Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008"

Transkript

1 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune Siestavej 7 Park Allé Glostrup 2605 Brøndby Telefon Telefon Antal M² Antal a leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger 2 732, ,0 Boliger , ,0 Boliger , , , ,0 Erhvervslejemål 1.079,0 5 1 pr. påbegyndt 60 m2 18,0 Garager/carporte 4 1/5 0,8 I alt for afdelingen ,0 183,8 Beliggenhed Brøndby Parkvej og Brøndby Vænge Matrikelnummer Brøndbyøsetr By, Brøndbyøster 5 Q m.fl. BBR-ejendomsnr Skæringsdato Tekniske installationer Antenneanlæg Maskinvaskeri Opvarmning Varmeregnskabsår Fjernvarme Ændring i boligafgift og leje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger 616, ,0% 634,89 pr. m² BAB, afdeling 1 Side 1 af 17 sider

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i kr Ordinære udgifter Udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Ejendommens energiforbrug: 1. El Målerservice Administration: 4 1. Administrationsbidrag Afdelingens pligtmæsige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Dækket af henlæggelse, konto Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter B-ordning Dækket af henlæggelse, konto Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt BAB, afdeling 1 Side 2 af 17 sider

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i kr Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Indvendig vedligeholdelse, konto Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto Renter mv Tilskud Overført til antenneregnskab Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere Dækket af henlæggelser, konto Ekstraordinær udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Afskrivning, konto 303 vaskeri Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse, konto BAB, afdeling 1 Side 3 af 17 sider

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i kr Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse Moderniseringer, individuelle Erhverv Kældre Garager Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Indtægter vaskeri Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektioner tidligere år Indtægter i alt BAB, afdeling 1 Side 4 af 17 sider

5 Balance pr. 31. december 2008 Konto Note 2007 i kr. Anlægsaktiver Aktiver Ejendommens anskaffelsessum Forbedringsarbejder mv.: 1. Forbedringsarbejder mv Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Boligafgifter og lejer Beboerindskud Uafsluttet varmeregnskab Fraflytninger (heraf til inkasso ) Afsluttet varmeregnskab Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BAB, afdeling 1 Side 5 af 17 sider

6 Balance pr. 31. december 2008 Konto Note 2007 i kr. Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning Indvendig vedligeholdelse, B-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Beboerindskud Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån: 1. Forbedringsarbejder Andre beboerindskud Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttet varmeregnskab Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalte boligafgifter og lejer Anden kortfristet gæld: Afsluttet antenneregnskab Kortfristet gæld i alt Passiver i alt BAB, afdeling 1 Side 6 af 17 sider

7 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i kr Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Kreditforeningsoverskud Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter. 100 Ydelse afviklet prioritet dispositionsfonden Ydelse afviklet prioritet Landsdispositionsfonden Vandafgift 100 Vandafgift Vandafledningsafgift Målerleje Renovation 100 Dagrenovation Anden renovation Administrationsbidrag Grundbidrag, 183,8 lejemålsenheder a Tillægsydelser: Varmeregnskab, 170 lejemål a BAB, afdeling 1 Side 7 af 17 sider

8 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i kr Renholdelse 100 Løn m.m., ejendomsfunktionærer Boligtilskud, ejendomsfunktionærer Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer Telefon, ejendomsfunktionærer Kurser Trappevask Kloakrensning Anden rengøring Snebekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Diverse, ejendomsfunktionærer Almindelig vedligeholdelse Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædninger VVS-anlæg El-anlæg Øvrige bygningsdele og anlæg Konsulentbistand Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 300 Kompletterende bygningsdele Overfladebeklædninger VVS-anlæg El-anlæg Andet inventar og udstyr Afdelingens andel af køkkenudskiftning Øvrige bygningsdele og anlæg Dækket af tidligere henlæggelse BAB, afdeling 1 Side 8 af 17 sider

9 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i kr Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring Reparation af maskiner Elforbrug Vandforbrug Vaskekort Diverse Indtægter Netto vaskeri Diverse udgifter 100 BL og boligen Grundejerforening Afdelingsbestyrelses udgifter Nyanskaffelser, kontor Tryksager, kontorartikler Omdeling Beboeraktiviteter Advokat Diverse Uforudsigelige udgiftsstigninger Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Årets henlæggelse Svarende til 28 kr./m² BAB, afdeling 1 Side 9 af 17 sider

10 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i kr Renter 1. Ordinær rente af mellemregning med boligorganisationen, 2,07% Tillægsrente af mellemregning med boligorganisationen, 3,60% Egne midler udlagt i forbedringsarbejder Korrektioner vedrørende tidligere år Vand BAB, afdeling 1 Side 10 af 17 sider

11 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i kr Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Forbedringsarbejder: Vand + afløb Saldo primo Primosaldo forbedringsarbejder i året Årets afdrag Legeplads + grønne områder + forbedringsarbejder i året Køkkenmodernisering Primosaldo forbedringsarbejder i året tilskud i året Årets afdrag Køkkenmodernisering Primosaldo forbedringsarbejder i året Årets afdrag Altaner Primosaldo Årets afdrag BAB, afdeling 1 Side 11 af 17 sider

12 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i kr. Gavle Primosaldo forbedringsarbejder i året tilskud i året Årets afdrag Bredbånd 2005 Primosaldo Årets afdrag Vaskeri 2004 Primosaldo Årets afskrivning Årets overskud Forbedringsarbejder i alt Boligafgifter og lejer Beboere Fraflytninger Fraflyttede beboere Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primosaldo Anvendt Saldo før henlæggelse Årets henlæggelse Årets overskud BAB, afdeling 1 Side 12 af 17 sider

13 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i kr Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning Primosaldo Overført Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Overført Tab ved fraflytninger Primosaldo Årets henlæggelse Anvendt Anden langfristet gæld Deposita erhverv Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. juni Uafsluttet varmeregnskab: Opkrævet a conto Forbrug Afsluttet varmeregnskab: Aftalt afdragsordning BAB, afdeling 1 Side 13 af 17 sider

14 Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i kr. 305 Antenneregnskab: Overført resultat Programkøb Copy-Dan, Koda Afskrivning Administrationsgebyr Antennebidrag Årets resultat, der overføres til næste år Skyldige omkostninger Diverse kreditorer Feriepengeforpligtelse Byggekreditorer Forudbetalte boligafgifter og lejer Forudbetalinger BAB, afdeling 1 Side 14 af 17 sider

15 Administrationspåtegning Glostrup den, 5. marts 2009 Brøndbyernes Andelsboligforening Lone Lund Rasmussen direktør Rita Christensen økonomichef Den uafhængige revisors påtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Brøndbyernes Andelsboligforening, afdeling 1 for regnskabsåret 1. januar december 2008, omfattende generelle oplysninger, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformningen, implementeringen og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber og danske revisionsstandarder. Disse standarder og instruksen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. BAB, afdeling 1 Side 15 af 17 sider

16 Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med krav til regnskabsaflæggelsen i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 5. marts 2009 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor BAB, afdeling 1 Side 16 af 17 sider

17 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Brøndby, den Parly Henriksen Bjørn Larsen Jørgen Weng formand Kirsten Sander Nielsen Lisbeth Jallbjørn Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Brøndby, den Peter O. Fliegel formand Parly Henriksen næstformand Mitzi Hansen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Kurt Peter Jørgensen Allan Rasmussen Øverste myndigheds påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Brøndby, den Dirigent Peter O. Fliegel formand BAB, afdeling 1 Side 17 af 17 sider

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere