Samarbejde Værktøjskassen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde Værktøjskassen"

Transkript

1 Samarbejde Værktøjskassen Maskinsamarbejde Aftale om handel med foder Pasningsaftale Græsningsaftale Aftale om overførsel af husdyrgødning Materialet er udarbejdet i projektet Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter er støttet Promilleafgiftsfonden for Landbrug. Læs mere om projektet på okologi.dk. Side 1 af 32

2 Kort om aftalerne Samarbejde skaber to vindere og ingen tabere, da du sammen med din samarbejdspartner vil få både en økonomisk gevinst og et bedre sædskifte ud af samarbejdet. Så sig ja til samarbejdet, hvis du: Har brug for mere grovfoder til dine dyr Har for meget husdyrgødning Har»kløvertræthed«Har brug for husdyrgødning til dine marker Har brug for ukrudtsbekæmpelse Hvorfor samarbejde? Ved at samarbejde optimerer du din bedrift og får økonomiske fordele. Og du får også: En bedre udnyttelse af husdyrgødningen Et mere alsidigt sædskifte Mindre udsving i udbytte Dialog med andre landmænd Et alternativ til jordkøb I gang med samarbejde Din økologirådgiver kan hjælpe dig med: At finde en samarbejdspartner At regne en rimelig pris ud på gødning og foder At udarbejde en samarbejdsaftale At sætte gang i samarbejdet og være med til at udvikle det Også for dig, der vil lægge om Hvis du overvejer at lægge om til økologi, er samarbejde også vejen frem for dig, eksempelvis når: Du har for mange husdyr i forhold til arealets størrelse Dit areal er for lille areal til optimal sædskifte Du ikke har husdyrgødning på bedriften Side 2 af 32

3 Indhold Kort om aftalerne... 2 Indhold Maskinsamarbejde... 4 Øvrige muligheder for samarbejde... 4 Beregning på maskinsamarbejde Aftale om handel med foder... 6 a) Formål... 7 b) Aftalens varighed... 7 c) Generelle vilkår... 8 d) Betaling og evt. prisregulering for kapitelstakst e) Ændringer i aftalen f) Årligt møde g) Misligholdelse af aftalen h) Tvister i) Underskrifter Salg af grovfoder Pasningsaftale: Opdræt af kvier a) Generelt b) Fodring og pasning c) Sygdom d) Avl/insemineringsplan e) Vægt f) Dødelighed g) Ødelagte mælkekirtler h) Forsikring i) Fragt j) Besøg/møder k) Økonomi l) Ophør m) Andre aftaler n) Skabelon: Dagsorden for møde om kviepasningsaftalen Beregning af pris pr foderdag på kviehotel Græsningsaftale a) Aftalens omfang b) Aftaleperiode c) Økonomi d) Vilkår e) Vilkår f) Misligholdelse g) Underskrift Aftale om overførsel af husdyrgødning Beregning af gødningsværdi Side 3 af 32

4 1. Maskinsamarbejde Den samlede maskinpark, stand og udnyttelse er gennemgået: Ja Nej Bemærkning Angiv maskiner og ejer: Følgende maskiner kan udnyttes i fællesskab (angiv maskine og ejer) Følgende maskiner kan afhændes ved maskinsamarbejde (angiv maskine og ejer): Følgende maskiner bør indkøbes ved maskinsamarbejde (angiv maskine og ejer): Øvrige muligheder for samarbejde Beskriv: Side 4 af 32

5 Beregning på maskinsamarbejde Her er et eksempel på en beregning af, hvad det koster at bruge maskiner. På okologi.dk/landbrug/viden/samarbejde kan du finde et beregningsværktøj, som du kan taste dine egne tal og maskinoplysninger ind i. På den måde kan du få overblik over maskinparken og de enkelte maskiners værdi, værditab, vedligeholdelsesomkostninger mv. Gule felter er intastningsfelter og grønne er nøgletal. Side 5 af 32

6 2. Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 6 af 32

7 a) Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang og en kvalitet som beskrevet i aftalen at sikre sælger afsætning af foder til den aftalte pris Køber og sælger forpligter sig ved underskrift af aftalen til at gennemføre en smidig handel med foder at holde den anden part informeret om afgrødernes tilstand og forventede udbytter b) Aftalens varighed Aftalen omfatter perioden: til, hvorefter den ophører uden yderligere varsel. Aftalen gælder for hele den aftalte periode. Den kan dog opsiges uden nærmere begrundelse inden den 31. december fra begge parters side med virkning fra udgangen af det kommende kalenderår. Opsigelse skal meddeles skriftligt. Den anden part skal ved sin underskrift acceptere opsigelsen. Ved en af parternes død, umyndiggørelse, invaliditet eller uarbejdsdygtighed, kan aftalen opsiges uden yderligere varsel med virkning fra udgangen af indeværende kalenderår. Hvert år senest den [dato] skal eventuelle ændringer til aftalen meddeles den anden part skriftligt. Det gælder f.eks. størrelsen af arealet med majs, græs eller anden afgrøde. Græs eller anden flerårig afgrøde skal aftales for såvel det kommende som det næstkommende høstår. Side 7 af 32

8 c) Generelle vilkår Parterne har aftalt: Stk. 1. Omfang Køber indgår hermed aftale om køb af foder fra sælger af: I det følgende refererer foderenheder til opgørelse efter FEN (FoderEnheder Norfor) sæt kryds her: Anden opgørelsesenhed (angiv enhed): Arealerne er fastlagt ud fra et ønske om en leverance af cirka Hvis det samlede antal foderenheder afviger fra det aftalte, er køber forpligtet til at aftage den høstede mængde under forudsætning af, at mængden kommer fra det aftalte areal. Sælger er forpligtet til at oplyse køber, så snart det kan konstateres, at udbyttet ser ud til at afvige mere end 20 % fra det forventede. Køber har ret til at besigtige afgrøderne i vækstperioden. Stk. 2. Levering Køber og sælger aftaler i fællesskab, hvornår afgrøden skal høstes. Hvis parterne ikke er enige, afgør sælger, hvornår høsten skal gennemføres. Der er aftalt følgende om levering af afgrøden: Sælger leverer afgrøden i købers silo/markstak. Sælger er forpligtet til at give køber besked, senest 3 dage før høsten påbegyndes, så køber kan modtage afgrøden. Køber sørger for indlægning i silo og efterfølgende afdækning. eller Køber sørger for hjemtransport og indlægning af den høstede afgrøde og forpligter sig til at stille med det fornødne antal frakørselsvogne. Sælger er forpligtet til at give køber besked senest 3 dage før høsten påbegyndes, så køber kan modtage afgrøden. eller Køber sørger selv for al høst og hjemkørsel, herunder slåning af græs mv. Side 8 af 32

9 Stk. 3. Kvalitetskriterier Sælger erklærer, at afgrøden ikke er dyrket på arealer, der inden for de tre seneste år har fået tilført spildevandsslam, husholdningsaffald eller gylle fra biogasfællesanlæg, der modtager slam fra offentlige eller private rensningsanlæg. De tre år gælder fra spredningstidspunktet for slammet til høsttidspunktet for foderet. Halm er undtaget for ovenstående forhold vedrørende spildevandsslam. Sælger står for dyrkningen af de involverede arealer. Afgrøden dyrkes og passes efter almindelige anerkendte principper. Stk. 4. Opgørelse af udbyttet Vurdering af udbytte, som skal danne grundlag for afregningen, bør tidligst ske på høsttidspunktet, da der ellers kan være tale om en forpagtningsaftale. De leverede mængder foder opgøres efter én af følgende tre metoder (sæt x): Metode 1: Vurdering Køber og sælger fastsætter i fællesskab antallet af foderenheder på grundlag af en vurdering af kvaliteten og en vurdering eller opmåling af udbyttet tidligst på høsttidspunktet, eller senest 4 uger efter levering. eller Metode 2: Opmåling (beregnet nettoudbytte) [rådgiver] forestår inden 8 uger efter levering af afgrøder på lager en bestemmelse af antal foderenheder på grundlag af foderanalyser og opmåling. Køberen er ansvarlig for, at rådgivningscentret orienteres om tidspunktet for høst af afgrøder. Rådgiveren modtager kopi af nærværende aftale i underskrevet tilstand inden såning. eller Side 9 af 32

10 Metode 3: Vejning eller måling med finsnitter af høstet udbytte Sælger forestår vejning eller måling med brovægt eller måleudstyr på finsnitteren af den leverede mængde ud fra nedennævnte veje- eller målemetode i forbindelse med høst, og sælger meddeler resultatet straks derefter til køber. [rådgiver] forestår inden 8 uger efter levering af afgrøder på lager en bestemmelse af det leverede antal foderenheder på grundlag af foderanalyse af den færdige ensilage og den vejede mængde. Køber er ansvarlig for, at rådgiveren orienteres om tidspunktet for høstede afgrøder. Rådgiveren modtager kopi af nærværende aftale i underskrevet tilstand inden såning. Som veje eller målemetode er aftalt [veje eller målemetode] Desuden er følgende aftalt omkring brug af udstyr: [aftale, f.eks. brovægt, finsnitters udbyttemåler kalibreres løbende og min. 3 gange pr dag ved vejning af læs i vogn med vejeceller eller vejning på brovægt]. Omkostninger til opmåling, vejning eller måling og analyse afholdes af køber Stk. 5. Pris og regulering for kvalitet Afregning af foderet sker på grundlag af det opgjorte udbytte (se stk. 4) og den aftalte basispris, reguleret for kvalitet og prisændringer. Basisprisen er aftalt til: kr. Pris for afgrøde på roden fastsættes ud fra svar fra mindst 2 foderstofforretningers handel med økologisk foderkorn i oktober i dyrkningsåret, korrigeret for kvalitet og høstomkostninger. Side 10 af 32

11 d) Betaling og evt. prisregulering for kapitelstakst Vedrørende pris og betaling er aftalt følgende (sæt kryds i en af følgende): Fast pris i hele perioden Der betales 50 % af det forventede udbytte med den aftalte pris inden 10. juni. Efter endelig opgørelse af udbyttet senest den 1. december fremsender sælger regning for den del, der ikke er betalt via acontobetalingen. eller Aftalt regulering for prisændringer Hvert år inden 1. marts beregnes den forventede pris, ud fra svar fra mindst 2 foderstofforretningers handel med økologisk foderkorn, korrigeret for kvalitet og høstomkostninger. 50 % af den beregnede acontobetaling forfalder 1. juni med rettidig betaling den 10. juni. Umiddelbart efter høst og senest den 1. december opgøres udbyttet, og sælger fremsender opkrævning for 2. rate af acontobetalingen med rettidig betaling den 10. december. Opgørelse af afregningspris inkl. regulering udarbejdes af sælger og fremsendes senest 14 dage efter offentliggørelse af kapitelstakst for det år, der er høstet (sker normalt i februar året efter). e) Ændringer i aftalen Parterne kan ved enighed ændre denne aftale. Ændringer aftales skriftligt som et tillæg til denne aftale, og skal ved underskrift tiltrædes af begge parter. f) Årligt møde Senest den 30. november hvert år afholdes møde mellem køber og sælger, typisk i umiddelbar tilknytning til fremsendelse af opgørelse af udbyttet, der skal fremsendes inden 1. december. På mødet drøftes følgende: 1. Vurdering af årets samarbejde i forhold til aftalen Side 11 af 32

12 2. Planlægning af næste års arbejde 3. Evt. ændringer i aftalen Hver part kan for egen regning invitere en bisidder med til mødet. Hver part kan altid med en uges varsel indkalde til møde for at drøfte samarbejdet og et eventuelt behov for at ændre i aftalen. g) Misligholdelse af aftalen Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og ikke, inden en frist på 10 dage efter et skriftligt påkrav er kommet frem, har bragt misligholdelsen til ophør, kan den anden part ophæve kontraktforholdet med omgående virkning. Meddelelse om misligholdelse skal fremsendes skriftligt med tydelig og præcis begrundelse for årsagen til misligholdelse. Der kan kun påberåbes misligholdelse, hvis denne er væsentlig. Ændringer i tilsået areal, anden sort mv. skal omgående meddeles køber. Sker dette ikke senest 8 dage efter hændelsen er sket, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse. Undlader sælger at informere væsentlige ændringer i forventet udbytte mv., betragtes aftalen ligeledes som misligholdt. Det anses blandt andet for værende væsentlig misligholdelse, hvis en af parterne i forbindelse med denne aftale har givet mangelfulde eller direkte urigtige oplysninger til den anden part. h) Tvister Hvis der opstår uenighed mellem parterne, disses boer eller arvinger i henhold til retsforholdene i denne kontrakt, f.eks. om kontraktens rette forståelse, om misligholdelse og/eller om hvilke som helst andre spørgsmål, skal en sådan uenighed i første omgang søges løst ved mediation. Udgifterne til mediationen deles ligeligt mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en mediator, udpeges en mediator af SEGES, Erhvervsjura. Hvis der efter en mediation ikke er opnået enighed mellem parterne, afgøres tvisten: i byretten eller ved en voldgiftssag Side 12 af 32

13 i) Underskrifter Dato: Køber Sælger Side 13 af 32

14 3. Salg af grovfoder Her er et eksempel på en beregning på salg af grovfoder. På okologi.dk/landbrug/viden/samarbejde kan du finde et beregningsværktøj, som du kan taste dine egne tal og grovfoderoplysninger ind i. Side 14 af 32

15 4. Pasningsaftale: Opdræt af kvier Ejer Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Opdrætter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Side 15 af 32

16 a) Generelt Opdrætter passer kvierne efter god landmandsskik. Opdrætter forpligter sig til at overholde god landbrugspraksis, så kvierne kan indgå direkte i ejerens mælkeproduktion. Opdrætter modtager kvierne, efter de er blevet 3 mdr. gamle. Der medfølger sygdomsjournal på hvert enkelt dyr, som afleveres igen, når kælvekvierne afhentes. Hver modtaget kviekalv skal accepteres af opdrætter. Evt. dårlige (ikke accepterede) kvier sendes retur til ejer, eller der aftales en specialpris for pasning af kvier, der ikke er accepteret af opdrætter. Efter endt pasning skal alle kælvekvier eller kvier accepteres af ejer. Opdrætter må ikke tage andet kvæg ind uden at aftale det med ejer først. b) Fodring og pasning Opdrætter skal passe og fodre dyrene som anbefalet af kvægkonsulent [navn]. Der holdes et årligt planlægningsmøde i [måned]. På mødet aftaler ejer og opdrætter pris og antal dyr i den kommende sæson. Dagsorden for mødet udarbejdes og udsendes af [navn]. Opdrætter betaler udgifter til fodringsplanlægning og opfølgning. Prisaftalen følger opsigelsesfristen. Grovfoder skal opmåles og analyseres. Ejeren orienteres og godkender foderplanen med anvendte fodermidler. Alle dyr klovbeskæres 1 gang. Anbefales mellem mdr. Side 16 af 32

17 c) Sygdom Gældende lovgivning for BVD og andre sygdomme (f.eks.. salmonella) skal overholdes af begge parter. Begge parter har oplysningspligt, hvis der er BVD eller andre sygdomme i besætningen. Hvis der er udbrud af BVD eller andre sygdomme med restriktioner hos dyrene på opdrætters ejendom tager opdrætter og ejer i fællesskab stilling til, hvad der skal ske med dyrene og aftalen. d) Avl/insemineringsplan Ejeren udarbejder en insemineringsplan. Den opdateres en gang i kvartalet eller efter aftale og sendes til opdrætter. Opdrætter betaler sæd til inseminering med brugstyre. Hvis der anvendes importeret sæd eller sæd som er dyrere end sæd fra brugstyre, betaler ejeren merprisen. Vedr. kælvningsalder. Se afsnittet vægt. Registreret foldtyr skal accepteret af ejeren. Den kan anvendes efter 2. inseminering om sommeren og 3. inseminering om vinteren, dog til maks. 20 % af kvierne. Faderskabet skal kunne dokumenteres. Kvier der lukkes til foldtyr drægtigheds-undersøges hver 6. uge, så løbetidspunktet kan registreres omtrentligt. Ejeren udskriver selv relevante lister. Hvis kvierne insemineres skal de drægtighedsundersøges 6-12 uger efter inseminering. Side 17 af 32

18 e) Vægt Kviernes vægt skal følge vækstkurven for [race]. Den ønskede kælvningsvægt ved mdr. er kg. For at nå den vægt skal kviernes vægt være lig standard vækstkurve (SEGES: Standardkurver for vægt og højde 1 ) når dyrene ankommer til opdrætter. Dyrenes vægt kontrolleres to gange om året. Opdrætter taster vægten i dyreregistrering så ejer og opdrætter kan udskrive vækstkurver og beregne tilvækst for alle dyr. f) Dødelighed Der accepteres 3 % dødelighed, dvs. 1 dødt dyr pr. 33,3 årsdyr. Årsdyr beregnes følgende kalenderåret. Opdrætter taber foderpenge for de dyr, der dør ud over de 3 %. Anden refusion aftales mellem parterne ved højere dødelighed end 3%. I tilfælde af nødslagtning betaler ejeren udgiften. Der kan aftales en kompensation fra opdrætters side for en nødslagtning g) Ødelagte mælkekirtler Erstatning efter gældende voldgiftsregler. Opdrætter betaler. h) Forsikring Ejeren forsikrer dyrene og har pligt til at oplyse forsikringsselskabet om, at dyrene er hos opdrætter. 1 Side 18 af 32

19 i) Fragt Ejeren betaler fragten af dyrene til og fra opdrætter. j) Besøg/møder Der er aftalt kvartalsvise møder mellem ejer og opdrætter. Første møde er et planlægningsmøde i oktober, hvor en kvægkonsulent deltager. Desuden er der møder i januar, april og juli. Der foreligger dagsorden ved alle møder. Møderne afholdes hos opdrætter, som sørger for, at dagsorden sendes til ejer inden mødet. k) Økonomi Der er aftalt følgende pris: For en accepteret kvie betales kr. for pasning i mdr. Prisen inkluderer foder, arbejde, dyrlæge, stald og avl. Hvis kviernes tilvækst er for lav nedsættes prisen for pasning med kr. pr. kg eller ingen betaling for foderdage ud over mdr. Der betales a' conto beløb kr. den 15. i hver mdr. Første betaling er d. 15. [skriv måned]. I tilfælde af uforudsigelige situationer (sygdom, tvistigheder og økonomiske problemer) anvendes voldgiftsmand. l) Ophør Der er måneders frist for at opsige pasningsaftalen for både ejer og opdrætter. Opsigelsen skal ske skriftligt. Side 19 af 32

20 m) Andre aftaler Ud over ovenstående har ejer og opdrætter aftalt følgende: Dato: Dato: Ejer: Opdrætter: Side 20 af 32

21 n) Skabelon: Dagsorden for møde om kviepasningsaftalen 1. Siden sidst. Almindelig orientering om relevante emner i forhold til aftalen. 2. Gennemgang af udskrifter vedr. dyr i pasningsaftalen og den aktuelle foderplan. 3. Gennemgang af dyr i besætningen, herunder vurdering af om nogle dyr skal flyttes. 4. Afregning af de dyr, der er blevet passet. 5. Ros og ris vedr. de dyr der er leveret og på stald. Evt. tvistigheder afklares. 6. Evt. 7. Ved oktobermødet gennemgås pasningsaftalen og prisfastsættelsen for det kommende år. Side 21 af 32

22 5. Beregning af pris pr foderdag på kviehotel Herunder er to eksempler på en beregning af prisen pr foderdag på kviehotel for hhv. stor race og jersey. På okologi.dk/landbrug/viden/samarbejde kan du finde beregningsværktøjet, som du kan taste dine egne tal ind i. Beregning af prisen pr. foderdag på kviehotel (Stor race) Forudsætninger: Resultat: Kvie, 3-22 mdr Vær di Angivet i: Alder ved indgang 3 mdr. Foderforbrug Alder ved afgang 22 mdr. FE pr. kvie i alt Alder ved kælvning: 24 mdr. FE pr. kvie pr. dag FE FE 6,1 Vægt ved kælvning: 620 kg Daglig tilvækst, kalveperiode: 700 gram Omkostninger Daglig tilvækst, kvieperiode: 801 gram Foder Udfodrings- og lageromkostninger Gns. pris foder (0-3 mdr.) 2,80 kr./fe Arbejde Gns. grovfoderpris (3 mdr. til afgang) 1,20 kr./fe Forren., afsk., vedl. og forsik. af bygninger Gns. kraftfoderpris (3 mdr. til afgang) 1,80 kr./fe Dyrlæge Grovfoderandel 90 % Avl Foderudnyttelse 95 % Klovbeskæring Udfodrings- og lageromkostninger 0,2 kr./fe Timeløn 180 kr. pr. time Øvrige udgifter Tid til pasning af kalve 2 min./kalv Pr. foderdag Omkostninger i alt pr. kvie kr kr 701 kr kr kr 100 kr 350 kr - kr - kr kr. 14,77 Tid til pasning af kvier 1 min./kvie Værdi af "kalveplads" 2500 kr. Vejledning Værdi af "kvieplads" 6000 kr. Afskrivning og forrentning 8 % - Alder ved indgang og afgang vælges Vedligehold 3 % vha. rullelister - Der tastes i de Forsikring 2 % gule felter Dyrlæge 100 kr./kvie Avl 350 kr./kvie Klovbeskæring Øvrige udgifter kr./kvie kr./kvie Side 22 af 32

23 Beregning af prisen pr. foderdag på kviehotel (Jersey) Forudsætninger: Resultat: Kvie, 0,5-20 mdr Værdi Angivet i: Alder ved indgang 0,5 mdr. Foderforbrug Alder ved afgang 20 mdr. FE pr. kvie i alt FE Alder ved kælvning: 22 mdr. FE pr. kvie pr. dag FE 4,1 Vægt ved kælvning: 420 kg Daglig tilvækst, kalveperiode: 500 gram Omkostninger Daglig tilvækst, kvieperiode: 572 gram Foder kr Udfodrings- og lageromkostninger kr 685 Gns. pris foder (0-3 mdr.) 3,00 kr./fe Arbejde kr Gns. grovfoderpris (3 mdr. til afgang) 1,00 kr./fe Forren., afsk., vedl. og forsik. af bygninger kr Gns. kraftfoderpris (3 mdr. til afgang) 1,65 kr./fe Dyrlæge kr 100 Grovfoderandel 85 % Avl kr 350 Foderudnyttelse 95 % Klovbeskæring kr - Øvrige udgifter kr - Udfodrings- og lageromkostninger 0,3 kr./fe Omkostninger i alt pr. kvie kr Timeløn 165 kr. pr. time Tid til pasning af kalve 2 min./kalv Pr. foderdag kr. 12,11 Tid til pasning af kvier 1 min./kvie Værdi af "kalveplads" 2500 kr. Vejledning Værdi af "kvieplads" 6500 kr. Afskrivning og forrentning 8 % vælges - Alder ved indgang og afgang Vedligehold 3 % vha. rullelister Forsikring 2 % gule felter - Der tastes i de Dyrlæge 100 kr./kvie Avl 350 kr./kvie Klovbeskæring kr./kvie Øvrige udgifter kr./kvie Side 23 af 32

24 6. Græsningsaftale Ejer/forpagter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Dyreholder Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Græsningsarealet Aftalen gælder for græsningsarealet på ejendommen på adressen: Blok nr.: Se indtegning på vedlagte Fællesskema-kort. Side 24 af 32

25 a) Aftalens omfang Græsningsaftalen giver ret og pligt til at afgræsse et areal på ha. med [antal] [dyretype] pr år. Arealets beliggenhed og størrelse er vist på vedhæftede kortskitse. Vilkår for afgræsning under pkt. 4 skal til enhver tid overholdes. Dyreholder kan ikke overdrage græsningsretten til andre. b) Aftaleperiode Græsningsaftalen gælder fra d. [skriv dato] til d. [skriv dato] og udløber denne dato uden yderligere varsel. Aftalen kan opsiges fra begge parters side med måneders/dages varsel til den 1. i en måned. Hvis ejer/forpagter sælger arealet/ophører som forpagter uanset årsag kan aftalen opsiges med måneders/dages varsel til den 1. i en måned. Begge parter kan opsige aftalen, hvis den misligholdes, se pkt. 5. c) Økonomi Vælg en af følgende: a) Dyreholder betaler årligt kr. pr. dyr, for [antal] dyr. I alt kr. Beløbet betales hver måned d. [dato]. Der beregnes ikke moms af betaling for græsningsaftalen. OBS: Hvis der er flere dyreholdere, der har adgang til arealet, skal betalingen tillægges moms. b) Græsningsretten er gratis. Side 25 af 32

26 c) Ejer/forpagter betaler årligt kr. pr. dyr, for [antal] dyr. I alt kr. Beløbet betales hver måned d. [dato] Der beregnes moms af betaling for græsningsaftalen d) For græsningsretten betaler ejer/forpagter/dyreholder et fast beløb på kr. Beløbet betales d. OBS! Momsforhold skal afklares konkret: d) Vilkår Vigtigt: Udfyldes hvis ejer/forpagter skal overholde krav om tæt lavt plantedække på arealet. Ejer/forpagter skal oplyse dyreholder om, at der er søgt tilskud til pleje af græs og naturarealer på arealet, og at krav om tæt lavt plantedække skal overholdes. Dyreholder skal følge enhver ændring i græsningsretten, som har indflydelse på, om ejer/forpagter kan overholde kravene for at søge tilskud til arealet. Det aftales endvidere, at ejer/forpagter (slet betingelser som ikke gælder): Har/ ikke har mulighed for at lade andre dyr afgræsse arealet (OBS +/- moms jf. pkt. 3) Opsætter og vedligeholder hegn Vedligeholder dræn, afvanding, grøfter, veje, overkørsler, læhegn og beplantninger Løbende fastsætter afgræsningsniveauet Sørger for at gældende regler for direkte miljø- og landbrugsstøtte overholdes Andet: Andet: Side 26 af 32

27 Det aftales, at dyreholder (slet betingelser som ikke gælder): Kun kan bruge arealet til afgræsning med [dyretype] Er berettiget til at sætte [antal] dyr på arealet. Ejer/ Forpagter kan ændre antallet, hvis det har indflydelse på, om der kan søges tilskud til arealet. Ikke må tilskudsfodre på arealet. o Undtaget er fodring med mineraltilskud og fodring af kalve op til 6 måneder i kalveskjul (hvis dette er tilladt ift. tilskudstilsagn og Naturbeskyttelseslovens 3). o Hvis det efter dyreholders opfattelse er nødvendigt at tilskudsfodre, skal dyreholder kontakte ejer/forpagter straks. Dyreholder må ikke begynde at fodre med tilskudsfoder før ejer/forpagter har fået tilladelse til det fra NaturErhvervstyrelsen. Har det fulde ansvar for at passe dyrene, herunder fodre og vande dyrene samt holde opsyn med dyr og hegn. Andet: Andet: Jagt Dyreholder kan ikke bruge arealet til jagt og må ikke foretage nogen form for jordbehandling, gødskning eller ukrudtsbekæmpelse på arealet. Krydsoverensstemmelse Begge parter er bekendt med og opmærksomme på de krav, der gælder i forhold til krydsoverensstemmelse, både med hensyn til dyrehold og areal. Hvis dyreholder overtræder arealrelaterede krydsoverensstemmelseskrav eller påbud fra myndigheder, skal dyreholder dække det fulde økonomiske tab, som ejer/forpagter måtte lide. Side 27 af 32

28 e) Vilkår. Vigtigt: Udfyldes hvis ejer/forpagter skal overholde krav om fast dyretryk. Ejer/forpagter skal oplyse dyreholder om, at der er søgt tilskud til pleje af græs og naturarealer på arealet, og at krav om tæt lavt plantedække skal overholdes. Dyreholder skal følge enhver ændring i græsningsretten, som har indflydelse på, om ejer/forpagter kan overholde kravene for at søge tilskud til arealet. Det aftales endvidere, at ejer/forpagter (slet betingelser som ikke gælder): Har/ ikke har mulighed for at lade andre dyr afgræsse arealet (OBS +/- moms jf. pkt. 3) Opsætter og vedligeholder hegn Vedligeholder dræn, afvanding, grøfter, veje, overkørsler, læhegn og beplantninger Løbende fastsætter afgræsningsniveauet Sørger for at gældende regler for direkte miljø- og landbrugsstøtte overholdes Andet: Andet: Det aftales, at dyreholder (slet betingelser som ikke gælder): Kun kan bruge arealet til afgræsning med [dyretype] Skal sikre at græsningstrykket på arealet i juni, juli og august er mindst [antal] SK. o Ejer/ forpagter kan ændre antallet, hvis det har indflydelse på tilsagnet til pleje af græs. o Hvis græsningstrykket skal sænkes i løbet af de tre måneder skal ejer/forpagter kontaktes. Der skal søges dispensation til lavere græsningstryk inden dyrene flyttes. Ikke må tilskudsfodre på arealet. o Undtaget er fodring med mineraltilskud og fodring af kalve op til 6 måneder i kalveskjul (hvis dette er tilladt ift. tilskudstilsagn og Naturbeskyttelseslovens 3). o Hvis det efter dyreholders opfattelse er nødvendigt at tilskudsfodre, skal dyreholder kontakte ejer/forpagter straks. Dyreholder må ikke begynde at fodre med tilskudsfoder før ejer/forpagter har fået tilladelse til det fra NaturErhvervstyrelsen. Side 28 af 32

29 Har det fulde ansvar for at passe dyrene, herunder fodre og vande dyrene samt holde opsyn med dyr og hegn. Andet: Andet: Jagt Dyreholder kan ikke bruge arealet til jagt og må ikke foretage nogen form for jordbehandling, gødskning eller ukrudtsbekæmpelse på arealet. Krydsoverensstemmelse Begge parter er bekendt med og opmærksomme på de krav, der gælder i forhold til krydsoverensstemmelse, både med hensyn til dyrehold og areal. Hvis dyreholder overtræder arealrelaterede krydsoverensstemmelseskrav eller påbud fra myndigheder, skal dyreholder dække det fulde økonomiske tab, som ejer/forpagter måtte lide. f) Misligholdelse Misligholdelse vedr. betaling (slet hvis græsningsretten er gratis). Hvis dyreholder ikke betaler for græsningsretten som aftalt, skal ejer/forpagter rykke for betaling skriftligt. Hvis dyreholder ikke betaler beløbet senest tre dage efter, rykkeren er modtaget, kan ejer/forpagter opsige græsningsaftalen. Rykkeren må først sendes efter betalingsfristen, og det skal stå i rykkeren, at aftalen opsiges hvis ikke beløbet betales. a) Anden misligholdelse Hvis der sker anden væsentlig misligholdelse kan aftalen opsiges af begge parter. Det er en betingelse, at den anden part er blevet gjort opmærksom på misligholdelsen skriftligt. Sker der ingen ændringer inden 14 dage, kan aftalen opsiges. Hvis modparten ikke kan acceptere opsigelsen, skal han/hun gøre indsigelser inden de 14 dage er gået. Den part der opsagde aftalen har fire uger fra indsigelsen er modtaget til at indbringe sagen for byretten, hvis han/hun vil fastholde opsigelsen. Side 29 af 32

30 g) Underskrift Sted: Dato: Ejer/forpagter Dyreholder Side 30 af 32

31 7. Aftale om overførsel af husdyrgødning Undertegnede modtager: Navn: Adresse: CVR- / SE-nr.: Forpligter mig ifølge skema B1 herved til årligt at modtage følgende mængde husdyrgødning til udspredning: Gødningstype Husdyrart Antal DE M³ / tons Kg total N Betaling kr./t Gylle Ajle Staldgødning Dybstrøelse Andet Forventet leveringstidspunkt Det er aftalt, at leverandøren leverer husdyrgødningen spredt på marken: Anden aftale: Fra medunderskrevne leverandør: Navn: Adresse: CVR- /SE-nr.: Aftalen gælder i perioden: Fra (dato): Til (dato): Betaling Modtager betaler for de leverede mængder 1. juni og pr. 1. oktober. d. d. Modtagers underskrift Leverandørs underskrift Side 31 af 32

32 Beregning af gødningsværdi Herunder er et eksempel på en beregning af gødningsværdi. På okologi.dk/landbrug/viden/samarbejde kan du finde beregningsværktøjet, som du kan taste dine egne tal ind i. Side 32 af 32

Pasningsaftale: Opdræt af kvier

Pasningsaftale: Opdræt af kvier Pasningsaftale: Opdræt af kvier Ejer Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Opdrætter Navn: Adresse: Postnr. og by: CVR.nr.: Side 1 af 7 Generelt Opdrætter passer kvierne efter god landmandsskik. Opdrætter

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

Samarbejde Værktøjskassen

Samarbejde Værktøjskassen Samarbejde Værktøjskassen Maskinsamarbejde Aftale om handel med foder Pasningsaftale Græsningsaftale Aftale om overførsel af husdyrgødning Indhold Forord... 1 1. Maskinsamarbejde... 2 Øvrige muligheder

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til FORPAGTNINGSKONTRAKT Journalnr.: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted (i det følgende kaldt bortforpagter) bortforpagter herved til [Navn] [Vejnavn] [Postnr. og by] (i det følgende kaldt forpagter)

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2011 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,35 0,35 0,12 0,44 0,42 0,47 0,38 0,12 0,58 0,36 0,29 0,17 0,24 0,32 0,36 0,36 0,36 0,39 0,50 0,48 0,59 0,33 0,45 0,54

Læs mere

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold

AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING. Indhold AFTALE OM OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING Indhold Vejledning... 2 Aftale om opbevaring af husdyrgødning... 3 Basisoplysninger fra modtager og leverandør... 4 Aftalevilkår og standardskrivelser til kommunen...

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT

/ FORPAGTNINGSKONTRAKT / FORPAGTNINGSKONTRAKT KARA/NOVEREN I/S (herefter betegnet bortforpagter), Håndværkervej 70, 4000 Roskilde, cvr nr. 13507406 bortforpagter hermed til Xxx (herefter betegnet forpagter), adresse, cvr nr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres.

4. Kvæg. Opgave 4.1. Besætningsforskydning. På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. 34 4. Kvæg Opgave 4.1. Besætningsforskydning På en kvægejendom skal årets besætningsforskydning beregnes, inden udbyttet kan opgøres. A) Beregn besætningsforskydningen på ejendommen ud fra tallene i nedenstående

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann

Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Mere robuste bedrifter ved nabosamarbejder Økonomikonsulent-økologi Keld Dieckmann Formål med nabosamarbejde Bør være en del af bedriftens forretningsplan Udnytte synergier: Økonomisk Produktionsmæssigt

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008

Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Produktivitet, fodring og produktionsstruktur fremover Seminar den 3. oktober 2008 Teamleder i Kødproduktion Per Spleth, Dansk Kvæg psp@landscentret.dk Tlf 8740 5301/30921774 Udfordringer kødkvæg 10.000

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi II AGER og AFGRÆSNING Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse,

Læs mere

Samarbejde mellem økologiske landmænd

Samarbejde mellem økologiske landmænd Samarbejde mellem økologiske landmænd Værktøjskassen Indhold Forord... 1 Hvorfor samarbejde?... 2 Fordele ved at samarbejde... 2 Også for dig, der vil lægge om... 2 I gang med samarbejde... 2 Film om samarbejde...

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt 40000/ssc Forpagtningskontrakt Kolding Herreds Landbrugsforening har udarbejdet denne formular til en forpagtningskontrakt, der er beregnet til, at parterne selv kan udfylde den. Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Få styr på Grovfoderproduktionen

Få styr på Grovfoderproduktionen Få styr på Grovfoderproduktionen Dansk Kvæg Kongres 2010 Konsulent Peter Hvid Laursen Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen,

Fristelser ved afgræsning. Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Fristelser ved afgræsning Høgsted Kvægbrug I/S Frank Johansen, Høgsted Kvægbrug I/S 420 årskøer, 460 stk. hundyrsopdræt Ydelse på 10.000 kg EKM Kvægstald fra 2002 med 429 senge Ungdyrstald fra 2010 med

Læs mere

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende:

bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom, beliggende: F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T (jordforpagtning) Forpagter: Navn: Adresse: Cpr.nr./Cvr.nr. Bortforpagter: Navn: Adresse: bortforpagter hermed en del af den Præstegården tilhørende landbrugsejendom,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42-46 Margrethe-Kog, Højer J.nr. NST-52451-02664 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.: 72

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm

Afgræsning og slæt. Hundevæng Overdrev. Side 1 af Naturstyrelsen Storstrøm Afgræsning og slæt Hundevæng Overdrev 21-04-2015 Naturstyrelsen Storstrøm Side 1 af 8 Aftale 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. (herefter

Læs mere

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk

De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion. Landskonsulent Arne Munk De vigtigste produktionsfaktorer ved ammekoproduktion Landskonsulent Arne Munk Tema 4: Økonomien blomstrer! Dansk Kvægs Kongres 2007 Disposition Optimisten blomstrer inkl. tilskud! Vigtige produktionsfaktorer

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran!

Praktikhæfte. Kvægbesætning. Navn: - ét skridt foran! Praktikhæfte Kvægbesætning Navn: - ét skridt foran! Indledning Praktikhæftet Formål Praktikhæftet skal danne baggrund for løbende samtaler mellem dig og din lærermester. Samtalerne skal være med til at

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Karl Sørensen, Stilbjergvej 30, 8420 Knebel. CVR. NR.: 60738114 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) Xxxxx Xxxxxxxxx,

Læs mere

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005

Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 Told- og Skattestyrelsen 28. oktober 2005 Østbanegade 123, J.nr. 911-00836 /39 2100 København Ø Notat vedrørende vejledende fremstillingspriser for hjorte for indkomståret 2005 På vegne af Landsforeningen

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 75501500, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter kaldet forpagter)

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde. bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr.

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde. bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (ejer) Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR. nr. Syddjurs Kommune tilhørende landbrugsejendom (del af ) matr.

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af september 2010 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer

1. Skotsk højlandskvæg og Dyreenhedsberegning for ammekøer Side 1 af 6 Bilag 1 - Kvæg Landbrug Afklarende spørgsmål : 1. Skotsk højlandskvæg og beregning for ammekøer 2. Hvornår kan begrebet jersey anvendes? 3. Beregning af DE for opdræt 4. Korrektion i forbindelse

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] 4 Handlekommune Handlekommune er den samme som betalingskommune STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Oversigtskort over virksomheden Plov 90 % indtjening Såmaskine Maskinfællesskab 85 årskøer 9.500 kg/ha i gns. 4 malkerobotter Gyllespreder Uændret størrelse ansatte som er selvkørende

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Jordforpagtning Dato 14. september 2016 Underskrevne bortforpagter: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf. 64 82 82 82 Bortforpagter herved til medunderskrevne forpagter:

Læs mere

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg

Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Kontering i forbindelse med ABC projekt ved Dansk Kvæg I forbindelse med kontering

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lejekontrakt (jordforpagtning)

Lejekontrakt (jordforpagtning) Lejekontrakt (jordforpagtning) Underskrevne Vesthimmerlands Kommune, ved Vesthimmerlands byråd, Himmerlandsgade 27, 9600 Aars, CVR nr. 29189471 (herefter kaldt udlejer) Udlejer til Navn: (herefter kaldt

Læs mere

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn

Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Få bedre styr på foderomkostningerne på dækningsbidragsniveau Sådan gør vi på Fyn Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Kvægbrugskonsulent Inger-Marie Antonsen Landbo Fyn På Fyn Deltager ca. 130

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr.

Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr. Økonomi og management ved fravænning af kødkvægskalve ved 3 eller 6 mdr. Per Spleth Teamleder, Kødproduktion Hvad gøres der i praksis? De fleste vælger at lade kalvene gå ved koen i 5-7 mdr. De fleste

Læs mere

Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder

Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder Sæt den rigtige pris ved handel med grovfoder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter v/ Konsulent Erik Bendix Jensen, Dansk Kvæg Disposition Handelspris for grovfoder i

Læs mere

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter

ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr som bortforpagter FORPAGTNINGSAFTALE Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 1 AFTALENS PARTER ved Naturstyrelsen Søhøjlandet, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg tlf nr. 72543000 som bortforpagter og (Forpagters navn, adresse,

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Opstaldningskontrakt

Opstaldningskontrakt Opstaldningskontrakt Mellem Ole Rode Jensen og Susanne Andreasen, Fløjstrup Mark 5, 8330 Beder, CVR nr. 25827627 (i det følgende Fløjstrup Mark) og hesteejer navn adresse tlf. aftales opstaldning af hesten

Læs mere

1. Landbruget i samfundet

1. Landbruget i samfundet 7 1. Landbruget i samfundet Opgave 1.1. Virksomhedstyper Produktionsvirksomhed, handelsvirksomhed eller servicevirksomhed? Sæt kryds ved det rigtige svar. Produktion Handel Service Maskinstation Bagerforretning

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4

2.2. Beregning af Optimeringspris Grovfoder... 4 Priser på grovfoder for 2015, 2016 og 2017 Opdateret den 19.9.2015 Indhold Sammendrag... 1 1. Indledning... 2 2. Beregning og anvendelse af Intern Grovfoderpris og Optimeringspris Grovfoder.... 3 2.1.

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro

Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi. v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Tommelfingerregler for kontrakter og økonomi v/ Karen Jørgensen VFL-bioenergi Den 1. marts 2013, Holstebro Transport F.eks. Transport- hvem gør det og på hvilke betingelser Gylle Fast gødning Grønne biomasser

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning til ungdyr i DLBR NorFor Foderstyring. Med DLBR

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Ovennævnte arealer er antaget af forpagteren. For størrelsen af det dyrkede areal garanterer bortforpagter ikke.

Ovennævnte arealer er antaget af forpagteren. For størrelsen af det dyrkede areal garanterer bortforpagter ikke. FORPAGTNINGSKONTRAKT Indgået mellem Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa (herefter benævnt bortforpagter) og x x x (herefter benævnt forpagter), vedrørende landbrugsareal beliggende Matr.nr. x 1

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT

TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem Energinet.dk CVR-nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia - herefter benævnt Ejer og Rostgård Landbrug I/S CVR-nr. 35506187 Københovedvej 54 6630

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere