Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade København N CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade København N CVR-nr Årsrapport for tiden Gribskovvej København Ø Tlf.: Fax: CVR-nr Kontorer: Hjørring Frederikshavn Dronninglund Aalborg Farsø Hobro Hadsund Viborg Århus Haderslev København Haslev Næstved Mortensen & Beierholm er medlem af Ð International en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger mv. 3 Regnskabspåtegning 4 Uafhængig revisors påtegning 5 Bestyrelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7-8 Resultatopgørelse 9 Balance

3 Foreningsoplysninger mv. Foreningen A/B Bragesgade 1 og Nørrebrogade København N CVR nr Administrator Vest Administrationen A/S Tlf Bestyrelse Sophie Eriksen Morten Wischmann Mette Munch Madsen Thomas Kjærgaard Revision Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Pengeinstitut Arbejdernes Landsbank 3

4 Regnskabspåtegning Vi aflægger andelsboligforeningens årsrapport for 2006/07. Foreningens bestyrelse har behandlet og vedtaget årsrapporten. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 2007 Bestyrelsen: Sophie Eriksen Morten Wischmann Mette Munch Madsen Thomas Kjærgaard Administrator: Vest Administrationen A/S Vedtaget på generalforsamling den 2007 Dirigent 4

5 Uafhængig revisors påtegning Til andelshaverne i A/B Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 for regnskabsåret , omfattende bestyrelsespåtegning, bestyrelsens beretning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger. Bestyrelsens ansvar for årsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for andelsboligforeningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af andelsboligforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsboligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelsboligforeningens aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og lov om andelsboligforeninger. København, den 21. september 2007 Mortensen & Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jørgen Krauw Statsaut. revisor 5

6 Bestyrelsesberetning Hovedaktiviteter Andelsboligforeningens formål er at eje og drive andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206. Usikkerhed ved indregning eller måling Ejendommen er optaget til valuarværdi på baseret på en afkastprocent på 2,5%. Valuarværdien er højere end den kontante ejendomsvurdering. Såfremt afkastprocenten fremover stiger, vil der forekomme en lavere valuarværdi på ejendommen, hvilket vil medføre en lavere andelskroneværdi. Ved anvendelse af en renteprocent på 2,75% vil en valuarvurdering udvise en værdi på ca Andelsboligforeningens værdiansættelse af andelskronen er påvirket af en forsigtig vurdering omkring andelskroneværdien og en løbende usikkerhed omkring kursen på prioritetsgæld samt eventuelle udgifter til større vedligeholdelses- og renoveringsopgaver vedrørende ejendommen. I foreliggende regnskab er der foretaget en hensættelse på til imødegåelse af ovennævnte mv., heraf vedrørende forventede byggeprojekter. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Resultatet på ca. t. 246 svarer stort set til forventningerne. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. 6

7 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Bragesgade 1/Nørrebrogade 206 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og lov om andels-boligforeninger. På baggrund af særlige karakteristika vedrørende andelsboligforeninger og særlig lovgivning er der under henvisning til det retvisende billede en række forhold, hvor anvendt regnskabspraksis afviger fra sædvanlig praksis for klasse B-virksomheder. GENERELT De væsentligste elementer i den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til foregående år, er følgende: RESULTATOPGØRELSEN Boligafgifter/lejeindtægter Boligafgifter og lejeindtægter, der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, er udgiftsført i resultatopgørelsen. Finansielle poster Under finansielle poster indgår renteindtægter og renteomkostninger. Skat af årets resultat Årets skat udgør årets aktuelle skat. Skatten er beregnet med den for året gældende skatteprocent. Skatteprocenten er nedsat fra 28% til 25%. BALANCE Driftsmidler og inventar over med levetid på over 3 år aktiveres og afskrives lineært over 10 år. Ejendommen optages til valuarvurdering. Værdiregulering indregnes på egenkapitalen. Der afskrives ikke på ejendommen. 7

8 Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavende måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering. Egenkapital (andelskroneværdi) Egenkapitalen er opgjort efter gældende regler for Lov om Andelsboligforeninger. Andelskroneværdien er opgjort efter Lov om andelsboligforeningers 5, stk. 2 b, valuarvurdering. Under hensyntagen til de særlige regler for andelsboligforeninger er følgende poster reguleret direkte på egenkapitalen: Fortjenester vedrørende overdragelser af lejligheder til nye andelshavere (indskud) Værdireguleringer vedrørende ejendom til valuarvurdering/kontantværdi. Reguleringer vedrørende hensættelser til udskudt skat og andre hensættelser Kursreguleringer vedrørende prioritetsgæld Andre reguleringer, herunder indvendig vedligeholdelse og omkostninger vedrørende salg af andele. Andelskroneværdien skal i henhold til vedtægterne fordeles efter fordelingstal. Hensatte forpligtelser Udskudt skat er beregnet i henhold til ejendomsavancebeskatningsloven. Reguleringer af udskudt skat indregnes direkte på egenkapitalen. Den udskudte skat er beregnet med den for året gældende skatteprocent. Skatteprocenten er nedsat fra 28% til 25%. Reguleringer af andre hensættelser indregnes på egenkapitalen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Prioritetsgæld optages til kursværdi på statusdagen. Kursreguleringer indregnes på egenkapitalen. 8

9 Resultatopgørelse 2006/ /06 Note Boligafgifter, beboelse Boligafgifter, erhverv Lejeindtægter, erhverv Vaskeriindtægt mv Indtægter i alt Reparation og vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer mv Ejendomsomkostninger Foreningsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før renter mv Afskrivninger Finansiering, netto Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Årets resultat Afdrag på lån: Gæld til realkreditinstitutter Samlet afdrag på prioritetsgæld mv

10 Balance AKTIVER Note Matr. 859, Udenbys Klædebo Kvarter, Bragesgade 1 og 8 Nørrebrogade 206, Valuarvurdering Igangværende byggesag Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende beboere Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Bankindeståender mv Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

11 Balance PASSIVER Note Indskudskapital Opskrivningshenlæggelse Overført resultat , 14 Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Gæld til realkreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Deposita Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Fordeling af andelskroneværdi mv. 15 Eventualforpligtelser mv. 11

12 2006/ /06 1. Reparation og vedligeholdelse Maler Blikkenslager og VVS Elektriker Låsereparation Murer Kloakservice Vejvedligeholdelse Have- og gårdanlæg Varmecentral Konsulentbistand Fællesarbejde, gebyr Diverse Indvendig vedligeholdelse, hensættelse 0 0 Indvendig vedligeholdelse, afholdte udgifter 0 0 I alt Skatter og forsikringer mv. El og gas Vandafgift Forsikringer Ejendomsskat mv I alt

13 2006/ /06 3. Ejendomsomkostninger Fribolig, vicevært Egen varme, fælleslokaler Vinduespolering og trappevask Fællesomkostninger, vaskeri Abonnementer I alt Foreningsomkostninger Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Skovgaard valuarvurdering Bankgebyr Dataløn Kontorartikler, porto mv Telefon- og Internetomkostninger Varmeregnskab Foreningsudgifter Tab på debitorer, fraflyttet lejer Småanskaffelser Diverse I alt

14 5. Materielle anlægsaktiver Beløb i Driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum pr Tilgang 0 Afgang 0 Anskaffelsessum pr Afskrivning pr Årets afskrivning Afskrivning pr Saldo pr Afskrivningssats, lineært 10% 6. Finansiering, indeståender og prioritetsgæld Indeståender Renter Arbejdernes Landsbank Arbejdernes Landsbank Administrator Kasse I alt

15 6. Finansiering, indeståender, prioritetsgæld og kreditinstitutter, fortsat Rest- Beløb i Hovedstol Rente i % løbetid Afdrag Restgæld Kursværdi Renter Realkredit Danmark , år 9 md Andre renter 0 I alt Finansiering, netto Fordeling imellem langfristet og kortfristet gæld: Restgæld Beløb i Kursværdi Langfristet Kortfristet efter 5 år Prioritetsgæld I alt

16 2006/07 7. Skattepligtig indkomst Indtægter: Lejeindtægt, erhverv Skattepligtige indtægter i alt Omkostninger: Omkostninger i alt ekskl. afskrivninger Indtægt ved fællesarbejde, ej skattepligtigt 0 Finansiering, netto Skattemæssige afskrivninger, låneoptagelsesomkostninger -513 Ej fradragsberettigede omkostninger: Valuarvurdering Fradragsberettiget andel af omkostninger: x ( ) : Skattepligtig indkomst Skattemæssigt underskud anvendt Skattepligtig indkomst efter anvendelse af underskud 0 Skattemæssige underskud til fremførsel Ubegrænsede underskud til fremførsel: Skattemæssige underskud primo Tilgang 0 Anvendte underskud Fremførbare skattemæssige underskud ultimo

17 2006/07 Reguleret boligafgift Andele Erhvervs- Lejlighedsnr. Andelsmdr. Kvm Andele erhverv Lejere lejere Fordeling primo 1.267,93 53,65 0,00 219,82 I alt ,93 53,65 0,00 219,82 Samlet kvadratmeterareal 1.541,40 Beløb i Omregnet Faktisk Skatteberegning Lejeindtægt, erhverv Boligafgift omregnet (beboelse) Boligafgift omregnet (erhverv) Anden indkomst 0 I alt Omprioriteringudgifter: Beløb i Kostpris Tilgang 0 Saldo før afskrivning Afskrivning primo -574 Afskrivning -513 Afskrivning i alt Saldo ultimo Afskrivningssats: Lån hovedstol Restgæld primo Restgæld ultimo Afdrag i perioden Afskrivning 1,54% 17

18 Ejendommens værdi Anskaffelsessum pr Ombygninger Netværksinstallation Anskaffelsessum pr Opskrivning til valuarvurdering Valuarvurdering Kontant ejendomsvurdering Valuarvurderingen, der danner basis for ovenstående værdiansættelse er baseret på en rentesats på 2,5%. Vurderingsrapporten er udarbejdet den af Bent Skovgaard. 9. Andre tilgodehavender Mellemregning administrator Øvrige tilgodehavender I alt

19 10. Egenkapital Reserve for Indskuds- opskriv- Overført Beløb i kapital ninger resultat I alt Saldo pr Årets resultat Årets indskud, nye andelshavere Regulering opskrivning ejendom Regulering hensatte forpligtelser Kursregulering gæld til kontantværdi Andre reguleringer I alt Andelskroneværdien er opgjort ved anvendelse af valuarmetoden efter reduktion af hensættelse vedrørende byggeprojekter mv. på

20 Hensatte forpligtelser Primo Årets regulering Generalforsamlingsbeslutning Ultimo Specifikation af hensatte forpligtelser: Hensættelse udskudt skat Hensættelse byggesager Anden hensættelse Ultimo Leverandører af varer og tjenesteydelser Vurderingsrapport Skovgaard Revision- og regnskabsmæssig assistance Malerfirma Jan Goth Øvrige I alt

21 Anden gæld Indeværende års varmeregnskab: Opkrævet a conto varme Afholdte udgifter til opvarmning Varmeregnskaber i alt Anden gæld i øvrigt Forudbetalt husleje mv Anden gæld i øvrigt i alt I alt

22 14. Fordeling af andelskroneværdi mv., Hensættelse byggeprojekter anden hensættelse Areal Fordelingstal Indskud Depositum Forudbetalt Indv. Vedlige Egenkapital Nr Adresse A L A L A L L L 1 Nørrebrogade 206 kld.tv 59, , Nørrebrogade 206 st.mf 91, , Nørrebrogade 206 st tv 1 63, Nørrebrogade 206 st th 1 53, Nørrebrogade tv 1 60, Nørrebrogade th 1 87, Nørrebrogade tv 1 60, Nørrebrogade th 1 87, Nørrebrogade tv 1 60, Nørrebrogade th 1 87, Nørrebrogade tv 1 46, Nørrebrogade th 1 64, Bragesgade 1 kld. 69, , Bragesgade 1 st tv 1 57, Bragesgade 1 st th 1 72, Bragesgade 1 1.tv 1 65, Bragesgade 1 1.th 1 72, Bragesgade 1 2.tv 1 65, Bragesgade 1 2.th 1 72, Bragesgade 1 3.tv 1 65, Bragesgade 1 3.th 1 72, Bragesgade 1 4.tv 1 48, Bragesgade 1 4.th 1 54, Lejlighed nr. 1, 2, 4 og 13 er erhvervslejemål. Indskud er kr 159 pr. m2 for andele Fordelingstal for andelslejlighederne svarer til indskuddet ,58 219, ,25 0,00 0, , , / /06 Andelskroneværdi per kvadratmeter

23 15. Eventualforpligtelser mv. Ejerpantebrev mv. Ejerpantebrev nom ligger til sikkerhed for lån i Arbejdernes Landsbank. Der er tinglyst pantebreve overfor kreditforeningen for prioritetsgæld, oprindelig hovedstol Garantier Der er ikke afgivet garanti overfor for andelshavers lån til erhvervelse af andel i foreningen. T:\k731053\07\2\294_070921_.doc 23

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere