Indberetninger til AUB Sidst opdateret /version 4/uni-c

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetninger til AUB Sidst opdateret 19-02-2014/version 4/uni-c"

Transkript

1 Indberetninger til AUB Sidst opdateret /version 4/uni-c Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fejlbeskeder fra AUB Denne vejledning omhandler kun de forhold, der vedrører selve administrationen omkring beregning og indsendelse af elevrefusionsuger til AUB. Vejledningen omfatter ikke generelle forhold omkring administration af fuldtidselever og uddannelsesaftaler. Der henvises til de respektive administrative vejledninger: Fuldtidselever Uddannelsesaftaler Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med administration af elevrefusionsuger, og som har brug for en oversigt over og vejledning om, hvorledes denne administration understøttes af EASY-A. Ændringer AER er i et vist omfang ændret til AUB på grund af navneskift. Se nedenfor. Barns første sygedag er godkendt fravær i forhold til AUB. Centrale begreber Centralt begreb Forklaring eller beskrivelse AER Arbejdsgivernes ElevRefusion. 1

2 AER udbetaler refusion til virksomheder, i de perioder deres elever er på skole, forudsat virksomheden giver eleverne løn under skoleopholdet. AUB AUB-bidrag Løn-nr. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag AER har skiftet navn til AUB. Dette er der ikke taget højde for i EASY-A s vinduer. Antallet af indberettede uger ifølge skoledagskalenderen som eleven går på et skoleforløb. Skoleforløbet skal ligge i en skoleperiode, der tilhører en periodetype, som indberettes til AUB. Virksomhedens SE-nr. hvorfra der udbetales løn til eleven. Generelt Perioder hvor fuldtidseleverne med uddannelsesaftale er placeret på skoleforløb sendes til AUB, så arbejdsgiverne kan få refusion for den udbetalte løn i de perioder, hvor eleven har været i skole. I afsendelsen medtages fravær samt eventuel kørselsgodtgørelse. For at en elevs AUB-bidrag kan sendes til AUB, skal en række krav være opfyldt. Udover at eleven skal være skoleforløbsplaceret stilles blandt andet krav om holdplacering, aktiv uddannelsesaftale og at eleven er meldt klar til indberetning på skolen. Arbejdsgange Nedenfor beskrives følgende emner: Grundlag for indberetning Kontrol af grundlag Afsendelse af AUB-bidrag Ændring af afsendte AUB-bidrag Overvågning af indberetninger Grundlag for indberetning Grundlaget for AUB-bidrag er elevernes placering på skoleforløb og elevernes uddannelsesaftaler. 2

3 Af den enkelte skoleperiode fremgår det af feltet AUB refusion om der kan udbetales AUB-bidrag for elever på et skoleforløb på den pågældende skoleperiode. For langt de fleste skoleperioder vil der stå J til AUB refusion og skolen skal ikke gøre noget specielt i forbindelse med at eleverne placeres på skoleforløb. For de fleste påbygningsskoleperioder vil der også stå J til AUB. Påbygningsskoleperioder er særlige skoleperioder i uddannelsesmodellen, der kun findes på hovedforløbene. Påbygning kan være erhvervsrettet eller studierettet. Erhvervsrettet påbygning er udmeldt som ikke specialerettede skoleperioder ER for de tekniske hovedforløbsuddannelser. På tilsvarende skoleperioder for studierettet påbygning, er betegnelsen SR. Bemærk, at dette ikke nødvendigvis betyder at der skal, men kun at der kan udbetales AUB refusion. I forbindelse med påbygning kan eleven følge flere skoleforløb samtidig. Hvis eleven gennemfører påbygningen (elevens placering på påbygningsskoleforløbet) samtidig med et normalt skoleforløb, må der for de to skoleforløbsplaceringer samlet kun udløses hvad der svarer til én refusionsuge for hver undervisningsuge. Det betyder, at skolen skal sørge for at justere AUB-bidraget for en eller begge skoleforløbsplaceringer. Til hjælp for skolerne i forbindelse med dette arbejde findes udskriften A518 Elever med overlappende AUB-perioder. Udskriften giver en oversigt over de elever, som har overlappende AUB-perioder. For de elever som findes på udskriften, skal skolen sikre at der for hver enkelt elev i den periode hvor der er overlap kun udløses hvad der svarer til et fuldt bidrag. Da AUB gerne ser, at påbygningsrelaterede skoleforløb indberettes, skal man ikke sætte N til AUB-indberetning, men manuelt reducere bidrag i tilfælde af overlap. Oplysning om periodetypen indberettes til AUB. På periodetypen er der også oplysning om hvorvidt skoleforløbsplaceringer for en elev med denne periodetype må overlappe andre skoleforløbsplaceringer for eleven. Denne oplysning indberettes også til AUB. Betingelser for at der kan indberettes til AUB: Hvis der står J på skoleperioden oprettes der AUB-bidrag, når eleven placeres på et skoleforløb, med mindre der her registreres N til AUB refusion. Systemet vil kun acceptere et J hvis følgende betingelser er opfyldt: Elevens uddannelsesaftale skal være en aftale på en centralt oprettet virksomhed, dvs. ikke skolepraktik eller PIU Uddannelsesaftalen skal omfatte hele bidragsperioden Uddannelsesaftalen skal være godkendt og have J til AUB Lærestedet skal være aktivt, dvs. Formodet passiv skal være Nej, og evt. Inaktiv pr. skal ligge efter bidragsperiodens slutdato Virksomheden skal have J til AUB (feltet Godkendt til AER ) Skoleforløbet, som AUB-bidraget er tilknyttet, skal have en markering for indberetning til AUB (J i feltet AER indberet. ) 3

4 Det skoleforløb, AUB-perioden er tilknyttet, skal have J i feltet AUBrefusion Eleven skal have en eller flere holdplaceringer, som elevens skoleforløb er tilknyttet og holdplaceringerne dækker hele skoleforløbet. Elevens AUB-bidrag skal være meldt Klar AUB bidraget er mindre end 5 år gammelt Der kan ikke indberettes elever med fiktive CPR-numre. Med hensyn til udformningen af de enkelte AUB-bidrag, tages der udgangspunkt i AUB-perioderne, som knytter sig til skoleforløbet. For hver at disse indberettes der en eller flere refusionsperioder med en varighed på mindst 5 refusionsuger. Arbejdsgiverne har krav på at få AUB-bidraget 10 uger efter skoleforløbet begynder, men det er altså muligt at indsende AUB-bidrag efter 5 uger, hvis skolen ønsker det. I eksemplet nedenfor ses et skoleforløb på 18 uger. For hver refusionsperiode udløser elevens placering på skoleforløbet et bidrag svarende til den del af perioden, hvor eleven følger skoleforløbet. Skoleforløb på 18 uger AUB-perioder af 5 uger Valgte indberetningstidspunkter af skolen er efter 10 uger og den resterende del efter yderligere 8 uger. En elevs placering på skoleforløbet 2 uger efter skoleforløbets startdato Elevens AUB-bidrag bliver på 8 uger ved først afsendelse og 8 uger ved næste afsendelse. 4

5 Oplysningerne om AUB-refusionsbidragene, som oprettes af systemet, kan efterfølgende ses og rettes på vinduerne: A696c Elev i AER-periode A699c Elev i AER-periode A953 Elev i AER-periode via skoleforløb A956 Elev i AER-periode via hold B960 AER-indberetnings bidrag De to første vinduer kan ikke hentes direkte fra menuen, men kun fra henholdsvis A699 Elev med skoleforløb og A696 Skoleforløb med elever (menu Elever Elever på fuldtidsuddannelser). De resterende vinduer kan hentes via menuen Elever AER. (Det anbefales at benytte B960 AER-indberetnings bidrag, hvor alle ændringer kan foretages og bidraget efterfølende kan sendes til AUB). I søgeblokken øverst på vinduet, kan du søge på blandt andet skoleforløb, så flere elever kan behandles samtidig. Bemærk at du kan søge på Medtag sendte. Som udgangspunkt medtages sendte AUB-bidrag ikke (N), men skal du se på AUB-bidrag, der er fejlet tidligere, så skal du ændre til J. Det er muligt at registrere oplysninger om kontaktperson. Systemet foreslår som udgangspunkt oplysningerne (telefonnummer og lokalt telefonnummer) på det brugernavn, du er logget på EASY med. Skoledagskalenderen skal som udgangspunkt være opdateret/ajourført inden skoleforløbene oprettes og eleverne placeres på skoleforløbene. Hvis der efterfølgende rettes i skoledagkalenderen, skal batchjobbet B340 Genopret- 5

6 ning efter ændring i skoledagskalender køres for at få rettet AUB-perioderne og AUB-bidragene, så de svarer til de nye skoledage. Skolen har som nævnt mulighed for at rette i oplysningerne, dog skal oplysningerne svare til den AUB-periode, det enkelte AUB-bidrag knytter sig til. Skolen skal kunne gøre rede for sådanne rettelser overfor AUB. Bemærk at der ikke må udløses et bidrag større end svarende til de faktiske undervisningsdage. Hvis skolen i forbindelse med en skæv helligdag læser op dvs. gennemfører 5 dages undervisning på 4 dage, må der kun udløses AUB-bidrag svarende til 4 dage. Det er skolens pligt at sørge for at rette AUB-bidragene til så dette er overholdt. På vinduet B960 AER-indberetnings bidrag kan du beregne refusion for et AUB-bidrag vha. knappen Beregn refusion og fravær. Refusion vil være et resultat af den beregnede periode-refusion minus manuel reduktion af AUBrefusion samt beregnet fravær. Ikke godkendt fravær beregnes som det første ved tryk på knappen. Fradraget for ikke-godkendt fravær beregnes på følgende måde: Elevens ikke-godkendte fravær i refusionsperioden summeres (fravær med en lokal fraværstype, der er knyttet til den centrale fraværstype I). Summen omregnes til en reduktion á 0,1 uge (svarende til ½ dag) ved at dividere med 3 og runde nedad. Dvs. 2 timer giver intet fradrag, 4 timer giver 0,1 uges fradrag, 7 timer giver 0,2 uges fradrag, 16 timer giver 0,5 uges fravær osv. Det er vigtigt, at skolen sørger for at registrere fraværsoplysninger (hvis der anvendes fraværsprotokoller skal oplysningerne ikke kun gemmes, men også være registrerede), inden AUB-bidraget sendes. Det er også vigtigt at skolen stikprøvevis kontrollerer, at systemet har foretaget det korrekte fradrag. Bemærk i øvrigt at barns første sygedag er godkendt fravær i forhold til AUB. På vinduet kan du også melde et refusionsbidrag Klar til indberetning. Klar har fra starten værdien N. Dvs. at for at bidraget indberettes, skal man sætte værdien til J, når det er kontrolleret, at bidraget er korrekt. Har du fremsøgt elever på et skoleforløb med mange elever, kan du med fordel benytte knappen Sæt J ved alle elever. Klar kan desuden gives værdien I (Ignorer). I benyttes typisk, hvis det har været nødvendigt at indberette en elevs skoleforløb til AUB via en blanket, og man efterfølgende ønsker, at EASY skal ignorere skoleforløbet, når der fremover sendes AUB-bidrag. Udenlandske betalingsstuderende (USBer) skal ikke have AUB-bidrag. For at sikre dette, så anbefales det, at du sætter Klar til I og manuelt reducerer bidraget til 0. USBer skal have ÅE-rekvirent USB på skoleforløbet. Der er en pixivejledning på Admsys EASY-P (Udenlandske elever og statstilskud), som kort beskriver, hvad der kendetegner en USBer: 6

7 I forbindelse med indberetningen indberettes også oplysninger om befordring. Skolen skal sørge for omhyggeligt at gennemgå alle eleverne og registrere de relevante oplysninger om fx befordring, inden AUB-bidraget sendes til AUB. Kontrol af grundlag Skolen skal kontrollere grundlaget for indberetning, inden den færdige indberetning sendes til AUB. Denne kontrol går primært på, om eleverne er placeret korrekt på skoleforløbene, og om oplysningerne fra uddannelsesaftalerne er korrekte. Oplysningerne om elevernes placering på skoleforløb har direkte betydning for almindeligt årselevbidrag. De vil derfor blive kontrolleret i forbindelse med indberetning af disse. Oplysningerne om uddannelsesaftaler overføres automatisk fra LOP/EASY-P og kan derfor også antages at være korrekte. Eleven skal have en eller flere holdplacering(er), som elevens skoleforløb er tilknyttet. Yderligere skal elev-i-aer-perioden på skoledagene tilknyttet skoledagskalenderen på forløbsgruppen være fuldt inddækket af en eller flere af elevens holdplaceringer, som alle skal være tilknyttet elevens skoleforløb. Skulle denne betingelse ikke være opfyldt, vil det give sig udslag på udskriften B337 AER-perioder der ikke indberettes. B960 AER-indberetnings bidrag giver mulighed for at se indholdet af de AUB-bidrag, som indberettes for et givet skoleforløb. Der er lang udskrift til vinduet som kaldes B959 AER-indberetnings bidrag. Udskriften kan afgrænses således, at den udelukkende viser de bidrag som har J til Klar til indberetning eller N til Klar til indberetning vises. Udskriften kan ligeledes anvendes, hvis skolen skal kunne gøre rede for ændringer overfor AUB. Til kontrol af, om der findes elever med overlappende AUB-perioder findes som nævnt ovenfor udskriften A518 Elever med overlappende AERperioder. I forbindelse med indberetning for en given periode skal udskriften bestilles for den tilsvarende periode uden afgrænsning til hold. Af forskellige årsager kan det ske, at AUB-perioder ikke indberettes. Til kontrol af dette findes udskriften B337 AER-perioder der ikke indberettes. For at en Elev i AUB-periode kan indberettes skal følgende betingelser være opfyldt: Eleven skal have en uddannelsesaftale, der omfatter hele AUB-perioden. Uddannelsesaftalen skal være central, godkendt og have J i feltet AER. Lærestedet tilknyttet uddannelsesaftalen skal være aktivt og virksomheden skal have J i feltet Godkendt til AER. 7

8 Det skoleforløb AUB-perioden er tilknyttet skal have J i feltet AER indberet. Skoleperioden som det skoleforløb AUB-perioden er tilknyttet skal have J i feltet AER-refusion. Eleven skal have en eller flere holdplaceringer, som elevens skoleforløb er tilknyttet, og perioderne skal fuldt ud dække Elev-i-AER-periodens skoledage. Elevens AUB-bidrag skal være meldt Klar. Godkendt dato på uddannelsesaftalen Udskriften vil for hver AUB-periode, som ikke er berettiget til indberetning, udskrive en linje for hver af de forskellige årsager til at indberetningen ikke kan foretages. Bort set fra denne udskrift sker den vigtigste kontrol ved at inspicere selve indberetningerne på de dertil indrettede vinduer. Se herom i næste afsnit. Afsendelse af AUB-bidrag Når du har fået kontrolleret at AUB-bidraget er korrekt, skal du på vinduet B960 AER-Indberetnings bidrag afsende AUB-bidrag ved tryk på knappen Indberet til AER. Dette kan du som nævnt først gøre, når skoleforløbet er afsluttet eller efter en AUB-periode er afsluttet. EASY foretager nogle tjek af AUB-bidraget. Skulle EASY finde noget som er forkert, så kommer der en fejltekst nederst på vinduet. Fejlteksten begyndes med den faste tekst 'Intern EASY-A fejl: '. Efter AUB-bidrag er afsendt går der fra nogle sekunder til nogle minutter før AUB melder svar tilbage. Svartiden afhænger af hvor mange elever du sender, og om der er andre skoler, som sender samtidig. Går alt godt, så får feltet Status AER værdien Ok og feltet Indberetningsdato sættes af EASY, når AUB har svaret. AUB kan afvise AUB-bidraget under visse omstændigheder. Status AER vil så blive Fejl, og der vises en fejltekst nederst i vinduet. Fejlteksten begynder med den faste tekst 'Besked fra AUB: '. Årsagen til fejlen skulle gerne være noget skolen kan rette op på. Ønsker du at søge fejlede AUBbidrag frem senere, kan du afgrænse feltet Klar til F. Det er i support sammenhæng set, at AUB-bidraget kan komme i en tilstand, hvor EASY-A status er sendt, men AUB ikke har modtaget AUB-bidraget, og det ikke umiddelbart er muligt at sende igen. I de tilfælde kan du nu trykke på knappen Klargør bidrag til gensend, hvorefter det skulle være muligt at sende igen. 8

9 Ændring af afsendt AUB-bidrag Selv om skolen har været omhyggelig med kontrollen af datagrundlaget, inden afsendelsen af AUB-bidrag, kan det ske, at man bagefter opdager en fejl eller mangel, som skulle være rettet, inden indsendelsen af indberetningen. For eksempel et befordringsbidrag, der er modtaget for sent. Det er muligt at gensende et AUB-bidrag, hvis der er ændringer til bidraget. Ændrer du noget på et allerede indsendt AUB-bidrag, så vil Status EASY- A blive ændret fra Sendt til Ændret. Du skal sikre dig, at Klar er sat til J, og så kan du trykke på knappen Indberet til AUB. Hvis ændringen skyldes refusion eller fravær, så tryk på knappen Beregn refusion og fravær før du indberetter til AUB. Bemærk at der er tale om en ændring til det allerede indsendte AUB-bidrag. Det vil side at tilføjer du for eksempel befordring til en elevs AUB-bidrag, så skal du ikke sætte AUB-bidraget til 0. AUB afviser AUB-bidrag, når SE/CVR-nummeret/Løn-nummeret på elevens uddannelsesaftale ikke opfylder A-Skat og ATP-pligt. Dette indebærer blandt andet at virksomheden er noteret som aktiv og har lønudgifter til ansatte i indeværende år. 9

10 AUB kan også være bekendt med at en virksomhed er gået konkurs før det vides i EASY, og afviser af den grund AUB-bidraget. I nogle tilfælde har virksomheden fået nyt løn-nummer eller ikke angivet løn-nummeret på uddannelsesaftaleblanketten, som EASY-P tager udgangspunkt i. Der vil være nogle situationer hvor skolen må tage kontakt til AUB, hvis årsagen til afvisningen ikke kendes. Er det, eventuelt efter en snak med virksomheden eller AUB, muligt at ændre løn-nummeret i EASY-P, så du får det rigtige løn-nummer på uddannelsesaftalen i EASY-A, så bliver Status EASY-A på B960 AER- Indberetnings bidrag automatisk sat til Ændret. Det fejlede AUB-bidraget skal så sendes til AUB igen. Arbejdsgangen på skolen, når AUB ikke anerkender SE/CVRnummeret/Løn-nummeret på elevens uddannelsesaftale, er ikke god. Så der søges efter en bedre arbejdsgang. UNI-C ser gerne at AUB deltager, når en bedre arbejdsgang skal findes. Der sendes automatisk en sletning af et AUB-bidrag til AUB, når AUBbidraget på en skoleforløbsplacering slettes. Dette kan for eksempel ske ved at du flytter en elev fra et skoleforløb til et andet, så det skal du være opmærksom på. Når et AUB-bidrag er slettet, kan det ikke ses på B960 AER-Indberetnings bidrag mere, men kun på vinduet B957 AER-indberetninger for person. Overvågning af indberetninger Vinduet B957 AER-indberetninger for person giver mulighed for at danne et overblik over hvad der er indberettet for en person. Du kan dermed også se historikken på et AUB-bidrag, der er ændret eller slettet. Det er kun på dette vindue, at du kan se, at der er sendt besked til AUB om sletning af et AUBbidrag. Fejlbeskeder fra AUB 10

11 AUB kan sende følgende fejlbeskeder: (Ud over de fejl, som findes i listen, kan AUB sende en række mere tekniske fejlbeskrivelser. For eksempel når en af deres interne processer tager for lang tid, hvis der modtages et AUB-bidrag på en elev, som AUB ikke kender endnu. AUB får kendskab til eleverne fra EASY-P) Validerings nr. Valideringstype Fejltekst i EASY-A 1 Datotjek Skole slut dato er ældre end 5 år 2 Datotjek Uddannelse til er før uddannelse fra 3 Datotjek Skole til dato er før skole fra dato. 4 Datotjek Skole start før uddannelse start 5 Datotjek Skole til er efter dagsdato 6 Datotjek Udd. afbrud er før skole til. 7 Kalendertjek Flere refusionsuger end kalenderuger 8 10 Identiske skoleperioder Overlappende skoleperioder Skoleperiode findes allerede Overlap skoleper: For mange ref. uger 13 Max uger Mere end 4 ugers påbygning - erhverv. 14 Max uger Mere end 78 ugers påbygning - studie Tjek af CPR-nr. i Interessent Tjek af CPR-nr. i Interessent Elev er død Fejl i CPR-nr. 17 Tjek af lærestedsoplysninger Lærested navn mangler 11

12 18 Tjek af lærestedsoplysninger Lærested gadeadresse mangler 19 Tjek af lærestedsoplysninger Lærested lokalitet mangler 20 Tjek af lærestedsoplysninger Lærested Postnummer mangler Tjek af SE-nr. i Interessent Tjek af SE-nr. i Interessent SE-nr. kan ikke anvendes af AER SE-nr. kan ikke anvendes af AER 27 Tjek på record-id. Rettelse uden original 28 Tjek på record-id. Oprettelse men original findes allerede 29 Tjek på record-id. Sletning uden original 30 Tjek på Skolen Skoles SE-nr. kendes ikke 32 Datotjek Udd. slut er før skole slut. 12

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen

Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Udmeldelse af elever Sidst opdateret 11-12-2009/version 1.3/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen

Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret /version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Uddannelsesforløb, skoleforløb og praktikforløb Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele

Læs mere

Indberetning af årselever Skolepraktik

Indberetning af årselever Skolepraktik Indberetning af årselever Skolepraktik 21-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 2 Grundlag for indberetning... 2 Kontrol af grundlag... 4

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016

Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indmeldelse af elever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C

Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Elevbetalinger, efaktura, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser)

Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Anden ÅE-rekvirent i kortere eller længere perioder (fuldtidsuddannelser) Sidst opdateret 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A

Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A Indberetning af oplysninger om skolehjemsbetalinger til AUB fra EASY-A EUD konference 28. og 29. september 2015 Side 1 Hvorfor? Som følge af ændring af loven om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag indføres

Læs mere

Holdflytning og vipning m.v.

Holdflytning og vipning m.v. Holdflytning og vipning m.v. Version 1.0, 19-04-2013/UNI-C, Mette Fogh Kolmos Indhold Indhold 1 Generelt 1 Flytning og vipning 1 Holdflytning 2 Vipning 3 Holdvipning 3 Vipning af skoleforløb 4 Vipning

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

Holdplacering - fuldtidselever

Holdplacering - fuldtidselever Holdplacering - fuldtidselever Sidst opdateret 18-10-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indmeldelse af elever Sidst opdateret 31.06.2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse 13-08-2014/version 1.1/ Jytte Michelsen og Jenny Møller Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Generelt om indberetningen... 2 Grundlag for indberetning...

Læs mere

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder.

EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev EASY-A 11.2.2 frigives d. 3/5-2012. Dette nyhedsbrev beskriver de væsentligste nyheder. Indhold EASY-A 11.2.2, nyhedsbrev... 1 AMU: Advarsel ved opdatering af tilstededage udenfor

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild

Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Elevudlån Senest opdateret 20. maj 2014 Inga Skivild Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse af karakterer på

Læs mere

Forlagt undervisning /version 1/mgl

Forlagt undervisning /version 1/mgl Forlagt undervisning 15-03-2006/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opret Elevafdeling (arrangerende skole) Indmeld og skoleforløbsplacer eleverne (arrangerende skole)

Læs mere

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen

Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret /version 1.0/Steen Eske Christensen Indberetning af eksamen til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen

Udlån til skolehjem /version 1.0/Steen Eske Christensen Udlån til skolehjem 18-10-2007/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER

Praktikkonferencen 25.-26. april 2012. Orientering fra AER Praktikkonferencen 25.-26. april 2012 Orientering fra AER Agenda Information omkring AER www.atp.dk Sket siden sidst Ændringer fra skolerne som har konsekvens for udbetalinger mv. Pixi udgave til ændring

Læs mere

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C

Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indberetning af optag (KVU) Sidst opdateret 12.03.2010/version 1.1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetning Kladdeindberetning Endelig indberetning Supplerende

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever.

Varighedsuafhængige. Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for ÅU- og eller AMU-elever. Varighedsuafhængige årselevbidrag ÅU og AMUelever Sidst opdateret 28.03.2011/v. 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Masseregistrering af varighedsuafhængige bidrag Registrering

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Indberetning af censorstamdata

Indberetning af censorstamdata Indberetning af censorstamdata til CØSA Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

Indlæsning af hold i EASY-A

Indlæsning af hold i EASY-A 1 Indlæsning af hold i EASY-A Når aktiviteten er overført fra Elevplan skal den indlæses i EASY-A. Det sker på vindue B327 På B327 kan de overførte lærings aktiviteter søges frem. Der kan søges på alle

Læs mere

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan

Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan Praktikcentre og skolepraktik i EASY-A og Elevplan I øjeblikket er EASY-A og elevplan desværre ikke tilpasset til at håndtere praktikcentre og skolepraktik på en hensigtsmæssig og effektiv måde i henhold

Læs mere

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske

Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Tilknytning af oplysninger om arbejdsgiver til Elev på ÅU/AMU/Personer Sidst opdateret 23-11-2006/version 1.0/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 26-09-2013/version 1.1/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006

Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 Jobs der skal køre i.f.b overførsler mellem A og P Opdateret februar 2006 EASY-A til EASY-P A963 Elevindberetning Overfører stamdata og skoleforløb på alle elever på formålsgruppe 01(EUD) og 02(HHX/HTX)

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2

Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 EASY-A Ændringer til EASY-A fra version 09.1 til version 09.2 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A fra version 09.1 til og med version 09.2. Først

Læs mere

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 30-09-2015/STIL/Sonja Petersen Denne vejledning gælder for elever startet på uddannelsen 1.8.2015 eller senere. Indhold Centrale begreber

Læs mere

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk

UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk UNI-login (Sådan gør du punkt for punkt i EASY-A) 05-10-2012/version 3/Jørgen Vejbæk Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Forudsætninger for integration med UNI-login Opsætning af

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version

Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version EASY-A Ændringer i EASY-A til version 09.1 NOTAT Af: Logica Dette dokument beskriver kort den nye funktionalitet, der er indført i EASY-A til version 09.1. Ændringerne er hovedsageligt beskrevet for hvert

Læs mere

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard

Åbent Værksted /version 1/Tue Korsgaard Åbent Værksted 12-04-2006/version 1/Tue Korsgaard Vejledningen er under revidering Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

Åbent Værksted Opdateret juni 2016

Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Åbent Værksted Opdateret juni 2016 Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Hold og skolefag på hold Holdplacering og placering på skolefag på holdet Styr med pladser på

Læs mere

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C

EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C EAN-numre og e-debitorer Sidst opdateret 10.03.2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske

Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret /version 1.4/UNI C /Steen Eske Eksamensadministration under XPRS, elever til prøve Sidst opdateret 20-01-2011/version 1.4/UNI C /Steen Eske Bemærk at indberetning af elever til prøve er en indberetning af elevernes mulige prøver ikke

Læs mere

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene.

Delsystemet Booking håndterer planlægningen af bookninger og faktiske bookninger på skolehjemmene. Skolehjem Sidst opdateret 14.12.2004/UNI C. Denne administrative vejledning vedrører administrationen af skolehjem. Vejledningen behandler ikke den øvrige administration af elever, herunder placering på

Læs mere

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016

Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Elevflytning Sidst redigeret maj 2016 Indhold Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen

Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Fordelinger, Navision Stat Sidst opdateret 30-03-2011/version 1. 4/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange og batchjobs Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler

EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler December 2009 EASY-P ver. 09.3 dec. 2009: Svendeprøvefaciliteter og SOSU-aftaler Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SVENDEPRØVEFACILITETER... 2 2.1 EASY-A HOLDLISTER KAN NU OVERFØRES ELEKTRONISK FRA EASY-A

Læs mere

Indberetning af årselever - AMU

Indberetning af årselever - AMU Indberetning af årselever - AMU Sidst opdateret 23.03.2011/v. 2.4/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever - AMU Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen Grundlag for

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Placering på tælleperioder Sidst opdateret 22-12-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Generelt Emner Ændringer Vejledningen er lagt om til det nye layout, og der er foretaget enkelte

Læs mere

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske

Sidst opdateret /version 1.2/UNI C //Steen Eske Opkrævning af ÅErekvirenter, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.2/UNI C //Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses

Læs mere

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen

XPRS, prøveplan Sidst opdateret /version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen XPRS, prøveplan Sidst opdateret 30-10-2013/version 1.2/ UNI C/Gitte Schmidt og Sonja Petersen Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration under XPRS. Du kan

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Fordeling af elever på undervisningsforløb

Fordeling af elever på undervisningsforløb Fordeling af elever på undervisningsforløb Senest opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Sådan får du adgang til fordelingssiden Søg undervisningsforløb frem Søg elever frem

Læs mere

EASY-P, version anden leverance

EASY-P, version anden leverance EASY-P, version 3.1.3 anden leverance 4. juni 2004 Indhold: 1. Version 3.1.3 består af to leverancer... 1 2. Anden leverance d. 9. juni... 1 2.1 Praktikpladsen.dk faciliteter... 1 PP01 Person stamdata

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Notat MGL / mgl

Notat MGL / mgl Notat 16.06.08 MGL / mgl Vedrørende: Fordeling: Skrevet af: Version nr.: Beskrivelse af sammenhænge mellem EASY-A og Elevplan Admsys MGL 1 omlagt til nyt format og opdateret efter ny EASY- A/Elevplan version

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Individuelle betalinger, Navision

Individuelle betalinger, Navision Individuelle betalinger, Navision Stat Sidst opdateret 20.03.2011/version 1.1/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/-

Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Danmarks Statistik, Uddannelse 9. september 2015 CLW/- Skolens elevtilgang og elevbestand 2015 Masterfilen fra Danmarks Statistik med elevbestanden fra 1. oktober 2015 henter I ind i SIS. De lokale institutioner

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Dokumentet vedrører registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan Version 5 (28. januar 2016) Indhold 1 Hvad er Produktionsskolebaseret

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable

Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable Eksamensadministration under XPRS, prøver med variable underfag Sidst opdateret 6-1-2011/version 1.1/UNI C/Steen Eske Denne vejledning er en del af en række vejledninger, der vedrører eksamensadministration

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Lokale skolefag og fagstatus

Lokale skolefag og fagstatus Lokale skolefag og fagstatus Sidst opdateret 10-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Fagstatus Sammenhæng med Elevplan Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt

Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret /version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Eksamensadministration under XPRS, udtrækning af elever Sidst opdateret 16.01.2013/version 1.5/UNI C/Sonja Petersen og Gitte Schmidt Udmelding af prøvefagsudtræk På grundlag af 2. indberetning af elever

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere