Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site:

2 Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 (i det følgende EIOPA-forordningen ) 1, artikel 105, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel 119 til 135 og artikel 209 og 214 i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (herefter "Forordning (EU) 2015/35") udsteder EIOPA retningslinjer for delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici Retningslinjerne har til formål at sikre en fælles, ensartet og konsistent anvendelse af delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici, herunder håndtering af selskabers cederede genforsikringsordninger Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens IIdirektivet I nærværende retningslinjer refereres der til flowdiagrammet for skadesforsikringsrisici, som repræsenterer de forskellige delmoduler, som i henhold til Forordning (EU) 2015/35 udgør delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici i standardformlen for solvenskapitalkravet I forbindelse med disse retningslinjer er der udarbejdet følgende definitioner: a) bruttotab : i. ved anvendelse af risikoreduktion i et delmodul, som fungerer uafhængigt af andre delmoduler: tabet beregnet i overensstemmelse med formlen i dette delmodul ii. ved anvendelse af risikoreduktion i et delmodul, som er afhængigt af andre delmoduler: tabet beregnet i overensstemmelse med formlen i dette delmodul, men med anvendelse i formlen af resultaterne fra hvert delmodul med fradrag af den anvendte risikoreduktion (hvis relevant) i de delmoduler, som delmodulet er afhængigt af b) katastrofebegivenhed med aggregerende virkning : en katastrofebegivenhed, der akkumuleres og påvirker en samlet gruppe policer. Konsekvenserne for separate policer er svære at identificere c) katastroferisikobegivenhed : en begivenhed, der påvirker policer, som specifikt kan identificeres, eller en enkelt police 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /17

3 d) bruttobegivenhed : specifikation af begivenheden med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at anvende den cederede genforsikringsordning. Det er dette begreb, der anvendes for bruttotab efter opdeling e) grene af delmoduler for katastroferisici : grene af en af de i artikel 119 i Forordning (EU) 2015/35 anførte fire primære delmoduler for skadesforsikringskatastroferisici f) cederet genforsikring/cederet genforsikringsbeskyttelse : genforsikringsordninger, hvor et selskab cederer risikoen til et genforsikringsselskab g) indgående genindsættelsespræmie : enhver genindsættelsespræmie, som kan betales til et selskab h) dækning for sammentræf : en excedent genforsikringsaftale vedrørende to eller flere dækninger eller policer udstedt af det selskab, som skal inddrages i et tab, før der kan ske dækning. Genforsikringsaftalens gældende grænse ( attachment point ) ligger normalt over de grænser, der gælder for en given police i) 1:200 år katastrofebegivenhed : en katastrofebegivenhed svarende til en value-at-risk-beregning med et konfidensniveau på 99,5 %, som defineret i artikel 104, stk. 4, i Solvens II-direktivet. j) komponent : en selvstændig beregningsenhed i delmodulet for skadesforsikringskatastrofer, for hvilket der kan fastsættes et solvenskapitalkrav. Dette kan ske på delmodulniveau eller med lavere detaljeringsgrad, f.eks. område eller EØS-/ikke-EØS-område ved naturkatastroferisici Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Retningslinjerne finder anvendelse fra den 1. april Afsnit I: Retningslinjernes rækkefølge Retningslinje 1 - Retningslinjernes rækkefølge 1.8. For at vurdere deres cederede genforsikring i forhold til katastroferisici skal selskaberne anvende afsnittene i disse retningslinjer i den rækkefølge, de forekommer. Afsnit II: Kategorisering af begivenheder Retningslinje 2 - Den nødvendige detaljeringsgrad til kategorisering af katastrofebegivenheden 1.9. Selskaberne bør i medfør af artikel 119 til 135 kategorisere 1:200 år katastrofebegivenheder i en passende detaljeringsgrad for at kunne anvende risikoreduktionsteknikkerne. 3/17

4 Retningslinje 3 - Kategorisering af katastrofer som katastrofebegivenheder med aggregerende virkning eller risikokatastrofebegivenheder Selskaberne bør kategorisere de tab, som er defineret i de forskellige delmoduler for katastroferisici, som enten katastrofebegivenheder med aggregerende virkning eller risikokatastrofebegivenheder. Selskaberne bør i givet fald også anføre, om sådanne begivenheder påvirker specifikke kendte policer eller ej For hvert delmodul for skadesforsikringskatastroferisici bør selskaberne kategorisere begivenhedstypen som følger: a) delmoduler for jordskælv, storm, hagl, oversvømmelse og sammensynkning kategoriseret som en katastrofebegivenhed med aggregerende virkning b) delmodul for motoransvar kategoriseret som en risikokatastrofebegivenhed, der påvirker en enkelt police c) delmoduler for ansvar, luftfart, søfart og brand kategoriseret som en risikokatastrofebegivenhed, der påvirker kendte policer. d) delmodul for kredit og kaution som kategoriseret i retningslinje 13 og 14. e) delmodul for ikkeproportional tingskadeforsikring som kategoriseret i retningslinje 11. Retningslinje 4 - Kategorisering af antallet af begivenheder for delmoduler for naturkatastrofer med hensyn til EØS-områder Selskaberne bør betragte antallet af begivenheder ved bruttotab i EØS-lande som enkeltstående eller dobbelte begivenheder, som påvirker en eller flere regioner, og bør ikke antage, at der indtræffer flere begivenheder i hver region. Retningslinje 5 - Kategorisering af antallet af begivenheder for delmoduler for naturkatastrofer med hensyn til ikke-eøs-områder I tilfælde af ikke-eøs-områder, hvor antallet af katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, som genererer bruttotabet, ikke er blevet defineret, bør selskaberne for hvert enkelt delmodul anvende en metode svarende til den metode, som anvendes under retningslinje 4. Retningslinje 6 - Valg af katastrofebegivenhed Hvis der kan defineres et antal 1:200 år katastrofebegivenheder, bør selskaberne udlede begivenheder, som er konsistente med deres risikoprofil, og vælge den begivenhed, der udløser den højeste katastrofebelastning, efter anvendelsen af risikoreduktionsteknikkerne. Retningslinje 7 - Størrelse af tab for ansvarsrisici For at bestemme størrelsen af de individuelle krav, som i henhold til artikel 133 i Forordning (EU) 2015/35 danner grundlag for beregningen af tabet i basiskapitalgrundlaget, bør selskaberne benytte følgende fremgangsmåde: a) Inden for hver risikogruppe bør n i -risiciene med de højeste grænser identificeres. I denne forbindelse består en risiko af alle de policer, som er tegnet som led i en ordning med samme eller en nært tilknyttet 4/17

5 dækning og den samme forsikrede forsikringstager (når den forsikrede forsikringstager er en forsikringstager i henhold til forsikringsaftalen), og som er i kraft på samme tid. b) Hver af de deraf følgende n i -grænser bør ganges med 1,15. c) De i b) beregnede n i -værdier bør lægges sammen og trækkes fra L ( ( liability, ansvar, i), og en eventuel difference bør fordeles proportionelt ved hjælp af de gældende grænser for n i -værdierne. d) De deraf følgende n i -værdier bør betragtes som enkeltstående krav hidrørende fra en enkelt begivenhed, der hver er forbundet med den risiko, de er afledt af Selskaberne bør herefter være i stand til for hvert af n i -kravene at identificere, hvilken forsikringsdækning der er gældende i betragtning af den tilknyttede risiko Selskaberne bør være i stand til over for tilsynsmyndighederne at påvise, at deres køb af cederede genforsikringer ikke væsentligt er blevet påvirket af, om risikoen ville være en af de risici, der er identificeret under denne proces. Afsnit III: Opdeling af bruttotabet Retningslinje 8 - Opdeling af bruttotabet på individuelle lande eller andre komponenter Selskaberne bør benytte en af de nedenfor anførte metoder til opdeling af bruttotabet på individuelle komponenter, såfremt bruttoeffekten for individuelle policer ikke er blevet identificeret, således at der kan anvendes cederet genforsikringsbeskyttelse: a) Maksimumsmetode: Bruttotabet henføres til den komponent, som bidrager mest til bruttotabet før risikodiversificering. b) Spredningsmetode: Bruttotabet fordeles på relevante komponenter i forhold til deres bidrag til bruttotabet før risikodiversificering; alternativt kan der anvendes korrelationsmatricer til fordeling af tabet svarende til den metode, der foreslås ved allokering af solvenskapitalkravet (SCR) til brancher c) Blandingsmetode: I denne metode vælges maksimum (på basis af det største nettokapitalkrav) for maksimums- og spredningsmetoden ovenfor. Retningslinje 9 - Opdeling af bruttotabet for delmoduler for naturkatastrofer i relation til EØS-scenarier Selskaberne bør anvende de nedenfor definerede metoder til opdeling af bruttotabet for delmoduler for naturkatastrofer i relation til EØS-scenarier Ved opdeling af bruttotabet på regioner bør selskaberne anvende blandingsmetoden til delmodulerne for storm og oversvømmelse og maksimumsmetoden til opdeling på delmodulerne for jordskælv og hagl Ved opdeling af bruttotabet på forretningsenheder, virksomheder og brancher bør selskaberne anvende spredningsmetoden. 5/17

6 1.22. Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at den ovenfor anførte metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode og begrunde den over for den tilsynsførende myndighed. Retningslinje 10 - Opdeling af bruttotabet for naturkatastrofer i ikke-eøsområder For så vidt angår ikke-eøs-områder bør selskaberne for at henføre bruttotabet anvende metoder, der er i overensstemmelse med de metoder, som anvendes for de i retningslinje 9 anførte EØS-risici Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at denne metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode og begrunde den over for den tilsynsførende myndighed. Retningslinje 11 - Opdeling af bruttotabet for naturkatastrofer ved ikkeproportional tingskadeforsikring Selskaberne bør for at henføre tabet til en region anvende maksimumsmetoden til delmodulet for ikkeproportional tingskadeforsikring. Selskaberne bør derefter skønne eksponeringen mod den højeste risiko i denne region og antallet af specificerede begivenheder på samme måde som i den eller de relevante katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, som er gældende for de underliggende aftaler. Såfremt der er defineret to katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, bør dette betyde, at begge begivenheder forekommer i samme region Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at denne metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode. En sådan metode bør begrundes over for den tilsynsførende myndighed. Retningslinje 12 - Specifikation af bruttotabet for delmoduler for menneskeskabte katastrofer: ansvarsrisici vedrørende motorkøretøjer, søfart, luftfart og brand Selskaberne bør ved anvendelse af retningslinje 34 til 39 identificere de specifikke policer, som påvirkes af ansvarsrisikoen for bruttobegivenheden. For så vidt angår søfart, luftfart og brand bør selskabet identificere de bruttorisici, der påvirkes, og dermed de genforsikringer (herunder excedente tabssikringer pr. risiko), der er gældende for kravene For så vidt angår ansvarsrisiko for motorkøretøjer bør selskabet antage, at den risikokatastrofebegivenhed, der er anført i Forordning (EU) 2015/35, indtræffer som følge en af enkeltstående tabsgivende begivenhed. Selskabet bør antage, at tabet opstår i den region og/eller forretningsenhed, som generer det højeste bidrag til bruttotabet før risikodiversificering Ved anvendelse af risikospecifikke tabssikringer bør selskabet over for den nationale tilsynsmyndighed være i stand til at begrunde, at købet af cederede genforsikringsordninger ikke er blevet væsentligt påvirket af, hvorvidt risikoen er identificeret som bruttobegivenheden eller som et bidrag til en sådan bruttobegivenhed. 6/17

7 Retningslinje 13 Opdeling af bruttotabet for kredit og kaution - scenarie med storkunder Ved fastsættelse af den største krediteksponering bør selskaberne tage højde for eksponeringsakkumulation ved enheder i en koncern. Retningslinje 14 Opdeling af bruttotabet for kredit og kaution - scenarie med recession Såfremt selskaberne har behov for at henføre bruttotabet ved recession til forskellige lande, industrier, produkttyper eller mere generelt til de respektive genforsikringsordningers anvendelsesområder med henblik på at anvende deres genforsikringsbeskyttelse, bør de henføre bruttotabet forholdsmæssigt på basis af bruttopræmiernes størrelse. Afsnit IV: Anvendelse af cederet genforsikring Retningslinje 15 - Anvendelse af cederet genforsikring Selskaberne bør anvende hver type af cederet genforsikringsbeskyttelse på et af de nedenfor anførte niveauer: a) forskellige zoner inden for en enkelt forsikringsgren med delmodul i et enkelt område b) forskellige områder inden for en enkelt forsikringsgren med delmodul c) EØS-/ikke-EØS-gruppering inden for et enkelt delmodul; forskellige forsikringsgrene med delmoduler for katastrofe inden for et delmodul for katastrofe d) forskellige delmoduler for katastrofe, hvilket f.eks. kunne være tilfældet for stop-loss-dækning og dækning med overordnet erstatningsbegrænsning ( aggregate cover ) på tværs af delmoduler for menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer Selskaberne kan også anvende dækning, der er specifik for en brancheeller en forretningsenhed Såfremt en genforsikringsbeskyttelse dækker andre risici, som ikke er omfattet af delmodulet for katastroferisici (f.eks. stop-loss for en branche), bør selskabet tage højde for sådanne risici ved beregning af fordelen ved beskyttelse under modulet for katastroferisici Selskaberne bør anvende cederet forsikring i overensstemmelse med artikel 209 til 214 i Forordning (EU) 2015/35. Selskaberne bør sikre, at genforsikringserstatninger ikke medregnes to gange, jf. artikel 209, stk. 1, litra e, i Forordning (EU) 2015/35. Selskaberne bør sikre, at den samlede erstatning ved risikoreduktionsmetoder, som der er taget højde for i deres beregning af nettotab, ikke overstiger det samlede mulige beløb i henhold til betingelserne i deres risikooverførselsordning. Retningslinje 16 - Indgående genetableringspræmier Selskaberne bør tage højde for modtagelsen af indgående genetableringspræmier, såfremt det over for den tilsynsførende myndighed kan 7/17

8 påvises, at disse vil blive udløst af den bruttobegivenhed, som er specificeret i delmodulet for katastrofe Selskaberne bør i deres beregning af bruttotabet tage højde for yderligere eksponeringer for andre eller efterfølgende begivenheder, der indtræffer som følge af en sådan indgående genetableringspræmie. Retningslinje 17 - Andre konsekvenser for basiskapitalgrundlaget ved udløsningen af den cederede genforsikringsaftale Selskaberne bør tage højde for genetableringspræmier eller andre supplerende pengestrømme, der kan opstå ved udløsningen af den cederede genforsikringsbeskyttelse. Retningslinje 18 - Anvendelsesrækkefølge for genforsikringsbeskyttelser Selskaberne bør anvende genforsikringsbeskyttelser i den rækkefølge, der er specificeret i de kontraktmæssige aftaler, da de er baseret på den underliggende risiko Retningslinje 19 Proportional genforsikring Ved kvotegenforsikring, excedentgenforsikring og proportionale fakultative aftaler bør selskaberne foretage en forholdsmæssig henførsel af bruttobegivenheden på tværs af disse genforsikringsaftaler Såfremt selskabets proportionale genforsikringsaftale er underlagt en begivenhedsgrænse eller lignende, kan det bruttotab, som er henført til en sådan aftale, ikke overstige en sådan grænse, og enhver overskydende del skal føres tilbage til den nettotilbageførte tabsandel. Retningslinje 20 - Ikkeproportional genforsikring pr. risiko Ved tabsbegrænsning og ikkeproportionale fakultative aftaler bør selskaberne kun anvende denne ikkeproportionale genforsikring i henhold til standardformlen, såfremt bruttobegivenheden gør det muligt at identificere de kendte policer i de underliggende policer, som er genstand for eksponering. I retningslinje 3 specificeres de delmoduler, hvor dette bør være tilfældet. Retningslinje 21 - Ikkeproportional genforsikring pr. begivenhed Selskaberne bør kun anvende ikkeproportional genforsikring til definerede bruttobegivenheder, hvis tabet kan fordeles på en hensigtsmæssig måde Selskabet bør udvise rettidig omhu og tage højde for mindre almindelige aftaletyper, såsom franchise, og for delvise placeringer og co-forsikring. Retningslinje 22 - Summaforsikringsaftaler og basisrisiko Selskaberne bør ikke anvende summaforsikringer i henhold til standardformlen, medmindre det kan påvises, at størrelsen af basisrisikoen ifølge definitionen i scenariet ikke er af afgørende betydning. Retningslinje 23 - Anvendelse af aftaler med overordnet erstatningsbegrænsning samt dækning for sammentræf Selskaberne bør overveje, i hvor høj grad de ønsker at lade aftaler med overordnet erstatningsbegrænsning indgå i beregningen af solvenskapitalkravet for skadesforsikringskatastrofer. Valget bør træffes ud fra indholdet af 8/17

9 risikoreduktionsmekanismen, samt hvor der er forventning om genforsikringserstatning, såfremt bruttobegivenheden indtræffer Såfremt selskaberne vurderer genforsikringserstatning under forsikringsaftaler med dækning for sammentræf, bør de over for den tilsynsførende myndighed påvise, at forsikringsaftalerne ville svare til de i standardformlen definerede katastrofebegivenheder Selskaberne bør sikre, at genforsikringserstatning ikke medregnes to gange, og skal over for den tilsynsførende myndighed være i stand til at forklare og påvise logikken bag anvendelsen. Retningslinje 24 - Behandling af delt genforsikringserstatning Såfremt der ydes erstatning som delt genforsikringserstatning, bør selskabet følge principperne i retningslinje 32. Retningslinje 25 - Behandling af resultatet af lavere overordnede begrænsningsniveauer Selskaberne bør sondre mellem genanskaffelsesomkostninger og genforsikringserstatning, når de lægger solvenskapitalkravene sammen på tværs af delmodulerne for skadesforsikringskatastrofer. Såfremt genforsikring på et givent niveau ikke stemmer overens med dette samlede beløb, vil det være nødvendigt at dele omkostningerne op i passende størrelser. I givet fald bør spredningsmetoden anvendes. Retningslinje 26 - Behandling af andre aftaler, som ikke er specificeret her For andre genforsikringsaftaler eller aftaletyper, som ikke udtrykkeligt er anført her, bør selskaberne anvende de principper, der er omfattet af retningslinjerne ovenfor. Afsnit V: Gensammenlægning af nettotab Retningslinje 27 - Gensammenlægning af nettotab for at nå frem til solvenskapitalkravet for katastroferisici i selskabet Såfremt selskaberne har henført et spredt bruttotab på et mere detaljeret niveau (dvs. bruttobegivenheden ) med henblik på at estimere deres genforsikringserstatning, bør de lægge nettokomponenterne sammen for at nå frem til solvenskapitalkravet Såfremt selskaberne har resultater for solvenskapitalkravet fra forskellige niveauer i beregningen, bør de kombinere nettokomponenterne for at nå frem til solvenskapitalkravet for skadesforsikringskatastrofer I det tekniske bilag I beskrives, hvordan denne retningslinje skal anvendes. Afsnit VI: Dokumentation og validering Retningslinje 28 - Dokumentation og validering af valgte katastrofebegivenheder 9/17

10 1.55. Ved delmodulet for skadesforsikringskatastrofer kategoriseret som Andet bør selskaberne over for den tilsynsførende myndighed gøre rede for de valgte katastrofebegivenheder i den periodiske tilsynsrapport i overensstemmelse med artikel 309, stk. 5, litra a, i Forordning (EU) 2015/35. Forklaringen bør indeholde oplysninger om væsentlige beslutningspunkter, drøftelse af alternativer til sådanne væsentlige beslutningspunkter samt baggrunden for de endelige valg For så vidt angår definition af passende katastrofebegivenheder bør selskaberne i deres dokumentation ligeledes medtage oplysninger om enhver intern udfordring. Retningslinje 29 - Dokumentation af opdelingsmetode Selskaberne bør dokumentere den opdelingsmekanisme, der er anvendt for genforsikringsordningens delmoduler. Denne bør omfatte en begrundelse for den valgte metode, en drøftelse af mulige alternativer, såfremt der er flere hensigtsmæssige metoder, samt de beregninger, der er foretaget med henblik på at opnå opdelingen. Retningslinje 30 - Dokumentation for fremgangsmåde ved beregning af nettoværdi og gensammenlægning Selskaberne bør dokumentere fremgangsmåden ved beregning af bruttobegivenhedens nettoværdi. Dette omfatter en beskrivelse af: a) selskabets genforsikringsordning b) beregningerne af nettoværdien c) oplysninger om henførelsen af eventuelle erstatningsbeløb til de relevante forsikringsdelmoduler d) oplysninger om, hvordan gensammenlægningen er blevet gennemført med henblik på at nå frem til SCR nlcat Selskaberne bør desuden i deres dokumentation påvise, at de forudsatte genforsikringserstatningsbeløb ikke medregnes to gange Såfremt selskaberne er gået ud fra nogle justerbare præmieelementer (f.eks. indgående og cederede genindsættelsespræmier), bør dokumentationen omfatte en begrundelse af de metoder og forudsætninger, der er benyttet for at nå frem til disse. Afsnit VII: Særlige overvejelser for soloselskaber, der indgår i koncerner Retningslinje 31 - Behandling af interne genforsikringsordninger For så vidt angår soloselskaber bør selskabet behandle cederede genforsikringsordninger, som forefindes i andre af koncernens selskaber ( intern genforsikring ), på samme måde, som det ville håndtere ordninger med tredjeparter. Retningslinje 32 - Estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder et soloselskab i henhold til en genforsikringsaftale i koncernen i forbindelse med katastrofebegivenheder med aggregerende virkning 10/17

11 1.62. Ved estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder forsikringstageren i henhold til en aftale med overordnet erstatningsbegrænsning (dvs. en aftale, som beskytter mod samlede akkumulerede tab i flere af koncernens selskaber), bør hvert soloselskab: a) beregne soloselskabets bruttotab for 1:200 år katastrofebegivenheden b) beregne koncernens bruttotab for 1:200 år katastrofebegivenheden c) foretage en estimering af genforsikringserstatningen i henhold til koncernens genforsikringsaftale d) henføre genforsikringserstatninger i overensstemmelse med de aftalemæssige ordninger, i det omfang sådanne ordninger forefindes, eller foretage en estimering af de genforsikringserstatninger, som tilfalder soloselskabet i forholdet bruttotab a)/b) ganget med det i c) estimerede beløb. Retningslinje 33 - Estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder et soloselskab i henhold til en genforsikringsaftale i koncernen i forbindelse med risikokatastrofebegivenheder Ved estimering af den genforsikringserstatning, der tilfalder forsikringstageren baseret på en risikospecifik aftale (dvs. en aftale, som beskytter mod en specifik risiko/specifikke risici), bør soloselskaberne: a) vurdere, hvorvidt den specifikke risiko/de specifikke risici, der udløser soloselskabets tab for 1:200 år begivenheden, er den samme specifikke risiko/de samme specifikke risici, som udløser koncernens tab for 1:200 år begivenheden b) i tilfælde af overlapninger foretage en estimering af den genforsikringserstatning, som tilfalder soloselskabet i henhold til koncernens genforsikringsaftale. Afsnit VIII: Henførsel af forsikringspolicer til ansvarsrisikogrupper for delmodulet for ansvarsrisici i forbindelse med menneskeskabte katastrofer Retningslinje 34 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 1, der er omhandlet i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne medtage de erhvervsansvarsforsikringspolicer, som yder dækning til praktiserende udøvere af liberale erhverv ved mulige erstatningskrav Selskaberne bør i denne risikogruppe medtage en række ansvarsprodukter, herunder: a) ansvarsforsikring for læger, herunder specialister eller praktiserende læger, hospitaler og andre sundhedsudbydere, når disse har lægeligt ansvar b) fejl og forsømmelser eller erhvervsansvarsforsikring eller andre ansvarsforsikringspolicer, hvor der er tale om tredjeparter, over for hvem forsikringstageren har omsorgspligt 11/17

12 c) erstatning for manglende opfyldelse og beslægtet økonomisk tab hidrørende fra tjenester ydet af et selskab d) erstatning for garantibrud eller krænkelse af immaterielle rettigheder e) erstatning for enhver personskade eller tingskade (det være sig materiel eller økonomisk) samt følgeskader og forsikring mod forsvarsomkostninger som følge af fejl eller forsømmelser begået i embedes medfør af en person i et liberalt erhverv. Retningslinje 35 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 2, der er omhandlet i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne medtage policer for arbejdsgiveres ansvarsforsikring, som yder dækning for ethvert ansvar, en arbejdsgiver måtte blive pålagt, såfremt en medarbejder kommer til skade under udførelsen af sit arbejde I denne risikogruppe bør selskaberne medtage forpligtelser, som yder dækning for: a) levering af forebyggende eller helbredende medicinsk behandling eller pleje i relation til en ulykke på arbejdspladsen, en arbejdsskade eller arbejdsbetingede sygdomme b) økonomisk godtgørelse for en sådan behandling c) økonomisk godtgørelse for en ulykke på arbejdspladsen, en arbejdsskade eller arbejdsbetingede sygdomme. Retningslinje 36 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 3, der er omhandlet i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne medtage ansvarsforsikringspolicer for direktører og embedsmænd, som yder dækning for ansvar og forsvarsomkostninger for direktører og embedsmænd i en virksomhed eller for selve organisationen/organisationerne, såfremt denne eller disse lider tab som følge af et søgsmål om påståede skadevoldende handlinger i deres egenskab af direktør og embedsmand i organisationen, herunder dækning for forsvarsomkostninger, der følger af strafferetlige og lovmæssige undersøgelser og/eller retssager Selskaberne bør i denne risikogruppe medtage policer for ledelses- og medarbejderansvar. Retningslinje 37 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 4, der er omhandlet i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne medtage de policer, der yder dækning for ethvert ansvar som følge af fejl og/eller forsømmelighed, som resulterer i personskade og/eller tingskade i forhold til tredjepersoner, undtagen: a) de personer, som er omfattet af motorkøretøjsforsikringen og søfarts-, luftfarts- og transportforsikringen 12/17

13 b) de personer, som er omfattet af ansvarsrisikogrupperne 1, 2, 3 og 5 i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35 c) ansvarsdækning mod tredjemand i forhold til individuelle boligejere, individer som privatpersoner (herunder når de går på jagt) og selvstændige håndværkere eller kunsthåndværkere d) ansvarsdækning mod tredjemand i forhold til skader og ødelæggelser forårsaget af husdyr. Retningslinje 38 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 5, der er omhandlet i bilag XI til Forordning (EU) 2015/35, bør selskaberne medtage policer for ikkeproportional genforsikring for alle ansvarsrisikogrupper, som er defineret i dette bilag. Retningslinje 39 - Henførsel og opdeling Såfremt en ansvarsforsikring eller en proportional ansvarsgenforsikring sælges på pakkebasis, herunder dækninger, der falder ind under én eller flere af ovenstående risikogrupper, bør selskaberne opdele og henføre præmierne for hver dækning til den risikogruppe, der er mest hensigtsmæssig for den relevante dækning Selskaberne bør kunne tilvejebringe understøttende dokumentation og begrundelse for sådanne henførelser Selskaberne bør anvende en proportional tilgang ved gennemførelse af de ovenfor nævnte retningslinjer for opdeling. Afsnit IX: Særlige overvejelser ved koncernberegning Retningslinje 40 - Vurdering af genforsikring Såfremt den koncerninterne genforsikring skal anvendes forud for enhver ekstern genforsikring i selskabet, bør det deltagende selskab anse den interne genforsikring for at være indført med henblik på at beregne effekten af den eksterne genforsikring. Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de nationale kompetente myndigheder bestræbe sig på bedst muligt at efterleve disse retningslinjer og henstillinger Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, bør på passende vis indarbejde dem i deres lov- eller tilsynsrammer Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner. 13/17

14 1.79. Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og indberettes i overensstemmelse hermed Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 14/17

15 Teknisk bilag I: Opdelings- eller gensammenlægningsmetodernes funktion I dette bilag beskrives det, hvordan afsnit V anvendes, og mere generelt, hvordan opdelings-/gensammenlægningsmetoderne fungerer med henblik på at anvende en relevant og konsistent tilgang til forskellige genforsikringsdækninger i delmodulet for skadesforsikringskatastrofer. Der anføres to metoder, og selskabet skal beslutte sig for, hvilken af de to metoder der er mest hensigtsmæssig Princippet bag metode 0: Ved anvendelse af metode 0 til estimering af genforsikringserstatning for dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning ( aggregate cover ) anvender selskabet den delte dækning til resultatet under hvert delmodul og sikrer, at den antagne genforsikringserstatning ligger inden for policens grænser. Princippet bag metode 1: Ved anvendelse af metode 1 til estimering af genforsikringserstatning for dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning ( aggregate cover ) bør selskaberne identificere den mest detaljerede komponent (eller første fælleskomponent) i flowdiagrammet for skadesforsikringsrisici, som omfatter de relevante delmoduler. a) Ved dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning for tab i forbindelse med storm og hagl ville denne komponent være Nat Cat. b) Ved dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning for tab i forbindelse med storm og motorkøretøjer ville denne komponent være NL Cat. Næste skridt er at finde det diversificerede bruttotab for denne komponent eller første fælleskomponent og derefter henføre tilbage til mere detaljerede komponenter med henblik på at anvende dækningen med overordnet ansvarsbegrænsning. De relevante komponenter lægges derefter sammen for at beregne SCR NL cat. 1) Storm genforsikring på landeniveau (/regionsniveau) - EØS a) Beregn det diversificerede bruttotab på EØS-niveau under hensyn til diversificeringseffekterne mellem landene/regionerne. b) Tilbagefør (opdeling i henhold til retningslinje 7) til landeniveau inden for EØS (bruttotab pr. land, men EØS-diversificeret). c) Anvend genforsikringsdækning på landeniveau til bruttotab pr. land, men EØS-diversificeret. d) Læg de diversificerede landekomponenter (netto) sammen for at få SCR wind med fradrag af genforsikringsdækningen på landeniveau. 2) Storm (EØS og ikke-eøs) - genforsikring på lande-/regionsniveau for EØS- og ikke-eøs samt genforsikringsdækning (alle områder) a) Trin i punkt 1) for genforsikringsdækning på landeniveau inden for EØS. b) Trin i punkt 1) for genforsikring på landeniveau uden for EØS (erstatter ikke-eøs med EØS og retningslinje 8 med retningslinje 7). 15/17

16 c) Beregn det diversificerede bruttotab på stormrisikoniveau (med fradrag af genforsikringsdækninger på landeniveau og under hensyn til diversificeringseffekter mellem EØS og ikke-eøs). d) Anvend dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning for EØS og ikke-eøs for at nå frem til SCR wind (netto) (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på både lande- og EØS-/ikke-EØSniveau). 3) Storm genforsikring på landeniveau efterfulgt af dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for storm og hagl Det forventes typisk, at nedenstående metode anvendes til delt dækning for storm og hagl. Metode 1 a) Udfør de i punkt 2) anførte trin [de i punkt 1) anførte trin er tilstrækkelige, hvis der ikke er nogen dækning med overordnet begrænsning for EØS/ikke- EØS] for storm og hagl for at nå frem til SCR wind (netto) og SCR hail (netto) (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau). b) Beregn det diversificerede tab på Nat Cat-niveau (med fradrag af dækning på landeniveau under hensyn til diversificeringseffekterne mellem alle delmodulerne for Nat Cat, men med dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning). c) Tilbagefør til delmoduler for storm og hagl (formentlig spredt) for at nå frem til SCR wind* og SCR hail* (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau, men Nat Cat-diversificeret). d) Anvend dækning med overordnet erstatningsbegrænsning på tværs af SCR wind* (netto) og SCR hail* (netto) for at nå frem til SCR windhail (netto) (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau for storm og hagl). e) Læg SCR windhail (netto) sammen med SCR earthquake (netto), SCR flood (netto) og SCR subsidence (netto) for at nå frem til SCR natcat (netto) (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau for storm og hagl). Metode 0 - (forventes ikke at blive anvendt, men der er anført en beskrivelse af metoden nedenfor): a) Udfør de i punkt 2) anførte trin for storm og hagl separat for at nå frem til SCR wind (netto) og SCR hail (netto). b) Anvend den delte dækning separat for delmodulerne for storm og hagl. c) Diversificér alle delmodulerne for naturkatastrofer for at nå frem til SCR natcat (netto). d) Kontrollér, at SCR natcat (netto) ikke genererer erstatninger på den delte dækning med overordnet erstatningsbegrænsning, som er større end den maksimalt tilladte. e) Hvis dette er tilfældet, skal metode 1 anvendes. 16/17

17 4) Genforsikring på landeniveau for storm og risikospecifikt for motorkøretøjer efterfulgt af dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for storm og motorkøretøjer i forhold til tredjemand. Som ovenfor forventes det, at metode 1 anvendes. Metode 1 a) Udfør de i punkt 2) anførte trin [de i punkt 1) anførte trin er tilstrækkelige, hvis der ikke er nogen dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for EØS/ikke-EØS] for storm for at nå frem til SCR wind (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau). b) Anvend specifik dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for motorkøretøjer i forhold til tredjemand for at nå frem til SCR motor (med fradrag af den risikospecifikke dækning med overordnet erstatningsbegrænsning). c) Beregn diversificerede tab på SCR natcat - og SCR man-made -niveau (med fradrag af dækningen med overordnet erstatningsbegrænsning for vind på landeniveau og den risikospecifikke dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for motorkøretøjer i forhold til tredjemand) ved hjælp af resultater fra andre delmoduler for SCR natcat og SCR man-made. d) Beregn det diversificerede tab på SCR cat -niveau under hensyn til diversificeringseffekter mellem SCR natcat og SCR man-made (med fradrag af dækninger med overordnet erstatningsbegrænsning på landeniveau og den risikospecifikke dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for motorkøretøjer, men med tillæg af dækningen med overordnet erstatningsbegrænsning for vind og motorkøretøjer) og tilbageførsel ( opdeling med spredning -metoden) til SCR natcat* og SCR man-made* og tilbage igen til SCR wind* og SCR motor* (med fradrag af specifik genforsikringsdækning for vind og motorkøretøjer i forhold til tredjemand på landeniveau, men SCR cat -diversificeret). e) Anvend dækning med overordnet erstatningsbegrænsning for vind og motorkøretøjer i forhold til tredjemand for at nå frem til SCR windmotor (netto). f) SCR cat (efter dækning med overordnet erstatningsbegrænsning) = SCR cat (før dækning med overordnet erstatningsbegrænsning) - SCR wind - SCR motor + SCR windmotor (efter dækning med overordnet erstatningsbegrænsning) (netto). 17/17

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om grænser for aftaler

Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for aftaler EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre

Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA-BoS-14/178 DA Retningslinjer for selskabsspecifikke parametre EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s

Retningslinje 1 Tilgang til dialogen 2/6. 1 EUT L 158 af , s EUT L 335 af , s EUT L 331 af , s EIOPA16/858 DA Retningslinjer for fremme af en effektiv dialog mellem de kompetente myndigheder, der fører tilsyn med forsikringsselskaber, og de revisorer og revisionsfirmaer, der udfører den lovpligtige

Læs mere

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne)

EIOPACP 13/09 DA. Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPACP 13/09 DA Retningslinjer for fremadrettet vurdering af selskabets egne risici (baseret på ORSAprincipperne) EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920;

Læs mere

Retningslinjer for ring-fenced funds

Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for ring-fenced funds EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer

Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA-BoS-15/108 DA Retningslinjer for forlængelsen af tilbagebetalingsperioden i usædvanlige ugunstige situationer EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af standardformlen 1) BEK nr 817 af 03/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0034 Senere ændringer til

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser

Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser EIOPA-BoS-16/071 DA Forberedende retningslinjer for forsikringsselskabers og forsikringsdistributørers produkttilsynsog styringsprocesser 1/12 Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2,

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller

EIOPACP 13/011 DA. Retningslinjer for præansøgningsproces for interne. modeller EIOPACP 13/011 DA Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1/34 Retningslinjer for præansøgningsproces for interne modeller 1. Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere