OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER"

Transkript

1 OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

2 INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien. differentierer sig på tre områder i forhod ti de øvrige konsuentfirmaer, der findes i Danmark. 1. Vi vi skabe den største værdi for vores Kunder ved øbende optimering og tipasning af Kundens teeøsning i et omskifteigt og teknoogisk udvikende marked. 2. Med vores unikke anayseprogram Optimize, som behander og anayserer Kundens teeforbrug øbende, kan vi kontinuerigt føge Kundens forbrug og herpå tipasse øsningen øjebikkeigt. Endvidere konstatere, hvorvidt der er fejfaktureret. Begge forhod sikrer derpå Kunden bedst muigt økonomisk. 3. Vores software Optimize gør os i stand ti at afhjæpe vores Kunder også i andre ande end Danmark når behovet opstår.

3 s mission er, at være vores Kunders fortrukne rådgiver inden for rådgivning, panægning, konkurrenceudsættese, idriftsættese samt administration af deres tee- og datakommunikationspatform. Herpå sikres vores Kunder de bedst tænkeige øsningsmæssige og økonomiske forhod.

4 YDELSER er en konsuentvirksomhed, der kan håndtere store som små opgaver. Vi er atid interesseret i en diaog om, hvordan kan hjæpe virksomheden med at spare tid og penge. har udviket tre ydeser, der er tipasset både offentige og erhvervsvirksomheder, herunder også størresen af virksomheden. ONE INVOICE LIGHT ONE INVOICE TOTAL INVOICE BY BY ONE A TM TM MENT LIGHT T OTAL De tre ydeser har samme omdrejningspunkt omkostningsreduktioner, ikke kun prisen er vigtigt, også administrationen er en væsentig omkostningsbeastning, hviken sætter fokus på i ae tre ydeser.

5 INVOICE ONE BY BY A TM TM MENT MENT består af fire hovedkomponenter. OPTIMERING ADMINISTRATION & FAKTURAKONTROL RÅDGIVNING KONKURRENCE- UDSÆTTELSE Konceptet er forankret i ovenstående fire fokusområder, som tisammen giver virksomheden de absoutte omkostningsreduktioner, som kan opnås uden at kvaiteten på de produkter, der indkøbes, forringes. Vores samarbejde tager udgangspunkt i s udarbejdese af en Optimeringsrapport. Optimeringsrapportens formå er at give en fæes forståese og indsigt i. HVILKE produkter og tjenester består den nuværende øsning af? HVORDAN kan den nuværende øsning optimeres? HVOR hurtigt kan en optimering af øsningen gennemføres? Med denne Optimeringsrapport har Kunden et godt besutningsgrundag for at vurdere de optimeringsmuigheder, der foreigger både på kort og angt sigt.

6 Optimering I optimeringsfasen af vi de muigheder, der er identificeret i Optimeringsrapporten, bive impementeret og idriftsat. Eksemper på quick-wins er: Lukning af gemte numre og abonnementer, samt tipasning af abonnementer i forhod ti forbrug. Administration og fakturakontro Nøgen ti de het store bespareser igger i vores anayseprogram Optimize. Med denne software kan vi monitorere det fakturerede forbrug og udvikingen heri. Forbruget og omkostningerne sammenhodes med de priser og rabatter, der er angivet i den aktuee kontrakt. Herigennem kontroeres ae fakturaer øbende for fej og manger. Ved fakturafej vi s dokumentation tisikre kreditering på en efterføgende regning. Endvidere finder Optimize de forbedringer, der øbende kan gøres på produktmix et. Mået er, at modtage så få øbende fakturaer, som overhovedet muigt, idet håndtering, fordeing, betaing og efterføgende revision heraf er meget omkostningsbeastende. Optimize giver muighed for at reducere antaet af fakturaer ti én faktura pr. everandør. Dette giver en drastisk reduktion i interne administrative omkostninger, samt færre fej i forhod ti faktureringen. Den eektroniske forbrugsfi Optimize genererer, indæses direkte i Kundens ERP system, hviket reducerer den samede behandingstid i forbindese med godkendese, omkostningstræk og betaing. Forbrugsfien kan samtidig anvendes i kontroøjemed i forhod ti virksomhedens teefonpoitik. Det kan eksempevis betyde, at kun de medarbejderes forbrug, der overskrider internt fastsatte grænser, udtages ti yderigere kontro, vaidering og godkendese.

7 Rådgivning I rådgivningsdeen af hjæper med at sikre en øbende ajourføring af såve produktmix som kontraktuee forhod. Hermed sikres Kunden atid de mest fordeagtige produkter og vikår. Nye teknoogier og produkter vi bive præsenteret sammen med Management rapporten, som fremsendes i forængese af hver kvartasfaktura. Skue der i den forbindese være behov for en uddybende fremæggese heraf, stier en konsuent ti rådighed. På samme måde vi s konsuenter være ti rådighed ved større ændringer som i forbindese med impementering og idriftsættese af nye aftae og/eer kommunikationspatforme. Konkurrenceudsættese Konkurrenceudsættese med, kan enten være en genforhanding med eksisterende everandør, eer et udbud, hvor der indsames tibud og forhandes kontrakt med fere potentiee everandører. Når den nuværende kontrakt giver anedning ti en forhanding gennemfører i samarbejde med kunden en konkurrenceudsættese. Formået er, at sikre kunden de mest optimae vikår. Eksempevis er mange Kunder ikke bevidst om de konkurrenceretsige reger for Teeoperatører i Danmark. I forbindese med en genforhanding er forhodet såedes, at rammerne for prissætning og rabat er faståste for Teeoperatøren. Dette i modsætning ti en situation, hvor en udbudsrunde gennemføres. I den forbindese er båndene fjernet og Teeoperatørerne kan frit give deres bedste bud på en pris og øsning ti Kunden. Forskeen i prisreduktioner meem en genforhanding og en konkurrenceudsættese er het op ti 25 % i merbesparese ved gennemføresen af en udbudsrunde. Dette er ikke kun forbehodt de største virksomheder, også mindre- og meemstore virksomheder kan og bør gøre brug af denne muighed.

8 LIGHT LIGHT ONE INVOICE LIGHT er i modsætning ti baseret på en fastpris struktur. De enkete ydesesmæssige forskee på de to øsninger fremgår af sammenigningsskemaet. T OTAL TOTAL TOTAL er et koncept, der henvender sig ti mindre og meemstore virksomheder. Virksomheder, som grundet deres struktur har mere fokus på sag og kundebehanding, fremfor administrative forhod, som i udgangspunktet er tidskrævende, men ikke des du mindre bør behandes, idet en krone sparet er en krone tjent. TOTAL garanterer virksomheden en reduktion på 20 % på mobiomkostningerne i forhod ti seneste faktura fra Teeoperatøren. Den garanterede besparese opnås ved at virksomheden overdrager ansvaret for forhandingen af en ny teeaftae ti, samt den efterføgende fakturering heraf. Det giver virksomheden tryghed for, at besparesen fasthodes aftaeperioden ud, samt minimerer virksomhedens administration heraf. Virksomheden modtager én faktura hver måned fra på den samede aftate pris.

9 SAMMENLIGNING PRODUKTSAMMENLIGNING OPTIMERING LIGHT TOTAL Omægning af numre Lukning af numre Reducering af kontonumre FAKTURAKONTROL Kontro af ae kommende fakturaer Kontro af de seneste 3 års fakturaer ADMINISTRATION En faktura, eer færre fakturaer OPTIMIZE anayser og rapportering En fi ti omkostningsfordeing i ERP Betaing af fakturaer via RÅDGIVNING Teefonisk gennemgang af managementrapporter Gennemgang af managementrapporter hos kunden Ad-hoc-detagese ti everandørmøder - 8 timer pr. år Årig gennemgang af øvrige kontrakter kontrakter, der endnu ikke er agt i administrationsmoduet Input ti impementeringspan ved ny aftae KONKURRENCEUDSÆTTELSE Gennemførse af udbud eer genforhanding Gennemførse af benchmark(s) Projektedese i forbindese med impementering af ny aftae Nuværende mobiabonnementer reduceres med 20 % (garanti) FORUDSÆTNINGER Gennemført optimeringsrapport Minimum kr i årigt teeforbrug ska modtage eektroniske fakturakopier ska have en kopi af den nuværende kontrakt Kunden ska indhente nødvendige rapporter efter nærmere specifikation

10 PRISER LIGHT TOTAL Etabering / Optimeringsrapport DKK ,00 DKK ,00 Kvartårig ydese 30% af besparese i forhod ti baseine Fast pris DKK 19 pr. nummer >20 % besparese Aftaeperiode 36 mdr. 24 mdr. 24 mdr. Simpet eksempe: Har en virksomhed fx et forbrug på DKK ,- pr. kvarta inden ONE IN- VOICE idriftsættes og reduceres denne kvartårige omkostning ti fx DKK ,- pr. kvarta, svarer dette ti en besparese på DKK ,- pr. kvarta. Af besparesen honoreres med 30 %, hviket svarer ti DKK 9.000,- pr. kvarta. Det resutatbaserede honorar er naturigvis variabet og afhænger af den præcise besparese Kunden opnår hvert øbende kvarta. Besparesen beregnes på det aktuee anta numre / forbindeser Kunden ti en hver tid måtte have i drift måt i forhod ti baseine.

11 Vi vi skabe den størst muige værdi for vores Kunder ved øbende optimering og tipasning af Kundens teeøsning i et omskifteigt og teknoogisk udvikende marked. CUTTING COSTS FOR CHARITY Cutting Cost for Charity programmet, er en de af s CSR program, og går i a sin enkethed ud på, at donerer 3 % af sin omsætning ti en af vores udvagte hjæpeorganisationer. Donationerne foretages 1-2 gange årigt. Ved indgåese af en kontrakt væger Kunden, hviken organisation donationerne ska gå ti, hvorpå beøbet doneres af på vegne af Kunden og. Cutting Cost for Charity reducerer omkostninger, minimer administrationen og støtter samtidig børn og famiier i nød. Hos ønsker vi at gøre en forske både hos vores Kunder og den omverden vi ae er en de af. TEL

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K

DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K DOCUMENT EF FICIENC Y AT WOR K 3 [ Hos IKON er kunden i centrum Vores kunder skal være centrum i alt, hvad vi gør. Ethvert tiltag har som mål at gøre det bedst mulige for vore kunder og tilsikre, at vi

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Statusnotat Servicestyrelsen Marts 2011 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 6 3. Rammer for BPA-ordningerne...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( ".~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>:

Velkommen til Gru ndejerforeningen. Æbleparken ( .~ r------ - -- _.--- - - '------. s.>: Vekommen ti Gru ndejerforeningen Æbeparken r------ - -- _.--- - - ( ".~ '------. s.>: Indhodsfortegnese..Vekomst 2.Bestyrese 3.Forsikring 4.Dekaration 5.Dekarationsrids 6.Bygningstegning 7.Bepantningspan

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING

BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL REVIDERET DRIFTSLEVERANDØRSTRATEGI TIL HØRING Indholdsfortegnelse: 1 Ledelsesresume... 3 2 Formål og introduktion... 5 3 Valg mellem de fire driftsmodeller og implementeringsstrategi...8

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz

Reformer af offentlig forvaltning April 2005 Fordele og ulemper ved kontrakter Af: Andreas Dam, Marie-Louise Nør og Martin Schultz 1. Indledning Der er konstant udvikling i den offentlige sektor med nye og forhåbentligt bedre styringsformer med forskellige formål. Formålene kan spænde fra øget demokratisering af forvaltning til øget

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere