Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken Thisted Tlf: CVR: Bank: Sparekassen Thy Konto nr.:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt Fortrydelsesret Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringens betaling Indeksregulering Flytning og risikoforandring Skadessituationen Anden forsikring Skader der ikke dækkes Lovlig interesse Underforsikring Regres Moms Selvrisiko Ændring af betingelser og priser Krisehjælp Klagemuligheder Vi hjælper dig gerne... 6 Fællesbetingelser - Privat 01 Side 1

3 1. Generelt En forsikring er vores aftale om at du, til gengæld for indbetaling af et årligt beløb til os, modtager erstatning hvis der sker en ulykke/skade på dig, dine nærmeste eller jeres ting. Vi betaler også erstatning, hvis en af jer volder skade mod andre. Den aftale vi har indgået sammen, er defineret i 1. policen, 2. i disse fællesbetingelser og 3. i de specifikke betingelser for den enkelte forsikringstype. Alle 3 dele gælder i fællesskab og definerer både dine og vore rettigheder og pligter. For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Som forsikringsselskab er vi underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og vi er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. På vores hjemmeside kan du finde generelle oplysninger og i nogle tilfælde også uddybende forklaringer til forsikringerne. 2. Fortrydelsesret Du kan i henhold til Forsikringsaftalelovens 34i fortryde den indgåede forsikringsaftale. Hvis du vil fortryde købet af forsikringen, skal du blot skriftligt give os besked enten pr. brev eller inden 14 dage efter modtagelsen af din police. 3. Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen gælder, medmindre andet fremgår af policen, for 1 år ad gangen og forlænges løbende for 1 år ad gangen. Både du og vi kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Mod et gebyr har du også mulighed for skriftligt at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned. Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Du kan altid se de gældende gebyrer på eller få dem oplyst ved at henvende dig til os. I tilfælde af skade kan vi opsige eller indføre forbehold i dækningen med mindst 14 dages varsel. Du kan også opsige forsikringen med 14 dages varsel. Opsigelsen eller forbeholdet kan ske/indføres, fra du anmelder skaden og til senest 14 dage efter, at erstatningen er udbetalt eller sagen er afvist. Der gælder særlige bestemmelser om opsigelse af bilforsikring og forsikring mod bygningsbrand. Du betaler for forsikringen indtil den ophører. Har du betalt for en længere periode, tilbagebetaler vi det overskydende. Vi kan evt. fratrække et gebyr til administration. 4. Forsikringens betaling Første forsikringspræmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Opkrævningen indeholder oplysning om forsikringens pris og afgifter til staten samt evt. særlige gebyrer, f.eks. porto. Afgift til staten kan bl.a. være skadesforsikringsafgift, stormflods- og stormfaldsafgift, miljøafgift, eller afgift af ansvarsforsikring m.v. Vi sender opkrævningen til den betalingsadresse, vi har fået oplyst og du kan betale forsikringen via Betalingsservice eller indbetalingskort. Hvis betalingsadressen ændres, skal vi straks have besked Hvis forsikringen ikke betales til tiden sender vi en skriftlig påmindelse om forsikringens betaling. Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en opsigelse af forsikringen, såfremt præmien ikke betales inden 21 dage efter modtagelsen af påmindelsen. Betales præmien ikke rettidigt således, at vi må erindre om betalingen kan vi beregne et ekspeditionsgebyr, der opkræves sammen med næste præmie. Vi har endvidere ret til at opkræve et inkassogebyr. Fællesbetingelser - Privat 01 Side 2

4 Forsikringen skal betales rettidigt for at være gældende. Det kan få store konsekvenser ikke at betale rettidigt eller helt at undlade at betale. Udover at forsikringsdækningen bortfalder, kan vi i visse tilfælde blive nødt til f.eks. at bede Politiet afhente et motorkøretøjs nummerplader. Hvis skyldige beløb, herunder pris, udlæg eller selvrisiko ikke betales til tiden, og vi forgæves har rykket for betaling, vil der for motorkøretøjsforsikringer desuden ske registrering heraf i forsikringsselskabernes fællesregister for motorkøretøjsforsikring. Det samme gælder, hvis vi nødsages til at opsige eller stille skærpede krav for fortsættelse af forsikringen, f.eks. på grund af unormalt skadeforløb. Du bliver i givet fald oplyst herom og om mulig klageadgang. Hvis registrering sker på grund af restance med betaling, er det ikke muligt at oprette en ny forsikring i noget selskab, før restancen er bragt ud af verden. Har en af vores assurandører/agenter/andre samarbejdspartnere medvirket til oprettelse af forsikringen, udbetales et vederlag/provision herfor til pågældende. 5. Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløb indeksreguleres, hvis det fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksreguleringen sker hvert år fra den 1. januar. Prisen på forsikringen indeksreguleres en gang om året på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret. Indekset for første kvartal året før danner grundlag for reguleringen. Indeksregulering følger Danmarks Statistiks prisindeks. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, har vi ret til at benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. 6. Flytning og risikoforandring Du skal huske at give os besked bl.a. hvis: Du flytter til ny adresse Du køber/sælger hus/bil/mc/knallert/ campingvogn Du renoverer eller bygger til Du ændrer opvarmningsmetode i dit hus Du ændrer tagbelægningen på dit hus Du får nyt job eller bliver arbejdsløs Dit motorkøretøj får anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere Der sker andre ændringer i din familiesituation Der sker ændringer i anvendelse af din bolig (herunder udlejning) Der sker andre ændringer af grundlaget for forsikringsaftalen Det samme gælder ved f.eks. ændring af et køretøjs konstruktion/ydeevne, eksempelvis ved tuning af motor eller ombygning af undervogn. Det er også vigtigt, at du giver os besked, hvis dit kilometerforbrug ændrer sig. Det kan fx. være fordi du får kortere eller længere på arbejde, eller fordi du ændrer ferievaner, og derfor bruger bilen mere eller mindre, end du plejer. Det valgte årlige kilometerforbrug fremgår af din police. Manglende besked kan betyde, at retten til erstatning kan blive nedsat eller helt bortfalde. Forholdene kan desuden betyde, at prisen for forsikringen eller dækningsomfanget ændrer sig For at vurdere forsikringsaftalens grundlag, er vi på ethvert tidspunkt berettiget til at foretage eftersyn af de forsikrede genstande og/eller stille uddybende/ supplerende spørgsmål. 7. Skadessituationen Du skal hurtigst muligt underrette os, når der sker en skade, og du skal efter bedste evne søge at begrænse skadens omfang hvis det er muligt. Tilsvarende skal du gøre, hvad der er muligt for at afværge en truende skadesituation. Skyldes skaden strafbare forhold som f.eks. tyveri eller hærværk, skal du straks indgive en anmeldelse til politiet eller tilsvarende myndighed. En kvittering for anmeldelsen skal kunne forevises. Politiet får en frist på 30 dage til at opklare forholdet, inden erstatning udbetales. Fællesbetingelser - Privat 01 Side 3

5 For at få erstatning efter en skade/tyveri, må du kunne dokumentere/sandsynliggøre, at den skadede/stjålne genstand var din, og du må kunne redegøre for værdien forud for skadetidspunktet. Kan du ikke dokumentere eller sandsynliggøre dit krav, risikerer du, at vi må afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter skøn. Du må ikke fjerne eller påbegynde reparation af skaderamte genstande før du har fået en accept fra os, da det ellers kan medføre, at retten til erstatning helt eller delvist bortfalder. Dette gælder dog ikke, hvis der handles for at undgå truende eller yderligere skadeomkostninger. Vi betaler også rimelige omkostninger til redning/ bevaring/oprydning/opmagasinering i op til 12 måneder efter skaden, når skaden i øvrigt omfattes af forsikring. Forsikringen dækker også rimelige foranstaltninger, der foretages for at afværge en umiddelbar truende eller begrænse en allerede indtruffet dækningsberettiget skade. Ved opgørelse af en skade tages bl.a. hensyn til genstandens alder sammenholdt med den almindeligt kendte levetid. Kan du godtgøre særlige forhold, tages der hensyn hertil. Skader på forsikrede genstande, som umiddelbart før skaden var dårligt eller mangelfuldt vedligeholdt, erstattes forholdsmæssigt. Vi er forpligtet til at overholde dansk lovgivnings bestemmelser, i denne sammenhæng bl.a. 39 i Forsikringsaftaleloven. Retningslinjerne for skadeopgørelse er beskrevet i de specifikke betingelser for din forsikring. Der kan være nævnt særlige forsikringssummer for forskellige dækninger, som vil være den maksimale erstatning under det pågældende punkt det vil højst være denne sum, du får udbetalt. Retten til erstatning kan bortfalde, såfremt du i forbindelse med skadesopgørelsen fremkommer med bevidst urigtige oplysninger, jf. Forsikringsaftaleloven. Det er kun os, der kan acceptere erstatningsansvar og aftale erstatningsbeløb overfor 3. person. Forsinkes udbedringen af en skade på grund af forhold, som du har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede tab eller afsavn. Påløber der af samme grund meromkostninger, herunder bl.a. forhøjet pris, ydes der ikke erstatning herfor. Når vi har betalt erstatning for en skadet/stjålen genstand, tilhører genstanden os. Det svarer altså til, at vi har købt genstanden af dig. 8. Anden Forsikring Er en skaderamt genstand omfattet af forsikring hos et andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes i en sådan situation, gælder samme forbehold for forsikringen hos os. Erstatningsbeløb betales i givet fald forholdsmæssigt af de involverede selskaber. 9. Skader der ikke dækkes Selvom man i princippet kan forsikre sig mod alt næsten er virkeligheden dog lidt anderledes. Ingen forsikring betaler for almindelig vedligeholdelse, for udgift til forebyggelse, eller for skader som består i slid, rust, tæring, almindelig brug, småridser og skrammer eller tilsmudsning. Farveforskelle og lignende mellem erstattede og ubeskadigede genstande, må du almindeligvis også acceptere. Den normale påvirkning fra sol, vind og vejr i øvrigt eller nedsat værdi ved alder eller brug, eller bare det forhold at en ting er gået af mode betragtes ikke som en forsikringsskade. Skader der, i forbindelse med grov uagtsomhed jf. Fal 18, ved forsæt eller ved udøvelse af strafbare forhold, fremkaldes af dig eller med dit vidende, erstattes ikke. Skader, der kan henføres til beruselse eller indtagelse af medicin, medikamenter, rus- eller præstationsfremmende midler, erstattes ikke. Vi vil dog alligevel erstatte skaden, hvis du eller en anden af de sikrede ikke har været involveret i skadens opståen og heller ikke vidste, eller burde have vidst, at skadevolderen var påvirket. Derefter vil vi forsøge at få skadevolderen til at refundere beløbet. Du vil hæfte for selvrisikoen indtil skadevolderen evt. betaler. Du kan ikke få erstatning for skader, der opstår som direkte eller indirekte følge af: Fællesbetingelser - Privat 01 Side 4

6 Krig, borgerkrig, oprør, borgerlige uroligheder eller andre krigslignende handlinger Jordskælv, stormflod eller andre naturkatastrofer Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter endeligt bæres af denne, i det omfang beløbet kan medregnes i den indgående afgift. 14. Selvrisiko Har du en leasingaftale, vedligeholdelsesabonnement, redningsaftale, vejhjælp eller tilsvarende som gælder i skadesituationen eller er en skaderamt genstand omfattet af garanti, får du udbetalt erstatningen derfra og ikke fra os. En forsikring, som retter sig direkte mod en given skadebegivenhed eller genstand, er altid primær. Dækning fra en almen forsikring er altid sekundær. Du kan altså ikke få udbetalt dobbelt erstatning for en ødelagt/skadet genstand, selvom du evt. har 2 forsikringer. 10. Lovlig interesse Kun lovlige ting kan forsikres og erstattes. F.eks. kan man ikke få erstatning for hælervarer ikke engang selvom man har købt dem i god tro. 11. Underforsikring Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring som behandles iht. Forsikringsaftalelovens regler. Konsekvensen vil oftest være, at du ikke får den fulde erstatning. Du kan altid spørge os om hjælp til at fastsætte de rigtige forsikringssummer. 12. Regres Vi har som forsikringsselskab i nogle situationer ret eller endog pligt til at opkræve skadevolderen for skadesudbetalingen, men vi er dit forsikringsselskab, så vi vil altid gøre tingene bedst muligt for dig. 13. Moms Vi betaler moms i overensstemmelse med gældende regler. Hvis en genstand vi skal erstatte, tilhører en momsregistreret person/virksomhed, gælder at udgiften Næsten alle forsikringer har en selvrisiko - et mindre beløb du selv betaler ved skade. Beløbet står på policen og/eller i de specifikke betingelser. 15. Ændring af betingelser og priser Vi kan med 1 måneds varsel til hovedforfald ændre betingelserne og/eller prisen. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris når den, der har købt forsikringen betaler forsikringen for en ny periode. Hvis forsikringen ikke betales, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Der gælder dog særlige regler for opsigelse af motoransvarsforsikring og forsikring mod bygningsbrand. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af prisen for forsikringen. 16. Krisehjælp Har du eller en anden af de forsikrede personer været udsat for en større begivenhed, som er dækket under en af dine forsikringer, tilbyder vi yderligere at træde til med psykologisk krisehjælp. Vi giver ret til 3 behandlinger til hver person. Behandlingerne skal være aftalt med os på forhånd, og de skal normalt være afsluttet inden 3 måneder efter begivenheden indtraf. 17. Klagemuligheder Er du ikke enig i vores afgørelse, kan du kontakte den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du stadig ikke er tilfreds, har du mulighed for at rette henvendelse til vores klageansvarlige. Du kan finde oplysninger om den klageansvarlige på vores hjemmeside. Hvis problemet fortsat ikke kan løses, kan du også rette henvendelse til Ankenævnet for Forsikring. Der skal anvendes et særligt skema, som kan fås hos os, hos Fællesbetingelser - Privat 01 Side 5

7 Forbrugerrådet eller på Ankenævnets hjemmeside For at få en klage/uenighed behandlet, skal der indbetales et mindre gebyr til Ankenævnet. De nærmere regler er fastsat af Ankenævnet. 18. Vi hjælper dig gerne Disse fællesbetingelser er lavet for at hjælpe dig som kunde. Har du behov for yderligere forklaring, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan hente forsikringsbetingelser mv. på vores hjemmeside eller du kan få materialet tilsendt med post. Fællesbetingelser - Privat 01 Side 6

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Motorcykelforsikring 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår for

Forsikringsvilkår for KØBSTÆDERNES FORSIKRING Forsikringsvilkår MOU 1408 Forsikringsvilkår for Motorcykel Knallert Campingvogn/trailer Arbejdsmaskiner/traktorer Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere