Udkast til KONTRAKT. Om evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til KONTRAKT. Om evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn"

Transkript

1 Udkast til KONTRAKT Om evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn Undervisningsministeriet [Måned] 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 5 2. Definitioner 5 3. Baggrund 5 4. Leverandørens ydelser Kvalitet Leveringstidspunkt 6 5. Ændringer i ydelserne Ændringer Gennemførelse af ændringer 6 6. Leverandørens personel Personellet Udskiftning 7 7. Underleverandører 7 8. Habilitet 8 9. Samarbejde og underretningspligt Vederlag Priser og regulering Fakturering og betalingsbetingelser Ansvarsforsikring Myndighedskrav Krav til miljø, arbejdsmiljø mv Øvrige myndighedskrav Rettigheder Tredjemands rettigheder Tavshedspligt Leverandørens garantier Misligholdelse Forsinkelse Mangler Væsentlig misligholdelse Virkning af ophævelse Kundens beføjelser i øvrigt Reklamation Kundens forhold 12 Undervisningsministeriet Side 2 af 16

3 18. Erstatning Force majeure Samfundsansvar Varighed og ophør Generelt Forhold ved ophør Annullation af beslutning om tildeling af kontrakten Uden virkning Overdragelse Ændringer af kontrakten Fortolkning Tvister, lovvalg og værneting Underskrifter 15 Undervisningsministeriet Side 3 af 16

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Udbudsmateriale med tilhørende bilag Leverandørens tilbudsmateriale Samfundsansvar Undervisningsministeriet Side 4 af 16

5 1. Parterne Denne kontrakts parter er Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 DK-1220 København K Tlf Fax CVR nr (i det følgende benævnt kunden) og XX (i det følgende benævnt leverandøren) Kontaktpersoner for parterne er Kunden: Malene Mortensen Undervisningsministeriet Tlf Leverandøren: [Navn] [ ] [Tlf. ] 2. Definitioner Ved parterne forstås kunden og leverandøren, og ved part en af disse. Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. Ved dag forstås kalenderdag. Ved ydelser forstås samtlige de ydelser, som leverandøren er forpligtet til at levere til kunden i henhold til nærværende kontrakt. Ved kontrakt(en) forstås denne kontrakt med bilag og senere ændringer og tillæg. 3. Baggrund Denne kontrakt er indgået mellem parterne efter afholdelse af forudgående EU-udbud, jf. udbudsbekendtgørelse nr. [ ], efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. Undervisningsministeriet Side 5 af 16

6 marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kontrakten omfatter overordnet følgende opgaver: En caseevaluering af pilotafprøvningen Administration af kommuners, skolers og institutioners deltagelse i forsøgsindsatser, herunder eventuel lodtrækning Evaluering af forsøgsafprøvning Udvikling af værktøjer til feedback til læreren om elevens progression Systematisk opfølgning og spredning af virkningsfulde indsatser En formidlingsstrategi med henblik på at understøtte implementering og sprede viden fra forsøgsprogrammet. 4. Leverandørens ydelser Det påhviler leverandøren at levere de ydelser, der er beskrevet i nærværende kontrakt (og bilag 1), således at alle krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten og bilag 1, opfyldes. Leverandøren har i sin løsningsbeskrivelse, jf. bilag 2, angivet, hvorledes leverandøren vil udføre de af kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren kan ikke påberåbe sig, at det, der fremgår af bilag 2, medfører, at krav i bilag 1 ikke kan opfyldes. 4.1 Kvalitet Leverandøren er forpligtet til at etablere de nødvendige rammer og procedurer til sikring af den kvalitet, hvormed leverandøren leverer sine ydelser. Leverandøren skal levere sine ydelser med den kvalitet, som fremgår af nærværende kontrakt, herunder bilag 1 og bilag 2, og som kunden med føje kan forvente. Kunden kan anmode om oplysninger og dokumentation vedrørende kvaliteten og udførelsen af de af kontrakten omfattede ydelser. 4.2 Leveringstidspunkt Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de ydelser, der er beskrevet i nærværende kontrakt og bilag 1, leveres inden for den mellem parterne aftalte tidsramme. 5. Ændringer i ydelserne 5.1 Ændringer Kunden kan forlange ændringer i de omfattede ydelser, såfremt dette følger af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering. Kunden kan herudover til enhver tid kræve andre ændringer i ydelserne. Såfremt ydelserne, der ønskes ændret, ikke kan anses for at omfattet af kontrakten, herunder bilag 1 og bilag 2, er leverandøren berettiget til at få eventuelle afledte og dokumenterede merudgifter honoreret. Leverandøren kan fremsætte forslag om ændringer i ydelserne, hvis leverandøren finder det hensigtsmæssigt. 5.2 Gennemførelse af ændringer Kunden skal skriftlig anmode leverandøren om at foretage de ønskede ændringer. Undervisningsministeriet Side 6 af 16

7 Gennemførelse af ændringer skal ske inden for en rimelig frist fra fremsættelsen af kravet. Ændringer som følge af nye lovkrav eller ændret offentlig regulering skal dog senest gennemføres i overensstemmelse med eventuelle frister i den pågældende lov eller offentlige regulering. Leverandørens forslag til ændringer skal fremsættes skriftligt med en udførlig beskrivelse af ændringerne og om baggrunden for forslaget samt konsekvenserne for tidsplanen og honoraret. Ændringer indarbejdes i kontrakten i overensstemmelse med punkt Leverandørens personel 6.1 Personellet Leverandøren skal i hele kontraktens løbetid sørge for at have ansat personale med indgående og opdateret ekspertise på de områder, kontrakten omfatter. Leverandøren hæfter i forhold til kunden for leverandørens medarbejderes handlinger og undladelser. De medarbejdere, som leverandøren skal anvende til opgavens udførelse, fremgår af bilag 2. Leverandøren skal til stadighed sikre, at et tilstrækkeligt og kvalificeret personale er tilknyttet kontrakten i alle dens forhold, og at der er kontinuitet i vidensopbygning og leverancer. Navnlig må leverandøren ikke reducere antallet af medarbejdere, hvis dette bringer en rettidig færdiggørelse af leverancer i fare, eller hvis dette truer driften. Såfremt der indtræder forsinkelse eller risiko for forsinkelse, som ikke er begrundet i kundens forhold, er leverandøren forpligtet til i nødvendigt omfang at allokere yderligere medarbejderressourcer. 6.2 Udskiftning Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet tilstræbe en lav medarbejderudskiftning. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, må udskiftningen ikke påføre kunden omkostninger eller forsinkelser, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt, som den medarbejder der udskiftes. Kunden skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i opgaverne svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Kunden skal orienteres skriftligt om udskiftningen af medarbejdere, der arbejder med ydelser under kontrakten. Leverandøren skal efter kundens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt kundens anmodning er rimeligt begrundet. 7. Underleverandører Leverandøren kan kun med kundens forudgående skriftlige samtykke overlade kontraktens hele eller delvise opfyldelse til underleverandører. Anvendelse af underleverandører ændrer ikke på de forpligtelser, der påhviler leverandøren efter nærværende kontrakt. Leverandøren hæfter således i enhver henseende for underleverandører på samme måde som for egne forhold. Undervisningsministeriet Side 7 af 16

8 8. Habilitet Ved inhabilitet forstås det forhold, at der foreligger omstændigheder, der kan rejse tvivl om leverandørens evne til fuldt ud at varetage kundens interesser, fx hvis leverandøren har personlige interesser eller økonomiske interesser i kontraktens udførelse. Leverandøren, dennes medarbejdere og underleverandører må ved kontraktens indgåelse ikke være inhabile i forhold til udførelsen af de i kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren, dennes medarbejdere og underleverandøren må ikke under kontraktens løbetid påtage sig nogen opgaver, som medfører, at der kan rejses tvivl om leverandørens evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. Er der risiko for, at leverandøren eller dennes underleverandører er eller vil blive inhabile, skal leverandøren straks underrette kunden herom. Dette gælder ikke, hvis inhabilitet foreligger hos en af leverandørens eller underleverandørens medarbejdere, og hvis leverandørens straks sørger for, at den eller de pågældende medarbejdere udskiftes i overensstemmelse med kontraktens punkt Samarbejde og underretningspligt Parterne skal medvirke i opfyldelsen af nærværende kontrakt på en loyal og rimelig måde, der er egnet til at fremme samarbejdet og en smidig udførelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Parterne er forpligtede til at underrette hinanden, såfremt der opstår tvivl om varetagelsen af de forpligtelser der følger af nærværende kontrakt. Leverandøren skal løbende orientere kunden om alle forhold, som skønnes at være af betydning i relation til kontrakten, herunder om enhver relevant ændring i leverandørens organisation. Kunden bestræber sig på generelt at være behjælpelig med at stille de fornødne oplysninger til rådighed for leverandøren. 10. Vederlag 10.1 Priser og regulering Det samlede vederlag for kontraktopgaven er [ ] kr. eksklusiv moms. Priser er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv alle på aftaletidspunktet gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Leverandøren er ikke berettiget til yderligere vederlag, herunder ej særskilt godtgørelse for udlæg, transportomkostninger, sekretærbistand, mangfoldiggørelse, kontorholdsudgifter eller andre udgifter. Vederlaget prisreguleres ikke, bortset fra ved ændringer af gældende danske afgifter eller ved indførelse af nye danske afgifter, i hvilket tilfælde, vederlaget reguleres således, at leverandøren stilles uændret. Leverandøren modtager sit vederlag fra kunden, og leverandøren må ved udførelsen af kontrakten ikke under nogen form hverken direkte eller indirekte modtage eller kræve ydelser for arbejder, som ikke fuldt ud kommer kunden til gode. Undervisningsministeriet Side 8 af 16

9 10.2 Fakturering og betalingsbetingelser Leverandørens vederlag ifølge kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Vederlaget faktureres som følger: 20 %, umiddelbart efter kontraktens underskrift 20 %, forår 2016 ved godkendelse af interne notater om pilottesten 10 %, efterår 2016 efter udvikling og tilpasning af indsatser til systematiske forsøg 20 %, forår 2017 ved godkendelse af rapport om effekten af forsøgsindsatser 10 %, efterår 2017 ved spredning af udvalgte forsøgsindsatser 20 %, efterår 2018 ved godkendelse rapport om systematisk opfølgning på spredning af virkningsfulde indsatser 11. Ansvarsforsikring Leverandøren skal opretholde en professionel erhvervsansvarsforsikring, der kan dække erstatningskrav op til maksimeringen angivet i punkt 18, som følge af leverandørens rådgivning og opgaveløsning under denne kontrakt. Leverandøren er i øvrigt forpligtet til at være dækket af sædvanlige og lovpligtige forsikringer. Kunden kan forlange dokumentation herfor. Betjener leverandøren sig af underleverandører, er leverandøren forpligtet til at sørge for, at underleverandørerne på samme måde opfylder de nævnte krav om forsikringsdækning. 12. Myndighedskrav 12.1 Krav til miljø, arbejdsmiljø mv. Ydelserne skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og forskrifter, herunder miljø-, arbejdsmiljø-, sundheds- og sikkerhedsforskrifter. Der stilles ikke herudover særlige, væsentlige krav til arbejdsmiljøet i forhold til de af kontrakten omfattede ydelser Øvrige myndighedskrav Leverandøren indestår for, at alle ydelser under kontrakten opfylder alle relevante myndighedsforskrifter, således som disse foreligger ved indgåelse af kontrakten. 13. Rettigheder Kunden og leverandøren opnår delt ejendomsret og ophavsret til det endelige produkt, herunder også til billeder, tekster, materiale og vejledninger. Leverandøren bevarer dog ejendomsretten til metodikker, processer, teknikker, idéer osv., der er brugt til opfyldelse af nærværende kontrakt. Både kunden såvel som leverandøren kan videreudvikle på det færdige produkt uden godkendelse fra den anden part, og modparten vil da ikke opnå ejendomsret eller ophavsret til det nye produkt. Alle rettigheder til at udnytte resultaterne tilhører, indtil endelig rapport foreligger, kunden og leverandøren, med mindre andet er aftalt. Offentliggørelse af resultater må i denne periode alene finde sted efter aftale mellem parterne. Kunden er dog berettiget til at få leveret alt data, der ligger til grund for rapporten og manuskriptet - i anonymiseret form. Undervisningsministeriet Side 9 af 16

10 Materiale, der er modtaget fra kunden med henblik på opgavens udførelse, er kundens ejendom og skal returneres ved opgavens afslutning eller kontraktens ophør i øvrigt. Kopierer leverandøren noget af det modtagne materiale, skal dette også returneres til kunden. 14. Tredjemands rettigheder Leverandøren indestår for, at leverandørens ydelser i henhold til nærværende kontrakt ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder. Leverandøren forpligter sig til at holde kunden skadesløs for ethvert krav, der rejses af tredjemand mod kunden for leverandørens tilsidesættelse af tredjemands rettigheder under kontraktens løbetid og efter kontraktens ophør, herunder bl.a. erstatningsbeløb, godtgørelse og sagsomkostninger. Leverandøren skal tillige erstatte kundens eventuelle advokatomkostninger, som kunden med rimelighed har afholdt med henblik på varetagelse af sine interesser. Rejses der under kontraktens løbetid sag mod kunden med påstand om retskrænkelse, giver kunden leverandøren skriftlig meddelelse herom, og leverandøren indtræder herefter i sagen og afholder samtlige med sagen forbundne omkostninger. Foreligger der krænkelse af tredjemands ret, er leverandøren pligtig for egen regning at skaffe kunden retten til fortsat at udnytte ydelserne eller at bringe krænkelsen til ophør ved at ændre eller erstatte disse, således at det leverede opfylder kravene efter kontrakten. I øvrigt finder dansk rets almindelige regler anvendelse. 15. Tavshedspligt Leverandøren og denne personale skal iagttage ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Leverandøren skal pålægge eventuelle underleverandører og andre, der bistår leverandøren i forbindelse med denne kontrakt, en tilsvarende forpligtelse. Tavshedspligten gælder også efter kontraktens ophør, uanset årsagen til ophøret. For kundens personale gælder reglerne for ansatte i den offentlige forvaltning. Leverandøren må ikke uden kundens forudgående samtykke bruge kunden som reference. Dog er leverandøren berettiget til at medtage kunden på en simpel referenceliste i forbindelse med offentlige udbud. Leverandøren må ikke uden kundens forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om denne kontrakt eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. 16. Leverandørens garantier Leverandøren garanterer, at ydelserne udføres i overensstemmelse med god skik på området, herunder i overensstemmelse med Dansk Management Råds Branchekodeks, og at ydelserne i øvrigt besidder de egenskaber, der må anses for sædvanlige for den pågældende type ydelser. Leverandøren garantere endvidere, at ydelserne vil være af professionel kvalitet, at ydelserne vil leve op til alle krav i kontrakten, og at der til enhver tid vil blive stillet de nødvendige ressourcer til rådighed for udførelsen af ydelserne. Undervisningsministeriet Side 10 af 16

11 Leverandøren garanterer herudover, at leverandøren under hele kontraktens løbetid opfylder den til enhver tid gældende lovgivning og relevante myndighedsforskrifter. Såfremt en eller flere garantier måtte vise sig ikke at være opfyldt, påhviler det leverandøren, uden forøgelse af noget vederlag og inden for eventuelle fastsatte tidsfrister, at tage sådanne skridt, som måtte være nødvendige for at opfylde kontrakten, herunder eventuelt at inddrage sådant andet eller yderligere udstyr, programmel og/eller personelle ressourcer, som måtte være fornødent. Kunden kan tillige gøre de misligholdelsesbeføjelser gældende, der fremgår af nærværende kontrakt. 17. Misligholdelse 17.1 Forsinkelse Der foreligger forsinkelse, såfremt leveringstidspunktet overskrides, jf. punkt 4.2, og dette skyldes forhold, som leverandøren er ansvarlig for eller bærer risikoen for. Såfremt leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse i forhold til den fastsatte tidsplan skal leverandøren straks skriftligt underrette kunden herom med oplysning om baggrunden for forsinkelsen, mulige tiltag for at minimere forsinkelsen samt konsekvenser for tidsplanen. Ved forsinkelse betaler leverandøren en dagbod på 300 kr. pr. påbegyndt arbejdsdag efter forsinkelsen er indtrådt. Det samlede bodsbeløb kan ikke overstige det samlede vederlag, eksklusiv moms. Betaling af bod afskærer ikke Undervisningsministeriet fra at kræve erstatning for dokumenteret tab ud over boden Mangler Der foreligger en mangel, såfremt ydelserne ikke opfylder de i kontrakten fastsatte krav, eller ydelserne i øvrigt ikke udføres på en måde, som kunden med føje kunne forvente, og dette skyldes forhold, som leverandøren er ansvarlig for eller bærer risikoen for. Såfremt leverandøren må forudse, at der er risiko for, at kontrakten ikke vil blive rigtigt opfyldt, skal leverandøren straks skriftligt underrette kunden herom med oplysning om baggrunden herfor, mulige tiltag for at afværge eller afhjælpe manglerne samt konsekvenser for tidsplanen. Er leverandørens ydelser behæftet med mangler, der medfører, at ydelsernes værdi for kunden er reduceret, kan kunden kræve at der uden ugrundet ophold bliver foretaget afhjælpning indenfor en nærmere aftalt passende frist. Såfremt leverandøren ikke senest 14 dage efter fremsættelse af reklamation, jf. punkt 17.6, har afhjulpet manglerne, kan kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i det vederlag, som kunden er berettiget til i henhold til kontrakten Væsentlig misligholdelse Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger kunden til at hæve kontrakten helt eller delvist: Hvis det aftalte leveringstidspunktet overskrides med mere end 30 arbejdsdage. Hvis der gentagne gange sker forsinkelse af aftalte frister. Hvis leverandøren forgæves har forsøgt at afhjælpe manglerne i mere end 30 arbejdsdage. Hvis leverandøren ikke kan eller vil foretage afhjælpning. Hvis ydelsernes værdi for kunden er væsentlig reduceret. Undervisningsministeriet Side 11 af 16

12 17.4 Virkning af ophævelse Ved kundens ophævelse skal leverandøren straks tilbagebetale alle betalte vederlag for det, der er omfattet af ophævelsen, uden fradrag for eventuel nytte eller andet samt med tillæg af påløbne bodsbeløb og eventuel erstatning, jf. nedenfor under afsnit 18. Ophævelsen har virkning fra fremtidige ydelser og ikke ydelser, som leverandøren allerede har præsteret, og som opfylder kravene i nærværende kontrakt Kundens beføjelser i øvrigt Dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af forsinket eller mangelfuld levering, i det omfang, der ikke er angivet andet under punkt og punkt om leverandørens erstatningspligt og om force majeure Reklamation Er leverandørens ydelser forsinket eller mangelfulde, og vil kunden påberåbe sig de misligholdelsesbeføjelser, der følger af kontrakten, skal kunden uden udgrundet ophold efter at forsinkelsen eller manglen er konstateret give leverandøren skriftligt påkrav herom. Manglende påberåbelse af en misligholdelse medfører ikke, at kundens ret til at påberåbe sig en senere misligholdelse bortfalder Kundens forhold Såfremt kunden ikke samarbejder eller medvirker til opgavens udførelse, jf. punkt 9 og bilag 1 og bilag 2, udskydes de i tidsplanen fastsatte tidsfrister tilsvarende fra det tidspunkt leverandøren har reklameret. I øvrigt gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af kundens fordringshavermora eller kundens misligholdelse af betalingsforpligtelser, jf. dog punkt 19 og 20 om erstatning og force majeure. 18. Erstatning Parterne er erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler, idet parterne dog ikke er ansvarlige for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Parternes erstatningspligt er maksimeret til det samlede vederlag for kontraktopgaven, jf. punkt Erstatning kan kun kræves for forhold, der udløser bod, i den udstrækning kunden kan dokumentere et tab ud over den betalte bod. 19. Force majeure Hverken leverandøren eller kunden skal i henhold til denne kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt den manglende opfyldelse af kontrakten skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part uden ugrundet ophold har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part. Undervisningsministeriet Side 12 af 16

13 Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontraktens med virkning for fremtiden, såfremt den aftalte leveringstid overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af annullation tilbageleverer hver part, hvad der er modtaget fra den anden part, herunder betalte vederlag. Der består herefter ikke yderligere krav mellem parterne. Punkt 17.4 finder tilsvarende anvendelse ved annullation. 20. Samfundsansvar Den danske stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med udførelse af ydelserne under denne kontrakt, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underleverandører eller af personer, der har fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det leverandøren at påse, at førnævnte krav overholdes. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på udbedring fra de ansatte, er leverandøren forpligtet til straks efter kundens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som leverandøren eller dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt. Kunden er endvidere berettiget til at bestemme, at leverandøren afskæres fra at levere yderligere under kontrakten, indtil det er dokumenteret, at det pågældende forhold er i orden. Der henvises endvidere til kontraktbilaget (Samfundsansvar) vedrørende Leverandørens ansvar, herunder blandt andet i relation til ILO-konvention nr Varighed og ophør 21.1 Generelt Kontrakten træder i kraft ved underskrivelse og løber i 3 år og 6 måneder herfra. Kunden kan ved skriftlig meddelelse opsige kontrakten helt eller delvist med et varsel på 14 dage. Ved opsigelse er kunden forpligtet til at betale leverandøren for det arbejde, som leverandøren indtil opsigelsestidspunktet har udført samt ethvert adækvat tab, som leverandøren måtte lide som følge af kontraktens opsigelse, og som leverandøren ikke uden væsentlige omkostninger kan afværge. Kontrakten er uopsigelig for leverandøren. Undervisningsministeriet Side 13 af 16

14 21.2 Forhold ved ophør Ved kontraktens ophør, uanset årsag, skal leverandøren straks vederlagsfrit udlevere kundens ejendom, herunder materiale og data. Leverandøren er ikke berettiget til at anvende kundens ejendom, herunder data, og skal, når overdragelsen er afsluttet, slette/destruere alt materiale og alle data af enhver art. Destruktion må dog først finde sted, når kunden har meddelt, at alt materiale og alle data er behørigt overdraget til kunden. Materiale og data skal overdrages til kunden i den mellem parterne aftalte form. I forbindelse med kontraktens ophør, er leverandøren ikke af hensyn til kundens mulighed for at få ydelserne udført hos tredjemand berettiget til at udøve tilbageholdsret i kundens materiale og data til sikkerhed for krav, han måtte have i forhold til kunden i anledning af kontraktens gennemførelse eller ophør Annullation af beslutning om tildeling af kontrakten Ud over ovenstående er kontrakten opsigelig i henhold til det nedenfor anførte. Kunden kan opsige kontrakten med en måneds varsel, såfremt kundens beslutning om at tildele kontrakten til leverandøren annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. I tilfælde af kundens opsigelse som følge af en annullation af beslutningen om at tildele kontrakten til leverandøren, skal leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse, som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. også punkt 18, og at erstatningen er maksimeret i overensstemmelse med samme punkt Uden virkning I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. kan Klagenævnet for Udbud i særlige tilfælde af overtrædelse af udbudsreglerne erklære en indgået kontrakt for uden virkning, og påbyde den kontraherende myndighed at bringe kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist. På den baggrund fastsættes nedenstående bestemmelser om kundens adgang til i sådanne tilfælde at opsige kontrakten. Kunden er berettiget til at opsige kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er kunden berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og leverandøren skal i så fald efterleve disse. Leverandørens eventuelle krav om erstatning eller anden form for godtgørelse som følge af, at kontrakten erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som kunden har videreført i opsigelsen, skal som udgangspunkt afgøres efter dansk rets almindelige regler. Dog har parterne aftalt, at indirekte tab ikke erstattes, jf. punkt 18. Ligeledes er erstatningen maksimeret svarende til det i punkt 18 anførte. Såfremt leverandøren på tidspunktet for kontraktens indgåelse havde eller burde have haft kendskab til de faktiske og/eller retlige omstændigheder, som bevirker, at kontrakten erklæres uden virkning, kan leverandøren ikke overfor kunden rejse krav om erstatning eller krav om anden form for godtgørelse som følge af, at kontrakten erklæres uden virkning eller for påbud om ophør, herunder f.eks. for omkostninger ved at efterkomme yderligere betingelser eller krav, som kunden har videreført i opsigelsen. Undervisningsministeriet Side 14 af 16

15 22. Overdragelse Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne kontrakt til en offentlig institution eller en institution eller virksomhed, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives af offentlige midler. Leverandøren kan kun overdrage sine forpligtelser efter forudgående skriftligt samtykke fra kunden. 23. Ændringer af kontrakten Denne kontrakt kan alene ændres med skriftligt samtykke fra tegningsberettigede personer for henholdsvis kunden og leverandøren. Ændringer udarbejdes i form af nummererede, daterede og underskrevne tillæg til kontrakten. 24. Fortolkning Kontrakten med de tilhørende bilag angiver de overordnede bestemmelser om parternes rettigheder og forpligtelser. Ved eventuel uoverensstemmelse mellem kontrakten og dens bilag skal følgende indbyrdes rangorden anvendes: 1 Kontrakten 2 Bilag 1 3 Øvrige bilag Bestemmelser indeholdt i tillæg til kontrakten med bilag opnår samme rangorden som de bestemmelser, tillægget erstatter eller supplerer. 25. Tvister, lovvalg og værneting Kontrakten er underlagt dansk ret. Ved tvister mellem parterne i forbindelse med kontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Parten skal om nødvendigt søge forhandlingerne løftet op på højeste plan i parternes organisation. Såfremt sådanne forhandlinger ikke har ført til et resultat inden for 10 arbejdsdage, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift. Voldgift anlægges ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor kunden er registreret. Parterne skal i perioden, hvori forhandlingerne foregår eller sagen verserer ved voldgift indtil kontraktens ophør, fortsat opfylde deres forpligtelser efter kontrakten. 26. Underskrifter Leverandøren påtager sig ved underskrivelsen af nærværende kontrakt at levere de omfattede ydelser på de vilkår, der er beskrevet i kontrakten. Undervisningsministeriet Side 15 af 16

16 Nærværende kontrakt er udarbejdet og underskrevet i to originale eksemplarer, hvoraf hver part besidder et. Dato: / - 20 Dato: / - 20 For [leverandørens navn] [Navn] [Titel] For Undervisningsministeriet Arne Eggert Afdelingschef Undervisningsministeriet Side 16 af 16

17 Kontraktbilag Samfundsansvar

18 1. GENERELLE KRAV Af regeringens "Handlingsplan til for virksomheders samfundsansvar" fra maj 2008 følger det, at samfundsansvar mere systematisk og konsekvent skal indgå i den statslige indkøbspolitik. Undervisningsministeriet inddrager på denne baggrund hensynet til samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact i nærværende rammekontrakt. De for denne rammekontrakt relevante principper i FN's Global Compact har følgende indhold: Menneskerettigheder 1. Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og 2. sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og 6. eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Anti-korruption 7. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Ved opfyldelsen af kontrakten forpligter leverandøren sig til at inddrage samfundsansvar som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for ovennævnte principper. Dette sker ved, at leverandøren ved opfyldelsen af kontrakten forpligter sig til at overholde nedenstående krav. 1.1 Menneskerettigheder Ved opfyldelsen af kontrakten indestår leverandøren for til enhver tid at overholde gældende lovgivning, der tager sigte på forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, eller som tager sigte på at sikre etnisk ligebehandling. Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at sikre overholdelsen af grundlæggende menneskerettigheder, som fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact. 1.2 Arbejdstagerrettigheder Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten endvidere til at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, hvilket bl.a. indebærer: Undervisningsministeriet Side 2 af 5 Bilag - Samfundsansvar

19 At de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod tvangsarbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 29 og 105. At de leverede ydelser og dele heraf ikke er produceret i strid med det generelle forbud imod anvendelse af børnearbejde, således som dette bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 138 og 182. At de leverede ydelser er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til organisationsfrihed og retten til kollektive forhandlinger er sikret, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 87, 98 og 135. At de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelig aflønning er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 26 og 131 og FN's Menneskerettighedserklæring artikel 23, stk. 3. At de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til rimelige arbejdstider er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr. 1 og 30 samt FN's Menneskerettighedserklæring artikel 24. At de leverede ydelser og dele heraf er produceret under forhold, hvor det generelle princip om retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø er overholdt, således som dette princip bl.a. har fundet udtryk i ILO konvention nr At leverandøren ved udførelse af tjenesteydelser tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres, i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94. Leverandøren forpligter sig ved opfyldelsen af kontrakten således til at sikre overholdelsen af de grundlæggende arbejdstagerrettigheder, herunder forbuddet mod børnearbejde og tvangsarbejde, som fastlagt i princip 3, 4, 5 og 6 i FN's Global Compact. 1.3 Anti-korruption Endelig dom for korruption i kontraktperioden, herunder aktiv bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, anses som væsentlig misligholdelse. Ved korruption forstås herudover alle andre tilfælde af misbrug af betroet magt med henblik på at opnå en fordel, f.eks.: Passiv bestikkelse Underslæb Bedrageri Mandatsvig Embedsmisbrug Undervisningsministeriet Side 3 af 5 Bilag - Samfundsansvar

20 Undervisningsministeriet kan vælge ikke at ophæve kontrakten såfremt Undervisningsministeriet vurderer, at ophævelsen ikke er proportional med leverandørens handlinger. Undervisningsministeriet kan i vurderingen, blandt andet lægge vægt på hvilke tiltag leverandøren har igangsat med henblik på at forhindre gentagelse, samt i hvilket omfang leverandørens procedurer på tidspunktet for fejlen har været tilstrækkelige. 1.4 Leverandørens ansvar Som anført ovenfor er leverandøren efter kontrakten alene forpligtet til at sikre overholdelsen af de nævnte krav ved opfyldelsen af kontrakten. Leverandørens ansvar angår således alene det under kontrakten leverede. Ved vurderingen af om leverandøren kan holdes ansvarlig for en opfyldelse af kontrakten, som strider mod de nævnte krav, lægges der blandt andet vægt på, hvorledes leverandøren har tilrettelagt sine egne produktionsprocesser eller -metoder, ligesom der lægges vægt på, i hvilket omfang leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af kontrakten har kunnet påvirke opfyldelsen i øvrigt, herunder ved valg af underleverandører m.v. 2. DOKUMENTATION Undervisningsministeriet vil som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at leverandøren ved opfyldelsen af kontrakten lever op til ovenstående krav til produktionsprocesser og -metoder. Dette forudsætter dog, at leverandøren senest en måned efter Undervisningsministeriets skriftlige anmodning herom kan opfylde følgende dokumentationskrav: 2.1 Erklæring fra Leverandørens ledelse Heri erklæres det, at leverandøren ved opfyldelsen af kontrakten løbende sikrer overholdelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. 2.2 Beskrivelse af praktiske tiltag Heri beskrives de tiltag, som leverandøren har gennemført med henblik på at sikre overholdelsen af de nævnte krav. Denne beskrivelse kan omfatte en beskrivelse af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre iværksatte tiltag. 2.3 Beskrivelse af resultatmålinger Heri beskrives, hvorledes resultatet af iværksatte tiltag måles. Dette kan ske ved brug af standarder så som Global Reporting Initiative's (GRI) Sustainability Reporting Guidelines. Dokumentationskravene anses som opfyldt ved, at leverandøren har udarbejdet en såkaldt "Communication on progress" (COP), der er offentliggjort på FN's Global Compact hjemmeside. Undervisningsministeriet accepterer naturligvis også andre bevistyper, der opfylder de fastlagte dokumentationskrav. Undervisningsministeriet vil som hovedregel ikke anmode om ovennævnte dokumentation, med mindre der foreligger en særlig anledning, herunder konkret begrundet mistanke. Undervisningsministeriets udgangspunkt, i tilfælde af tvivl om overholdelse af krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, er at indlede en tæt dialog med leverandøren med henblik på at få belyst eventuelle tvivlsspørgsmål. 3. PROCEDURE VED KONKRET BEGRUNDET MISTANKE OM MANGLEN-DE OVERHOLDELSE AF KRAV TIL Undervisningsministeriet Side 4 af 5 Bilag - Samfundsansvar

21 MENNESKERETTIGHEDER ELLER ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at en leveret ydelse er tilvirket efter produktionsprocesser eller - metoder, hvor de ovennævnte krav til menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder ikke er overholdt, skal leverandøren straks efter Undervisningsministeriets anmodning fremsende en skriftlig redegørelse for samt dokumentere under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af kontrakten, er tilvirket. Endvidere skal leverandøren redegøre for, i hvilket omfang leverandøren ved sin adfærd i forbindelse med opfyldelse af kontrakten kan påvirke opfyldelsen af ovennævnte krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, herunder ved valg af underleverandører m.v. Redegørelsen og den tilhørende dokumentation skal i fornødent omfang være ledsaget af attester, hvori det attesteres under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder tilvirkning har fundet sted. Undervisningsministeriet vil på baggrund af ovennævnte skriftlige redegørelse og dokumentation mv. foretage en konkret vurdering af den enkelte sag, hvorunder alle relevante forhold vil blive taget i betragtning. Undervisningsministeriet Side 5 af 5 Bilag - Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Kontrakt. Om Kampagne om erhvervsuddannelserne

Kontrakt. Om Kampagne om erhvervsuddannelserne Kontrakt Om Kampagne om erhvervsuddannelserne [Måned] 2014 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 5 2. Definitioner 5 3. Baggrund 6 4. Leverandørens ydelser 6 4.1 Kvalitet 6 4.2 Leveringssted 7 4.3 Leveringstidspunkt

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Parterne Definitioner Baggrund Leverandørens ydelser Kvalitet Leveringssted Leveringstidspunkt 7

1. Parterne Definitioner Baggrund Leverandørens ydelser Kvalitet Leveringssted Leveringstidspunkt 7 UDKAST Kontrakt Om Gennemførelse af Program: Styrket fokus på børns læring gennem et kvalificeret og differentieret forældresamarbejde samt Styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

UDKAST Undervisningsministeriet Februar 2014

UDKAST Undervisningsministeriet Februar 2014 UDKAST Kontrakt Om udvikling af test af talblindhed og elektroniske vejledninger til den opfølgende indsats for elever med talblindhed i hele skoleforløbet Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Parterne

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne

Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne Bilag 2 Krav til CSR (Corporate Social Responsibility) Forsvarets havmiljøvogterkampagne 1 ARBEJDSKLAUSUL Nærværende arbejdsklausul fastsættes med hjemmel i ILO-konvention nr 94 og Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning a f tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2013 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

1. Parterne Definitioner Baggrund Leverandørens ydelser Kvalitet Leveringssted Leveringstidspunkt 7

1. Parterne Definitioner Baggrund Leverandørens ydelser Kvalitet Leveringssted Leveringstidspunkt 7 Kontrakt Om Materialeudvikling og kompetenceudvikling til tidlig forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, fritidstilbud, grundskole og ungdomsuddannelser [Måned] 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Kontrakt. Om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.

Kontrakt. Om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil. Kontrakt Om Relancering af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hovedwebsites uvm.dk, eng.uvm.dk, stukuvm.dk og stil.dk [Måned] 2015 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 5 2. Definitioner 5 3.

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren)

Udkast til KONTRAKT. levering af BANKYDELSER. mellem. REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) Udkast til KONTRAKT om levering af BANKYDELSER mellem REGION SYDDANMARK (herefter benævnt Kunden) og [Bank] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren benævnes herefter samlet som Parterne/Parter

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden )

Rammeaftale. Trykning, pakning og distribution af Min grundlov. mellem. Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) Rammeaftale om Trykning, pakning og distribution af Min grundlov mellem Folketinget Christiansborg 1240 København K (herefter benævnt Kunden ) og [ ] [ ] [ ] CVR.nr. [ ] (herefter benævnt Leverandøren

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen

BILAG A-D. Københavns Kommune. Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København. Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune A/S BILAG A-D Til rammeaftale om spuling og TV-inspektion af brønde og ledninger i København 20. maj 2016 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag A Self Billing Procedure Fysik Teknik- og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere