MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr Bo Klercke Stud nr: Helle Risager Grubbe Stud nr: Lars Bo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MIL 2011 Spil og didaktisk design Mads-Peter Galtt Stud nr. 20090871 Bo Klercke Stud nr: 20101813 Helle Risager Grubbe Stud nr: 20101814 Lars Bo"

Transkript

1 1

2 2 Indhold Indledning:... 3 Anvendt teknologi i spillet:... 4 Sms som en del af spillet:... 4 Mulige praktiske og tekniske forhindringer... 6 Spilkoncept og gameplay:... 6 Gameplay... 7 Læringsteoretiske overvejelser... 8 Overvejelser om didaktisk model Formål og mål med spillet: Læringsforudsætninger: Rammefaktorer: Overvejelser om det spildidaktiske design: Modaliteter Modaliteternes anvendelse Modaliteter og læring Centrale spildynamikker: Spildynamikker der indgår i spillet: Tid: Levels: Opgaveløsning: Online udvidelse Litteratur: Bilag:... 24

3 3 Indledning: Vores erfaring som lærere er, at nutidens unge kræver varieret, handlingsorienteret undervisning med egen aktiv deltagelse. Det kan efter vores mening bl.a. opnås ved at benytte læringsspil. Ifølge den socialkonstruktivistiske læringsteori giver den aktive kreative deltagelse gode muligheder for, at der rent faktisk også finder en læring sted (Hermansen, 2005, s. 88 ff). Der er her tale om en læring, der efter Williamsons udsagn har transfer-værdi ud over spilrammen: Dét, der gør epistemiske spil specielle er, at de er baseret på, hvad vi allerede ved om hvordan folk lærer at være innovative tænkere, og hvordan den slags tænkning er brugt til at løse virkelige problemer i verden uden for spillet (Williamson, 2006). Som det fremgår af (Williamson, 2009, s. 40), kan spil være meget engagerende som læremiddel. Læringsspil indeholder efter vores opfattelse følgende elementer: Konkurrence Aktiverende idet eleverne skal kommunikere deres viden for at løse spillets opgaver. Eleverne tvinges til at forholde sig til det faglige indhold Eleverne bliver medskabere af læremidlet og føler dermed ejerskab Mulighed for en kreativ tilgang til det faglige stof Collaborativ tilgang til læring Vi tager udgangspunkt i følgende definition af læringsspil: Læringsspil er undervisningsmateriale der danner kontekstualiserede simulationer, der involverer frugtbare tænkning, brug af sproglig interaktion og dermed øger elevernes engagement (Sørensen, 2007). Brugen af digitale medier i undervisningen giver mulighed for at spillene kan indeholde multimedieindslag hvilket ikke er muligt i et traditionelt spil af pap og papir. I tider med fokus på læringsstile, gennemførselsprocenter og den enkeltes udbytte af undervisningen, er det væsentligt, at underviseren varierer formidlingen af stoffet.

4 4 Anvendt teknologi i spillet: Mobiltelefonen er et medie, som vores primære målgruppe - elever i erhversuddannelserne EUD 1, er fortrolighed med at bruge, og vi tror, at det vil skabe yderligere motivation, engagement og læring at inddrage telefonens multimedieredskaber i en undervisningsmæssig sammenhæng. Ved at inddrage mobiltelefonien i konceptet ønsker vi endvidere at bidrage til større mobilitet og interaktivitet i undervisningen. Mobiltelefonen som kommunikationskanal understøtter steduafhængighed, og vil derfor give mulighed for at inddrage et større geografisk område i undervisningssituationen. Sms som en del af spillet: Antallet af afsendte SMS'er er steget eksplosivt gennem de seneste år. Især blandt børn og unge har SMS'en fundet sin plads som den mest benyttede kommunikationsteknologi over hovedet. Figur 1: SMS-kommunikationen vokser hurtigere end tale[1] 1 EUD er forkortelse for Erhvervsuddannelserne

5 5 Figur 2: Stærkt stigende MMS-kommunikation[2] Pr. 31. december 2008 var der mobilabonnementer i Danmark. Sammenlignet med 1997, altså 11 år tidligere, var der mobilabonnementer i Danmark. Med andre ord en forskel på abonnementer, eller en stigning på 475 %. Forskellen svarer nogenlunde til antallet af borgere i Danmark og ganske vist har mange mennesker i dag to telefoner firmatelefoner, etc. men noget tyder alligevel på, at penetrationsgraden af mobiltelefoner er grænsende til 100 %. I 2. halvår af 2008 blev der i Danmark sendt millioner sms er, hvilket svarer til 926 sms er pr. kunde, eller 154 sms er om måneden. For yderligere statistik se her: Ikke desto mindre er SMS'en som medie et overset fænomen i undervisningen. Det forsøger vi at gøre op med her, idet mediet inddrages som et aktivt element i spilforløbet. At undervisningen foregår på elevernes medie skulle også gerne betyde, at eleverne bliver mere engagerede, når de kan mærke relevansen.

6 6 Mulige praktiske og tekniske forhindringer: Selv om SMS en er meget udbredt, er der formodentlig stor forskel på, hvem det er, der i den grad har taget SMS en til sig. Eleverne er utvivlsomt trænede SMS ere, mens lærerne nok har et lidt andet forhold til denne teknologi. Rent pædagogisk skal læreren overvinde tidligere tiders modstand mod mobiltelefonens tilstedeværelse i undervisningen. Fra at være et forstyrrende element, skal telefonen nu bruges aktivt til at lære med. Hvis man ønsker at benytte mobiltelefonen som undervisningsmiddel bør skolen enten indkøbe et antal mobiltelefoner, som eleverne kan låne, eller betale den faktiske omkostning, der er forbundet med brugen af telefonen i undervisningssammenhæng. Prisen for én enkelt sms ligger i dag på øre, men ethvert teleselskab med respekt for sig selv, tilbyder fri sms for maksimum 100 kr. om måneden. Vi antager, at langt hovedparten af eleverne har et abonnement med fri SMS, og da eleverne arbejder i grupper, vil problemet med betaling være minimalt. Der ud over vil det være en fordel for læreren at råde over en SMS-server eller service. En del skoler har allerede en SMS-server, men at inddrage den i forbindelse med undervisning, vil sandsynligvis være forbundet med et hav af tekniske problemer for den almindelige lærer. Der til kommer, at prisen for at sende én SMS ligger i niveau med teleselskabernes normale priser. Et godt alternativ til dette vil være den gratis SMS- server [3], der kan installeres på lærerens egen pc. Der kræves der intet udover en mobiltelefon med Windows Mobile og et USB-stik. Modtagne SMS er sendt til mobiltelefonen kan opsamles i et regneark, hvilket gør efterbehandlingen noget lettere, og samtidig kan der i regnearket indsættes regler der smager på indholdet og selektivt sender en svar-sms, fx med faste intervaller. Der kan ligeledes opsættes regler, så der kan sendes hændelsesstyrede SMS er. Spilkoncept og gameplay: Produktet kan bl.a. anvendes i undervisningsprojekter, hvor der vil være en gevinst i at sende personer ud i felten og indsamle viden og erkendelse. Og hvor et samarbejde med kammerater, som samtidig har online adgang til andre tungere researchkilder, kan kvalificere den del af projektarbejdet, der foregår i felten.

7 7 Gameplay: Spillet kan spilles af mindst 2 hold, alt afhængig af tid og disponible computere. Hvert hold (der er delt op i 2 - et mobilt team, der er ude i felten, og et stationært team, der sidder hjemme ved en computer, tilkoblet internettet) har på forhånd fået udstukket en rute som nu gennemløbes og på udvalgte steder, er der indlagt en række opgaver, som der skal rapporteres tilbage på. Alle stationære team sidder i samme lokale - dette øger intensiteten i opgaveløsningen, da kommuniaktionen med det mobile team kan afsløre løsninger på det modsatte hold. Det skal foregår enten via sms, mms, optagelse af lyd, video eller samtale. Opgaverne kan enten være i form af fysiske poster i terrænet eller stillet af det stationære team når det mobile team når de på ruten markerede punkter. Der er her lagt tjekspørgsmål ind, som har til formål at verificere den rigtige geografiske placering. De fremsendte informationer danner nu baggrund for en research på internet/bøger eller andre tilgængelige kilder hos det stationære team. De giver feedback til kammeraterne i felten, og forsyner de dem med manglende brikker, som kan øge erkendelserne eller kvaliteten af de indsamlede informationer og dermed svare på spørgsmålene. For at kunne komme videre til næste post/spørgsmål, skal der svares rigtigt på spørgsmål om nogle geografiske kendetegn. Det er med andre ord vigtigt at ruten gennemløbes korrekt for at holdet kan kmme videre til næste post og ikke kollidrer med andre hold på ruten - på den måde oplever holdet også at der sker en progression i selve løbet og dette opretholder dermed også konkurrenceelementet og for nogle motivationen i spillet. I det fysiske møde med nye spændende omgivelser og mennesker vil mobiltelefonens diktafon kunne bruges til interview, kameraet til optagelse af både billeder og videostumper, og det trådløse netværk til at sende optagelserne hjem til projektrummet. Hertil kommer den væsentlige kommunikation i telefonrøret mellem det mobile team og det stationære team, hvor researchede informationer fra det stationære hold skal formidles, og hvor de forhandler om de næste trin i processen med at samle de væsentlige indtryk, ind eller svare på de indlagte spørgsmål.

8 8 Når ruten er gennemløbet, de forskellige spørgsmål er besvaret og informationer indsamlet, samles holdet igen på skolen, hvor der nu i plenum evalueres og gives point. Det er først ved evalueringen af de indsamlede svar, at spillet for alvor kan afgøres, da der i denne evaluering lægges op til at læreren i opsamlingen på spillet kan tage udgangspunkt i de berørte fagområder. Læringsteoretiske overvejelser: Spillet er designet som et spil, hvor læring skabes i praksisfællesskab med udgangspunkt i elevernes erfaringer og oplevelser. Spillet sætter med andre ord den erfaringsbaserede læring i samspil med den socialkonstruktivistiske opfattelse af videnstilegnelse som en konstruktion der opstår mellem deltagere i en læringssituation (Dolin, 2001, s. 204). Den erfaringsbaserede læring er beskrevet i flere modeller. Den mest kendte er Kolb s læringscirkel der opererer med fire faser i en cirkulær proces: Konkret oplevelse Reflekterende observation Abstrakt begrebslliggørelse Aktiv eksperimenteren (Dolin, 2001, s ) Levin og Dewey har beskrevet samme læringsproces, hvor et markant fællestræk er at udgangspunktet for læringen er oplevelsen / erfaringen / impulsens stærke drivkraft som motivation for læring (Illeris, 2000, s ). Dewey udtrykker erfaringens betydning for læringen således: Et gram erfaring er bedre end et ton teori, simpelthen fordi det først er i erfaringen, at enhver teori opnår en vital og verficerbar betydning. (Dewey, 1916 / 2005, s. 161) Ved at tilrettelægge spillet således at en gruppe elever sendes ud i den virkelige verden for at indsamle data, vil vi starte læringsprocessen med en konkret oplevelse / erfaring, der dels kan virke som drivkraft og motivation for læringen og dels igangsætte den refleksive proces som er beskrevet i bl.a. Kolbs læringscirkel.

9 9 Ved at den ene gruppe af elever skal bevæge sig ud og gå eller løbe rundt og opsøge forskellige data, medtages kroppen ligeledes som en del af læringsprocessen. Et aspekt der kan have stor betydning for motivationen for den del af deltagerne (måske især drengene) som kan have svært ved udelukkende at lære ved at sidde på en stol og modtage undervisning. Dewey beskriver kroppens inddragelse i læringssituationer således: Selv om de lektier der skal læres, skal læres ved hjælp af bevidstheden, må nogle kropslige aktiviteter tages i brug..der tales om sanserne som kundskabens porte og døre. Med inddragelsen af verden omkring eleverne vil deres sanser og krop uundgåeligt blive en del af læringsprocessen. Dermed er en vigtig intention med spillet at eleverne oplever at ny dør (eller gerne en ladeport) til kundskab og viden åbnes i løbet af spiloplevelsen. Den reflekterende observation efter den konkrete oplevelse opnås i spillet ved at den ene gruppe elever, vha. mobiltelefonen, videregiver deres erfaringer til gruppen i f.eks. klasseværelset. Denne del af spillet har den betydning at læringsprocessen således ikke forløber i det enkelte individ, men deles så at sige i praksisfællesskabet mellem de to grupper. Den ene gruppes erfaringer bliver således genstand for den anden gruppes refleksioner over observationen. Gruppen i klasseværelset kan vha. af en assimilativ læringsproces, knytte observationen til kendt viden fra et konkret fagområde og komme frem til en abstrakt begrebsdannelse ved at sætte erfaringen i spil med kendt teori. Man kan også tilrettelægge spillet således at observationen ikke knytter sig til allerede kendt viden, men at gruppen i klasseværelset skal opsøge ny viden der kan begrebsliggøre erfaringen. Et eksempel kunne være: Opgaven er at måle højden på et træ. Den ene gruppes opgave er at finde et træ i nærheden. Når træet er fundet skal de, vha. mobiltelefonen, give besked til gruppen i klasseværelset om hvor træet er, hvordan forholdene omkring træet er osv..

10 10 Gruppen i klassen får til opgave at reflektere over oplysningerne, sætte det relation til allerede kendt teori eller opsøge ny viden om hvordan træers højde måles. Oplevelsen har dermed gennem en assimilativ læringsproces ført til en teoretisk begrebsliggørelse, som kan omsættes i aktiv eksperimenteren. Den aktive eksperimenteren kan bestå i at gruppen i klassseværelset kommunikerer metoden til højdemålingen til gruppen udenfor, med anvisninger om hvad de konkret skal gøre for at foretage målingen, eller om de evt. skal finde nye data (et andet træ) pga. omgivelserne ikke tillader målingen af træets højde. I dette spil vil den erfaringsbaserede læringsproces således ikke forløbe i det enkelte individ men processen vil forløbe på skift i praksisfællesskabet mellem de to grupper. Læringsmæssigt kan man anføre den kritik at den enkelte elev ikke får trænet og oplevet en individuel sammenhængende læringsprocess med at komme fra konkret oplevelse til aktiv eksperimenteren. På den anden side kan spillet have lighed med andre kolaborative processer, som f.eks. projektarbejde, hvor de forskellige opgaver i projektet uddelegeres til gruppens medlemmer. Set ud fra den synsvinkel kunne spillet bruges som en anderledes introduktion til projektarbejdets læreproces. Hvis begge grupper skulle prøve såvel den erfaringsrelaterede som den refleksive del af spillet, kunne det tilrettelægges således at grupperne skiftes til at være erfaringssamlere og erfaringsbearbejdere. Overvejelser om didaktisk model: Spillet skal betragtes som et læringsspil og skal som sådan didaktiseres som et hvert andet undervisningsforløb. Når spil skal anvendes finder vi det relevant at medtage de aspekter, der medtages i andre didaktiske sammenhænge. Spillet bygger på et socialkonstruktivistisk læringsyn. Dette læringssyn finder vi repræsenteret i Hiim og Hippes relationsmodel (Hiim & Hippe, 1997), hvor der anvendes en bred forståelse af didaktik, der tager hensyn til seks indbyrdes afhængige faktorer i undervisningsplanlægningen. Relationsmodellens er designet til undervisningsbrug og indeholder således ikke didaktiske aspekter omkring spilafvikling og didaktisering af læringen i spil.

11 11 I artiklen Didactic Design for Business Games af Thomas Duus Henriksen og Timo Lainema præsenteres to modeller for didaktisering af spil. En kombination inspireret af Hiim og Hippes relationsmodel og de to nævnte spildidaktiske modeller finder vi fyldestgørende når det aktuelle spil skal didaktiseres. Vi vil medtage tre af faktorerne fra Hiim og Hippes relationsmodel: Mål Læringsforudsætninger Rammefaktorer De tre øvrige faktorer: Indhold, læreprocesser og vurdering finder vi indlejret i de to didaktiske modeller for spil og vil derfor blive medtaget i diskussionen af hvilken model vi vil anvende i det aktuelle spil. Formål og mål med spillet: Her beskrives det overordnede formål og mål med spillet. Det mere specifikke formål og mål med selve spillet kan ses under afsnittet om centrale spildynamikker i spillet. Det overordnede formål med spillet er at pakke det faglige indhold ind i en anden og mere moderne indpakning for at variere undervisningen. En anden del af formålet med spillet er at give eleverne en god oplevelse mens de deltager aktivt i undervisningen. Spil er også velegnet til at arbejde med nogle af de personlige kompetencer, som findes i målene for en del af EUD 2 -uddannelserne. Mange undervisere er tilbøjelige til at fokusere på de fag-faglige kompetencer. Det overordnede mål med spillet er bl.a. at gøre undervisningen mere tidssvarende. Vi forestiller os, at spillet indgår som ét af flere læremidler i et tema. Fx faget Stil, form og farve på tømreruddannelsen, hvor eleverne bl.a. lærer om byggestile og arkitektur. Der skal præsenteres noget teoretisk undervisning (initialviden), som skal give eleverne en grundlæggende viden, de kan trække på, når de spiller spillet. 2 EUD er forkortelse for Erhvervs Uddannelser

12 12 Læringsforudsætninger: Den primære målgruppe for dette spil er elever på EUD-uddannelserne. Altså typisk unge mennesker i alderen år. Den sekundære målgruppe er deres undervisere, som sikkert er den vanskeligste del at håndtere. I mangel af bedre har vi kigge i rapporten It i erhvervsuddannelserne [4], der tegner et billede af i hvilket omfang lærerne inddrager it i undervisningen og dermed nok også i hvilken grad, de føler sig klædt på til opgaven.

13 13 Det forudsættes at eleverne kan betjene alle funktioner i mobiltelefonen, som er nødvendige for at kunne indsamle de forskellige data? Evt. programmer til online streaming må introduceres af læreren og kræver derfor en lærervejledning (program findes til stort set alle mobiltelefoner) - Hvis gps inddrages vil kun et mindre antal telefoner understøtte dette, og skal det kombineres med google maps kræver det så meget trafik at det bliver problematisk at lade eleverne selv betale (datatrafik). Sms i begrænset mængde er derimod ikke noget problem, idet de fleste har betalt for ubegrænset antal. Spillet relateres til emner der understøtter et konkret fagområde. Fagene på ungdomsudd. er ret pressede, og lærerne svære at motivere for noget der ikke direkte understøtter faget - tværfaglighed er et stort set ukendt begreb - så derfor skal spillet direkte understøtte fagets faglighed, altså fagbegreber i en ny kontekst Ved holddannelse skal læreren være opmærksom på, at deltagelse kræver fysisk aktivitet og at holdene evt. skal sammensættes under hensyntagen til dette. Rammefaktorer: I den didaktiske planlægning af spillet foreslår vi at læreren i overvejelserne om hvilke rammefaktorer der er gældende for didaktiseringen af spillet overvejer nedenstående spørgsmål:

14 14 Er alle elever i besiddelse af mobiltelefoner, der har de nødvendige funktioner? Skal skolen udlevere mobiltelefoner? Er andre nødvendige tekniske hjælpemidler tilstede (computere på skolen etc.) Har man de rette rammer for dataindsamling på skoleområdet eller skal spillet foregå et andet sted? Skal spillet opfylde krav fra elevplaner eller andre officielle papirer. Overvejelser om det spildidaktiske design: Som tidligere nævnt vil vi didaktisere spillet med en kombination af Hiim og Hippes relationsmodel og en spildidaktisk model. I artiklen Didactic Design for Business Games (Henriksen 2009) beskrives to modeller: modellen og TiA modellen. Den vigtigste forskel på de to modeller beskrives således: The key difference between the model is a) whether the game-session is left undisturbed from other didactic activities or not; b) the emphasis on providing the participants with a particular perspective at particular times I modellen vil deltagerne således gennemgå en refleksionrunde eller èn omgang I Kolbs læringscirkel, mens deltagerne I TiA modellen vil gennemgå flere refleksionsrunder, idet spillet afbrydes flere gange for at reflektere over læringen i spillet. Fordelen ved TiA modellen er at man kan igangsætte refleksionsrunder i forskellige faser af spillet. I det aktuelle spil kunne det være efter f.eks. første indsamling af data. Her kunne spillet stoppes og man kunne drøfte med eleverne, hvordan læringen i spillet opleves på dette tidspunkt. Ligeledes kunne næste refleksionsrunde iværksættes, når gruppen i klasseværelset er kommet frem til hvilken aktiv eksperimenteren der skal igangsættes. Dette kunne give værdifuld viden om elevernes læring for læreren og det kunne være medvirkende til bevidstgørelse af egne læreprocesser hos eleverne. De tilbagevendende refleksionsrunder for de elever der er ude, kan være en udfordring af didaktisere. Man kunne benytte sig af mobiltelefonerne til denne del. F.eks. i form af spørgeskemaer sendt ud på telefonerne, som skulle have til formål at igansætte refleksion over læreprocessen. Ulempen ved TiA modellen er at spilflowet afbrydes flere gange og spilfornemmelsen hermed afbrydes. I artiklen er de to modeller beskrevet i forbindelse med organisations-

15 15 spil, hvor man må formode det er voksne der spiller og det kan måske gøre en forskel for accepten af at blive afbrudt i spillet. I det aktuelle spil er det fortrinsvis unge, der spiller og man kan forvente at det at bevare spilflowet er vigtigt for denne målgruppes motivation for at forsætte spillet og at de gentagne refleksionsrunder ville føles konstrueret midt i spillet. På trods af TiA modellens åbenlyse læringsmæssige fordele, vil vi anvende modellen i didaktiseringen af spillets afvikling. Primært begrundet i at bevare spilflowet, som må skønnes at indeholde en væsentlig motivationsfaktor for målgruppen. Spillet ville således skulle afvikles med en generel introduktion til spillet, herefter spilafholdelse og afslutning med en refleksionsdebat med eleverne om det læringsmæssige udbytte af at spille spillet. Modaliteter: Da arenaen er det omkringliggende samfund er platformen fri. De modale elementer (kommunikationsformerne) er tilgængelig I en digital form afledt af de muligheder, som mobiltelefonerne (håndholdte enheder) giver. Deltagerne kan vælge at kommunikere med hinanden via tegn og gesturer og under anvendelse af de tekniske muligheder, som mobiltelefonerne og sms giver. De modale elementer kan være medier som lyd og billed ekspliciteret fra disse enheder. Video streamet direkte til fx YouTube eller lukket forum - kan ske tidstro hvilket kan udnyttes i opgaverne. Modaliteternes anvendelse: Til brug for den samlede kontekst handlingen og den samlede ønskværdige dramaturgi kan der via sms fremsendes tekster med indhold af hypertekst, som deltagerne kan aktivere, for således at indhente yderligere informationer til brug for opgaveløsningen. Hypertekster kan linke til tekst eller andre hypermedier indenfor lyd og billedobjekter, Hvis der I spillet indtænkes en rollefordeling på henholdsvis en gruppe I marken og en gruppe med en styrende funktion på hjemmebasen kan denne sidste udemærket defineres som

16 16 en modalitet, idet den via sms bidrager til det samlede input af information som deltagerne modtager. Hjemmebasen kan således dramaturgisk påvirke deltagerne i marken, når disse gennemfører opgaven. Også eksterne statister placeret på ruten kan defineres som modale elementer, der kognitivt kan påvirke deltagerne. Denne opdeling i en digital og menneskelig modalitet ekspliciterer May og Kristensen (2003, s. 2), når de anvender begrebet habitater. De definerer begrebet habitat som en ting, der karakteriseres ved at være: En afgrænset lokalitet med beboere Et habitat understøtter disse beboere ved at være indrettet og opføre sig på en måde, der tillader dets beboere at interagere og få deres behov opfyldt. Habitaten er således et udvidet arena begreb der både forstås digitalt og menneskeligt i relation til kognition. Habitaten er i relation til projeket det virtuelle projektrum og/eller skolens område, hvor både teknik og mennesker kan indgå logistisk overkommeligt i det samlede forløb. Beboerne er i sig selv defineret som ting, der kan handle autonomisk og med initativ. Således kan beboeren være et system menneske og system. Beboeren kan derved i relation til denne kontekst være en mobiltelefon med modaliteter, opkoblet til netværk med mulighed for sms og samtale. Beboeren omtales hyppigst som den menneskelige deltager men kan også som nævnt indgå i form af et ikke menneskeligt element. Derved en ny vinkel på HCI begrebet og dets aktive elementer. Beboer og habitat påvirker hinanden gensidigt og tilpasser sig hinanden. Diskussionen af graden af modalitet kan således indeholde overvejelser af, hvordan sådanne påvirkninger kan tænkes at finde sted og hvorfor. Nedenstående tabel (Bødker og Andersen, 2004) viser hvilke forbindelser, der kan indgå imellem beboerne i habitatet og den type af information som habitatet understøtter. Der skelnes jf. ovenstående imellem digitale og ikke digitale modaliteter, der kan indgå i den samlede kommunikation til påvirkning af deltagerne. Ovenstående digitale modaliteter

17 17 som billede, tekst og lyd indgår i tabellens venstre side og inddragelsen af menneskelige statister i højre side. Tabellen skelner imellem modaliteter som input eller output. Input(ind) udgøres i vores forslag eksempelvis af deltagernes aflæsning af mobiltelefonens skærmbilleder, dens lyde og andre visuelle signaler men output(ud) kan ske via mobiltelefonens tastatur. Med teknikkens fortsatte udvikling kan skellet mellem out- og indput tænkes at blive mindre markant i takt med mulighederne for stemmestyring og bevægelsespåvirkninger til brug for funktionsstyring af den enkelte mobiltelefon, pda etc.). Også andre ikke-digitale og ikke-menneskelige modaliteter kan indgå jf. nedenstående skema. I området Ikke-digital information kan udemærket indtænkes modaliteter af ikonisk eller anden markeringsmæssig værdi - eksempelvis skilte, budskaber og farver. Alle sanser kan således indtænkes i forløbet, og det giver også mulighed for at indfri ønsket om at processen kan tilpasses budgettet. Der er således ikke fokus på en nødvendigvis digital modalitetsportefølje men en tilpasning af modaliteterne til opnåelse af såvel fagmål og eksempelvis læringsstil. Tabel/ Habitates understøttelse af dets beboeres informations og kommunikationsbehov. Modaliteter og læring: I en epistemisk og narrativ sammenhæng kunne elevernes muligheder for reflektion og eksperimentering jvf. læringsafsnittet, være at anvende modaliteter, der jf. ovenstående skema var en bricolage af modaliteter (ikke digital/ud) eksempelvis apps(applikationer), der i deres opbygning rummer opgaver, der kan stimulere såvel reflektion og som eksperiment. De begrænsninger som er knyttet til modellen som beskrevet i læringsafsnittet - specielt på mulighederne for et iterativt spilflow, kunne formodentlig tilføres via apps, der i deres funktionalitet og narrativitet gav deltagerne muligheder for frit at vælge

18 18 forskellige løsninger og indfaldsvinkler til den samlede opgave. Således kunne deltagerne også påvirke udfald af handlinger og opgavens samlede udfald - med andre ord rum til eksperiment og reflektion - og gerne stilladseret af opgaver med et konstruktivistisk grundlag - erkendelsen af valg kunne således være socialt konstrueret og fortolkningen af opgaver skete i interaktion i grupper. Således kunne især gruppedynamikker i skoleklasser/ grupper aktiveres og om muligt styrkes. Centrale spildynamikker: For at spillet skal matche vores didaktiske ramme og ikke mindst vores faglige mål for spillet generelt, er det vigtigt at indtænke en række spildynamiske trædesten, som gør det lettere for os som didaktiske designere, at udvikle spillet, men i høj grad også for både lærere og elever at gennemskue regler og gameplay. Hastighed: I vores spil spiller man både på tid og rigtighed, men i høj grad også på kvaliteten af de indsamlede reflektioner som sendes hjem til det stationære team ved hjælp af sms, video, mms eller lydoptagelser. Der er i spildesignet lagt op til forskellige scenarier i forhold til, hvordan læreren kan designe både spørgsmål, den måde eleverne skal reflektere på, og ikke mindst hvordan, den afsluttende evaluering og pointgivning skal foregå. Tager vi udgangspunkt i et scenarie, der går ud på at en opgave skal løses kvalitativt - på tid, ved hjælp af sms-kommuniaktion, bliver man nødt til at tage fat i den assimilative læreproces som beskrives i ovenstående læringsafsnit, hvor kollaborationen mellem hjemmegruppen og gruppen i marken bygger på problemløsning af en initial (men måske ikke så present) viden. Spildynamikker der indgår i spillet: Tid: Uanset hvordan vi vender og drejer tingene, kan vi ikke komme udenom tidsfaktoren.

19 19 Men vi kan fra spil til spil afgøre om tiden skal have en afgørende faktor i selve gameplay et! Vi forestiller os at et spil skal gennemføres på ca for også at holde kadencen. Man kan altså indenfor 2 x 45 minutter gennemføre et spil af fornuftig længde. Levels: Vi har valgt at putte levels ind i spildynamikken, forstået på den måde, at eleverne fra post til post kan se, at spørgsmålene bliver sværere og sværere, eller en tand mere omfattende. Dette øger konkurrence-elementet, da grupperne indbyrdes og direkte kan sammenligne hinanden progression - det er specielt det stationære team der kan fortælle, hvor de andre hold er på ruten, og hvilket level de er nået til. Opgaveløsning: Det er vigtigt for spillets progression, at opgaverne løses for at komme videre? Der er dog designet et antal bagdøre i spillet, der tilgodeser de lidt svagere elever, der ellers ikke ville være kommet længere end til første spørgsmål/opgave. Det vil i dette tilfælde være den pågældende lærer der sørger for at det svage hold kommer videre på ruten ved at give hints. Hints skal på den måde hjælpe eleverne til at komme videre. Det er vitalt for spillets gennemførelse & succes, samt eleverne læringsudbytte - at spillet så vidt muligt rammer rigtigt i forhold til det faglige niveau. Omvendt er der et antal bonusspørgsmål/opgaver som den dygtige gruppe kan løse på vejen til en ny opgave. Ved at lægge hints og bonusspørgsmål ind i spillet undervejs, giver det læreren nogle håndtag til at diffentiere spillet, men det gør det samtidig også sværere at gennemskue og sammenligne for spillets deltagere. Online udvidelse: Spillet kan umiddelbart spilles, udelukkende vha. en mobiltelefon. Spillet kunne også suppleres med en online del der kunne udmøntes som følger:

20 20 Brugerne, skal før spilstart, registrere sig, så der kan gemmes information om antal gennemførte missioner, indsamlede informationer, billeder/video/lyd, kommunikationen mellem mobilt og stationært team, og for spildesigneren (læreren) at se om deltagerne har løst de opgaver, de er blevet stillet. Programmet skal være enkelt at downloade og installere til sin mobile enhed, og kompatibel med rigtig mange modeller, så man som bruger ikke skal føle sig udenfor, hvis ikke man har den rigtige model. Der kan dog være forskel i brugerfladen på de enkelte enheder, da ingen enheder er ens designet skærm, tastatur, touch, wifi, 3g, gps, mobil, smartphone, tablet eller bærbar. Den mobile enhed kan ikke fremstille missioner/løb, men udelukkende løse opgaver og missioner. De nye tablets som ipad, Samsung Galaxy Tab m.fl. kan dog begge dele. Efter logon på en stationær pc kan der oprettes missioner indeholdende poster, opgaver og skatte. Missionerne bliver lavet ved hjælp af kort fra Google Earth, hvorpå der indsættes poster med indhold og beskrivelse af, hvordan opgaven skal løses fx via sms, mms eller ved mundtlig kommunikation. Derudover kan der smides forskellige former for skatte, der kan indsamles under turen og indløses ved spillestop. Disse skatte er ikke obligatoriske under turen, men kan indsamles som ekstra bonus. Hver mission har en onlinehitliste hvor spillerne kan se, hvem der var hurtigst, svarede rigtigst, og indsamlede flest skatte undervejs.

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig.

Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. 2011 Kultur og Natur i bevægelse lær med mobiltelefonen mens du bevæger dig. Evalueringsrapport til It- ogtelestyrelsen 15-02- 2011 Indholdsfortegnelse Rside 3 Beskrivelse af e-læringsprojektet 5 7 24

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG

LÆRERUDDANNELSEN AALBORG LÆRERUDDANNELSEN AALBORG PROFESSIONSBACHELOR 2014 NAVN: STUDIENR.: KRISTINA RIISGAARD A100277 FAG OG STAMHOLD: DANSK 12.95 FAGLIG VEJLEDER: PÆDAGOGISK VEJLEDER: TITEL PÅ PROFESSIONSBACHELOR ANTAL SIDER

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Bacheloropgave april 2011 CVU Lillebælt v. Læreruddannelsen i Jelling Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Af Tine Østergaard-Andersen

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer

Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse for ingeniorer Studienr. 20013883 Aage B. Lauritsen Studienr. 19831867 Bente Schmidt Nielsen Masteruddannelsen i IKT og Laering IT-Vest Studienr. 20022595 Michael Winther Kompetence og kollaboration - en diplomuddannelse

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere