til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum"

Transkript

1 drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt fordele Simpel tilslutning gennem støbte studse Borevenlige overflader for yderligere tilslutninger Fuldautomatisk drift Vedligeholdelse-venlige PE-tank Generel teknisk godkendelse nr. Z-53,2-424 LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft und überwacht mit Sicherheit geprüfte Qualität Installation Idriftsættelse Instruktion Installation og service af denne enhed skal udføres af en aut. kloakmester/kessel service tekniker Navn/Underskrift Dato Sted 05/2012 Stempel ID-Nr Der tages forbehold for tekniske ændringer

2 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Under installation, drift, vedligeholdelse eller reparation af systemet, skal du overholde ulykkesforebyggende forskrifter, den gældende DIN-og VDE-standarder og retningslinjer og også til de regler for den lokale energi-og forsyningsselskaber. Systemerne må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder Elektriske farer 1. Sikkerhedsinstruktioner Dette system indeholder elektriske spændinger og styrer roterende mekaniske dele. Non-observation af brugsanvisningen kan føre til alvorlige skader, personskade eller endda dødsulykker. Systemet skal være forsvarligt koblet fra lysnettet, før der arbejdes på det. Den lokale hovedafbryder og cut-outs skal være slukket, dvs skifte systemet til nul-potentiale og tage forholdsregler for at sikre, at det ikke kan tændes igen. Hvis der kun udskæringer er tilgængelige, skal disse være slukket og et tegn er knyttet til at forhindre tredjemand i at skifte hovedsikringen igen. VDE 0100 gælder for alt elektrisk arbejde på systemet. Den Koblingsudstyr niveau kontrol, er under spænding og kan ikke åbnes. Kun elektrikere må arbejde på det elektriske udstyr. Udtrykket»elektriker er defineret i VDE Der skal tages skridt til at sikre, at de elektriske kabler og alle andre elektriske system dele er i en fuldt funktionel tilstand. Hvis nogle dele er beskadiget, kan systemet ikke betjenes og / eller skal straks lukket ned. Risiko for brændte fingre og hænder Den drivende Motoren kan blive meget varm under drift Risiko for skader på fingre og hænder Pumperne er udstyret med et lukket pumpehjul. Derfor arbejde på pumpen må kun gennemføres, hvis strømforsyningen er afbrudt, og de roterende dele er standset. Pas på skarpe kanter under vedligeholdelse eller reparationsarbejde. Risiko som følge af tunge vægte Løftesystemet modeller med én pumpe vejer omkring 45 kg og med to pumper omkring 84 kg. Systemerne må kun løftes, eller monteres af to personer med passende pleje iført beskyttelsesudstyr (f.eks beskyttende sko). Pumperne må kun fjernes langsomt eller placeres i pumpeflangen åbningen af to personer (hvis passende forholdsregler for at forhindre udskridning er taget). 2

3 Sundhedsrisiko 1. Sikkerhedsinstruktioner Spildevandet transporterer spildevand, der indeholder ekskrementer, til gengæld dette fæces kan indeholde skadelige stoffer. Når arbejder på systemet, skal du altid sørge for, at der ikke er nogen direkte kontakt mellem spildevand og / eller snavsede anlægsdele og dine øjne, mund eller hud. I tilfælde af direkte kontakt, rengør den berørte del af din krop grundigt og desinficere, om nødvendigt. Det er også muligt, at atmosfæren i tanken kan være skadelig. Derfor, før du åbner rengøring blænde (eller fjerne pumpen) sikrer, at de respektive rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Støjgener Når pumpen betjenes, er et støjniveau skabes der kan være en plage afhængigt af hvordan pumpen installeres. Hvis der er maksimale støjniveau bestemmelser, der skal overholdes, passende foranstaltninger der skal træffes. Den lyddæmpende sæt fra Kessel kan også være nyttigt her. Eksplosionsfare Indersiden af tanken anses for at være eksplosive i henhold til EN 12050, fordi den biologiske fordøjelsesprocessen kan skabe brandfarlige gasser (svovlbrinte, metangas). Derfor, når skrue pumpen eller rengøringsåbning låg eller andre dele, for at rummet er tilstrækkeligt ventileret, eller sørge for (tvungen) ventilation under åbningen processen. Mens tanken er åben, er det forbudt at ryge eller udføre andre aktiviteter i de respektive rum, der kan forårsage gassen til at antænde (f.eks drift af elektriske apparater uden indkapslet motorer, metalbearbejdning osv.). 3

4 6.1 Generelle anvisninger Idriftsættelse Idriftsættelse skal udføres af en autoriseret ekspert, med direkte leverandør af spildevandets løftestation, og ansvarlig for hans tilgængelighed. Under den første operation kræves en testkørsel med vand, over mindst to takter. Under prøvekørslen skal tørkørsel undgås. Før, under og efter denne test kørsel, skal følgende kontrolleres: a) Den elektriske sikring af spildevandets løftestation iht. IEC eller lokale forskrifter b) rotationsretning af motoren c) Porten (aktivering, åben position, lufttæthed) d) kobling og indstilling af at skifte højder i opsamlingsbeholderen, for så vidt disse ikke er forudindstillet af producenten e) Lufttæthed af systemet, beslag, udstyr og rør f) Kontrollering af drift spænding og frekvens g) Funktionel test på tilbageløbssikringen h) Funktionsfejl l alarmapperatet i) Fastgørelse af trykrøret j) Motor beskyttelses knap, tjekke ved kortvarigt at skrue individuelle sikringer ud (to-faset løb) k) Olie-niveau (hvis oliekammer eksisterer) l) Pilot lamper og tællere m) Funktionel test af hvilken som helst manuel pumpe, der kan være installeret. Idriftsættelse skal dokumenteres skriftligt, hvorved vigtige data f.eks indstilling af motor beskyttelsesknap og status af driftstimetælleren skal noteres. Denne indledende operation må kun udføres af autoriseret personale. DIN 1986 del 3 skal iagttages under den indledende drift af løftestationer. 6. Idriftsættelæse Kontroller systemets installation / kabelføring grundigt, før du sætter systemet i drift. At den beskyttende jordforbindelse virker. At de relevante standarder / retningslinjerer blevet hørt, især med henblik på det eksplosionsfarlige område? Sæt ikke systemet i drift, hvis der er skader på motor, kontakter eller synlige kabler. Følg altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 1 i denne vejledning. VIGTIGT: Alle skrueforbindelser skal kontrolleres og være efterspændt. 6.2 Trykudtag og tilbehørsdele. Trykafløbets tibehørsdele af løfte-stationer er udstyret med et tilbageløbs klap med beluftning enhed som standard for hver pumpe. Den beluftningsindretning skal altid være i til position (se fig. 1). Klappen (stiplet linie) åbnes udelukkende ved pumpning strømmen af pumpen. ADVARSEL: Inden første brug skal tilgangsrør og pumper renses af faste materialer såsom metal, sand o.s.v. Før ibrugtagningen skal pumpen fyldes med pumpe væske op til højden af ventilationsboring af pumpehuset. Pumpen må ikke suge nogen luft! Efter fuldendt og korrekt installation af hele systemet, og alle de ekstra dele samt rør-og el-installationer, kan systemet sættes i drift. Eventuelle afspærringsventiler skal åbnes. Sørg for, før du sætter systemet i drift, at den nominelle spænding og strømtype specificeret for systemet svarer til den nominelle spænding og strømtype på stedet. Fig Betjening af kontaktenheden (fra modelår 10/01) Så snart netværksforbindelsen er oprettet, finder initialiseringen sted umiddelbart herefter, dvs. systemet foretager en selvtest. Efter denne test, er systemet klar til drift (lysnet-led lyser). Den akustiske alarm kan slukkes ved at trykke på alarm- LED. Pumpen (r) kan tændes manuelt ved at trykke på pumpe tasten to gange. 4

5 6.4.1 Betjening af kontakt enhed (frem til model år 12/09) Automatic operating model (automatisk model) a) Single-system Den grundlæggende funktion udføres når driftskontakten er indstillet til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, Switch enhed). Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, vil niveau kontakten on lukke. Efter on kontakten er lukket,begynder on forsinkelsen. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpen, så on niveauafbryder åbner igen. Efter on kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter pumpen er afbrudt. Hvis den aktuelle pumpe køretid overstiger den indstillede værdi af den maksimale køretids grænse slukker pumpen. Samtidig er en fejl-meddelelse udstedt af den røde LED køretid lampe som lyser permanent, og via funktionsfejl relæudgang. Fejlmeldingen i (LED og relæ) forbliver gemt indtil alarm reset -tasten aktiveres, og pumpen kan kun genstartes, når dette har fundet sted. b) Dobbelt-system Den grundlæggende funktion udføres når begge operativsystem knapper er sat til auto, og ingen tegn på en funktionsfejl (se kapitel 9, knap enhed). Skiftende drift Som (snavset vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter på 1. kontakten er lukket, begynder forsinkelsestids knappen. (Se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Niveauet i tanken falder gennem pumpe operationen, så på 1. niveauafbryder åbner igen. Efter på 1. kontakten er åbnet,begynder den at køre på tid. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter denne pumpe er slukket. Næste gang på 1 niveau er nået, tændes den anden pumpe. Parallel drift Som (snavsede vand) niveauet stiger i tanken, lukker kontakt på 1. Efter den 1. kontakt er lukket,begynder forsinkelses tiden at træde i kræft. (se afsnit 5.7, Opsætning af kontakt enhed), hvorefter en pumpe er tændt. Hvis vandstanden fortsætter med at stige,tænder den anden pumpe (efter forsinkelsen tid) foruden hvis på 2 niveau overskrides. Denne parallelle pumpedrift fortsætter, indtil på 1 niveauafbryder åbner igen og efterløbstid er udløbet. 6. Idriftsættelæse Når den maksimale køretid er overskredet,vil budskabet funktionsfejl og slukning af de respektive pumper finde sted som med single systemet. Den respektive Pumpe kan kun returnere til drift, når alarm reset -tasten er blevet aktiveret. For så vidt en pumpe forlader auto kontrol (på grund af køre fristen overskrides, en funktionsfejl gennem respektive positions funktionsmådeomskifter), den resterende anden pumpe vil drives analogt til auto kontrol over en enkelt system, uafhængigt af den anden pumpe Driftsindstilling 0 (op til model år 12/09) Når driftsform kontakten er i position 0, er den (respektive) pumpe slukket uafhængigt af alle input signaler. Display elementer forbliver klar til drift Driftsindstilling manual (op til model år 12/09) I manuel driftsform vil (den aktuelle) pumpe, være eller forbliver tændt, uafhængigt af den eksisterende vandstand i tanken, indtil denne driftsform er slukket igen. ADVARSEL: Kørsel af pumpen (r) uden vand vil føre til reduceret køling og forøget slid på pumpemotoren. Overdreven tørløb af pumpen (r) mere end 5 minutter kan dermed føre til uoprettelig skade på pumpen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 6.5 Funktionstest De forskellige funktioner i det samlede system, afhængigt af vandstanden i tanken skal kontrolleres i en enoff test med den tilsvarende vandpåfyldnings niveauer i tanken. Tanken skal fyldes via det tilsluttede indløbsrør. 5

6 Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. ADVARSEL: Afbryd apparatet fra lysnettet under vedligeholdelse! Læs sikkerhedsforskrifterne! Alle service-og vedligeholdelsesarbejde, beskrevet nedenfor, må kun udføres af autoriserede fagfolk. Reparationer må kun udføres af fabrikanten eller dennes autoriserede servicepartner. DIN 1986 del 3 skal holdes øje med under vedligeholdelsesarbejde på løftestationerne. Vedligeholdelsesarbejde skal udføres regelmæssigt af autoriseret og kvalificeret personale. VIGTIGT: Alle skruer må kun strammes med et maksimalt drejningsmoment på 3 Nm. Følgende opgaver skal udføres: 7. Service og vedligehold 7.2 Noter til luftnings delen Lufningsdelen kan bruges til at tømme trykrøret ved manuel løft af returløbs klappen på løftesystemmet. For at gøre dette, skal en unbrakonøgle str. 8 eller gaffelnøgle str. 15 anvendes til at holde flapåbneren drejet(se fig. 2), så længe som nødvendigt, indtil trykrøret er tomt. flapåbneren skal altid føres tilbage til sin udgangsstilling eller den markerede position (se Fig. 3). Visuel inspektion af det komplette system, pumper og samlebeslagdele Grundig rengøring af hele systemet og pumpen Kontroller på hele systemet og pumpehus for udvendige skader og synlig slitage Tjek pumpen for fri bevægelighed, slid og aflejringer Kontrollér forbindelsen for mekaniske skader og slid Kontrollér forseglinger og forbindelser for lufttæthed og erstat forseglingen (f.eks O-ring), hvis der er indikationer på slitage Isolerings test på pumpens motor Kontroller kontraventil for funktion hvis nødvendigt Returløbs klappen skal udskiftes efter 2 års drift. Fig Bemærkninger til pumpen Pumpen bør kontrolleres med jævne mellemrum. Hvis den operative lyd stiger, pumpekapacitet falder eller der er vibrationer i rørsystemet, skal pumpehuset og løberen kontrolleres for eventuel tilstopning, tilsmudsning eller slitage. For at gøre dette, skal motor enheden løsnes på de fire fastgørelsesskruer (se også afsnit eller ) og fjernes fra pumpehuset. Ved kontrol af pumpehuset, må det sikres, at ventilations boring hullet holdes åben under alle driftsforhold. Fig. 3 Note: Det komplette flaphus kan fjernes for rengøring og vedligeholdelse (se fig. 4 +5) ved at løsne skrueforbindelser på nedre og øvre flange af flaphuset. Selvfølgelig skal rykrøret være afspærret og tømt først. 6

7 7. Service og vedligehold Fig. 4 Fig. 5 Gevindhul for nem afmonteringen. 7.3 Noter til elektrisk kontakt enhed Batteriet / genopladeligt batteri er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, hvis muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Den kontaktor er en sliddel og skal kontrolleres og skiftes, hvis nødvendigt en gang om året, og det er muligt. Ved udskiftning af batterierne, skal du sørge for at bortskaffe dem korrekt, med miljøet i tankerne. De må kun udskiftes med batterier af samme type. Efter vedligeholdelsesarbejde, skal dækpladen og det gennemsigtige dæksel (op til model år 12/09) fastgøres ordentligt igen (kontakt beskyttelse!). Reparationer må kun udføres af producenten / servicepartner. 7

8 8. Funktionsfejl og fejlfinding Systemet skal kontrolleres en gang om måneden af operatøren gennem observation af skifte rutine for operationelle evne og lækager. 8.1 Generelle fejl Fejl Årsag Afhjælpning 1 Pumper starter ikke Driftstilstandskontakt ikke er sat til Sæt kontakten i auto auto (kun op til model år 12/09) Motorbeskyttelseskontakten er Afmonter pumpen, fjern evt. blokade ( objekter) udløst, motoren blokeres i pumpehjul eller hus Motoren drejer trægt/ langsomt vedligehold/ reperation af kundeservice 1 eller 2 faser har ingen strøm kontroller sikringer og strømkabler 2 Pumerme kører, men alarm lampen lyser 3 Pumper kører groft eller højlydt og LED fasen lyser ( kun model op til år 12/09) Pumper kører groft og højlydt og LED fase ikke lyser (kun model til år 12/09) 4 Spildevand ikke aftappes, returløb på laveste drænings punkt Kontrol mislykkes på grund af tunge udsving i strømforsyningens hovedstrøm Tryksensor ikke lufttæt eller PE Systemet er overbelastet For lidt pumpekapasitet Beluftnings del er ikke i driftfunktion Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system og begge motorer kører den forkerte vej Nedsat kapasitet grundet skader Forkert omdrejnings rotation af motor I tilfælde af dobbelt system, hvor begge motorer roterer den forkerte vej Systemet ikke tændt Strømforsyning kabel er sat til skifte enhed uden strøm Niveaukontrol funktionsfejl Indgående rør til systemet er blokeret Eftermonter batteri i kontaktenheden og infomer strømforsyningen Kontroller alle skrueforbindelser for luft tæthed kontroller om der enten er kort sigtet signing af spildevand. Hvis muligt brug i mellemtiden ikke afløbs punkter. Afled spildevandet på anden vis, hvis muligt Destruer objektet i pumpehjulet eller hus Fjern objektet fra tryk montering eller trykrør Pumper er slidte. Skift dem Forkert design af løftestation, afklaring gennem KESSEL kundeservice Sæt beluftningsdelen i driftfunktion kontroller omdrejnings retning, hvis denne er forkert, byt 2 faser af srømforsyningen Byt 2 faser af motorens forsyningskabler kontroller pumper og motorer. Få ødelagte dele skiftet af kundeservice kontroller omdrejnings rotationen, hvis denne er forkert byt da 2 faser af motorens forsyningskabel ( se sektion 5.5) Byt 2 faser af motorens forsyningskabel af kontaktenheden. sæt kontakten på automatic Kontroller sikringen. Tjek forsyningen Tjek spildevand, koblingspunkter og funktion af niveaukontrol Indgående rør skal rengøres 8

9 Fejl Årsag Afhjælpning Indløbsport til det system Åben indløbsport helt (hvis eksisteren- de) ikke åbnet eller ikke åbnes helt Hvis spildevands temperaturen Reducer teperaturen på spildevandet er for høj over en læn- gere periode (15 min.) Fører det til en reduceret sugeevne 5 Systemet pludselig er Faser tændt gennem arbejde Tjek vejen af rotationen støjende på hjemmemarkedets strømforsyning Skader på pumpe dele gennem objekter Objekter i pumpen Tjek pumpen, få den repareret eller skiftet hvis nødvendig, af kundesservice Fjern objektet og tjek pumpen for skader og udskift hvis nødvendig 6 Rådden lugt Lækage i løftestation Tjek ventilation, indløb og trykledninger samt dæksler for lufttæthed og eliminere lækager Pumpen er ikke lufttæt Tjek pumpen, få den repareret eller udskiftet, hvis nødvendig af kundeservice skarp lugt 7 Systemet kører for ofte og tænder uden grund 8 System skifter ikke eller har en række forskellige skiftende funktionsfejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Motoren er overophedet og overbelastet Kontaktorer for varm på grund af skiftende funktionsfejl Forsynings mængde for højt gennem ekstern vand eller lignende Returløbs flap defekt, spildevand løber ud af trykledningen og tilbage i systemet Skumdannelse i systemet Tank eller pumperne blokeret af fedt, vil udledes i store mængder Niveaukontrol ventilation blokeret Niveaukontrol snavset, niveau trykafbryder indstillet forkert eller defekt Tjek motor og pumper og sikre at de kører jævnt. Tjek systemet for kontakt fejl ( især motorbeskyttelses kontakten ) Hvis systemet tændes og slukkes for ofte på grund af de høje indløbsmængder,så afklaring med KESSEL kundeservice Tjek systemet for kontakternes fejl. Find og eliminer årsagerne Tjek returrørs flap (integreret i trykket stikkontakten studs på hver pumpe), rense det og udskift eventuelle beskadigede dele Reducer mængden af vaskepulver og rengøringsmidler Rengør hele systemet, check fedt aflade Tjek kabler mellem kontaktenheden og niveau kontrol for knæk og korrekt dirigering (selv gradient), ret eller udskift om nødvendigt Fjern niveau kontrol, rengør nedsænkningsrør, tjek trykafbryder og juster om nødvendigt 9 For lav pumpekapacitet Roterende felt forkert wap lysnettet ledninger (fejlmeddelelse på kontakten enhed) Forkert pumperotationen Kontroller pumpe ledninger for korrekt tilslutning 9

10 Fejl beskeder/ afhjælpende foranstaltninger (fra model år 01/10) = tændt = slukket = blinker = blinker hurtigt Batterifejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding - Kvitter alarm og alarm nøgle - Kontroller, om batterierne er tilsluttet - Udskift afladede batterier - Efter anerkender signaltone, tryk alarm tasten igen -> Omskifterenhed fortsætter med at arbejde uden batterier -> Ingen beskyttelse funktion under strømsvigt Strømsvigt (batteridrift) - Kontroller, om strømmen svigter i hele rummet / bygningen - Kontroller sikringer / check fejl-strøm og maksimalafbryder - Kontroller netkabel for fejl - Kontroller micro sikring i kontakt enhed (brug kun sikringer med samme nominelle kapacitet og udløsende egenskaber). Motor fejl Duo Pump 1 Årsag: TF1, TF2, MSS Løsning: -> Check motorværnet 1/2 -> Lavere viklingstemperatur kontakt er udløst -> Automatisk reset når motoren er kølet skal kvitteres med alarm tasten. -> I tilfælde af løftestationer jumper TF2 defekt / ikke installeret Udskift / installere jumper Duo Pump 2 Løbstidsfrist fejl / kørende frekvensgrænse fejl Duo Pump 1 Duo Pump 2 - Kørende frekvensgrænse fejl: en pumpe starter oftere end 20 gange på 3 minutter -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og kontakt-enhed til vand-indtagelse -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returløbs flap - Løbetidsfrist fejl: Pumpen har kørt længere end 240 minutter ad gangen -> Kontrollér luftslangen mellem nedsænkede rør / stemplet og skifte enhed for vand ophobninger -> Kontrollér nedsænkede rør / stemplet for blokering -> Kontrollér forsyningsrør, tjek pumpekapacitet -> Kontrollér returvands flap 10

11 8. Funktionsfejl og fejlfinding Sensor fejl - Trykket falder: Vandstand er faldet med 12 mm, uden at pumpen har kørt -> Pump nedsænkede rør / stemplet fri ved håndkraft -> Kontrollér luftslangen for lækager Duo Pump 1/2 Område/ fase svigt Duo Pump 1/2 - Roterende felt fejl: Forkert roterende felt til nettilslutning af kontakt-enhed -> byt 2 faser - Fase fejl: Fase L1 eller L2, L3 ikke er tilgængelig -> Kontrollér forbindelsen på afbryderenhed, netkabel, sikringer, tjek fejl-strøm og maksimalafbryder -> Hvis L1 mislykkedes, kan retningen af roterende felt ikke genkendes. -> Hvis L1 mislykkedes, går kontaktenheden over i batteridrevet tilstand Relæ koblingscyklusser Duo Pump 1 Effektrelæet har oversteget koblingcykluser -> Kan blive anerkendt, når effektrelæet laver yderligere kob lingscyklusser før meddelelsen gentages -> Udskift relæ -> Kontakt kunde service -> Fejlen relæ koblingscyklusser er tilbagevendende Duo Pump 1 Alarmniveau overskredet Alarmniveau er nået ved vandniveauet -> Alarm slukker automatisk igen, når niveauet falder til under alarmniveauet -> LED kun går ud efter manuel kvittering har fundet sted -> Kontrollér indløb -> Kontrollér niveaumåling og koblingspunkter 11

12 Relæ fejl 8. Funktionsfejl og fejlfinding Effektrelæet ikke længere slukker -> Afbryd kontaktenheden fra lysnettet -> Udskift relæ -> Kontakt kunde Service Duo Pump 1 Duo Pump 2 Niveau fejl - Niveau fejl (kun med tryk membran kontakt): Kontrol kabel til skifte apparatet ikke lagt på en vedvarende stigning/hældning -> Kontrollér kabel rute, forkort eventuelle overskydende længder, hvis det er relevant. Duo Pump 1/2 Kontakterne ON og ALARM skifter i den forkerte rækkefølge -> Tryk styreenhed defekt, udskiftning nødvendig Uregelmæssige niveau stater (op til 12/09) Funktionsfejl på niveaukontakter kan genkendes delvist og udløse en meningsfuld nødsituation kontrol sæt da driftsformen i automatisk. Hvis styreenheden genkender en usandsynlig niveauafbryder tilstand, er funktionsfejl meddelelsen niveau angivet af den røde køretid / niveau LED blinker og fejl relæ. Den fejlmeddelelse kan slettes ved hjælp af alarm reset -tasten, når fejlen er udbedret, eller når ingen niveaulfejl kan registreres på grund af afventende niveau signaler. Generelt er det ikke muligt at skelne mellem ikke-lukning alarm niveaukontakter og ikke-åbning på niveaukontakter. Uregelmæssige niveau forhold angiver normalt en fejl i niveaukontakter eller ledninger. Vedligeholdelse må kun udføres af en autoriseret elektriker. a) Single-system Ingen kan skelne mellem en ikke-lukning on niveauafbryder og en ikke-åben alarm niveauafbryder. Hvis alarm -niveau er verserende uden on -niveau, er niveau fejl angivet. Motoren er ikke tændt. Hvis on niveauafbryder lukker i denne tilstand, dog er pumpen tændt. Åbning af on niveauafbryder slår pumpen fra. b) Twin-system Ikke-lukning on 1 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger på 2 -niveau når overskrides. Hvis alarm er overskredet,tændes begge pumper. Hvis niveauet falder til under on 2 -niveau, vil pumperne slukke. Ikke-lukning på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger den alarm -niveau overskrides. Samtidig er den anden pumpe tændt. Begge pumper forbliver i drift indtil niveauet falder til under on 1 igen. Permanent lukket på 2 niveauafbryder Fejlmeddelelse følger, når på 1 niveau ikke bliver nået. Én tænder pumpen når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når alarm niveau overskrides. Permanent lukket alarm niveauafbryder. Funktionsfejl meddelelsen følger, når alarm -niveau er angivet, men mindst on 2 niveau ikke er nået. En permanent alarm -meddelelse sendes derefter. Alar men giver besked via det interne signal. Sensoren kan slettes ved at aktivere alarm reset -tasten. Den alarm Relæet forbliver aktivt, indtil fejlen er fjernet. Én pumpe er tændt, når on 1 er overskredet, den anden pumpe, når den 2. niveau overskrides. Begge pumper slukkes efter niveauet falder til under on 1. 12

13 8.2.2 Intern overvågning Styringen evaluerer signalerne fra fase / drejefelts overvågning, motorkontakt og motortemperatursensor uanset konfigurationen. I tilfælde af en fejlfunktion eller ikkeklar til drift, er pumpen slukket eller switch-on undertrykt. Desuden er en fejl indikeret ved den respektive LED display og funktionsfejl relækontakt. Fase / roterende felt overvågning Hvis L2 og / eller L3 mislykkes, fasen / roterende felt Lysdioden lyser, og fejl relæ bliver aktivt. (I dette tilfælde styreenheden kan ikke længere genkende roterende felt fejl.) Da styreenheden leveres af L1, kan svigt af L1 ikke angives. Hvis L1 mislykkes imidlertid den indbyggede signal sensor er tændt forudsat det genopladelige batteri er indsat i styreenheden og opladet. I tilfælde af falsk roterende felt (mod uret roterende felt) blinker den fase / drejefelt. Relæet for motorudgangen er deaktiveret af styreenheden. Motorrelæet Én hjælpekontakt (hver) i motorrelæet evalueres. Hvis et motorrelæ har udløst, på grund af manuel aktivering, kortslutning eller overstiger belastningen, er en fejl angivet med motorrelæ LED (eller LED pumpe... MSS / temp er permanent tændt), og funktionsfejl relæ. Desuden er relæet for motorudgangen deaktiveret af styreenheden. Motortemperatur I hver motor, er der en temperaturføler, som angiver overskydende temperatur til styreenheden: Når overskydende temperaturen er nået (ca. 110 C) angives dette (blinker) ved motortemperatur LED (eller pumpe... MSS / temp LED i tilfælde af en dobbeltsystem) og funktionsfejl relæet falder ud. Derudover er relæet for den pågældende motor output deaktiveret af styreenheden. Når motoren er afkølet igen,er pumpen automatisk klar til drift, så snart temperaturføleren angiver dette Funktionsfejls meddelelse S fejl beskeder bliver sendt via: Aktivering af fejl relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Visning af type fejl ved fejlfunktionslysdioder på individuelle systemer med - Fase / roterende felt - Motorværnskontakt - Motortemperaturen - Kørselstid / niveau 8. Funktionsfejl og fejlfinding eller på to systemer med - Fase / roterende felt - Pumpe 2 MSS / temp - Pump 1 MSS / temp - Kørselstid / niveau Betingelserne for funktionsfejlsmeddelelser beskrives i detaljer i de foregående kapitler Alarm meddelelse Alarm beskeder er sendt via: Aktivering af alarm relæ og dermed gennem den advarsel, der er tilsluttet dette. Den interne signalsensor To betingelser kan føre til en alarm-meddelelse. 1. En alarm melding hvis niveauet overstiger alarm - niveau. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten. Så snart niveauet falder til under alarm -niveau, både alarm beskeder (signal sensor og relæ) nulstilles. 2. Hvis et udskifteligt batteri (batteri) er indsat og opladet, en alarmmeddelelse vil også udstedes, hvis der er en strømafbrydelse, dvs strømafbrydelse er angivet med et akustisk signal udløst af interne signal sensorer. Det genopladelige batteri leverer det interne signal sensor til et par timer afhængig af ladningstilstanden. Den interne akustiske alarm kan slukkes igen ved at trykke på reset alarm -tasten Hvad gør man, når motorrelæet er udløst. Fjern det gennemsigtige dæksel (Læs instruktioner!), Og tryk den sorte START knap på motorrelæet. Hvis motorrelæet udløses igen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... anden fejlmelding opstår. Hvis fejlen ikke kan elimineres inden for rammerne af brugsanvisningen, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.... styreenheden ikke længere reagerer på input-signaler, men signalerer klar til drift gennem operation skærm. Kobl styreenheden helt fra lysnettet af cirka 10 sekunder, ved hjælp af netafbryderen på installations side. Hvis styreenheden stadig ikke virker, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. 13

14 9.1 kontakt enhed ( fra model år 01/10) 8. Funktionsfejl og fejlfinding R 3-0,2mm Aqualift F Mono 400V 1 Kurzbedienungsanleitung: Netzverbindung herstellen grüne Netzanzeige Automatikbetrieb Niveau-Anzeige leuchtet Pumpniveau erreicht Pumpen-Anzeige leuchtet Pumpe läuft Unterdrücken des akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen der Pumpe mit - Taste 139,9 mm NIVEAU LEVEL PUMPE PUMP Aqualift F Duo 400V V1.05: Schriftgrößen angepaßt (DA) V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Mono Standard Datei Datum/Autor : : KES1PS_DRU01V1_05_ago Kurzbedienungsanleitung: / A.Götz Änderungen : V1.05, DA Netzverbindung herstellen Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 grüne Netzanzeige Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Automatikbetrieb Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 Pumpe I-Anzeige leuchtet LED (POWER,etc) : transparent, diffus Pumpe I läuft LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack Pumpe II-Anzeige leuchtet 2 Tasten mit Prägung Pumpe II läuft Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Pumpe I Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Pump I Unterdrücken des Maßstab : 1:1 akustischen Alarms mit - Taste Ausschalten/Handbetätigen Pumpe II der Pumpe mit - Taste Pump II 134,8 mm 134,8 mm R 3-0,2mm Vis / indikator panel Pilot advarselslampen klar til drift Pilot lampe til alarmmeldingen (den aktiverede alarm kan slukkes ved at anerkende alarm-tasten) Pumpe kan tændes manuelt ved at trykke på denne to gange Switch-on niveauet (pumpen starter automatisk op en gang kontakt-on forsinkelse er udløbet) 139,9 mm V1.04: Gelb -> Achatgrau, Violett 2587C -> 2577C, Eckradien, Linienstärke, Tastenradien,Tastenprägung. Beschreibung : Frontfolie / Dekorfolie Aqualift F Duo Standard Datei : KES2PS_DRU01V1_04_ago Datum/Autor : / A.Götz Änderungen : V1.04, AGo Farben : Untergrund : Achatgrau RAL 7038 Tasten, etc. : reinweiß RAL9010 Rahmenfläche, etc. : violett Pantone 2577C Rahmen, Texte, etc. : tiefschwarz RAL9005 LED (POWER,etc) : transparent, diffus LCD-Fenster transparent, klar, mit UV-Lack 3 Tasten mit Prägung Material : Polycarbonatfolie strukturiert, LEXAN, 250µm Abmessungen : 139,9 (+0/-0,4)mm x 134,8 (+0/-0,4)mm Maßstab : 1:1 14

15 15

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING

ATI-transferpanel BRUGSANVISNING ATI-transferpanel GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER > Dette system skal altid installeres og tages i brug af kompetent og kvalificeret personale. > Vedligeholdelsesarbejde må kun udføres af autoriseret og

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP

DK 45 STRØM- FORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGS- KABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL FEJLLAMPE TEMPERATURE- SENSOR MODE- KNAP MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi inden

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere