Investeringsbetingelser for Danica Link

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsbetingelser for Danica Link"

Transkript

1 Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Ansvar ved manglende investering af indbetalinger eller gennemførsel af ændring - Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb - Når pensionen skal udbetales løbende - Når pensionen skal udbetales fra en ordning med gennemsnitsrente - Hvis du har Danica Link via din arbejdsgiver - Hvis du bruger netpension eller Danske Netbank - Hvornår vi kan ændre investeringsbetingelserne - Priser for Danica Link PAL Fortsættes side 2

2 Side 2 Ref. D999 Sådan investeres din pension Vi tilbyder en række investeringsforeningsafdelinger, som din pension investeres i. Vi ejer investeringsforeningsbeviserne, certifikaterne og andre aktiver, der investeres i, og du har derfor ikke ejendoms- og stemmeret over dem, men du får naturligvis udbyttet. Dine indbetalinger investeres efter den valgte indbetalingsprofil - se 'Sådan vælger du en indbetalingsprofil' - og de allerede investerede indbetalinger kan du se i depotet, hvor du også kan ændre dine investeringer - se 'Hvad bruges depotet til' under 'Sådan kan du følge udviklingen af din pension'. Har du Selv Valg, står du selv for investeringen, mens vi står for den, hvis du har Danica Valg - se 'Sådan vælger du en indbetalingsprofil'. Sådan tilskrives afkast Vi tilskriver afkastet af udviklingen i markedskurserne for de valgte investeringsforeningsbeviser, når vi har trukket betalingen af forsikringsdækninger, skatter, afgifter og andre omkostninger fra. Du bærer investeringsrisikoen, og afkastet på din pension kan være enten positivt eller negativt. Sådan vælger du en indbetalingsprofil En indbetalingsprofil angiver i procent, hvordan dine indbetalinger skal investeres i de enkelte investeringsforeningsafdelinger. Alle indbetalinger - for eksempel indskud, præmie og udbytte fra investeringsforeningsafdelinger - investeres automatisk efter indbetalingsprofilen. Du skal altid vælge en indbetalingsprofil. Her skal du overveje, hvor risikovillig du er, om du selv vil stå for investeringen, eller om vi skal investere for dig. Selv Valg eller Danica Valg Vælger du Selv Valg, står du selv for investeringen af din pension, det vil sige både de løbende indbetalinger og dit depot PAL Fortsættes side 3

3 Side 3 Ref. D999 Vælger du Danica Valg, står vi for investeringen af din pension, det vil sige både de løbende indbetalinger og dit depot. Vi investerer pensionen efter vores bedste skøn - vi kan ikke stilles til ansvar for vores skøn, og vi kan når som helst og uden varsel ændre indbetalingsprofilen og fordelingen i depotet. Du betaler for at have Danica Valg. Satsen for betalingen for Danica Valg er ikke garanteret - vi kan ændre den ved at anmelde det til Finanstilsynet. Hvis du vil ændre indbetalingsprofil Du kan ændre din indbetalingsprofil til en ny procentangivelse. Du kan få oplyst din indbetalingsprofil og ændre den via netpension, Danske Netbank eller ved at kontakte os. Ændringen sker, når vi har modtaget oplysninger, der er fyldestgørende efter vores skøn. Indtil da investerer vi din pension efter din tidligere valgte indbetalingsprofil. Det gælder også, hvis vi er i tvivl om, hvilken indbetalingsprofil du ønsker at ændre til. Vær opmærksom på, at en ændring af indbetalingsprofilen ikke medfører en automatisk omplacering af investeringsforeningsbeviser i dit depot, medmindre du ændrer til Danica Valg. Hvis du har valgt udbetalingsgaranti Du har mulighed for at vælge en udbetalingsgaranti. Det står i dækningsoversigten, om der er valgt garanti. En udbetalingsgaranti betyder, at der er særlige regler for, hvordan din investering kan sammensættes - for eksempel hvor stor en del af din opsparing du må placere i aktier. De er der for at sprede risikoen. Reglerne er fastsat af os og i lovgivningen i øvrigt - og eventuelt af en arbejdsgiver. De regler, vi har fastsat, kan vi til enhver tid ændre. Vi ændrer automatisk din indbetalingsprofil og dit depot til en omlægningsafdeling, vi vælger - du kan ikke give os besked om at omplacere din investering i omlægningsafdelingen. Vi starter ændringen fem år før det aftalte investeringsudløb. Her omlægger vi 1/3 af indbetalingerne og depotet. Året efter omlægger vi igen, så 2/3 er overført, og året efter igen omlægger vi den sidste 1/3. Hele depotet er dermed omlagt tre år før det aftalte investeringsudløb. Er investeringsudløbet et andet end reguleringsdatoen, begynder vi at omlægge indbetalingerne og depotet på den sidste reguleringsdag, hvor der er mindst fem år til det aftalte investeringsudløb Din pensionsopsparing er fortsat placeret i omlægningsafdelingen fra investeringsudløbet og frem til udløbstidspunktet. Det gælder også indbetalinger, der er foretaget efter investeringsudløbet. PAL Fortsættes side 4

4 Side 4 Ref. D999 Du kan ikke rykke investeringsudløbet frem. Men du kan udskyde det til det udbetalingstidspunkt, vi har aftalt. Du betaler løbende for garantien - betalingen for garantien trækkes automatisk på pensionen. Prisen for garantien er ikke garanteret - vi kan ændre den ved at anmelde det til Finanstilsynet. Sådan investeres der med udbetalingsgaranti Vi kan justere investeringen, hvis dit depot ikke holdes inden for de regler, der er for sammensætning af din investering - for eksempel på grund af værdistigninger. Vi justerer ved at sælge investeringsforeningsbeviser, hvor vi investerer beløbet fra salget efter din indbetalingsprofil. Vi kan også justere investeringen, hvis der er særlig uro på de finansielle markeder. I så fald kan vi nedsætte aktiegrænserne eller omlægge din opsparing til en anden afdeling efter vores valg. Du kan godt have en udbetalingsgaranti, selvom du har Selv Valg. Du skal blot følge de regler, der er for investering under udbetalingsgaranti. Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser Betingelserne for handel med investeringsforeningsbeviser gælder for de handelsordrer, som både du og vi har givet. Ordrer afregnes til de priser, vi kan opnå på markedet gennem vores forretningsforbindelser. Vi sikrer den efter omstændighederne bedst mulige pris og de bedste betingelser i øvrigt. Når der handles med udenlandsk udstedte investeringsforeningsbeviser, omregnes kursen til danske kroner ud fra valutaens markedskurs plus almindelige handelsomkostninger. Vi beregner kurtage ved køb og salg af andele i investeringsforeningsbeviser, og vi bruger den almindelige afviklingsdag for levering og betaling, når vi handler med investeringsforeningsbeviser - se 'Priser for Danica Link'. Effektuering Efter første præmiebetaling skal vi investere de efterfølgende præmier og indbetalinger senest fem bankdage efter, vi har modtaget dem, hvis de svarer til det aftalte - indbetalingsformen svarer til det aftalte - der følger tilstrækkelig identifikation med - saldoen på kontoen er over bagatelgrænsen - se 'Hvad bruges kontoen til?'. PAL Fortsættes side 5

5 Side 5 Ref. D999 Modtager vi en anderledes indbetaling Når vi skønner, at det er muligt, investerer vi indbetalingen efter den valgte indbetalingsprofil. Du bærer den fulde investeringsrisiko, også når indbetalingerne afviger i forhold til det aftalte. Vurderer vi, at det ikke er muligt at investere, forrentes indbetalingen med renten for den særlige link-konto, der er knyttet til din pension, indtil vi har modtaget tilstrækkelige oplysninger til, at indbetalingen kan placeres. Vi fastsætter renten. Vi kan tilbyde nye investeringsforeningsafdelinger - og fjerne bestående Vi kan tilbyde nye investeringsforeningsafdelinger og med en måneds varsel fjerne muligheden for at investere i bestående. Sker der ændringer, offentliggør vi det på netpension og Danske Netbank. Har du en afdeling i din indbetalingsprofil eller i dit depot, der fjernes, skal du vælge en ny fordeling. Får du ikke gjort det, inden den fjernes, overfører vi værdien til en investeringsforeningsafdeling, vi vælger. Sådan kan du følge udviklingen af din pension Vi opretter en særlig konto og et særligt depot - en link-konto og et link-depot. De giver dig overblik over pensionens samlede værdi, fordeling og muligheder for omplacering i de forskellige investeringsforeninger. Du får et samlet overblik over din pension via netpension, Danske Netbank eller ved at kontakte os. Hvad bruges kontoen til? Kontoen bruges kun til midlertidige posteringer, hvor indbetalinger sættes ind på kontoen, indtil investeringerne er ekspederet - se 'Hvad bruges depotet til?' senere i dette afsnit. Du kan altså ikke bruge kontoen til opsparing, og derfor investeres indbetalinger også hurtigst muligt. Kontoens rente står under 'Priser for Danica Link'. Beløb, der allerede står på kontoen, tages med, når indbetalingen investeres, medmindre beløbet allerede er sat af til en anden investering. Indbetalingerne bruges først til at udligne en eventuel negativ saldo på kontoen, før restbeløbet kan investeres. Der er en bagatelgrænse for, hvor små beløb der kan investeres for - grænsen kan du få oplyst hos os. Vi trækker et beløb en gang om måneden på kontoen til betaling af forsikringsdækninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. De trækkes først fra en eventuel positiv saldo på kontoen og derefter ved at sælge investeringsforeningsbeviser i depotet, så sammensætningen af investeringerne fortsat følger den valgte fordeling, så vidt det er muligt. Skatter og afgifter trækkes ved årsskiftet. Vi kan tage gebyrer for udskrifter og lignende Pensionsafkastskat trækkes på den enkelte pension. Er skatten negativ, afregner vi den ikke - derimod modregner vi den i en eventuel fremtidig positiv skat. PAL Fortsættes side 6

6 Side 6 Ref. D999 Der skal ikke betales pensionsafkastskat på de pensioner, der er oprettet efter lov om pensionsbeskatning 53A (pensionsordninger uden fradragsret). Du kan dog skulle betale indkomstskat af en positiv tilvækst. Saldoen på kontoen kan være negativ, i det tilfælde beregnes der en særlig rente (debetrente) - se 'Priser for Danica Link'. Hvad bruges depotet til? I depotet kan du se, hvordan din investering er placeret. Her kan du give os besked om at ændre din investering, så fordelingen af investeringsforeningsbeviser ændres. Det betyder dog ikke, at fordelingen af de fremtidige indbetalinger til investeringsforeningsbeviser ændres, da det er indbetalingsprofilen, der bestemmer fordelingen. Ønsker du at ændre depotets sammensætning, skal vi effektuere dine investeringsordrer senest fem bankdage efter, vi har modtaget dem, hvis der følger tilstrækkelig identifikation med. Det gælder dog ikke, hvis - din forsikring hos os ændres samtidig - vi er i tvivl om, hvordan du ønsker depotet omplaceret. Optagelse af telefonsamtaler Ringer du en ordre om at ændre sammensætningen af din investering til os, kan vi optage samtalen på bånd. Ansvar ved manglende investering af indbetalinger eller gennemførsel af ændring Vi hæfter ikke for tab, du får, fordi en investering af en indbetaling eller en ønsket ændring af depotet ikke kan gennemføres, når det skyldes forhold, der ikke kan henføres til os. Når pensionen skal udbetales med et engangsbeløb Ved det aftalte udbetalingstidspunkt, altså når pensionen skal udbetales, opgøres opsparingen ved at sælge af de investeringsforeningsbeviser, der ligger i depotet. Det sker automatisk for den del af pensionen, der skal udbetales. Du får besked om det nærmere tidspunkt af os Ved død I din dækningsoversigt og dine forsikringsbetingelser kan du se, om vi udbetaler pensionen ved død. Er der dækning, sælges de investeringsforeningsbeviser, der ligger i depotet, når vi får besked om forsikredes død. Det sker automatisk for den del af pensionen, der skal udbetales. PAL Fortsættes side 7

7 Side 7 Ref. D999 Når pensionen skal udbetales løbende Har du knyttet en udbetalingsgaranti til din Danica Link-pension, skal du være opmærksom på, at der her gælder særlige regler - se 'Særligt for pensioner med udbetalingsgaranti' senere i dette afsnit. For en pension med løbende udbetaling (livrente eller ratepension) beregnes opsparingens saldo tidligst otte bankdage før udløbstidspunktet. Herefter beregnes opsparingens saldo hvert år for at beregne de løbende udbetalinger. Under udbetalingen investeres depotet fortsat som beskrevet under 'Sådan investeres din pension'. Har du valgt en livsvarig livrente, kan du i stedet for vælge at få gjort opsparingen op og overført saldoen til en pension med gennemsnitsrente. Du får besked om tidspunktet for opgørelse og overførsel af os. Op til otte bankdage før hver enkelt udbetaling handler vi, så udbetalingen kan gennemføres. Rykkes handlen til dækning af udbetalingen på grund af en anden igangværende handel, opstår der et overtræk på kontoen. Det skal du betale rente af fra udbetalingsdagen - se 'Priser for Danica Link'. Det gælder, uanset om det er dig eller os, der har sat en handel i gang. Særligt for pensioner med udbetalingsgaranti Værdien af en pension med udbetalingsgaranti overføres til en pension med gennemsnitsrente ved det aftalte udbetalingstidspunkt. Du får besked om tidspunktet for opgørelse og eventuel overførsel af os. Du kan også vælge, at pensionens saldo skal investeres på anden måde - se 'Sådan investeres din pension'. Det betyder, at pensionens saldo ikke overføres til en pension med gennemsnitsrente. Ved tab af erhvervsevne eller død I din dækningsoversigt og dine forsikringsbetingelser kan du se, om vi udbetaler ved tab af erhvervsevne eller død. Er der dækning, opgøres den opsparede værdi for den del af pensionen, der skal udbetales. Denne værdi overføres til en ordning med gennemsnitsrente. Når pensionen skal udbetales fra en ordning med gennemsnitsrente Udbetalinger fra pensioner med gennemsnitsrente reguleres en gang om året. Det sker efter de regler, vi har anmeldt til Finanstilsynet PAL Fortsættes side 8

8 Side 8 Ref. D999 Hvis du bruger netpension eller Danske Netbank Bruger du netpension eller Danske Netbank, gælder betingelserne for den aftale selvfølgelig også. Hvornår vi kan ændre investeringsbetingelserne Vi kan ændre investeringsbetingelserne med en måneds skriftligt varsel. Hvis det er nødvendigt på grund af en ny eller ændret lovgivning, kan vi imidlertid ændre betingelserne med øjeblikkeligt varsel PAL

9 Bilag Side 1 Ref. D999 Priser for Danica Link Priser pr. den 1. januar 2014 Mindste grænser for indskud Mindste indskud kroner Kurtage og rente I dækningsoversigten kan du se gebyr og omkostninger i procent af indskud, løbende præmie og saldoreserve. Satser for gebyrer og omkostninger er anmeldt til Finanstilsynet - og kan kun ændres ved at lave en ny anmeldelse. For handler, du har beordret - køb og salg via Danske Bank og Danica Pension - fra 0 til kroner 0,75 procent (dog højst 500 kroner) - over kroner 0,50 procent - køb og salg via netpension og Danske Netbank 0 procent For handler sat i gang af Danica Pension - køb og salg 0,15 procent - køb og salg ved tilpasning af depot når Danica Pension ændrer i sammensætningen af investeringsgrupperne 0 procent - køb og salg ved skift til eller mellem investeringsgrupperne 0,15 procent - salg for at betale omkostninger og forsikringer 0 procent Renten af indestående og overtræk på link-kontoen følger Nationalbankens diskontosats. Vi beregner rente af en indbetaling fra dagen efter, den er modtaget. Vi fastsætter kurtage og rente - de kan altid ændres. Provision Danica Pension modtager provision i forbindelse med formidling af investeringsfondene PAL

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14

ÅOP og ÅOK. metodebeskrivelse 2013. Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 ÅOP og ÅOK metodebeskrivelse 2013 Kontakt: Cheføkonom Jens Christian Nielsen 45 13 14 14 20. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Overblik... 3 3 ÅOK - opsparing... 4 3.1 Direkte omkostninger...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere