Kilde: Intern analyse af selvvalgt virksomhed. Klasse: ser-1a. Team 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilde: http://www.commnexus.org/events/teliasonera-marketlink/ Intern analyse af selvvalgt virksomhed. Klasse: ser-1a. Team 2"

Transkript

1 Modul 4+5 Kilde: Intern analyse af selvvalgt virksomhed Klasse: ser-1a Team 2 Teammedlemmer: Anne Kristine Juul Pedersen Mathias Hagelund Michelle Jacobsen Patrick Michael Arrild Peters Vejledere: Henning Christensen (hec) Karen Fink (kafi) Antal karakterer (Inklusive mellemrum, fodnoter, slutnoter og tekstbokse): C p h b u s i n e s s N ø r g a a r d s v e j 3 0, K g s. L y n g b y 0

2 Indhold Kapitel 1: INDLEDNING Indledning Motivation Problemformulering Arbejdsspørgsmål... 3 Kapitel 2: METODE Metode Det kvalitative- og kvantitative interview Kvantitativ metode Kvalitativ metode Begrebsforklaring Afgrænsning... 6 Kapitel 3: BESKRIVELSE Om TeliaSonera AB Organisation Produktbeskrivelse Bostonmatrix Delkonklusion Mobilmarkedet Samarbejdspartnere Kapitel 4: ANALYSE Analyse af Telias mission, vision og strategi Benchmarking Delkonklusion Parametermix Delkonklusion Omverdensmodellen Den uafhængige omverden Den afhængige omverden Delkonklusion

3 Kapitel 5: KONKLUSION Konklusion SWOT Konklusion af den opstillede problemformulering Kapitel 6: LITTERATURLISTE Bibliografi Kapitel 7: BILAG Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Uddrag af interview med Torben Rune (TR): Bilag Bilag Interview med Cristina Brinkbo Vinuesa

4 Kapitel 1: INDLEDNING 1. Indledning Dette projekt omhandler forholdene, som teleselskabet Telia er underlagt i Danmark med henblik på de produkter, der udbydes til private forbrugere. Analysen baseres på empiri frembragt gennem deskresearch samt kvantitative- og kvalitative interviews. Formålet er, at analysere, om Telias produkter lever op til forbrugernes behov og analysere hvordan markedets udvikling påvirkes af omverdenen for dermed at konkludere, om Telia har yderligere potentiale på markedet med de produkter, der udbydes på nuværende tidspunkt. 1.2 Motivation Der har gennem det sidste årti været fokus på teleindustrien, det der populært kaldes for priskrigen 1 - Det er altså et marked med stor rivalisering. Senest har Telia og Telenor udtalt, at de ønsker at fusionere 2 og det danske Folketing har afgivet ønske om yderligere udvikling inden for industrien. 3 Til trods for den store udvikling, samt at markedet er stigende 4, er omsætningen faldende 5. Telia, der ønsker at være udfordrer på markedet 6, har været først på markedet med 4G-netværket 7, Telia var det første selskab - i samarbejde med Telenor - med netværk i metroen 8. Samtidig udbyder de produkter 9, der er næsten identiske med konkurrenternes, herunder den største på markedet, TDC 10. Derfor ønskes det, at belyse hvilke parametre der er i spil, når forbrugerne vælger teleselskab, og om det er den rette strategi for Telia at gå i konkurrenternes fodspor. 1 Telia: Ikke Danmarks tur til at fyre 2 Breinstrup, T. ( ,a) 3 Andresen, J. S. ( ) 4 FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. ( ) 5 Økonomiske nøgletal for Telebranchen (2013) 6 Om Telia, Strategi 7 Telia åbner for hurtigt mobilt internet 8 Birkeslund, L. ( ) 9 Egen observation. (u.d.) 10 Egen observation. (u.d.) 2

5 1.3 Problemformulering Ovenstående motivation har ledt til følgende problemformulering: Hvilke parametre lægger forbrugeren vægt på, ved valg af teleselskab og i hvilket omfang, formår Telia, med deres "Telia Fordele", at efter komme dette? Og hvilken påvirkning har omverdenen på telemarkedets udvikling? Arbejdsspørgsmål 2. I hvilket omfang er forbrugerne villige til at skifte abonnement, for at opnå fordele som Telias? 3. Hvordan er kundernes fremtidige behov? 4. Hvilke parametre i omverdenen påvirker Telias situation på markedet? Kapitel 2: METODE 2. Metode For at skabe et overblik over hvilke produkter Telia udbyder, samt hvilke produkter, der giver den største indtjening, benyttes Bostonmodellen 11. Dette vil, i kombination med yderligere analyse, være med til at give et billede af, hvilke produkter Telia i fremtiden skal fokusere på. Til en komparativ analyse af Telia benyttes en Benchmark-analyse 12 af Telia og TDC. Dette gøres da TDC er den største konkurrent på markedet, og dermed er det muligt at vise, på hvilke områder Telia er konkurrencedygtige i forhold til konkurrenten. Ved hjælp af Marketingsmixet 13 vil det være muligt, at undersøge hvordan Telia differentierer sig fra konkurrenterne, herunder især TDC, og hvorledes Telia opfylder forbrugernes behov. Ved brug af Omverdensmodellen 14 vil det herefter være muligt, at vise hvorledes Telias fjern- og nærmiljø påvirker Telia og dermed være muligt at konkludere, om den nuværende strategi er den rette. For at undersøge markedet nærmere, og gøre det muligt at be- eller afkræfte resultaterne, som analyserne frembringer, benyttes der kvantitative- og kvalitative interviews. I næste afsnit vil benyttelsen af disse metoder blive yderligere uddybet. 11 Hollensen. (u.d.) 12 Philip Kotler, G. A. (2013) 13 Parametermix De 7 P er. (u.d.) 14 Omverdensmodel. (u.d.) 3

6 Til slut vurderes Telias stærke- og svage sider samt trusler og svagheder ved hjælp af SWOTmodellen 15. Således vil der både tages stilling til Telias interne- og eksterne forhold. 2.1 Det kvalitative- og kvantitative interview Den kvantitative struktur, herunder kombinationen af den kvantitative metode, der efterfølges af den kvalitative metode, bruges for at samle statistik ud fra spørgeskemaer for derefter at finde frem til fokuspunkter blandt respondentgruppen, der efterfølgende uddybes i dybdegående interviews. Således skabes en forståelse af markedet og dets udvikling, der gør det muligt at konkludere om markedet formår at leve op til kundernes behov Kvantitativ metode Kvantitative spørgeskemaer, der ses i bilag 3, er indhentet via SurveyMonkey 17 (66 besvarelser) og ved hjælp af uddelte spørgeskemaer (11 besvarelser). Dette gør, at det til en vis grad er muligt at kortlægge kundens præferencer og købsmotiver. De indhentede svar kan ses i bilag 4. Da det ønskedes at benytte en kombination af skønsmæssig udvælgelse og selvselektion, består samplingen af en slumpmæssig udvælgelse. Den skønsmæssige udvælgelse er benyttet i form af tilfældig udvælgelse af forbipasserende i Lyngby Storcenter samt i form af et online spørgeskema. Begge steder har det været frivilligt, om vedkommende ønskede at deltage. Selvselektion er benyttet, da respondenterne er udvalgt ud fra en minimumsalder på 18 år og med et krav om, at der betales for eget mobilabonnement, da det antages, at der er en sammenhæng mellem disse forhold. Kravene stilles på baggrund af en antagelse om, at respondenten ikke vil være i stand til at besvare spørgsmål vedrørende forholdet til pris. 18 Spørgsmål 6 i spørgeskemaet har gentagne gange været besvaret ukorrekt eller leveret tilbage ubesvaret. Respondenterne blev bedt om at rangere seks forskellige punkter ud fra vigtigheden af disse, hvis de skal skifte teleselskab på nuværende tidspunkt. 23 ud af 77 besvarelser, er ikke blevet besvaret efter intentionen. Årsagerne til dette kan skyldes, at respondenterne har fundet det besværligt at uddele tallene 1-6, da de kan have haft problemer med at tage stilling til dette. Her kunne skalaen have været kortere, så 15 Krogager, J. L. (2006) 16 Harboe, T. (2013) (kap.5, s.54) 17 Surveymonkey. (u.d.) 18 Harboe, T. (2013) (kap.15) 4

7 respondenterne kun skulle have taget stilling til deres 1., 2. og 3. prioritet. Samtidig kan spørgsmålet være formuleret uklart, så respondenterne har misforstået hvordan, dette skulle besvares, og derfor resulteret i besvarelser, der ikke var brugbare, til trods for at pilotundersøgelser er blevet gennemført. Spørgeskemaet viser at 13 respondenter ud af 77, har et abonnement hos Telia, hvilket er svarende til 17 % (Bilag 4 Tabel 6). I forhold til Telias markedsandel på 18 %, stemmer dette overens, hvilket betyder, at undersøgelsen er repræsentativ i forhold til Telia Kvalitativ metode Valg af informanter: Navn Tilhørsforhold Tid og sted Varighed Bilagsnummer Torben Rune Administrerende Direktør hos Net- Kl.10: Netplan A/S 90 min. 6 og 7 plan A/S Cristina Brinkbo Vinuesa Forbruger Kl.22: Hjemme hos forbrugeren 11 min. 8 og 9 De kvalitative interviews gennemføres af fire interviewere, der hver især er tildelt en rolle, hvilket gør det muligt at betragte interviewet fra flere vinkler. Til begge interviews er der benyttet en spørgeguide samt interviewene er lydoptaget og er efterfølgende blevet transskriberet. 20 For at opnå et unikt indblik i telebranchens forhold, er der foretaget et interview med Teleanalytiker og administrerende direktør for Netplan A/S, Torben Rune. For at belyse en forbrugers perspektiv, med fokus på behov og efterspørgsel, er der foretaget et interview med Cristina Brinkbo Vinuesa, der er forbruger hos Telia. 19 Nøgletal. (u.d.) 20 Harboe, T. (2013) (kap.7, s.77) 5

8 2.2 Begrebsforklaring Priskrigen: En betegnelse for teleselskabernes priskonkurrence, der i udlandet er kendt som den danske syge 21. Priskrigen er vendt tilbage igen og igen siden og har haft store omkostninger for teleselskaberne 23. B2C: En forkortelse af business-to-consumer, der er et udtryk for handel mellem virksomheder og forbrugere (privatpersoner) 24. First Mover: En konkurrencefordel på markedet, som virksomheden opnår ved at være de første til at indtræde på et bestemt marked 25. Det giver virksomheden mulighed for at skabe et image samt opbygge en loyalitet for produktet. Derudover har virksomheden tid til, at forbedre produktet eller servicen der udøves, før konkurrenterne indtræder på markedet. 26 European Telecommunications Standardisation Institute (ETSI): produces globally-applicable standards for Information and Communications Technologies (ICT), including fixed, mobile, radio, converged, broadcast and internet technologies Afgrænsning I det følgende redegøres der kort for hvilke afgrænsninger, der er taget i projektet. Afgræsningen begrundes hovedsageligt med den begrænsede tidsramme, der har været for projektet. Først og fremmest har det været naturligt at afgrænse omdrejningspunktet til det danske marked, da det er udviklingen på dette marked, der er interessant grundet priskrigen. 28 Yderligere vil hovedfokus være på handel med private, da vi antager, at erhvervsaftaler ofte indgås for en længere periode, samt at vores fokus er på mobilabonnementer, da det er her, Telia har deres største salg. Yderligere gælder det for Telias abonnementer, at man, som privat, køber et abonnement med ekstra ydelser, hvilket ofte ikke vil være relevant for virksomhederne. Da Telia opgør deres økonomiske afstemninger for handel med private og erhverv samlet, har det ikke været muligt at adskille disse markeder til fulde. I regnskabsanalysen er der gjort brug af relevante og oplyste nøgletal, hvilket betyder, at net- 21 Breinstrup, T. ( ) 22 Allingstrup, M. ( ) 23 Breinstrup, T. ( ) 24 B2C. (u.d.) 25 First Mover. (u.d.) 26 First Mover. (u.d.) 27 Mobile Communications. (u.d.) 28 Telia: Ikke Danmarks tur til at fyre 6

9 toomsætningen er fundet andetsteds, da Telia af konkurrencemæssige hensyn ikke er forpligtigede til at oplyse dette 29. Der har ligeledes været en naturlig afgrænsning fra interviews med Telias ledelse, da henvendelser ikke besvares tilbage 30. Projektets fokus på forbrugernes behov, lægger i stedet op til interviews med disse samt eksperter der kender til markedet. På trods af besvarelser fra flere forbrugere, kan det ikke påstås, at disse besvarelser alene kan repræsentere forbrugernes holdning generelt. Til trods for dette, har det været nødvendigt, for både de kvantitative og kvalitative interviews, at afgrænse sig til et mindre antal besvarelser pga. tidsbegrænsningen. Af samme grund har det været nødvendigt, at afgrænse empirien til et enkelt interview pr. informant under de kvalitative interviews, til trods for, at opfølgende og mere dybdegående interviews ville være relevant for undersøgelsen. Kapitel 3: BESKRIVELSE 3. Om TeliaSonera AB TeliaSonera AB er en servicevirksomhed, der globalt sælger netværksadgang og telekommunikations-tjenester. Deres primære markeder er Norden og Baltikum men de finder sig i 18 forskellige lande 31. Fra 1997 til i dag har TeliaSonera udviklet sig fra at være lokale operatører til at være Europas 5. største og verdens 7. største teleoperatør 32, hvilket betyder at Telia har oparbejdet et stærkt brand. Telia Danmark blev etableret i 1995 og med ét års mellemrum åbnes der for fastnet-, bredbånds- og mobiltelefoni. Siden starten i 1995, har Telia markeret sig som udfordreren på det danske marked. 33 I år 2013 havde selskabet 1,8 mio. aktive abonnementer under mærkerne Telia, og DLG tele, med en omsætning på 4,6 mia. danske kroner og 1083 ansatte Organisation Telia DK udtaler på deres hjemmeside at de fører en flad organisationsstruktur for at være omstillingsparate i deres markedsføring. Dette ses også i deres organisationsdiagram (Bilag 1) hvor alle 29 Statens net, Børsnoterede selskaber. 30 Egen observation. (u.d.) 31 Historie. (u.d.) 32 Om Telia. (u.d.) 33 Om Telia, Strategi 34 Nøgletal. (u.d.) 7

10 afdelinger har muligheden for at gå direkte til den afdeling, de mangler eventuelle ressourcer fra. Markedet er meget konkurrencepræget og det er derfor vigtigt for Telia DK, at være klar til de eventuelle ændringer som markedet ofte står overfor. 35, Produktbeskrivelse Bostonmatrix Bostonmodellen benyttes for at finde ud af hvilket produkt der er det vigtigste for Telia og dermed ses markedsvæksten alene ud fra Telias interne perspektiv. 1. TV (5 %, negativ vækst), kunder 37,38 2. Fastnet (9,6 %, negativ vækst), kunder 39,40 3. Mobil (18 %, negativ vækst), kunder 41,42 4. Bredbånd (5 %, lav til ingen vækst), kunder 43,44 5. VoIP (7 %, stor vækst), kunder 45,46,47 Kilde: Bostonmatrice - Bruce Henderson fra Boston Consulting Group i Fakta. (u.d.) 36 Organisation. (u.d.) 37 NYT fra Danmarks statistik 38 Nøgletal. (u.d.) 39 Økonomiske nøgletal s. 4, tabel 1. (u.d.) 40 Nøgletal. (u.d.) 41 Økonomiske nøgletal s. 4, tabel 1. (u.d.) 42 Nøgletal. (u.d.) 43 Radio og Tv. (u.d.) 44 Nøgletal. (u.d.) 45 Erhvervsstyrelsen. ( ). Marked, figur Teliasonera. (u.d.). Annual Report Nøgletal. (u.d.) 8

11 Med en markedsandel på 18 %, er salg af abonnementer til mobiltelefoni, svarende til at Telia er den tredjestørste udbyder, hvilket også er deres største indtjeningsområde. Mobilabonnementmarkedet har udviklet sig negativt, men dette skal ses i forhold til at markedet var på et meget højt niveau, med 7,9 mio. (kilde) mobilabonnementer i et land med 5,6 mio. indbyggere. Det næststørste serviceprodukt er salg af fastnetabonnementer, der er et stærkt faldende marked, i takt med at flere og flere bruger mobile løsninger 48. Telia har 9,6 % af forbrugerne, hvilket svarer til, at være den tredjestørste udbyder 49. VoIP (Voice over IP) eller IP-telefoni er det eneste vækstmarked Telia befinder sig på. Markedet er dog ikke særligt lukrativt for Telia, og er derfor ikke specificeret i årsrapporten, selvom de er den næststørste udbyder. Det sidste produkt som Telia har, er tvabonnementer, hvor de har under 5 % af markedsandelen (derfor ikke specificeret). Danskernes forbrug af tv er faldet hver eneste måned hvis man sammenligner år 2012 med Delkonklusion Ud fra analysen kan det ses, at Telias største service er mobilabonnementer. Telia har samlet set 1,8 mio. kunder (abonnementer), hvoraf lidt over 1,5 mio. er på mobilabonnementer. Selvom markedet er faldet med 9,1 % fra år 2012 til 2013, har Telia formået, i samme periode, at gå fra til mobilkunder. De har yderligere formået at skabe en større fortjeneste ved at mobilabonnementer i år 2012 udgjorde 11,4 % af resultatet til 14,7 % i år , Mobilmarkedet Telia tilbyder, på B2C markedet, diverse netværksydelser samt tjenester som mobiltelefoner, iphoes, tablets og diverse typer af abonnementer der bl.a. inkluderer data, tale og sms er til disse produkter 52. Et mobilabonnement hos Telia giver nogle fordele, der alt efter abonnement er gratis eller muligt at tilkøbe til en reduceret pris. Disse fordele kaldes Telia Fordele og inkluderer: Telia Storytel - Lydbøger på mobilen. 53 Telia Tirsdag - To biografbilletter til én billets pris (Herunder findes en Telia tirsdag app) Villumsen, T. B. ( ) 49 Nøgletal. (u.d.) 50 Nøgletal. (u.d.) 51 Nøgletal. (u.d.) 52 Telia hjemmeside. (u.d.) 53 Storytel. (u.d.) 9

12 Telia Parken Gratis WIFI i Parken. 55 Spotify Streamingtjeneste med musik. 56 Telia Forpremiere Mulighed for at se de nyeste film i udvalgte biografer før de har fået premiere samt to biografbilletter til én billets pris ved andre fremvisninger. 57 HBO Nordic (Home Box Office) Giver adgang til tv-serier og film. 58 Fri Familie & Venner Ring for 0 kr. til familie og venner (Op til 5 numre) Samarbejdspartnere Telenor er et teleselskab, der, på mobilmarkedet, har en markedsandel på 22 %, på 60. Selskabet har i 2011 indgået et samarbejde med Telia om fælles netværk 61, og i dag har de to selskaber et reelt ønske om at fusionere 62. TDC er det førende teleselskab i Danmark med en markedsandel 41 % på mobilmarkedet 63. TDC ejer kobberkabelnetværket, som andre teleselskaber er nødsaget til at leje sig ind på for at skabe en forretning. 64 Kapitel 4: ANALYSE 4. Analyse af Telias mission, vision og strategi TeliaSonera is an international group with a global strategy, but wherever we operate we act as a local company 65. I dette tilfælde, fokuseres der på den strategi der benyttes, på det danske marked. TeliaSonera s mission is to help people and companies communicate in an easy, efficient Our focus is to deliver a first-rate customer experience, while ensuring the quality of our networks and maintaining a cost-efficient structure 66. I Danmark har Telia indgået et samarbejde med Telenor, 54 Tirsdag. (u.d.) 55 Telia Parken. (u.d.) 56 Telia Fordele, Spotify. (u.d.) 57 Telia Forpremiere. (u.d.) 58 HBO Nordic. (u.d.) 59 Fri familie. (u.d.) 60 Breinstrup, T. ( ) 61 Telia åbner for hurtigt mobilt internet 62 Breinstrup, T. ( ,a) 63 Breinstrup, T. ( ) 64 Hansen, K. ( ) 65 Telias mission, vision, strategi. (2013) 66 Telias mission, vision, strategi. (2013) 10

13 der giver dem et større netværk og fremmer udviklingen af nye netværk, da Telia og Telenor i fremtiden vil samarbejde om at udvikle netværket yderligere 67. Telia beskriver deres vision således, TeliaSonera is a world-class service company recognized as an industry leader. We are proud pioneers of the telecom industry, a position we have gained by being innovative, reliable and customer friendly. 68 At være pionerer inden for teleindustrien har Telia blandt andet været ved, at være det første teleselskab der åbnede op for 4G-teknologien 69 og i samarbejde med Telenor, er de det første selskab der har netdækning i metroen. 70 Det kundevenlige forsøger Telia blandt andet at leve op til, ved at imødekomme behovet for en underholdningsportal. Portalen består blandt andet af et samarbejde med HBO Nordic 71, Storytel 72 og Spotify 73. Som udfordrer på det danske marked 74 har Telia bl.a. udskiftet en leder, for at skabe forandring i virksomheden 75, opkøbt andre virksomheder og spredt deres fokus, for at kunne udbyde samme services, som konkurrenterne. Dette fokus kan f.eks. ses i deres forsøg på at opnå samme aftale med Viasat som TDC har 76 samt i underholdningsportalen, der minder om TDC s 77. Deres strategi beskrives således, TeliaSonera s strategy is to deliver tailored products and services to best meet the core requirements of our diverse customer segments. We provide solutions formed by our in-depth understanding of our customers present and future needs 78. Telia ønsker at levere skræddersyede produkter og tjenesteydelser, der på bedste vis opfylder de grundlæggende krav i deres forskellige kundesegmenter, hvilket de opnår ved lanceringen af nye mobilpakker. De har blandt andet gjort data og tale i udlandet nemmere og billigere 79 og de har oprettet abonnementer med adgang til deres underholdningsportal Telia åbner for hurtigt mobilt internet 68 Telias mission, vision, strategi. (2013) 69 Allingstrup, M. ( ) 70 Birkeslund, L. ( ) 71 Rasmussen, R. E. ( ) 72 Jørgensen, S. ( ) 73 Lindevall, L. ( ) 74 Om Telia, Strategi 75 Allingstrup, M. ( ) 76 Stensdal, K. ( ) 77 Egen observation. (u.d.) 78 Telias mission, vision, strategi. (2013) 79 Telia sænker priserne med over 50 procent. (u.d.) 80 Abonnement. (u.d.) 11

14 4.1 Benchmarking En analyse af Telias regnskab belyser virksomhedens økonomiske situation. Analysen er baseret på de seneste tre regnskabsår, der kan ses i Bilag 2. I analysen vil TDC blive brugt som benchmark, da TDC er markedsleder på det danske marked. TDC har siden 1996 været under navnet Tele Danmark, hvor det danske marked blev liberaliseret. De var med til at definere markedet og har derfor længe båret den største omkostning til produktudvikling og markedsføring. Tele Danmark var helt eller delvis ejet af den danske stat frem til Benchmarken er valgt ud fra Telias ønske om at overtage deres position, hvilket gør det relevant at sammenligne. Telia Danmark A/S har en omsætning på 4,6 milliard danske kroner i år 2013 med 1,8 million kunder (abonnementer) og 1083 ansatte. Telias omsætning er faldet med 9,8 % fra 2012 til 2013, og fra 2011 til 2012 faldt den med 3,77 %. Dermed er omsætningen faldet med 13,21 % de seneste 3 regnskabsår. TDC A/S har en omsætning på 24,6 milliard danske kroner i år 2013 med 8,9 million kunder (abonnementer) og 8828 ansatte. TDC omsætning er faldet med 5,79 % fra 2012 til 2013 og fra 2011 til 2012 faldt den med 0,71 %. Dermed er omsætningen faldet med 6,46 % de seneste 3 regnskabsår. Sammenlignes omsætningen med antallet af kunder fremgår det, at Telia omsætter for 2.555,56 DKR. pr. kunde i år Omsætningen pr. kunde er faldet med 14,81 % fra 2012 til 2013 og fra 2011 til 2012 faldt den med 3,77 %. Dermed er omsætningen pr. kunde faldet med 18,03 % de seneste 3 regnskabsår. Sammenlignet med TDC, som ligger næsten på samme niveau med 2.749,47 DKR. pr. kunde i år 2013, men har oplevet en stigning på 0,58 % fra 2012 til 2013, og fra 2011 til 2012 faldt den kun med 0,2 %. Dermed er omsætningen pr. kunde, modsat Telia, steget med 0,38 % de seneste 3 regnskabsår. Opsummering: Telia omsætter for 7 % mindre pr. kunde end TDC i 2013 modsat 2012 hvor de omsatte for 10 % mere, og 2011 hvor de omsatte for 13 % mere. Denne udvikling hindrer dem i at overtage markedsandele fra markedsleder på længere sigt. Da det vil kræve, at de har flere kunder for at opretholde tidligere omsætning og den konkurrencemæssige fordel de havde. 81 Erhvervseventyret TDC. (u.d.) 12

15 Sammenlignes omsætningen med antallet af fuldtidsansatte (FTE) fremgår det, at hver FTE omsætter for ,76 DKR. i år Omsætningen pr. FTE er faldet med 4,47 % fra 2012 til 2013, og fra 2011 til 2012 steg den med 4,11 %. Dermed er omsætningen pr. FTE faldet med 0,55 % de seneste 3 regnskabsår. Sammenlignet med TDC, som ligger langt under det niveau med ,51 DKK. pr. FTE i år Omsætningen pr. FTE er faldet med 0,32 % fra 2012 til 2013, og fra 2011 til 2012 steg den med 7,43 %. Dermed er omsætningen pr. FTE modsat Telia steget med 7,08 % de seneste 3 regnskabsår. Opsummering: Telia omsætter for 52 % mere pr. FTE end TDC i 2013, for 59 % mere i 2012 og 64 % mere i Dette viser at Telia har en stor konkurrencemæssig fordel, da de har langt lavere lønningsomkostninger end TDC ift. omsætningen. Dette kan måske forklares med at TDC ejer kobberkablerne i jorden, som kræver, at der er ansatte til at vedligeholde dem. Udgifterne til disse omkostninger betaler Telia igennem deres omkostninger til leje af kobbernettet. Sammenlignes antallet af kunder med antallet af medarbejdere hos Telia fremgår det, at hver medarbejder i gennemsnit har kunder i år Fra 2012 til 2013 steg den med 12,14 %, og fra 2011 til 2012 steg den med 8,20 %, som gør, at den samlede arbejdsbelastning i gennemsnit er steget med 21,33 % pr. FTE. Sammenlignet med TDC, som ligger langt under det niveau med 1662 kunder pr. ansat i år Kunder pr. FTE er faldet med 0,90 % fra 2012 til 2013, og fra 2011 til 2012 steg den med 7,64 %. Dermed er kunder pr. FTE hos TDC steget med 6,67 % de seneste 3 regnskabsår. Opsummering: Telia har 63 % flere kunder pr. ansat end TDC i 2013 og 44 % mere i 2012 og Dette viser, at Telia har en langt højere arbejdsbelastning pr. ansat end TDC i alle 3 regnskabsår, hvilket kan skabe et dårligt arbejdsmiljø og en ringere service, hvis ikke Telia besidder en teknologisk fordel som afhjælper belastningen. Kapitaltilpasningsevnen AOH ligger på 1,32 gange i år 2013, hvor den er steget med 79,75 % fra Fra 2011 til 2012 faldt den med 3,46 % hvilket gør, at de i de seneste 3 år har haft en stigning på 73,53 %. Dette viser hvor vidt Telia har været i stand til at tilpasse deres investerede kapital til ændringer i omsætningen. 13

16 Sammenlignet med TDC som ligger langt under Telias niveau med 0,4 i år AOH er faldet med 2,14 % fra 2012 til 2013 og fra 2011 til 2012 steg den med 0,29 %. Dermed er AOH hos TDC faldet med 1,85 % de seneste 3 regnskabsår. Konklusion: Telia har en AOH der er 230 % højere end TDC i 2013 og dette giver dem en stærk konkurrencemæssig fordel ift. TDC. I 2012 var den 78 % højere end TDC s og i 2011 var den 90 % højere. Dette viser at Telia i regnskabsperioden er langt bedre end TDC til at tilpasse deres investerede kapital til udvikling i omsætning Delkonklusion Fra år 2011 til 2012 følger antallet af kunder med omsætningen. Hvorimod der ses et fald i omsætningen fra 2012 til 2013, på 9,8%. Derudover er omsætningen pr. kunde faldet med 14,81 %, hvilket vil sige, at der er et fald i omsætningen på 5,01 procentpoint, som det ikke er muligt at redegøre for. Til sammenligning har udviklingen hos TDC omsætning fulgt antallet af kunder inden for 0,5 procentpoint afvigelser. De manglende udsving i omsætning pr. FTE viser, at Telia har evnet at tilpasse deres antal af medarbejdere ift. omsætning. Modsat har TDC opnået fremgang, men fra et langt lavere niveau. Det kan konstateres, at Telia har forbedret deres ansattes produktivitet, selvom de har en faldende omsætning og derfor evnen at tilpasse deres arbejdsstyrke ift. omsætningen. Til sammenligning ligger den lagt over TDCs niveau. Væksten i AOH viser, at Telia har evnet at kapitaltilpasse deres aktiver, så de har fået en AOH på 1,32, der indikerer, at deres aktiver omsættes 1,32 gange på et år. TDCs aktiver omsættes 0,4 gang på et år, som viser, at de ikke har fået tilpasset sig. 4.2 Parametermix I følgende afsnit gøres brug af begrebet marketingmix, der er opdelt i De 7 p er. De 7 p er har til formål at belyse de parametre, der gør sig gældende, når en virksomhed skal differentiere sig fra sine konkurrenter og dække forbrugernes behov. 82 I afsnittet er der sat fokus på netop de parametre, som har relevans i forhold til opgaven, og de som ikke allerede er dækket af ovenstående eller nedenstående afsnit. Parametre, der ikke beskrives her, er som følger: Produkt, Fysiske beviser, Process, Promovering og Menneskelige ressourcer, hvilket efterlader Pris og Distribution. 82 Parametermix De 7 P er. (u.d.) 14

17 Pris: Telias udvalg og priser er fastsat på forhånd i udbudte abonnementer, 83 og prisen afhænger derfor af, hvilket abonnement forbrugeren finder mest passende. I udbud og pris kan det dog være svært at skelne mellem fordelen ved det ene produkt frem for det andet, da produkter og priser ikke er fuldstændig identiske 84,85. Til prisfastsættelse benytter Telia sig af profitmaksimering, hvilket kan udledes af en tidligere konklusion om Telias omstillingsparathed. Telia har f.eks. justeret på medarbejderstaben, således at indtjeningen pr. medarbejder er blevet større. Som tidligere nævnt, har Telia ligeledes evnet at kapitaltilpasse deres aktiver, til forskel fra TDC der taber penge. Dermed kan det konkluderes at Telia udbyder et priselastisk produkt, hvor mængden af abonnementer falder relativt mere end prisen stiger, da forbrugerne blot vælger en anden udbyder. Distribution Da TDC ejer de kobberbaserede bredbåndsforbindelser, er det nødvendigt, at Telia samarbejder med TDC, for at gøre brug af disse 86. Telia har derudover eget mobilnet 87 samt et samarbejde med Telenor, der giver en bedre dækning for Telias kunder 88. Yderligere sælger Telia fysiske produkter, som f.eks. mobiltelefoner og tablets i forbindelse med køb af et abonnement. Det antages derfor, at Telia også har aftaler med mobilproducenterne 89. Telia når ud til deres kunder via Telia.dk, hvor produkter og tjenester sælges gennem deres webshop 90. Derudover henvender Telia sig også telefonisk til eksisterende samt potentielle kunder gennem eksterne Call Centre 91. Telia distribuerer sig også igennem deres 48 forhandlere, og 5 Telia partner forhandlere, der er placeret rundt i hele Danmark % af køb af mobilabonnementer er sket online. Dette bekræfter trenden med, at en stigende del af handlen flyttes fra fysiske butikker til online internethandel Abonnement. (u.d.) 84 Abonnement. (u.d.) 85 Abonnementoversigt - mobil. (u.d.) 86 Hansen, K. ( ) 87 Erhvervsstyrelsen - mobilnet. (u.d.) 88 Koogi, L. ( ) 89 Privat. (u.d.) 90 Telia hjemmeside. (u.d.) 91 Egen observation. (u.d.) 92 Find forhandler. (u.d.) 93 Theil, H. ( ) 15

18 4.2.1 Delkonklusion Kilde: Bilag 4 Tabel 7 Telia er dermed omstillingsparate på trods af afhængigheden af et samarbejde med både TDC og Telenor. Især samarbejdet med TDC, der er en nødvendighed, er en ulempe når prisfastsættelsen sker på baggrund af strategien profitmaksimering. Telia viser, med deres justering af medarbejderstaben, at de formår at følge udviklingen, ved at skabe færre omkostninger. Dette er særligt relevant idet at Telia opererer på et priselastisk marked, hvor loyaliteten samtidig er lav. Undersøgelsen viser at størstedelen af respondenternes køb af mobilabonnementer foregår over e- handel. Det kan derfor konstateres, at Telia står overfor muligheder for at ændre deres distributionskanaler. 4.3 Omverdensmodellen Den uafhængige omverden Politik og Lovgivning: Ejerforhold: Telia A/Bs største aktionærer er den svenske og finske stat. Derfor kan Telias ledelse påvirkes af politiske intentioner. Licenser: Lige siden opstarten af den danske telebranche i 1897, har staten solgt licensrettighederne til brug af forskellige telefrekvenser. Rettighederne gives til det selskab, der leverer det bedste netværk, den bedste dækning og er villig til at betale mest. Derfor er branchen blevet et skatteobjekt 16

19 for staten 94, hvilket er et synspunkt, der bekræftes af Teleanalytiker, Torben Rune 95. Grundlaget for licensudbuddet er på baggrund af en opfattelse af telefrekvenser som værende en knap ressource 96. Teknisk kan telefrekvenser ikke betragtes som en knap ressource, da man ofte ikke vil bruge samme frekvens ret længe ad gangen, før der skiftes til både en ny mast og frekvens 97. Dermed modsiges Erhvervsstyrelsens argumentation om en begrænset naturlig ressource og dermed grundlaget for nødvendigheden for regulering ved hjælp af licens 98. EU politik: EU har over flere gange nedsat hvad teleselskaber i EU må opkræve for at ringe og bruge data fra et EU-land til et andet. Dette medfører, at det er blevet mindre og mindre profitabelt at udbyde disse services 99. EU har pålagt de Europæiske landes regeringer, at pålægge telebranchen at gemme privatpersoners data fra telefon- og sms-samtaler samt internettrafik. Dette giver telebranchen yderligere omkostninger og alene forrige år, har den danske telebranche haft udgifter for op mod en ½ milliard DKK. til lagring og indsamling af disse data 100. EU domstol: EU domstolen fastslår, at direktivet om registrering af privatpersoners data, i "særlig alvorlig grad, gør indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv" 101. DK politik: De danske politikere har blandt andet ønsket, at påvirke telebranchens økonomi ved at bede om moralsk støtte til produktionen af tv og film, nu hvor teleselskaberne tjener penge på at udbyde dette 102. Der er også ytret ønske om at ændre reglerne for udbygning af telenettet, så det ikke længere er teleselskaberne, der bestemmer, hvor meget og hvor hurtigt de investerer i udbygningen af dækning i de yderste geografiske punkter i DK 103. Det er Folketingspartierne der var med i tele- og it-forliget fra 1999, som er med til at regulere forholdene for telebranchen, som årligt investerer 6-8 milliarder DKK. i telenetværket Krøyer, K. ( ) 95 Bilag 7, Uddrag 3, TR 96 Bilag 7, Uddrag 1, TR 97 Bilag 7, Uddrag 2, TR 98 Frekvenser. (u.d.) 99 Allingstrup, M. ( ) 100 Telebranchen kræver internet-logning stoppet straks. ( ) 101 Telebranchen kræver internet-logning stoppet straks. ( ) 102 Carlsen, C. ( ) 103 Politikere vil have bedre mobildækning 104 Breinstrup, T. ( ) 17

20 Økonomi: Som det ses af grafen herunder, er husstandenes årlige forbrug af telefonabonnementer, samtaleafgifter mv. steget stødt i perioden fra 2009 til I 2009 lå forbruget på 6.349,8 mio. kr. og i 2013 lå det på 8.955,9 mio. kr. hvilket altså er en stigning på 2.606,1 mio. kr. 105 Kilde: 30&tablestyle=&ST=SD&buttons=0 Omsætningen i telebranchen har været faldende de seneste år. Det gælder både for mobiltelefoni inkl. og ekskl. mobilt bredbånd. I de senest opgjorte tal fra 2012 til 2013 var der er fald på 9,1 % for mobiltelefoni ekskl. mobilt bredbånd og et fald på 9,6 % inkl. 106 Dermed kan det udledes at teleselskaberne presses på priserne, som tidligere nævnt. Til gengæld har teleselskaberne almindeligvis en investeringshorisont på 1,5 til 3 år, hvilket vil sige, at deres investeringer hurtigt er tjent ind igen, til trods for den faldende omsætning. 107 Demografi: Befolkningsstørrelsen i Danmark er på indbyggere 108. Fordelingen af befolkningsalderen er omkring lige stor (ca ) i alle aldre, fordelt i årtier (f.eks. 0 til 9, 10 til 19 ) helt frem til 80 til 89 som kun er på ca. ⅓ af den størrelse og derefter går det kraftigt nedad. Der bliver født FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. ( ) 106 Økonomiske nøgletal for Telebranchen (2013) 107 Bilag 7, Uddrag 20, TR 108 Folketal. (u.d.) 18

21 flere end der dør i år Der er samlet set, med immigranter, kommet over nye danskere i år Kulturelle forhold: Telia og andre teleselskaber er grundet den hurtige udvikling i telebranchen nødsaget til at være omstillingsparate, for at efterkomme nye trends. Tidligere var det fastnettelefonerne som styrede markedet, men forbrugerne har senere taget godt imod mobiltelefonen. Anno 2014 er det stort set umuligt at finde en person uden en mobil i lommen 110 og fastnettelefonen er på vej ud, da det både er dyrere og mere besværligt. 111 Der er en kæmpe udvikling inden for de tjenester på mobile konsoller. Blandt andet de mange sociale medier, som Facebook, Twitter og Skype, der alle bruges til at komme i kontakt med omverdenen, på den ene eller anden måde. Denne eksplosion som man har set i udviklingen af mobile tjenester, skaber et større behov for det mobile datanetværk 112. Teleanalytiker, Torben Rune, mener at den almindelige voice-telefoni hvor data benyttes som et tillægsprodukt, vil udvikles til, at der snart kun benyttes datatjenester 113. Dermed kan det ses som unødvendigt at betale for tale, SMS og MMS, eftersom man nu kan skrive med vennerne over Facebook app en på sin mobiltelefon, og ringe til familien med Skype app en 114. Yderligere mener han, at den almindelige voice-telefoni hvor data benyttes som et tillægsprodukt, vil udvikles til, at der snart kun benyttes datatjenester 115, hvilket ligeledes grundes udviklingen af applikationer 116. Teknologiske forhold og udvikling: Teleselskaber begår sig i en branche, som er præget af massiv og konstant udvikling. Derfor er det vigtigt for Telia, såvel som alle andre udbydere, at følge med den teknologiske udvikling og stræbe efter at kunne tilbyde den nyeste teknologi. Det betyder dog ikke at teleselskaberne selv forsker i udviklingen, men tværtimod er der standardiseringer på området 117. Disse standardiseringer sættes 109 Population and population projections. (u.d.) 110 Stensdal, K. ( ) 111 Villumsen, T. B. ( ) 112 Breinstrup, T. ( ) 113 Bilag 7, Uddrag 6, TR 114 Bilag 7, Uddrag 22.1, TR 115 Bilag 7, Uddrag 6, TR 116 Breinstrup, T. ( ) 117 Bilag 7, Uddrag 4, TR 19

22 ikke af teleselskaberne, men af ETSI 118, da udviklingen skal gavne samfundet og ikke teleselskaberne 119. Det er f.eks. den nyeste teknologi inden for datanetværk som 3G og 4G, der standardiseres 120. Udviklingen går dog så hurtigt, at teleselskaberne ikke kan nå at få 4G før 5G er ude eller 5G før 6G er ude osv. 121, og lige nu er teleselskaberne hjælpeløst bagud 122. Massemedier: På hjemmesider som f.eks. Trustpilot, hvor forbrugerne kan anmelde virksomheder, har Telia i alt anmeldelser. Herunder ligger klager om den generelle mangel på kundeservice, om overholdelse af reklamationsretten, om gebyrer der bliver trukket til trods for at andet er aftalt og generel ventetid hos deres telefoniske kundeservice. Dette har resulteret i af 41 % af anmelderne har bedømt Telia ved at give dem 1 stjerne, ud af 5. Derimod har 25 % delt deres positive oplevelse og anbefaler Telia, med 5 tildelte stjerner. Dette betyder, at Telia i gennemsnit er blevet bedømt til 3,2 på en skala fra Sociale medier kan påvirke Telia i høj grad, da både gode og dårlige anmeldelser hurtigt kan deles blandt forbrugerens sociale netværk, og på den måde påvirke virksomhedens omdømme enten positivt eller negativt. Dette kan influere andre forbrugere i købsbeslutningen, der vælger eller fravælger teleselskab på baggrund af mediernes oplysninger. 118 Bilag 7, Uddrag 8, TR 119 Bilag 7, Uddrag 9, TR 120 Mobile Communications. (u.d.) 121 Bilag 7, Uddrag 22, TR 122 Bilag 7, Uddrag 19, TR 123 Diverse. (u.d.). Telia anmeldelser 20

23 4.3.2 Den afhængige omverden Kunder: På baggrund af det kvantitative interview bestående af spørgeskemaer 124, undersøges der vigtigheden for forbrugerne af seks forskellige parametre, i form af: dækning, kundeservice, medfølgende mobiltelefon, nyeste netværksteknologi, pris og ekstra ydelser, i diagrammet nedenfor. Kilde: Bilag 5 Tabel 1 Diagrammet viser at prisen er det vigtigste for størstedelen af respondenterne, hvis de skal vælge skifte teleselskab på nuværende tidspunkt. 49 % 125 af respondenterne har valgt dette som deres første prioritet. Dernæst er dækningen også vigtig for forbrugerne med 29 % 126 af respondenterne, der har valgt denne valgmulighed, hvorimod tilbud med ekstra ydelser, har størstedelen af respondenterne rangeret som deres 4., 5. og 6. prioritet, hvilket betyder, det er en af de valgmuligheder, som de finder mindst vigtige. Cristina Brinkbo Vinuesa, som er Telia kunde, fortæller i et interview, at prisen er det vigtigste for hende. Hun har valgt Telia på baggrund af deres fordele, der på daværende tidpunkt, blandt andet 124 Bilag = , = 49,35065 % 0, = 28,57143 % 21

24 bestod af gratis opkald til andre Telia kunder. Denne fordel er implicit valgt, af prismæssige årsager. 127 Jeg har anbefalet det til min mor fordi hun har ønsket sig en IPhone og hun kunne få den igennem Telia og så kunne hun ringe gratis til mig og så kunne hun få den med abonnement altså købe telefonen gennem med abonnement så hun fik det billigere Citat af Cristina Brinkbo Vinuesa (Bilag 9) Dernæst er der blevet undersøgt hvor mange af respondenterne, der var villige til at betale ekstra for at opnå ydelser, som f.eks. musiktjenester, lydbøger online og biograf-rabatter, som især Telia udbyder med deres Telia Fordele. I diagrammet nedenfor ses det, at 29 % er villige til at betale for ydelserne. Kilde: Bilag 4 Tabel Bilag 9 22

25 Kilde: Bilag 4 Tabel 3 og 4 Diagrammet nedenfor viser at 51 % af respondenterne ikke har skiftet teleselskab de senest 2 år, hvor 48 har skiftet mindst 1 gang. Dette betyder, at et stort antal af forbrugerne skiftet teleselskab ofte. Der samtidig er 29 %, der er villig til at betale ekstra for ydelser, har Telia en udfordring foran dem, hvis de vil have fat i disse potentielle kunder, der ofte skifter abonnement. Derudover har virksomheden ikke de laveste priser i branchen ifølge de sammenlignelige mobilabonnements priser på internetsiden Sammenligning af abonnementer. (u.d.) 23

26 Kilde: Bilag 000 Tabel 5 Ud fra spørgeskemaet er der 13 respondenter, der har et abonnement hos Telia. Dette svarer til 17 % af respondenterne. Hvilket kan sammenlignes med deres markedsandel på 18 % og derfor er undersøgelsen repræsentativ i forhold til Telia. Antal Telia kunder Antal respondenter Telia kunder i procent Callme 3 Telia 10 I alt: % Kilde: Bilag 4 Tabel 6 56 % af køb af mobilabonnementer er sket online. Dette bekræfter trenden med at en stigende del af handlen flyttes fra fysiske butikker til online internet handel 129. Kilde: Bilag 4 Tabel Theil, H. ( ) 24

27 Konkurrenter: Der er store indgangsbarrierer på markedet, da det ofte koster flere milliarder at indtræde på det danske marked grundet licensopkrævning og opsættelse af master 130. Dette gør, at de eksisterende teleselskaber ikke er interesseret i at afskaffe licenserne, men samtidig ønsker at opnå stordriftsfordele 131. Blandt andet Telia og Telenor, der ønsker at fusionere, hvilket samtidig vil give dem et større marked end TDC og dermed skabe yderligere modspil på markedet 132. Denne fusion kan dermed holde gang i priskrigen, der ligeledes skyldes, at forbrugerne ikke er loyale over for teleselskaberne. I et forsøg på at gøre produktet mere attraktivt, sætter teleselskaberne priserne ned, af frygt for at miste kunderne til konkurrenten 133. Det betyder at danskerne, især på mobilmarkedet, har nogle af de laveste priser i Europa i dag Delkonklusion Anskaffelse af licensrettigheder bygger på opfattelsen af, at det er en knap naturressource. Derfor konkluderes der, at branchen blevet et skatteobjekt. Derudover kan der, med udgangspunkt i det kvalitative interview med Torben Rune, konstateres at erhverv styrelsens opfattelse af frekvensknapheden ikke er korrekt. Der konstateres at EU gør det mindre og mindre profitabelt at yde telekommunikations ydelser i hele Europa. Derudover bliver teleselskaberne pålagt en omkostning på ½ milliard til lagring af brugerdata. Derudover konstateres der, at der er er et ønske om ændring af regler i forhold til udbygningen af dækning i udkants Danmark. De nuværende regler betyder, at der skal investeres 6-8 milliarder DKK. årligt, i de eksisterende telenetværk. Husstandenes årlige forbrug på telefonabonnementer og samtaleafgifter stiger. Omsætningen i telebranchen er faldende. Til gengæld er investerings horisonten i telebranchen meget kort, og pengene er dermed hurtigt tjent ind igen. Hvilket er en fordel. 130 Bilag 7, Uddrag 5, TR 131 Bilag 7, Uddrag 9.1, TR 132 Bilag 7, Uddrag 13, TR 133 Jørgensen, S. ( ) 134 Breinstrup, T. ( ) 25

28 Det kan se på befolkningsfordelingen opdelt i årtier, at grupperingerne er næsten lige store. Derfor er udskiftningen af forbrugere er rimeligt jævn. Grundet nye trends, kræves det, at telebranchen er omstillingsparat. Dette ses på behovet for at være i kontakt med omverdenen via sociale medier. Dette skaber et større behov for mobilt data netværk. Teleselskaberne forsker ikke i den nye udvikling, men samarbejder med ETSI om at få skabt fælles standarder. Der konstateres, at teleselskaberne er hjælpeløst bagud i forhold til at inkorporere netværksteknologi. Da udviklingen går for hurtigt. Det kan konkluderes ud fra trustpilot at Telia har en forholdsvis lav tilfredshed blandt forbrugerne. Ud fra undersøgelserne fremgår det, at majoriteten har valgt, at pris er det vigtigste parameter i forhold til valg af mobiltelefonabonnement. Derfor ønsker teleoperatørerne at ændre forbrugernes fokus fra produkternes pris til ønsket om komplimentærer produkter. Ved videre undersøgelse ses det til gengæld, at størstedelen af forbrugerne som har svaret på spørgeskemaet, nægter at betale for de komplimentærer produkter. Derfor kan det konkluderes, at teleselskaberne står over for en fremtidig udfordring, da fokus skal rykkes fra pris til komplimentærer produkter, som forbrugerne ikke vil betale ekstra for. Det konkluderes også, at Telia står overfor en yderligere udfordring, som består i at, forbrugerne har en lav loyalitetsgrad. Dette ses i forhold til undersøgelsen om, hvor ofte der bliver skiftet imellem teleselskaber. Set i relation til at kun 51 % af forbrugerne har bibeholdt abonnement hos samme teleselskab i de seneste 2 år. Undersøgelsen viser også at størstedelen af respondenternes køb af mobilabonnementer foregår over e-handel. Det kan derfor konstateres, at Telia står overfor muligheder for at ændre deres distributionskanaler. Indgangsbarriererne skaber en fordel for de nuværende teleselskaber. Hvilket skaber et behov for stordriftsfordele. Dette ses blandt andet ved det nylige ønske om fusion mellem Telia og Telenor. 26

29 5. Konklusion 5.1 SWOT Stærke sider Stærkt Brand Erfaring i branchen Samarbejde med Telenor (netværk) Teknologisk First Mover Telia Fordele Omstillingsparate Kapitaltilpasning Stigende markedsandel Stordriftsfordele Kapacitetsfordele Forbedret medarbejderproduktivitet Lave lønningsomkostninger ift. markedsleder Muligheder Eventuel fusion med Telenor Yderligere behov for data Høje indgangsbarriere Fra butik til online (ændre distributionskanaler) Stigende telekommunikationsforbrug Kort investeringshorisont Jævn befolkningens aldersfordeling Stigende behov for data Kapitel 5: KONKLUSION Svage sider Vildledende markedsføring Overordnet et faldende marked Faldende omsætning Faldende marked Afhængig af TDC (konkurrent) Manglende fokus på eksisterende kunder Dårlig håndtering af kundeklager Generel mangel af kundeservice Trusler Udbud af licenser Dansk politik (støttemidler) EU politik (prislovgivning) Kundernes betalingsvillighed Manglende kundeloyalitet Nye trends Hurtig udvikling af teknologi Priskrigen Politisk set er radiofrekvenser (der udbydes via licenser) en knap ressource Telefonnumre udgår Pris elasticitet anden udbyder skatteobjekt lav kundetilfredshed pris komplimentere produkter lav forbrugerloyalitet mindre profitabelt (EU) politisk intentioner om dækning (Udkants-DK) teknologisk udvikling går for hurtigt kan påvirkes af statslig ejerskab store årlige netværksinvesteringer underkastet fællesstandarter kundernes fokus på pris 27

30 5.2 Konklusion af den opstillede problemformulering På baggrund af analysen kan det konkluderes, at prisen er det vigtigste parameter, når der vælges teleselskab. Dette ses blandt andet på det forhold, at kunderne ikke er loyale og fokuserer på den billigste pris lige såvel som teleselskaberne i høj grad konkurrerer på dette parameter. Dette stemmer overens med, at produktet er priselastisk. Telia formår med deres Fordele ikke at leve op til det prisparameter, som kundernes fokus er på. I stedet forsøger de at flytte kundens fokus over på komplementære produkter, såsom Telia Fordele. Der kan dog konstateres af kunderne ikke er interesserede i at betale ekstra for ydelser som Telia Fordele. Samtidig er der opstået en manglende betalingsvillighed hos forbrugeren grundet de seneste års priskrig. Samtidig er der et stigende forbrug af telekommunikation, selv med en jævn fordeling af befolkningsalderen. Telebranchen er et marked, der er særdeles påvirket af omverdenen på både godt og ondt. Det kræver dyre licenser at entrere og forny sig på markedet, hvilket gør det svært for nye konkurrenter at entrere markedet, på grund af den høje indgangsbarriere. Dette gør, at teleselskaberne opfatter markedet som værende et skatteobjekt. Udover licensrettigheder er telebranchen begrænset af Europæisk lovgivning, der har sat restriktioner på prisniveauerne, hvilket gør det mindre profitabelt at være på det europæiske marked. Yderligere er der, i takt med en eksplosiv teknologisk udvikling på markedet, der af lovmæssige årsager kræver store årlige netværksinvesteringer, en hæmmet mulighed for at differentiere sig af de fælles standarder. Telebranchen har det privilegie, at kunne investere med en kort tidshorisont før aktiverne er kapitaltilpassede. Det stigende forbrug af telekommunikation skyldes et yderligere behov for data hos forbrugeren, der på sigt gør markedet mere rentabelt. Afslutningsvis kan det konkluderes at udviklingen inden for køb gennem e-handel er stor, hvilket gør de fysiske butikker overflødige, der i sidste ende kan medføre lavere distributionsomkostninger for Telia. 28

31 6. Bibliografi Kapitel 6: LITTERATURLISTE Telia Fordele, Spotify. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Abonnement. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Abonnementoversigt - mobil. (u.d.). Hentede fra TDC: CreateMobSubPage Allingstrup, M. ( ). Telia fyrer direktøren. Hentede fra Business.dk: Allingstrup, M. ( ). Telenor går med i priskrig: Gør mobilsnak gratis. Hentede fra dr.dk: Allingstrup, M. ( ). Kæmpe EU-ja til lavere mobilpriser. Hentede fra Dr.dk: Amdi, M. ( ). Udvikling i brugen af de sociale medier. Hentede fra Digital Works: Andersen, M. ( ). TDC: Telia kan beholde maste-teknologi for sig selv. Hentede fra COMPUTERWORLD: Andresen, J. S. ( ). Regeringsplan: Bedre mobildækning i yderområderne og hurtigere bredbånd. Hentede fra dr.dk: B2C. (u.d.). Hentede fra Wikipedia: Birkeslund, L. ( ). Telia og Telenor klar med 3G i metroen. Hentede fra Meremobil.dk: Breinstrup, T. ( ). Datatrafik overtager mobilnettene. Hentede fra B.dk: Breinstrup, T. ( ). Priskrigen vil ikke gå væk. Hentede fra Business.dk: Breinstrup, T. ( ). Så er også lydbøger med i mobilkrigen. Hentede fra Business.dk: 29

32 Breinstrup, T. ( ). Telebranchen til minister: Nu skal vi modernisere. Hentede fra Business.dk: Breinstrup, T. ( ). Telegiganter lader pengekassen stå åben. Hentede fra Business.dk: Breinstrup, T. ( ). Telia og Telenor slår sig sammen. Hentede fra Business.dk: Carlsen, C. ( ). Politikere: Telebranchen bør bidrage til dansk film. Hentede fra Media Watch: CO2-kvoter. (u.d.). Hentede fra Energistyrelsen: kvoter Diverse. (u.d.). Telia anmeldelser. Hentede fra Trustpilot: Egen observation. (u.d.). Fieldresearch. Erhvervseventyret TDC. (u.d.). Hentede fra TDC: Erhvervsstyrelsen - mobilnet. (u.d.). Hentede fra Erhvervsstyrelsen.dk: Erhvervsstyrelsen. ( ). Marked, figur 2.1. Hentede fra Erhvervsstyrelsen.dk: Fakta. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Find forhandler. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: First Mover. (u.d.). Hentede fra Investopedia: Folketal. (u.d.). Hentede fra Danmarks Statistik : Frekvenser. (u.d.). Hentede fra Erhvervsstyrelsen.dk : absel&maintable=fu5&pxsid=150730&tablestyle=&st=sd&buttons=0 Fri familie. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: FU5: Husstandenes årlige forbrug efter forbrugsart, husstandsgrupper og prisenhed. ( ). Hentede fra Danmarks statistik: 30

33 absel&maintable=fu5&pxsid=150730&tablestyle=&st=sd&buttons=0 Hansen, K. ( ). Hastighed: Siden slutningen 1800-tallet. Hentede fra Computer World: Harboe, T. (2013). Metode og projektskrivning - En introduktion, 2. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur. HBO Nordic. (u.d.). Hentede fra Telia.dk : Historie. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Hollensen. (u.d.). Upload modul 4: Marketing Management, 2ed pp Portfolio. Hollensen pp Portfolio.pdf. Janning, J. ( ). Priskrig: Telmore giver en måned gratis. Hentede fra meremobil.dk: Jensen, D. ( ). Priskrig presser prisen for mobiltelefoni ned. Hentede fra Computer World: Jørgensen, S. ( ). Her er selskabet med de mest loyale kunder se også hvem taberen er. Hentede fra mobil.nu: Jørgensen, S. ( ). Telia-kunder kan nu få lydbøger gratis i et år med Storytel. Hentede fra mobil.nu: Klima, energi og bygningsministeriet. (u.d.). Hentede fra Kloster, C. ( ). Tys-tys hos 3 og Telia. Hentede fra metroxpress: Koogi, L. ( ). Telia og Telenor indgår fornuftsægteskab. Hentede fra dr.dk: Krogager, J. L. (2006). Management accounting, financial measurement and planning, Vol.1, 2. udgave. Gyldendal Akademisk. Krøyer, K. ( ). Staten malker telebranchen. Hentede fra Ingeniøren : 31

34 Lemke, T. ( ). Ny teknologi skal få Telia hurtigt på 3G-nettet. Hentede fra Ingeniøren: Lindevall, L. ( ). Store prisforskelle på pakke-abonnementer til mobilen. MetroXpress. Mobile Communications. (u.d.). Hentede fra ETSI: Nyhedsbureau, B. ( ). Teleselskaber konkurrerer benhårdt på tjenester. Hentede fra Business.dk: NYT fra Danmarks statistik, Fortsat mere tv-reklame. (u.d.). Hentede fra Danmark statisik: Nøgletal. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Om Telia. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Om Telia, Strategi. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Omverdensmodel. (u.d.). Hentede fra Systime.dk: One stop shop. (u.d.). Hentede fra Investopedia: Organisation. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Overgaard, K. ( ). Parken skifter navn til Telia Parken. Hentede fra Business.dk: Parametermix De 7 P er. (u.d.). Hentede fra Betabox: Philip Kotler, G. A. (2013). Principles of Marketing, 6. udgave. Pearson Education, Limited. Politikere vil have bedre mobildækning: Telebranchen holder igen. ( ). Hentede fra MetroXpress: Population and population projections. (u.d.). Hentede fra Danmarks statistik : Porter, M. E. (u.d.). Upload modul 4: Competitive advantage, Creating and sustaining superior performance, kap. 2. Porters Value Chain.pdf. 32

35 Povl, R. D. ( ). Nu er det her: Telia lancerer 4 i Danmark. Hentede fra Computer World: Privat. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Radio og Tv. (u.d.). Hentede fra Danmark statistik : Rasmussen, R. E. ( ). Telia tilbyder HBO Nordic på laptops, tablets og smartphones. Hentede fra altomdata.dk: Reklame, Telia 4G netværk reklame. (u.d.). Hentede fra youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=q2 R4jcbmY Samfundsansvar. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: https://telia.dk/omtelia/telia/miljoogansvar Sammenligning af abonnementer. (u.d.). Hentede fra Mobilabonnement.dk: Statens net, Børsnoterede selskaber. (u.d.). Hentede fra Stensdal, K. ( ). Mobilen: Fra mursten til mode på 25 år. Hentede fra Computer World: Stensdal, K. ( ). Streaming-bombe fra Telia: Går direkte efter YouSee med tv i apps og på nettet. Hentede fra Computer World: Storytel. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Surveymonkey. (u.d.). Hentede fra Surveymonkey: https://da.surveymonkey.com/ Telebranchen kræver internet-logning stoppet straks. ( ). Hentede fra Folketidende : Telebranchen kræver internet-logning stoppet straks. ( ). Hentede fra Folketidende : 33

36 Telia Danmark på Twitter. (u.d.). Hentede fra Twitter.com: https://twitter.com/teliadanmark Telia Danmarks officielle Facebookside. (u.d.). Hentede fra Facebook.com: https://www.facebook.com/teliadanmark?ref=br_tf Telia er blevet meldt til politiet. ( ). Hentede fra Finans.tv2.dk: Telia Forpremiere. (u.d.). Hentede fra Telia: Telia hjemmeside. (u.d.). Hentede fra Telia Parken. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Telia på Google+. (u.d.). Hentede fra Google.com: https://plus.google.com/ /posts Telia på Youtube. (u.d.). Hentede fra Youtube.com: Telia sænker priserne med over 50 procent. (u.d.). Hentede fra Ugenserhverv.dk: Telia åbner for hurtigt mobilt internet. ( ). Hentede fra Ekstra Bladet: Telia: Ikke Danmarks tur til at fyre. ( ). Hentede fra Information: Telias Facebook, opslag fra kunde. (u.d.). Hentede fra Facebook.com: https://www.facebook.com/teliadanmark/posts/ Telias kundeservice. (u.d.). Hentede fra telia.dk : Telias mission, vision, strategi. (2013). Hentede fra Teliasonera, Årsrapport 2013 : TeliaSonera. (2010 ). TeliaSonera Danmark A/S, Årsrapport Erhvervsstyrelsen. TeliaSonera. (2011). TeliaSonera Danmark A/S, Årsrapport Erhvervsstyrelsen. TeliaSonera. (2012). TeliaSonera Danmark A/S, Årsrapport Erhvervsstyrelsen. TeliaSonera. (2013). TeliaSonera Danmark A/S, Årsrapport Erhvervsstyrelsen. 34

37 Teliasonera. (u.d.). Annual Report Hentede fra Teliasonera: /teliasonera_ar2013_eng.pdf Theil, H. ( ). Dansk e-handel fortsætter væksten. Hentede fra fdih.dk: Tirsdag. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Uddannelse og udvikling. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: Samfundsansvar Ukendt. (u.d.). Beskrivelse af GSM. Hentede fra Wikipedia: Villumsen, T. B. ( ). Fastnettelefonen er på vej helt ud af røret. Hentede fra b.dk: Villumsen, T. B. ( ). Fastnettelefonen er på vej helt ud af røret. Hentede fra b.dk: Webshop. (u.d.). Hentede fra Telia.dk: https://shop.telia.dk Økonomiske nøgletal s. 4, tabel 1. (u.d.). Hentede fra Erhvervsstyrelsen.dk: Økonomiske nøgletal for Telebranchen (2013). Hentede fra Erhvervsstyrelsen : 35

38 Kapitel 7: BILAG Bilag 1 Kilde: Organisation, (set: ) 36

39 Bilag 2 37

40 Kilde: Telia Årsrapporter (Erhvervsstyrelsen) Skoda, https://skoda.emu.dk/skoda-cgi/nnmarkedsdata/content/view/keynumbersfull.aspx?id= &from=search&p=0 (set: ) (set: ) 38

41 Bilag 3 Forbrugsvaner inden for telekommunikation Spørgeskema 1. Hvilket køn er du? A: Kvinde B: Mand 2. Hvilket teleselskab har du dit mobilabonnement i? 3. Hvad var årsagen til valget af dette teleselskab? (Sæt kun 1 kryds) A: Dækning B: Kundeservice C: Medfølgende mobiltelefon D: Nyeste teknologi E: Pris F: Tilbud med ekstra ydelser, som f.eks. musiktjenester, adgang til film, tv-serier eller lydbøger online Andet: 4. Hvordan har du købt dit mobilabonnement hos dit nuværende teleselskab? A: Online B: Fysisk forhandler C: Telefonisk D: Gadesælger 5. Hvor mange gange har du skiftet teleselskab indenfor de seneste 2 år? A: Ingen B: 1 gang C: 2 gange D: 3 eller flere gange 6. Hvordan vil du prioritere, hvis du skal skifte teleselskab på nuværende tidspunkt? (Prioriter fra 1-6, hvor 1 er det vigtigste) A: Dækning B: Kundeservice C: Medfølgende mobiltelefon D: Nyeste teknologi E: Pris F: Tilbud med ekstra ydelser, som f.eks. musiktjenester, adgang til film, tv-serier eller lydbøger online 7. Er du villig til at betale ekstra for at opnå ydelser som f.eks. musiktjenester, biograf-rabatter, adgang til film, tv-serier eller lydbøger online A: Ja B: Nej 8. Hvad er din alder? A: år B: år C: år D: år E: år F: 66 år eller ældre 9. Hvad er din årlige indkomst? A: kr. B: kr. C: kr. D: kr. E: kr. F: kr. eller derover 39

42 Bilag 4 Spørgsmål: Respondenter: B Callme C A C A B D C E F B A B 2 A 3 A B D A A A 3 A Telenor C C B E B A C D F B A A 4 B CBB E A D E B B B 5 A Telmore F D D A A A 6 A Telia Andet B A B A A 7 B Bibob E A A E B A A 8 B Oister E A B A E B D C F B A A 9 A 3 C B A E A C D F B A A A 10 B Oister E A A C B A A 11 B Oister Andet A D B A A 12 A TDC E C B E A B F C D B A B 13 A Telmore E A D E A B F D C B B A 14 A Telenor C B B E A B C D F A A A 15 A 3 C B B E B C A D F B A A 16 B Telia A A B A E D B F C B A A 17 B 3 B A A A B E D C F B A A 18 A Telmore A A A A E B D C F B B B 19 A Onfone E A A E A F D B C A A A 20 A Telmore F C B E A F C B D A A B 21 A 3 C A A A A B 22 B CBB E A A E A B A A 23 A Bibob A C B A E D C B F B A B 24 A Zenji Andet A B E B A D C F A A A 25 A Fullrate F C C E A B D F C B A A 26 B Telia Andet B A A B E C D F B B D 27 A Telenor A B B A E F D C B A A B 28 B CBB E A A B A A 29 A Telmore A C D A E B D C F A A B 30 B Lebara E B D E A D F C B B A A 31 A Telia C C A B A A 32 A Telmore D D D A E D C B F A A A 33 A Telia E B A E A D F C B B B E 34 B Oister E A A E A D C B F B A A 35 B Telmore A A A A E B D C F A B A 43

43 36 B Bibob E A A E B A A 37 B Home Mobile E A A A E D F C B A A A 38 A Telia Andet B A E B E D 39 B Bibob E A A E A B F C D B A A 40 B Telia C B B A E B D C F B A A 41 B CBB E A B B A F 42 B Telmore B A A B A E D F C A A A 43 A Bibob A C C B A A 44 A Bibob E A A B A A 45 B TDC A B A B F E 46 B Yousee mobil E A C E A C F B D B D E 47 A Telmore B D B E A B F D C A B C 48 A Telia E B A A E D C F B B A A 49 B Bibob E A A E A B D C F B A A 50 B Telia C B A E C F D B A B B E 51 A 3 E B A E A D C B F A A 52 B Oister E A B E A B F C D B A D 53 A Callme E A B E B F A 54 B TDC A A A A E B D C F B D F 55 A TDC Andet A A A E B D C F B E F 56 B CBB E A A E C B A F D B C E 57 B CBB E A B E A D B B C E 58 B Telenor E A A E A B C D F B D F 59 A E A B E A B F D C B C E 60 B Telmore E A A A C F 61 A Telmore E A A E A F B D C B C D 62 A Fullrate E A A A E B C D F B D C 63 B Yousee mobil E A B C F D B A E A A B 64 B Telmore D A D E A B C F B B F 65 A Coop E D B B F A 66 B TDC Andet A B A E D B F C B C F 67 A 3 A C A A D E F B C A E D 68 B TDC A B B A E B D F C A F C 69 A Telenor E B B A E B D C F B F A 70 A Telenor B A E A A B 71 B Oister E A B A E D C B F B D D 72 A TDC E C A E A B C F D B D C 73 A M1 Andet B A E A B C D F B A A 44

44 74 A Telia F A A E F C B A D B F B 75 A Callme Andet A B E A B F D C B F B 76 B Yousee mobil E C B E B A F C D A A A 77 B Telmore Andet A A E B A B Forklaringer til kommentaren andet i spørgsmål 3: Respondent 6: Har haft det siden jeg fik min første mobiltelefon Respondent 11: Kombination af lav pris og høj ydelse samt en vedvarende god service. Udover er deres selvbetjening rigtigt let at anvende Respondent 24: Gavekort Respondent 26: Fordi der følger forsikring med på deres store abonnementer Respondent 38: Anbefaling Respondent 55: Familie Respondent 66: Privatforbrug tilkøbt arbejdsmobil Respondent 72: Min mor Respondent 75: Gave Respondent 77: Min mor meldte mig ind 45

45 Bilag 5 46

46 47

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy

Abstract. Toms and the end of chocolate - a new business strategy 2 Abstract Toms and the end of chocolate - a new business strategy In recent years there has been an increased focus from the consumers on the whereabouts of our products. This has meant a demand for socially

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel:

Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Uddannelsesstedets navn: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelsen: Markedsføringsøkonom Fag: Tværfagligt Opgavetype: Rapport Projektets titel: Eksportmarkedsanalyse Afleveringsdato: 12. maj 2015 Studerende:

Læs mere

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08

Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 - - 2012 Forbrugernes skift af mobil- og forsikringsudbyder Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Mobil markedsføring i et B2C marked

Mobil markedsføring i et B2C marked Mobil markedsføring i et B2C marked Kandidatafhandling udarbejdet af Kenneth Nowotny Claus Svanholm Vejleder: Per Østergaard Jacobsen Uddannelse: Cand.merc, Økonomisk Markedsføring ved Copenhagen Business

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52

Indholdsfortegnelse. Konklusion... 45 Kildeliste... 48. Side 2 af 52 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemstilling... 3 Problemformulering... 3 Afgrænsning... 4 Ansvarsliste... 4 Kildekritik... 5 Teori... 5 Metode:... 9 Problembehandling... 13 Rentabilitetsanalyse...

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Cloud tjenester i Danmark

Cloud tjenester i Danmark Cloud tjenester i Danmark En analyse af Atea A/S og mulighederne for at blive markedsførende udbyder af Cloud tjenester Forfatter: Rasmus Winston Rasmussen Institut for afsætningsøkonomi: HD Marketing

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

LEGO EVERYTHING is CHINA

LEGO EVERYTHING is CHINA AFGANGSPROJEKT HD 1 AAU maj 15 LEGO EVERYTHING is CHINA HD 1. del Aalborg Universitet Hold A1 Sanjin Hodzic, Lasse Jakobsen, Morten Tjørnehøj Gruppe 6 Vedledning ved Poul Bjerregaard Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Bachelorprojekt: Giv Det Væk. Abstract Abstract In recent years a radical change in consumer behavior has occurred. Companies no longer decide how the consumer should interpret their commercial messages and brands it is now the consumer who

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.

1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2. 1.0 Summary... 4 2.0 Problemidentifikation... 5 2.1 Metode... 6 2.2 Videnskab og tilgang... 7 2.3 Tolkning af begreber... 7 2.4 Kildekritik... 8 2.5 Afgrænsning... 9 2.6 Udsigtsniveau... 9 3.0 Intern beskrivelse...

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

BINDINGSPERIODER OG INVESTE-

BINDINGSPERIODER OG INVESTE- Telekommunikationsindustrien, IT-Branchen og ITEK BINDINGSPERIODER OG INVESTE- RINGER PÅ MOBILOMRÅDET 24. JANUAR 2011 FORORD De danske forbrugere må på mobilområdet maksimalt bindes i en kontrakt i seks

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere