4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?"

Transkript

1 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at holde forældreorlov i 32 uger, hvor de tilsammen har ret til dagpenge i 32 uger. Opgørelser viser, at meget få forældre benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven lige. Ser man på den samlede orlov i forbindelse med et barns fødsel, tager mænd i gennemsnit 22 dages orlov, mens kvinder i gennemsnit tager orlov i 271 dage. (Kilder: Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel / - tabel SOCDAG10 for børn født i 2005). - Hvorfor tror I, at kvinder og mænd ikke benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven mere lige? 2. Kan homoseksuelle blive gift i Danmark? Information: Ægteskab er alene forbeholdt to personer af forskelligt køn. To personer af samme køn kan derimod indgå registreret partnerskab, som Danmark var det første land i verden til at indføre i På langt de fleste områder svarer registreret partnerskab til ægteskab, men homoseksuelle kan for eksempel ikke blive gift i kirken. (Kilder: Lov om registreret partnerskab / - I flere lande er det ikke muligt for homoseksuelle at indgå i registreret partnerskab eller lignende hvorfor tror I, det er sådan? 3. Har vi religionsfrihed i Danmark? Information: I den danske grundlov står der, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det betyder, at alle har ret til frit at praktisere deres religion så længe, det er inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden. Kristendommen er det største og Islam det næststørste trossamfund i Danmark. (Kilde: 67 i Danmarks Riges Grundlov). - Mener I, at alle mennesker i Danmark har de samme muligheder for at udøve og følge deres religion? Hvorfor? Hvorfor ikke? 4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? Svar: 16 år. Information: Den 1. juli 2004 blev aldersgrænsen for salg af alkohol i butikkerne hævet fra 15 til 16 år med den begrundelse, at børn og unge under 16 år ikke bør drikke alkohol. I 2005 oplyste mere end 60 % af alle 15-årige, at de havde drukket alkohol inden for de sidste 30 dage. (Kilder: Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år / Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år, Statens Institut for Folkesundhed, / - Hvad kan der ske, hvis børn og unge drikker alkohol? Kom med eksempler. 5. Har kvinder de samme muligheder som mænd for at komme i militæret? Information: Kvinder har ikke, som mænd, værnepligt. Til gengæld har kvinder mulighed for at blive ansat i forsvaret på værnepligtslignende vilkår, hvis de selv ønsker det. Alle mænd bliver indkaldt til session på Forsvarets Dag det år, de fylder 18 år. Kvinder i samme aldersgruppe inviteres også til at deltage i Forsvarets Dag, selvom de ikke skal til session. I dag udgør kvinder ca. 5,4 % af de militært ansatte i forsvaret for eksempel arbejder de som officerer. (Kilder: Bekendtgørelse af værnepligtsloven / Årlig redegørelse Forsvarsministeren, / / - Hvorfor tror I, at der ikke er flere kvinder i militæret? FAKTAKBOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Adoptere: at få bevilget forældremyndighed over et barn, som ikke er ens eget biologiske barn. Forældremyndighed: forældres ret til at bestemme over deres børn, indtil de fylder 18 år. Borger: indbygger i et land. Sædelighed: seksualmoral. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Militæret: et lands hær, søværn eller flyvevåben. Værnepligt: en pligt til at gøre militærtjeneste for sit land. Alle danske mænd, der erklæres egnede af forsvaret, skal aftjene værnepligt. Session: bedømmelse og udskrivning til værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag: informerer om de muligheder for uddannelse og oplevelser, der findes i forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Forsvarets Dag er samtidig session for værnepligtige mænd.

2 6. Er det lovligt for diskoteker at kræve forskellige entrépriser fra kvinder og mænd? Information: Ligestillingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder på grund af deres køn. Derfor er det ulovligt, når for eksempel diskoteker kræver, at mænd skal betale en højere entrépris end kvinder. Alligevel modtager Ligestillingsnævnet mange klager fra især mænd, der oplever at skulle betale mere end kvinder for at komme ind på forskellige diskoteker. (Kilder: Lov om ligestilling af mænd og kvinder / Ligestillingsnævnets årsberetning 2006, - Har I selv oplevet eller hørt om en situation, hvor en mand skulle betale mere end en kvinde for at komme ind på et diskotek? Hvad gjorde I eller andre i situationen? 9. Må en arbejdsgiver indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse? Information: En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle sine ansatte på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse. Derfor må en arbejdsgiver blandt andet ikke indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse, fordi det ikke er lovligt at lægge vægt på sådan nogle oplysninger ved en ansættelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvilke forhindringer kan der være for, at mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk får et job? Kom med eksempler. 7. Hvor gammel skal man være, før man må købe et abonnement til en mobiltelefon? Information: Når man er under 18 år, må man ikke stifte gæld ved for eksempel at indgå en aftale, hvor man bruger en vare, før den er betalt, eller ved at tage et lån i banken. Derfor kan børn og unge under 18 år ikke selv tegne et mobilabonnement, fordi man ofte taler i telefonen, før man har betalt for samtalerne. Til gengæld må éns forældre gerne oprette et abonnement for én. Man må også gerne købe et taletidskort, fordi man her betaler for sine samtaler på forhånd. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som barn og ung under 18 år ikke må stifte gæld? Kom med eksempler. 8. Sidder der lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Information: Efter valget i 2007 udgør kvinder 38 % af Folketingets medlemmer, mens mænd udgør 62 %. Kvinder og mænd udgør til sammenligning henholdsvis 51 % og 49 % af den samlede danske befolkning. (Kilder: / tabel KRBEF3). - Synes I, at der skal være lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Hvorfor? Hvorfor ikke? 10. Hvor gammel skal man være for at kunne tage kørekort til en almindelig bil? Information: Man må begynde på øvelseskørsel med henblik på at få kørekort til en almindelig bil tre måneder, før man fylder 18 år. (Kilder: Bekendtgørelse om kørekort / skoleavisendotcom nr. 17, Hvorfor tror I, at man skal være 18 år, før man kan tage kørekort? FAKTAKBOKS Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. Ligestillingsnævnet: behandler konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet er nedsat af minister for ligestilling. Gæld: penge, man skylder bort. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn.

3 1. Tjener kvinder og mænd i Danmark lige meget? Information: Kvinder får i gennemsnit % mindre i løn end mænd. Det er der flere grunde til. For eksempel arbejder flere kvinder end mænd indenfor lavtlønnede fag. Kvinder har også mindre erhvervserfaring end mænd, idet mænd gennemsnitligt har været flere år på arbejdsmarkedet end kvinder, og på grund af det tjener kvinder gennemsnitlig mindre. Kvinder tager også længere orlov i forbindelse med deres barns fødsel, og går oftere på deltid. Samtidig er der færre kvinder end mænd, der er ledere, hvor lønnen ellers er høj. (Kilder: Mænds og kvinders løn 2004, Social Forsknings Instituttet / - tabel RAS1F). - Hvorfor tror I, at flere kvinder end mænd bliver sygeplejersker og pædagoger, mens flere mænd end kvinder bliver håndværkere og ingeniører? 2. Hvor gammel skal man være for at kunne stemme ved folketingsvalg? Information: Udover at være fyldt 18 år, skal man blandt andet også være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark for at kunne stemme ved folketingsvalg. (Kilde: Lov om valg til Folketinget). - Synes I, at aldersgrænsen for at kunne stemme ved folketingsvalg skal være 18 år? Eller synes I, at aldersgrænsen skal sænkes eller hæves? Hvorfor? Hvorfor ikke? 3. Har man ret til at få hjælp, hvis man bliver mobbet i skolen? Information: Der er en lov, der bestemmer, at alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Det handler blandt andet om, hvordan man har det på skolen for eksempel om man bliver mobbet. Skolen og skolens leder skal hjælpe de elever, der ikke trives, og gribe ind, hvis der er nogle, der bliver mobbet. Man kan derfor henvende sig til skolens lærere eller leder, hvis man bliver mobbet og har brug for hjælp. (Kilder: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø / - Hvad kan I og andre gøre for at undgå mobning i skolen? Kom med eksempler. 4. Er det muligt for borgere at skifte hjemmehjælper på baggrund af etnisk oprindelse? Information: Offentlige og private virksomheder må ikke forskelsbehandle på grund af race eller etnisk oprindelse. Derfor er det ulovlig forskelsbehandling, hvis en kommune giver borgere ret til skifte hjemmehjælper på baggrund af dennes etniske oprindelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvorfor tror I, at det ikke er muligt for borgere selv at bestemme, hvilken etnisk baggrund deres hjemmehjælper har? 5. Skal man være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark? Information: Man skal være fyldt 18 år, men behøver ikke være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark. Hvis man for eksempel har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år før valgdagen, er EU-borger eller statsborger i Island eller Norge, har man, selvom man ikke er dansk statsborger, ret til at stemme ved landets kommunale og regionale valg. (Kilde: Lov om kommunale og regionale valg). - Ville I stemme ved kommunale og regionale valg, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Deltidsansat: en ansat, der arbejder kortere tid end det, der er den normale arbejdstid på en arbejdsplads. Folketingsvalg: valg af medlemmer til Folketinget. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Borger: indbygger i et land. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentlige virksomheder: virksomheder ejet og drevet af enten staten, kommunerne eller regionerne. Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

4 6. Har offentlige myndigheder en særlig forpligtigelse til at ansætte folk med et handicap? Information: En person med et handicap har fortrinsret til en ledig stilling i det offentlige, hvis han eller hun er lige så kvalificeret til jobbet som de andre ansøgere. Det er arbejdsgiveren, der vurderer ansøgernes kvalifikationer. (Kilde: Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.). - Synes I, at det er en god idé, at en gruppe i samfundet har fortrinsret til jobs i det offentlige for eksempel handicappede? Hvorfor? Hvorfor ikke? 7. Er det forbudt i reklamer at fremstille kvinder og mænd på en kønsdiskriminerende måde? Information: I markedsføringsloven er der en række retningslinier for, hvad god markedsføring er for eksempel er der retningslinier for kønsdiskriminerende reklame. Retningslinierne medfører blandt andet, at hverken kvinder eller mænd må reduceres til sexobjekter eller vises på en kønsdiskriminerende måde. Hvis en reklame ikke overholder markedsføringslovens retningslinier, kan Forbrugerombudsmanden bestemme, at reklamen skal trækkes tilbage. Det er sket flere gange. (Kilder: Lov om markedsføring / - Har reklamer betydning for, hvordan I opfatter jer selv som piger og drenge eller som unge kvinder og mænd? Hvorfor? Hvorfor ikke? 8. Hvor gammel skal man være, før man selv kan bestemme, at man vil giftes? Information: For at kunne blive gift, når man er under 18 år, kræver det, at kommunen og éns forældre giver én lov til det. Hvis éns forældre siger nej, kan kommunen alligevel vælge at give én lov til at gifte sig uden forældrenes samtykke. (Kilder: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning / - Hvorfor tror I, der er en regel om, at man først selv må bestemme, at man vil giftes, når man er 18 år? 9. Er der en aldersgrænse for, hvornår man må begynde at arbejde? Information: Man skal være 13 år, før man må have et fritidsjob. Éns forældre skal give én lov til at arbejde, og der er regler for, hvad man for eksempel må lave. Unge må kun udføre lettere arbejde, som for eksempel at gå med aviser eller passe børn. (Kilder: Bekendtgørelse om unges arbejde / - Hvorfor tror I, at der er en aldersgrænse for, hvornår man som barn og ung har et fritidsjob? 10. Er det i Danmark udelukkende danske statsborgere, der kan stemme ved valg til Europa-Parlamentet? Information: Enhver unionsborger det vil sige en person, der har statsborgerskab i et EU-land har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet i det land, hvor han eller hun bor, fra personen er 18 år. Det betyder, at for eksempel en tysk statsborger, der bor i Danmark, kan være med til at vælge de politikere, der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet. Men man kan kun stemme i ét land ved hvert valg. (Kilde: EF-traktaten). - Ville I stemme ved valg til Europa-Parlamentet, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Offentlige myndigheder: organer, der for eksempel udfører statens lovgivende funktioner. Forpligtigelse: at have ansvar over for nogen eller noget. Fortrinsret: være berettiget til noget før andre. Kvalifikation: en egenskab eller kunnen, som er nødvendig for at udføre et bestemt arbejde eller løse en bestemt opgave. Kønsdiskrimination: at forskelsbehandle kvinder og mænd på grund af deres køn. Markedsføring: en aktivitet, hvor en virksomhed for eksempel reklamerer for et produkt. Forbrugerombudsmanden: er blandt andet en klageinstans for forbrugere. Forbrugerombudsmanden fører for eksempel tilsyn med markedsføringsloven og lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer. Samtykke: være enig. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Europa-Parlamentet: består af politikere fra alle EU-medlemslandene. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert femte år. Parlamentet er blandt andet med til at lovgive for EU. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

5 1. Hvor gammel skal man være, før man selv må bestemme over de penge, man tjener? Svar: 15 år. Information: Hvis man tjener penge ved et fritidsarbejde, før man fylder 15 år, kan man som udgangspunkt ikke selv bestemme, hvad de penge skal bruges til. Det kan man først, når man fylder 15 år. Fra da af behøver man for eksempel ikke længere sine forældres tilladelse til at købe tøj, musik eller andet for de penge, man har tjent. Man kan også selv bestemme, om man for eksempel vil forære sine indtjente penge væk. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Bestemmer I selv over de penge, I tjener? Hvorfor? Hvorfor ikke 2. Har børn og unge under 18 år i Danmark ret til at lege? Information: I FN s Konvention om Barnets Rettigheder også kaldet Børnekonventionen - står der, at børn har ret til fritid og til at lege. Børnekonventionen er et sæt retningslinier, som de enkelte landes regeringer har pligt til at overholde. Ellers kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer. (Kilder: FN s Konvention om Barnets Rettigheder / - Hvem, synes I, har ansvaret for at sikre, at børn og unge kan komme til at lege? Regeringen, skolen, forældrene eller børnene og de unge selv? 3. Er der i Danmark andre trossamfund end folkekirken, der har ret til at foretage kirkelige vielser? Information: Der findes en række anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark. Disse trossamfunds præster kan opnå vielsesbemyndigelse på lige fod med folkekirken og derfor have ret til at foretage kirkelige vielser. Det er staten, der godkender trossamfundene, og som efter ansøgning tildeler præsterne vielsesbemyndigelse. Blandt de godkendte trossamfund findes for eksempel buddhistiske og islamiske menigheder. (Kilde: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning). - Hvis I skulle giftes, skulle det så være på rådhuset eller i en kirke? Hvorfor? 4. Er det i Danmark ulovligt at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje? Information: I Danmark og i EU er seksuel chikane ulovligt. Det er seksuel chikane at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje. Det er også seksuel chikane, hvis en ansat lægger nøgenbilleder af en kollega ud på nettet uden tilladelse eller siger ting med seksuelle undertoner, som krænker den, det handler om. Seksuel chikane er både forbudt på skoler, hos lægen, i banken og på arbejdspladsen. (Kilder: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. / Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvad tror I, at det betyder på arbejdspladser, at der er en lov, der forbyder seksuel chikane? Kom med eksempler. 5. Har alle børn i Danmark ret til at gå gratis i folkeskole? Information: Alle børn i Danmark har ret til fri undervisning i folkeskolen. Faktisk har alle børn ikke kun ret, men også pligt til at modtage undervisning i den undervisningspligtige alder det vil normalt sige fra de er fyldt 7 år og 9 år frem. (Kilder: Danmarks Riges Grundlov / Lov om folkeskolen). - Hvad ville det betyde, hvis det ikke var gratis for alle børn og unge at gå i folkeskole? Kom med eksempler. FN: Forenede Nationer er en verdensorganisation, der blev dannet efter anden verdenskrig i 1945 af 51 stater. Formålet var at forhindre en ny verdenskrig. Organisationen spiller en vigtig rolle for eksempel i kampen for menneskerettigheder. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Menighed: en mindre gruppe eller afdeling i ét af de anerkendte eller godkendte trossamfund typisk inden for de store verdensreligioner kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i Krænke: behandle nogen på en måde, som angriber deres værdighed eller følelser; ydmyge; såre.

6 6. Må restauranter eller diskoteker nægte at give en person 6. adgang Må restauranter på samme eller diskoteker vilkår som nægte andre at betjene på eller grund lukke af mennesker personens af anden etnisk oprindelse nationale end eller dansk etniske ind? oprindelse? Information: Diskoteker, caféer, restauranter og lignende må ikke nægte at betjene personer på Information: grund af deres Restauranter, race, hudfarve, diskoteker nationale og lignende, eller etniske der er oprindelse, åbne for tro offentligheden, eller seksuelle må orientering. nægte at Hvis give en de person gør det adgang alligevel, på er samme straffen vilkår bøde, som hæfte andre eller på fængsel grund af i indtil personens 6 måneder. race, ikke (Kilde: hudfarve, Lov nationale om forbud eller mod etniske forskelsbehandling oprindelse, tro på eller grund seksuelle af race orientering. m.v.). Hvis de gør det alligevel, er straffen bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. -(Kilde: Ville I Lov gå ind om på forbud et diskotek, mod forskelsbehandling hvis dørvagten nægtede på grund en af af race jeres m.v.). kammerater at komme ind på grund af hans eller hendes hudfarve? Hvorfor? Hvorfor ikke? - Ville I gå ind på et diskotek, hvis dørvagten nægtede en af jeres kammerater at komme ind 7. på Er grund det lovligt af hans at eller afskedige hendes en hudfarve? kvinde, fordi Hvorfor? hun er Hvorfor gravid? ikke? Information: Ifølge loven er det forbudt for en arbejdsgiver både at spørge til en graviditet under 7. Er en det jobsamtale lovligt og at at afskedige fyre en kvinde, en fordi kvinde, hun er gravid. fordi Hvis hun en er arbejdsgiver gravid? fyrer en gravid kvinde, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet. Ligestillingsnævnet behandler hvert år mange sager for kvinder, der er blevet Information: afskediget En under arbejdsgiver deres graviditet. må hverken spørge til en graviditet under en jobsamtale, (Kilde: fyre en Lov kvinde, om ligebehandling fordi hun er gravid, af mænd eller og fyre kvinder forældre, med fordi hensyn de er til på beskæftigelse orlov i forbindelse og bar-meselsorlov deres barns m.v.). fødsel. Sker det alligevel, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet eller forældrenes orlov. -(Kilde: Hvad tror Lov om I, at ligebehandling grunden er til, af at mænd man ikke og kvinder må fyre med en kvinde, hensyn fordi til beskæftigelse hun er gravid? m.v.). 8. Har mennesker med et fysisk eller psykisk handicap mulighed for at få støtte til at gennemføre - Hvad tror en I, videregående at grunden er uddannelse? til, at man ikke må fyre en kvinde, fordi hun er gravid? Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det vurderes, 8. Har at mennesker hjælpen er nødvendig med for, et at fysisk den handicappede eller psykisk kan gennemføre handicap sin mulighed uddannelse. En for universitetsstuderende, at få støtte til at der gennemføre er døv, kan for en eksempel videregående få hjælp fra en uddannelse? tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. (Kilde: Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse). Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det - vurderes, Hvilke forhindringer at hjælpen er kan nødvendig der være for, at at den handicappede handicappede gennemfører kan gennemføre for eksempel sin uddannelse. en videregående En universitetsstuderende, uddannelse eller får der et er arbejde? døv, kan Kom for eksempel med eksempler. få hjælp fra en tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. 9. (Kilde: Er der Bekendtgørelse en lov i Danmark, om specialpædagogisk der giver børn ret til støtte omsorg ved og videregående tryghed? uddannelse). Svar: Ja. Information: - Hvilke forhindringer I Danmark kan blev der der være i 1997 for, at indført handicappede en lov, der gennemfører både giver børn for eksempel ret til omsorg en og tryghed videregående og samtidig uddannelse forbyder, eller at får børn et arbejde? udsættes Kom for fysisk med eksempler. og psykisk vold. Det betyder, at det for eksempel både er forbudt for en voksen at give et barn en lussing, låse det inde på dets værelse i lang tid eller at sige en masse grimme ting, som barnet bliver ked af. (Kilde: Lov om forældremyndighed og samvær / / dk) Hvad Er der tror I, en at man, lov i udover Danmark, at lovgive, der kan giver gøre børn for at forhindre, ret til omsorg at voksne og slår tryghed? børn? 10. Svar: Har Ja. børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Svar: Information: Ja. Det står i forældreansvarsloven, at børn har ret til omsorg og tryghed. Information: Samtidig er det Den forbudt kommune, at udsætte man bor børn i, betaler for fysisk for afstraffelse ens tandlægeudgifter eller anden indtil krænkende man fylder 18 år. behandling. Det betyder for eksempel, at det er forbudt for en voksen at give et barn en lussing. (Kilde: (Kilder: Lov Forældreansvarsloven om tandpleje). / / - Hvad tror I, at det man, ville ud betyde, over at lovgive, hvis tandpleje kan gøre til børn for at og forhindre, unge under at voksne 18 år, ikke slår var børn? gratis i Danmark? Kom med eksempler. 10. Har børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Information: Den kommune, man bor i, betaler for éns tandlægeudgifter, indtil man fylder 18 år, hvis man bruger det tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Man kan godt vælge et andet tandplejetilbud. Hvis man er under 16 år, skal man i så fald selv betale 35 % af udgiften. (Kilde: Lov om tandpleje). - Hvad tror I, at det ville betyde, hvis tandpleje til børn og unge under 18 år, ikke var gratis i Danmark? Kom med eksempler. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentligheden: for eksempel steder, som er åbne og tilgængelige for alle mennesker. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Videregående uddannelse: bygger oven på en erhvervsrettet eller en gymnasial uddannelse. Der er korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. En universitetsuddannelse er for eksempel en lang videregående uddannelse.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret

dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret dansk ungdoms fællesråd hvad er meningen? et hæfte om 16 års valgret 16 års valgret kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det lade sig gøre at sænke valgretsalderen. Det er godt nok 25 år siden sidst.

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever

Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Erfaringer i arbejdet med nega/v social kontrol hos folkeskoleelever Christian Damborg Trivsels-/ SSP vejleder Gl. Lindholm Skole, Aalborg kommune cb@glind.dk Tre fokusområder Hvad er min rolle som fagperson

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling De nye verdensmål for bæredygtig udvikling Nu skal I høre om nogle fælles mål for at gøre verden et bedre sted, som ledere fra alle lande har arbejdet med. Først vil nogle måske gerne vide, hvad et mål

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle.

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle. København den 16-02-2012 Til Familiestyrelsen fremsender hermed høringssvar til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.

Læs mere

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007

Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Gør EU en forskel for kvinder og mænd i Danmark? Ligestillingskonference, Eigtveds Pakhus 27. september 2007 Marlene Wind, Lektor, PhD, Institut for Statskundskab København Universitet. EU har ikke traditionelt

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017

Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd. 30. oktober 2017 Ikke-diskrimination og ligebehandling med udgangspunkt i ligestilling af kvinder og mænd 30. oktober 2017 HVILKE UDFORDRINGER NÆVNER RAPPORTEN? Der er færre mænd end kvinder på pædagoguddannelsen og få

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret stinsv@um.dk jtmr@um.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Er det diskrimination O M

Er det diskrimination O M Er det diskrimination T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelser baseret på en delvist fiktiv case om diskrimination af personer med funktionsnedsættelse ved et restaurantbesøg. Efterfølgende arbejdes

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Onsdag den 2. december 2015 kl. 13.00-13.45 Spørgsmål til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST

VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VEJLEDNING OM ANSØGNING OM VIELSESBE- MYNDIGELSE OG INDHENTELSE AF BØRNEATTEST Indhold ANSØGNING OM VIELSESBEMYNDIGELSE... 2 Ægteskabsloven... 2 LOV OM ÆGTESKABS INDGÅELSE OG OPLØSNING... 2 En vielse med

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Og Gud så, at det var godt

Og Gud så, at det var godt Tema 2 Lektion B Opgave 1 Og Gud så, at det var godt (fælles) Se filmen Menneskesyn, lavet af Folkekirkens Konfirmandcenter: http://youtu.be/t7qmokymhqm Tal i fællesskab om, hvad der i filmen var sjovt,

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER RETTIGHEDER INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvor står det skrevet?

Læs mere

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug)

Spillekort med Børnekonventionen* (klip ud og brug) Børnekonventionens rettigheder gælder for alle børn uanset hvem de er. Rettighederne gælder uanset dit sprog, din religion, din hudfarve, dit køn, din etnicitet eller nationalitet, din kultur, dine værdier,

Læs mere

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder?

Er du mand eller kvinde? Mand ,3. Kvinde ,9. Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8. I alt ,0. Hvad er din alder? Er du mand eller kvinde? Mand 623 50,3 Kvinde 590 48,9 Ved ikke/vil ikke svare 13 0,8 Hvad er din alder? 16-29 år 120 24,2 30-59 år 664 51,7 60 år eller derover 440 23,8 Ved ikke/vil ikke svare 2 0,2 Hvilken

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup

Stævning. Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup Kirkeudvalget 2011-12 L 105 Bilag 19 Offentligt Stævning Undertegnede Jens Smedegaard Andersen, Sofievej 9B, 2.tv., 2900 Hellerup indstævner herved Den danske Stat ved ligestillings- og kirkeministeren,

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper. Skoletjenesten, Arbejdermuseet

Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper. Skoletjenesten, Arbejdermuseet Maskiner og Mennesker: Kvinderetsforkæmper Skoletjenesten, Arbejdermuseet Vigtige kvinde- og familiepolitiske tiltag og love 1683-1999 1683: Danske Lov vedtages. Det indebærer blandt andet, at ægtemandens

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4812. Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4812 Flash Eurobarometer 232 (Discrimination in the European Union) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH EUROBAROMETER 232 I de følgende spørgsmål vil du blive bedt om dine synspunkter på diskrimination.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere