ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 157-0, LUNDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB 1/ / AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr Tilsynsførende kommune LBFnr LBFnr kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund 1-71, Resenlund 2-22 Brøndby Kommune Gl. Køge Landevej 26 Park Allé Valby 2660 Brøndby Strand 2605 Brøndby CVR-nummer E-postadresse E-postadresse Telefon Telefon Telefax Telefax Ejendomsnr Matrikel nr. Matrikel navn 17 c Brøndbyvester, Brøndby Strand Støtte- og byggeart Støtteart Antal lejemål Brutto- Tilsagnsdato Skæringsdato/ areal i alt m² for offentlig støtte overtagelsesdato Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller lov om almene boliger m.v ,60 14/ / Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoareal i alt m² Boliger i etagebyggeri ,20 Boliger i tæt/lavt byggeri Boligafgift i afdelingen Leje pr. m² bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 624,85 Lejeændring i årets løb: Ja Dato for forhøjelse d. 1/ Forhøjelse pr. m²: kr. 16,58 2,73 % Årsbasis: kr

2 Specifikation af lejemål Lejemålstyper Bruttoareal Antal à lejemåls- Antal lejemålsi alt (m²) lejemål enhed enheder Almene familieboliger , ,0 Almene ungdomsboliger 0,0 1 Almene ældreboliger 177, ,0 Boliger i alt , ,0 - Boliger fordelt på antal rum 1 rum 0,0 2 rum 3.397, rum 8.203, rum 9.185, rum , Heraf plejeboliger (ældreboliger (med tilknyttet serviceareal) 0,0 - Heraf enkeltværelser (uden selvstændigt køkken) 0,0 - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) 0,0 Erhvervslejemål 123,4 1 1 pr. påbeg. 3,0 Institutioner 1.324, m² 23,0 Garager/Carporte 0,0 1/5 Lejemålsoplysninger i alt , ,0 Installationer og faciliteter i afdelingen Tekniske installationer m.v. Ja Varmeforsyning Ja Vaskeinstallation, fælles X Fjernvarme X Vaskemaskine i de enkelte boliger Centralvarme m. olie ell. fast brændsel Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Centralvarme, eget anlæg. Naturgas Regnvand, nedsivningsanlæg Ovne Regnvand, genanvendelse Elpaneler Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Varmepumpeanlæg Kildesort. af affald, inde i boligen Biogasanlæg Kildesort. af affald, uden for boligen X Forbrugsmåling Beboerfaciliteter Varmemåling individuel Beboerhus Varmemåling kollektiv X Særskilte selskabs- mødelokale X Vandmåling individuel Vandmåling kollektiv X El-måling individuel X El-måling kollektiv Side 2 af 21

3 RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning mv Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Off. og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401), pr. m² kr. 108, Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402), pr. m² kr. 25, Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405), pr. m² kr. 0, Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Side 3 af 21

4 RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag, realkredit Afskrivninger på forbedringsarb. m.v.: 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Administrationsbidrag, realkredit Overskydende beboerbetaling til LBF Heraf dækket af ydelsesstøtte fra LBF Tab ved lejeledighed m.v. : 1. Tab ved lejeledighed Heraf dækket dispositionsfonden Andre renter: Diverse renter Ydelser vedr. lån til driftsstøtte: Andre driftsstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektioner vedr. tidligere år Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v Ekstraordinære udgifter i alt UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 4 af 21

5 RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisation Andre ordinære indtægter: Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision. Side 5 af 21

6 BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) ANLÆGSAKTIVER AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejd.værdi pr. 1/ udgør kr , heraf udgør grundværdien kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsskaderenovering m.v Andre anlægsaktiver: Driftstabslån Midlertidige driftslån (LBF) Særstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 6 af 21

7 BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit Nykredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsskader m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (LBF) Særstøttelån Anden langfristet gæld: 4. Tage og vinduer Andre lån LANGFRISTET GÆLD I ALT Side 7 af 21

8 BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Helhedsplan Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Sideaktiviteter Side 8 af 21

9 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Afsat skyldige ej forfaldne prioritetsydelser Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte fra staten Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte (andel indbetales til boligorganisationens dispositionsfond) Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. (andel indbetales gennem boligorganisationens disp.fond til Landsbyggefonden) Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., excl. morarenter) Administrationsbidrag, realkredit Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Forbrug inkl. fast afgift Vandafgifter i alt Renovation Renovationsafgift Containere, bortkørsel af affald Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen Administrationsorganisation: 335,0 enheder à kr Boligorganisation: 335,0 enheder à kr Tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Bidrag dispositionsfond 335,0 enheder à kr Dispositionsfondsbidrag i alt Bidrag arbejdskapital 335,0 enheder à kr Arbejdskapitalbidrag i alt Side 9 af 21

10 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Renholdelse Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning m.v Arbejdstøj m.v Rengøring, trappevask m.v Drift ejendomskontor: Driftsudgift Rengøring Kursus Diverse EDB-udgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt /203 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse af maskiner Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler Vedligeholdelse Drift af møde- og selskabslokaler i alt Samlede udgifter til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) Indtægt møde- selskabslokale (konto 203.4) Samlede indtægter til særlige aktiviteter i alt Nettoudgift særlige aktiviteter Side 10 af 21

11 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Diverse udgifter Kontingenter til BL incl beboerblad mv Møder mv 213 Telefon Kontorartikler mv Kursusudgifter mv Tabt arbejdsfortjeneste Tilskud til beboeraktiviteter Advokatbistand ved retssager EDB-udgifter, bestyrelsen Diverse udgifter excl. uforudsete udgifter i alt Uforudsete udgifter Diverse udgifter i alt Diverse renter Rente konto 406, støtte Landsbyggefonden Diverse renter i alt Andre driftsstøttelån Afskrivning lån fra administrationsorganisationen, konto Andre driftsstøttelån i alt Korrektion vedr. tidligere år Mæglerhonorar, forsikring tidligere år 715 Korrektioner vedr. tidligere år i alt Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. Særlige aktiviteter Beboerrådgivere m.v. i alt Renter til boligorganisationen Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med opnået markedsrente, som er opgjort til 1,48 %. Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct.-point. Periode Markedsrente 1/ / ,25% 1/ / ,00% 1/ / ,00% 1/ / ,00% Tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisationen, helhedsplan, for 6 måneder Tilskud fra boligorganisationen i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Udbetaling depot Huslejesikring Driftsstøtte Landsbyggefonden Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte i alt Side 11 af 21

12 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE Budget * Budget * Note Konto 2012/ / /2014 (1.000kr) (1.000kr) Korrektion vedr. tidligere år Afregning beboere tidligere år El tidligere år Korrektioner vedr. tidligere år i alt Side 12 af 21

13 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum primo Konvertering Ejendommens anskaffelsessum pr. 30/ Forbedringsarbejder m.v. Vandbesparende toiletter Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Udskiftning af køkken I Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Der vil blive optaget lån til dækning af underfinansiering, når der foreligger byggeregnskab. Forundersøgelse til byggeskade II Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb 0 97 Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Landsbyggefonden har givet tilsagn til byggeskaderenovering. Projektet er budgetteret til kr. Helhedsplan Saldo pr. 1/ Overflyttet til 303.2, miljø Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 13 af 21

14 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Individuel beboersag Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afskrevet Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt af beboeren. Forbedringsarbejder m.v. pr. 30/ i alt Bygningsrenovering m.v. Tage og vinduer Saldo pr. 1/ Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Indeksregulering pr. 1/ Indeksregulering i årets løb Samlet indeksregulering pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Miljø Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Overflyttet fra 303.1, helhedsplan Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Underfinansieringen udgør pr. 30/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. Side 14 af 21

15 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Byggeskader Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Samlet anskaffelsessum pr. 30/ Afdrag og afskrivning pr. 1/ Afdrag Samlet afdrag og afskrivning pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Overfinansieringen udgør pr. 30/ kr Realkreditlån vil blive nedbragt således, at finansieringen bliver bragt i balance. Bygningsskaderenovering pr. 30/ i alt Driftstabslån Landsbyggefonden Kommune Lån fra Administrationsorganisationen via Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby Driftstabslån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommune Nykredit Boligorganisationen Lejerbo, Brøndby Midlertidige driftslån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Særstøttelån Midlertidigt driftslån Landsbyggefonden Særstøttelån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende leje incl. varme i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos nuværende boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. Side 15 af 21

16 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Fraflytninger i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Afsluttede forbrugsregnskaber Varmedebitorer 0 42 Antenneregnskab, se specifikation nedenfor Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Specifikation af Antenneregnskab Saldo pr. 1/ Udgifter i regnskabsåret % administrationsgebyr Beboernes indbetaling Saldo pr. 30/ Andre debitorer Boligsikring/boligydelse Udbetaling depot 2012/ Istandsættelse ved fraflytning, fraflyttede lejere El Lejeindtægt selskabslokale Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Antenneudgifter Ejendomsskat m.v Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 116) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør 146 kr. pr. m². ultimo året Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 117) Årets henlæggelser (konto 121) Saldo pr. 30/ Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør 17 kr. pr. m². ultimo året. Side 16 af 21

17 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Tab ved fraflytninger mv. Saldo pr. 1/ Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) 0 50 Saldo pr. 30/ Henlæggelse til tab ved fraflytninger m.v. udgør 37 kr. pr. m² ultimo året Andre henlæggelser Andre henlæggelser Saldo pr. 1/ Tilgang: Årets henlæggelser (kto. 124) Renter Afgang: Revisionshonorar Andre henlæggelser pr. 30/ Andre henlæggelser, boligsocialt projekt Saldo pr. 1/ Afgang: Udbetalinger Andre henlæggelser, boligsocialt projekt pr. 30/ Andre henlæggelser i alt pr. 30/ Opsamlet resultat Saldo pr. 1/ Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 58 Saldo pr. 30/ Det samlede underskud forventes afviklet over højst 5 år Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 17 af 21

18 NOTER TIL BALANCE PR. 30/ Note Konto 2012/ /2012 (1.000kr) Skyldige omkostninger Ikke forfaldne prioritetsydelser Kreditorer Termin Landsbyggefonden, 1/3-1/ Mæglerhonorar, forsikring 0 71 Feriepengeforpligtelse ejendomsfunktionærløn Lejetillæg forbedringer køkken Beboerindskud Administrationshonorar "Herfra og videre", boligsociale aktiviteter 0 88 Reguleringskonto Nykredit, andel kapitaldepot Målerpasning Brøndby Kommune, boligydelse Rykkergebyrer Periodisering husleje Kapitaltilførselsdepot: Tilgang: Indbetaling Saldo pr. 30/ Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje Forudbetalt leje Deposita Deposita og forudbetalt leje i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Sideaktiviteter Afdelingens erhvervslejemål/institutionslejemål er indberettet i 1996 til Kommunen i henhold til bekendtgørelse om sideaktiviteter. Side 18 af 21

19 Lejerbo, Brøndby Boligorganisationsnr. 153 Årsregnskab 2012/2013 Administrationsorganisationens påtegning København, den 13/ Lejerbo Henrik Lausten økonomichef Nikolaj Kjærgaard Ammitzbøll økonomikonsulent Side 19 af 21

20 Lejerbo, Brøndby Boligorganisationsnr. 153 Årsregnskab 2012/2013 Den uafhængige revisors erklæring Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Lejerbo, Brøndby, afdeling 157-0, Lunden for regnskabsåret 1. oktober september Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Side 20 af 21

21 Lejerbo, Brøndby Boligorganisationsnr. 153 Årsregnskab 2012/2013 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. oktober september 2013 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for årsregnskabet 2012/2013 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2012/2013 og 2013/2014. Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 13/ KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Forelagt og godkendt af afdelingsmødet/-bestyrelsen den: Side 21 af 21

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Boligkontoret Danmark Guldborgsund Kommune v/boligkontoret Danmark

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011

Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Regnskab for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0715 Kommunenr. 751 ALBOA Aarhus Kommune Vestergårdsvej 15 Rådhuspladsen 2, Postbox

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere