Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner kr kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr"

Transkript

1 Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon ), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold i forbindelse med køb og salg af lejligheder samt andre sager, foreningen måtte få. Affald Der er opsat affaldscontainere i gården. Disse kan benyttes til almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at beholderlåget kan lukke tæt. Placér affaldet i beholdere, hvor der er plads, og på en måde, hvor det fylder mindst. Således undgås lugtgener, rotter og flyvende affald. Der er ligeledes opsat containere til pap, aviser og ugeblade samt en mindre beholder til brugte batterier. Endvidere er er der opsat containere til metal, plast og elektronik. Intet andet må fyldes i disse containere! Endelig har vi to flaskecontainere. Er de fyldte, henvises til andre containere i området: ved Valbygård på Valbygårdsvej, ved siden af Medborgerhuset samt ved Super Best på Gl. Køge Landevej. Vi opfordrer til, at man henkaster sit affald i de rette containere. Storskrald: Med jævne mellemrum gives der besked om, at storskrald kan hensættes ved garagepladsen. Husk at opdele dit skrald i de angivne grupperinger, da det ellers ikke bliver afhentet. Byggeaffald og gamle WC bliver ikke afhentet. Andelshaverne skal selv aflevere dette på genbrugspladsen. Har man brug for at få afhentet hårde hvidvarer samt større møbler, kan man ringe til Københavns affaldsservice og lave en aftale (se fanen Håndværkere) Afløb Foreningen får foretaget en rensning af alle afløbsbrønde én gang om året. Det henstilles i den forbindelse, at man ikke smider ting i toilet og afløb, der kan sætte sig fast og i værste fald skabe oversvømmelse for andre beboere. Altaner I forbindelse med vedtagelsen af, at der måtte søges kommunen om opsætning af altaner, blev det også vedtaget, at altanerne efter opsætningen tilhører foreningen, som til gengæld har vedligeholdelsespligten. De andelshavere, der har betalt for opsætning af altan kompenseres på den måde, at altanen betragtes som en forbedring, som ikke nedskrives de første 10 år, dernæst nedskrives lineært over 30 år. Nedskrivningen begynder 1. januar Altanerne er endeligt nedskrevet 1. januar Pr. 1/ var forbedringsværdien for altaner opsat på eksisterende fransk altan kr. For altaner i mansardetagen var forbedringen kr.

2 Der kan tillades opsætning af nye altaner, når de har helt samme udseende som de øvrigt opsatte og når der er opnået byggetilladelse fra Center for Byggeri. Endvidere kræves en betryggende aftale med entreprenøren med entreprenørgaranti, gældende i 5 år m.v. Ballofix ved 1. afgrening: Foreningen vedligeholder ballofixen på 1. afgrening. Øvrige ballofixer vedligeholdes af andelshaver. Barnevogne Det er tilladt at henstille barnevogne i opgangen, når disse er i brug. Barnevogne, som ikke er i brug, henvises til cykelkælderen. Bestyrelse Som anført i vores vedtægter forestår en bestyrelse på 5 medlemmer og en suppleant den daglige drift af foreningen. Valg af bestyrelse og deres ansvar fremgår af vedtægterne. Henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne kan ske pr. mail, personligt eller telefonisk (se fanen Bestyrelse). Chikane Nøgle til chikane: Standardnøglen til hovedtrapper m.v. passer også til chikanerne. Cykler Cykler må ikke henstilles andre steder end i de overdækkede cykelstativer ved køkkentrapperne nr. 46 og nr. 54 på bagsiden af huset eller i cykelkældrene. Der er fire cykelkældre. To befinder sig under nr. 44 og nr. 58 (nedkørselsramperne vender ind mod haven), og i hver af de to kældergennemgange midt for huset er der ligeledes et cykelkælderrum. El Andelshaveren har ansvaret for at alle el-installationer i lejligheden er i forsvarlig stand, herunder HPFI-relæet. Alt arbejde med faste installationer skal udføres af en autoriseret el-installatør. Faste el-installationer er alt det, som tilhører bygningen, f.eks. el-tavler, dåser, rosetter, udtag, afbrydere og stikkontakter samt fast oplagte eller indmurede kabler og ledninger i rør. Derfor skal en autoriseret el-installatør installere nye afbrydere og stikkontakter, lampetilslutninger m.m., hvis de sættes op på steder, hvor der ikke har siddet nogle før. Emhætte

3 Det er tilladt at opsætte emhætter med kulfilter (recirkulerende) i lejlighedernes køkkener. Der gives IKKE tilladelse til emhætter med aftræk af Center for Byggeri. Fjernvarme Al vedligeholdelse af fjernvarmesystemet foretages på foranledning af bestyrelsen. Opstår der problemer med radiatorer, termostater eller varmemålere, skal der ske henvendelse til bestyrelsen (se fanen Bestyrelse). Skal man i forbindelse med større vedligeholdelsesarbejder i egen lejlighed have nedtaget en radiator, betaler andelshaveren selv udgiften for dette arbejde. Arbejdet skal altid udføres af ejendommens VVS-firma (se fanen Håndværkere). 1 Flag Foreningens dannebrogsflag ligger i trivslen og kan frit benyttes. Flagene skal være tørre inden sammenlægning. Husk at vimplen skal hejses efter brug af Dannebrog. Nøglen til Trivslen kan lånes af en fra bestyrelsen eller den ansvarlige for Trivslen (se fanen Bestyrelse). Forbedringer/ændringer Alle forbedringer i lejligheden skal være lovlige. Det er en forudsætning for at medregne en forbedring, at denne er lovligt udført og om nødvendigt godkendt af byggemyndighederne. Hvis en sådan godkendelse ikke foreligger ved salg af andel, skal ulovligt arbejde lovliggøres. Fremleje Man kan ansøge bestyrelsen om tilladelse til at fremleje sin lejlighed for en kortere periode. Praksis er, at tilladelse gives, såfremt fremlejen er begrundet i de forhold, der fremgår af lejeloven. Der gives normalt kun tilladelse til fremleje i 1 år. Der kan dog søges om tilladelse til fremleje i yderligere 1 år. Der skal gives oplysninger til bestyrelsen om egen midlertidige adresse og navn mv. på fremlejer. Garager og P-plads Ejendommen råder over et antal garager og P-pladser på nordsiden af ejendommen, som udlejes til beboerne. Bestyrelsen fører en venteliste til såvel garager som p-pladser (se fanen Ventelister). Der kan kun rådes over enten en parkeringsplads eller en garage. På garageområdet er der to vandhaner, der kan benyttes i forbindelse med vask af bil eller cykel. Generalforsamling

4 I henhold til foreningens vedtægter afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden 1. juni. Procedure vedrørende indkaldelse og forslag til generalforsamlingen fremgår af vedtægterne. Herudover er det vedtaget, at der sammen med indkaldelsen altid udsendes en blanket, der kan anvendes som fuldmagt til andre andelshavere, såfremt man selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen. Gårdmand Gårdmandsfunktion og trappevask foretages p.t. af et rengøringsfirma. Henvendelse til det bestyrelsesmedlem der har med gårdmænd og renholdelse at gøre. (se fanen Bestyrelsen og fanen håndværkere) Gårdmandens hovedopgaver er at renholde området omkring ejendommen, at vedligeholde haveanlægget samt renholde de indvendige gangarealer på trapper, loft og i kælder. Endvidere sørger gårdmanden for lys i den fælles belysning udenfor som indenfor. Henvendelse til bestyrelsen Skal man i kontakt med bestyrelsesmedlemmer, kan dette ske pr. mail, brev, telefonisk eller personligt. Hvert år efter generalforsamlingen udsendes den aktuelle liste over bestyrelsesmedlemmer. Af denne liste fremgår også bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde. Vi opfordrer til, at der altid først rettes henvendelse til det bestyrelsesmedlem, hvis ansvarsområde henvendelsen omhandler. Hvis sagen ikke haster opfordres der til at maile eller skrive (se fanen Bestyrelse) Husdyr Se reglement for husdyrhold.(se fanen Vedtægter og Husorden) Husorden Formålet med husordenen er at fremme gode og ordnede forhold mellem beboerne samt at skabe et godt miljø, hvor der tages hensyn til hinanden. Se Husordenen på hjemmesiden (se fanen Vedtægter og Husorden). Håndværkere Foreningen har en række håndværkere tilknyttet ejendommen, herunder elektriker, murer og VVS-installatør. Du er velkommen til at benytte disse, da de er kendt med forholdene i ejendommen (se fanen Håndværkere). Rekvirering af håndværkere med henblik på arbejde, der forventes betalt af foreningen, skal være aftalt på forhånd med bestyrelsen. Mht. vedligeholdelse af ejendommen generelt, tilkaldes alle håndværkere af bestyrelsen, og der må ikke af andre tilkaldes håndværkere til at udføre arbejde på foreningens regning.

5 Koldt/varmt vand Foreningen har ansvaret for at vedligeholde de fælles vandinstallationer i ejendommen. Udgifter til reparation af stigeledninger mv. afholdes af det fælles driftsbudget. Den del af vandinstallationerne, der ligger efter afgreningen i hver lejlighed, skal vedligeholdes af den enkelte andelshaver. Iværksættelse af reparationer, der forventes betalt af foreningen, skal altid først være aftalt med bestyrelsen. Kælder- og loftsrum Alle andelshavere har krav på at få stillet et pulterrum til rådighed, enten på loftet eller i kælderen, men da der er flere pulterrum end lejligheder, er der mulighed for at råde over mere end ét rum. Ønskes et ekstra pulterrum, eller finder man, at det anviste pulterrum ligger uhensigtsmæssigt i forhold til lejligheden, kan henvendelse rettes til bestyrelsen. Man kun kan få stillet pulterrum til rådighed i den halvdel af huset, man bor i. Flyttes der internt i ejendommen mellem de to halvdele, skal der således skiftes pulterrum; flyttes der internt inden for samme halvdel af ejendommen, kan andelshaveren beholde sit oprindelige pulterrum, såfremt det ønskes. Køb af loftsareal Andelshavere, der bor på 3. sal i ejendommen, kan helt eller delvist købe arealet umiddelbart over deres nuværende bolig. Arealet opmåles som beboelsesareal efter de i lovgivningen fastsatte regler. Arealets placering anvises af bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Loftsarealer kan kun købes med henblik på udvidelse af eksisterende lejlighed. Af det købte areal må højst 25% udlægges som tagterrasse. Enhver inddragelse af loftsareal til beboelse forudsætter, at der også efterfølgende er hensigtsmæssige adgangsforhold til de resterende fælles loftsarealer på 4. sal. Såfremt en lejlighedsudvidelse forudsætter ændrede adgangsforhold til fællesarealerne, påhviler udgiften til etablering heraf køber. Der udarbejdes en salgsaftale mellem andelshaver og bestyrelsen, hvoraf det fremgår, hvilket areal der købes, og hvoraf projektets art og omfang fremgår. Arealet og hermed andelssummen beregnes i første omgang efter bedste skøn. Fra den først følgende 1. i måneden efter den dato, hvor hele det aftalte loftsareal er til købers uindskrænkede disposition, betales dels boligafgift af det beregnede indendørs areal, dels den beregnede andelssum ud fra skøn. Såvel andelssum som husleje af arealet reguleres med tilbagevirkende kraft, når arealet er blevet opmålt af en af bestyrelsen udpeget landmåler. Ved salg indgår det opmålte boligareal i opgørelsen af det totale boligareal. Al indvendig

6 vedligeholdelse afholdes af andelshaver med undtagelse af tag, vinduer og varmeanlæg, der afholdes af foreningen. Andelshaver forestår selv hele indretningen af boligområdet for egen regning. Efter etableringen overdrages varmeinstallation samt vinduer og evt. tagterrasse til foreningen, der står for den fremtidige vedligeholdelse. Lejlighedsudvidelsen skal ske i overensstemmelse med alle gældende byggereglementer, brandforskrifter m.m. Projektet skal på forhånd være godkendt af kommunen og efterfølgende påhviler det køber at få attesteret af en autoriseret byggesagkyndig, at arbejdet er udført i henhold til projektet og i overensstemmelse med gældende bygningsregler. 3 For tagterrasser betales fuld boligafgift for det areal, der såfremt det ikke var blevet udlagt som tagterrasse ville kunne udnyttes som indendørsareal (med en minimumshøjde over gulv jf. gældende regler for opmåling af arealer i tagetager).løbende vedligeholdelse af ekstra tilbehør og gulvbelægning på tagterrassen påhviler andelshaver. Videresalg af opkøbt loft- og kældereal Videresalg af Loftareal: 1. Loftarealer opkøbt til 100 % af andelssummen kan efter færdigbygning videresælges til 100 % af den til enhver tid gældende andelsværdi. Indretningen af boligområdet betragtes som 80% etableringsværdi (uden afskrivning, men også uden pristalsregulering) og 20% forbedringsværdi, som afskrives over 20 år. 2. Loftareal opkøbt til reduceret andelssum kan efter færdigbygning videresælges til 100 % af den til enhver tid gældende andelsværdi. Vurdering af forbedringer foretages ud fra samme kriterier som for den øvrige andel. Videresalg af kælderareal: Videresælges til samme procentsats som ved opkøbet, ud fra den til enhver tid gældende andelsværdi. Vurdering af forbedringer foretages ud fra samme kriterier som for den øvrige andel. Legeplads Hvis man gør brug af legepladsen i gården ved nr.48 og legepladsen på græsplænen, opfordrer vi til, at man rydder op efter sig og husker at lukke for sandkassen, så den ikke bliver benyttet som toilet af ræve og katte.

7 Navneskilte Ved indflytning eller ved andre ændringer af navnene på husstandens beboere, bestilles nye navneskilte til postkasse og dørtelefon hos formanden. Bestyrelsen sørger for, at der sættes nyt skilt i dørtelefonanlægget; andelshaver får nyt skilt til postkassen og skal selv sørge for at isætte dette. Navneskilte til lejlighedens yderdøre står andelshaver selv for. Nøgle- og cylinderudskiftning Køb af ekstra nøgler og cylinderudskiftning foregår via bestyrelsen. Ombygning af lejligheder Ved ombygning forstås: 1) Flytning, opsætning eller nedtagning af vægge, herunder blænding eller etablering af døråbninger. 2) Sænkning af lofter 3) Flytning af badekar eller toilet, nedlæggelse af badekar, opsætning af badekar eller bruseniche. Forretningsgang for en byggesag: 1. Andelshaver udfylder en ansøgning om byggearbejde til Center for Byggeri. Godkendes og underskrives af bestyrelsen 2. Fuldmagt med tilladelse til Center for Byggeri. Underskrives af bestyrelsen. 3. Kvittering og tilladelse fra Center for byggeri. Kopi til bestyrelsen. 4. Færdigmelding indsendes til Center for Byggeri. Kopi til bestyrelsen 5. Ibrugtagningstilladelse modtages fra Center for Byggeri. 6. Bestyrelsen arkiverer sagens akter og betragter hermed sagen som afsluttet. Samtlige blanketter til byggearbejde, kan hentes på foreningens hjemmeside under fanen Blanketter. Særligt om badeværelser: Krav om byggetilladelse fra Center for Byggeri er frafaldet. Man skal blot overholde Byggereglementet BR10. Bestyrelsen kræver dokumentation (foto og/eller faktura) for vådrumsbeskyttelse for ombygninger efter , hvis arbejdet skal honoreres. Alle badeværelser skal have en vådrumssikring. Et vådrum kan opdeles i to zoner: en våd og en fugtig. Vådzonen omfatter den del af rummet, der jævnlig udsættes for direkte vandpåvirkning, og her stilles de strengeste krav til konstruktioner, materialer og eventuelle overfladebehandlinger.

8 Vådzonen omfatter altid hele gulvet, de nederste 10 cm af alle vægge, vægge omkring badekar og håndvaske med brusearmatur samt vægge i og omkring bruseniche. I små vådrum med gulvareal på mindre end 3,25 m2 eller med en bredde på mindre end 1,3 m er alle vægge omfattet af vådzonen, da det er svært at undgå at sprøjte vand på væggene i så lille et rum. Den fugtige zone omfatter alle vægområder uden for vådzonen. Her er kravene til materialer og overflader knap så strenge som i vådzonen, men dog noget skrappere end i boligens andre rum, da der stadig vil være tale om en stor påvirkning af vand og fugt. Statens Byggeforskningsinstitut udgav en revideret og udvidet anvisning om vådrum i Den hedder SBI Anvisning 2001 Vådrum og beskriver detaljeret kravene til konstruktion af gulv og vægge og brugen af materialer i vådrum. Alt el- og VVS-arbejde skal udføres af autoriserede håndværkere. Man skal ikke anmelde til Center for byggeri, hvis man udskifter håndvasken, armaturet eller flisebeklædningen på væggene, men vær opmærksom på, at der skal etableres vådrums-membran, såfremt flise-vægbeklædningen udskiftes. Parabol Der kan opsættes en parabol under følgende forudsætninger: Placering: Kun opsætning på bagsiden af ejendommen. Størrelse: Max.60 cm i diameter. Farve: Grå farve som muren. Opsætning: Opsættes sikkert af fagmand, således at den ikke kan falde ned og ikke støjer. Nedtagning: Parabolen skal nedtages ved fraflytning, med mindre ny ejer overtager ansvaret for parabolen. Efter nedtagning renoveres muren af fagfolk, således at huller lukkes og mur males. Samtlige udgifter ved parabolens opsætning, evt. vedligeholdelse og nedtagning påhviler andelshaveren. Den opsatte parabol må på ingen måde være til gene for andre beboere. Salg af lejlighed Alt salg af lejligheder skal gå gennem bestyrelsen. Sælger skal med et opsigelsesvarsel på 3 mdr. meddele bestyrelsen, at andelen ønskes solgt. Derefter sender bestyrelsen en kvittering for opsigelsen og en køreplan for salget (se fanen Lejlighedssalg). OBS: Andelshaver er pligtig at betale husleje, indtil lejligheden er ejerskiftet. Ved salg af en andel er det et krav, at en uvildig vurderingsmand gennemgår lejligheden og udarbejder en vurderingsrapport. Udgiften til vurderingsmand deles ligeligt mellem køber og sælger. Sælger lægger i første omgang ud for vurderingsmanden. Ligeledes bliver der fortaget en gennemgang af el- og vvs-installationerne, udgiften til dette betales af sælger. Vurderingen foretages normalt efter, hvad der er synligt, og omfatter forbedringer, fejl og mangler. Det er en forudsætning for

9 at medregne en forbedring, at denne er lovligt udført og om nødvendigt godkendt af byggemyndighederne. Sælger kan ikke forlange, at køber skal overtage evt. løsøre. Når vurderingsrapporten er færdig (ca. 2 uger efter vurderingen), annonceres lejligheden til salg via opslag i opgangene. Sælger afholder to fremvisninger med ca. 1 uges mellemrum. Ventelisterne har fortrinsret, men hvis ingen har vist interesse inden 5 dage efter sidste fremvisning, overtager sælger det videre salgsforløb. Kopi af vurderingsrapporten afleveres til sælger, bestyrelsen beholder en kopi (til sagen), en kopi sendes til administrator og køber modtager en kopi sammen med sin købsaftale. Den samlede pris for andelslejligheden udgør summen af andelsværdien, værdien af evt. forbedringer og evt. fradrag. Andelsværdien pr. m2 fremgår af foreningens seneste årsregnskab. Enhver betaling relateret til overdragelsen af andelen kan alene ske til administrator. Det er ikke tilladt at overdrage andelslejligheden til et større beløb end den dokumenterede pris for lejligheden. Der udarbejdes en bindende aftale om overdragelse af andelen. Denne aftale (4 eksemplarer) underskrives af køber, sælger og 2 bestyrelsesmedlemmer. En kopi til køber, sælger, foreningen samt en kopi til administrator. Der tilbageholdes kr i op til 8 uger som sikkerhed for dækning af skader, der ikke var synlige ved vurderingen af lejligheden, eller som dækning for manglende oprydning m.m. Sælger indestår endvidere for, at lejligheden overdrages ubehæftet, dvs. uden udlæg og pant. Støj Af hensyn til natteroen i ejendommen må istandsættelse og lignende ikke finde sted efter kl , og der skal udvises hensyn til de øvrige beboere, når vandhaner benyttes mellem kl og kl. 6 morgen. Afspilning af musik skal ske under hensyntagen til øvrige beboere, og må kun foretages for lukkede vinduer, således at det ikke er til gene for andre. Tagterrasser, beregning af boligafgift Ved lejlighedsudvidelse på 4. sal, som omfatter indretning af en tag-terrasse, beregnes boligafgift på samme måde, som hvis arealet havde været udnyttet fuldt ud som bolig under tag. Der ses således ikke på tag-terassens faktiske areal, men på hvor stort et areal, der ville have været boligafgiftspligtigt, hvis hele loftsarealet havde været under tag, altså hvor stort et areal, der ville have opfyldt reglerne for minimums afstand fra gulv til tagflade.

10 Løbende vedligeholdelse og ekstra tilbehør og gulvbelægning påhviler andelshaver. Telte Foreningen ejer 3 stk. telte (8X5 m.) Teltene opbevares i garage nr. 16. Teltene kan lejes for kr. 100 pr. stk. Teltene skal opsættes midt i havearealet, således at festen forstyrrer de øvrige beboere mindst muligt. Fester må kun afholdes inden for tidsrummet kl Der må ikke benyttes musikanlæg, - med mindre det drejer sig om fælles fest for alle andelsbeboere. Teltene må tidligst opsættes dagen før en fest og skal nedtages dagen efter festen, - med mindre teltene er våde. Termostater: Termostater vedligeholdes af foreningen, men andelshaveren hæfter selv for evt. ekstraforbrug af varme som følge af en defekt termostat. Ved konstatering af fejl på termostat kontaktes bestyrelsen. Toilet/bad Vedligeholdelsen af stigeledninger med varmt og koldt vand samt faldstammer påhviler andelsforeningen, mens vedligeholdelse af badeværelsets øvrige installationer påhviler beboeren. Populært sagt: de lodrette rørføringer er foreningens ansvarsområde, de vandrette rør og alt efterfølgende beboernes. Reparations- eller fornyelsesarbejder, der indebærer, at der lukkes for vandet, er meget generende for de øvrige beboere, så hvis der ikke allerede findes en Ballofix-hane på vandrørene, skal der for andelsforeningens regning monteres én ved førstkommende indgreb, hvorved fremtidige VVS-arbejder i badeværelset ikke vil medføre lukning for vandet hos andre beboere. Det skal understreges, at det også er beboernes ansvar løbende at kontrollere, at de monterede ballofixer faktisk virker. Endelig forventes det af alle andelshavere, at de giver bestyrelsen besked om alt, der giver mistanke om utætheder i såvel vandrør og faldstammer som vægge og gulve. En vandskade, der konstateres hurtigt, er langt billigere at udbedre end én, der har stået og hygget sig over længere tid. Trapper Der må af hensyn til brandfare, rengøring, flugtveje og almindelig færdsel ikke henstilles ting på for- og bagtrappe. Overholdes reglen ikke, kan bestyrelsen foranledige at genstande fjernes på beboernes regning. Benyt dørmåtter og bank fodtøj af udenfor, hvis vejret kræver det, for at mindske snavs på trappen og skåne belægningen for ridser fra småsten, og om vinteren - det skadelige salt. Vær opmærksom på, at åbne bagdøre uden opsyn kan være en invitation til ubudne gæster.

11 Hvis der på trappen og afsatsen ligger uafleverede reklamer/aviser hjælper det at reagere; tag dem evt. med i bladcontaineren. Det er et fælles ansvar og i alles interesse, at vi hjælper hinanden med at holde ejendommen pæn og ren. Når en pære er gået på trapperne, i kælderen eller på loftet, kan du rette henvendelse til det bestyrelsesmedlem der har med gårdmanden at gøre (se fanen Bestyrelse) Rygning er ikke tilladt på trappe, lofter og kældre. Trappevask Hovedtrapperne vaskes hver 14. dag, og bagtrapperne hver 4. uge: Dog efter behov i vintermånederne. Henvendelse til det bestyrelsesmedlem, der har med gårdmændene at gøre (se fanen Bestyrelsen). Trivslen Lokalet udlejes ikke. Trivslen benyttes p.t. kun til bestyrelsesog beboermøder. TV-signaler I tilfælde af problemer med modtagelse af tv-kanaler skal man rette henvendelse til den i bestyrelsen, som har det som arbejdsområde (se fanen Bestyrelse). Vedligeholdelse Alt, der er inde i lejligheden er den enkelte beboer pligtig til at vedligeholde. Foreningen er ansvarlig for, at afløb og forsyning af lys, gas, vand og varme (lodrette strenge inkl. afgreninger) holdes i god og brugbar stand. Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelse af vinduer, herunder punkterede ruder. Andelshaver kan drages til ansvar for forkert eller ingen indvendig vedligeholdelse af boligen. Vi er alle ansvarlige for at melde skader eller begyndende skader til bestyrelsen. Ventelister Ejendommens lejligheder er ikke frit omsættelige, men kan kun sælges gennem bestyrelsen (det gælder også salg i lige linje op/ned til andelshavers forældre eller barn). Der føres derfor en venteliste, der af praktiske grunde er opdelt i tre. Første ret til en ledig lejlighed har andelshaverne: Andelshavere, der ønsker at få mulighed for at flytte til en anden lejlighed i ejendommen, kan blive skrevet op på den såkaldte INTERNE liste, hvor det yderligere kan specificeres, hvilken størrelse lejlighed, der har interesse, og evt. særligt ønskede opgange eller etager.

12 Dernæst kommer slægtninge til andelshavere (børn/forældre). De kan blive skrevet op på FAMILIE-listen. I tredje række kommer interesserede udefra. De står på EKSTERN liste. Der optages ikke nye interesserede på EKSTERN listen. Lejligheder annonceres udelukkende til salg via opslagstavler i foreningens trappeopgange og via foreningens hjemmeside. 1: Vedtaget på generalforsamling 23. maj : Satsen på 50 % blev vedtaget på generalforsamling 31. maj 2011, satsen på 30 % blev vedtaget på generalforsamling 29. maj : Vedtaget på generalforsamling 23. maj 2007 Senest revideret

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager og P-plads Generalforsamling Gårdmand Henvendelse til

Læs mere

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix

Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix Administration Affald Afløb Altaner Antenne Barnevogne Ballofix Bestyrelse Chikane Cykler El Emhætte Fjernvarme Flag Forbedringer/ændringer Fremleje Garager og P-plads Generalforsamling Gårdmand Henvendelse

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis, vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad?

Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? Vesterparken. Regler og retningsliner. Hvem betaler hvad? En sammenfatning af den praksis vi har i foreningen mht. hvem der skal betale, når bygningen eller den enkeltes lejlighed skal renoveres eller

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden Indholdsfortegnelse Forord...3 Affald...4 Altaner...4 Antenneanlæg / Parabol...4 Badning mv...4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v...5 Forurening...5 Fugle og andre dyr...5 Fyrværkeri...5

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Andelsboligforeningen Firkanten Bodenhoffs Plads 16. st. 1430 København K BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Opdateret 10.11. 2012 i i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamlingsbeslutning den 14. Juni

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde

Husorden. Medlemmerne i ejerforeningen Østerbæksvej 15 som lægger stor vægt på og som ønsker at opretholde Ejerforeningen Odense Maj 2010 Vedtagelse af husorden Ifølge 5 i lov om ejerlejligheder Samt 9 stk. stk. 2. i ejerforeningens vedtægter (bestyrelsen) Kan ejerforeningen i en husorden fastsætte almindelige

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL.

INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. INDFLYTTERMAPPE AB ÅGADE 136 M. FL. ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M. FL. Velkommen til andelsboligforeningen Ågade 136 m.fl. Tillykke med den nye bolig. Vi håber, at du/i bliver lige så glade for at

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed

Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Per Kenneth Løs Der Fugt Lejlighedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33

HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33 HUSORDEN for Andelsboligforeningen I. G. Smidts Allé 11 33 Et godt klima er meget værd. En andelsboligforening med mange beboer er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 021 - Gormsvej Godkendt på afdelingsmøde den 21.08.2012 ETAGEBOLIGER Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Beplantninger... 2 Musik og

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL

EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/ E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL EJERFORENINGEN/BEBOERREPRÆSENTATIONEN Matr.Nr. 5393 udenbys Klædebo Kvarter Revideret af generalforsamlingen 15/4 2010 E/F WILLEMOESGADE 91 M/FL Indhold ORDENSREGLER FOR EJENDOMMENS BEBOERE... 2 AFFALDSCONTAINERE...

Læs mere

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor

Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Fremgangsmåde for salg af lejligheder i Andelsboligforeningen Thor Læs fremgangsmåden grundigt inden du udfylder Anmodning om udtrædelse af A/B Thor Når du ønsker at sælge din lejlighed i A/B Thor, skal

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Lejlighedsvurdering.dk

Lejlighedsvurdering.dk Jan Kenneth installatør. Afskalning Dørblad Håndtag Der Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afd. 39, Danagården 2-88 / 11-139 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vurdering af andelslejlighed

Vurdering af andelslejlighed Vurdering af andelslejlighed Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2-5 Grundlag for vurdering side 6 Lovgrundlag side 6 Vurderingen:

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Revideret februar 2015 Bestyrelsen i A/B Jæger har fået udarbejdet nedenstående retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57

Husorden. Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 Husorden Lille Manhattan afd. 6003/6008 Jyllandsgade 55 & 57 1 Indholdsfortegnelse 1. Overholdelse af husorden s. 3 2. Benyttelse s. 3 3. Fravær i længere tid s. 3 4. Skiltning s. 4 5. Støj, musik m.m.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C

Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade Århus C 2016 Andelsboligforeningen Aarhus Lundbyesgade 2 8000 Århus C Mail: mail@abf-aarhus.dk HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Godkendt på generalforsamlingen 27. marts 2008. Opdateret 2016 Om Andelsboligforeningen

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er go at ha. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2016 Gem den - den er go at ha Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål?... 3 Bestyrelsen... 3 Vaskeri... 3 Tørrerum... 4 Cykelkælder... 4 Hvordan

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

- vurderer forbedringer i andelsboliger

- vurderer forbedringer i andelsboliger - vurderer forbedringer i andelsboliger Indhold: Vurdering side 1 Fejl og mangler side 1 Værdi af forbedringer side 1 Specifikation af vurdering side 2 Specifikation af løsøre side 5 Grundlag for vurderingen

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Lejlig hedsvurdering.dk

Lejlig hedsvurdering.dk Dorte Vidar Der Der Lejlig hedsvurdering.dk Vurdering af andelslejlighed Indhold: Andelsboligforeningen: Vedligeholdelsesstanden: Vurdering side 1 Navn: AB Saga G Lejlighedens vedligeholdelsesstand er

Læs mere

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27

Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Procedure ved salg af andele i A/B Krusågade 13-27 Et salg af en andelslejlighed vil normalt tage op til 3 mdr. fra andelshaverens meddelelse om at et salg skal gennemføres, indtil en ny andelshaver rent

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 401 PETERSBORGVÆNGET BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT REV. 30. AUGUST 2012 Enhver beboer anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013

HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE. November 2013 HUSORDEN FOR A/B FÆLLESVIRKE November 2013 Beboerne har pligt til at være bekendt med og overholde foreningens vedtægter og husorden. Eventuelle uoverensstemmelser bør søges løst mellem de enkelte beboere.

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere