4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?"

Transkript

1 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at holde forældreorlov i 32 uger, hvor de tilsammen har ret til dagpenge i 32 uger. Opgørelser viser, at meget få forældre benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven lige. Ser man på den samlede orlov i forbindelse med et barns fødsel, tager mænd i gennemsnit 22 dages orlov, mens kvinder i gennemsnit tager orlov i 271 dage. (Kilder: Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel / - tabel SOCDAG10 for børn født i 2005). - Hvorfor tror I, at kvinder og mænd ikke benytter sig af muligheden for at dele forældreorloven mere lige? 2. Kan homoseksuelle blive gift i Danmark? Information: Ægteskab er alene forbeholdt to personer af forskelligt køn. To personer af samme køn kan derimod indgå registreret partnerskab, som Danmark var det første land i verden til at indføre i På langt de fleste områder svarer registreret partnerskab til ægteskab, men homoseksuelle kan for eksempel ikke blive gift i kirken. (Kilder: Lov om registreret partnerskab / - I flere lande er det ikke muligt for homoseksuelle at indgå i registreret partnerskab eller lignende hvorfor tror I, det er sådan? 3. Har vi religionsfrihed i Danmark? Information: I den danske grundlov står der, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Det betyder, at alle har ret til frit at praktisere deres religion så længe, det er inden for grænserne af sædeligheden og den offentlige orden. Kristendommen er det største og Islam det næststørste trossamfund i Danmark. (Kilde: 67 i Danmarks Riges Grundlov). - Mener I, at alle mennesker i Danmark har de samme muligheder for at udøve og følge deres religion? Hvorfor? Hvorfor ikke? 4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? Svar: 16 år. Information: Den 1. juli 2004 blev aldersgrænsen for salg af alkohol i butikkerne hævet fra 15 til 16 år med den begrundelse, at børn og unge under 16 år ikke bør drikke alkohol. I 2005 oplyste mere end 60 % af alle 15-årige, at de havde drukket alkohol inden for de sidste 30 dage. (Kilder: Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år / Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år, Statens Institut for Folkesundhed, / - Hvad kan der ske, hvis børn og unge drikker alkohol? Kom med eksempler. 5. Har kvinder de samme muligheder som mænd for at komme i militæret? Information: Kvinder har ikke, som mænd, værnepligt. Til gengæld har kvinder mulighed for at blive ansat i forsvaret på værnepligtslignende vilkår, hvis de selv ønsker det. Alle mænd bliver indkaldt til session på Forsvarets Dag det år, de fylder 18 år. Kvinder i samme aldersgruppe inviteres også til at deltage i Forsvarets Dag, selvom de ikke skal til session. I dag udgør kvinder ca. 5,4 % af de militært ansatte i forsvaret for eksempel arbejder de som officerer. (Kilder: Bekendtgørelse af værnepligtsloven / Årlig redegørelse Forsvarsministeren, / / - Hvorfor tror I, at der ikke er flere kvinder i militæret? FAKTAKBOKS Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Adoptere: at få bevilget forældremyndighed over et barn, som ikke er ens eget biologiske barn. Forældremyndighed: forældres ret til at bestemme over deres børn, indtil de fylder 18 år. Borger: indbygger i et land. Sædelighed: seksualmoral. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Militæret: et lands hær, søværn eller flyvevåben. Værnepligt: en pligt til at gøre militærtjeneste for sit land. Alle danske mænd, der erklæres egnede af forsvaret, skal aftjene værnepligt. Session: bedømmelse og udskrivning til værnepligtstjeneste. Forsvarets Dag: informerer om de muligheder for uddannelse og oplevelser, der findes i forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Forsvarets Dag er samtidig session for værnepligtige mænd.

2 6. Er det lovligt for diskoteker at kræve forskellige entrépriser fra kvinder og mænd? Information: Ligestillingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder på grund af deres køn. Derfor er det ulovligt, når for eksempel diskoteker kræver, at mænd skal betale en højere entrépris end kvinder. Alligevel modtager Ligestillingsnævnet mange klager fra især mænd, der oplever at skulle betale mere end kvinder for at komme ind på forskellige diskoteker. (Kilder: Lov om ligestilling af mænd og kvinder / Ligestillingsnævnets årsberetning 2006, - Har I selv oplevet eller hørt om en situation, hvor en mand skulle betale mere end en kvinde for at komme ind på et diskotek? Hvad gjorde I eller andre i situationen? 9. Må en arbejdsgiver indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse? Information: En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle sine ansatte på grund af race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse. Derfor må en arbejdsgiver blandt andet ikke indhente oplysninger om en jobansøgers race eller etniske oprindelse, fordi det ikke er lovligt at lægge vægt på sådan nogle oplysninger ved en ansættelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvilke forhindringer kan der være for, at mennesker med en anden etnisk baggrund end dansk får et job? Kom med eksempler. 7. Hvor gammel skal man være, før man må købe et abonnement til en mobiltelefon? Information: Når man er under 18 år, må man ikke stifte gæld ved for eksempel at indgå en aftale, hvor man bruger en vare, før den er betalt, eller ved at tage et lån i banken. Derfor kan børn og unge under 18 år ikke selv tegne et mobilabonnement, fordi man ofte taler i telefonen, før man har betalt for samtalerne. Til gengæld må éns forældre gerne oprette et abonnement for én. Man må også gerne købe et taletidskort, fordi man her betaler for sine samtaler på forhånd. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Hvilke fordele og ulemper er der ved, at man som barn og ung under 18 år ikke må stifte gæld? Kom med eksempler. 8. Sidder der lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Information: Efter valget i 2007 udgør kvinder 38 % af Folketingets medlemmer, mens mænd udgør 62 %. Kvinder og mænd udgør til sammenligning henholdsvis 51 % og 49 % af den samlede danske befolkning. (Kilder: / tabel KRBEF3). - Synes I, at der skal være lige mange kvinder og mænd i Folketinget? Hvorfor? Hvorfor ikke? 10. Hvor gammel skal man være for at kunne tage kørekort til en almindelig bil? Information: Man må begynde på øvelseskørsel med henblik på at få kørekort til en almindelig bil tre måneder, før man fylder 18 år. (Kilder: Bekendtgørelse om kørekort / skoleavisendotcom nr. 17, Hvorfor tror I, at man skal være 18 år, før man kan tage kørekort? FAKTAKBOKS Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. Ligestillingsnævnet: behandler konkrete klager over forskelsbehandling på grund af køn. Nævnet er nedsat af minister for ligestilling. Gæld: penge, man skylder bort. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn.

3 1. Tjener kvinder og mænd i Danmark lige meget? Information: Kvinder får i gennemsnit % mindre i løn end mænd. Det er der flere grunde til. For eksempel arbejder flere kvinder end mænd indenfor lavtlønnede fag. Kvinder har også mindre erhvervserfaring end mænd, idet mænd gennemsnitligt har været flere år på arbejdsmarkedet end kvinder, og på grund af det tjener kvinder gennemsnitlig mindre. Kvinder tager også længere orlov i forbindelse med deres barns fødsel, og går oftere på deltid. Samtidig er der færre kvinder end mænd, der er ledere, hvor lønnen ellers er høj. (Kilder: Mænds og kvinders løn 2004, Social Forsknings Instituttet / - tabel RAS1F). - Hvorfor tror I, at flere kvinder end mænd bliver sygeplejersker og pædagoger, mens flere mænd end kvinder bliver håndværkere og ingeniører? 2. Hvor gammel skal man være for at kunne stemme ved folketingsvalg? Information: Udover at være fyldt 18 år, skal man blandt andet også være dansk statsborger og have fast bopæl i Danmark for at kunne stemme ved folketingsvalg. (Kilde: Lov om valg til Folketinget). - Synes I, at aldersgrænsen for at kunne stemme ved folketingsvalg skal være 18 år? Eller synes I, at aldersgrænsen skal sænkes eller hæves? Hvorfor? Hvorfor ikke? 3. Har man ret til at få hjælp, hvis man bliver mobbet i skolen? Information: Der er en lov, der bestemmer, at alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Det handler blandt andet om, hvordan man har det på skolen for eksempel om man bliver mobbet. Skolen og skolens leder skal hjælpe de elever, der ikke trives, og gribe ind, hvis der er nogle, der bliver mobbet. Man kan derfor henvende sig til skolens lærere eller leder, hvis man bliver mobbet og har brug for hjælp. (Kilder: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø / - Hvad kan I og andre gøre for at undgå mobning i skolen? Kom med eksempler. 4. Er det muligt for borgere at skifte hjemmehjælper på baggrund af etnisk oprindelse? Information: Offentlige og private virksomheder må ikke forskelsbehandle på grund af race eller etnisk oprindelse. Derfor er det ulovlig forskelsbehandling, hvis en kommune giver borgere ret til skifte hjemmehjælper på baggrund af dennes etniske oprindelse. (Kilde: Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvorfor tror I, at det ikke er muligt for borgere selv at bestemme, hvilken etnisk baggrund deres hjemmehjælper har? 5. Skal man være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark? Information: Man skal være fyldt 18 år, men behøver ikke være dansk statsborger for at kunne stemme ved kommunale og regionale valg i Danmark. Hvis man for eksempel har haft fast bopæl i Danmark i de sidste tre år før valgdagen, er EU-borger eller statsborger i Island eller Norge, har man, selvom man ikke er dansk statsborger, ret til at stemme ved landets kommunale og regionale valg. (Kilde: Lov om kommunale og regionale valg). - Ville I stemme ved kommunale og regionale valg, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Deltidsansat: en ansat, der arbejder kortere tid end det, der er den normale arbejdstid på en arbejdsplads. Folketingsvalg: valg af medlemmer til Folketinget. Folketinget: den lovgivende forsamling i Danmark, hvis medlemmer er valgt af folket. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Borger: indbygger i et land. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentlige virksomheder: virksomheder ejet og drevet af enten staten, kommunerne eller regionerne. Forskelsbehandle: at gøre forskel i behandlingen af nogen; det kan for eksempel være på grund af deres køn, religion, race eller etniske oprindelse. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

4 6. Har offentlige myndigheder en særlig forpligtigelse til at ansætte folk med et handicap? Information: En person med et handicap har fortrinsret til en ledig stilling i det offentlige, hvis han eller hun er lige så kvalificeret til jobbet som de andre ansøgere. Det er arbejdsgiveren, der vurderer ansøgernes kvalifikationer. (Kilde: Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.). - Synes I, at det er en god idé, at en gruppe i samfundet har fortrinsret til jobs i det offentlige for eksempel handicappede? Hvorfor? Hvorfor ikke? 7. Er det forbudt i reklamer at fremstille kvinder og mænd på en kønsdiskriminerende måde? Information: I markedsføringsloven er der en række retningslinier for, hvad god markedsføring er for eksempel er der retningslinier for kønsdiskriminerende reklame. Retningslinierne medfører blandt andet, at hverken kvinder eller mænd må reduceres til sexobjekter eller vises på en kønsdiskriminerende måde. Hvis en reklame ikke overholder markedsføringslovens retningslinier, kan Forbrugerombudsmanden bestemme, at reklamen skal trækkes tilbage. Det er sket flere gange. (Kilder: Lov om markedsføring / - Har reklamer betydning for, hvordan I opfatter jer selv som piger og drenge eller som unge kvinder og mænd? Hvorfor? Hvorfor ikke? 8. Hvor gammel skal man være, før man selv kan bestemme, at man vil giftes? Information: For at kunne blive gift, når man er under 18 år, kræver det, at kommunen og éns forældre giver én lov til det. Hvis éns forældre siger nej, kan kommunen alligevel vælge at give én lov til at gifte sig uden forældrenes samtykke. (Kilder: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning / - Hvorfor tror I, der er en regel om, at man først selv må bestemme, at man vil giftes, når man er 18 år? 9. Er der en aldersgrænse for, hvornår man må begynde at arbejde? Information: Man skal være 13 år, før man må have et fritidsjob. Éns forældre skal give én lov til at arbejde, og der er regler for, hvad man for eksempel må lave. Unge må kun udføre lettere arbejde, som for eksempel at gå med aviser eller passe børn. (Kilder: Bekendtgørelse om unges arbejde / - Hvorfor tror I, at der er en aldersgrænse for, hvornår man som barn og ung har et fritidsjob? 10. Er det i Danmark udelukkende danske statsborgere, der kan stemme ved valg til Europa-Parlamentet? Information: Enhver unionsborger det vil sige en person, der har statsborgerskab i et EU-land har ret til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet i det land, hvor han eller hun bor, fra personen er 18 år. Det betyder, at for eksempel en tysk statsborger, der bor i Danmark, kan være med til at vælge de politikere, der skal repræsentere Danmark i Europa-Parlamentet. Men man kan kun stemme i ét land ved hvert valg. (Kilde: EF-traktaten). - Ville I stemme ved valg til Europa-Parlamentet, hvis I havde stemmeret? Hvorfor? Hvorfor ikke? Offentlige myndigheder: organer, der for eksempel udfører statens lovgivende funktioner. Forpligtigelse: at have ansvar over for nogen eller noget. Fortrinsret: være berettiget til noget før andre. Kvalifikation: en egenskab eller kunnen, som er nødvendig for at udføre et bestemt arbejde eller løse en bestemt opgave. Kønsdiskrimination: at forskelsbehandle kvinder og mænd på grund af deres køn. Markedsføring: en aktivitet, hvor en virksomhed for eksempel reklamerer for et produkt. Forbrugerombudsmanden: er blandt andet en klageinstans for forbrugere. Forbrugerombudsmanden fører for eksempel tilsyn med markedsføringsloven og lovene om betalingsmidler og tobaksreklamer. Samtykke: være enig. Dansk statsborgerskab: giver ret til at stemme ved og til at stille op til folketingsvalg. Endvidere får man et dansk pas. Der kræves dansk statsborgerskab til ganske få jobs, for eksempel politibetjent. Når man er dansk statsborger, kan man ikke blive udvist af Danmark. Europa-Parlamentet: består af politikere fra alle EU-medlemslandene. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert femte år. Parlamentet er blandt andet med til at lovgive for EU. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i 1973.

5 1. Hvor gammel skal man være, før man selv må bestemme over de penge, man tjener? Svar: 15 år. Information: Hvis man tjener penge ved et fritidsarbejde, før man fylder 15 år, kan man som udgangspunkt ikke selv bestemme, hvad de penge skal bruges til. Det kan man først, når man fylder 15 år. Fra da af behøver man for eksempel ikke længere sine forældres tilladelse til at købe tøj, musik eller andet for de penge, man har tjent. Man kan også selv bestemme, om man for eksempel vil forære sine indtjente penge væk. (Kilder: Bekendtgørelse af værgemålsloven / - Bestemmer I selv over de penge, I tjener? Hvorfor? Hvorfor ikke 2. Har børn og unge under 18 år i Danmark ret til at lege? Information: I FN s Konvention om Barnets Rettigheder også kaldet Børnekonventionen - står der, at børn har ret til fritid og til at lege. Børnekonventionen er et sæt retningslinier, som de enkelte landes regeringer har pligt til at overholde. Ellers kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer. (Kilder: FN s Konvention om Barnets Rettigheder / - Hvem, synes I, har ansvaret for at sikre, at børn og unge kan komme til at lege? Regeringen, skolen, forældrene eller børnene og de unge selv? 3. Er der i Danmark andre trossamfund end folkekirken, der har ret til at foretage kirkelige vielser? Information: Der findes en række anerkendte og godkendte trossamfund i Danmark. Disse trossamfunds præster kan opnå vielsesbemyndigelse på lige fod med folkekirken og derfor have ret til at foretage kirkelige vielser. Det er staten, der godkender trossamfundene, og som efter ansøgning tildeler præsterne vielsesbemyndigelse. Blandt de godkendte trossamfund findes for eksempel buddhistiske og islamiske menigheder. (Kilde: Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning). - Hvis I skulle giftes, skulle det så være på rådhuset eller i en kirke? Hvorfor? 4. Er det i Danmark ulovligt at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje? Information: I Danmark og i EU er seksuel chikane ulovligt. Det er seksuel chikane at tage en kollega på numsen imod kollegaens vilje. Det er også seksuel chikane, hvis en ansat lægger nøgenbilleder af en kollega ud på nettet uden tilladelse eller siger ting med seksuelle undertoner, som krænker den, det handler om. Seksuel chikane er både forbudt på skoler, hos lægen, i banken og på arbejdspladsen. (Kilder: Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. / Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.). - Hvad tror I, at det betyder på arbejdspladser, at der er en lov, der forbyder seksuel chikane? Kom med eksempler. 5. Har alle børn i Danmark ret til at gå gratis i folkeskole? Information: Alle børn i Danmark har ret til fri undervisning i folkeskolen. Faktisk har alle børn ikke kun ret, men også pligt til at modtage undervisning i den undervisningspligtige alder det vil normalt sige fra de er fyldt 7 år og 9 år frem. (Kilder: Danmarks Riges Grundlov / Lov om folkeskolen). - Hvad ville det betyde, hvis det ikke var gratis for alle børn og unge at gå i folkeskole? Kom med eksempler. FN: Forenede Nationer er en verdensorganisation, der blev dannet efter anden verdenskrig i 1945 af 51 stater. Formålet var at forhindre en ny verdenskrig. Organisationen spiller en vigtig rolle for eksempel i kampen for menneskerettigheder. Trossamfund: en sammenslutning eller forsamling (et religionssamfund), hvis primære formål er gudsdyrkelse efter nærmere udformede ritualer og ceremonier. Menighed: en mindre gruppe eller afdeling i ét af de anerkendte eller godkendte trossamfund typisk inden for de store verdensreligioner kristendom, jødedom, hinduisme, buddhisme og islam. EU: et politisk og økonomisk samarbejde mellem 27 europæiske lande. Danmark blev medlem i Krænke: behandle nogen på en måde, som angriber deres værdighed eller følelser; ydmyge; såre.

6 6. Må restauranter eller diskoteker nægte at give en person 6. adgang Må restauranter på samme eller diskoteker vilkår som nægte andre at betjene på eller grund lukke af mennesker personens af anden etnisk oprindelse nationale end eller dansk etniske ind? oprindelse? Information: Diskoteker, caféer, restauranter og lignende må ikke nægte at betjene personer på Information: grund af deres Restauranter, race, hudfarve, diskoteker nationale og lignende, eller etniske der er oprindelse, åbne for tro offentligheden, eller seksuelle må orientering. nægte at Hvis give en de person gør det adgang alligevel, på er samme straffen vilkår bøde, som hæfte andre eller på fængsel grund af i indtil personens 6 måneder. race, ikke (Kilde: hudfarve, Lov nationale om forbud eller mod etniske forskelsbehandling oprindelse, tro på eller grund seksuelle af race orientering. m.v.). Hvis de gør det alligevel, er straffen bøde eller fængsel i indtil 6 måneder. -(Kilde: Ville I Lov gå ind om på forbud et diskotek, mod forskelsbehandling hvis dørvagten nægtede på grund en af af race jeres m.v.). kammerater at komme ind på grund af hans eller hendes hudfarve? Hvorfor? Hvorfor ikke? - Ville I gå ind på et diskotek, hvis dørvagten nægtede en af jeres kammerater at komme ind 7. på Er grund det lovligt af hans at eller afskedige hendes en hudfarve? kvinde, fordi Hvorfor? hun er Hvorfor gravid? ikke? Information: Ifølge loven er det forbudt for en arbejdsgiver både at spørge til en graviditet under 7. Er en det jobsamtale lovligt og at at afskedige fyre en kvinde, en fordi kvinde, hun er gravid. fordi Hvis hun en er arbejdsgiver gravid? fyrer en gravid kvinde, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet. Ligestillingsnævnet behandler hvert år mange sager for kvinder, der er blevet Information: afskediget En under arbejdsgiver deres graviditet. må hverken spørge til en graviditet under en jobsamtale, (Kilde: fyre en Lov kvinde, om ligebehandling fordi hun er gravid, af mænd eller og fyre kvinder forældre, med fordi hensyn de er til på beskæftigelse orlov i forbindelse og bar-meselsorlov deres barns m.v.). fødsel. Sker det alligevel, skal arbejdsgiveren kunne bevise, at fyringen ikke har noget at gøre med kvindens graviditet eller forældrenes orlov. -(Kilde: Hvad tror Lov om I, at ligebehandling grunden er til, af at mænd man ikke og kvinder må fyre med en kvinde, hensyn fordi til beskæftigelse hun er gravid? m.v.). 8. Har mennesker med et fysisk eller psykisk handicap mulighed for at få støtte til at gennemføre - Hvad tror en I, videregående at grunden er uddannelse? til, at man ikke må fyre en kvinde, fordi hun er gravid? Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det vurderes, 8. Har at mennesker hjælpen er nødvendig med for, et at fysisk den handicappede eller psykisk kan gennemføre handicap sin mulighed uddannelse. En for universitetsstuderende, at få støtte til at der gennemføre er døv, kan for en eksempel videregående få hjælp fra en uddannelse? tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. (Kilde: Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelse). Information: Et menneske med et fysisk eller psykisk handicap kan få støtte, hvis det - vurderes, Hvilke forhindringer at hjælpen er kan nødvendig der være for, at at den handicappede handicappede gennemfører kan gennemføre for eksempel sin uddannelse. en videregående En universitetsstuderende, uddannelse eller får der et er arbejde? døv, kan Kom for eksempel med eksempler. få hjælp fra en tegnsprogstolk til at følge sin undervisning. 9. (Kilde: Er der Bekendtgørelse en lov i Danmark, om specialpædagogisk der giver børn ret til støtte omsorg ved og videregående tryghed? uddannelse). Svar: Ja. Information: - Hvilke forhindringer I Danmark kan blev der der være i 1997 for, at indført handicappede en lov, der gennemfører både giver børn for eksempel ret til omsorg en og tryghed videregående og samtidig uddannelse forbyder, eller at får børn et arbejde? udsættes Kom for fysisk med eksempler. og psykisk vold. Det betyder, at det for eksempel både er forbudt for en voksen at give et barn en lussing, låse det inde på dets værelse i lang tid eller at sige en masse grimme ting, som barnet bliver ked af. (Kilde: Lov om forældremyndighed og samvær / / dk) Hvad Er der tror I, en at man, lov i udover Danmark, at lovgive, der kan giver gøre børn for at forhindre, ret til omsorg at voksne og slår tryghed? børn? 10. Svar: Har Ja. børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Svar: Information: Ja. Det står i forældreansvarsloven, at børn har ret til omsorg og tryghed. Information: Samtidig er det Den forbudt kommune, at udsætte man bor børn i, betaler for fysisk for afstraffelse ens tandlægeudgifter eller anden indtil krænkende man fylder 18 år. behandling. Det betyder for eksempel, at det er forbudt for en voksen at give et barn en lussing. (Kilde: (Kilder: Lov Forældreansvarsloven om tandpleje). / / - Hvad tror I, at det man, ville ud betyde, over at lovgive, hvis tandpleje kan gøre til børn for at og forhindre, unge under at voksne 18 år, ikke slår var børn? gratis i Danmark? Kom med eksempler. 10. Har børn og unge under 18 år ret til gratis tandpleje i Danmark? Information: Den kommune, man bor i, betaler for éns tandlægeudgifter, indtil man fylder 18 år, hvis man bruger det tilbud, som kommunen stiller til rådighed. Man kan godt vælge et andet tandplejetilbud. Hvis man er under 16 år, skal man i så fald selv betale 35 % af udgiften. (Kilde: Lov om tandpleje). - Hvad tror I, at det ville betyde, hvis tandpleje til børn og unge under 18 år, ikke var gratis i Danmark? Kom med eksempler. Etnicitet: bruges om en gruppe mennesker, der kommer fra samme geografiske område og for eksempel har fælles sprog, historie, religion, traditioner og kulturel baggrund. Offentligheden: for eksempel steder, som er åbne og tilgængelige for alle mennesker. Seksuel orientering: betyder, om man for eksempel er heteroseksuel eller homoseksuel. Heteroseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af det modsatte køn. Homoseksuel: et menneske, der føler sig tiltrukket af sit eget køn. Videregående uddannelse: bygger oven på en erhvervsrettet eller en gymnasial uddannelse. Der er korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. En universitetsuddannelse er for eksempel en lang videregående uddannelse.

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008

SPØRGESKEMA. ESS 4. runde, 2008 ESS DOKUMENTDATO: 25.08.08 SPØRGESKEMA ESS 4. runde, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4106 Indsamlingsperiode: september - december 2008 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid Kernemodul

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Danskernes værdier og holdninger 1999

Danskernes værdier og holdninger 1999 + 0 IP.nr.: Int.nr.: Danskernes værdier og holdninger 1999 Us. 5356 Maj-Juni 1999 Tekst 1: Først kommer der nogle spørgsmål om Dem selv. + 0 + 1 1. Er De: (Udfyldes uden at spørge) Mand... 1 Kvinde...

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010

SPØRGESKEMA. ESS 5. runde, 2010 ESS DOKUMENTDATO: 24.09.10 SPØRGESKEMA ESS 5. runde, 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE US NR.: 4252 Indsamlingsperiode: september 2010 - januar 2011 1 Spørgsmål nr. Emne Kernemodul A1 A10 Medier, social tillid

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve

Testversion af Indfødsretsprøve Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION

Testversion af Indfødsretsprøve TESTVERSION Testversion af Indfødsretsprøve Spørgsmål til indfødsretsprøve Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret. Prøven består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET

SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET SÆT BØRNS RETTIGHEDER PÅ SKOLESKEMAET ET UNDERVISNINGSMATERIALE TIL YNGSTE- OG MELLEMTRINNET INDHOLD 2 TEMA AKTIVITET TYPE VARIGHED SIDE FORBEREDELSE & PLANLÆGNING Introduktionsark Sådan bruger du undervisningsmaterialet

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere