1 Uheldsgrundlag Sammenligning med andre kommuner Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Uheldsudvikling...

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling..."

Transkript

1 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan Emne: Uheldsanalyse København, den Projekt nr.: Dir. tlf.: Reference: Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane Willander JW Nordfyns Kommune INDHOLD 1 Uheldsgrundlag Sammenligning med andre kommuner Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Uheldsudvikling Hvor er uheldene sket? By-/landzone Vejudformning Hvornår er uheldene sket? Over året Over ugen Over døgnet Hvilke typer af uheld er sket? Hovedsituation Uheldssituation MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: KØBENHAVN Tørringvej 7 DK-2610 Rødovre Telefon ANDRE ADRESSER Århus Roskilde Fredericia Oslo Aalborg Vordingborg Odense

2 8 Hvem har været involveret i uheldene? Førere fordelt på alder og køn Personskadernes fordeling på trafikanttyper Trafikanttyperne personbiler, cykler og knallert Uheld i byzonen Uheld i landzonen Uheldsbelastede lokaliteter Uheldsbelastede kryds Uheldsbelastede strækninger BILAG Side 2 af 33

3 1 UHELDSGRUNDLAG Uheldsanalysen skal anvendes til at få et kendskab til, hvilke trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger Nordfyns Kommune står overfor, når det kommer til trafikuheld, og få kortlagt, hvor i kommunen uheldene finder sted. Uheldsoplysningerne er trukket ud fra Vejdirektoratets VIS-database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Skadestuernes registrering indgår i dag ikke i den officielle uheldsstatistik, men der arbejdes på at ændre dette. Det forventes dog tidligst, at det i løbet af efteråret 2012 er muligt at indhente oplysninger om de skadestueregistrerede trafikuheld i Nordfyns Kommune. Af samme årsag indgår skadestueregistrerede trafikuheld ikke i denne analyse. Uheldsanalysen behandler uheld registreret i perioden fra 1. januar 2007 til 31. december 2011 på vejnettet i Nordfyns Kommune. Der er registreret i alt 363 uheld i den 5 årige periode, fordelt på 253 materielskadeuheld og 110 personskadeuheld med 141 tilskadekomne (heraf 10 dræbte, 64 alvorligt og 67 lettere tilskadekomne). Hertil kommer 113 ekstrauheld, som ikke indgår i efterfølgende uheldsanalyse. Ekstrauheld er uheld, der er kommet til politiets kendskab, men som kun omfatter mindre materielskadeuheld med ubetydelige skader. Ekstrauheld er ikke rapportpligtige. Ekstrauheld er undladt i denne analyse, da der er forskellig praksis for registrering af ekstrauheld i de enkelte politikredse. Endvidere kan der ved betragtning af en længere årrække være stor variation i registreringen af ekstrauheld. Det er almindelig kendt, at politiet ikke får kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem politiets og skadestuernes registrering af trafikuheld med personskade viser, at politiet kun får kendskab til % af de uheld, der er registreret på skadestuerne. Det kan i denne forbindelse nævnes, at det primært er uheld med lette trafikanter og uheld med lettere personskader, der er underrepræsenteret i den officielle uheldsstatistik. Side 3 af 33

4 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER For at få en idé om, hvorvidt uheldstallet er højt i Nordfyns Kommune, er der foretaget en sammenligning med de øvrige kommuner på Fyn. Sammenligningen er foretaget på baggrund af antallet af uheld på de veje, hvor kommunen er vejbestyrelse pr indbyggere for år Resultatet fremgår af figur 1. Figur 1 Antal af uheld pr indbyggere sket på det kommunale vejnet i 2011 for de fynske kommuner. For de otte fynske kommuner ligger det gennemsnitlige antal af uheld pr indbyggere på det kommunale vejnet på 28,1. I Nordfyns Kommune er der registreret 32 uheld pr indbyggere i Det ligger 15 % over gennemsnittet og er kun overgået af Odense Kommune, hvor der er registreret 41 uheld pr indbyggere, hvilket svarer til 47 % over gennemsnittet. I Nyborg Kommune er der ligeledes registreret 32 uheld pr indbyggere. Faaborg-Midtfyns Kommune er den kommune, hvor der er registreret færrest uheld pr indbyggere, hvilket er 35 % under gennemsnittet. Side 4 af 33

5 3 FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONENS MÅLSÆTNING Færdselskommissionen havde i handlingsplanen fra 2007 som målsætning, at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % inden udgangen af 2012 set i forhold til Projekteres denne målsætning over på Nordfyns Kommune og antages det, at personskadereduktionen sker lineært fra 2005 til 2012, betyder det, at antallet af personskader i Nordfyns Kommune skal reduceres med 16 personskader fra 2005 til 2012 fordelt med 2,2 personskader pr. år. I 2005 er der registreret 39 personskader, og i følge målsætningen skal Nordfyns Kommune ned på 23 personskader i I Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. er det faktiske antal af personskader i Nordfyns Kommune for angivet samt målsætningen i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra handlingsplanen i Figur 2 Målsætning for reduktion i antallet af personskader fra i Nordfyns Kommune med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen fra Som det fremgår af ovenstående figur, er antallet at personskader faldende fra I 2010 er det faktiske antal af personskader 25 % under målsætningen fra 2007, og i 2011 er antallet af personskader 30 % lavere end målsætningen. Færdselssikkerhedskommissionens nuværende nationale trafiksikkerhedshandlingsplan Hver ulykke er en for meget Trafiksikkerhed begynder med dig udløber med udgangen af En ny Handlingsplan forventes vedtaget i Færdselskommissionen i starten af Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for 2020 foreslås således grundfæstet i følgende målsætning: Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallene i (dette skal bekræftes i starten af 2013) Projekteres denne målsætning over på Nordfyns Kommune og antages det, at personskadereduktionen sker lineært fra 2010 til 2020, betyder det, at antallet af personskader i Nordfyns Kommune skal reduceres med 10,5 personskader fra 2010 til 2020, fordelt med 1,05 personskader pr. år. I figur 3 er det faktiske antal af personskader i Nordfyns Kommune for angivet samt målsætningen i henhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning fra handlingsplanen i Side 5 af 33

6 25 20 Personskader Personskader Målsætning Figur 3 Målsætning for reduktion i antallet af personskader fra i Nordfyns Kommune med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen i Som det fremgår af ovenstående figur, er antallet at personskader faldende fra 2010 til I 2011 er det faktiske antal af personskader 10 % under målsætningen. Forsætter denne udvikling er målsætningen nået og med et resultat bedre end forventet. Side 6 af 33

7 4 UHELDSUDVIKLING I analyseperioden har antallet af uheld pr. år haft en faldende tendens med 76 uheld i 2007 til 68 uheld i 2011, hvilket svarer til et fald på 11 %. I figur 4 ses fordelingen af personskade- og materielskadeuheld over år I alt Andel Personskadeuheld % Materielskadeuheld % I alt % Figur 4 Uheldenes fordeling på person- og materielskadeuheld over år. Antallet af personskadeuheld er faldet fra 32 i 2007 til 15 i 2011, hvilket svarer til et fald på 53 % over analyseperioden. Materielskadeuheldene fordeler sig mere tilfældigt over den 5 årige analyseperiode med færrest materielskader i 2007 og flest i Den geografiske beliggenhed af uheldene fordelt på uheldsart fremgår af Bilag A - Bilag H. Side 7 af 33

8 I figur 5 ses fordelingen af personskader på skadegrad over år I alt Andel Dræbte % Alvorligt tilskade % Lettere tilskade % I alt % Figur 5 Personskadernes fordeling på skadegrad over år. 10 personer er blevet dræbt i trafikken i kommunen indenfor analyseperioden, svarende til 2 dræbte pr. år. Antallet af dræbte har dog varieret mellem 1 og 3 pr. år. Der er tale om små tal, hvorfor en tendens kan være svær at finde. Et enkelt alvorligt uheld med flere dræbte kan præge uheldsbilledet. 64 personer er kommet alvorligt til skade i trafikken indenfor analyseperioden, hvilket svarer til godt 12 alvorligt tilskadekomne pr. år. Tallet varierer mellem 9 og 19 alvorligt tilskadekomne pr. år. Tendensen peger i retning af, at antallet af alvorligt tilskadekomne falder, og den er fra 2009 til 2011 faldet 53 %. 67 personer er kommet lettere til skade i trafikken i analyseperioden, svarende til godt 13 lettere tilskadekomne pr. år. I 2007 kom 27 personer lettere til skade, hvorefter der har været en faldende tendens. I analyseperioden er antallet af lettere tilskadekomne personer faldet med 74 %. Gennemsnitlig er der i Nordfyns Kommune registreret 1,3 dræbt eller tilskadekomne pr. personskadeuheld. Personskadernes geografiske beliggenhed fordelt på personsart fremgår af Bilag H. Side 8 af 33

9 5 HVOR ER UHELDENE SKET? 5.1 By-/landzone På figur 6 er uheldene fordelt på by-/landzone på uheldsart for 5 år. Både i det åbne land og i byerne er der sket flest materielskadeuheld. 45 % af uheldene er registreret i byzonen, mens 55 % af uheldene er registreret i det åbne land. Figur 6 Uheldenes fordeling på by-/landzone fordelt på uheldsart. For en nærmere analyse af uheldene i byzonen henholdsvis landzonen henvises til afsnit 9 Uheld i byzonen og afsnit 10 Uheld i landzonen. 5.2 Vejudformning Uheldenes fordeling på vejudformning for 5 år er vist på figur % af uheldene er registreret på en lige strækning, 35 % i kryds og 22 % i en kurve. De øvrige uheld er registreret ved en anden vejudformning. Figur 7 Uheldene fordeling på vejudformning. Side 9 af 33

10 På figur 8 ses fordelingen af uheldene fordelt på vejudformning og by-/landzone. Figur 8 Uheldenes fordeling på vejudformning og by-/landzone. I byen sker uheldene hyppigst i kryds og i det åbne land sker uheldene hyppigst på en lige strækning. For en nærmere detaljering af uheldenes beliggenhed henvises til afsnit 9 Uheld i byzonen og afsnit 10 Uheld i landzonen. Den geografiske beliggenhed af uheldene fordelt på uheldsart fremgår desuden af Bilag A- Bilag G. Side 10 af 33

11 6 HVORNÅR ER UHELDENE SKET? 6.1 Over året Uheldenes fordeling over året fordelt på måneder ses af figur 9. Figur 9Uheldenes fordeling over året. Overordnet fordeler uheldene sig jævnt over året. Der er registreret flest uheld i november og færrest i december med 45 % færre uheld i december i forhold til november. 6.2 Over ugen Uheldenes fordeling over ugen fordelt på ugedage ses af figur 10. Figur 10 Uheldenes fordeling over ugen. Der sker flest uheld om lørdagen, mens det færreste antal uheld er registreret om onsdagen. Generelt er der en tendens til, at uheldene primært sker i løbet af weekenden. Side 11 af 33

12 6.3 Over døgnet Uheldenes fordeling over døgnet fordelt på timer ses af figur 11. Figur 11 Uheldenes fordeling over døgnet. Der er registreret flest uheld i timen fra kl Generelt sker uheldene primært i eftermiddags- og aftentimerne. Side 12 af 33

13 7 HVILKE TYPER AF UHELD ER SKET? 7.1 Hovedsituation Uheldenes fordeling på hovedsituation og by-/landzone er vist på figur Eneuheld 1 Bagendekollision 2 Frontalkollision 3 Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning 4 Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning 5 Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning 6 Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning 7 Uheld med parkerede køretøjer 8 Uheld med fodgængere 9 Uheld med dyr, faste genstande mv. på eller over kørebanen Figur 12 Uheldenes fordeling på hovedsituation og by-/landzone. Langt hovedparten af uheldene er registreret som uheld i hovedsituation 0. Det gælder både i byzonen og i landzonen. 47 % af alle uheld er eneuheld (hovedsituation 0, 7 og 9). 27 % er registreret som krydsuheld (hovedsituation 3, 4, 5 og 6), 14 % er registreret som frontalkollision (hovedsituation 2), 9 % som trængningsuheld (hovedsituation 1) og 3 % er registreret som fodgængeruheld. Side 13 af 33

14 Figur 13 viser personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad. 0 Eneuheld 1 Bagendekollision 2 Frontalkollision 3 Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning 4 Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning 5 Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning 6 Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning 7 Uheld med parkerede køretøjer 8 Uheld med fodgængere 9 Uheld med dyr, faste genstande mv. på eller over kørebanen Figur 13 Personskader fordelt på hovedsituation og skadegrad. Der er ligeledes flest tilskadekomne personer i uheldssituation 0 både samlet og få de enkelte skadegrader. 38 % af alle tilskadekomne er kommet til skade ved eneuheld (hovedsituation 0, 7 og 9). 23 % er kommet til skade ved frontalkollision (hovedsituation 2) og krydsuheld (hovedsituation 3, 4, 5 og 6), 11 % er kommet til skade ved trængningsuheld (hovedsituation 1) og 4 % er tilskadekomne fodgængere. Figur 14 viser antallet af personskader pr. uheld fordelt på uheldssituation. Figur 14 Personskader pr. uheld fordelt på hovedsituation. Side 14 af 33

15 Personskadernes fordelingen på hovedsituation ser anderledes ud, når de sammenholdes med antallet af uheld i de enkelte hovedsituationer. Frontalkollision (hovedsituation 2) er den uheldstype, hvor flest kommer til skade pr. uheld. Der er registreret 0,63 personskader pr. frontalkollisionsuheld. Det er ved parkeringsuheld (hovedsituation 7), at der kommer færrest personer til skade pr. uheld. 7.2 Uheldssituation De hyppigste uheldssituationer fordelt på by-/landzone ses på figur 15. Figur 15 Hyppigste forekommende uheldssituationer fordelt på by-/landzone. Der er ikke en direkte sammenhæng mellem den hyppigst forekommende hovedsituation og de hyppigst forekommende uheldssituationer. Dette kan forklares ved, at der er nogle uheldssituationer, der er mere dominerende i den enkelte hovedgruppe end andre. Eksempelvis er eneuheld den hyppigste uheldssituation, og af disse er uheldssituation 011 den mest hyppige. For krydsuheld gælder, at det er 510 uheld, der hyppigst forekommer. Side 15 af 33

16 8 HVEM HAR VÆRET INVOLVERET I UHELDENE? 8.1 Førere fordelt på alder og køn Førernes fordeling på alder og køn fremgår af figur 16. Figur 16 Førernes fordeling på alder og køn. I alle aldersgrupper er det primært mænd der som førere er indblandet i uheld, og det er primært mænd i alderen år der er involveret i uheld, men også mænd i alderen år er kraftigt repræsenteret i uheldsbilledet. I uheld med kvinder som førere er det hovedsageligt kvinder i alderen år, der er involveret i uheld. Førernes fordeling på antal uheld pr. årgang i de enkelte aldersgrupper fremgår af figur 17. Figur 17 Førernes fordeling på antallet af uheld pr. årgang i de enkelte andersgrupper. Der er flest førere pr. årgang involveret i uheld i aldersgruppen år. Der er 18,0 førere pr. årgang i denne aldersgruppe, der er involveret i et uheld. De tilsvarende tal for de øvrige aldersgrupper er år med 13,5 førere pr. årgang, år med 8,1 førere pr. årgang, 65+ år med 1,3 førere pr. årgang og 0-15 år med 1,0 fører pr. årgang. Side 16 af 33

17 8.2 Personskadernes fordeling på trafikanttyper På figur 18 er personskadernes fordeling på trafikanttyper vist. Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt Andel Personbil % Varebil 0-3,5 t % Lastbil +3,5 t % Traktor % MC % Knallert % Knallert % Cykel % Fodgænger % I alt % Figur 18 Personskaders fordeling på trafiktyper. Det fremgår af ovenstående, at de mest udsatte trafikanttyper på vejnettet i Nordfyns Kommune er personbiler, cykler og knallert % af de tilskadekomne er kommet til skade i en personbil, 11 % på cykel og 9 % på knallert 30. Disse tre trafikanttyper er derfor udvalgt til nærmere analyse i forhold til aldersfordeling, spiritus og brug af sikkerhedsudstyr i det følgende afsnit. Side 17 af 33

18 8.3 Trafikanttyperne personbiler, cykler og knallert 30 Personskader fordelt på alder og trafikanttype Personskader fordelt på alder for de udvalgte trafikanttyper fremgår af figur 19. Alder I alt Personbil Cykel Knallert I alt Figur 19 Personskaders fordeling på udvalgte trafikanttyper og alder. Antallet af tilskadekomne i de enkelte aldersgrupper pr. årgang i den respektive aldersgruppe fordelt på de tre trafikanttyper fremgår af figur 20. Alder Personbil 0,3 1,0 4,4 1,1 0,1 Cykel 0,1 1,5 0,3 0,2 0,0 Knallert 30 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 Figur 20 Antallet af tilskadekomne i de enkelte aldersgrupper pr. årgang fordelt på trafikanttype. Den mest udsatte trafikantgruppe er unge i personbiler. Spiritusuheld I 29 % af alle uheld har der været en spirituspåvirket person impliceret i uheldet. Ligeledes har 29 % af alle personskadeuheld i perioden haft mindst en spirituspåvirket person impliceret i uheldet. I personskadeuheldene, hvor en spirituspåvirket person har været involveret, er der registreret 4 dræbte, 20 alvorligt tilskadekomne og 23 lettere tilskadekomne. < 0,5 0,5 eller højere ej kendt I alt Andel Personskadeuheld % Materielskadeuheld % I alt % Figur 21 Uheld med sprit involveret. Jf. figur 18 er der 85 personer i personbil, 15 personer på cykel og 13 knallertkørere, der er kommet tilskade ved uheld over de sidste 5 år. De uheld, hvor den pågældende trafikanttype var spirituspåvirket ved uheldet, fremgår af figur 22. < 0,5 0,5 eller højere ej kendt I alt Andel Personbil % Cykel % Knallert % Figur 22 Udvalgte personskadede trafikanttyper, der har været spirituspåvirket. 39 % af de spirituspåvirkede personer registreret i personskadeuheld er i aldersgruppen årige. Side 18 af 33

19 På figur 23 er fordelingen af spirituspåvirkede personer involveret i uheld fordelt på alder. Motorfører med Knallertkører Fører af køretøj, Motorfører med Motorfører uden Knallertkører på kørekort men ikke under 18 år hvortil kørekort/knallertbevis kørekort til det kørekort hvor dette kræves knallertbevis år med til det benyttede uden knallertbevis ikke kræves benyttede køretøj køretøj I alt Figur 23 Spirituspåvirkede personer involveret i uheld fordelt på alder. 9 af de involverede personer angivet i ovenstående figur har fået målt en mindre end 0,5. Desuden er der 6 personer involveret i et uheld, hvor de er skønnet påvirket. Brug af sikkerhedsudstyr På figur 24 er personskaderne for udvalgte trafikanttyper fordelt på brugen af sikkerhedsudstyr. Benyttet Ej benyttet Uoplyst I alt Personbil Cykel Knallert Figur 24 Personskader for udvalgte trafikanttyper fordelt på brugen af sikkerhedsudstyr. Side 19 af 33

20 9 UHELD I BYZONEN Uheldenes alvorlighedsgrad, antallet af uheld og ved hvilken vejudformning uheldene er sket, er forskellige i by- og landzone, hvorfor disse analyseres separat i dette og næste afsnit. Nærværenden afsnit behandler uheld i landzonen. Antal Andel Andel af alle uheld (By- + landzone) Personskadeuheld % 11 % Materielskadeuheld % 34 % I alt % 45 % Figur 25 Uheldenes fordeling på uheldsart. 3 ud af 4 uheld i byen er materielskadeuheld. For personskadeuheldene fordeler personskaderne sig som opgjort på figur 26. Antallet af personskadeuheld og personskader er faldet i forhold til sidste uheldsperiode (år ), mens antallet af materielskadeuheld er steget. Antal Andel Andel af alle personskader (By- + landzone) Dræbt 3 6 % 2 % Alvorligt tilskade % 17 % Lettere tilskade % 16 % I alt % 35 % Figur 26 Personskadernes fordeling på skadegrad. Uheldenes fordeling på vejudformning for henholdsvis alle uheld og personskadeuheld fremgår af figur 27. Figur 27 Uheldenes fordeling på vejudformning for hhv. alle uheld og personskadeuheld. Side 20 af 33

21 Ses der alene på de enkelte vejudformninger er det på lige strækning, at der sker flest uheld. Grupperes de i stedet er krydsuheld de mest udpegede uheldstyper for både alle uheld og personskadeuheld i byen. Andelen af uheld på lige strækning er faldet i forhold til sidste uheldsperiode (år ), mens uheld i kurve og i 3-benet kryds er steget. For personskadeuheldene gælder, at andelen af personskadeuheld på lige strækning og i 3-benet kryds er faldet i forhold til sidste uheldsperiode (år ), mens uheld i kurve og i 4-benet kryds er steget. På figur 28 er det angivet, hvordan personskaderne fordeler sig på vejudformning og skadegrad. Vejudformning Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 4-benet kryds benet kryds Ud-/indkørsel Kurve Lige strækning Anden vejudformning Uoplyst I alt Figur 28 Personskadernes fordeling på vejudformning. Det er i kurve og på lige strækning personer er blevet dræbt. Flest personer er ligeledes kommet alvorligt tilskade i kurve og på lige strækning. De lette tilskadekomne trafikanter er typisk kommet tilskade i kurve og i 4-benet kryds. Personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad er angivet på figur 29. Alvorligt Lettere Hovedsituation Psk.uheld Dræbt tilskade tilskade 0 Eneuheld Bagendekollision Frontalkollision Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning Uheld med parkerede køretøjer Uheld med fodgængere Uheld med dyr, faste genstande mv. på eller over kørebanen I alt Figur 29 Personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad. 36 % af eneuheldene sker i kurve og tilsvarende sker 36 % på lige strækning. 83 % af frontalkollisionerne sker i en kurve. Side 21 af 33

22 I figur 30 er partskombinationerne for personskadeuheldene angivet. Desuden er skadegraden ved de enkelte partskombinationer angivet. Partskombinationer Psk.uheld Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Bil / Bil Bil / Lastbil Bil / Mt.ktj. < 400 kg Bil / Knallert Bil / Cykel Bil / Fodgænger Bil / Træ Bil / Fast genstand Varebil / Varebil MC / Bil MC / Fast genstand MC / ene Knallert / Cykel Knallert / Fodgænger Knallert / Ene I alt Figur 30 Partskombinationer for personskadeuheld med angivelse af skadegrad ved de enkelte partskombinationer. Der sker flest mellem to biler, og det er også ved denne partskombination, at flest personer kommer tilskade. Der er blevet tre dræbte ved to uheld i byzonen. Det var en dræbt i et uheld hvor partskombinationerne var bil /lastbil og to dræbte i et uheld hvor partskombinationerne var bil / fast genstand. Side 22 af 33

23 10 UHELD I LANDZONEN Uheldenes alvorlighedsgrad, antallet af uheld og ved hvilken vejudformning uheldene er sket er forskellige i by- og landzone, hvorfor disse analyseres separat i dette og foregående afsnit. Nærværenden afsnit behandler uheld i landzonen. Antal Andel Andel af alle uheld (By- + landzone) Personskadeuheld % 19 % Materielskadeuheld % 36 % I alt % 55 % Figur 31 Uheldenes fordeling på uheldsart. 2 ud af 3 uheld på landet er materielskadeuheld. For personskadeuheldene fordeler personskaderne sig som opgjort på figur 32. Antal Andel Andel af alle personskader (By- + landzone) Dræbt 7 8 % 5 % Alvorligt tilskade % 28 % Lettere tilskade % 31 % I alt % 65 % Figur 32 Personskadernes fordeling på skadegrad. Uheldenes fordeling på vejudformning for henholdsvis alle uheld og personskadeuheld fremgår af figur 33. Figur 33 Uheldenes fordeling på vejudformning for hhv. alle uheld og personskadeuheld. Ses der alene på de enkelte vejudformninger er det på lige strækning, at der sker flest uheld. Grupperes de er det stadig uheld på lige strækning, der er den hyppigste uheldstype for både alle uheld og personskadeuheld på landet. Andelen af uheld i kurve og i 3-benet kryds er faldet i forhold til sidste uheldsperiode (år ), mens uheld på lige strækning og i 4-benet kryds er steget. For personskadeuheldene gælder, at andelen af personskadeuheld i kurve og i 3-benet kryds er faldet i forhold til sidste uheldsperiode (år ), mens uheld på lige strækning og i 4-benet kryds er steget. Side 23 af 33

24 På figur 34 er det angivet, hvordan personskaderne fordeler sig på vejudformning og skadegrad. Vejudformning Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade I alt 4-benet kryds benet kryds Kurve Lige strækning Anden vejudformning Selvstændig Cykelsti 1 1 Uoplyst 1 1 I alt Figur 34 Personskadernes fordeling på vejudformning. Det er på lige strækning, i 4-benet kryds og i kurve personer er blevet dræbt. 5 personer er blevet dræbt på en lige strækning og det er også der flest personer kommer alvorligt og lettere tilskade. En stor del af de lette tilskadekomne personer kommer også tilskade i en kurve. Personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad er angivet på figur 35. Alvorligt Lettere Hovedsituation Psk.uheld Dræbt tilskade tilskade 0 Eneuheld Bagendekollision Frontalkollision Uheld mellem svingende og ligeudkørende med samme kørselsretning Uheld mellem svingende og ligeudkørende med modsat kørselsretning Uheld mellem krydsende køretøjer uden svingning Uheld mellem krydsende køretøjer med svingning Uheld med parkerede køretøjer Uheld med fodgængere Uheld med dyr, faste genstande mv. på eller over kørebanen I alt Figur 35 Personskadernes fordeling på hovedsituation og skadegrad. 58 % af eneuheldene sker på en lige vejstrækning og tilsvarende sker 38 % i en kurve. 53 % af frontalkollisionerne sker i en kurve og 33 % sker på en lige vejstrækning. Side 24 af 33

25 I figur 36 er partskombinationerne for personskadeuheldene angivet. Desuden er skadegraden ved de enkelte partskombinationer angivet. Partskombinationer Psk.uheld Dræbt Alvorligt tilskade Lettere tilskade Antal tilskadekomne Bil / Bil Bil / Varebil Bil / Lastbil Bil / Bus Bil / Traktor Bil / MC Bil / Knallert Bil / Knallert Bil / Cykel Bil / Fast genstand Bil / Træ Bil / Ene Varebil / Cykel Varebil / Træ Varebil / Fast genstand Varebil / Ene Lastbil / Lastbil Lastbil / MC Traktor / Fodgænger Traktor / Træ MC / Ene Knallert 45 / Ene Knallert 30 / Ene Knallert 30 / Cykel Cykel / Ene I alt Figur 36 Partskombinationer for personskadeuheld med angivelse af skadegrad ved de enkelte partskombinationer. Der sker flest mellem to biler, og det er også ved denne partskombination, at flest personer kommer tilskade. Der er blevet syv dræbte ved seks uheld. Ved tre uheld er der en person der er blevet dræbt ved at køre ind i et træ, er blevet dræbt ved et eneuheld og de øvrige er blevet dræbt ved påkørsel med andet køretøj. Side 25 af 33

26 11 UHELDSBELASTEDE LOKALITETER I dette afsnit præsenteres en liste over de lokaliteter som er udpeget som de mest uheldsbelastede kryds eller strækninger. På baggrund af uheldsdata for perioden er der udpeget 11 uheldsbelastede kryds og 16 uheldsbelastede strækninger i Nordfyns Kommune. Med samme udpegningskriterier blev der i perioden udpeget 11 kryds og 17 strækninger som uheldsbelastede lokaliteter. Krydsene er udpeget som uheldsbelastede, hvis der samlet er sket mindst 3 person- og materielskadeulykker i perioden Strækningerne er udpeget som uheldsbelastede efter tæthedsmetoden med en glider på 500 m, hvor indenfor der er sket mindst 3 uheld i perioden Ekstrauheld indgår ikke i udpegningen af de uheldsbelastede lokaliteter. Der henvises til notat Notat 04. Udpegede problemlokaliteter for en nærmere analyse af de uheldsbelastede lokaliteter, hvor de udpegede utrygge lokaliteter fra skolevejsanalysen og borgeranalysen ligeledes analyseres nærmere. I notatet er der udført en prioritering af alle de udpegede lokaliteter, hvor problemstillingen, hypoteser om årsagen samt et løsningsforslag og anlægspris for de forslåede tiltag beskrives. Side 26 af 33

27 11.1 Uheldsbelastede kryds Figur 37 viser uheldsbelastede kryds jf. ovenstående kriterier og er rangeret i forhold til antallet af uheld og herefter uheldstæthed. Kryds Antal Ulykker UHT Personskadeulykke Materielskadeulykke 1 Bladstrupvej / Ulkendrupvej (Otterup) 6 1, Nørregade /Horsebækvej (Otterup) Slettensvej / Daugstrupsvej (Otterup) 4 0, Jernbanegade / Søndergade /Strandvejen (Otterup) 4 0, Åkandevej / Horsebækvej (Otterup) 4 0, Højagervej /Svenstrupvej/Klosterslevshuse (ml. Søndersø og Bogense) 7 Søndersøvej / Omfartsvejen / Højagervej (Søndersø) 4 0, , Højagervej /Sandvad (Søndersø) 3 0, Højagervej ud for nr. 77 (ml. Ørritslevvej og Svenstrupvej) 10 Odensevej /Lundsgårdvej (ml. Bogense og Særlev) 3 0, , Odensevej /Omfartsvejen 3 0,6 0 3 (Søndersø) Figur 37 Uheldsbelastede kryds i Nordfyns Kommune baseret på uheld registreret af politiet i perioden UHT= antal uheld pr. år i krydset. De 11 uheldsbelastede kryds i Nordfyns Kommune i perioden er vist på kortet i Bilag I. Der er udført en sammenligning med den tidligere uhelds-, skolevejs- og borgeranalyse ( ) i Kommunen, hvor der også blev udarbejdet en udpegning af uheldsbelastede og mest utrygge lokaliteter. Side 27 af 33

28 Figur 38 viser en sammenligningen med den tidligere uheldsanalyse. Sammenligningen har til formål at identificere de kryds, som er uheldsbelastede i begge perioder og undersøge effekten af de udførte tiltag fra den tidligere uheldsanalyse. PERIODE PERIODE Uheldsbelastede kryds Tidligere uheldsbelastede kryds Antal ulykker i den tidligere analyse Forslåede tiltag i den tidligere analyse Ændringer foretaget 1 Bladstrupvej / Ulkendrupvej (Otterup) Ja 6 Rundkørsel Rundkørsel 2 Nørregade / Horsebækvej (Otterup) Ja 3 Ingen ~ 3 Slettensvej / Daugstrupsvej (Otterup) Nej ~ ~ ~ 4 Jernbanegade / Søndergade /Strandvejen (Otterup) Ja 3 Ingen ~ 5 Åkandevej / Horsebækvej (Otterup) Ja 3 Ingen ~ 6 7 Højagervej /Svenstrupvej/ Klosterslevshuse (ml. Søndersø og Bogense) Søndersøvej / Omfartsvejen / Højagervej (Søndersø) Ja 3 Ingen ~ Nej ~ ~ ~ 8 Højagervej /Sandvad (Søndersø) Ja 3 Ingen ~ 9 Højagervej ud for nr. 77 (ml. Ørritslevvej og Svenstrupvej) Nej ~ ~ ~ 10 Odensevej /Lundsgårdvej (ml. Bogense og Særlev) Nej ~ ~ ~ 11 Odensevej /Omfartsvejen (Søndersø) Nej ~ ~ ~ Figur 38 Sammenligning mellem uheldsbelastede kryds i perioden og i perioden Ud fra figur 38 kan det ses, at der er seks kryds, som også var uheldsbelastede i den tidligere analyse. Det er kryds: 1. Bladstrupvej / Ulkendrupvej (Otterup), 2. Nørregade/Hosebækvej (Otterup), 3. Jernbanegade / Søndergade /Strandvejen (Otterup), 4. Åkandevej / Horsebækvej (Otterup), 5. Højagervej / Svenstrupvej/ Klosterslevshuse (ml. Søndersø og Bogense) og 7. Højagervej / Sandvad (Søndersø). Bemærk, at rundkørslen i krydset Bladstrupvej/Ulkendrupvej i Otterup er udført, hvilket betyder, at der kræves en analyse, hvor effekten af den nye rundkørsel vurderes. Der er ikke foreslået ændringer i de øvrige kryds. I Notat 04. Udpegede problemlokaliteter vil der bliver forslået tiltag til forbedring af trafiksikkerheden i krydsene. Side 28 af 33

29 Figur 39 viser sammenligningen med den tidligere utryghedsanalyse. PERIODE PERIODE Uheldsbelastede kryds Tidligere udpegede kryds som utrygt Forslåede tiltag i den tidligere analyse 1 Bladstrupvej / Ulkendrupvej (Otterup) Nej ~ ~ Ændringer foretaget 2 Nørregade / Horsebækvej (Otterup) Ja Farvet belægning og et bump ~ 2 Slettensvej / Daugstrupsvej (Otterup) Nej ~ ~ 3 Jernbanegade / Søndergade /Strandvejen (Otterup) Ja Blåt cykelfelt ~ 4 Åkandevej / Horsebækvej (Otterup) Ja Fodgængerfelt/opretning af eksisterende fortov/ blåt cykelfelt med eget cykelsignal/ bommene og afmærkning retableres. Ja, foretaget i Højagervej /Svenstrupvej/Klosterslevshuse (ml. Søndersø og Bogense) 6 Søndersøvej / Omfartsvejen / Højagervej (Søndersø) Nej ~ ~ Ja Beskæring af beplantning ~ 7 Højagervej /Sandvad (Søndersø) Nej ~ ~ 8 Højagervej ud for nr. 77 (ml. Ørritslevvej og Svenstrupvej) 9 Odensevej /Lundsgårdvej (ml. Bogense og Særlev) Nej ~ ~ Nej ~ ~ 10 Odensevej /Omfartsvejen (Søndersø) Nej ~ ~ Figur 39 Sammenligning mellem uheldsbelastede kryds i perioden og de mest utrygge kryds i perioden Ud fra figur 38 kan det ses, at der er tre kryds, der også er udpeget i tryghedsanalysen i perioden Det er kryds: 2. Nørregade / Hoserbækvej (Otterup), 3. Jernbanegade / Søndergade /Strandvejen (Otterup), 4. Åkandevej / Horsebækvej (Otterup) og 6. Søndersøvej / Omfartsvejen / Højagervej (Søndersø). De foreslåede tiltag i den tidligere analyse ikke er udførte og bliver revurderet i notatet Notat 04. Udpegede problemlokaliteter. ~ Side 29 af 33

30 11.2 Uheldsbelastede strækninger Figur 40 viser uheldsbelastede strækninger jf. ovenstående kriterier og er rangeret efter højeste uheldstæthed. Strækning Antal Ulykker UHT Personskadeulykker Materielskadeulykker Længde (km) 1 Odensevej ml. nr 62 og nr. 72 (Bogense) 2 Adelgade ml. Østre Engvej og Østergade (Bogense) 3 Bladstrupvej ml. Hedagervej og Lufthavnvej (Otterup) 3 5, , , , , ,150 4 Sct. Annægade (Bogense) 3 3, ,195 5 Rugårdsvej, kurve ved Paddesøvej 3 2, ,225 6 Bogensevej ml. nr.108 og nr.73 (Hårslev) 6 2, ,500 7 Vestergade ml. nr.62 og 79 (Særslev) 5 1, ,590 8 Søndergade ml. Tokkendrup og Åkandevej (Otterup) 9 Højagervej ml. nr. 100 og nr. 120 (Særslev) 3 1, , , , Middelfartvej ml. Nørreløkke og nr , , Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej 4 1, , Rugårdsvej ml. Sasserod og Morud Skov 5 1, , Rugårdsvej ml. Centret og Havrehed (Morud) 14 Slettensvej ml. Mosegyden og Daugstrupvej (Otterup) 15 Rugårdsvej ml. Morud Skov og Æblehaven (Morud) 3 1, , , , , , Gyldensteensvej ved Jerstrup Skov 3 0, ,750 Figur 40 Uheldsbelastede strækninger i Nordfyns Kommune baseret på uheld registreret af politiet i perioden UHT= antal uheld pr. km pr. år. De 16 uheldsbelastede strækninger i Nordfyns Kommune i perioden er vist på kortet i Bilag J. Side 30 af 33

31 Der er udført en sammenligning med den tidligere uhelds-, skolevejs- og borgeranalyse ( ) i Kommunen, hvor der også blev udarbejdet en udpegning af de mest uheldsbelastede og mest utrygge lokaliteter. Figur 41 viser en sammenligning med den tidligere uheldsanalyse. Sammenligningen har som formål at klarlægge de strækninger, som er uheldsbelastede i begge perioder og undersøge effekten af de udførte tiltag fra den tidligere analyse. PERIODE PERIODE Uheldsbelastede strækninger Tidligere strækning Antal ulykker i den tidligere analyse Forslåede tiltag i den tidligere analyse 1 Odensevej ml. nr 62 og nr. 72 (Bogense) Nej ~ ~ ~ Foretaget ændring 2 Adelgade ml. Østre Engvej og Østergade (Bogense) Ja 5 planer om ensretning Ensretning er gennemført 3 Bladstrupvej ml. Hedagervej og Lufthavnvej (Otterup) Nej ~ ~ ~ 4 Sct. Annægade (Bogense) Nej ~ ~ ~ 5 Rugårdsvej, kurve ved Paddesøvej Nej ~ ~ ~ 6 Bogensevej ml. nr.108 og nr.73 (Hårslev) Nej 7 Vestergade ml. nr.62 og 79 (Særslev) Nej ~ ~ ~ 8 Søndergade ml. Tokkendrup og Åkandevej (Otterup) Ja 3 ~ ~ 9 Højagervej ml. nr. 100 og nr. 120 Nej ~ ~ ~ (Særslev) 10 Middelfartvej ml. Nørreløkke og nr. 92 Ja 7 Rumleriller i midten af vejen/ retablering af midterafmærkning Baggrundsmarkering og striber er foretaget 11 Assensvej ml. Middelfartvej og Toftevej Ja 4 ~ ~ 12 Rugårdsvej ml. Sasserod og Morud Skov Nej ~ ~ ~ 13 Rugårdsvej ml. Plantagevej og Havrehed (Morud) Nej ~ ~ ~ 14 Slettensvej ml. Mosegyden og Daugstrupvej (Otterup) Ja 5 ~ ~ 15 Rugårdsvej ml. Morud Skov og Æblehaven (Morud) Nej ~ ~ ~ 16 Gyldensteensvej ved Jerstrup Skov nej ~ ~ ~ Figur 41 Sammenligning mellem de uheldsbelastede strækninger i perioden og i perioden Ud fra figur 41 kan det ses, at der er fem strækninger, som var udpeget under uheldsanalysen i perioden Bemærk at de foreslåede tiltag i den tidligere analyse ikke er udført. De tidligere forslåede tiltag bliver revurderet i notatet Notat 04. Udpegede problemlokaliteter. Sammenligningen med den tidligere utryghedsanalyse viser, at ingen af de uheldsbelastede strækninger i perioden er sammenfaldende med de mest utrygge strækninger i perioden Side 31 af 33

32 Udpegning af mulige gråstrækninger Der er under udpegningen af de uheldsbelastede strækninger konstateret, at der i åbent land er strækninger der ikke udpeges som uheldsbelastede strækninger, fordi uheldstætheden er for lav eller ulykkerne ligger i kryds. Men det samlede antal af krydsulykker og ulykker på strækningen gør, at det på uheldskortet vises som en stor koncentration af uheld. Forbedringen af trafiksikkerheden af disse strækninger kunne uddybes med en gråstrækningsanalyse. Arbejdet med gråstrækningsanalyser er i de sidste år blevet en større del af de danske vejbestyrelsers stedbundne trafiksikkerhedsarbejde. Imidlertid er der hverken blevet formuleret en præcis og brugbar definition af begrebet, formuleret overordnede retningslinjer for arbejdet eller blevet udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af gråstrækninger. Begrebet gråstrækninger er opstået som et supplement til sortplet-metoden (uheldsbelastede lokaliteter) og generelle tiltag. Følgende veje kan være genstand for en gråstrækningsanalyse: Slettensvej mellem H.C. Lumbyes Vej og Daugstrupvej (Otterup) Rugårdsvej mellem Æblehaven og Hedebovej (Morud) bemærk at der allerede findes tre uheldsbelastede strækninger på den strækning. Gyldensteensvej mellem Fælledvej og Slettens Landevej Side 32 af 33

33 BILAG Bilag A Bilag B Bilag C Bilag D Bilag E Bilag F Bilag G Bilag H Bilag I Bilag J Uheld i Nordfyns Kommune fordelt på uheldsart Uheld i Bogense fordelt på uheldsart Uheld i Otterup fordelt på uheldsart Uheld i Søndersø fordelt på uheldsart Uheld i Morud fordelt på uheldsart Uheld i Hårslev fordelt på uheldsart Uheld i Særslev fordelt på uheldsart Personskader i Nordfyns Kommune fordelt på personart Uheldsbelastede kryds Uheldsbelastede strækninger Side 33 af 33

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0

NOTAT. Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017. Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler. Notat nr.: 05. Rev.: 0 NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Målsætninger, indsatser og virkemidler Notat nr.: 05 København, den 31.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.:

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2012 DATO: Juni 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607766 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2012... 3 FORUDSÆTNINGER OG

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - Året 214 Tabeller og udvikling Dato: September 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-78-7 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport

Trafiksikkerhedsplan Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport 1 2 Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 Baggrundsrapport er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd xxxxxxxxx 2017 For henvendelse

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 1. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 1. kvartal 214 Tabeller og udvikling Dato: Marts 215 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93184-53-4 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik - året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 2013 Tabeller og udvikling Dato: Juli 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-23-7 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Statusrapport

Statusrapport 214-22 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 6 2.1 Uheldsanalyse 6 2.2 Sortpletudpegning 7 2.3 Borgerinddragelse 7 2.4 Skolevejsundersøgelse 8 3 UHELDSANALYSE 9 3.1 Uheldsgrundlag 9

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser

Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune. Borgerhenvendelser Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Borgerhenvendelser 2013-2014 Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr.

Læs mere

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Rapport SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORT- LÆGNING SYSTEMATISK UHELDSBEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORTLÆGNING Revision Dato Januar 6 Udarbejdet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 4 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolevejsprojekt Teknisk rapport NOTAT 27. april 2017 tfk/mlj/tvo

UDKAST. Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolevejsprojekt Teknisk rapport NOTAT 27. april 2017 tfk/mlj/tvo UDKAST Skolevejsprojekt 2017-2020 Teknisk rapport NOTAT 27. april 2017 tfk/mlj/tvo Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 UHELDSANALYSE... 5 2.1 DATAGRUNDLAG... 5 2.2 UHELDSUDVIKLING I KOMMUNEN... 6 2.3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafikulykker for året 2018

Trafikulykker for året 2018 Trafikulykker for året 2018 Titel Trafikulykker for året 2018 Dato: Maj 2019 ISBN (NET): 978-87-93674-64-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 217 Trafiksikkerhedsplan 217-22 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 3 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 3 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Statusrapport 216 1 Frederikshavn Kommune Statusrapport Marts 216 Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Kontaktoplysninger: Rikke Løgtved Bruus Frederikshavn Kommune Center for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere