POLICE Udskrevet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICE Udskrevet den 24.03.10"

Transkript

1 POLICE Udskrevet den Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde, der overgår de i skolen indmeldte elever under deres ophold i skolen samt på udflugter og rejser arrangeret af skolen under tilsyn af skolens personale. Dækningen træder ikraft den: Forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter ikke: Forsikringssummer: Præmie og indeksregulering for forsikringen: Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Dødsfaldsdækning Tandskadedækning Strakserstatning Invaliditetssum fra 5% medicinsk invaliditet kr. med tillægserstatning stigende til kr. Præmien forfalder 01. april. Hovedforfald er 01. april. Præmie og forsikringsydelser er beregnet på grundlag af summarisk lønindeks 161,93 og indeksreguleres en gang om året. Se fællesbetingelsernes punkt 17. Den helårlige præmie ved forsikringens ikrafttræden er kr. Stempelafgiften er berigtiget efter stempellovens 70. Råd og vejledning vedr. policeforhold: Codan Erhvervsservice Hedeager Århus N COD side: 1

2 POLICE Udskrevet den COD side: 2

3 POLICE Udskrevet den Generel forbrugerorientering fra Codan Som kunde er det vigtigt for dig, at du er opmærksom på en række forhold, som vi har valgt at samle på vedlagte sider. Vi har også nederst på sidste side skrevet vores kontaktoplysninger, og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Om Codan Forsikringsselskabet bag dit forsikringsprodukt er Codan Forsikring A/S, cvr.nr , Gl. Kongevej 60, 1790 København V, Danmark. Codan Forsikring A/S er under tilsyn fra det danske Finanstilsyn, som er med til at sikre, at vi overholder den finansielle lovgivning. Hvis du tegner en Kundegruppelivsforsikring - via Codan - vil det dog være Forenede Gruppeliv A/S, cvr.nr , Krumtappen 4, 2500 Valby, som er forsikringsselskab. Personoplysninger Vi behandler alle dine personoplysninger fortroligt og følger den danske Lov om behandling af Personoplysninger, (Lov nr. 429 af 2000). Vi gemmer dine personlige oplysninger, så vi kan administrere dine forsikringer. Codan kan videregive dine personlige oplysninger, så vi f.eks. kan behandle skader. Vi videregiver dem til samarbejdspartnere og betalingsformidlere. I tilfælde af skade videregiver vi dem også til relevante myndigheder. Vi indhenter hovedsageligt oplysninger fra dig som kunde, men kan også supplere med oplysninger fra offentlige registre. Vi sletter alle oplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige. Fortrolige oplysninger om private forhold, så som helbredsoplysninger, videregives til Arbejdsskadestyrelsen og andre specialister, men kun når du udtrykkeligt har givet dit samtykke dertil. Oplysninger til offentlige myndigheder videregives, når det er foreskrevet i loven, som f. eks. i skattekontrolloven. Såfremt du misligholder dine betalingsforpligtelser over for Codan, har Codan mulighed for at videregive oplysning herom til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder derfor. Codan oplyser gerne, hvilke personoplysninger, vi har indhentet. Du skal sende en skriftlig forespørgsel med dit person- og policenummer. Du finder vores adresse i slutningen af dette dokument. Din forsikringsaftale Når du får et tilbud på dine forsikringer, eller når du indgår en forsikringsaftale, giver du oplysninger til Codan om forskellige forhold, f.eks. tidligere skader i andet forsikringsselskab. Vi har tegnet din forsikring eller givet dig et tilbud på baggrund af disse oplysninger. Du skal være opmærksom på, at hvis du har givet os forkerte oplysninger, kan det få betydning for dækning og erstatningsudbetaling ved en eventuel skade. Hvis du opdager fejl i de oplysninger, du har givet os, skal du straks meddele det til Codan. I Codan tilbyder vi rådgivning, forsikringspolice og -betingelser på dansk. De forsikringsaftaler, som Codan indgår, er underlagt dansk lovgivning. Opsigelse af dine forsikringer Du kan gratis opsige dine forsikringer til hovedforfald med en måneds varsel. Datoen for hovedforfald står i forsikringspolicen. Mod et mindre gebyr kan du også opsige dine forsikringer med 30 dages varsel til den første i en måned. Hvis du benytter dig af denne mulighed inden for det første år af forsikringen, koster det yderligere et gebyr. Du kan se størrelsen af gebyrerne på Ovenstående opsigelsesregler gælder ikke for Ejerskifteforsikring. Kundegruppelivsforsikring kan dog kun opsiges med en en måneds varsel til én 1. januar. Fortrydelsesret Fortrydelsesfristen Hvis du fortryder, at du har købt forsikringen, har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået policen og forsikringsbetingelserne og er blevet informeret om forsikringens væsentligste forhold. Har du f.eks. fået police og forsikringsbetingelser den 1. i en måned har du frist til og med den 15. i den måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, den 5. juni, den 24. december eller den 1. januar, kan du vente til den følgende hverdag. For bygningsbrandforsikring er fortrydelsesretten begrænset af Lov om Finansiel virksomhed 60. Du skal inden for 14-dages-fristen dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft. Fortrydelsesret ved senere udvidelse af forsikringen Når du modtager policen, fremgår det af forsiden, hvilke dækninger du har valgt. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at udvide forsikringen med nye dækninger, vil fortrydelsesretten og fristen på 14 dage også være gældende - dog kun på den tilvalgte udvidelse. COD side: 3

4 POLICE Udskrevet den Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Codan om, at du har fortrudt aftalen. Hvis meddelelse gives pr. post eller , er det tilstrækkeligt, at du afsender brevet/ en inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Meddelelse om at du har fortrudt forsikringsaftalen skal gives til: Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, eller du kan skrive en til Provision Når Codan sælger forsikringsprodukter, gives der provision til de involverede medarbejdere. Hvis forsikringsprodukterne sælges gennem aftalepartnere, f.eks. pengeinstitutter eller bilforhandlere, ydes der i visse tilfælde provision til aftalepartnerne. Skatter, afgifter og gebyrer Ud over forsikringspræmien opkræver Codan policepenge, opkrævningsgebyr og gebyr for andre serviceydelser. Du kan til en hver tid se de aktuelle gebyrstørrelser på Codans hjemmeside Eventuelle ændringer kan ses på hjemmesiden mindst én måned før de træder i kraft. Herudover findes der en række lovbestemte bidrag, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve, f.eks. miljøafgift, stempelafgift, stormflods- og stormfaldsbidrag. Klagemuligheder Vi bestræber os altid på, at vores kunder får en god og korrekt rådgivning og behandling. Det kan dog ikke undgås, at kunden og Codan i visse tilfælde er uenige om, hvad kunden er berettiget til eller kan forvente. Ofte er årsagen utilstrækkelig kommunikation, selvom vi bestræber os på at kommunikere klart og tydeligt med vores kunder. Codan gør sig altid umage for at føre en åben dialog, som hurtigt kan afklare eventuelle misforståelser og sikre, at sagsbehandlingen igen kan forløbe normalt. Hvis der opstår uenighed mellem dig og Codan om forsikringen, kan du klage til Codans klageansvarlige enten pr. brev att.: "Codans klageansvarlige" eller via COD side: 4

5 POLICE Udskrevet den Hvis problemet fortsat ikke kan løses, kan du også rette henvendelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Tlf: mellem kl Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og du skal betale et gebyr. Klageskema og girokort kan du få hos: - Codan - Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, - Ankenævnet for Forsikring. Kontakt Du kan altid kontakte Codan, som står til rådighed, hvis du har spørgsmål til din forsikring eller brug for yderligere rådgivning. Du kan kontakte os her: Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej København V Tlf.: Mail: Hjemmeside: COD side: 5

6 POLICE Udskrevet den COD side: 6

7 POLICE Udskrevet den For hele forsikringen gælder: Uanset det på policens forside, dækker forsikringen alene Ungdomsskolens elever der kører motocross og bilræs på lukket bane. Fællesbetingelsernes pkt. 3 forsikringen dækker ikke stk. 6, motorløb af enhver art, udgår, de øvrige punkter er gældende. Præmien reguleres årsvis bagud, udfra det højeste antal personer, der har været omfattet af forsikringen. COD side: 7

8 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring. Hvem er dækket? 2. Sikrede Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvis den tilskadekomne er et barn, og erstatningen overstiger kr., tilfalder 10% af erstatningen dog indehaveren af forældremyndigheden. Den del af erstatningen, der tilfalder barnet, anbringes efter bestemmelserne om umyndiges midler. Hvad omfatter invaliditetsdækningen? 3. Ulykkestilfælde der medfører medicinsk invaliditet Når et ulykkestilfælde, se fællesbetingelsernes pkt. 2, er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (= mén) fastsættes til mindst 5% eller mindst 10%, udbetales der erstatning. Af policen fremgår det, om der ydes erstatning fra en medicinsk invaliditetsgrad på mindst 5% eller om der først ydes erstatning fra en medicinsk invaliditetsgrad på mindst 10%. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i pkt. 4. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad efter tilsvarende principper som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100% for samme ulykkestilfælde. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke? 4. Invaliditetserstatningen udbetales ikke for: - Invaliditet, der skyldes skader nævnt under pkt. 3 i fællesbetingelserne. - Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende). - Invaliditet, der skyldes sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. - Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. - Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, jvfr. tillige pkt Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for fare for personskade. KUL-A side: 8

9 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: Invaliditet, som skyldes følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen. Tillægserstatning 5. Tillægserstatning fra 30% invaliditet Medfører ulykkestilfældet en invaliditetsgrad på 30% eller derover, udbetales en tillægserstatning. Tillægget er af samme størrelse som den ordinære erstatning, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. af et ulykkestilfælde omfattet af forsikringen - har afholdt til: Behandling hos fysioterapeut, hvis behandlingen er ordineret af en læge. Endvidere dækkes udgifter til behandling hos kiropraktor. Den samlede godtgørelse af udgifterne er begrænset til et beløb, der svarer til 2% af forsikringssummen ved invaliditet. Udgifterne betales indtil tilstanden lægeligt anses for stationær, dog aldrig længere end til 3 år efter ulykkesdagen. Udgifter til specialbehandling 6. Fysioterapeut/kiropraktor I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, den tilskadekomne - som følge Andre udgifter 7. Udgifter der ikke dækkes Andre udgifter end de i pkt. 6 anførte, f.eks. udgifter til befordring, advokatbistand, lægebehandling, anden specialbehandling, medicin, eller hjælpemidler af enhver art, f.eks. halskrave og støttebind, er ikke dækket af forsikringen. KUL-A side: 9

10 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: Fællesbetingelser for Codans Kollektive Ulykkesforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Forsikringens omfang: Af policen fremgår den ønskede dækning. De bestemmelser, der gælder særskilt for den enkelte dækning, er anført i forsikringsbetingelserne for disse. - Skader, der skyldes udløsning af atomenergi, under alle forhold, herunder krig. - Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, at der er tale om en konflikt uden stormagtsdeltagelse, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Hvad forstås ved et ulykkestilfælde? 2. Som ulykkestilfælde betragtes: - en pludselig hændelse - der forårsager personskade Hvilke skader er aldrig dækket under forsikringen? 3. Forsikringen dækker ikke: Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: - Skader, der er fremkaldt af tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed. - Skader, der er forårsaget af tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under en dertil svarende påvirkning. - Skader, der skyldes forgiftning som følge af indtagelse af medicin - Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende. - Skader, der overgår tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål. - Skader, der indtræffer under deltagelse i boksning, motorløb af enhver art, bjergbestigning, faldskærmsudspring og drageflyvning. - Skader, der skyldes jordskælv i Danmark. Hvilke forholdsregler skal iagttages ved skade? 4. Lægebehandling Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. Codan har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Codan. Codan betaler de lægeattester, som selskabet forlanger. 5. Tandlægebehandling Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af Codan, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om akut nødbehandling. 6. Forsikringstiden Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, når ulykkestilfældet er indtrådt i forsikringstiden. Forsikringstiden er perioden mellem forsikringens begyndelsesdato og ophørsdato. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. KUL-A side: 10

11 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: Indsendelse af skadeanmeldelse Skader, der er omfattet af forsikringen, skal hurtigst muligt anmeldes skriftligt til Codan. Skader anmeldes på selskabets blanket, der kan rekvireres på det nærmeste Codan Kundecenter. Ved anmeldelse af en skade indsendes attest efter Codans nærmere anvisning. Attesten skal være udfyldt af en læge/tandlæge, autoriseret af den danske Sundhedsstyrelse, medmindre Codan accepterer, at attesten udstedes af en anden læge/tandlæge. Hvis en skade har medført døden, skal Codan oplyses om dette inden 48 timer, og Codan er berettiget til at kræve obduktion. 8. Forældelse af sikredes krav For dækning af skader gælder forsikringsaftalelovens almindelige bestemmelser, jvfr. dog bestemmelsen i pkt. 6, sidste afsnit. 9. Forældelse efter afvisning af erstatning Har Codan afvist at betale erstatning, bortfalder sikredes krav, medmindre sikrede inden 6 måneder efter afvisningens modtagelse indbringer sagen for Ankenævnet for Forsikring (se pkt. 25), voldgiftsret (se pkt. 24) eller for domstolene. Fristen løber først fra det tidspunkt, hvor sikrede har modtaget skriftlig meddelelse herom fra Codan. Meddelelsen vil indeholde oplysning om, hvornår fristen udløber, hvordan fristen afbrydes, og virkningen af at fristen ikke afbrydes. Hvordan beregnes erstatningen? 10. Forsikringsydelse på skadetidspunktet Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringsydelsens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. 11. Erstatning, hvis der er tegnet anden forsikring Forsikringens ydelser udbetales uafhængigt af eventuelle andre forsikringsydelser, der kommer til udbetaling som følge af den forsikredes tilskadekomst, med mindre andet særligt er bestemt i forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. Hvor dækker forsikringen? 12. Ingen geografisk begrænsning Forsikringen dækker overalt i verden, med mindre andet særligt er aftalt, eller følger af bestemmelserne i pkt. 3, sidste afsnit. Hvornår dækker forsikringen fra? 13. Forsikringens antagelse og ikrafttræden Codan bedømmer forsikringsbegæringen og afgør, om forsikringen kan antages på grundlag heraf. Kan forsikringen ikke antages på grundlag af begæringen og de oplysninger, der er indsendt i forbindelse hermed, får den forsikringssøgende snarest muligt meddelelse om, hvilke supplerende oplysninger, der skal indsendes, og indenfor hvilken frist, indsendelse skal ske. Kan Codan antage forsikringen på grundlag af forsikringsbegæringen og rettidigt indsendte supplerende oplysninger, begynder Codans ansvar fra det tidspunkt, hvor begæringen modtages af Codan, medmindre et senere tidspunkt er aftalt. Kan Codan kun tilbyde at antage forsikringen på andre betingelser, får den forsikringssøgende tilbud om dette. Accepterer forsikringssøgende tilbudet indenfor den fastsatte frist, begynder Codans ansvar fra accepten modtages af Codan. Betaling af præmien 14. Opkrævning, betaling m.m. Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Eventuelle afgifter KUL-A side: 11

12 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: til staten og ekspeditionsgebyrer skal betales sammen med præmien. Codan sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og gebyrer. Hvis De ikke betaler rettidigt, får De en påmindelse med oplysning om konsekvens af at betale for sent. Codan har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og renter. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til Staten og ekspeditionsgebyrer. Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser. Codan forbeholder sig ret til at ændre de nævnte gebyrer og serviceydelser, hvis betalingerne ikke dækker Codans udgifter. Codan offentliggør generelle forhøjelser på Codans hjemmeside: Forhøjelsen gennemføres først efter oplysninger om forhøjelsen har været tilgængelig på Codans hjemmeside i en måned. 15. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 16. Udbetaling af erstatning Codans almindelige betalingsmåde er bankoverførsel. Ved skadeudbetaling skal Codan derfor have oplysning om pengeinstitut og kontonummer. Erstatningen kan dog også udbetales ved check mod et gebyr, der fratrækkes erstatningsbeløbet. Hvordan reguleres forsikringsydelse og præmie? 17. Regulering efter summarisk lønsindeks Ved første præmieforfald i nyt kalenderår sker der pristalsregulering af såvel forsikringsydelser som præmie, på grundlag af foregående års stigning i det summariske lønsindeks for januar kvartal. Hvis udgivelsen af det nævnte summariske lønsindeks ophører, har Codan ret til at fortsætte reguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 18. Reguleringens ophør Forsikringstageren kan når som helst opsige reguleringen. Hvem kan disponere over forsikringen? 19. Dispositionsretten tilkommer forsikringstageren Retten til at disponere over forsikringen i sin helhed tilkommer forsikringstageren. Ophør af forsikringen 20. Opsigelse af forsikringen Forsikringen fornys for 1 år ad gangen, med mindre den med en måneds varsel skriftligt opsiges af en af parterne til en præmieforfaldsdag. Risikoforandring 21. Ændring i beskæftigelse m.m. Forsikringstageren har pligt til at underrette selskabet, hvis der sker ændringer i den på policen anførte beskrivelse af erhverv eller beskæftigelse for de af forsikringen omfattede personer. Codan afgør om forsikringen kan fortsætte, og i så fald på hvilke vilkår. 22. Undladelse af at anmelde risikoforandringer Hvis forsikringstageren undlader at anmelde forhold, omtalt under pkt. 21 hæfter Codan kun på de vilkår og i det omgang, Codan ville have fortsat forsikringen mod den aftalte præmie. Uenighed om forsikringen 23. Arbejdsskadestyrelsen Hvis en af parterne ønsker det, kan Arbejdsskadestyrelsen afgive en vejledende udtalelse om invaliditetsgradens størrelse. Arbejdsskadestyrelsens gebyr betales med 50% af hver af parterne, idet Codan dog betaler det fulde gebyr, hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en invaliditetsgrad, der er højere end den, Codan har fastsat. KUL-A side: 12

13 Forsikringsbetingelser Udskrevet den: Voldgift Hvis en af parterne forlanger det, skal invaliditetsgradens størrelse fastsættes endeligt ved voldgift. Hver af parterne vælger en voldgiftsmand, som skal være læge. Voldgiftsmændene vælger, inden de indleder sagen, en læge som opmand. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene, træder opmanden til og træffer en afgørelse inden for grænserne af de to voldgiftsmænds uoverensstemmelse. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om en opmand, udpeges denne af formanden for Den almindelige Danske Lægeforening. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. 25. Ankenævn Bliver De og Codan uenige om forsikringsforholdet, eller en skade De har anmeldt, og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Telefon mellem og De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. KUL-A side: 13

14

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere