REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C"

Transkript

1 DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA c) kontaktpersoner, afdelinger d) kommende ordinære afdelingsmøder 4) Fremlæggelse af budgetforslag 2013 for ALBOA til godkendelse 5) Indkomne forslag 6) Præsentation af ny hjemmeside 7) Eventuelt Poul Ankersen bød velkommen. Traditionen tro blev mødet indledt med en sang, denne gang, Juletræet med sin pynt med Lone Terkildsen som forsanger. Efter sangen præsenterede Poul Ankersen: medlemmerne af organisationsbestyrelsen ALBOA s direktør, John Jensen ALBOA s administrationschef, Kjeld Jespersen ALBOA s kommende direktør, Jens Møller Ad pkt. 1 Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet Den udsendte forretningsorden blev godkendt. Ad pkt. 2 Valg af 2 dirigenter Lone Terkildsen fra afdeling 38 Tranbjergparken og Peter Andersen fra afdeling 10 Lykkesholms Allé blev foreslået og valgt. Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i h.t. ALBOA s vedtægter. Dirigenterne oplyste, at der var 82 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer til stede. Herudover deltog 19 afdelingsbestyrelsesmedlemmer uden stemmeret. Dirigenterne nedsatte et stemmeudvalg, bestående af: Hanne Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget Peter Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II Birthe Due Rasmussen, afdeling 4 Frederiksparken 1

2 Ad pkt. 3 Orientering fra organisationsbestyrelsen a) GENEREL ORIENTERING Poul Ankersen gav en mundtlig orientering som her er gengivet i sin fulde ordlyd: INDLEDNING Så kom vi for alvor i gang i den nye boligorganisation. På repræsentantskabsmødet den 12. maj 2012 fik vi valgt den nye bestyrelse på 9 medlemmer. På det første møde i den nye bestyrelse blev Ole R. Østergaard valgt som næstformand. Den nye bestyrelse fungerer, men vi skal lige ind i den rigtige mødekutyme/mødeafvikling, således møderne som udgangspunkt kan gennemføres på omkring og max. 3 timer. Effektiviteten daler, jo længere møderne bliver. Orienteringen fra bestyrelsen vil omhandle perioden fra 12. maj 2012 og frem til i dag. Orienteringen er opdelt i ALBOA relaterede forhold og BL relaterede forhold. ALBOA RELATEREDE FORHOLD UDLEJNING Medlemsanciennitet: Der dukker stadig gamle medlemmer op, som bliver meget overraskede over at være slettet, men det bliver færre og færre. Retten i Aarhus har afgjort 2 sager til medlemmets fordel med den begrundelse, at de ikke var blevet bekendt med 6 ugers fristen, fordi de ikke havde modtaget noget brev. Disse sager er anket til Landsretten, og der er endnu ikke oplyst en dato for retssagen. Aarhusbolig: Der arbejdes stadig på at forbedre produktet især omkring at begrænse udsendelsen af rigtig mange tilbud, som altid forsinker en genudlejningssag. Salamanderparken, afd. 80: Udlejningen af 1. etape er tilendebragt, og vores indtryk er, at lejerne er meget glade for boligerne og området. 2. etape er tæt på færdiggørelse. 20 stk boliger kan udlejes pr og 1.2. og er alle sendt i tilbud. Familieboligerne (40 stk.) kan indflyttes fra den og udlejningen af disse er også påbegyndt. Pilevangen, afd. 79: Disse 12 stk boliger har været meget svære at leje ud, og halvdelen af boligerne er udlejet til medlemmer uden for målgruppen. Selskabslokalet bliver administreret af Aarhus & Omegn. ØKONOMI Afdelingsbudgetter 2013 Bugetterne for 2013 blev forelagt og godkendt på afdelingsmøderne i september måned. Budgetreguleringerne udviser generelt moderate stigninger pr. 1. januar 2013 med et samlet gennemsnit på 1,13%. Til sammenligning forventes der en stigning i løn- og prisudvikling fra 2012 til 2013 på 2,01%. I 26 af ALBOA s afdelinger har man kunnet fastholde samme huslejeniveau som i 2012, dette svarer til cirka 1/3- del af boligorganisationens boligafdelinger. 2

3 De moderate huslejereguleringer skyldes hovedsageligt flere faktorer, men specielt kan nævnes: Låneomlægninger realkreditlån Ejendomsskat igangværende skattesager om forhøjet fradrag grundforbedringer Uændrede forbrugspriser på el, vand og varme i forhold til budget 2012 Bidrag til dispositionsfonden ingen henlæggelser i 2013 minimumskrav opfyldt Forsikringsudgifter licitationsresultat indregnet i budget 2013 Alt i alt fornuftige huslejereguleringer pr. 1. januar Ændret huslejebetalingsfrist På baggrund af en lovændring i almenlejeloven skal huslejen pr. 1. januar 2013 betales den 1. bankdag i måneden. Baggrunden for regelændringen er et håb om, at huslejen betales så hurtigt som muligt, efter at den enkelte lejer måtte have fået sin indkomst udbetalt. Det er lovgivers opfattelse, at man med regelændringen forbedrer mulighederne for, at huslejebetalingen sker umiddelbart efter udbetaling af indkomsten og dermed mindsker risikoen for, at den enkelte lejer i de mellemliggende dage når at bruge så stor en del af indkomsten, at der ikke er penge til huslejen. Dette skal på sigt sikre en nedbringelse af antallet af huslejerestancer og dermed naturligvis også en nedbringelse af antallet af de effektive lejerudsættelser. PROJEKTAFDELINGEN Afdelingens opgaver vedrører nybyggerier samt renoverings- og ombygningsopgaver. Renoverings- og ombygningssager: Afdeling 1 Grundtvigsvej Der udføres en byggeteknisk gennemgang af bebyggelsen med fokus på energirenovering. Afdeling 8 Byvangen Der arbejdes på et projekt. som omfatter bl.a. udskiftning af vandinstallationer. Afdeling 9 Saralystparken II Beboerne har godkendt et altanprojekt, som bliver gennemført september december Afdeling 16 Høvænget Der er planer om opførelse af nyt fælleshus som erstatning for det hus, som brændte i forsommeren. Afdeling 20 Elverdalsparken I løbet af eftersommeren har afdelingen fået renoveret kloakker ud mod Elverdalsvej ligesom haveanlægget er moderniseret. Afdeling 24 Søndervangen I Renoveringsstøttesag omhandlende bl.a. klimaskærmen skal forelægges beboerne til godkendelse og arbejdet forventes påbegyndt i Afdeling 26 Kjærslund Renovering af bl.a. klimaskærmen blev påbegyndt i august 2011 med afslutning i december Afdeling 35 Kalkærparken Afdelingen arbejder med en renoveringsstøttesag, hvor bl.a. energirenovering skal give bedre indeklima. Landsbyggefonden har været på besigtigelse i oktober Afdeling 37 Vejlby Vest Der arbejdes på at få gennemført en energirenovering af atriumhusene. Herudover arbejdes på etablering af et solcelleprojekt. 3

4 Afdeling 39 Hjulbjergvej Afdelingen afventer Landsbyggefondens godkendelse af en renoveringsstøttesag for bl.a. klimaskærmen, men håndværksarbejderne forventes igangsat i Afdeling 41 L.A. Ringsvej Afdelingen har besluttet, at der i 2013 bl.a. skal udskiftes vinduer og døre. Renoveringssager i afdeling 18, 19 og 27 Vestergårdsparken, afdeling 33 Abildgade, afdeling 34 Vårkjærparken og afdeling 42 Egelundsparken søges godkendt hos Landsbyggefonden, som berettiget til renoveringsstøtte. DRIFTSAFDELINGEN Sommeren og efteråret har som vanligt været præget af travlhed i driftsafdelingen. Ikke mindst september måned som jo er præget af en lang række ordinære afdelingsmøder. Igen i år har der været en mangfoldighed af forslag, som driftsafdelingen skal bidrage til at belyse fordele og ulemper ved. Driftssekretariatet har varetaget henvendelser om klager, nye køkkener og badeværelser, jobansøgninger, forsikringssager, fraflytning, uddannelse m.m.. Fastansættelser/fratrædelser i afdelingerne fra d. 15. marts november Ansættelser Navn Afdeling Ansættelsesdato Per K. Thomassen Afd , Saralystparken 1. august 2012 Find Hvid Rasmussen Afd , Kolt 1. november 2012 Fratrædelser Navn Afdeling Fratrædelsesdato Michael Arensbach Afd. 037 Vejlby Vest 17. oktober Bent Brodersen Afd. 001 Højbjergparken 18. oktober 2012 Udover ovennævnte er der ansat flere ejendomsfunktionærer i tidsbegrænsede stillinger for afløsning i forbindelse med langtidssygemelding, efteruddannelse m.m. Ejendomsserviceteknikerelever. Ikke mindre end 4 unge elever er i gang med ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Den enkelte elev er tilknyttet den samme mester gennem hele uddannelsesforløbet, og der bliver fra alle involverede parter gjort en stor indsats for at dygtiggøre fremtidens varmemestre. Råderet På de ordinære afdelingsmøder i 2012 blev der orienteret om den nye folder om råderet og afdelingerne blev opfordret til at få vedtaget et råderetskatalog, som beskriver de særlige forhold for den enkelte afdeling. 4

5 Vedligeholdelsesreglement På afdelingsmøderne i september 2012 skulle der som følge af ny lovgivning vedtages et vedvedligeholdelsesreglement gældende for den enkelte afdeling. Vedligeholdelsesreglementet er et vigtigt dokument, som fastlægger boligens tilstand ved overtagelse, vedligeholdelse i boperioden og krav til istandsættelse ved fraflytning. Vedligeholdelsesreglementet indeholder en oversigt over overfladebehandlingerne i boligen, og endelig er evt. særlige forhold vedr. udvendig vedligeholdelse angivet i vedligeholdelsesreglementet. Det udsendte forslag blev med ganske få undtagelser vedtaget. Undtagelserne er indarbejdet i det udsendte forslag, således at vi kun har 3 forskellige vedligeholdelsesreglementer i Alboa Have - / Markvandringer Den årlige gennemgang af afdelingerne gennemføres i de fleste afdelinger i perioden marts juli og danner bl.a. en del af grundlaget for det kommende års budget. Lommepengeprojektet Som tidligere omtalt samarbejder vi med Aarhus kommune og boligforeningen Aarhus Omegn i Lommepengeprojektet, som primært handler om at aktivere unge i boligområderne. Projektet forløber tilfredsstillende, og vi har ansat 4 6 unge i vores afdelinger. Elektroniske fraflytningssyn I løbet af efteråret foretages der igen test af begge de udvalgte systemer som, siden vi indledte undersøgelserne, har udviklet sig positivt. Udvalgets grundige forarbejde sikrer, at systemet der vælges er, den optimale løsning i forhold til behovet i ALBOA. Udvalget forventer, at der inden årsskiftet er gennemført de første elektroniske syn i en udvalgt testafdeling. LEDELSESSEKRETARIATET Perioden siden seneste repræsentantskabsmøde i maj måned har i høj grad været præget af aktiviteterne i forbindelse med først afvikling af budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne i august måned og dernæst afvikling af de ordinære, obligatoriske afdelingsmøder i september måned, - i alt ca. 150 møder! Budgetmøderne blev stort set afholdt på de af afdelingsbestyrelserne ønskede tidspunkter i uge 32 og 33. Derimod blev afviklingen af de ordinære, obligatoriske afdelingsmøder i september måned en stor udfordring i forhold til koordinering af bemandingen af organisationsbestyrelsesmedlemmer (dirigent), inspektører og administrative medarbejdere (regnskab og budget). Det vil være nødvendigt at ændre på mødeplanlægningen, såfremt man i afdelingerne ønsker tilstedeværelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra ALBOA. 5

6 Efter afvikling af afdelingsmøderne har der været opfølgning herpå, dvs. kopiering af mødereferater, afholdelse af urafstemninger om bl.a. husdyrhold, trappevask m.m. samt øvrige beslutninger. INFO Hjemmeside Udvikling og opbygning af den nye hjemmeside, som blev lanceret den Mere herom senere. Afdelingsfoldere Efterhånden som driftsafdelingen har fået de sidste godkendelser og tilretninger på plads, er vi ved at komme til bunds i stakken af ventende husordener, haveregler osv. Der har været en del rettelser og ændringer, vedtaget på efterårets afdelingsmøder, dem arbejder vi på - samtidig er vi nået til de gamle foldere, der ikke er overført til det nye design - så det lysner. Alle foldere der er færdig og omdelt til beboerne - findes også på alboa.dk. Kalenderindstik Vi er ved at lægge sidste hånd på kalenderindstikket - altså det med afdelingsdata, navne på ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelser. Det hár været en langstrakt proces at få oplysningerne i hus, og vi vil prøve at udtænke en anden form til næste års dataindsamling. Kalenderindstik 2013 er i trykken og udleveres snarest til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. UDVALG Der er nu kommet gang i stort set alle udvalgene, og når vi kommer til den skriftlige beretning i maj 2013, vil der være en kort orientering vedr. udvalgsarbejdet i de enkelte udvalg. Formændene i de enkelte udvalg er: Byggeudvalg Poul Ankersen Vedtægtsudvalg/lovudvalg Lone Terkildsen IT-antenneudvalg Michael Korsholm Boligsocialt arbejde Ulla Elisabeth F. Christiansen Selskabslokaleudvalg Michael Korsholm Energi- og forsyningsudvalget Peter Andersen Kursusudvalg Tonny Mikkelsen Kunstudvalg Dora Uldall Fritidsudvalg Lone Terkildsen Arrangementsudvalg Poul Ankersen Visitationsudvalg Troels Munthe REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Det ordinære repræsentantskabsmøde i maj 2013 afholdes lørdag den 25. maj 2013 i Aarhus Salen. AFVIKLEDE AFDELINGSMØDER SEPTEMBER 2012 Hele september måned gik med afvikling af afdelingsmøderne. Den generelle opfattelse er, at mødeafviklingen forløb fornuftigt. September er en hård måned for administrationen. Der skulle udarbejdes: 75 budgetter 75 regnskaber 75 indkaldelser/dagsordener 6

7 Vi har registreret at 1411 beboere deltog i møderne (er givetvis højere, ikke alle afdelinger har meldt ind). Der var stillet 137 forslag. Af de 137 forslag blev 72 godkendt. 5 forslag blev sendt i urafstemning. Herudover skulle vedligeholdelsesreglementet godkendes og i de fleste afdelinger skulle der også træffes beslutning om, hvem der skal være leverandør af tv-signalet. GENERATIONSSKIFTE I ALBOA Som bekendt er der lavet en plan for et generationsskifte i ALBOA. Den kommende direktør Jens Møller, deltager i repræsentantskabsmødet i dag. Jens er 37 år. Planen for generationsskiftet er: 1. januar 2013 Jens tiltræder som personalechef og som chef for det boligsociale arbejde i ALBOA 1. januar 2014, Jens bliver souschef 1. januar 2016, Jens tiltræder som direktør I bestyrelsen er vi faktisk ret glade for den generationsskifteplan som vi har fået på plads og jeg er sikker på, at vi i Jens får den rigtige til at stå i spidsen for ALBOA s udvikling i de kommende år. BL RELATEREDE FORHOLD LANDSPLAN Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabsmøde den 13. juni 2012 Blev afholdt på Nyborg Strand. 150 stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer var til stede. Fra 5. kreds deltog 11. Palle Adamsen blev genvalgt som formand. Repræsentantskabsmøde den 6. december 2012 Afholdes i København. Der vil være særlig fokus på BL s kampagnestrategi og de markante problemer med tomme boliger. Folkemødet på Bornholm Blev en stor succes. ca besøgende 700 offentlige møder fordelt på 160 forskellige steder 350 pressefolk deltog over 700 organisationer var til stede 20 ud af 23 ministre lagde vejen forbi mere end 100 af de øvrige folketingsmedlemmer deltog BL-Dome var et tilløbsstykke, og der har efterfølgende været folkeligt og politisk pres for at Domen skal opstilles permanent som vartegn for folkemødet. Dette pres har BL s bestyrelse bøjet sig for. 7

8 Almene boligdage Afholdes den september 2014 i Bella Centret. Emnet for messedelen er klima og miljø. Tematikken fortolkes bredere ind i et fremtidsscenarie for, hvordan vi vil bo i fremtiden. Mulighederne for et samarbejde med RealDania og Huset Mandag Morgen skal afprøves. LOKALT Arbejdsweekend/ny struktur I arbejdsweekenden den juni 2012 deltog 15 repræsentanter. Hovedtemaet var en ny struktur for kredsens arbejde. Forslag til ny struktur blev drøftet i gruppearbejde i 3 grupper. På baggrund af drøftelserne i gruppearbejdet nåede man til enighed om en ny struktur. Den nye struktur består af 2 ben: et politisk ben et fagligt ben Under hvert af de to ben er der nedsat en række udvalg. Udgangspunktet for udvalgsbemandingen har været: kredsformand eller kredsnæstformand skal være repræsenteret i udvalgene udvalgene under det politiske ben består primært af kredsrepræsentanter udvalgene under det faglige ben består primært af administratorer men også af kredsrepræsentanter ingen boligorganisation må have mere end én repræsentant i hvert udvalg. Kredsbestyrelsen består af: kredsformand kredsnæstformand Kjeld Albrechtsen Brabrand Boligforening Else Christensen Østjysk Bolig Henrik Autzen Boligkontoret Nybyggeri til udgangen af ungdomsboliger 107 familieboliger 22 familieboliger Byrådspolitikkerne havde ellers en gylden mulighed for at sætte mere skub i nybyggeriet af familieboliger, uden der skulle afsættes flere penge. Der er fremsat et lovforslag om, at den kommunale grundkapital bliver sat ned fra 14% til 10% i perioden til udgangen af Dette vil give mulighed for at bygge 325 ekstra familieboliger. I forbindelse med budgetforliget brugte man imidlertid ca. kr. 60 mill. af besparelsen som en del af budgetforliget. Man besluttede dog, at der i 2013 kan bruges ekstra kr. 4 mill. til kommunal grundkapital, hvilket giver en byggemulighed på yderligere 22 familieboliger. Men der er jo langt op til 325 familieboliger! 8

9 Investeringer og driftsudgifter fra den almene sektor i Aarhus Vi har lavet en opgørelse baseret på oplysninger fra boligorganisationerne i 5 kreds. Den viser, at der over perioden forventes aktiviteter for godt kr. 11 mia., hvilket vil skabe beskæftigelse til ca svarende til omkring 2500 jobs årligt i perioden. Den almene sektor er således en rigtig vigtig part, når vi taler byens udvikling. Vi er med til: at skabe arbejdspladser at give kommunen større skatteindtægter at bidrage til byens udvikling i form af etablering af boliger som kan betales af familier med en ganske almindelig lønindkomst Kommunikationsstrategi Kredsrepræsentanterne har besluttet at vi overfor offentligheden, og især overfor byrådspolitikkerne, skal have skabt fokus på den store betydning, de almene boligorganisationer har for byen og for kommunens økonomi. vi skal vise, at den almene sektor er jobskabende, jobbevarende med stor betydning for beskæftigelsessituationen vi skal argumentere for, at vi kan skabe vækst i kommunen for en billig sikker kommunal investering vi skal vise, at byens mangfoldighed med trivsel og tryghed til alle skabes gennem et velfungerende og omfattende alment boligbyggeri vi skal vise, at social ansvarlighed er en del af det almene koncept, og at boligorganisationerne er effektive samarbejdspartnere vi skal vise, at vi er en vigtig samarbejdspartner for kommunen i forbindelse med byens udvikling vi skal vise, at alment nybyggeri er innovativt og villig til at afprøve nye byggemetoder og skubbe til grænserne, til gavn for byens renommé og udvikling Sideløbende vil vi forsøge at få kontakt til alle politiske partier i byen og få dem til at indarbejde vores boligpolitik i partiernes valgprogram op til byrådsvalget i Det boligsociale fællessekretariat Det boligsociale fællessekretariat har pr. 1. december 2012 ansat Bertil Michael Mahs, som leder af sekretariatet. Bertil er 49 år og uddannet cand.scient.pol. Han har de sidste 5 år været ansat i Socialstyrelsen, hvor han har udfyldt forskellige ledelsesfunktioner. Bertil har stor erfaring inden for det socialpolitiske område, ligesom hans erfaringer med udvikling, forskning, kvalitetssikring og kommunikation er velafprøvede. Kredskonference den oktober 2012 Der var 116 tilmeldte. Fra ALBOA deltog 18. En rigtig god konference med et fornuftigt indhold. orientering om BL lokalt v/kredsformanden beboerdemokrati v/carina Seifert, BL nye byggesystemer v/kasper Guldager Jørgensen, 3xN kroppen taler med og det er humoristisk v/skuespiller Brian Hansen energirenovering v/tanja Jordan, Rubow arkitekter aktuel boligpolitik v/bent Madsen, BL 9

10 AFSLUTNING Det var orienteringen fra bestyrelsen. Orienteringen fra bestyrelsen vil komme til at fremgå af referatet i uredigeret stand. Tak for ordet! Efter den mundtlige orientering, blev den sat til debat. Susanne Nielsen, afdeling 40 Håndværkerparken I: Hvad er elektronisk fraflytningssyn? Svar inspektør Ole Pedersen: Fraflytningssynet indtastes på en Ipad. Det er så her synsrapporten ligger, og den udskrives til fraflytteren. Samtidig går der besked til de håndværkere, som skal involveres i fraflytningsistandsættelsen. I visse tilfælde kan istandsættelsesudgiften oplyses straks. b) Tilskudsmuligheder fra ALBOA ALBOA s næstformand Ole Østergaard gav en kort orientering som opfølgning på den udsendte folder vedr. afdelingernes tilskudsmuligheder fra ALBOA. Bent Neergaard, afdeling 34 Vårkjærparken: ALBOA giver tilskud til dækning af 50% af ejendomsfunktionærelevernes løn. Hvor er dette tilskud bogført i afdelingernes regnskab? Tilskuddet er indtægtsført på konto 203, tilskud fra foreningen. Den lønudgift som ikke dækkes af tilskuddet fra ALBOA betales af den/de afdelinger hvor ejendomsfunktionæreleven arbejder. Susanne Nielsen, afdeling 40 Håndværkerparken I: Kan man ikke få tilskud til udskiftning af legepladsudstyr? Nej, man kan ikke få tilskud til udskiftning af legepladsudstyr. Udskiftning af legepladsudstyr skal medtages på langtidsplanen for planlagt og periodisk vedligeholdelse. Inge L. Nielsen, afdeling 9 Saralystparken II: I folderen står, at der først kan genansøges om tilskud til fritidsaktiviteter 3 år efter, at man har fået en bevilling. Kunne de 3 år ikke erstattes af en beløbsgrænse? Det er et forslag som organisationsbestyrelsen må forholde sig til. Inga Hvorslev, afdeling 49 Håndværkerparken IV: Der gives et tilskud til traktement i forbindelse med afvikling af de ordinære afdelingsmøder på 40 kr. pr. mødedeltager. Dette beløb har været det samme i rigtig mange år. Er det ikke på tide det reguleres? 10

11 Det må organisationsbestyrelsen forholde sig til. Vil blive drøftet i organisationsbestyrelsen. En ændring vil først kunne træde i kraft i c) Kontaktpersoner, afdelinger Lone Terkildsen fra organisationsbestyrelsen orienterede om mulighed for, at afdelingsbestyrelserne kan få en kontaktperson fra organisationsbestyrelsen. Der er tale om et tilbud, man kan benytte sig af eller lade være. Man kan fremkomme med ønske om, hvem man gerne vil have som kontaktperson, men det er ikke sikkert ønsket kan imødekommes. d) Kommende ordinære afdelingsmøder Administrationschef Kjeld Jespersen orienterede. Baggrunden for at punktet er på dagsordenen er, at der var rigtig store udfordringer i forbindelse med afviklingen af de ordinære afdelingsmøder i september måned. Der er 3 problemstillinger som absolut kræver koordinering, hvis afdelingerne ønsker deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen og/eller fra administrationen: 1. Møderne klumper sig sammen Den 11. september 2012 blev der afviklet 10 møder Den 12. september 2012 blev der afviklet 8 møder 2. Bemandingsproblemer Den 11. september 2012 var der to situationer, hvor en inspektør skulle være 3 steder på én gang. Den 11. september 2012 måtte vi trække på revisor til fremlæggelse af regnskab og budget. Den 12. september 2012 var der møder i 3 afdelinger, som har samme inspektør. Dette var også tilfældes den 13. september I et par situationer var et par medarbejdere til 2 møder på samme dag (kl. 17 og kl. 19) Der blev afviklet 74 afdelingsmøder på 19 dage, heraf var der 11 dage, hvor der var problemer med inspektørbemandingen. 3. Lokalebooking I en enkelt situation var der indkaldt til 2 afdelingsmøder i samme lokale, samme dag. 15 mødelokaler blev anvendt af mere end 1 afdeling. Vi er nødsaget til, at afprøve en anden model i forbindelse med de ordinære afdelingsmøder i september Modellen omhandler: Vi fastsætter en dato for mødeafvikling Vi sikrer bemanding på møderne i størst muligt ønsket omfang Vi booker mødelokale 11

12 Det praktiske går ud på: Forslag til dato for afvikling af møderne i 2013 udsendes i januar måned 2013 med svarfrist inden udgangen af februar måned. Tilbagemeldingen fra afdelingsbestyrelserne skal handle om: man ønsker mødet afviklet på den foreslåede dato man ønsker deltagelse fra ALBOA (organisationsbestyrelse/administration) Hvis man ikke ønsker mødet afholdt på det foreslåede tidspunkt, kan der ikke garanteres deltagelse fra ALBOA. Så må man selv stå for mødeafviklingen. I den udstrækning det er muligt, vil vi naturligvis forsøge at deltage i møderne på et andet tidspunkt en det foreslåede. Ovennævnte gælder alene de ordinære afdelingsmøder i september måned. Regnskabsmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 16 og 17. Budgetmøder i 2013 vil blive afholdt i uge 32 og 33. Erika Brockstedt, afdeling 16 Høvænget: Vi er en helt ny bestyrelse indvalgt i september. Vi mangler i den grad oplysninger og informationer. Svar, Kjeld Jespersen: Vi er i gang med at samle en velkomstpakke sammen til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Vi fremsender en pjece fra BL vedr. afdelingsbestyrelsens arbejde. Vi holder interne kurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Svar, Poul Ankersen: Du sidder faktisk ved siden af formanden for ALBOA s kursusudvalg, så udspørg bare ham. Annie Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II: Det er yderst beklageligt, at man ikke selv kan vælge dato for afdelingsmødets afvikling. Vi plejer altid at oplyse datoen for det kommende afdelingsmøde på afdelingsmødet. Svar, Kjeld Jespersen: Man kan godt selv fastsætte mødetidspunktet, man kan blot ikke være sikker på, at man kan få repræsentanter fra ALBOA til at deltage i mødet. Turi Juul-Lassen, afdeling 43 Håndværkerparken II: Det kan da godt give problemer, hvis det er ALBOA som skal bestemme hvor afdelingsmødet skal afholdes. Svar, Kjeld Jespersen: Når vi booker lokale, har vi naturligvis fokus, på hvor man normalt holder afdelingsmøderne. 12

13 Ad pkt. 4 Fremlæggelse af budgetforslag 2013 for ALBOA til godkendelse Direktøren gennemgik budgetforslaget med særlig fokus på afvigelserne mellem budget 2012 og budgetforslag Afvigelserne blev forklaret. Inga Hvorslev, afdeling 49 Håndværkerparken IV: Du kom i din gennemgang ikke ind på tilskud til Glasgangen i afdeling 45 Håndværkerparken, Bofællesskabet. Er tilskuddet faldet bort, eller er lånet betalt ud? Nej, der gives fortsat et tilskud på kr til Glasgangen. Er medtaget på konto 541, ekstraordinære udgifter, i det lagkagestykke som hedder afdelinger, med kr Jo Falk Nielsen, afdeling 7 Saralystparken I + III: Det er rigtig mange tal. Det udsendte budgetforslag giver ikke mange muligheder for at sætte sig ind i budgettet. Kunne vi ikke få et mere specificeret budget? Meget enig i at det udsendte budgetforslag ikke giver mange muligheder for at komme ind bag tallene. Et mere specificeret budget vil sagtens kunne sendes ud. Mange interesserer sig ikke så meget for, hvad der gemmer sig bag de enkelte budgetkonti, her er det mere hvor meget administrationsbidraget skal være. Når budgetforslaget er godkendt, bliver det specificerede budget lagt ud på hjemmesiden. Problematikken vil blive taget op i organisationsbestyrelsen. Bent Neergaard, afdeling 34 Vårkjærparken: Når der er tale om budgetter og regnskaber for afdelingerne, udsendes et beboervenligt regnskab/budget. Her gives der mulighed for at man ved henvendelse til økonomifunktionen kan få det specificerede regnskab/budget tilsendt. Kunne man ikke vælge den samme model, når der er tale om boligorganisationen? Rigtig god idé og bestemt en brugbar model. Forslaget vil blive taget med i drøftelserne. Ad pkt. 5 Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt. 6 Præsentation af ny hjemmeside Infochef Jan Rasmussen præsenterede den nye hjemmeside, og de muligheder der er for at hente oplysninger på hjemmesiden. Annie Villadsen, afdeling 25 Rundhøj II: Vi har en afdelings-pc, men vi har ingen mailadresse. Vi har henvendt os til ALBOA s IT-afdeling, som ikke har kunnet give os en mailadresse. 13

14 Det må kunne løses. Drøfter problemstillingen med IT-afdelingen. Doris Krista Jepsen, afdeling 42 Egelundsparken: Kan man komme ind på afdelingens egen hjemmeside fra ALBOA s hjemmeside? Svar, infochef: Ja, der vil være et link. Erika Brockstedt, afdeling 16 Høvænget: Kan man udvide afdelingens hjemmeside til også at indeholde mere individuelle oplysninger? Kan der lægges ekstra billeder ind? Jeg vidste ikke, at der var nogle afdelinger som havde afdelings-pc. I første omgang har vi forsøgt at ensarte det, som skal ligge på afdelingernes hjemmeside, men på sigt vil det nok kunne lade sig gøre, at give afdelingernes hjemmeside et mere individuelt præg, og det vil nok også være muligt at imødekomme ønsker fra afdelingsbestyrelsen til hjemmesideindhold. Nogle har givet udtryk for, at det kunne være rart at afdelingens hjemmeside kan anvendes som et debatforum for afdelingens beboere. ALBOA har et IT-udvalg, som vil undersøge mulighederne for at imødekomme dette ønske. Det er dog ikke noget som er lige om hjørnet. På sigt er det tanken, at afdelingerne skal forsynes med en hjemme-pc, men så langt er vi ikke nået endnu. Afdeling 25 Rundhøj II har selv investeret i afdelings-pc en. Helga Voigt, afdeling 42 Egelundsparken: Jeg savner noget vedr. min egen afdeling. Kan jeg få mine ønsker indarbejdet? Svar, infochef: Vil nok kunne imødekommes i en vis udstrækning. Må komme an på en prøve. Bente Kircheiner, afdeling 76 Egelundsvej: Kommer ALBOA s budget og regnskab også på hjemmesiden? Ja, de bliver lagt ud på hjemmesiden, når de er godkendt af repræsentantskabet. Jo Falk Nielsen, afdeling 7 Saralystparken II: Referater fra afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder m.v. bliver lagt ud på afdelingens hjemmesiden. Hvad med referat fra møderne i organisationsbestyrelsen? Sammen med referatet fra repræsentantskabsmødet udsendes et bilag, som beskriver proceduren for, hvorledes afdelingsreferater lægges ud på hjemmesiden. Referater fra møderne i organisationsbestyrelsen vil blive lagt ud på hjemmesiden i en brugervenlig udgave. 14

15 Eigil Nielsen, afdeling 61 Stavtrup Vænge: Hvor hurtigt bliver referaterne fra afdelingerne lagt ud på hjemmesiden? Meget hurtigt, oversat: hurtigst muligt efter de er modtaget. Helga Voigt, afdeling 42 Egelundsparken: Kan man få lagt et kort over bebyggelsen på afdelingens hjemmeside? Svar, infochef. Det skulle nok kunne lade sig gøre. For øvrigt er god idé. Tove Bech, afdeling 8 Byvangen: Rigtig god hjemmeside, men billedet på hjemmesiden af det kedelige hvide hus burde skiftes ud! De plantegninger der bliver lagt ud, er det de rigtige tegninger? Svar, infochef: Det hvide hus er ude fra Engelundsvej. De vil nok være kede af, at du kalder det kedeligt, men ellers kan vi løbende meget let skifte billedet ud. Plantegningerne viser boligerne i den indretning, vi er bekendt med. Når en bolig synes ved fraflytning, vil inspektøren kontrollere om boligindretningen er som vist på plantegningen. Hvis ikke tilrettes plantegningen. Turi Juul-Lassen, afdeling 43 Håndværkerparken I: Referater fra organisationsbestyrelsesmøderne bliver lagt ind på hjemmesiden. Hvor langt tilbage i tiden? Det må organisationsbestyrelsen beslutte. Svar, Lone Terkildsen: Vi er en 4 stykker fra organisationsbestyrelsen som lige har vendt spørgsmålet og vores holdning er, at referater bliver lagt ud med virkning fra 1. november Ad pkt. 7 Eventuelt Jens Møller gav en kort præsentation af sig selv. Bent Neergaard, afdeling 34 Vårkjærparken: Hvad er stadiet vedr. Søndervangs Allé 47? Aftalen med en ejendomsmægler er underskrevet og der er udarbejdet en tidsplan for salgsprocessen. Tidsplanen dækker en periode på 26 uger. Hanne Christiansen, afdeling 46 Hirsevænget: I gamle dage holdte vi 2 årlige formandsmøder. Dem mangler vi. Det vil blive taget op i organisationsbestyrelsen. 15

16 Svar, næstformand, Ole Østergaard: Det er rigtigt, at det blev kaldt formandsmøder, men det er ikke nødvendigvis afdelingsformanden som skal deltage. Man kan godt sende et andet bestyrelsesmedlem. Inge L. Nielsen, afdeling 9 Saralystparken II: Hvornår får vi den næste opkrævning fra AARHUSbolig? Det kommer an på, hvornår man sidst har betalt. Betalingen dækker en 12 måneders periode. Svar, Troels Munthe: Et meget uklart svar! Opkrævningen sendes ud med en betalingsfrist på 6 uger. Ulla Elisabeth Christensen, afdeling 47 Råhøjparken: Det ville være fint, hvis vi som afdelingsbestyrelsesmedlemmer havde nogen vi kunne sparre med i en form for netværk. Det kunne også være fint, hvis der kunne skabes et debatforum på hjemmesiden. Vi må afvente hvad, IT-udvalget når frem til. Dirigenterne takkede forsamlingen for god ro og orden og for gode indlæg. Poul Ankersen takkede for fremmødet og slutbemærkningen var: kom godt hjem! Formanden er vist ved at være en glemsom ældre herre (dette står for referentens regning). Han glemte at: takke dirigenterne for god mødeledelse ønske glædelig jul og godt nytår Poul Ankersen formand for organisationsbestyrelsen Peter Andersen dirigent Lone Terkildsen dirigent John Jensen referent/direktør Bilag: procedure for offentliggørelse af dagsordener og referater kalenderindstik 16

17 Offentliggørelse af dagsordener og referater Dagsordener og referater fra henholdsvis repræsentantskabsmøder, organisationsbestyrelsesmøder, afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsens møder skal offentliggøres på én eller anden måde. De gældende regler giver ikke nogen konkrete instrukser om, hvordan dagsordner og referater skal gøres tilgængelige for beboerne, så det er i princippet op til afdelingerne selv at fortolke loven. Men ifølge Danmarks Almene Boliger (BL) er den oplagte, og mest offensive metode, at lægge dem på nettet. De fleste folk bruger nettet, når de søger informationer. Derfor er det en naturlig forventning, at man også kan finde alle informationer fra sin boligafdeling der. ALBOA kan nu tilbyde at lægge afdelingernes dagsordener, referater og årsberetninger på alboa.dk. Dokumenterne lægges ind under hver enkelt afdeling - under menupunktet, Download materiale. Det er ledelsessekretariatet, der står for den praktiske del med at lægge dokumenterne på alboa.dk. Hvis man ønsker sine dokumenter offentliggjort på hjemmesiden, kan det ske på to måder: 1. Send en fil med jeres dagsorden, referat eller beretning til : Det kan være en Word eller PDF fil. Hvis man bruger andre programmer skal man prøve at sende filen Hvis der er problemer med at åbne den, vil man blive kontaktet af sekretariatet. 2. Hvis man ikke bruger , laver håndskrevne referater eller på anden måde ikke kan overføre dokumenterne elektronisk, skal man skrive dem ud (så god kvalitet som muligt) og sende dem med posten til: ALBOA Vestergårdsvej Viby J att.: Referat Bemærk venligst: Ledelsessekretariatet redigerer ikke i dokumenterne. Det er afdelingsbestyrelsens ansvar, at f.eks. referater ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Hvis man f.eks. har navngivne personer i forbindelse med klagesager - skal dette udelades. I tilfælde af følsomme oplysninger omfattet af tavshedspligt, kan referatet blot anføres et punkt, der hedder lukket dagsorden. Dokumenterne til offentliggørelsen skal indeholde flg. oplysninger: Afdelingens nr. og navn. Dato for mødets afholdelse - både på dagsorden og referat. Ved beretning skrives f.eks. Beretning Gerne referentens navn, ellers afdelingsbestyrelsen. Med venlig hilsen Ledelsessekretariatet Uddrag af ALBOAs vedtægter Offentliggørelse af mødedokumenterne er beskrevet i ALBOAs vedtægter, og vi bringer her de relevante uddrag. Repræsentantskabsmøder dagsorden: Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal gøres tilgængelig for boligorganisationens medlemmer samtidig med, eller kort tid efter, at indkaldelse er udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne referat: En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 6 uger efter mødets afholdelse. Organisationsbestyrelsens møder dagsorden: Dagsordenen for bestyrelsesmødet gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter referat: I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne i organisationsbestyrelsen. Referatet underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for boligorganisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Afdelingsmødet afsnit 4 - indkaldelse og dagsorden: Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige husstande i afdelingen. Indkaldelsen skal angive tid og sted for afdelingsmødet samt dagsorden årsberetning: Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 1 uge før afdelingsmødet referat: I en protokol optages et kort referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten, formanden for afdelingsbestyrelsen og referenten, og en udskrift af protokollen gøres tilgængelig for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse. Kommentar: Offentliggørelse af afdelingsmødets dokumenter, f.eks. på hjemmesiden, kan ikke erstatte den direkte udsendelse til afdelingens husstande - men det er et godt supplement. Samtidig vil hjemmesiden kunne fungere som arkiv, hvor man altid kan finde tilbage til tidligere referater/beslutninger. Afdelingsbestyrelsens møder dagsorden og referat: Indeholder forretningsordenen ikke bestemmelser om beboernes ret til at gøre sig bekendt med dagsordenen for og referat fra afdelingsbestyrelsesmøder, eller findes der ingen forretningsorden, skal afdelingsbestyrelsen sørge for, at dagsordenen for afdelingsbestyrelsesmøder gøres tilgængelige for afdelingens beboere samtidig med, at der indkaldes til mødet eller kort tid derefter. Afdelingsbestyrelsen skal ligeledes sørge for, at der udarbejdes referat af møderne, og at disse referater gøres tilgængelige for afdelingens beboere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere