gennem objekter Objekter i pumpen Tjek pumpen, få den repareret eller skiftet hvis nødvendig, af kundesservice Fjern objektet og tjek pumpen for skader og udskift hvis nødvendig 6 Rådden lugt Lækage i løftestation Tjek ventilation, indløb og trykledninger samt dæksler for lufttæthed og eliminere lækager Pumpen er ikke lufttæt Tjek pumpen, få den repareret eller udskiftet, hvis nødvendig af kundeservice skarp lugt 7 Systemet kører for ofte og tænder uden grund 8 System skifter ikke eller har en række forskellige skiftende funktionsfejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Motoren er overophedet og overbelastet Kontaktorer for varm på grund af skiftende funktionsfejl Forsynings mængde for højt gennem ekstern vand eller lignende Returløbs flap defekt, spildevand løber ud af trykledningen og tilbage i systemet Skumdannelse i systemet Tank eller pumperne blokeret af fedt, vil udledes i store mængder Niveaukontrol ventilation blokeret Niveaukontrol snavset, niveau trykafbryder indstillet forkert eller defekt Tjek motor og pumper og sikre at de kører jævnt. Tjek systemet for kontakt fejl ( især motorbeskyttelses kontakten ) Hvis systemet tændes og slukkes for ofte på grund af de høje indløbsmængder,så afklaring med KESSEL kundeservice Tjek systemet for kontakternes fejl. Find og eliminer årsagerne Tjek returrørs flap (integreret i trykket stikkontakten studs på hver pumpe), rense det og udskift eventuelle beskadigede dele Reducer mængden af vaskepulver og rengøringsmidler Rengør hele systemet, check fedt aflade Tjek kabler mellem kontaktenheden og niveau kontrol for knæk og korrekt dirigering (selv gradient), ret eller udskift om nødvendigt Fjern niveau kontrol, rengør nedsænkningsrør, tjek trykafbryder og juster om nødvendigt 9 For lav pumpekapacitet Roterende felt forkert wap lysnettet ledninger (fejlmeddelelse på kontakten enhed) Forkert pumperotationen Kontroller pumpe ledninger for korrekt tilslutning 9

10 Fejl beskeder/ afhjælpende foranstaltninger (fra model år 01/10) = tændt = slukket = blinker = blinker hurtigt Batterifejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding - Kvitter alarm og alarm nøgle - Kontroller, om batterierne er tilsluttet - Udskift afladede batterier - Efter anerkender signaltone, tryk alarm tasten igen -> Omskifterenhed fortsætter med at arbejde uden batterier -> Ingen beskyttelse funktion under strømsvigt Strømsvigt (batteridrift) - Kontroller, om strømmen svigter i hele rummet / bygningen - Kontroller sikringer / check fejl-strøm og maksimalafbryder - Kontroller netkabel for fejl - Kontroller micro sikring i kontakt enhed (brug kun sikringer med samme nominelle kapacitet og udløsende egenskaber). Motor fejl Duo Pump 1 Årsag: TF1, TF2, MSS Løsning: -> Check motorværnet 1/2 -> Lavere viklingstemperatur kontakt er udløst -> Automatisk reset når motoren er kølet skal kvitteres med alarm tasten. -> I tilfælde af løftestationer jumper TF2 defekt / ikke installeret Udskift / installere jumper Duo Pump 2 Løbstidsfrist fejl / kørende frekvensgrænse fejl Duo Pump 1 Duo Pump 2 - Kørende frekvensgrænse fejl: en pumpe starter oftere end 20 gange på 3 minutter -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og kontakt-enhed til vand-indtagelse -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returløbs flap - Løbetidsfrist fejl: Pumpen har kørt længere end 240 minutter ad gangen -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og skifte enhed for vand ophobninger -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returvands flap 10

11 8. Funktionsfejl og fejlfinding Sensor fejl - Trykket falder: Vandstand er faldet med 12 mm, uden at pumpen har kørt -> Pump nedsænkede rør / stemplet fri ved håndkraft -> Kontrollér luftslangen for lækager Duo Pump 1/2 Område/ fase svigt Duo Pump 1/2 - Roterende felt fejl: Forkert roterende felt til nettilslutning af kontakt-enhed -> byt 2 faser - Fase fejl: Fase L1 eller L2, L3 ikke er tilgængelig -> Kontrollér forbindelsen på afbryderenhed, netkabel, sikringer, tjek fejl-strøm og maksimalafbryder -> Hvis L1 mislykkedes, kan retningen af roterende felt ikke genkendes. -> Hvis L1 mislykkedes, går kontaktenheden over i batteridrevet tilstand Relæ koblingscyklusser Duo Pump 1 Effektrelæet har oversteget koblingcykluser -> Kan blive anerkendt, når effektrelæet laver yderligere kob lingscyklusser før meddelelsen gentages -> Udskift relæ -> Kontakt kunde service -> Fejlen relæ koblingscyklusser er tilbagevendende Duo Pump 1 Alarmniveau overskredet Alarmniveau er nået ved vandniveauet -> Alarm slukker automatisk igen, når niveauet falder til under alarmniveauet -> LED kun går ud efter manuel kvittering har fundet sted -> Kontrollér indløb -> Kontrollér niveaumåling og koblingspunkter 11

12 Relæ fejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Effektrelæet ikke længere slukker -> Afbryd kontaktenheden fra lysnettet -> Udskift relæ -> Kontakt kunde Service Duo Pump 1 Duo Pump 2 Niveau fejl - Niveau fejl (kun med tryk membran kontakt): Kontrol kabel til skifte apparatet ikke lagt på en vedvarende stigning/hældning -> Kontrollér kabel rute, forkort eventuelle overskydende længder, hvis det er relevant. Duo Pump 1/2 Kontakterne ON og ALARM skifter i den forkerte rækkefølge -> Tryk styreenhed defekt, udskiftning nødvendig Uregelmæssige niveau stater (op til 12/09) Funktionsfejl på niveaukontakter kan genkendes delvist og udløse en meningsfuld nødsituation kontrol sæt da driftsformen i automatisk. Hvis styreenheden genkender en usandsynlig niveauafbryder tilstand, er funktionsfejl meddelelsen niveau angivet af den røde køretid / niveau LED blinker og fejl relæ. Den fejlmeddelelse kan slettes ved hjælp af alarm reset -tasten, når fejlen er udbedret, eller når ingen niveaulfejl kan registreres på grund af afventende niveau signaler. Generelt er det ikke muligt at skelne mellem ikke-lukning alarm niveaukontakter og ikke-åbning på niveaukontakter. Uregelmæssige niveau forhold angiver normalt en fejl i niveaukontakter eller ledninger. Vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret elektriker. a) Single-system Ingen kan skelne mellem en ikke-lukning on niveauafbryder og en ikke-åben alarm niveauafbryder. Hvis alarm -niveau er verserende uden on -niveau, er niveau fejl angivet. Motoren er ikke tændt. Hvis on niveauafbryder lukker i denne tilstand, dog er pumpen tændt. Åbning af on niveauafbryder slår pumpen fra. b) Twin-system Ikke-lukning on 1 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger på 2 -niveau når overskrides. Hvis alarm er overskredet,tændes begge pumper. Hvis niveauet falder til under on 2 -niveau, vil pumperne slukke. Ikke-lukning på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger den alarm -niveau overskrides. Samtidig er den anden pumpe tændt. Begge pumper forbliver i drift indtil niveauet falder til under on 1 igen. Permanent lukket på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger, når på 1 niveau ikke bliver nået. Én tænder pumpen når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når alarm niveau overskrides. Permanent lukket alarm niveauafbryder. Funktionsfejl meddelelsen følger, når alarm -niveau er angivet, men mindst on 2 niveau ikke er nået. En permanent alarm -meddelelse sendes derefter. Alar men giver besked via det interne signal. Sensoren kan slettes ved at aktivere alarm reset -tasten. Den alarm Relæet forbliver aktivt, indtil fejlen er fjernet. Én pumpe er tændt, når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når den 2. niveau overskrides. Begge pumper slukkes efter niveauet falder til under on 1. 12

13 8.2.2 Intern overvågning Styringen evaluerer signalerne fra fase / drejefelts overvågning, motorkontakt og motortemperatursensor uanset konfigurationen. I tilfælde af en fejlfunktion eller ikkeklar til drift, er pumpen slukket eller switch-on undertrykt. Desuden er en fejl indikeret ved den respektive LED display og funktionsfejl relækontakt. Fase / roterende felt overvågning Hvis L2 og / eller L3 mislykkes, fasen / roterende felt Lysdioden lyser, og fejl relæ bliver aktivt. (I dette tilfælde styreenheden kan ikke længere genkende roterende felt fejl.) Da styreenheden leveres af L1, kan svigt af L1 ikke angives. Hvis L1 mislykkes imidlertid den indbyggede signal sensor er tændt forudsat det genopladelige batteri er indsat i styreenheden og opladet. I tilfælde af falsk roterende felt (mod uret roterende felt) blinker den fase / drejefelt. Relæet for motorudgangen er deaktiveret af styreenheden. Motorrelæet Én hjælpekontakt (hver) i motorrelæet evalueres. Hvis et motorrelæ har udløst, på grund af manuel aktivering, kortslutning eller overstiger belastningen, er en fejl angivet med motorrelæ LED (eller LED pumpe... MSS / temp er permanent tændt), og funktionsfejl relæ. Desuden er relæet for motorudgangen deaktiveret af styreenheden. Motortemperatur I hver motor, er der en temperaturføler, som angiver overskydende temperatur til styreenheden: Når overskydende temperaturen er nået (ca. 110 C) angives dette (blinker) ved motortemperatur LED (eller pumpe... MSS / temp LED i tilfælde af en dobbeltsystem) og funktionsfejl relæet falder ud. Derudover er relæet for den pågældende motor output deaktiveret af styreenheden. Når motoren er afkølet igen,er pumpen automatisk klar til drift, så snart temperaturføleren angiver dette Funktionsfejls meddelelse S fejl beskeder bliver sendt via: Aktivering af fejl relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Visning af type fejl ved fejlfunktionslysdioder på individuelle systemer med - Fase / roterende felt - Motorværnskontakt - Motortemperaturen - Kørselstid / niveau 8. Funktionsfejl og fejlfinding eller på to systemer med - Fase / roterende felt - Pumpe 2 MSS / temp - Pump 1 MSS / temp - Kørselstid / niveau Betingelserne for funktionsfejlsmeddelelser beskrives i detaljer i de foregående kapitler Alarm meddelelse Alarm beskeder er sendt via: Aktivering af alarm relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Den interne signalsensor To betingelser kan føre til en alarm-meddelelse. 1. En alarm melding hvis niveauet overstiger alarm - niveau. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten. Så snart niveauet falder til under alarm -niveau, både alarm beskeder (signal sensor og relæ) nulstilles. 2. Hvis et udskifteligt batteri (batteri) er indsat og opladet, en alarmmeddelelse vil også udstedes, hvis der er en strømafbrydelse, dvs strømafbrydelse er angivet med et akustisk signal udløst af interne signal sensorer. Det genopladelige batteri leverer det interne signal sensor til et par timer afhængig af ladningstilstanden. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten Hvad gør man, når motorrelæet er udløst. Fjern det gennemsigtige dæksel (Læs instruktioner!), Og tryk den sorte START knap på motorrelæet. Hvis motorrelæet udløses igen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... anden fejlmelding opstår. Hvis fejlen ikke kan elimineres inden for rammerne af brugsanvisningen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... styreenheden ikke længere reagerer på input-signaler, men signalerer klar til drift gennem operation skærm. Kobl styreenheden helt fra lysnettet af cirka 10 sekunder, ved hjælp af netafbryderen på installations side. Hvis styreenheden stadig ikke virker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. 13

14 9.1 kontakt enhed ( fra model år 01/10) 8. Funktionsfejl og fejlfinding R 3-0,2mm Aqualift F Mono 400V 1 Kurzbedienungsanleitung: Netzverbindung herstellen grüne Netzanzeige Automatikbetrieb Niveau-Anzeige leuchtet Pumpniveau erreicht Pumpen-Anzeige leuchtet Pumpe läuft Unterdrücken des akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen der Pumpe mit - Taste 139,9 mm NIVEAU LEVEL PUMPE PUMP Aqualift F Duo 400V V1.05: Schriftgrößen angepaßt (DA) V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Mono Standard Datei Datum/Autor : : KES1PS_DRU01V1_05_ago Kurzbedienungsanleitung: / A.Götz Änderungen : V1.05, DA Netzverbindung herstellen Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 grüne Netzanzeige Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Automatikbetrieb Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 Pumpe I-Anzeige leuchtet LED (POWER,etc) : transparent, diffus Pumpe I läuft LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack Pumpe II-Anzeige leuchtet 2 Tasten mit Prägung Pumpe II läuft Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Pumpe I Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Pump I Unterdrücken des Maßstab : 1:1 akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen Pumpe II der Pumpe mit - Taste Pump II 134,8 mm 134,8 mm R 3-0,2mm Vis / indikator panel Pilot advarselslampen klar til drift Pilot lampe til alarmmeldingen (den aktiverede alarm kan slukkes ved at anerkende alarm-tasten) Pumpe kan tændes manuelt ved at trykke på denne to gange Switch-on niveauet (pumpen starter automatisk op en gang kontakt-on forsinkelse er udløbet) 139,9 mm V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Duo Standard Datei : KES2PS_DRU01V1_04_ago Datum/Autor : / A.Götz Änderungen : V1.04, AGo Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 LED (POWER,etc) : transparent, diffus LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack 3 Tasten mit Prägung Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Maßstab : 1:1 14

15 15

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3. Maskiner og maskinanlæg At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.1.3 Maskiner og maskinanlæg Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet Maj 2004 Erstatter At-anvisning

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Cobra 40-10. Udgave 10/2013. Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Oversættelse af den originale driftsvejledning Cobra 40-10 Udgave 10/2013 Højtryks-dobbeltmembranpumper B_04234 Indholdsfortegnelse 1 OM DENNE VEJLEDNING 5 1.1 Forord 5 1.2 Advarsler, informationer og

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere