vi bygger på faglighed & fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vi bygger på faglighed & fællesskab"

Transkript

1 Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland

2 vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan frem mod år Denne version af strategiplanen Kvalitet Døgnet Rundt bygger videre på den første strategiplan for Kvalitet Døgnet Rundt, som oprindeligt blev udarbejdet i maj Strategiplanen kan blandt andet ses på Et helt centralt fundament i strategiplanen er formuleringen af sygehusets strategiske mål. I denne pjece beskrives disse mål nærmere.

3 3 Eksterne rammer for Sygehus Sønderjylland Sønderjylland er underlagt en række eksterne forhold, som sætter rammerne for sygehusets virke og beskriver sygehusets obligatoriske mål. Disse forhold beskrives kort i det følgende. Sundhedsloven Helt overordnet er sundhedsvæsenet reguleret efter bestemmelserne i sundhedsloven. Heraf fremgår, at sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Sundhedsloven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse samt at opfylde behovet for let og lige adgang til sundhedsvæsenet, behandling af høj kvalitet, sammenhæng mellem ydelserne, valgfrihed, let adgang til information, et gennemsigtigt sundhedsvæsen og kort ventetid på behandling. Region Syddanmark Regionsrådet er sygehusets øverste myndighed og fastlægger regionens virksomhed på sundhedsområdet herunder et budget gældende for de enkelte sygehuse. Endvidere har regionen formuleret en række kvalitetsmål vedrørende den patientoplevede, sundhedsfaglige og organisatoriske kvalitet, som bliver prioriteret på niveau med budgetoverholdelse. Desuden arbejdes der i Region Syddanmark på at formulere mål og resultatkrav inden for forskningsområdet. Endelig skal det fremhæves, at en række forhold inden for undervisningsområdet, herunder yngre lægers uddannelse, er reguleret og koordineret eksternt. Medarbejderindflydelse Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark beskriver ledelsens pligt til at informere og inddrage medarbejderne. Lokalaftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Sygehus Sønderjylland samt sikre, at alle medarbejderne har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Konkret sker medindflydelsen og medbestemmelsen gennem FMU og LMU.

4 4 Strategiplanen kort Strategiplanen Kvalitet Døgnet Rundt er baseret på en vision, fire strategier og en række strategiske mål. Figuren illustrerer de vigtigste sammenhænge:

5 strategi for strategiske mål 2011 vision Tilfredse patienter bedste behandling og pleje Service og samarbejde med patienten Samarbejde med øvrig sundhedssektor Patienter får større fleksibilitet i adgangen til relevante ambulatorier på Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhæng levere kvalitet døgnet rundt værdigrundlag Arbejde struktureret, professionelt og nytænkende med virkeliggørelsen af Nyt Sygehus Sønderjylland. ledelsesgrundlag Kreativ udvikling forskning og innovation Uddannelse nye behandlingstilbud Arbejde systematisk og målrettet med forskning, udvikling og uddannelse. Realiserer rationaler ved indførelse af ny teknologi, IT og organisationsudvikling. Fremme professionalisering af ledelse med systematisk anvendelse af ledelsesværktøjer og talentudvikling kommunikationsgrundlag Sund økonomi Arbejdsgange økonomistyring og produktivitet fysiske rammer og teknologi Arbejde med udgangspunkt i begrebet social kapital bevidst med muligheder og udfordringer for fremtidens medarbejder. Gode medarbejdere Kompetent ledelse Resultatorienteret kompetenceudvikling Rekrutering og fastholdelse trivsel og engegement politikker

6 tilfredse patienter Inden for strategien Tilfredse patienter vil sygehuset koncentrere sin indsats omkring følgende: Den bedste behandling og pleje Service og samarbejde med patienten Samarbejde med den øvrige sundhedssektor

7 7 Patienter får større fleksibilitet i adgangen til relevante ambulatorier på Sygehus Sønderjylland Baggrund og formål Patienterne bliver i højere og højere grad selv ansvarlige og aktive medspillere i deres egen behandling. Samtidig har de et ønske og en forventning om selv at kunne vælge, hvornår de vil behandles det skal passe ind i deres tid. Igennem en øget fleksibilitet kan vi opnå en høj patientoplevet kvalitet. Patienter og pårørende vil opleve god service ved selv at kunne tilpasse besøg på sygehuset i deres kalender. Forventet nytteeffekt Patienten og de pårørende får en bedre service ved selv at kunne booke eller ændre ambulatorietid. Sygehuset fastholder aktiviteten. Arbejdsgange bliver mere effektive og lokaler og udstyr udnyttes bedre. Aktivitet og organisering Sygehus Sønderjylland udarbejder og implementerer et koncept for fix/flex-ambulatorier og øget åbningstid i ambulatorier. Arbejdet med udarbejdelsen af et koncept for fix/flex-ambulatorier foregår i en arbejdsgruppe nedsat af Sygehus Sønderjyllands direktion og afdelingsledelseskreds, og med en direktør som formand for gruppen. Inden sommeren 2011 skal det afklares på hvilke områder, det vil være relevant at indføre fix/flex ambulatorier og øget åbningstid, samt hvad der skal iværksættes for at muliggøre en sådan omlægning. Efterfølgende skal fix/flex-ambulatorierne implementeres på relevante afdelinger. Endelig tids- og aktivitetsplan for implementeringen fastlægges i arbejdsgruppen. Opfølgning Opfølgning foregår i relation til arbejdsgruppens tids- og aktivitetsplan som udarbejdes inden sommer 2011.

8 8 Kreativ Udvikling Inden for strategien Kreativ Udvikling vil sygehuset koncentrere sin indsats i forhold til De rigtige og nye behandlingstilbud Forskning og Innovation Uddannelse

9 9 Sygehus Sønderjylland arbejder struktureret, professionelt og nytænkende med virkeliggørelsen af Nyt Sygehus Sønderjylland Baggrund og formål I forbindelse med virkeliggørelsen af Nyt Sygehus Sønderjylland og etablering af nye profiler for sygehusene i Aabenraa og Sønderborg skal det sikres, at der tænkes innovativt, og at arbejdet koordineres. Etableringen af Nyt Sygehus Sønderjylland er meget omfattende og kræver organisationsændringer, der er gennemgribende for hele sygehuset. Forventet nytteeffekt Der skabes sammenhæng mellem konkretisering af byggeriet samt de fremtidige ønsker til organiseringen. Nyt Sygehus Sønderjylland matcher de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet. Aktivitet og organisering Sygehus Sønderjylland arbejder efter en masterplan i planlægning af aktiviteterne frem mod 2018, hvor et Nyt Sygehus Sønderjylland er virkeliggjort. Masterplanen sikrer overblik og en rød tråd i alle skridt, der skal tages frem mod Som en del af Masterplanen nedsættes der i 2011 projektgrupper vedr. FAM Specialsygehus Sønderborg Koncepter og klynger Kardiologi Familiehus Gynækologi-Obstetrik I gruppernes kommissorier lægges der vægt på, at der tænkes innovativt, og at gruppernes forslag matcher de fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet. Arbejdet med masterplanen og virkeliggørelsen af Nyt Sygehus Sønderjylland foregår i en projektorganisation, der drives af administrationen og med deltagelse fra afdelingsledelseskredsen samt med direktører som formænd for grupperne. Direktionen er den overordnede styregruppe for alle projektgrupper. Opfølgning Projektgrupperne vedr. FAM, Specialsygehus Sønderborg samt Koncepter og klynger starter op primo 2011 og afsluttes sommeren 2011 med en rapport til direktionen indeholdende lokal konceptbeskrivelse, rammeplan og implementeringsplan. De øvrige projektgrupper vedr. kardiologi, familiehus og gynækologi-obstetrik sættes i gang medio 2011 og skal afsluttes ved udgangen af 2012 med en rapport til direktionen indeholdende lokal konceptbeskrivelse, rammeplan og implementeringsplan.

10 10 Kreativ Udvikling Sygehus Sønderjylland arbejder systematisk og målrettet med forskning, udvikling og uddannelse Baggrund og formål Udvikling, forskning og uddannelse er en vigtig del af sundhedsvæsenet og det at drive sygehus i dag. Sygehus Sønderjylland vil følge udviklingen på området og have indflydelse på udviklingen. Derfor arbejder Sygehus Sønderjylland systematisk med forskning, udvikling og uddannelse Sygehus Sønderjylland skal målrette sygehusets samlede aktiviteter omkring udviklingsprojekter, så der skabes sammenhæng mellem sygehusets projekter og sygehusets strategi samt målsætninger. Forventet nytteeffekt Sygehus Sønderjylland sikrer, at sygehusets projektaktiviteter understøtter og bidrager til sygehusets vision, strategi og øvrige mål. Sygehus Sønderjylland får ét system til at håndtere og give overblik over alle udviklings- og forskningsprojekter i organisationen Erfaringer og læring fra projekterne opsamles på tværs af organisationen og omsættes til organisationsudvikling og systematisk arbejde med kreativ udvikling. Aktivitet og organisering Sygehus Sønderjylland indfører i 2011 en ny tilgang til at prioritere og arbejde med udviklings- og forskningsprojekter. Helt konkret implementeres projektstyringssystemet Keldmann og tilhørende arbejdsgange i Som en del af implementering af systemet definerer Sygehus Sønderjylland overordnede forudsætninger for prioritering af sygehusets projektaktiviteter. Dermed er det muligt at sikre at prioriteringen af projekter bliver foretaget på det optimale grundlag og bidrager til en målrettet udvikling for Sygehus Sønderjylland. Projektstyringssystemet Keldmann implementeres i 2011 og med udgangen af 2011 optræder alle eksisterende og fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter på sygehuset, der har ledelsesmæssig involvering af systemet. Arbejdet med implementering af projektstyring foregår i en projektorganisation, der drives af administrationen. Derudover følger Sygehus Sønderjylland en vedtaget 5-årig forskningsplan og en vedtaget uddannelses- og kompetenceplan. Begge planer indeholder tids- og handleplaner for sygehusets arbejde på områderne.

11 Opfølgning Sygehus Sønderjylland udarbejder fra 2011 et udviklingsregnskab, som følger op på udviklingsprojektaktiviteterne, og belyser hvordan aktiviteterne understøtter sygehusets vision og strategier. Udviklingsregnskab udarbejdes af projektorganisationen omkring Keldmann i regi af Strategi og Udvikling.

12 Sund Økonomi Inden for strategien Sund Økonomi vil sygehuset koncentrere sin indsats om Arbejdsgange Økonomistyring og produktivitet Fysiske rammer og teknologi

13 13 Sygehus Sønderjylland realiserer rationaler ved indførelse af ny teknologi, IT og organisationsudvikling Baggrund og formål Øgede krav til sundhedsvæsenet gør, at det hele tiden er nødvendigt at optimere den måde, vi arbejder på Sygehus Sønderjylland. Ved at forbedre og nytænke arbejdsgange i forbindelse med implementering af ny teknologi, IT og organisationsudvikling bliver teknologien til mere end blot et redskab nemlig som drivkraft for udvikling. Forventet nytteeffekt Mere effektive arbejdsgange. Sygehuset udnytter og henter gevinster ved implementeringsprojekter indenfor ovenstående områder. Aktivitet og organisering I 2011 etableres et team, som i forbindelse med implementering af ny teknologi, IT, behandlingsmetoder eller organisationsudvikling understøtter effektivisering og realisering af økonomiske rationaler. Teamet skal understøtte afdelingsledelserne, så der kan sikres effektivisering igennem optimering af arbejdsgange og understøttelse af rationalisering via relevant teknologi. Teamet først opgave i 2011 bliver i forbindelse etablering af teamet at optimere arbejdsgange i administrationen. Teamet afklarer i den forbindelse teamets funktion samt relevante arbejdsmetoder og organisering. I 2011 gennemføres et pilotprojekt, hvor teamet udarbejder fokuserede arbejdsgangsanalyser på afdelingsniveau for at sikre en maksimal udnyttelse af rationaler i forhold til implementering af EPJ. På baggrund af pilotprojektet udvikles en metode, et system og en organisation, som i fremtidige projekter kan understøtte realisering af rationale ved indførelse af ny teknologi, IT og organisationsudvikling. Opfølgning Pilotprojektet skal ved udgangen af 2011 munde ud i en anbefaling til direktionen om, hvordan Sygehus Sønderjylland kan arbejde målrettet med arbejdsgangsanalyser, så det er muligt at realisere de økonomiske rationaler i forbindelse med sygehusets fremtidige initiativer i forhold til implementering af ny teknologi, IT og organisationsudvikling.

14 14 Gode Medarbejdere Inden for strategien Gode Medarbejdere vil sygehuset koncentrere sin indsats omkring: Kompetent ledelse Resultatorienteret kompetenceudvikling Rekruttering og fastholdelse Trivsel og engagement

15 15 Sygehus Sønderjylland fremmer professionalisering af ledelse med systematisk anvendelse af ledelsesværktøjer og talentudvikling Baggrund og formål Gode ledelseskompetencer er en forudsætning for at understøtte og udvikle medarbejderne målrettet og nå sygehusets vision om kvalitet i alle sammenhænge døgnet rundt. Ledelse ses som en selvstændig profession og er fundamentet for, at medarbejderne arbejder for opfyldelse af sygehusets strategiske mål. Endvidere er god ledelse grundlaget for effektivitet og udvikling i sygehusets drift, den faglige kvalitet samt service i forhold til patienterne. Forventet nytteeffekt Ledere, der kan skabe såvel forandring som effektiv drift. Ledere, der er bevidste om deres roller i forskellige sammenhænge og situationer. God personaleledelse, hvor hver enkelt medarbejder føler sig set, forstået og anerkendt af nærmeste leder og kolleger. God trivsel og kontinuerlig udvikling i ledergruppen. Aktivitet og organisering Sygehus Sønderjylland udarbejder i foråret 2011 et nyt ledelsesgrundlag, der præsenteres for afdelingsledelserne på et afdelingsledelsesmøde i marts. Ledelsesgrundlaget kommer i løbet af 2011 til at indgå som en del af uddannelsen for nye ledere, ansatte ledere, i lederrekrutteringer samt lederevalueringer, MTU og andre effektmålinger. Sygehus Sønderjylland indfører 360 graders evaluering af sygehusets ledere. Derfor bliver der i foråret 2011 kørt et pilotprojekt i Anæstesi- og operationsafdelingen, hvor 360 graders evalueringen testes og det vurderes, hvordan Sygehus Sønderjylland skal arbejde videre med området. Opfølgning HR og Uddannelse er tovholder på projektet og udarbejder en afrapportering til direktionen. På baggrund af pilotprojektet skal direktionen inden sommeren 2011 tage stilling til, hvordan en fremtidig 360 graders lederevaluering skal foregå på Sygehus Sønderjylland

16 16 gode medarbejdere Sygehus Sønderjylland arbejder med udgangspunkt i begrebet social kapital bevidst med muligheder og udfordringer for fremtidens medarbejder Baggrund og formål Det danske sundhedsvæsen er i konstant udvikling og forandring strukturelt, organisatoriske og i forhold til arbejdsmetoder. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvilken type ledere og medarbejdere Sygehus Sønderjylland vil have, og hvilken kultur ledere og medarbejdere skal være bærere af. Forventet nytteeffekt Udvikling på Sygehus Sønderjylland er præget af en høj grad af innovation, faglighed, ordentlighed, kvalitet, produktivitet og effektivitet Sygehusets ledere bliver rustet til at håndtere de forandringer, som sygehuset står overfor de kommende år. Aktivitet og organisering Sygehus Sønderjylland sætter fra 2011 fokus på begrebet social kapital igennem en dialog om begrebet i en række fora såsom afdelingsledelseskredsen, FMU, afdelingsmøder osv.. Målet er at skabe øget kendskab til og forståelse for begrebet samt give begrebet en lokal fortolkning. Endvidere sættes øget fokus på værdibaseret ledelse, og ledere på alle niveauer i Sygehus Sønderjylland skal rustes til at kunne lede mere værdibaseret. Det næste skridt for at styrke sygehusets sociale kapital bliver i 2012 at revidere sygehusets personalepolitikker med udgangspunkt i social kapital og værdibaseret ledelse. Værdibaserede personalepolitikker kan bl.a. understøtte arbejdet med social kapital og kan samtidig sætte rammerne for ledernes håndtering af de omfattende personalemæssige processer, vi skal gennemføre de kommende år - uden at dette vil medføre en negativ udvikling i den sociale kapital. Opfølgning HR og Uddannelse udarbejder i løbet af foråret 2011 en plan for det videre arbejde med social kapital og værdibaseret ledelse på Sygehus Sønderjylland. Planen beskriver de aktiviteter, der skal iværksættes. Af planen fremgår hvilke handlinger og indsatser, der skal igangsættes for at forbedre den sociale kapital på Sygehus Sønderjylland, samt en tidsplan for implementering af planen.

17 Social kapital: Social kapital er relationerne mellem medarbejdere og medarbejdere og ledere. Ved høj social kapital er disse relationer præget af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Virksomheder med høj social kapital har ofte et godt arbejdsmiljø, høj kvalitet i opgaveløsningen og en sund økonomi.

18 Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet af: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2011, Godkendt af: Direktionen, April 2011, Revideres: 2012

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Strategiplan KVALITET DØGNET RUNDT I ALLE SAMMENHÆNGE

Strategiplan KVALITET DØGNET RUNDT I ALLE SAMMENHÆNGE Strategiplan 2014-2017 KVALITET DØGNET RUNDT I ALLE SAMMENHÆNGE 1 INDHOLD 4 Indledning 7. Trends og tendenser 8. Missionen 11. Visionen 12. Strategien 15. Mål 18. Organisering 21. Opfølgning 22. Arbejdsgrundlag

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiplan sygehus sønderjylland 2 vi bygger på faglighed & fællesskab direktionens forord Du sidder her med strategiplanen Kvalitet Døgnet Rundt i hånden. Planen er beskrivelsen af det strategiske grundlag

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt

Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt Ledelsesgrundlag Sygehus Lillebælt 1) Formål At skabe klarhed over generelle ledelsesmæssige krav, kompetencer og forventninger til sygehusets ledere. 2.1) Fundamentet for ledelsesgrundlaget i Sygehus

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser )

Hjertesygdomme. Mission - Vision ( Strategispor og strategiske indsatser ) Hjertesygdomme Mission - Vision 2017 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertesygdomme 2017 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver tid, at være den

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND. Kvalitet døgnet rundt

Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND. Kvalitet døgnet rundt Strategiske mål 2012 SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt 2 Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan frem mod 2013.

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere

Fra. vision til strategi

Fra. vision til strategi Fra vision til strategi Fra vision til strategi Visionens bærende værdier er RESPEKT VÆRDIGHED NÆRHED FLEKSIBILITET TILGÆNGELIGHED KVALITET Visionen følger tre strategiske hovedspor. 1. Inddragelse af

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks

Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Hotel- og Restaurantskolens fælles ledelseskodeks Idégrundlag vi er her for elevernes skyld Hotel- og Restaurantskolens idegrundlag er, at vi er her for elevernes skyld. Vi skal være en skole i vækst med

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Institution: Birkely Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Birkely arbejder videre Institutionens MED udvalg udarbejder en med at reducere handleplan, der sikrer

Læs mere

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen.

Redskaber Omdrejningspunktet for planlægning af den enkelte medarbejders kompetenceudvikling er MUS-samtalen. Projektbeskrivelse Baggrund og formål Odder Kommunes første HR strategi udløb i 2013, og som led i en generel gennemgang af kommunens strategier og styringskoncept besluttede direktionen i august 2013,

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg

Medarbejderinformation. Værdigrundlag. Intensiv afdeling, Sønderborg Medarbejderinformation Værdigrundlag Intensiv afdeling, Sønderborg Kvalitet Døgnet Rundt Anæstesi- og operationsafdelingen Indledning Værdigrundlaget for Intensiv afsnittet er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014

Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Afdeling F - Udviklingsplan fra 2012-2014 Arbejdsgruppe: Godkendt Afdeling F : Pernille Henriksen LMU d. 19.4.12 Niels-Erik Schollert Ledergruppen d. 14.6.12 Inge Hein Lis Søgaard Susanne Djernes Bird

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab

Visionen. Patient, pårørende og sundhedsvæsen. Et stærkt og udviklende partnerskab Visionen Patient, pårørende og sundhedsvæsen - Et stærkt og udviklende partnerskab Vores fælles sundhedsvæsen Visionen er et sundhedsvæsen, som borgerne i regionen opfatter som deres. Det gør de, fordi

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere