Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306"

Transkript

1 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget. Tilsyn og Garantifond Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningen på forsikringen kan fås på tryg.dk, forsikringsoplysningen.dk eller ankeforsikring.dk. 1/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

2 Din campingvognforsikring består af din forsikringsaftale (police) og dine forsikringsbetingelser. Husk, når du læser betingelserne Forsikringsaftalen viser de dækninger, summer og selvrisikobeløb, du har valgt for din forsikring. Vær opmærksom på, hvordan erstatningen beregnes. Husk, hvis der sker en skade Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang. Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på telefon , så vi kan hjælpe med at finde et værksted. Vi bør altid kontaktes, inden campingvognen stilles på værksted medmindre særlige forhold gør øjeblikkelig bugsering eller nødreparation nødvendig. Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anvise et campingvognsværksted, hvor reparationen skal udføres. Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det. Du skal straks anmelde tyveri, hærværk og røveri til politiet i det land, hvor det er sket. Indholdsfortegnelse Side Side Side 1 Hvad skal du selv sørge for Generelle undtagelser 5 6 Beregning af erstatning Forsæt, spiritus, manglende 6.1 Anmeldelse af skade 7 2 Hvem er omfattet af forsikringen 3 førerbevis mv Selvrisiko Redningsforsikring i udlandet Erstatning 7 3 Hvor gælder forsikringen Regres 8 4 Kaskoforsikringen Telte Flytning af stationær campingvogn Øvelseskørsel 4 5 Indboforsikring Hvilke ting er omfattet Forsikringssum Hvilke skader dækker indboforsikringen 6 7. Retshjælp 8 8. Generelle bestemmelser 9 9. Fortrydelsesret 11 2/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

3 1. Hvad skal du selv sørge for 1.1. Vedligeholdelse og opbevaring Du skal sørge for løbende at efterse og vedligeholde din campingvogn og telte. Hvis din campingvogn opbevares udendørs om vinteren, er det vigtigt, at du kontrollerer, at sne og is ikke blokerer vognens udluftningskanaler. Voldsomme haglbyger kan forårsage omfattende skader på din campingvogn. Mange har oplevet sådanne skader ved kørsel i udlandet særligt i Sydeuropa. Du kan i vidt omfang undgå disse skader ved at få monteret eksempelvis PVC tagbeskyttelse på din campingvogn. Du bør endvidere huske at tømme vanddunk og vandsystem, så det ikke beskadiges ved frostsprængning. 1.2 Stationære campingvogne Husk, at en stationær campingvogn kun må flyttes 2 gange pr. kalenderår, og at kørselsskader under flytning af en stationær campingvogn kun er dækket, såfremt du i forvejen har meddelt os datoen for flytningen. 1.3 Brand og eksplosion Du skal sørge for at følge producentens anbefalinger omkring eftersyn af campingvognens varmeanlæg og gaskomfur. Husk at gemme dokumentation for, at de foreskrevne eftersyn er udført. 1.4 Tyveri Campingvognen skal være forsvarligt aflåst og vinduerne skal være lukkede og tilhaspede. Lad ikke vinduer stå på klem heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag. Når du forlader campingvognen, skal du sørge for, at eventuelle tyveritækkelige ting, herunder elektronisk udstyr, ikke efterlades, så det er synligt udefra. Du skal sørge for, at tilbehør til din campingvogn altid opbevares et forsvarligt aflåst rum. Tyveri, hærværk, røveri eller ran skal straks anmeldes til nærmeste politimyndighed i det land, hvor skaden er sket. 2. Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker: dig, som ejer. enhver, der med din tilladelse benytter campingvognen. værksteder og andre virksomheder som har campingvognen til reparation, service og lignende. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i din interesse. Fx ved prøvekørsel efter reparation. Virksomheder, der har campingvognen i varetægt for salg, transport eller kommission, dækkes ikke. Ved salg af campingvognen er den nye ejer dækket af forsikringen i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre der er købt ny forsikring. Den nye ejer hæfter for en eventuel selvrisiko på forsikringen. Indbodækningen ophører på dato for ejerskiftet. 3. Hvor gælder forsikringen 3.1 Kørende campingvogne Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt-kort ordningen. På tryg.dk kan du få mere information. Kørende campingvogne er kun dækket for ophold i udlandet i op til 6 måneder om året. 3.2 Stationære campingvogne Stationære campingvogne er kun dækket i Danmark (undtaget er Færøerne og Grønland). 3/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

4 4. Kaskoforsikring Forsikringen kan tegnes både for kørende og for stationære campingvogne. Forsikringen omfatter alene den anvendelse, som fremgår af forsikringsaftalen. Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede campingvogn samt totalskade ved brand, tyveri og røveri. Se generelle undtagelser i afsnit 4.4. Desuden dækker forsikringen: fastmonteret tilbehør og mover. afmonteret tilbehør, der kun kan anvendes i forbindelse med campingvognen. Det er en betingelse ved tyveri, at afmonteret tilbehør opbevares i et forsvarligt aflåst rum, og voldeligt opbrud kan konstateres. Almindeligt indbo er kun dækket som beskrevet i afsnit 5, hvis det fremgår af forsikringsaftalen. Forsvarligt aflåst betyder, at døre og andre åbninger til din campingvogn er lukkede og låste, og at vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede. Vinduer, der står på klem, er ikke forsvarligt aflåst, heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag. 4.1 Telte Fortelt til vinterbrug og separat telt til vinteropbevaring er dækket hele året. Skader, som skyldes brand og tyveri, er dog dækket hele året. Fortelt til sommerbrug og telt til opbevaring om sommeren, læsejl og lignende er kun dækket fra 1. marts til 31. oktober (begge dage inklusive). 4.2 Flytning af stationær campingvogn En stationær campingvogn kan flyttes 2 gange pr. kalenderår. Kørselsskader på stationær campingvogn i forbindelse med flytning er kun dækket, såfremt vi i forvejen har modtaget dato for flytning. 4.3 Øvelseskørsel Forsikringen dækker skade på campingvognen, som sker i forbindelse med øvelseskørsel, fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel og lignende, hvis kørslen foregår : på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet. under instruktion fra motorsagkyndig eller kørelærer. 4.4 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke: skader, der alene opstår i og er begrænset til campingvognens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele, medmindre skaden sker ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri, hærværk eller sker under transport på andet køretøj. Dog dækkes følgeskade på de dele, der ikke er mekaniske, elektriske eller elektroniske. skader, der påføres campingvognen eller dele heraf ved behandling eller bearbejdning, medmindre skaden skyldes kørsel eller brand. skader, som opstår i eller udbreder sig fra campingvognens varmeanlæg eller gaskomfur, medmindre du kan dokumentere, at serviceeftersyn på anlægget er udført efter producentens anvisninger. forringelse af køretøjet, der er en følge af brugsslitage samt skade, der er en følge af vejrligets påvirkning fx fugt, råd, svamp, tæring, rust og frostsprængning. skader, der sker under udlejning af campingvognen, medmindre det fremgår af forsikringsaftalen, at forsikringen er udvidet til at dække udlejning. skader, som skyldes, at campingvognen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på grund af ændringer eller fejl og mangler. skader, der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl samt skader, der er omfattet af reklamationsret og garanti. skade som følge af manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse efter fabrikantens forskrifter. tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af campingvognen samt bortkomst, der ikke er tyveri. Eksempler på brugsslitage, der ikke er dækket: Gradvis påvirkning, der efterlader kosmetisk/overfladisk beskadigelse, fx ætsning fra fugleklatter, harpiks og lignende. Stenslag og overfladiske ridser i lak og fra isskrabere på ruder. Misfarvning, tilsmudsning, svidning, pletter med videre på campingvognens interiør og så videre. Ved udlejning forstås, at brugsretten overdrages mod betaling. Bortkomst er når campingvognen forsvinder under forhold, hvor tyveri ikke foreligger eller sandsynliggøres, fx når en mulig køber får overladt campingvognen til en prøvekørsel og ikke leverer den tilbage. 4/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

5 4.5 Forsæt, spiritus, manglende førerbevis mv. Forsikringen dækker ikke: skade, der sker under kørsel med campingvognen, hvis føreren af det køretøj, der trækker campingvognen, ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldtes mangel på kørefærdighed. skade, der sker med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jævnfør Forsikringsaftalelovens 18. skade, der sker ved selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel, jævnfør forsikringsaftalelovens 20. Er en skade, som nævnt under 4.5, ikke sket, mens du var fører af køretøjet, som campingvognen var hægtet på, er du dækket, medmindre det kan godtgøres, at du eller din ægtefælle/samlever var vidende om, at der forelå omstændigheder, som beskrevet, eller at ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed Redningsforsikring i udlandet (gælder kun, hvis det fremgår af forsikringsaftalen) Forsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen. Forsikringen omfatter campingvogne til person- og varevogne, med tilladt totalvægt på ikke over 3.5 ton. Redning i udlandet er omfattet efter de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, som fremgår af det røde SOS-kort. Dette kort kan du rekvirere via tryg.dk, eller ved at ringe til os. 5. Indbo 5.1 Hvilke ting er omfattet Forsikringen dækker dit almindelige indbo i campingvognen, hvis det fremgår af forsikringsaftalen. Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til, og som normalt befinder sig i campingvognen. Elektronisk udstyr, fx tv, er omfattet, når det fast befinder sig i campingvognen. Forsikringen omfatter ikke: guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker. penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamling. antikviteter, malerier, kunstværker, vin og spiritus. cykler og motordrevne køretøjer inklusive tilbehør. småbåde, kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere og lignende inklusive tilbehør. ting, der er eller ville være omfattet af din indboforsikring. 5.2 Forsikringssum Forsikringen dækker indbo i campingvognen med den aftalte forsikringssum, som fremgår af forsikringsaftalen. For hver anmeldt skade, kan der maksimalt udbetales et beløb svarende til den aftalte forsikringssum. En enkelt ting dækkes med maksimalt kr. (2014). I forbindelse med en skade dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede ting. 5/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

6 5.3 Hvilke skader dækker indboforsikringen Brand, eksplosion, direkte lynnedslag Forsikringen dækker skader ved brand i form af en løssluppen ild, der danner flammer og breder sig ved egen kraft samt skader efter pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg. Forsikringen dækker ikke: skader på grund af svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder. Fx fra tobaksrygning, ildsted, gasblus eller lignende. skader på ting, der forsætlig udsættes for ild eller varme, fx ved brug af gryder, pander varmepuder eller strygejern. skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater, fx radioog fjernsynsapparater der sker ved kortslutning, medmindre der opstår brand, eller det sker som følge af brand. Eksplosion Forsikringen dækker skader ved eksplosion. Ved eksplosion forstås en meget hurtig løbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt. Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger. Fx kan en trykkoger med tilstoppet ventil sprænge, men ikke eksplodere. Her sker ingen antændelse eller kemisk proces. Direkte lynnedslag Forsikringen dækker skader som følge af direkte lynneslag samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra. Der er kun tale om direkte lynnedslag, når skaderne, er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning. Udstrømning af vand Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand fra installationer eller beholdere på 10 liter og derover. Forsikringen dækker ikke: skader, der opstår ved påfyldning eller aftapning af vand. skader, der opstår som følge af frostsprængning. Skade som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, storm eller snetryk Forsikringen dækker nedbørs-, storm- og snetrykskader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på campingvognen, hvori de forsikrede ting befinder sig. Forsikringen dækker ikke: skader på udendørs ting, herunder ting der befinder sig i fortelt eller opbevaringstelt. skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Tyveri fra aflåst campingvogn og telt Forsikringen dækker tyveri af de forsikrede ting, når disse befinder sig i forsvarligt aflåst campingvogn. Tyveri af elektronisk udstyr er kun dækket, når det ikke er synligt udefra. Forsikringen dækker ikke tyveri af indbo: uden for campingvognen (udendørs), når campingvognen er ubeboet. fra telt, fortelt, opbevaringstelt med videre. Dog gælder, at hvis campingvognen er beboet dækkes tyveri fra telte, hvis de har været forsvarligt aflåst. Forsvarligt aflåst betyder, at døre og andre åbninger til din campingvogn er lukkede og låste, og vinduer og lignende er lukkede og tilhaspede. Vinduer, der står på klem er ikke forsvarligt aflåste, heller ikke selvom der er monteret sikringsbeslag. Campingvognen anses for beboet, når du har overnattet i campingvognen eller forteltet natten før skadestidspunktet, eller når det bevises, at skaden er sket efter ankomst, og før du igen har forladt stedet. Tyveri udenfor (udendørs) samt uaflåst campingvogn og telt I den tid campingvognen er beboet, dækker forsikringen desuden tyveri af på de forsikrede ting, der befinder sig udendørs ved campingvognen samt ting i uaflåst fortelt, opbevaringstelte eller campingvogn. Tyveri af elektronisk udstyr er kun dækket, når det ikke er synligt udefra. Forsik ringen dækker indbo, med maksimalt 10 procent af forsikringssummen, dog højest med kr. (2014). Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte ting. Hærværk Forsikringen dækker hærværk, som er skader, der er gjort med vilje og i ond hensigt. Forsikringen dækker hærværk på dine ting, når de befinder sig: i din campingvogn. udendørs, herunder i fortelt, med maksimalt 10 procent af forsikringssummen, dog højest 5061 kr. (2014). Forsikringen dækker ikke når hærværket er begået af en person omfattet af husstanden, eller af en anden person, der med din tilladelse eller i øvrigt lovligt befinder sig i campingvognen. Røveri/overfald Forsikringen dækker røveri og overfald, det vil sige tyveri, som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold. Ran Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold eller trusler, hvis du med det samme råber om hjælp. Færdselsuheld Forsikringen dækker tab og beskadigelse af ting ved færdselsuheld fx sammenstød, påkørsel, væltning og hvor et trafikmiddel er indblandet. 6/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

7 6. Beregning af erstatning 6.1 Anmeldelse af skade Du skal straks anmelde enhver skade til os. Ved anmeldelse af en skade skal du sandsynliggøre og dokumentere dit erstatningskrav og give os alle de oplysninger om forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af skaden. Du må ikke reparere eller fjerne ødelagte ting, før du har aftalt det med os. Tyveri, hærværk, røveri eller ran skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. Du skal sikre dig skriftlig bekræftelse for anmeldelsen, og journalnummer skal oplyses. 6.2 Selvrisiko Er forsikringen købt med selvrisiko, fremgår beløb af forsikringsaftalen. Selvrisikobeløbet indeksreguleres hvert år. Selvrisikoen skal ikke betales ved: tyveri begået af en kendt ansvarlig gerningsmand. hærværk begået af en kendt ansvarlig gerningsmand. Skade, som alene er dækket efter forsikringsbetingelserne for redning i udlandet, som beskrevet i afsnit 4.6. Hvis vi har betalt for en skade og har lagt ud for selvrisikobeløbet, har vi ret til straks at bede dig om at betale beløbet tilbage til os. Vælger du at få repareret skaden på det værksted, vi har anvist, skal du betale den selvrisiko, som fremgår af din forsikringsaftale. Afslår du at benytte det anviste campingvognværksted, opkræves du ekstra selvrisiko på kroner. som tillægges din valgte selvrisiko på forsikringsaftalen. Der gælder en særlig selvrisiko under retshjælpsforsikringen, se forsikringsaftalen. Selvrisikoen skal være betalt senest 14 dage efter, at vi har opkrævet beløbet, ellers forbeholder vi os ret til at opsige forsikringsaftalen med 14 dages varsel. 6.3 Erstatning Vi kan forlange dokumentation for det rejste krav. Dokumentationen kan fx være original købekontrakt/slutseddel, købsnota eller finansierings- og leasingaftale. Kan du ikke sandsynliggøre eller dokumentere dit krav, risikerer du, at vi afviser kravet eller fastsætter erstatningen efter et skøn. Erstatning af campingvognen Vi kan erstatte tabet enten ved at: reparere campingvognen, så den er i væsentlig samme stand som før skaden. udbetale et kontant erstatningsbeløb. Reparation af campingvogn Hvis vi vælger at lade campingvognen reparere, sættes den i væsentlig samme stand som før skaden. Vi forbeholder os ret til at anvise et campingvognværksted, hvor reparationen kan udføres. Afslår du at benytte det anviste campingvognværksted, opkræves du en ekstra selvrisiko på kroner. Beløbet lægges til den valgte selvrisiko på forsikringen. Der ydes ikke erstatning for: forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid. forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele. forringelse af campingvognens handelsværdi som følge af reparation. Er skaden sket, mens campingvognen var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, erstattes efter følgende regler: Reparationer, der kan udføres på den pågældendes eget værksted, erstattes til nettopriser. Reparationer, der ikke kan udføres på den pågældendes eget værksted erstattes med det beløb, der normalt betales for denne reparation. Forhandleren eller værkstedet hæfter for den selvrisiko, der er i forsikringsaftalen. Hvis forhandler eller reparatør kan godtgøre at være uden skyld i skaden, erstattes efter sædvanlige værkstedspriser. Du skal derfor altid kontakte os, før du får vurderet eller repareret din skade. Kontant erstatning af campingvogn Erstatningen fastsættes til det beløb, en campingvogn af tilsvarende type, alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, hvis: skaden er så stor, at en reparation efter vores vurdering ikke kan betale sig. campingvognen ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 28 dage efter anmeldelse til politiet og til os. Campingvognen tilhører os, når der er betalt kontant erstatning. Erstatning af telte Vi kan erstatte tabet ved enten at: reparere teltet, så det er i væsentlig samme stand som før skaden. fremskaffe tilsvarende telt som det, der er beskadiget eller stjålet, så det i værdi, kvalitet, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til det beskadigede eller stjålne telt. Det fremskaffede telt kan være brugt. Ønsker du ikke genlevering, betaler vi erstatning svarende til den pris, vi kan købe tingene til. udbetale et kontant erstatningsbeløb svarende til det beløb, vi kan genanskaffe tingene til. Dette sker på følgende måde: 7/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

8 Kontanterstatning af telte Bomuldstelte Bomuldstelte, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et tilsvarende nyt telt til. Bomuldstelte, som er mere end 1 år gamle erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et telt til med et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Acryltelte Acryltelte, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 3 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et tilsvarende nyt telt til. Acryltelte, som er mere end 3 år gamle, erstattes med et beløb svarende til, hvad vi kan genanskaffe et telt til med et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Erstatning af tilbehør Vi har ret til at erstatte tilbehør, reservedele og værktøj med tilsvarende nyt eller brugt, som i al væsentlighed svarer til det beskadigede. Ønsker du ikke genlevering, betaler vi erstatning svarende til den pris vi kan købe tingen til hos den leverandør, vi har anvist. Transportomkostninger Forsikringen dækker nødvendige udgifter til campingvognens transport til nærmeste reparatør eller den af os anviste reparatør, hvis skaden er dækket af forsikringen, og hvis skaden nødvendiggør transport. Bliver campingvognen fundet efter et tyveri eller røveri, betaler vi nødvendige udgifter til hjemtransport af campingvognen. De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende. Indbo Erstatning for skade på de forsikrede ting kan ikke overstige forsikringssummen, som fremgår af forsikringsaftalen. Ting, der er indkøbt som nye indbodele, og som er mindre end 2 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For indbodele mere end 2 år gamle, kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse, fx som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Vi kan erstatte tabet ved enten at: sætte beskadigede ting i samme stand som før skaden. fremskaffe tilsvarende ting som dem, der er beskadiget eller stjålet, så det i værdi, kvalitet, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til den ting, som skal erstattes. Vi kan vælge at genlevere med brugte ting. udbetale et kontant erstatningsbeløb, svarende til det beløb vi kan genanskaffe tingene til. Er der valgt selvrisiko, fratrækkes den erstatningsopgørelsen. 6.4 Regres Vi kan kræve beløbet refunderet, hvis vi har erstattet en skade, der ikke er dækket af forsikringen. Vi kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for en skade efter Færdselslovens 104, og som har forvoldt skaden med forsæt. Er skaden forvoldt med uagtsomhed, kan vi kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jævnfør Færdselslovens 108 stk Retshjælp Følgende er ikke en fuldstændig beskrivelse af retshjælpsdækningen. Du kan se de fuldstændige betingelser på tryg.dk. Dækningen er i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring. Retshjælpen dækker, i tilknytning til kaskoforsikringen, dine udgifter til sagsomkostninger ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter. Får du brug for retshjælp, bør du rette henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for forsikringens dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Hvis din sag vedrører et krav på højst kr., eller hvis der er tale om et krav, som retten ikke kan gøre op i penge, skal din sag som udgangspunkt følge småsagsprocessen. Ved denne type sager behøver du ikke hjælp fra en advokat, men kan selv anmelde sagen til os. 8/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

9 8. Generelle bestemmelser Forsikring i andet selskab Har du købt forsikring mod samme type skade i et andet forsikringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde skaden til begge selskaber. Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dækning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig erstatning. Forsikringens varighed Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen. Den forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. Forsikringens betaling Forsikringen betales en eller flere gange om året. På din forsikringsaftale kan du se, hvad du har valgt. Ud over prisen på din forsikring opkræver vi afgifter til det offentlige, fx skadeforsikringsafgift. Du kan betale forsikringen via Betalingsservice eller indbetalingskort. Du betaler et opkrævningsgebyr, der dækker vores udgifter ved opkrævning og indbetaling. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst. Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, får du en rykker. Er forsikringen ikke betalt 21 dage efter den første rykker, opsiger vi forsikringen. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil en eventuel panthaver blive orienteret om forsikringens ophør. Hvis vi sender en rykker, har vi ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og eventuelt andre omkostninger. Vi har endvidere ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser, som svarer til vores udgifter. Flytning og andre ændringer Hvis vi ikke får besked om visse ændringer, kan det betyde, at retten til erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde. Ved udlejning forstås, at brugsretten overdrages mod betaling. Derfor er det vigtigt, at du informerer os om forkerte oplysninger i forsikringsaftalen. adresseændring. ændring af campingvognens anvendelse fra stationær til kørende eller omvendt. hvis campingvognen udbydes til udlejning. dato for flytning af stationær campingvogn. ændring af campingvognens interiør, indretning eller tilførsel af ekstraudstyr. ændring af campingvognens vægt. Vi afgør herefter, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked, medmindre ændringen har betydning for risikofastsættelse for hele forsikringsåret. Salg og afhændelse Du skal straks give os besked, hvis du sælger eller på anden vis skiller dig af med campingvognen. Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbedring af skade, der direkte eller indirekte er forsaget af: atomkernereaktioner og radioaktiv bestråling, hvad enten skaden sker i krigs- eller fredstid. Skade, som direkte eller indirekte skyldes kernereaktioner benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, er dog dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. oversvømmelse fra hav, fjord, sø, å eller vandløb. jordskælv, cykloner, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer. krig eller krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. arrest, beslaglæggelse eller andet indgreb foretaget af en offentlig myndighed. skade, der skyldes forsæt eller, når du har udvist grov uagtsomhed. selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika, medicin eller andet sløvende/euforiserende middel. Indeksregulering Prisen på forsikringen, selvrisici samt summer indeksreguleres og fremgår af forsikringsaftalen. Retshjælp indeksreguleres ikke. Indeksregulering følger lønindeks for den private sektor, der er udregnet af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres grundlaget for dets udregning, har vi ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. Indeksregulering sker hvert år fra den 1. januar. Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang om året på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen. Ændring af vilkår og priser Vi kan senest med 30 dages varsel til forsikringsperiodens udløb ændre betingelserne og/eller prisen. Ved ændring af dækning og/ eller pris, gælder de almindelige opsigelsesregler. Indeksregulering eller ændringer som følge af lovmæssige ændringer, betragtes ikke som en ændring af prisen for forsikringen. Moms Moms følger gældende lovgivning. Tilhører campingvognen en registreret virksomhed skal virksomheden betale moms i det omfang, momsen kan trækkes fra i momsregnskabet. Vi trækker momsen fra, når vi udbetaler kontanterstatning. Ved reparation lægger vi momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. Bliver momsen ikke betalt rettidigt, forbeholder vi os ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 9/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

10 Mulighed for at opsige Både du og vi kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned, før forsikringsperioden udløber. Mod et gebyr kan du vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiger du forsikringen allerede indenfor det første år, opkræver vi et supplerende gebyr. Efter enhver anmeldt skade er både du og vi indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Konstaterer vi ved behandlingen af en skade særlige risikoforhold, som fx har medført anmeldelse af mange skader, kan vi i stedet for opsigelse vælge at pålægge forsikringen skærpede vilkår. Det kan fx være tvungen selvrisiko eller ændring af den eksisterende selvrisiko, forhøjelse af prisen på forsikringen eller begrænsning i dækningen. Vi kan ligeledes kræve, at du skal foretage forebyggende foranstaltninger som en del af de skærpede vilkår. Skærpede vilkår i forbindelse med en skade skal meddeles dig skriftligt med 14 dages varsel i perioden, fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt, eller skaden er afvist. Mulighed for at klage Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafde-lingen, som er vores klageansvarlige afdeling: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon mellem klokken En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet. Ønsker du ikke at videreføre forsikringen med de skærpede vilkår, skal du opsige forsikringen skriftligt, senest 14 dage før de skærpede vilkår ville gælde fra. 10/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

11 9. Fortrydelsesret Gælder kun for private forbrugerforsikringer Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men fortrydelsesretten er afhængig af to forskellige situationer: Du har mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring. Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring (fjernsalg). Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i Lov om forsikringsaftale 34e og 34i. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten. 2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter: a Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. . Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: Tryg Klausdalsbrovej Ballerup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade, i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først den følgende hverdag. MTK (06.14) 11/11 Tryg Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13T6 Gælder fra 01.07.2013 TJM 503 (04.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13T6 Gælder fra 01.07.2013 TJM 503-1 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/11 Tjenestemændes Forsikring

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704

Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704 Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704

Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704 Out2camp Camping-/teltvogn Privat udlejning uden fører Europa Forsikringsbetingelser nr. OC1704 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002

Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1002 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten/elinstallationsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringen består af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 1701

Forsikringsbetingelser nr. 1701 Tryg ID Forsikringsbetingelser nr. 1701 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Betingelser for Campingvognforsikring. December 2016

Betingelser for Campingvognforsikring. December 2016 Betingelser for Campingvognforsikring December 2016 Aftalegrundlaget Din campingvognforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser for knallertforsikring. December 2016

Betingelser for knallertforsikring. December 2016 Betingelser for knallertforsikring December 2016 Aftalegrundlaget Din knallertforsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og forsikringsbetingelserne. Forsikringsaftalen

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Campingvogn/Påhængsvogn

Forsikringsbetingelser. for. Campingvogn/Påhængsvogn Forsikringsbetingelser for Campingvogn/Påhængsvogn MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere