4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?"

Transkript

1 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at holde forældreorlov i 32 uger, hvor de tilsammen har ret til dagpenge i 32 uger. Opgørelser viser, at meget få forældre benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven lige. Ser man på den samlede orlov i forbindelse med et barns fødsel, tager mænd i gennemsnit 22 dages orlov, mens kvinder i gennemsnit tager orlov i 271 dage. (Kilder: Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel / - tabel SOCDAG10 for børn født i 2005). - Hvorfor tror I, at kvinder og mænd ikke benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven mere lige? 2. Kan homoseksuelle blive gift i Danmark? Information: Ægteskab er alene forbeholdt to personer af forskelligt køn. To personer af samme køn kan derimod indgå registreret partnerskab, som Danmark var det første land i verden til at indføre i På langt de fleste områder svarer registreret partnerskab til ægteskab, men homoseksuelle kan for eksempel ikke blive gift i kirken. (Kilder: Lov om registreret partnerskab / - I flere lande er det ikke muligt for homoseksuelle at indgå i registreret partnerskab eller lignende hvorfor tror I, det er sådan? 3. Har vi religionsfrihed i Danmark? Information: I den danske grundlov står der, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det betyder, at alle har ret til frit at praktisere deres religion så længe, det er inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden. Kristendommen er det største og Islam det næststørste trossamfund i Danmark. (Kilde: 67 i Danmarks Riges Grundlov). - Mener I, at alle mennesker i Danmark har de samme muligheder for at udøve og følge deres religion? Hvorfor? Hvorfor ikke? 4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? Svar: 16 år. Information: Den 1. juli 2004 blev aldersgrænsen for salg af alkohol i butikkerne hævet fra 15 til 16 år med den begrundelse, at børn og unge under 16 år ikke bør drikke alkohol. I 2005 oplyste mere end 60 % af alle 15-årige, at de havde drukket alkohol inden for de sidste 30 dage. (Kilder: Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år / Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år, Statens Institut for Folkesundhed, / - Hvad kan der ske, hvis børn og unge drikker alkohol? Kom med eksempler. 5. Har kvinder de samme muligheder som mænd for at komme i militæret? Information: Kvinder har ikke, som mænd, værnepligt. Til gengæld har kvinder mulighed for at blive ansat i forsvaret på værnepligtslignende vilkår, hvis de selv ønsker det. Alle mænd bliver indkaldt til session på Forsvarets Dag det år, de fylder 18 år. Kvinder i samme aldersgruppe inviteres også til at deltage i Forsvarets Dag, selvom de ikke skal til session. I dag udgør kvinder ca. 5,4 % af de militært ansatte i forsvaret for eksempel arbejder de som officerer. (Kilder: Bekendtgørelse af værnepligtsloven / Årlig redegørelse Forsvarsministeren, / / - Hvorfor tror I, at der ikke er flere kvinder i militæret? FAKTAKBOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Adoptere: at få bevilget forældremyndighed over et barn, som ikke er ens eget biologiske barn. Forældremyndighed: forældres ret til at bestemme over deres børn, indtil de fylder 18 år. Borger: indbygger i et land. Sædelighed: seksualmoral. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Militæret: et lands hær, søværn eller flyvevåben. Værnepligt: en pligt til at gøre militærtjeneste for sit land. Alle danske mænd, der erklæres egnede af forsvaret, skal aftjene værnepligt. Session: bedømmelse og udskrivning til værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag: informerer om de muligheder for uddannelse og oplevelser, der findes i forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Forsvarets Dag er samtidig session for værnepligtige mænd.

2 6. Er det lovligt for diskoteker at kræve forskellige entrépriser fra kvinder og mænd? Information: Ligestillingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder på grund af deres køn. Derfor er det ulovligt, når for eksempel diskoteker kræver, at mænd skal betale en højere entrépris end kvinder. Alligevel modtager Ligestillingsnævnet mange klager fra især mænd, der oplever at skulle betale mere end kvinder for at komme ind på forskellige diskoteker. (Kilder: Lov om ligestilling af mænd og kvinder / Ligestillingsnævnets årsberetning 2006, - Har I selv oplevet eller hørt om en situation, hvor en mand skulle betale mere end en kvinde for at komme ind på et diskotek? Hvad gjorde I eller andre i situationen? 9. Må en arbejdsgiver indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse? Information: En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle sine ansatte på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse. Derfor må en arbejdsgiver blandt andet ikke indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse, fordi det ikke er lovligt at lægge vægt på sådan nogle oplysninger ved en ansættelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvilke forhindringer kan der være for, at mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk får et job? Kom med eksempler. 7. Hvor gammel skal man være, før man må købe et abonnement til en mobiltelefon? Information: Når man er under 18 år, må man ikke stifte gæld ved for eksempel at indgå en aftale, hvor man bruger en vare, før den er betalt, eller ved at tage et lån i banken. Derfor kan børn og unge under 18 år ikke selv tegne et mobilabonnement, fordi man ofte taler i telefonen, før man har betalt for samtalerne. Til gengæld må éns forældre gerne oprette et abonnement for én. Man må også gerne købe et taletidskort, fordi man her betaler for sine samtaler på forhånd. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som barn og ung under 18 år ikke må stifte gæld? Kom med eksempler. 8. Sidder der lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Information: Efter valget i 2007 udgør kvinder 38 % af Folketingets medlemmer, mens mænd udgør 62 %. Kvinder og mænd udgør til sammenligning henholdsvis 51 % og 49 % af den samlede danske befolkning. (Kilder: / tabel KRBEF3). - Synes I, at der skal være lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Hvorfor? Hvorfor ikke? 10. Hvor gammel skal man være for at kunne tage kørekort til en almindelig bil? Information: Man må begynde på øvelseskørsel med henblik på at få kørekort til en almindelig bil tre måneder, før man fylder 18 år. (Kilder: Bekendtgørelse om kørekort / skoleavisendotcom nr. 17, Hvorfor tror I, at man skal være 18 år, før man kan tage kørekort? FAKTAKBOKS Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. Ligestillingsnævnet: behandler konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet er nedsat af minister for ligestilling. Gæld: penge, man skylder bort. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn.

3 1. Tjener kvinder og mænd i Danmark lige meget? Information: Kvinder får i gennemsnit % mindre i løn end mænd. Det er der flere grunde til. For eksempel arbejder flere kvinder end mænd indenfor lavtlønnede fag. Kvinder har også mindre erhvervserfaring end mænd, idet mænd gennemsnitligt har været flere år på arbejdsmarkedet end kvinder, og på grund af det tjener kvinder gennemsnitlig mindre. Kvinder tager også længere orlov i forbindelse med deres barns fødsel, og går oftere på deltid. Samtidig er der færre kvinder end mænd, der er ledere, hvor lønnen ellers er høj. (Kilder: Mænds og kvinders løn 2004, Social Forsknings Instituttet / - tabel RAS1F). - Hvorfor tror I, at flere kvinder end mænd bliver sygeplejersker og pædagoger, mens flere mænd end kvinder bliver håndværkere og ingeniører? 2. Hvor gammel skal man være for at kunne stemme ved folketingsvalg? Information: Udover at være fyldt 18 år, skal man blandt andet også være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark for at kunne stemme ved folketingsvalg. (Kilde: Lov om valg til Folketinget). - Synes I, at aldersgrænsen for at kunne stemme ved folketingsvalg skal være 18 år? Eller synes I, at aldersgrænsen skal sænkes eller hæves? Hvorfor? Hvorfor ikke? 3. Har man ret til at få hjælp, hvis man bliver mobbet i skolen? Information: Der er en lov, der bestemmer, at alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Det handler blandt andet om, hvordan man har det på skolen for eksempel om man bliver mobbet. Skolen og skolens leder skal hjælpe de elever, der ikke trives, og gribe ind, hvis der er nogle, der bliver mobbet. Man kan derfor henvende sig til skolens lærere eller leder, hvis man bliver mobbet og har brug for hjælp. (Kilder: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø / - Hvad kan I og andre gøre for at undgå mobning i skolen? Kom med eksempler. 4. Er det muligt for borgere at skifte hjemmehjælper på baggrund af etnisk oprindelse? Information: Offentlige og private virksomheder må ikke forskelsbehandle på grund af race eller etnisk oprindelse. Derfor er det ulovlig forskelsbehandling, hvis en kommune giver borgere ret til skifte hjemmehjælper på baggrund af dennes etniske oprindelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvorfor tror I, at det ikke er muligt for borgere selv at bestemme, hvilken etnisk baggrund deres hjemmehjælper har? 5. Skal man være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark? Information: Man skal være fyldt 18 år, men behøver ikke være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark. Hvis man for eksempel har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år før valgdagen, er EU-borger eller statsborger i Island eller Norge, har man, selvom man ikke er dansk statsborger, ret til at stemme ved landets kommunale og regionale valg. (Kilde: Lov om kommunale og regionale valg). - Ville I stemme ved kommunale og regionale valg, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Deltidsansat: en ansat, der arbejder kortere tid end det, der er den normale arbejdstid på en arbejdsplads. Folketingsvalg: valg af medlemmer til Folketinget. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Borger: indbygger i et land. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentlige virksomheder: virksomheder ejet og drevet af enten staten, kommunerne eller regionerne. Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

4 6. Har offentlige myndigheder en særlig forpligtigelse til at ansætte folk med et handicap? Information: En person med et handicap har fortrinsret til en ledig stilling i det offentlige, hvis han eller hun er lige så kvalificeret til jobbet som de andre ansøgere. Det er arbejdsgiveren, der vurderer ansøgernes kvalifikationer. (Kilde: Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.). - Synes I, at det er en god idé, at en gruppe i samfundet har fortrinsret til jobs i det offentlige for eksempel handicappede? Hvorfor? Hvorfor ikke? 7. Er det forbudt i reklamer at fremstille kvinder og mænd på en kønsdiskriminerende måde? Information: I markedsføringsloven er der en række retningslinier for, hvad god markedsføring er for eksempel er der retningslinier for kønsdiskriminerende reklame. Retningslinierne medfører blandt andet, at hverken kvinder eller mænd må reduceres til sexobjekter eller vises på en kønsdiskriminerende måde. Hvis en reklame ikke overholder markedsføringslovens retningslinier, kan Forbrugerombudsmanden bestemme, at reklamen skal trækkes tilbage. Det er sket flere gange. (Kilder: Lov om markedsføring / - Har reklamer betydning for, hvordan I opfatter jer selv som piger og drenge eller som unge kvinder og mænd? Hvorfor? Hvorfor ikke? 8. Hvor gammel skal man være, før man selv kan bestemme, at man vil giftes? Information: For at kunne blive gift, når man er under 18 år, kræver det, at kommunen og éns forældre giver én lov til det. Hvis éns forældre siger nej, kan kommunen alligevel vælge at give én lov til at gifte sig uden forældrenes samtykke. (Kilder: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning / - Hvorfor tror I, der er en regel om, at man først selv må bestemme, at man vil giftes, når man er 18 år? 9. Er der en aldersgrænse for, hvornår man må begynde at arbejde? Information: Man skal være 13 år, før man må have et fritidsjob. Éns forældre skal give én lov til at arbejde, og der er regler for, hvad man for eksempel må lave. Unge må kun udføre lettere arbejde, som for eksempel at gå med aviser eller passe børn. (Kilder: Bekendtgørelse om unges arbejde / - Hvorfor tror I, at der er en aldersgrænse for, hvornår man som barn og ung har et fritidsjob? 10. Er det i Danmark udelukkende danske statsborgere, der kan stemme ved valg til Europa-Parlamentet? Information: Enhver unionsborger det vil sige en person, der har statsborgerskab i et EU-land har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet i det land, hvor han eller hun bor, fra personen er 18 år. Det betyder, at for eksempel en tysk statsborger, der bor i Danmark, kan være med til at vælge de politikere, der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet. Men man kan kun stemme i ét land ved hvert valg. (Kilde: EF-traktaten). - Ville I stemme ved valg til Europa-Parlamentet, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Offentlige myndigheder: organer, der for eksempel udfører statens lovgivende funktioner. Forpligtigelse: at have ansvar over for nogen eller noget. Fortrinsret: være berettiget til noget før andre. Kvalifikation: en egenskab eller kunnen, som er nødvendig for at udføre et bestemt arbejde eller løse en bestemt opgave. Kønsdiskrimination: at forskelsbehandle kvinder og mænd på grund af deres køn. Markedsføring: en aktivitet, hvor en virksomhed for eksempel reklamerer for et produkt. Forbrugerombudsmanden: er blandt andet en klageinstans for forbrugere. Forbrugerombudsmanden fører for eksempel tilsyn med markedsføringsloven og lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer. Samtykke: være enig. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Europa-Parlamentet: består af politikere fra alle EU-medlemslandene. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert femte år. Parlamentet er blandt andet med til at lovgive for EU. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

5 1. Hvor gammel skal man være, før man selv må bestemme over de penge, man tjener? Svar: 15 år. Information: Hvis man tjener penge ved et fritidsarbejde, før man fylder 15 år, kan man som udgangspunkt ikke selv bestemme, hvad de penge skal bruges til. Det kan man først, når man fylder 15 år. Fra da af behøver man for eksempel ikke længere sine forældres tilladelse til at købe tøj, musik eller andet for de penge, man har tjent. Man kan også selv bestemme, om man for eksempel vil forære sine indtjente penge væk. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Bestemmer I selv over de penge, I tjener? Hvorfor? Hvorfor ikke 2. Har børn og unge under 18 år i Danmark ret til at lege? Information: I FN s Konvention om Barnets Rettigheder også kaldet Børnekonventionen - står der, at børn har ret til fritid og til at lege. Børnekonventionen er et sæt retningslinier, som de enkelte landes regeringer har pligt til at overholde. Ellers kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer. (Kilder: FN s Konvention om Barnets Rettigheder / - Hvem, synes I, har ansvaret for at sikre, at børn og unge kan komme til at lege? Regeringen, skolen, forældrene eller børnene og de unge selv? 3. Er der i Danmark andre trossamfund end folkekirken, der har ret til at foretage kirkelige vielser? Information: Der findes en række anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark. Disse trossamfunds præster kan opnå vielsesbemyndigelse på lige fod med folkekirken og derfor have ret til at foretage kirkelige vielser. Det er staten, der godkender trossamfundene, og som efter ansøgning tildeler præsterne vielsesbemyndigelse. Blandt de godkendte trossamfund findes for eksempel buddhistiske og islamiske menigheder. (Kilde: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning). - Hvis I skulle giftes, skulle det så være på rådhuset eller i en kirke? Hvorfor? 4. Er det i Danmark ulovligt at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje? Information: I Danmark og i EU er seksuel chikane ulovligt. Det er seksuel chikane at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje. Det er også seksuel chikane, hvis en ansat lægger nøgenbilleder af en kollega ud på nettet uden tilladelse eller siger ting med seksuelle undertoner, som krænker den, det handler om. Seksuel chikane er både forbudt på skoler, hos lægen, i banken og på arbejdspladsen. (Kilder: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. / Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvad tror I, at det betyder på arbejdspladser, at der er en lov, der forbyder seksuel chikane? Kom med eksempler. 5. Har alle børn i Danmark ret til at gå gratis i folkeskole? Information: Alle børn i Danmark har ret til fri undervisning i folkeskolen. Faktisk har alle børn ikke kun ret, men også pligt til at modtage undervisning i den undervisningspligtige alder det vil normalt sige fra de er fyldt 7 år og 9 år frem. (Kilder: Danmarks Riges Grundlov / Lov om folkeskolen). - Hvad ville det betyde, hvis det ikke var gratis for alle børn og unge at gå i folkeskole? Kom med eksempler. FN: Forenede Nationer er en verdensorganisation, der blev dannet efter anden verdenskrig i 1945 af 51 stater. Formålet var at forhindre en ny verdenskrig. Organisationen spiller en vigtig rolle for eksempel i kampen for menneskerettigheder. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Menighed: en mindre gruppe eller afdeling i ét af de anerkendte eller godkendte trossamfund typisk inden for de store verdensreligioner kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i Krænke: behandle nogen på en måde, som angriber deres værdighed eller følelser; ydmyge; såre.

6 6. Må restauranter eller diskoteker nægte at give en person 6. adgang Må restauranter på samme eller diskoteker vilkår som nægte andre at betjene på eller grund lukke af mennesker personens af anden etnisk oprindelse nationale end eller dansk etniske ind? oprindelse? Information: Diskoteker, caféer, restauranter og lignende må ikke nægte at betjene personer på Information: grund af deres Restauranter, race, hudfarve, diskoteker nationale og lignende, eller etniske der er oprindelse, åbne for tro offentligheden, eller seksuelle må orientering. nægte at Hvis give en de person gør det adgang alligevel, på er samme straffen vilkår bøde, som hæfte andre eller på fængsel grund af i indtil personens 6 måneder. race, ikke (Kilde: hudfarve, Lov nationale om forbud eller mod etniske forskelsbehandling oprindelse, tro på eller grund seksuelle af race orientering. m.v.). Hvis de gør det alligevel, er straffen bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. -(Kilde: Ville I Lov gå ind om på forbud et diskotek, mod forskelsbehandling hvis dørvagten nægtede på grund en af af race jeres m.v.). kammerater at komme ind på grund af hans eller hendes hudfarve? Hvorfor? Hvorfor ikke? - Ville I gå ind på et diskotek, hvis dørvagten nægtede en af jeres kammerater at komme ind 7. på Er grund det lovligt af hans at eller afskedige hendes en hudfarve? kvinde, fordi Hvorfor? hun er Hvorfor gravid? ikke? Information: Ifølge loven er det forbudt for en arbejdsgiver både at spørge til en graviditet under 7. Er en det jobsamtale lovligt og at at afskedige fyre en kvinde, en fordi kvinde, hun er gravid. fordi Hvis hun en er arbejdsgiver gravid? fyrer en gravid kvinde, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet. Ligestillingsnævnet behandler hvert år mange sager for kvinder, der er blevet Information: afskediget En under arbejdsgiver deres graviditet. må hverken spørge til en graviditet under en jobsamtale, (Kilde: fyre en Lov kvinde, om ligebehandling fordi hun er gravid, af mænd eller og fyre kvinder forældre, med fordi hensyn de er til på beskæftigelse orlov i forbindelse og bar-meselsorlov deres barns m.v.). fødsel. Sker det alligevel, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet eller forældrenes orlov. -(Kilde: Hvad tror Lov om I, at ligebehandling grunden er til, af at mænd man ikke og kvinder må fyre med en kvinde, hensyn fordi til beskæftigelse hun er gravid? m.v.). 8. Har mennesker med et fysisk eller psykisk handicap mulighed for at få støtte til at gennemføre - Hvad tror en I, videregående at grunden er uddannelse? til, at man ikke må fyre en kvinde, fordi hun er gravid? Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det vurderes, 8. Har at mennesker hjælpen er nødvendig med for, et at fysisk den handicappede eller psykisk kan gennemføre handicap sin mulighed uddannelse. En for universitetsstuderende, at få støtte til at der gennemføre er døv, kan for en eksempel videregående få hjælp fra en uddannelse? tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. (Kilde: Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse). Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det - vurderes, Hvilke forhindringer at hjælpen er kan nødvendig der være for, at at den handicappede handicappede gennemfører kan gennemføre for eksempel sin uddannelse. en videregående En universitetsstuderende, uddannelse eller får der et er arbejde? døv, kan Kom for eksempel med eksempler. få hjælp fra en tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. 9. (Kilde: Er der Bekendtgørelse en lov i Danmark, om specialpædagogisk der giver børn ret til støtte omsorg ved og videregående tryghed? uddannelse). Svar: Ja. Information: - Hvilke forhindringer I Danmark kan blev der der være i 1997 for, at indført handicappede en lov, der gennemfører både giver børn for eksempel ret til omsorg en og tryghed videregående og samtidig uddannelse forbyder, eller at får børn et arbejde? udsættes Kom for fysisk med eksempler. og psykisk vold. Det betyder, at det for eksempel både er forbudt for en voksen at give et barn en lussing, låse det inde på dets værelse i lang tid eller at sige en masse grimme ting, som barnet bliver ked af. (Kilde: Lov om forældremyndighed og samvær / / dk) Hvad Er der tror I, en at man, lov i udover Danmark, at lovgive, der kan giver gøre børn for at forhindre, ret til omsorg at voksne og slår tryghed? børn? 10. Svar: Har Ja. børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Svar: Information: Ja. Det står i forældreansvarsloven, at børn har ret til omsorg og tryghed. Information: Samtidig er det Den forbudt kommune, at udsætte man bor børn i, betaler for fysisk for afstraffelse ens tandlægeudgifter eller anden indtil krænkende man fylder 18 år. behandling. Det betyder for eksempel, at det er forbudt for en voksen at give et barn en lussing. (Kilde: (Kilder: Lov Forældreansvarsloven om tandpleje). / / - Hvad tror I, at det man, ville ud betyde, over at lovgive, hvis tandpleje kan gøre til børn for at og forhindre, unge under at voksne 18 år, ikke slår var børn? gratis i Danmark? Kom med eksempler. 10. Har børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Information: Den kommune, man bor i, betaler for éns tandlægeudgifter, indtil man fylder 18 år, hvis man bruger det tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Man kan godt vælge et andet tandplejetilbud. Hvis man er under 16 år, skal man i så fald selv betale 35 % af udgiften. (Kilde: Lov om tandpleje). - Hvad tror I, at det ville betyde, hvis tandpleje til børn og unge under 18 år, ikke var gratis i Danmark? Kom med eksempler. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentligheden: for eksempel steder, som er åbne og tilgængelige for alle mennesker. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Videregående uddannelse: bygger oven på en erhvervsrettet eller en gymnasial uddannelse. Der er korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. En universitetsuddannelse er for eksempel en lang videregående uddannelse.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Bidrag til arbejdet i Udvalget om øremærket barsel Af Søren Laursen, LGBT Danmark landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Kommissoriet for udvalget om øremærkning af barsel indeholder

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 10. december 2008. Prøvenummer Indfødsretsprøven 10. december 2008 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 7. juni 2013, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) Social- Integrationsministeriet Familieret 2012-9136 / npr 13. februar 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) I børneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende:

Forslagene har været sendt i høring fra den 27.april 2010 til 18. maj 2010 hos følgende: Retsudvalget 2009-10 L 123 Bilag 15 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. maj 2010 L 123 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier

Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Børn med en funktionsnedsættelse og deres familier Oplæg ved KL og COK konferencen: Børn og unge med handicap 2015 Comwell, Kolding, den 09.09 2015 Steen Bengtsson Oversigt UNDERSØGELSEN, BØRNENE HANDICAP

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over kønsdiskriminerende reklame for Fitness World vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 25. februar 2014 Sagsnr. 2014-001065 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Hvad handler det om? Et godt liv Opvækst med relationer til voksne Kammerater Indflydelse

Læs mere